ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN, No. 8890. Donderdag 30 Mei 1918. Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Broodkaarienfee wijzen. r1 g$ Abbiinem emsprij s I Bakkersolie. at Maanflau', Woensfiag- en VrpagavoM, uiigszonderd op Feesldagen, hij de Firma P. J. YAN DE SANBE te Ter Eeuzen. BIHNEHLAHD. f/jjfammsmBssBBmm *:-wr* IsH PH Per 3«maanden binnen de stad /I.Franco per post voor Nederland y 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2.—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. TeieiG-oti 5Hl!§o Voor elken regel meer Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1 U Bij direst© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt dfc prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters eri cliche's worden maar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien vo6r 1 fclllf op den dag der uitgave. flit Blafl ?Tsr]«y pSC drie ?naanden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40. De Burgemeestsr van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoecing aan eirc. No. 31349 dato 18 Mei 1818: Het is met ingang van 4 Juni a.s. ver boden, alle, zoowel plantaardige als dier- ljjke vetten en olien alsmede samenstellingen daarvan, met inbegrip van natuurboter, te gebruike* in brcod- an besehuithakkeryen. OnthefSag van dit verbod tea aanzien van bescbuithsskkeryen zal kunaen worden verleend door de Directie van het Ryks kantoor voor vleeSch en vetten, 'sGravenhnge. Het bakken van broeden in vormey is daardoor praetiseh niet meer megelyk en zal dus moeten worden overgegaan tot het bakken op platen of van z.g. ^vloerbrooden". In verband hiermede wordt er nadruk- kelijk de aandacht op gevestigd, dat na 4 Jnni e.k. het bakken van bvood in vormen verboden is en stelt men by overtreiing hiervan zich bloot on tijdelijk of voor goed te worden uitgesloten van de distribute an mesi sn bloem en kolen. Ter Neuzen, 28 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ter voldoening aan circ. No. 650 17/36, dato 22 Mei 1918, dat voor personen, die geruimen tijd af- wezig zijn uit de gemeente, zooals schip- pers e. d. gelegeoheid bestaat om hunne broodkaarten te bekomeD door overlegging van eea z.g. broodkaartenbewys. Aanvragen om een broodkaartenbewys kunnen worden ingediend aan bet Levens- middslenbureau en moeten bevatten a. naam en voornamen van dec aan- vrager en eventueel van de leden van het gezin - b. leeftijd(en) c. beroep, ambt, enz. d. de reden, waarom bet bewijs wordt aangevraagd. Deze aanvrage meet zoo spoedig mogelyk worden ingediend (zoo mogelijk op 30 dezer) Ter Neuzen, 28 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. -HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De beslaglegging op in Amerikagekochte wapens en patronen. Het Kamerlid Mr. A. A. van Veen heeft den I4den deter de volgende vragen inge- zonden By het uitbreken van den oorlog tus schen Amerika en Duitscbland heeft de Amerikaansohe regeeriisg beslag gelegd op de wapens ea patronen door de Nederland- sche regeering in Amerika gekocht. Deze wapens en patronen waren aan den ver- tegenwoordiger van het Departement van Oorlog in Amerika geleverd en door dezen met inbegrip van vracht en onkosten met 10 miilioen gulden betaald. Is de Minister in staat en bereid mede te deelen lo. hosdanig deel dier betaalde koop- aommen de Nederlandsche regeering van de Amenkaansche als Bchadevergoeding keeft terug bekomen bd wanneer deze be- taling heeft plaats grbad 2o. indisn nog geenerlei schadevergoe- ding is voldaan waaraan zulks is te wyten Den Minister van Oorlog heeft daarop den 23sten dezer gea&tvroord Ad. 1. Volgens de laatste alhier ont vangen berichten heeft oog gesn terugbe- abag van de betaalde koopsommen pSaats Ad. 2. Indian nog geen betaiing heeft Plas s geuad, is dn vermoedelijk een gevolg groote drukte op Amerikaanscbe re- geeriDgsbureaux, die voor bet voldoen vAan de scbadevergoeding beblren te zorgen Hierby zg opgetaerkt, dat-na de vordaricg door de Amerikaanscbe regeering in bet einde van de maai.d November 1917 lsng- durig overleg noodig is geweest tusschsn het Ordnance Departement te Wasiaingtoa en den vertegenwo'irdiger van bet manitie- bureau te New York ®ver de berekening van de verschillendo indireefce kosten, op de leveringen gerallen. Hef laatste alhier ontvangen bericht van dezen vertegenwoordiger dateert van 9 April j.l. Een torn van 21 miilioen gulden uit 's Bjjks kas voor het Steuncomitd. By suppletoire LandbouwbegrootiBg wordt f 21 032.050 aangevraagd voorhet]'aarl918. waarvan 21.000.000 als bydrage aan het Kon. Nat. Steuncomite. In ds memorie van toelichting z#gt Mi nister Postbuma o. m. Naast de gewone bekende wijze van on- dersteuning door middel van subsidie-ver- leening aan de plaatseiyke comite's, die in het algemeen bun steun ba eeren op de geziDsinkomsten, heeft het Kon. Nat. Stsun- comite in den laatstea tyd, by de groote werkloosbeid, die in tal van industmen heerscht, esn regeling ingevoerd, waarby een balangryke oridersteaning verleend wordt aan de arbeidera, die door den ge- heelen of gedeeltelyken stilstand der bedry ven van inkomsten verstoken zyn. By deze regeling wordt den arbeiders een. tfwachtgeld" toegekend, dat in het alg9meen ongeveer 70 pCt. van bet normale loon be- draagt. Van het wachtgeld wordt hoogstens 'g deel door bet Kou. Nat. Stsuucomite bij- gedragen het overige wordt van verreweg het grootste deel door de werkgevers en verder door de gemeente of het plaatseiyk steuncomite betaald. Gedurecde do eerste vier maanden van 1918 werd uit dien hoofle webrelijks door het Kod. Nat. Steuncomite pl.m. f 65 000 betaald, terwyl het te voorzien is, dat by de donkere vooruitzichten in zoo menigen bedryfstak dit bedrag zeker niet zal dalen. Het K. N. S. geeft, behalv* een zeer belangrgke bydrage in de oprichting der centrale keukens, ook een subsidie tot hsogsteas 3 cent per pertie in bat takort, dat in de expioitatie geleden wordt. Met het oeg op den ontzaglijken aood aan woningpn e* ter voorkoming dat, zoo als thans op zoo vele plaatsen het geval is, gezinnen in de open lucht of verblyf plaatse*, die eigenlyk vooy diereu bestemd zijn, moeten bivakkeeren, subsidisert 't K. N. S. ook dsn bouw van aoodwoningen. Zoodra de door het departement van Bin- nenlanalsehe Zaken aanhangig gemaakte veorsteilen ter bestrydijsg van den woning- nood tot wet zullen zyn verheven, zal deze instslling waarsehyalyk deze taak niet nasur behoevsn te vervullen. Het K. N. S heeft tbaas de verstrekking van sajet, scboeiiel en klompen op zich genomen. Er zyn thans op grond dezer gegevens aaa de gemeentebesturen raim 4 miilioen bons voor schoenen gedistribueerd, welke een gemiddelde prysreductie geven van 3. Tot heden zijn ruim 5 miilioen bons, elk voor eea paar klompen, ingedeelddeze geven een gemiddelde prysreductie van f 0.50. De sajetvcorziening aal gee* be- langrijk bedrag van de kas van bet K. N. S. vorderen. De sommfR die vermoedelijk gedurende 1918 voor een en ander vereischt worden, kunnen geraamd worden als volgtschoen- voorziening 9.000j000 klojopenvoorzie- ning f 2.400 000 subsidieering van plaat seiyke oomite'* f\ 780.000; wachtgeldrege- lingen 3.380.000centrale keukens /440.000 spbsidie van woningen voor den kleiaen middenstand 1.030.000; subsidie van noodwoningen 200.000 j diversen, als ondersteuniagen van Nederlanders in het buitenland, kleedervoerzieaiag, endersteu- ning van enkele aoodlydende bedrijven enz. /970 000 samen /22.200.000. 'Van bet laatsle toegei?tane subsidie was op 1 -Ja- nuari j.l, nog beschikbaar 1.200.000 zoodat als nog beschikbaar ware te stellen 21,000.000. De zand- e« grintdoorvoer herrat. Van heden af is de doorvoer var zand en grint van Duitschland naar Belgie weder toegestaan. Als eerste schip passeerd'3 Zaterdag te Lobith, de R.S.G. 10" naar Gent. Spoorwegi eleven. I Naar wy vernemec, §aat de verhoogiag der spoorwsgtarieven in met 1 Juli. De taritven worden dan e?en hoog als verleden zomer dus, 50 pCt. boven de nor male, is vredestijd. D® duurdsre zoraer- tarieven zullen vermoedelijk tot 1 October gelden. Door Nederland in Ainerika gekecht graan. De nader door het Kamerlid Vaa Veen aan den Minister van Kuitenlandsche Zaken gericht® vragen luiden, volgens de Telegr., als volgt lo. Hoeveel granen en verder voedsel voor esensch ®n dier waren door of nameiis de Nederlandsebe Regeering in Amerika gekocht en betaald ea heeft de Nederland- sche R«geering noodgedwongsn mosten ver- koop®n ten gevolge van de weigeriag van een uitvoervergunning door de Amerikaan- sche Regeering? £i~>. Warsn deze goedersn niet gsko'ebt onder voorwaarden. dat een aitvoerver- gunning door de Am'erikaausche Rpgearing* zou worden verleend en betaald eergt naclat zoodanig eoasent was verkregen 8o. rHoeveel heeft de Regeering voor deze goederen b®taald en hoeveel heeft zjj er voor tsrug ontvangen 4o. Zyn dese goederen aan de Ameri kaansehe Regeering of aan partieulieren (vennootschappen daaronder begrepen) ver- kocbt 5o. lndien san beide, in welke ver- houding. 6o. Hoeveel bedraag het geldelykver- lies, dat Nederland ten gevolge van deze weigering der uitvoervergunning door Amerika by desa voedsel-aankoop in A merika heeft geleden 7o. Is de Minister niet van oordeel, dat door een beantwoordijag als te beurt viel san de door ondergeteekend® op 7 Mei gedans vragen de uitoefs-ning van h»t yvrsgenrecht" door de Kamer, wordt be- moeiiijkt 18 ket mogelgk Nederland op het punt der broolivoorziening on^ifhnnkelyk te maksn ran het buitenland De Vereeniging van Ned. Akkerbouwers, afdeeling Zuideiijk deel van Noord-Holland, vergaderde ter bespreking van de teelt- en prijzenregeling 1919. Verschillende vragen betreffende de teslt- regeiing worden besproken, waarvan de concludes aan bet hoofdbestuur der veree niging zullen worden opgezonden. De vraagIs u van meaning, dat vol- doende broodgraan geproduceerd kan wor den, om aan de bevoiking, berekend op 7 miliioea z'ielen, 2x/2 H G. brood, zonder bijmengsels per dag en per persoon te kun nen verstrekke". meende bet bestuur be- vestigend te moeten beantwoorden. Da afdeeling is o*»rtuigd, dat 500 miilioen K.G. broodgraan geproduceerd kan worden, waardoor 250 gram zuiver broodkoren per persoon beschikbaar zal zijn. Indien die pryzer. goed loonend gemaakt worden, zal de produetie zelfs nog ho6ger opgevoerd kunnen worden, De vraag is u bereid, wanneer voldoen- de broodkoren voor u zelf en nw gezin en werkvolk overgelaten wordt, uw mede werking te verleenen om te zorgen dat de®l van den bouwgrond gedurende 3 of 4 jaar— voor verbouw van broodkoren ge- bezigd zal worden, beantwoordde men even- eens met ja. Het bestuur zegt er by, dat een landbouwer zich maimer zal inspannen wanneer geen graan voor hem zelf gelaten wordt. Verder werd aangedrongen op beschik- baarstelling van arbeidskracbten, daor bet zoo ruim eii tydig mogelyk verleenen vaD verloven, en de landbouwers onder da ge- interneerden eveneens vocr den landbouw vry te maken. Het bestuur stelde voor het broodkoren de volgende prjjzen voor wanneer 25 pCt. met giaan is verboowd 25 per 100 K.G. bij 30 pCt. 30 per 100 K.G. en by 35 pCt. 35 per 10© K.G- minder dan 25 pCt. 20. Onder applaus werd dit b»stuursvoorstel aangenomen. Eieren. De Minister van Landbouw, Nyverbeid sn Handel heeft bepaald Het is verboden, eieren te bezigon vo«r bereiding van advocaat of andere alcoho- lische dranken. Gareus. In telegrafiscbeopdracbt van dsn Minister van Landbouw zijn by de firma's Van den Briel en Verster, Ign. de Ilaes, W. van Meorsel Co., R. v. d. Nahmer, Leo Schellene en C. E. Schroder te Eindhoven, alle aanwezige kettinggarens in beslag ge nomen met uitzoidering van hetgeen zich op de garenboomen bevindt. Cacao en Choeolade. Uit een uitvoerige mededeeliDg van het Bnrea* voor Mededeelingen inzake de voed- selvoorziening ontleenen we de volgende zakeljjke byzonderbeden Cacaopoeder mag niet meer wordeD ver- kocht en wordt geverderd (behalve by voor- raden beneden 25 K G.), wellicht voor distributie verboden is na 15 Juli de vervaardiging en verkoop van repen cbocolade die minder wegen dan 30 gram ongevuld en 35 gram gevuld. Bevordord wordt de vsrvaardiging van zwaardere repen. Maximumpryzen voor chocolade-repen kleinbandelprys verpakt 121/3 cent; on- verpakt 12 cent. Verzekerd is een fabricage van 3X/S mii lioen dezer repen p«r week, gedurende 26 weken. De bedoeling is deze repen door bemid deling van de gemeentebesturen in con- sumptie te brengen. Het resultaat. De graancommissaris voor Noord-Holland herft aan het ,/HbI." medegedeeld, dat er naar ruw# scbatting alleeii in den Haarlem- mermeer ongeveer 100.000 kilogram graan is ingezameld. Het blusschen van branden. D« Minister van Binnenlandsche Zakea heeft den Commissarissen der Koningis verzocht, na overleg met Gedep Staten, ten aanzien van het blnsscBen van branden het volgende onder de aandacht der ge meentebesturen te hreDgen tfVooral wegens de tegenwoordlge schaarschte van vosdingsmiddelen voor mensch en dier en vaa grocdstofien is het van bet hoogste belang, dat het bestuur van elke gemeente zoo go®d mogelyk zorgt voor het beschikbaar zijn van bluschmate- riaal en vaa het daarvoor nosdige geosfende personeel. Door kleiue gemeenten, waar zelfstandige voorziening bszwaarlyk op vol- doende wyz® kan geschiedeD, ware dit doel te bereiken door samenwerking of door overeenkomst met een gemeente met 70I- doende middelen. Voer branden van bui- tengewonen omvang of vaa byzonder ge- vaarlijken aard, waaronder thans mede is te begrypen vernietigisg van ten aanzieniyken voerraad levensmiddelen ef grondstoffen, verdient het aanbeveling, dat zooveel mo gelyk onderlinge hulp wordt verleend tegea vergoeding van de kosten op aanvraga in- gevolge art. 188 der Gemeentewet, van den burgemeester1". Achter de circulaire volgt een voorloo* pige opgave vaa gemeentsn, welke voor- zoover den Minister thans bekend is be reid zyn hulp als vorenbedoeld te verleenen. EEN NIEUW DUIfSCH OFFENSIEF AAN DE AISNE. Het nieuwe offensief der Duitschers is dan toch eindelyk losgekomen, schryft de H. Crt. De aanval heeft plaats door het leger van den kroonprins op een front dat tot dusver niet in den grooten slag was betrokkeD, ni. in de streek tusschen Laon en de Aisne vaa Vauxaillon (ten noord- oosten van Soissons) tot aan Brimont (ten noorden van Reims). Het bly'kt nu waar om de FranscheU zoo hardnekkig de stad Laon hebben bescboten, die natuuriijk het concentratiepunt voor bet offeasief van den kroonprins varmde. De lengte van hat a&ngevallen frost be- droeg Mzandag meer dan 49 K.M. en de strijd was bijzonder hevig. De Duitscbeis melden, dat bun succes voikomen was. De Fraaecb-Engelschs divi- sies werden veislagen en verloren 15 000 gevangenen. De Chemin-des-Dumes, de veel-omstreden heuvelrug ten noorden van de Aisne, werd door de Duitschers in een geweldigen storm- loop genomea. Op den lickervleugel van het aanvalsfront drongen zij door tot Vailly en Coade, aan den westelykeu vleugel ^werd het front tusschen Sapigneul en Bri mont ingedrukt tot aan de Jyn Ceruaiey Cauroy. Tusschen Yailly en Berry-an Baa zyn de Duitschers de Aisne overgestoken. Het Fransche avondbericbt erkent, dat Duitsche afdeelingen Maandag op 't eind van den dag bet dal van de Aisne hadden bereikt. De terugtocht der Franschen en Engelscben in de streek van Pont Arcj (aan de Aisne, ten oosten van Vailly) gaat metbodisch en in voikomen verband, waar- mee te kennen wordt gegeven, dat het de Duitschers niet gelukt is de Fransche en Engelsche legers van elkaar te scheideD, hoewel zij ben genoopt hebben terug te trekken. a Uit bijzonderheden van bet Engelsche ■tafbericht blykt, dat de Duitschers in dicht® drommen kwamen opzetten en door tanks werden gesteuod. Het Engelsche bericht zegtvOp onzen linkervleugel (tussche* Berry au-Bac en Vailly aan de Aisne) wist de vyand na fellen stryd onze troepen raar een tweede linie van in orde gemaakte stellingen terug te dringen." Was deze tweede linie de rivier de Ais ne Dan is blykeas het Duitsche bericht, ook deze door de Duitschers sverwonnen. Ondanks bet aanvankelyke succes, dat de Duitschers wisten te behalen, houdt men iu Frankryk goedea moed. Het is onver- saydeiyk, zoo zegt men, dat by bet op- en neergolven van den stryd plaatseiyk terrein verloren gaat Volgens Reuter's correspondent bij bet fransche leger wacbten de bevelvoerders der geallieerden het verloop van den stryd af. Het is nl. mogelijk dat de aanvai van den kroonprins uits uitend een krachtigo demonstrate is, maar ook is het mogelijk dat het nieow-begonnen oftensief zal groeien tot een algemeenen slag. De Duitschers zouden er op uit zijn de reserves der geal lieerden in de vVorsteling aan de Aisne t© betrekken, terwyl zij inmiddels voor den hoofdaanval elders hun strydkrachten saraen- trekken. Hierop zou dan wijzen de verseherpte geschutstryd op de oude slagfrontea aan Leie, Somme en Avre. Tusschen Voormo- zeele en Loker deden de Duitschers gister 'n plaatselijken aanval. ENGELSCHE HULPKRUISER MET AMER1KAANSCHE TROEPEN GETORPEDEERD. Naar ofiBcieel van Eagelsche zyde wordt geroeld, is de gewapende handelskruiger ^Moldavia" in den ochtend van 23 Mei ge- torpedeerd en gszonken. Geen slachtoffers werden gemaakt onder de bemanning. Er worden ecbter 56 man Ameribaanscbe troe pen vermis!. Men vreest dat zij door een ontploffing gedood zij a. ZIT ER WEER VREDE IN DE LUCHT In politieke kringen te Bern wordt druk gesproken over tvredesvoelhorens", die wel- iswaar ni§t rechtstreeks door den paus worden uitgestoken, dock wel door hoog- geplaatste geestelijken, die op instemming by den paoa kunnen rekenen. Men vertelt er by, dat de Italiaanscbs regeering dat niet ongaarne ziet en brengt de reis van den koning van Beieren naar Weenen, er mee in verband. In een financieel overzicht van het Hbl. lezen we o.a. bet volgende *Er is hoe onwaarsobynlyk het ook ■soge klinken, weder een onbestemd gevoel, dat misschien het einde van den bangen strijd nadart, die thans reeds vier jaar lang de wereld versebeurt. De stilstaud der krygsbsdryven is op zichzelf geen vol- doende motief voor dezo meening. Men weet thans wel, hoe ontzaglyk veel er vastzit aan de voorbareiding van offensieve operatien op groote schaal, en elk nitstel van de hervatting van den stryd zou dus eerder het gevoel van onzekerheid en van afmattende afwachting moeten vergroeten. Verschillande uitingen van leidende staats- lieden hebben echter de gedachte doen p-st~ vatten, dat achter dezen etilstand wellicht me er zit dan de voorbereidirg van een ni 6uw off -nsitf. De Duitsche rgkekaojslier heeft de voiige week verklaard //optimis- i«s. ssEsaBBSGft ^■ehi KraesaaaKSSsr:- :<s57. 5i?r rates?'-.:. ahestsmbm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1