ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. -ss&jytawsr op8eroep"' No. 6889. Dinsdag 28 Mei 1918. 57e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN J Teleioosi 2S5. Dit Blafl verscbijiit Maandag^, Woeasdag- en Yriidagavonil, uitgezondsrd op Feestdagen, hj] de Firma P. J. YAM BE 8AMBE te Ter Neuzen. Abonnementsprijs Vorderirig Vlasstroo. Schorsing Yan onliepaald (klein) yerlof Aanwijzing yerkrijgbaarstelling Leyensmiddelen. BINNENLAND. BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f O.KX Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentle wordt ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarie£ Intending van advertentien voor 1 uur op den dag der nitga p®r drte maanden, In de stad f 1,20 franco per post 1,40. voor sommige groepen dienstplichtigen bij militie en landwser. Groep A. Groep B. Groep C. Yrijitalling ran opkoasst. Bjjzondere bep&lingoii. VERGOEDING K0STWINNERS. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makeB bekend, dat in de week van 27 fflsi2 Juni geldig zal sjjn voor Aardappelen bon No. 14 der 6e serie Ter Neuaen, 27 Mei 1818. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secret aris. Het conveoi naar Indie en zijn gevaren. De Loods, de quaestie van het convooi- eeren enzer schepen op Indie besprekend en ketgeen naar aanleiding daarvan in de Tweede Rawer is voorgevallen sehrjjft Zeker, wjj staan op een volko»en reehts standpunt, zoo wii tet het geoorloofde middel van convooieeren onze toevlucht nemen, wij zailen de laatste zijn om het den hear Viss-r van IJzendoarn te betwiaten. Maar in dezen oorlag hebben wy ook ge~ leerd, dat het voikomes rechtss'andpuat niet altijd ket veiiigste is veor onze neu- traliteit. Dusvar heeft de Regeering noch van con- vooi, noch van bewapening onzer koop- vaarders willen wetenware het te veei gevergd, zoo zg had medegedeeld, wat haar plotseling van zienswijze heeft doen ver- anderen, het angariarecht of de torpedo Staat vast, dat gaen der belligerenten uit wantrauwen tegen zijn vgandan op den maatregel heeft aangedrongen Het is, boo suste de keer Van Raalte de heete gemoederen, die althans weten wil den alvorens der Regeering een blancovol- m^ht te gaven, ket is een te krasse ver- ond«rstelling, dat een buitenlandsch oor- log8iehip tegen een Nederlandsch oorlogs- vaartnig ZOu ageeren. W|j laten, ge- woon ais wg aijn aan veel krasser onrecht dan waartoe onze veronderstellingen in haar stoutste ontplaoiing placbten te reiken, de waarheid dier opmerking in het midden. Alaar het geval zou zich kunnen voordoen, dat een Nederl. oorJogsvaartuig tegen een buitenlandsek oorlogssebip zou moeten ageeren, indian dit laatste de begeleide schspen poogt te nemen dan weltevernietigen. Op dit tiidstip van den oorlog is con vooieeren een maatregel, die het lot van Nederland van het toeval afhankeljjk maafet. Van alle kanten raakt ens het onrecht, wasrtegenover wq machteloos staan, slechts willekeur die ons convooi treft, zouden wjj misschien verpiicht zijn te wreken Wij komen te laat met de voorzorg, die vroeger genomen, oas wellicht rampen zou hebben beepaard. Terwiji n* vier jaar oorlog eindelgk de Kamer inziet, dat zij is ingasteld ook om zich met de buitenlsadsehe aangeleganha- den in t« laten en heel ashtsr op haar agenda hat voorstel heeft geplaatst omeen vaste commissi© voor de international po- litiek in hat leven te roepen, verxuimde zij de geiegeriheid om zich rekenschap te geven van den gewichtigsten directen afwaermaat- regel, dien de Regeering in den ganschen oorlogstijd geaomen heeft. Ziedaar wat de politieke partjjen van onze politiek terechtbrengen ea hoe zij zich vergewissen of onze hoogste landsbelangen omzichtig, daelmatig en uit volkonaea vrgen wil worden gediend. De yaart raa Nederlaad op Amerika. Het stoomschip »Nienw-Amsterdam" zal, naar thans definitief vastgesteld is, op 29 Mei a.s. van hier vartvekken. Het vaartuig neemt soowel passagisrs als lading mee. Het stoomschip t-Zijldgk" van de Hoi land-Amerikaljjn, zal van hier vertrckken zoodra bericht is ontvangen, dat het stoom schip yjara" nit Amerika is afgevaren. (Tel.) Het Daitsehe Prijsreglemeat. Bij de Duitscke rtgesriug sjja volgens het Hbl. inlichtingen lagewannea, teneinde te vernemen, of het haar bedoeiiag was, artikel 55c van de Prisenordnung op Ne- derlandsche schepen toe te passen. Naar asnleidmg daarvan deelt Hr. Ms. gezant te Berljjn meda, dat ds laatsta wgzigiisg van het Duitsche Prjjsrsglemeut in haar vollen omvang toepasseljjk is op de Nederlandsche scheepvaart. Men gaat uit van de stelliog, dat ont- takelde tonnenmaat" (d. w. z. schepen, die niet in eipioitatie zgn) niet meerekent. Men trekt dns de tonnenmaat af, die in onze havens is, en maakt de gevolgtrekking, dat het grootste gedeelte vaa onze schepsn vaart in dienst van de Gassecieerden. Ech- ter does men opmerken, dat er geen sprake is van aanval zonder waarschuwing, neeh van vernietigieg buiten de z.g. onveilige s6iseten tweede, dat de maeilgkheden van Duitsche zjjde vervalien, indien #en schik- king wordt getroffen in zake de voorwaar- den, waarop Duitschland bereid is aan Ne- dsriandsche schepea een vrijgeleide (Geleit- scbein) te verstrekken, dat bjj voorbaat esn veilige vaart zon waarborgen. Over deze schikking wordt thans onderhandeld. Onderhandelingen over een nienwe oeeonomische orereenkomst met Duitschland. (Officieel). De besprekingen tussehen de Nederlandsche en de Duitsche onderhasde- laars over nog haagende quaeslies hetref- fende de uitvoering van vroegere overeen- komsten hebben Donderdag 1.1. tot geheele overeenstemming geleid. Daags daarna (dus gisteren) zgn daarop de onderhande- lingen over een nieuwe economische over- eeakomst begonnen en deze worden thans met den meest mogeljjken spoed veortgezet. Handel tussehen Amerika en Oost-Indig. Reuter seint uit Washington Overeen- komstig den wecsch van Amerika om den bandel tnsschen de Nederlandsche Oest- Jndische Roloniin en de Vereenigde Staten te bevorderen, heeft de Amerikaaceche War Trad® Board den gouvern®ur-g®neraal van Nederlasdsch Oost-Indie de verzekering go- geven dat er aan de stoenssehepen, welke tussehen de eilauden en de Amerikaansche havens dienst doen, bunkerkolen zullen worden verstrekt, terwjjl deuitveer-vergun- ningen op de Amerikaansche goederen, voor Indie bestemd, van kraeht zullen blijven of, zoo noodig, worden verlengd. De plechtige belofte van Amerika de Nederlandsche schepen, die zich den 21steD Maart in Nederlandsche koloniale havena bevonden, niet op te vorderen, geldt voor de schepen, die tussehen de eilanden en de Amerikaansche havens onderweg zgn. Eea Hfttiouaal Kabinet gewenscht. In een redevoering, welke de oad-minis- tsr Mr. Heemskerk te Amsterdam hield, gaf seze als zijn wensch te kennen, dat na de verkieziagen een Kabinet gevormd zoa wor den vaa y national© opvattiag". Zelfs als de reebterzijde de meerderheid zou behalen achtte spreker in verband met den stijgen- den aood een Datioaaal kabiaet wensche- lflk. Een verdachte petrolenmbron. In de omgeving van het dorp Ouder- schoot bleken personen nog altijd petroleum te hebbea, terwjjl deze nergeas te verkrij- gea is dan op aanvrage van het Rijksdis- tributiebureau. De Rijkspolitie ging aan het speuren ch heeft de bron der petroleam oatdekt. De ehef van het station aldaar ver- kocht petroleasa. Hjj heeft bekend en er is proces-verbaal opgeusaakt. De directie der Staatsspoorwegen heeft hem in zgn betrek- king geschorst. Duitsche ichepen uit Iudie. Velgens te Rotterdam ontvangen telegra- fisch berieht, zullea binnenkort twee Duit sche stoomschepen uit Ned.-Indie naar ons land vertrekken, die de reis zullen maken als Reliefschepen. Dsze schepen zijn door de Duitsche re geering beschikbaar gesteld ter vervenging van de Bandoeng, van den Rotterd. Lloyd, en de Gaasterland, van den Kon. Holl. Lloyd, twee der zeven schepen, die op 22 Fehraari van het vorige jaar op de Engel- sche kust getorpedeerd zga. Een drelgemeut. De Anti-Ooleg-kiezersgroep hesft aan de hoofdbesturen van den Bond van Vrge Liberalen, de Antirevolutionaire Partjj en de Christeljjk Historische Dnie geseind De Anti-Oorlog-Kiezersgroep staat er op, dat de gestelde vragen volledig naaiens uw politieke partjj beantwoord worden. De Anti-Oorlog Kiezersgroep verzoekt u dus nogmatsls dringend, uw aetwoorden omgaand in te zenden. Indien niet binaen drie da- gea bevredigende antwoorden zgn ingeko- men, zal uw politieke party worden aaa- duid te zjjn Oorlogspartjj. De thee- en kofflekaart. De Minister van Laedbouw vestigt er de aandaeht op, dat aan de eude (esrste) thee- ea koffiekaart, nadat 15 Juni op bon 21 van deze kaart 0.15 KG. thee zal zjjn ver- kregei, nog slechts de boas 23 en 25 aan- geheeht zjjn. In verband aset de mogeljjkheid, dat aan dese bons wellicht nog een besteasming zal gegeven worden, verdiemt het aanbeveling deze bons alsmede hst lichaam van deze kaart, voorloopig zorgvnldig te bewaren. Zilverbous. Bij het afdeelingsonderzoek van het wets- ontwerp tot verheoging vrh het bedrag, waarvoor zilverbons worden uitgegeven, werd geweien op de wenschelijkheid om streng te waken tegen den uitvoer niet alleea van goud, maar ook Tan zilver. Tegeawoordig wordt voor rjjksdaalders reeds meer dan de nominale waarde geboden. Mea vroeg, of de Minister kan mededeelen, waaraan deze verhooging van prijs, die in geea verhou- ding staat tot de intrinsieke waarde van onse teekenmunt, toe te scbrjjven is. De zilveren munten worden zoo scbaarsch, dat saen die op het platteland bjjna niet meer ziet. Y oorts werd aangedrongen op verkorting van den omlooptjjd vaa zilverbons. Men achtte zulks om hygiSniscke redenen hoogst gewensckt. Leeuwarden In de kleereu. We krijgen eenheidskleeren. Wanneer Leeuwarden waagt het niet, er ep te wachten. De kleermakers in Frieslaad'e hoofstad hebben zelf de handen uit de nsouw gestoken. Met instemming van het gemeentehestuur vragen ze van hen, die dubbel en dwars in de kleeren aitteD, ge- dragen kleedingsstukken te geef sf te koop. Die zullen worden uitgestoomd en zoo goed mogelgk als nieaw worden hersteld, om daarna in distributie te worden genomea, T«orloopig alleen voor hen, die niet in dea hoofdeljjken omslag zijn aangeslagea, met zoo mogelgk geleideljjke uitbreiding tot de laagst aangeslagenen. De prijzen per pak zullen loopen van 12 tot 27. De kleermakers-organisatie zal zonder eeni- ge vergoeding haar bemiddeling geven. Thee. Het Bureau voor Mededeelingea inzake de Voedselvoorziening meldt Met den voorraad thee, die op dit oogon- blik ter beschikking is, kaa op boa 21 der oude theekaart een verstrekking van Vf9 ons geschiaden. De distributie zal plaats vinden in het tjjdvak loopende van 15 Juni tot 15 Augustus, evenwel alleen aan die verbraikers, die indertjjd bon IS aan den winkelier hebben afgegeven en daarvoor han kaart gewaarmerkt hebben gekregen. Men zal goed doen de oude kaart met de bons 23 en 25 nog wter te bewaren wellicht zullen die latsr nog vas* nut zgn. Voor de distributie, die op 15 Juni aan- vangt, is da prijs vaa de thae een weinigje verhoogd, om het verliss te vergoedtn aac de handelaren, die huu voorraden renteloos hebben moeten laten liggen. De tusschen- handelsprjjs wordt nu 1,171/> per pond los en 1,25 par pond netto, verpskt in hoeveelhedsn van pond of Bsinder. De prgs, dien de verbruikers in den winkel zullen hebben te betalen, wordt berekend naar 1,45 per pond. Gedurende hetzelfde tijdvak zal ook de verkoop van thee in cafe's, hotels, soeie^ teiten e. d. zjjn vrijgelatea. De ouafhsinkelijkheid vaa Lltaueu. Een Litausche delegatio, bestaande uit de heeran dr. Bartuska, Daumantas an Ga- brys, haeft een bezoek afgelegd bg de ver- schillenda geassacieerde en neutrale legaties. te Bern, tsneinda han een nota over te rei ken, betrtffende de vaststelling van de vol- koaen enafhankeljjkheid vaa Litauen. Ds delegatio werd o. a. ontvangen door den Nederiandschen gazant, jhr. van Pan- huys, met wien da delegatie aieh eeoigen tgd onderhiald en die van zgn be'angstel- ling betreffende Litauen en zijn aveatueole economische ea intellectueele betrakking9n met Nederland blijb gaf. Vervolgens werd de delegatie door de boadsautoriteiten ontvangen. Zij vond bg den heer Calonder, bondsprasident een zeer welwilleade ontvangst. Da bondspresident sprak de hoop ea verwschting ait, dat Litauen zich ais een werkelijk vrge staafe zal ontwikkelaa, die met Zwitseriand nauwe stofJVlijke en geestelijke betrekkingen zal ofidarhouden. DE ALGEMEENE TOESTAND. De hear Lloyd George hesft wederom een redevoering gehouden, maar heel veel nieuws sehrjjft het Hbl. kon de Britsche eerste Minister daarin niet mee- deelen. Ook hjj verkeert onder den isdruk van de komende gabeurtenissen aan het Westeljjk front ea van de nsdering van betgeen ook hjj beschonwt ,/als de beslis- sende worsteling." Die worsteling, zoo verzekerde de Miaister zgn toehoorders, wacbt men d. w. z. zjj die ia dez»n tot oordeelen bevoegd zija met vertrouwsn af en al verborg de Minister niet de bezorgdheid, die de insenstorticg van Rusland en da daardoor mogelgk geworden machtsverster- king vaa den vjjand aaa hat Westelgk front, noodzakeljjkerwjjs moet wekkea, hg stelde daartegeaover toch ook eenige lichtpuntea het welslagen van dea strijd tegen de duik- bootaetie ea de invoering van de eenheid in opperbevel die moed geven voor de toekomst. De gevolgen van de ineenstorting van Rusland worden nog bjj lange na niet goedgemaakt door da inspanning van Amerika. Wat Amerika kon leveren ter verhooging van da gevechtskracbt der gealliSerden, is nag gaen vjjfde van da varbooging van da gevechtssterkte, waartoe de Centralen is staat werdsn gesteld door den vrede in het Oosten. Gijfers worden natuurlijk niet ge- noemd, maar van de overmacht der ge- allieerden aan het Westelijk front, die volgens de verklaring van Lloyd George later door generaal Maurice gewraakt in het De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat inge volge artikel 5 der Distributiewet 1916, een ieder die ongeroot VLASSTROO van den oogvt 1917 in zijn bezit heeft, gehouden is daarvan ten spoedigste, doch uiterlijk voor 30 Mei a. s. opgave te doen ter Secretarie dezer gemeente, waar formulieren tot het doen van opgaven vsrkrijgbaar zijn. Het nalaten dezer verplichting of het deen van onware opgaven is strafbaar volgens de Distributie wet 1916. Ter Neuzen, den 27 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd J. HUIZ1NGA. De Rurgsmeestsr van TER NEUZEN brengt het navolgende ter algemeene kennis Het onbepaald (klein) verlof zal in den loop van dit jaar ran 1 tot 11 dagen worden geschorst voor de hierna rermelde groepen van dienstplicbtigen. De dienstplichtigen der lamlweerliclitingen I*, 49IO <i en 1917, die behooren tot de inlanterle, de liflspiinaliinldalen en de ziekeudr&trera en ingedeeld zijn bij de reserve- bataljons landweer-infanterie, met uitzondering van hen, die deel uitmaken van de hieronder genoemde groep C, moeten voor ten hoogste aes dagen heen- en terugreis van en naar de woonplaatsen hieronder begrepen opkomen vermoedelijk in de tijdperken en op de standplaatsen, vermeld in onder staandeu staat. Nummer van het reserve- bataljon landweer- infanterie Tijdperk van tijdelijk verblijf onder de wapenen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1918 22- 16- 15- 8- 29 Juli - 17- 3- Mei- 10- 27 Mai- 10 17- 3- 29 J uli— Standplaatste ofnabij 27 Juli in i,.i; i Assen 27 -50 Juli -20 Juli -13 Juli - 3 Aug. -22 Juni - 8 Juni - 1 Juni -15 Juni - 1 15 -22 - 8 - 3 Juni Juni Juni Juni Aug. 29 Juli- 22 3- -13 Juli - 3 Aug. -27 Juli - 8 Juni 27 Mei1 Juni 3- 8- 27 Mei- 10- 17- 15- 27 Mei- 3- 8- - 8 Juni 1 -13 Juli J Juni -15 Juni -22 Juni 20 Juli - 1 Juni - 8 Juni -13 Juli Kainp de Bildt, Bi It- hoven (Utrecht). Assen Zwolle Kamp de Pan, Bilthoven (Utrecht.) Kamp de Bildt (Utrecht.) Kamp de Bilt, Bilt hoven (Utrecht.) Kamp de Pan, Bilt hoven (Utrecht.) Velsen. 27 Mei1 Juni 38 Juni 3- 17- 10- 10- 10- 15- 17- 3- 10- 3- 10- 27 Mei- 10- 3- 17- 8- 17- - 8 Juni -22 Juni -15 Juni -15 Juni -15 Juni -20 Juli -22 Juni - 8 Juni -15 Jnni Juni Juni Juni -15 Juni - 8 Juni -22 Juni 13 Juli -S2 Juni -15 - 1 27 Mei1 Juni den Helder. Kainj d« Pan, Bilt hoven (Utrecht). Kamp de Bilt, Bilthoven (Utrecht.) Kamp de Pan, Bilthoven (Utrecht.) Eiland Voorneen Putten Kamp de Pan, Bilthoven (Utrecht.) Eiland Voorne en Putten Kamp de Pan, Bilthoven (Utrecht.) Kamp de Bildt, Bilt hoven (Utrecht.) Kamp de Pan, Bilthoven (Utrecht.) Eiland Voorne en Putten Vlissingen. Willemstad. Roermond. Kamp de Bildt, Bilt hoven (Utrecht.) Roermond. 19»Jiee1fPI9oltender iel'chtingen 1906, J en 1908 van de berdden l.orn., - e pantserf rtavtillerie en de torpediven zoomede de dienstplichtigen der I»,id weerlioh tmgen I9I6», 19,e„, |Bied en left" meldoZ00Ver Z« T* behooren tot de hierboven ver- lnnot Sr0ef tot de hlerna vermelde' groep c moeten opkomen voor ci h dag tot het bijwonen van inspeetie van kleeding, wapenen, uitrusting enz. Deze eendaagsche opkomst zal vermoedelijk ge- schieden in de maand September. Plaats en dag van opkomst zullen nader worden bekend gemaakt. De tot aiiss lichtingen behoorende militie- en B^nslweerdienstplichtigen, die deel uitmaken van het administratief kader en behooren tot de reserve- land weerbataljons, moeten opkomen voor ten hoogste elf dagen, de heen- en terugreis van en naar de woonplaatsen hieronder begrepen. Voor zooveel noodig komen zij onder de wapenen twee werkdagen voor de overige dienstplichtigen van het reserve- bataljon, waartoe zij behooren, en blijven zij een werkdag na het vertrek met onbepaald (klein verlof van deze dienstplichtigen. Verlofgangers van de groepen A, BS en C, die met toestemming van den Minister van Oorlog in het buitenland verblijven of de buitenlandsche zee- vaart uitoefenen, zijn vrij van opkomst, indien hun verblijf buiten Nederland samenvalt met het tijdperk, waarin zij onder de wapenen zouden moeten komen. Van groep A zijn voorts van opkomst vrijgesteld zij, die na 1 Januari 1917 met onbepaald (klein) verlof zijn vertrokken. Bovendien zijn van de groepen A en C nog van opkomst vrijgesteld lo. zij, die niet of voorloopig niet hehoeven op te komen bij zoogenaamde tweede mobilisatie (dat is wanneer a lie verlofgangers van land- en zee- macht door den Burgemeester bij openbare kennis- geving worden teruggeroepen 2o. zij, die bij tweede mobilisatie bestemd zijn voor opkomst bij een ander onderdeel dan het reserre- bataljon, waartoe zij behooren. De hiervoren bedoelde dienstplichtigen, die tijdens hun verblijf onder de wapenen worden gestraft met cachot, provoost of politiekamer, moeten zoo noodig onder de wapenen blijven tot na alloop van hun straftijd. Verzoeken om bij een ander onderdeel of op een ander tijdstip dan bepaald is onderjtje wapenen te mogen komen, kunnen in beginsel met worden in- gewilligd. Ieder dienstplichtige, wiens verlof in verband met deze bekendmaking zal worden geschorst, zal daartoe een per- soonlijke oproeping ontvangen van zijn militairen commandant. Tijdens bovenbedoelde schorsing van verlof zijn van toepassing de voor mobilisatietijd geldende be- palingen nopens vergoeding wegens kostwinnerschap. Zij, die aanspraak op zoodanige vergoeding ver- meenen te hebben, kunnen zich vervoegen ter ge- meente-secretarie. Ter Neuzen, 21 Mei 1918. De Burgemeester van Ter Neuzen J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1