ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Donderdag 23 Mei 1918 57e Jaargang-. Beken dmakingv No. 6(387- ABONNEMENT: ADVERTENTIEN I Telelooe 25. Bit Blafl Yerscfaynl laandag^, Woensdag* en Yrydagavond,nitgezonderd op Feestdagen, fey de Firma P. J. YAM DE SANDE te Ter Nenzen. Abonnem entsprij s Eenheidsworst. Strandgoed. BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad /l.Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10c Bij dtreot© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. per drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post 1,40. Burgemeaster ea Wethouders ran TER NEUZEN maken bekead, dat in de week van '2026 Mei 1918 geldig zai zjjn voor hen heids worst. Bon ran Varkensvleesch No. 11 der 3e serie Op dene bon mag slechts 0,100 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 22 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van GRAAUW EN LANGENDAM, brengt ter kennis dat op 15 April 1918 is gestrand e©rs roeifeoot nabij de haven te Paal, en is opgeborgen op de scheepstimmerwerf van J. Veukas, aldaar. De boot is groen geverfd en ongemerkt. Dengene, die tot bet geborgene vermeent gerechtigd te zijn, wordt opgeroepen zich aan te melden. Graauw, den 15 April 1918. De Burgemeester VDd, P. A. VAN CAMPEN. De samenstelling vain ons dagelijksch brood. De Minister van) Landbouw, Handel en Nijverlnqid heeft bepaaid, dat met ingang van 27 Mei 1918 zal wordeni verstaan onder regeerin-gsbloem, 'Cen mengsel van. 30 K.G. buitenLandsche tarwq. 3Q K.G. Inland- sche larwe en 40 K.G. imlamdsche rogge, welk mengsel uitgemalcn wordt tot 85 K.G. bloem. Deze 85 K.G. worden gemen-gd met 20 K.G. Amerikaansch meet of 15 K.G. Ameriltaan-sch meel en 5 K.G. aardapp pel meed. en onder rejgeeringsmeel en 25 pCt. buitenlandsche tarwe, 25 pCt. inlandsche tarwe, 40 pCt. in landsche rogjgei 5 pCt. jries (grind) zemelcn, 5 pCt. lijnintel of: 20 pCt. buitenlandsche tarwe, 20 pCt. inlandsche tarwe, 30 pCt. in landsche rogge. 10 pCt. mais, 10 pCt. erw- ten-hoionen, 5 pCt. gries-grind-zemelen, 5 pCt. lijnmeel, met dien verstand^ dat dehoe- veelheid erwten-boonm en in als voor ieder wel minder, maar niet meer dan 10'pCt. mag bedragen, lerwijl bij minder dan 10 pCt. erw- ten-boonen. of m'ais het resteerende percen- tage gelijk over de inlandsche tarwe en rog ge verdeeld moet worden. De Minister van Landbouw, Niiverheid en Handel vestigt -er de aandacht op, dat ten gevolge van het betreldcelijk hooge voeht- gehalte van de inlandsche tarwe en1 rogg^L welk-e in de broodgTondstoffen worden ver werkt .het voorkomt ,dat in het bijzonder het regecrfngsmecl, maar ook. zii het in minderei mate, de regeerin-gsbloem een h-oo- ger vochtgehalt-e heeft, dan het vastgestelde maximumW arm en vochtiig weer. zooals m de- eerste maanden welli-cht te wacliten is. kan op bloem en meel een zeer nadeelige invloed hebben. kan het zelfs tot bederf doen overgaan. Den Minister hereikte .cen berjicht, dat de voorraad in eene gemeonte tot broeiing zou zijn overgega-am. Het is daarom - z-egl de Minister - gera- c en, dat deze grondstoffen zoioi spoodig moge lijk na de vermaling worden gebruikt Omernstige ge vol gen te voorkomen', is aan „>r en molenaars opdracht geg-e- ven, met in voorraad te malen Noodzakelijik is echter. dat de voorradeni i haS bggeni onder gemeentebesturen en backers, o-ordeelkhndig worden behan- deld dat de zakken niet op stapels worden f en op droge, koel-e plaatsem worden benaard- terwijl igeregeld omlieggen derzak- WoS.COntr°,e Va" de 9Ualite?f wordtaan- Wijders dienem de gemeentebesturen zorg cl dragen dat geen nieuwe besteilingen wor- brm'kt aaT"' .vo6r.1die v°pirndbp n'agenoeg ver Trawler door watervliegtuigen bestookt. De schipper van den aan de maatschapppij ^Amsterdam toebeboorendeni stoomtrawler Umuiden 51 Jt's Gravetihage" rapporteerde Zondagavoind nij aankomst te IJmujiden. dat zijn scliip op de Npordziee door Duitsche wa- lervliegluigen was bestookt. Het bevond zich Zaterdag des avonds halfacht even benoor- den het Haaks-vnurscbip, toen eensklap's drie viiegtuigen van Duitsche nafionaliteit nader den; een slreek koift nabij den trawler op het water neer. Een der inzittendpn vroeg den schippdr wat hij Peitelijlc de d op dit gedeelte der Noordzee en of hij wel wist dat hij in 't versperde gebied was. Dadelijk steeg het vliegtuig weer op de waarschuwing ach- terlalende dat men den trawler binned vijf minuten moiesi vcrlaten daar het schip ver- nietigd zou worden. Onmiddellijk gjingen al ien in de scheepsboot; zij warta daarmede juist gereed loen twee bommen uit het vlieg- lu,ig) naar beaeden werden geworpen en heel kort nabij het voorschip in het water terecht kwamen, geiukkig zonder iemand te treffen. Waarschijnlijk war en vijandelijfce strijd- krachten op koinsl, want onmiddellijk na het bommen werpen veidween het vliegtuig in Oosteljjke richting om ziich bij de andere te voegen. Toen het gievaar geweken bleek te zyn keer- den de visschens naar het verlaten schip terug en zetten daarna de visscberij voort, zonder verder te worden giestooird. Aan boord van den trawler werden later nog cenige scherven van de bommen gevomfen welke na binnenkomst te IJmuiden bij de inariue-ai^orilei ii^i werden gedeponeerd. Onze steenkolenvoorziening-. Naar de Tel, metdt, heeft de heer Nier- strasz aan den Minister van Landbouw de vdlgcnde vragen gericht: 1. Wat is de reden^ gezien het feit, dat sinds begin 1918 de aanvoer van steenkolen uit Duitschland opgehouden heeft, dat geen steenkolen uit Engeland worden aangevoerd? 2. Is de regeering bereid maatregelem te njemen pm den aanvoer van steenkolen en pek voor de brikettenfabricage uit Enge land zoo spoedig mogelijk te doen hervattenj, en zoo ja. wanneer kan "deze hervatting tegemoet worden gezien? Het incident van de Tubantia. (O'fficieel). Het Mipisterie van Buitenland sche Zaken deelt het volgende mede: In verband met het feit, dat na het sluiten van den vredc het incident van de Tuban tia zal worden onderworpen aan een tenia lion ale commissie van enquete heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken een commissie im esteld, welker taak zal zijn de voorbereiding van de venlcdigitig van het Niderlandsche stanidpunt in de internatio nale1 commissie. Tot leden van die commissie van voor- bereiding heeft de Minjister aangewezen als voorzitter tevens lid Mm. B. C. J. Loder ra ad sheer in den Hoogen Raad der Neder- landen te 's Gravenha]geals secretariis te vens lid. Mr. Dr. G. A. Sciiellu^refe rend arils aan het Mi mis ter Le van Rititenlandsche Za ken le s Gravetihage; als leden H. G. Suri© kapitein ter zee. verbonden aan denmariine- staf te 's Gra venliage, en C. J. Canters, kani- te(Ln-liuitenant ter zee, chef van het torfic do-atelier te Amsterdam. gemaakt, een grant dec, van w;a,t hici-van af- va t niet in de consuaiptie koait. Dji t deel is in legended zeer gering. Het is inderdaad jiuist ^dat djistrijbutie van he! slachtvee jals vensch v!liee(sch in pLaats van eenheidsworst aanzienlijk minder kqstgn zoiu medebrengen. Distribute jin jd'em vorm v|anpvers>ch vleejsch ko!mt ondergieteekende op dit oogenblik niet aanbevelenswaardig voor. Bij de geringe qnanliteiten vleesch, die than's besdxikbaar zijn, zou net niet mogelijk wezen. daze in verschen toestand regelmatig over het ge- heete volk te verdeden; biovendien zijn de verschillende soorten zeer lafwiistsdend van qpati teat. Daarenboven is geblekenv dat een beperkt slaclitverbod niet de gewcnsclite re- sultaten opleverde. Het was niiet mogelijk plotseling een zoodanige conlroLc te doen uitoeijenen; dat niet meer geslacht werddan waartoe vergunning kon worden gegevein Een tijdeiijk geheel stop zetten van hetslach- len door de jewone slagers wa(s de eenige weg om tot afdoende resultaten te kornen. Bijzondere maatregelen worden van regee- ringswege genomen om de gevolgen van het uilsluitend beschikbaar stellem van eenhefids- worst voor hen. cjie in het slagerehedrijf werkzaam zijn, te verzachten. Twee omstan- digheden werken er echter toe mede^datdie gevolgen minder drukkend zulien zijn- In de eiierste plaats hebben in eenige gemeenten de slagers zich gecombineerd om met goed- vindenr Van het Rijkskantoor voor Vleesch en Vetter. en den Veeartsenijkundigenj dienst glezamenlijk eenheidswodst te fabricee- ren, znodat een groot deel der slagers aan het werk is gebleven. terw)ijl eCders de viisch- verkoop door hen is ter hand .genomen. In de tweede plaats kan de verkoop van nucli- ter kalfsvleesch en van eenheidsworst door de gemeentebesturen aan de slagers worden opgedragen. Ten slotte m'ag verwacli't wor den, dat binnen niet al te lang tijdsverloop de werkloosheid voor dit personeel weder een eindc zal nemen. Trawler# naar Eageland opgebraclit. Blpens da beriehten zyn verschillende in de Noordzee vissckende trawlers naar Engeland opgebrachi. Volgens de Tel. zou dit een maatregel zjjn, om onze regeering te dwingen tot het sluiten eener orereen- komst mat Engeland, betreffende het vis- schen van Nederlandsche vissehersvaartuigen voor Engeland, in de Iersche zee. Het is dos ook hier, evenals lulks was aa* de Oostergranspressie en dwang, staande boren recht. Het gevaar bestaat thans, dat ook de schepec die visschen voor de bevoorrading van Nederland ook weer zulleu worden stilgelegd. Maximumprijzen voor paardenvleesch. De Minister van Landbouw, heeft met in gang van 25 Mei e.k. voor paardenvleesch de navolgende maximumprijzen vastgesteld biefsluk 1.60, roastbief 1.20„ lappem gehakt en bouillonvleesch f 0.70, afva'l f 015' beenderen /0.06 alles per K.G. Bepaaid is, dat genoemde prijzen voor paardenvleesch gelden voor paardenvleesch zonder been. Verboden is de verkoop en de afleverin« van paardenvleesch onder andere benamin- gen dan bovengenioemd. Geen vet voor brood. Dej Minister van Landbouw heeft bepaaid: lo. dat het met ingang van 1 Jjuni verbo- is alle, zoowial plantaardige als dierlijke vet- ten en olien alsnnede SiamenisteilRingen daarvan met inbegrip van natuurboter te gebruiken in, brood- en heschuithakkerijen; dat de direcfie van bet''Rijkskantoor voor Vleesch en Vetten van het ver bod sub 1 ontheffinig zal kunnen verleencn ten aan- zien van heschuithakkerijen; 3o. dat de directie van 't Rijkskantoor voor Vleesch en Vetteni van het verbod, bedoeld ziin!e beschikkipg van 26 October 1917 talk. zS„, U-' Minister vcrzoekf de burtemees- ters hi era an hunue emstige aandacht te wij- den erv de bnkkers in bovenbedoelden zin te waarsc.hu wen in onlheffing zal kunnen verleenen ten aan- zien van- brood- en heschuithakkerijen on der rabbin,aal toezicht staande. De Eenheidsworst. Voorloopig nog geen vleeschdistributie. Op de vragen van den heer De Kant-er be treffende dc distributie van eenhddsworth en leesch antwoordde de Minister van Landbouw en-z. Met is niet juist, dafN wanineer ulitisluRend eenheidsworst van- rundcren en varkelis wpp-dt TER NEUZEN, 22 Mei 1918. Het weevbericht van het meteoralogisch instituut te De Biidt van heaen luidt als volgt Hoagste barometerstandbovan 767 Midden Duitschland. Laagste barometerstand onder 765 Oost- Duitschland. Verwachting tot den avond van 23 Mei Zwakke tot matige wind, aanvankaljjk uit Ooitel|ke richtingan, meest licht tot half bewolkt behoudeai onweer, droog en vrij warm. Vrijzinnige landdag. .Jl. Zonda^ werd in den tuin van ^IJe Bui- ten-societei-t aam het station alliler d-e door dd iunie-liberale kiesv-eree-r$igi|ng „Ue Vrijheid" uitgeschreven landdag geliouden, diebegun- stigd word door het zeer fraaie ween dat w-e met de Pinksterdagen h-ebbein mogen ge|iie ten-, Naar schatting wai'en- een duizendtal hoor- ders en hooj'dei*es[sienf in den,' beldm:merd;en tujin aanwezig, die aldaar tegelijkertijd icon- den genieten van een zitje in de vrije natuur. Te 2 bur werd de 1-anddjag geopend door muziek van BDe Vereenigde Werklieden", welke vereeniging voor opluislertng van do zen middag was uitgenoodigd, Toen de sprekers waren geamiveeixl (van de aangekondigden alleen de heeren De Muralt. Siemeliuk en Van Kleef, de overiiien bleken v-erhinderd) werd d-e landdag* d|o-or den heer Van der Peijl geopend, d'je er op wees, dat zich in de laatste jaren liistoifsche momenten in ons land voordeden, onder li berate ministeries. Het wais n.l. onder het M(iHistoric PiersomBorgeisijit's dat de Gel- derland" werd uitgezonden ,om Paul Ki'uger Uit Zuid-Afrika af te halen, waiannede ons kledne land het vo-orbeeld gaf, -en het is thans wc-er -een vrijzinnig Min!steri|e dat Nederl-and wat er ook moge haperen aan distrib-atie e.-d. tot hid-to-e lot bewondering d-er ge- heele wereld veilig wist te besturen en bij de strijdende p-artijen respect w-eet af te dwingen- door de wijz-e waarop onze positie als volkomen n-eulral-e staat wordtgeiiand- haafd. Eene critiek -die hij zich veroolooMe op de houding der 'S. D. A. P., dicin 1918 weCgerde d-eiel 1-e maken der Regeering, s-edert 'eeni ge j-aren -door alles heen de dislnbuliepoHi tick van den- Minister Posthumia steunde do-ch nu tegen de verkiezingen de regeering in -den rug aanval, ontlolcte interupties van een der S. D(. P.'sche bezoekerst. Als ©erste spreker veidtrceg het wo-ord de vooirzStter v-an de Liberate Iviesvcrccnjiging In den kiesikring „Zeeland" Ds. Slieinelltik te Vlissingct^ -die ee,n alg-emeen woord sprak over -de aanstaande verkiezihgen en den plicht die daarbij ieder te ve"rv-ullien heeft De neer De Muralt, even-eens door interup ties ond-erbroken en" die op het ongepaste daarvan wees, h-eh and eld e d-e herziening van het onderwij s-artikcl der Gno-ndwet en het aandeel dat de Liberate Unie daarbij had ge- had, hoe de vrijzin-nigen liadden gemeen-d' to moeten medewerklen aan volkomen gelijk- st-elling van1 het bjjzonidier met het op-enbaar onderfwijs, nu twee vijfden van het Neder landsche volk bdijik had ,gegeven dat onder- wijs te verlangen-. maar dat hij en anderen hadden getra-cht waarborgen in de wet te krij-gen -dat dit oniderwijts pp wetenschappte- lijk gebied gelijkwaardig zoude zijn aan het openbaar onderwijis len ook dat er gezorgd was ,-dat in alle plaatsen het genieten van voldoend openbaar lager on-derwijs mogelijk zou blijveu. Voorts wees hij ler op, dat de teekenener zijn dat hiermede de s-choolstrijd nog niet zal uit zijn. Ten slotte betoogde hij, dat mioet gestreefd wordeu naar verbetering van maatschap- peli.jken so-ciale toestanden. Die zulten mede- werken tot v-erbeteriu|g der menschcri. Al het andere hebben de menschen niet kun- neui vtrbetercn. Ze zijn in algem'eenen zin te eerder ontaard meent spreker als hij let op den tegenwoordigen wereldkrijg en op de wijz-e hoe die in sommige opzjchtenge- voerd wordt -en niets menscheliiks meer heeft. Als laatste isprekier 'trad op de heer Van Kleef, die een beto-og hield over staatspen- sioen en- -de verplichte verzekeringswetten van -den Minister Talma die hij aan critiek onderwierp en waartcgen-over hij stelde het standpun-t der Liberate Unie, die thans voqr- staat een premevrij pensio-en op 65iarigen leeftijd. De conclusi-e van de verschillende sprekens was natuurlijk een- aansporing om op 3 Juli a.s. te slemmen op de lijist der Liberale Unie. Aan den avond van dien dag had nog eene vo-or vrijzinniigen toegankelijke bijeenk-omst plaats in -de bovenzaal van het „H-otd de Commerce" die hij deze getegeniieid goed bezet was. De heer De Mur-alt hield nog een- betoog oveir Staatspensioneering en Me opvoedende kracht d a a i'van, dus jui-st hot tegen-deel van hetgeen de rechterz-ijde beweerd. Hij wees er op dat de laatste d-agen in -dje TweedeKa- mer is g-ebl-eken dat de r-eclitcrpai'tijem nog tot de besliste tegenstanders moeten gere kend worden-. Vcrvolgens werd dohr 2 Ola'mes era :een heer -uit Rnrgh een too-neelstukje „Blijde Oudjes" opgevoerd in Scho-uwsch dialect, dat mede een propaganda voor staatsjensioen ten do-el had. Door mej. Truus Nagtwegh, uit Den Haag werden op veixlienstelijkc wijze een aantal 1 ipleren ten beste gegeven. wat door dc opgekomen dames en heeren blijikbaar ten zeerste werd gewaardeerd. Aan haart zoowel als aan de Schouwsche dames werd cen bouquet geschonken. Deze bijeenkomst werd opgeluisterd door een stnjkorkest bestaande uit eentee lief- hebbers. Een boef je. Dinsdagmorgeu is -d-oor de gemeente-poliftiie aangehouden de 13jarige S, in verband met bij haar gedane -aangifte, dat die jongen zich Maand-ag door inklimming toegang had we- teu 1-e verschaffen tot eene woning in de buurt Driewegen, welks bewoners niet thuiis waren en daar eenig geld ontvreemde. Buren hadden hem er uit zien komen wat to-t de spocdige opsporing van den dader leidde roeu de ^nten hem kwamen halen liep hij weg, /)o-dat nog -eenige jacht op den jon- geu moest gemaakt worden. Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gisteren hadden in ons land de candidaat- stelllingeni voor de Tweede Kamer piiaats. Dit Ua-a nu pl-aats in 18 kieskirfngeu van het 1 district vormende land. Plaatsgebrek n,oopt ons heden- v-erdere mededeelingen daarom- trent uit te stellent Trouwen-s van d-e voor- naamste partijen hebben wij riada.t de defi- nitieve fcandidaten bckend waren geregeld melding gemaakt. Strijd met de wapenen maar ook met geschrift. Zaterdag kwamen op ons bureau twee jongems die o-n-der Boschkapelle in het bouwland ten papiertje hadden gev-ondenvdat blijkeus zijn uitvoering blijkbaar van En- gelsche lierkomst een in de Duitsche taal en in- Gothisch-e tetters uitgevoerd vcrsLag bevatten volgens Engelsche lezing van den aanval op Oslend-e en Zeebrugge. Het briefje was blijkbaar bestem'd voor de Duitsche militairen in het bez-ette ge bied en uit een luchtbaMon of vliegach'ine neerg-eworpem De Huiszoekingen. D-e voorzitter van tde Z. L. M. Jhr. van rc'denlmi'di heeft j.l. Zaterdag onde-rstaand telegram v-erzondeu (aan den Minister vaR Landbouw: „E-en controle, idie zo-o-als mij is heloofd, alleen bij landbouwers zo-ude plaats hebben w-elkie op de zwarte lijst staan, blijkt in de practijk moeilijk toe te passen, daar vol- doende gegeven-s ontbreken. Het resultaat is dat thans vrij w,el alien- gecontroleerd wor deu. Die v-erbittering en v-erontwaardiging stij- gen ten- top. Gioedwillige landbouwers weige- ren beslist accoor-d t-e gapni met den onder- vonden sm-aad van 't bez-oek der militairen. Waar thans is la-aui te nemen, dat werkelijk ver-dachten zijn b-ezocht en de controle zich Ujitsluitend zal hepaleni tot het afwerkenvan alle boerderijen, d-oe ik than-s -een ernstig beroep op Uw-e Excellentie om nog heden de militairen terug t-e roepen. De herhalingsoefening van de landweer. 'Met betr-ekking tot het Tweede Kamer- votum no pens de motie-Ter Laan inzake de vo-orgenomen 5-daagsch-e ocfening van de re- reserv-e Lan-dweerhataljons wiordt door het Ned. Corr. bnreau vemomenL dat de oe- feningen op d-e a-angegeven data bepaaid blij- ven, omdat het en met het -oog op het lands- Peking en met het o-og op dat van de dienst- pliclitigien niet verantwo-ord wordt geacht in de tegenwoordige omstandigheden oefe- ninigen achterwege !te Jatenl. Y.Akc beoogeo froepen die bij de tweede inobiiisatfc em o-orlogstaak zulten hebben terstond voor de verv-ulling van die taak onvoorbereid te la lea. Koffie. De Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel heeft bepaaid: Gedurend-e het tijdvakv aanvangend-e op 1 Juni -en iei-ndijgende pp 45jJun» zal 'door delail- ljisteni aan v-erbrpikers mogen woiMen afge- leverd op: Bon no. 30 eener thee- en kofffiekaart OdJA K.G. koffie. Gedurende het tijdvak, aan-vangende op IS J-uni em eindigende op 30 Juni, zal d-oorde- tailhsten nam verbnuikers mogen w-oirden af- gelev-erd op: Bon. no. 31 eener thee- en koffieikaart 0.05 K.G. koffie. Bons nios. 30 en 31 door detailliis{en van verbnuikers in ontvangst genomeu mo- giep door den- betreffenden deitaillist desge- wenscht dadelijk -aan zijn leverancier wor den afgegeven-; nader zal worden bekend .ge- maakl, welke hoeve-elh-edein de lev-eranicier op -deze bons zal mogen- afleveren aan den detaillist na 26 Juni. SLUISK1L Tot ooderwyieres a*n de bjjzondere school alhier is btnoemdMej ,l»c. Pioos y*n Arnstel. ZAAMSLAGk - Daar met ingang van 16 Mei 1.1. het brie- venvervoer 'niaar ideze jnicmecnle is lopgedragen aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwegmaat- schappij, zijn de lUrem van buslichting op het kautoor van den brieven^aarder gewij- zigd Naar we vernemen zijn'die als volgi- 6.49 smorgens v-oor de richtin-g Ter Neu zen; 8. voor d-e richting Walsoorden; 1.17 nam. voor de richting Ter Neuzen; 2.45 voor de richting Walsoordcnj; te 6 uur voor Ter Neuzen over Axel. De poslen komen aan: van Ter Neuzen 7.3a voorm.; 2.15 nair^. enl 6 uur nam. (Deze laatste z-en-din-g over Axel.) AXEL. D-e Pinksterdagen zijn hier ordelijk ver- lo-opeu. Zoowel Maan-dag ail-s Dinsdag werd van de dan-sgetegenlieden druk gebruik ae- m-aakl, zonder dal zul-ks op eenigerlei wij ze to I opstootjjes -o-f iets andcrs aanleiding gaf. Slechts een persoonl, een bekend vech- tersbaas moest worden gean-elsteerd. Wie hebben nu alle hoop, dat in de toe- komst g-een b-ezwaar meer zal gemaakt wor den tegen de traditioneele vermakelijicheden. Ongeval van den burgemeester. Dinsdag is den- burgemeester van Axel, den beer Den Hollander^ een ernstig ongeliuk overk-omen. I erwijl hij met zijn gezin een pleizieri'it maakte. was h;j| op den Kin-der- dijk uitgestapt, om het paard in b-edwa-ng te hebben tij-deU-s de tram passeerde. Toen deze was gep-asseerd wiide dp- he-er De Hol lander weer instappen, doch het paard schoot te vro-egtijdig v-o-oruit wa-ardoor de burgemeester viel, en eeni der wi-elen der- mate over het been kreegg dat dit hoven den enkel is gebroken. 2o.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1