Algemeen Nieuws- en 1 voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ot^m, Ho. 6680. Zaterdag 4 Mei 1918. 57e Jaargang. Aanwpng Terkrijgbaarstelling Levensiniddelen. Bekendma king Abonnementsprijs MAXIMUMPRIJZEN BOXER, iilNNENLAND. E E N H E1 D S W 0 B S T. per drie tnaanden, In de stad 1,20; franco per post f 1,40. FEXJILLETON. GeluKT 0m naar het PaMs v<™ d® A 88 op 10 Mei van 9—4 uren. 0-Z 11 9-12 Op eon mijn sreloopen Predikbeurten Geref. Kerk, Acte-e"amens. Geref. gemeente. He sfoomtrsni HuSst-Walsoorden. Verguauing tot terugkeeren. Tarwe en meel in fees lag genomen. I)e Egyptiscbe yet^otten. Ia de zee ligt hun lot. Verhooging H. 0. RECHTZAKEN. TKR C01RA5T Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 3 —82 Mei 1818 geldig zulieu »§h voor Aardappelea bon no. 1 en 2 8s serie Kaas, 20 plus g 3 le Bak- en Braadvet bon no. 18 3e g Greene Erwten 10 3e g Ter Nenzen, 3 Mei 19i8. t Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. K.B. Op bon no. 18 voor $£ak- en Braadvet mag 0,100 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 3 voor Kaas s»ag slechts 70 gram worden afgegeven. Op bon no. 10 voor faF-eaesse Essssrteii! mag0,250 gram worden afgegeven. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maben bekend, dat in de week van 29 April—-5 Mei 1918 geldig zal zijn voor Eenheidswor^t hen van vavhens- vleesch no. 10 der 3e serie. Op deze bon mag slechts SLU* worden afgegeven. Ter Nauzen, 29 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. D Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat da uitreiking der kaapien, geldig voor bet 13e tijdvak (periode) ingaande op 11 Mei a. s., zal DOOR H. RIDER HAGGARD. 106) \v (Aira keerde hij lerug. NVat was er? vroeg Marcus.. ken i011!?6 man, die zeide, dat zijn meester. anelrius, de Alfcxandryasche koopman, hem had> °P Git uur een brief te brengen. If i or is de brief." Demetrius, <j,e Alfexandrynsche koopman, zeide Marcus. Onder dien naam was Caleb m Rome bekend. Lees den brief, zeide Cyrillus. Marcus opende den brief en las: A an den edelen Marcus •Vroeger beb ik u dilcwijls naar het leven gestaan. Nu lieb ik vemomen, dat Domitia- nus, die u nog miner haat dan ik, u op, den drempel van uw eigen huis wil laten ver- verklSL b°Cte 16 doen voor die v;d«che verklaring van my - .want er bestaat gee® dapperder man dan gij, Marcus -hebikmij als d, 'rmm^aani, ge1kIeed in een'mantelzoo- Romeinsidie kapReins dragen. D.aar f WlJ misscliien elkander ontmoetten deaen brief leest Treur niet om S edel MV- Z n°T Jnij ,llet .^ootmoedig m cdel. Mm, am is dood: in bet leven hebik plaate hsbben, voor de persocen Biet de namen van De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTUR. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ingevoige cire. no. 28657, afd. Crisiszaken3 bureau Voiks- voeding, de navolgeude tnaximumprijzen voor JBoter: maximum groothandelprijs /2.80 per K.G. af fahriek maximum groothandelprijs /2 82y3 per K.G. franco station van bestemming, spoor, boot of laatste veer maximum tuaschenhandelprijs 2.90 per K.G. franco station van bestemmmg, spoor, boot of laatste veer, resp. aan pakhuis detailiist maximum kleinhandelprijs f 1.60 per v2 K G. Ter Neuzen, 3 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. TWEEDE KAMER. In de vergadering van Donderdagwerd do post van 120.000 ter vol taming van de hi- rich ting van het gebouw voor den postche- j que- ten girodienst te A Gravenhage^ waarvoor reeds f 40.000 was toegestaan, verworpen S mgl ;'/7—24 stem men. (Den vorigen dag is. i doob den (heer BeMmer jgewezen ,op het gebrek zuinigheid). In verband daarmede wordt de behaufde- ling van de suppletoire posterijen-begi-oipting geschorst. De mo tie-Ter Laan. vragend rijlts-eigen- doni van de oever-terreinen langs de Oude Maas bij de totstandkoming van den Water- weg van Dordrecht naar zee werd verwor pen met 4715 stemmen. iVoortgegaan werd met de behandeling van het welsontwerp tot instelling van eenhanf- delsregister. De bepaling betreffende vermeiL ding van de natiofHaliteit van comtnanUitalire vennootschappen wordt aangenmoen met 45—17 sternmen. llel amendement-Rutgers om niet in het register op te nemen land- en iuinbouwers; en visscher?, welke geen anderem handel drijven dat uit hun bedrijf voortvloeit, wordt aangenomen z. h. sna aamrjem'ing met 58 tegen 3 stemmen van hot sub-amendement- Gerretsen om ook ambachtslieden uit te. zonderen. Ilet o'ntwerp werd afgehandeld, doch de eSindslemmilnJg zal later pfiaalts bebben. Omtrent de rampi, welke Donderdagnam;id- dflg omstreeks 3 |uur bet vaartuig Frans Nae- rebout (een miinenvisscher) heeft. getrofffetnl meidt mien onn naderj, dat dit vparluig op een mijn geloopeu em ge^onken is bij den buiilendrempel van het Stortemelk. ongeveer t^r plaatse du-, waar eenigen tijd geleden de torpedohoot G 11 op een mijn liep en zonk. Bij het ongieruk zijn omgekomen de-matroos le k'as M. Hoek (samboeknommeir 907de matroos la klas C Schenk (st.n 7)245", de zeemiilicien-hofmeestci* G\ J. Ilavekos.t (st.n. 1187\ de zeemilicien-stoker M. Erkelens, (st.nl. 1545en de stoker-landsformplichtige J. G. "Vierharen (st.n. 972). De lijken der omgeko- meaen zijn op Terscbellinig aangebracbt. Vijf -opvarenden worden verm!i;s:t, ml. de korpo- raal-kok J. W. Riiddeadkhoif, (st.n. 952). denia- droos 2cJ klas P. .T. Kortlevlen (st.n 1507), de malroos le Idas R. Bnoer (st.n. 4838), de mi- Mcien-landstormpPacbtige A. Arends. (st.nl lOOfie) en -Tie stoker le klas P. J. Grootveld (st.n. 32988). Gored zijn luitenant ler zee 2de kl. Van1 Waasdijlf, de opperschippier Gayaard, de mai- troos-machinedrijver HadeIousv dekorporaal- torpedist Van Dorsif, de korporaal-machine- drijver De Wiji\ de mil icien-matrbos Recht- steiner. de stoker-1 andstormer Aldus, de ma lroos le klas Bakker en de zee-milicien maj- chinedri.jver Vervark. jDe m arLnevaarluigen Lutine em Noords- vaardrr en het opi de G 11 werkzame ber- gingsvaartuig Ursus stoomden onmiddellyk naar de plaats des onbeils. TER NEUZEN, 3 Mei'i9!8. Het weerbericht van bet meteorologisch Instituut te De Bildt van heden iuidt als volgt Hoogste barometerstand: 774.1 Haparanda. Laagste barometerstand boven 765 Zuid- Duitschiand. Verwachtingtot den avond van 4 Mei: Zwakke tot matige winderi uit oosteiijke riehtingen, gedee!te!ijk btjwolkt, weicig of geen regen, kans op nachtvorst, iets zaeh- ter overdag. baar gevolgd, en nu verflang ik haar.in deu dood te voigen. in de lioop door haaif vrien- debjk ontvangen' le worden* en zoo niet den oeuwigen slaap in te gaani. Gij zult Jian- ger leven en moot dps den veel bitterder beker der berinnering drinken. Marcus, vaafr- welIk bad liever den dood do,or uwhanjdLin een eerlijk gevecht verkozen. docii het lot, dat mij foriuin, docli geen geluk lieeft gegeven, heeft mij hestemd voor den dolk, die op een ander hart gericht was. Zoo zij het. Gij bbjft hier, doch ik reis naar Mir jam. Langs welken wcg, is n^ij onvierschiUig. CALAB. Geschreven te Rome, op den. avond van mijfl dood. Een dappere verhitterde m!an, zeide Mar cus, na het lezen van den brief. Ik ben nu nicer jaloeftsdi op liem, dan ik o oil tijd ens zijn leven was. Zonder u en uw prediking, ging hij driftig voort, zou hij mij op zijnweg na,ar Mirjam aan baar zijde gevonden hebben. N,iet zulke beidensche taal, antwoordde de bisischop. Is het rijk der geesten dan zoo- als uw dichters het beschrijven, en zien de dooden elkander pan meit aardschen hart- stocht? Maar, ging hij op- zachteren toon voort, dit mag ik u niet viCrwijten, wanteven- als die arme Caleb zijt gij opgevoed in aliler- lei bijgeloovigheden. Vrees niets, vriend Mar cus, in de bemelsche igewesten wordt niet ge- mwd of ten huwelijk gegeven, en mean ma'et, dat zeifmoord iemand kan voiorui thelpeni. Nog is niet le zeggen, hoe dit alleszalein- digc-n; maar ik ben overtuigd, dat Caleb's Aari onze belangsteliende iezers, die voor het vervolg de predikbeurten van de Geref. kerk in ons blad zulien missen, zij bericht., dat die opgsaf welke wij (ten geriere van onze lexers) reeds sedert ^vele jaren belangloos plaatsteD blijkens een door ons van den kerkeraad d«r Geref. kerk ont vangen schrijven, aan ons blad niet meer zulien worden verstrekf. Te Midlelburg sDagden voor de akte lager onderwijs^de .-.eeren A. (Jambeen te Hontenisse, J. V. Oastenmiller te Stoppeldijk, C. J. Overbeeke te 0'iseiusse, J. G. de Daal te Hulst en N. G. Meeuse te lerseke. Te Rotterdam slaagde mej. J. C. van der Lubbon te Ter Neuzen. Bg da Geref. gen-eente te Ridderkerk, is tot predikaat beroepen Da. J. Fraanje te Goes (vroeger aihier). Voor eenigen tijd werd door ons gemeid, dat de aandeelen van den stoomtram Hulat- Walsoorden waren overgenomen door de Zeeuwseh- Vlaamsehe stoomtrammaatschap- pij. Thans kan wordea gemeid, dat, ge- noemde lijn sedert 1 Mei voor rekeniDg ran de Zesuwsch Vlaamsehe stoomtrammaat- sehappij gcSxpioiteerd wordt. Ds commandant dsr stelling van de monden der Maas en der Schelde heeft aan A. CRmparhout, St. Jausteen, Chr. Kommers, Rotterdam, K. de Leije, Ter Neuzen, S. 0. P. Verbrugge, Sas vsd Gent en C. Wolfert, Philippine, ailon indertgd uitgezet, voorwaardeliik vergunning ver- leend in zijn gezagsgebied terug te keeren. AXEL, Gisteren had aihier t«n overstaan van den notaris Dregmans de herveiling plaats van hat HHotel Wiilem 111", thans nog bewoond door J. M. J. van der Bon. Kooper werd de heer F. W. Dieleman, spekslager aihier, voor f 5400. Naar we vernemen is by den bakker C. J. M. v. L 120 en 130 K.G. tarwe en bloem in beslag genomen, alles verpakt in zakken van 10 K.G. en verborgen in een hoenderhok. ROSCHKAPELLE. Eea paar personec uit deze" gemeente groeveu bg het boomrooien op den dijk van den polder, waarin de stad Axel is gebouwd, een paar sporen opi, gelykende op die, welke pok tegenwoordig de polder- jongens onder de roeteu bindea, wauneer zij bij regenachtig weer over een# pia; k gtor.d moeten kraien zj stsan dan stevig op-hunne beenen #n glijden n-itt uit. Aang-zien de gevonden sporen niet alieen zeer verschillen van de tegenwoordige, maar ookvan die, welke voor een honderdta! jaren werden gebruikt, is het lacg niet onmogelp, dat zij g#bruikt zijn bij het indijktn van bovengenoemden polderzij zouden dan verschsidene eeuwen oud zijn. Een onzer ingezetenen, die 's avoDds nog drie konijnen op het hoif had, vond er 's morgens maar een twee waren er gekaapt. De bestolene meende, dat hij nog met fatsoendelijke dieven had te doen j zij hadden, zeide hij, even gemakkelijk alle drie zpne laugooren mee kunnen nemen. SAS VAN GENT. •Donderdagavond tegen ongeveer halfacht uur. niet lang nadat de werkzaambeden van den dag waren afgeloopen, brak er tp-and Uit in de gefoouwien der Groentendriogerij ^Capisvliet". Jiaast om den dood te zoeken hem geen voor- duel zal opleveren, tenzij het het deed om een edeler reden dan bij opgeeft. En daLge- loof ik stellig. Ik vertrouw dat het zoo zal zijn, ant- Woordde Marcus, ofschoon het mij weini'g troost geeft, dat een ander voor mij gestor- ven is. Had hij lpij maar liever aan mijn lot overgelaten. Zooals God het gewiid heeft, is het ge- beurd; laat u dit geaoeg zijn. Laa(t ons nu tot een ander onderwerp overgaan, want de' tijd is kort, en gij zoudt, dunkt mij, verstan- dig handelen met Rome te Verlaten, eerDo- mitianus tot de ontdekking komt, dat Caleb gedood is in plaats van Marcus. Het was bijna drie m^nnden later, toem op' een avond na zonsondergang een galei langzaam de Raven van Alexiajndrie binupn- dreef, en bet anker liet vallen, juist toen het lipht van den vuurtoren, zijn stralen over de zee begon te werpen. Het schip had een zware reis gehad, en was herhaaldelijk ge- noodzaakt geweest, weken lang in een haven onderweg te blijven liggen. Nu had hetein- delijk zijn besLemming bereikt, waarvoorbis- schop Cyrillus, Marcus en de overige christe- nen aan boord de n hemel dankten. Het was te laat om nofg aan wial tegaan, en daar op de lange vaart al hun voedse! en drink water was op,gebruikt, keken zij hon- gerig over de verschansing naar de aanileg- plaats. Dicht bij hen lag een ander vaartuig, en terwijl zij daar st.onden te* kijken. ldonk opeiens over het water een lied. Eerstluister- den zij onverschillig; toen vinigen zij enkele Een geweklige rookwollc dreef in de rich- ting Zuid-W-est over Sas van Gent hetgeen onmiddellyk de aandacb't van de bevolking wekle. t Slechts enkele minuten daarna sloegende vlammen uit het gebouw, en grepen met vu- righeid rondom zich heen. aan alle kanten gragen buit vindende, aaugezien bijn(i alles wal in de fabriek aanwezig was. uit licht brandbaar materiaal in uiterst drogen toe- stand bestond. Het is dus verklaarbaar, dat, hoewel de bramlspuit spoedig ler plaatse wa^ er van blusschen geen sprake kon zijni. dpch dat de/voornaamste taak der brandweer zich zou moeieu bepalen tot het vrijwaren van de onmiddellijk in de nabjjbeid liggenjde gebouwen der vlasfabriek met vlassehuur waarlin het brandbare materiaal nog veel grootgr was. ilntiisscheJi had het vuur snelle vorderin- geii gftmaakt en reeds het dak van het drie verdiepingeu hooge gebouw bereikt^ zoodat het inwendige reeds opi een vuurgfoed geleek. Tot overmaat van ramp1 stond de wind sterk, waardoor de uitbreiding Van bet vuur met ongemeene snelheid plaats greep^temeer daar hij in de richting van het lengteprofiel van bet fabrieksgebouw woei. Aan de Oostzijde begonnen had het vuur dus al spoedig die Noordzijde bereikt waar zich de kantoren bevondeiT. Dank zij de hulp van spoedig toegesehoten militairen kon de kantooriniventaris met de boeken en de brandkast gered worden., Zooals wie dat van geniesoldaten gewoon zijn, waar bet gaat om| spoedig ingrijpende en afdoende hulp te verleenetu. baanden zij zich op de kortste manier een we,g naar bim- nen en brachte® de zaken van waardeenge- wleht in veiligheid. (Niet minder lcrachtig was hunne hulp bij het beschermen Van het gebouw der vlas fabriek. iDaar van de Groentendrogerij onder de geldende omstandigheid toch niet veel zou kunnen gered worden en het geheele gebouw thans een barenzee van vuur geleek, moest men de krachten van de brandweer zien te conomtreeren op de gebouwen der vlasfa briek en de aangrenzende gebouwen, maar tevens ook op de in voorraad zij#de groote partijen vlas die zich zoowel op bet terrein als in nevengebouwenj bevonder/. Toch heeft het vuur nog gelegenheid gdhad bet gebouw der vlasfabriek aan te grijpenen naar bet schijnt vcr worsting aan te rich tea: •in de macliinekaniex, "zoodat tot ovennaat van ramp de' fabriek in de naaste toekomst niet zal kunnen werken. De viasvoorraden werden voor ondergamg bewaard,*dO'Ch van de Groentendrogerij is zoo goed als niets gered. Zelfs de kleercn van de vrouwen en meisjes, die over dag in de fabriek werkzaam waren, zijn een prooi der vlammen geworaen. Van de sphade, die, terloopis aangestipt vele tiendmzenden guldens bedraagt vatt op het oogSiblik geen berekening te maken. Niet alleep voor.de firma is deze brand een gi'oot verlies'y dat zooals van zelf spreekt voor een groot gedeelte of geheel door assu rance fedekt is maar voor de vrouwen en werklieden, die er werkzaam waren_ zal het verlies des le zwaarder gevoeld worden. •Van and ere zijde mejdt men onis'datde brand is begonnen d(u,sschen 7 en 7.15 uur. De oorzaak is tot hier toe onbekend. Het ge bouw der Groentendrogerij is geheel uitge- brand, doch de muren bleven staande. De vlasfabriek bleef gespaard. De voorraad groenlen in de drogerij aanwezig, is mode verbrand, doch was niet groot. Alle scliade wordt [ioor verzekering gedekt. Te half 10 uur was men bet vuur meester. Op het terrein waren aanwezig dc hand- en motorspuit van Sas van Gent, De motorspuit werkte zeer goed, doch de organisatie liet te wenschen. De in Sas van Gent gede- tacheende militairen bebben zeer vele en goede di ens ten bewezen. Na een dieet van ruim drie waken, ge- durende we'ken tjjd bij de meesten de pro- woorden op en keken elkander aan. i (Dat is geen zeemansliedje, zeide Marcus. Noen, antwoordde Cyrillus. bet is een cbrjislebjke lofzang, dien ik wel ken. Luistetl Elk vers eindigt met de woorden: Daar. zij vrede. (D an mo et bet een Claris tens chip zijni, meen de Marcus, auders zouden zij dat lied niet durveu zingen. Dje njacbt is "kalrn, laat ons. de boot te leen vragen, en eens gaan kijkeni Ik beb dorst, en inisScbien hebben die goe de linden frisch water. Misscliien hebben zij ook wel berichten voor ons, aallwoordde Cyi'iitus. Ecu poosje later lag de kleine boot naast liet vaartuig en werd er aan de wacht ver- lof gevTaagd om aan boord te komen. Welk signaal geeft gij? vToegde wacht. Het signaal van bet Kruis, antwoordde Cyrillus. Wij bebben uw lofzang geboorden bebooren tot de broederschapr van Rome. Een tonwtadder werd hun toegeworpen en de wacht noodigde hen uik om boven te komen. Het eerst zochten zij den kapitein op, die zich op het ach tendek bevond onder een sioort van tent met lantaarns verlicht. Daar stond een in liet wit sekleede vrouw die met een lieve stem het lied zong, waarbij de anderen invielen jfnj het koor: I I id den dood ben ik verrczen". In den ldanik der stem wfas iets, dat tot Marcus doordrong ien zijn -hart trof. Hun voetstappen ded,en de zangers zwijgeni Zij kwain eeu'stap vooruit om te zien. wie daar aankwamen zoodat liet licht op haar gelaat viel. t teine het vleesch vervangen heeft en ten- gerolge van bet overmatige aardappelge- bruik het embonpoint van velen is toege- nomen, naar rato hutme krachten hebben ingeboet, gewerd ons heaen de verblijdende tjjding, dat voor onze gemeente met eene bevolking van ruim 3000 zielen, vgf, zeggo vgf nuchtere kalveren, zgn aangekomen. Wij kunnen ons r«eds de vr#ugde denken van degenen, die tot de gelukkigen zulien behooren a. s. Zondag weer vleesch in den pot te hebben. Elken dag vertrekken van hier sit een groot aantal grondarbeiders per tram en per fietg naar het indgkingswerk aan den Braakman onder Philippine. Om zich bij hunne thuiskomst van eenige toespijs bij het voor deze zware werkziam- heden te schrale voedsel te kunnen voor- zien, wordt van de nabgheid der zee ge- profiteerd, om mosseli, krabben en z.g. piepers te verzamelen. Zoo kan men dan elken avond deze lieden met een verschen voorraad van dit, materiaal zien terugkeeren, terwijl velen zelfs nog in de gelegenkeid zijn minder bedeeiden dsarvan een voorraad tegen kleinen prijs over te doen. De volksdichter Heije had geen ongelijk toen_ hij indertijd bovenstaande uitlating aeerschreef. Tengevolge van de hooge distributie- kosten is het bedrag van den H. 0. voor deze gemeente bet vorige jaar f 14000 bedragende, veor dit jaar vastgesteld op 17000. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. De rechtbank j^eelt in hare zitting van 3 Mei de volgende vonnissen uitgesproken H. E. S., oud 39 j., handelaar te Sas van Gent, is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot 7 boete of 7 dagen hech- tenis. P. B. V., oud 21 j., landbouwersknecht te Biervliet, is weaens als voren veroojd, tot 10 boote of 10 dagen hecht. P. H., oud 36 j., zaadhandelaar te Ter Neuzen, is wegens overtreding Distributie- wet veroord. tot 50 boete of 50 dagen hecht. L. S., oud 28 j„ schippersknecht te Rot terdam, is wegene mishandeliDg veroord. tot 14 dagen gevangenisstraf. E. M. W., oud 37 j., huisvr. van A. L. te Sas van Gent, is wegens* als voren ver oord. tat 5 boete of 5 dag^n hecht. L. d. W., oud 30 j., veldarbeider te West- dorpe, is wegens het niet voldoen aan het bevel van een amb'esaar, veroord. tot 15 boete of 15 dagen hecht. M. J. K, oud 38 j., bierbrouwersknecht te Hulst, is wegens jioging tot diefstal veroord. tot 7 boete of 7 dagen hecht. C. M. A. d. B., oud 31 j., te Sas van Gent en M. M. d. B., o8d 21 j., te St. Jansteen^ zijn wegens mishandeling veroord. ieder tot 20 boete of 20 dagen hecht. M. 0. S., oud 53 j., is wegens als voren vrijgesproken. f A. J. R., oud 27 j timmerman te Philip pine, is wegens overtreding Distributiewet veroordeeld tot f 10 boete of 10 darnm hecht. 0. L. de S., oud 23 ^j., werkman te I.Jzendijke, is wegens vernieling veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht. A. V., oud 33 j., en P. D. V., oud 28 j., landarbeiders te Sas van Gent, zijn wegens het gelegenheid geven tot hazard- spel vrijgesproken. ZliSf zie! fiuisterde Marcus, Cyrillus bij Men arm grijpend. Zie! Het is Mirjam, of haar geest. Nu zag ook de- zangeres hem, en met een gil viel zij bewustaloos, (op het dele neder. En zoo eindigde de lange geschicdenls* Later vernamen zij, hoe het bericht van het vergaan der Luna''" in Rome gekomen was. Het vaarl,uig was inderdaad door eenzwaren storm ovcrv,alien, doch door de Lekwaam- heid van den kypibein had het een veitige sch-ujlplaats in een haven gevonden. Daar moest het weken lang blijven liggen, totdat bet eindelijk met een gunsjtigen wind twee dagen vroeger dan de galei van Marcus de haven van Alexandre bereikfe. Het schipj, dat in de najbijheid der Imperatrix" schip- brcuk leed. beetle eveneens de ,,Luna", van- da ar de verg.is.sing. Miirj,am vemam, hoe Caleb zijn be! of to aan haar had gehouden, en hoe Marcus van zeifmoord was temggehouden door hisschop Cyrillus. Den volgenden morgen., aan boord van de ,Luna" werden Marcus e® Mirjam door bissichojp Cyrilljus in den eeht verbon- den, in het bijzijn va® kapitein Gallus en zijn vrouw. Zoo bad alles, gevaren, verzoekingen era ram pen, meegewcrkt tot een heerlijk slot, en Nielanshta met baar witte Karen en haar scherpe oogen Zegende het bruidspaar in den naam van de overleden moeder. wier^ebod niet overtreden was. E IN D E.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1