Alffemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6677. Zaterd&g 27 April 1918. 57e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaarsteiiiiig LevensHiiddelen. De Kiijgsbsdrijvea. Voorjaarsscisouwing, Geldigheidsduur Broodkaarten, ftfaximutnpnjzen Zeevisch. IHmrE&Ba'Iili IBXaA-ID- Abonnem entsprij s B I N W Tw L A N D. PBEDIKB1UBTEN, SEK8EWGDE BEB80HTEW. par drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40. De hieer Cramer stelt eenige vragen die, naar hij hoopte, de Minister wel zal iwillen beamtwooindeinl. Hij vraagt dan im de eerste plaaits of het vast staat, dat de drie sehepem, welike -zuiMerj uitvareni om graan te baton, (hetgeietni die Geassooieend'e moigenid'heden ons hebbelnl 'beloofd, zuMert terugkeereiru met be- ibulip en medewetkiiinig van Duiiitscbliand. Is het deal vain| ide uirtwisseliirug van deze 3 sc'hepenu het begin van een geiregelde beurt- vaart. Voomts vraagt spreker. hoe het gaat i bemoemd tot com nines-grit her der Kamer cle 's Grave,mirage van grandtongs den Rijs- wijiksclhe weg, het wetsonltwerp tot het ma ke,! vain een Waterweg van Dordrecht naar zee. i De vergaderiinig wordt geslotem Op 28 Met zal de Kamer weer bijeen- komen. TWEEDE KAMER. Imi de gisteren. geihoiuder.1 vergaderiinig is De BnrgaHieester van TER NEUZEN maakt bakend, dat met ingang van 27 Hisril de broodkaarten slechts geldig sullen zjjn gedurende 7 dagen, dock blijft het rantsoen 200 gram pet dag en moet due door de bakkers een dubbele koeveel- heid bona worden ingeuomen voor bet afgeleverde brood. Yoor een brood van 800 gram wordt dus ingenomen 1600 gram aan bons en voor brooden van 400 gram een koeveeiheid van 800 gram aan bons. Ter Neuzen, 26 April 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HQIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, van beiangbebbenden de navolgende HBaximumkleinhandelprijzen alle Scbelvisch tot de lengte van 37 e.M. (z.g.kleine schelviseh) 0,28 per E.G. n fful tot de leegte van 55 e.M. f 0,28 per K.G. wpting i(van iedere grootte) 0,27 per K.G. poon (z.g. kleine poon, niet de roods poon), 0,26 per K.G. a sehol (van de leBgte van 20 35 e.M. z.g. kleine schol) 0.28 per K.G. a Eugelsche bokking 0,06 per stuk. pekel'haring a 0,04 a gemarineerde haring a 0,07 a a Zuiderzee bokking (zachte, zonder 'staartvin) 0.021/, per »tnk. a bokking (harde, zonder staartvin) 0,03 per stuk. spiering 0,22 per K.G. De aandacbt wordt er op ge7estigd, dat deze prpzen gelden voor alle bovenge- noemde soorten, waar deze ook vandaatf komen. Ter Neuzen, 25 April 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HU1Z1NGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 29 Aprs!—5 fifflei I@i8 geldig zullen zga voor Aardappelen bon Kaas, 20 plus Bak- en Braadvet Groene Erwten Havermout 7e serie le n 3e 3e le no. 19 en 20 a 2 bon no. 17 8 15 Ter Neuzen, 26 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 17 voor Oak- esa braadvet mag 0,100 K.G. worden afgegeven, Op bon no. 2 voor Kaas mag slechts 70 gram worden afgegeven. Op bon no. 8 voor Groene *»ften mag 0,250 gram worden atgegeven. Op bon no. 15 Voor Havervnoul mag slechts lj ons worden afge geven. EERSTE KAMER. iVeng-aidernlg van Doniderdiag Zonder hoordielijlke atemminig worden o m aainigemomen! de wetsontvverpen to,t wiS gunig van de wet tot reigellilnig van het M O tot wijziigjinig der Hooiger-O.nderwijswef mi tot wijziiigunig van de wet van 22 Anrit 187Q (tot het hauden vain eentieniariee atgemeenle voMcsteMinig)]ar'ge Buitenlandsche zaken. Aan de onde is hoofdstuk Buitenlandsche dakepl ider Staatsbegrooting. met o.nlze sehepeni in Indlie;bestaiait geen mo- igelijlkheiiid tot vaa(rt o,p ons land em op an- dere (lainidiein? Voonts fbehianideflit spreker die zanid- en' griint-kwestie, waarop de Diuitsdhie regeepng dezer dagein ineetnlde te moeter? iterugikomen. Spnekeir vraagt den Minister dieeliinigen. De iheen Van) Kot bespreeikt nioigmaals de cammiissie-Flesikens, die deportable der Bel- gem. Wat de miotiie vkn, (het Joodscih oo,n- gres aanigaait, hoopt spndker, dat omze Re- geerir,|g voor ide ibelamge.n1 van het Joodisdhe volllk zia'l wiillen opkoimem. Verbeterimig van de on'juiiste ibeoordeeliimg van) Nederlad in het buiit&nlliand), ook voorat door die ibuiiteniland- sche pers, aohit spreker zeeir gewemischt. VervoIigenJs fciespneeikt Jiij ide geheime dii- plioimatie, aandrsnlgend op meerdere open- 'oaarheiid met betrekking tot die-buitenilairjd^ scllie poiiffieik. De Minister zal wel wiilen ertkieinlniemi die lurgemtie van nia-tiomaail beraad. Wat die aclie voolr idem vnede aangaat, nioemt spreiker deni Minister op dii,t puint we'l zieer beangstigeir.ld. Hij meenit dat e«n krach- ,tiig igetuiigenis voor vrede door reoht vain, onze Regeerlli.ig weerkliaink iica duizendeini barten zoiu viinldeini Den Mimisiter 'bulide breingend vepr zijira (hoiiidiing tegeimover de GeaS'Sooieerdemi Jiad spreiker gaarne een idergelijllce houidiinig geziem, te.nl aainaiem der Duiixschc duikboo'ten. Mocbt oins Hand het ge wdld wordeira opge- dironigem, dairu ziufflem wij olnls verzetten tot het laatiglte. De beer Van Nierop vraagt of geiprotes- teerld lis, of zal woirdiem, tegem de anirjulee- rinig der Russiisobe Staaltssdbuld. De aniniu- lieenimg -is geem igevolg vian| ommacht maar van oniwdl. De ibeeir Vliiiiegem bespreeikt evemeelnls de aniniulieerimg der Russiische Staatssdhuld, ein rneent, dat de geigevems toit een protest ais door demi beer Van Nierop Ibedoeld miet aan>- wezig zijm elm mitsdiem bet protest onimoge- iijk. Trouwerfs meenit spreker idaf de ge- beele kwestie buiteinl die Regeerimg oimgaat, elnl spre'ke.r zou ihaar den, raad wii'lltan geve-n er buiiteni te bliijven. Hij heeft bet vertrou- wieW, dat de zaak nog wje-1 grc temdeels te recht zal komen, milts de Regeerii.r.|g er zich ibuiten houidt. Vervotlgens is bet woo,nd aam dein. Minis ter vairl Biuiiltenlliamdisdhe ZakenL if>e Vooirziitter merkt op, idat versdheideme vraigen, o. a. door derv beer Cremer gesteld, eiiigemlijik bmiitem de orde zijm. Wanineer wel- Kchlt de Minister ©ein etn. amder in geiheime zitting wilde beantwoomden, stdlt spreker diie mogellij'kheiid open. De Miiniister, zijin rede aBinvangemd, v-er- klaart dalt geert emicel schlip van bier zal vertret-dken, wianmieen" imiet de absolute ze- heiiid tot terugkeer bestaait. Die zekerheid bestaat tlhanis nog miet. Het doel der uit- wliisselftnig valr.| schepeim zal zekelr zijn het verkrijgen vam earn gerageilide vaart, waar- ■bij voortdiurond 6 schepen imi ide vaart zul len zijm Omderhanididllinigeim met le Geallli- eerden bestaain moimeiniteel miiet. Wat die vaiarlt op Inidlie ibetreft is van d<? Engelisdhe Regeerimg zwiart op wiit de ver- klaring vePkneigan, dat ina 22 .Maart de Ne- dierl'andsche isdhepem inlet ibelemmerl zou- den| worden. Helt spijt den, Miiriister dat de ecomomiiische oinidienhandelingeni zoo laiat b-egonlnieini zijm, hand vorderem doem ze niet. Wat de zand- en grintkwestie met Duitschland betreft mag en kan de Minis ter de Kamer niet verhelen, dat de kwestie zeer emstig is. Meer kan Z. Exc. daarom- trent niet zeggen. Voorts ibealnftrwoordt spreker de,n iheer Van Koll iimziake de igemaakte opmerkingen be- treffemdie die ooirmmiissie-Fleskenis. Deze deed veel voor leniginig vam den nood itti) Betlgle, ein ibaar boelchioiudliinig is wel de- gelliijk in orde. De Mi,mister lidhit, wait het ibuitentondsch beleiid betreft, zoove-el mogelijik iln); hij kam echter miet vender gaami dan hij im die Me- ntoriie van Amtwoond deed. Imi de_ riohitilnig vam vredeslbermiddelmg is spreker meer dam eems wenkzaam igeweest. Spreker breiragt eem woord van ihulde aan dem pverladien) heer De Beaufort, gewezen vooirziitter vam ide commissi,e, eertijds be- no, emd tot voorbereid'mig eener derde Vre- desoomlferenltde. De Regeeniinlg iheeft wel degelijk gepro- itetsteendi teigem dem verschenpteim duikboot- oonlog van Diuiltschland. Geprotesteend is tegam de aninuleering van de Russisebe Staatsschuld. de Regeering achftie zich diaartoe miet slechts gerechtiigd, maar verplioht. Spreker's hoiudiiing zal, tern slotte, steeds dezelfdie iblijvem vam thams. Br vVordt gerepllceard. De heer Cremer verklaairt, dat het Neder- tandiscbe vollk gaamne de veraintwoordelij'k- heiiid des Mimiisters za'l dee,lam, waar hij het diem weg wijst. H iofdsit'U'k III wordt hiierna aalnigenomen, evenalis het wetsointwerp (tot tegemoeko- mliirig wagens duurte vam levemsmiididelen. Aamgenoimem worden het omtwerp tot oniderhanidiscfhein verkoop aan de gameantte heer Mr. Dr. R. H. baroini de Vos van Steen- wijlk, hoofdcommles-chef der 5e afd,celling iter proviinoiale griffiie va, Noortd-Holland te Heamstede. Aangeiiomein! is, mat 66 '.egem 5 stemimen het wetsoinitweirp toetreftonde oirtteigemi.ng nadere mede-^—ter vera eke ring eemer olnigestoondie exploita- tie van diem spoorweg AmsterdamRotter dam, ter plaat.se van de baamomlieggiing te Halfweig. Vooirigezet vverdeim de beraadsiliagingeini. over het watsontwerp tot deelmemiiing ii|m het HoogovenUbedrijf van een te vorimen Neder- lairidisohe Naamilooze Vemniootsohap. De beer Beumer bestreed dffit amandament uitvoierig er: gaf iddm heer Albenda in over- waging, zijm amende,meint betreffeinde eene eve.ritueele naastimg van het bedirijf door der| Staat, in te trekkam. D-e heer Marcjhair.lt bestreed het omtwerp, waaraar.l hij zijme stem miet zou geven. Al- leeri zou hij diit doem, indieni wend voorge- steld dat de Staat de renite-igarantie van het hoogoverl-fc'ed'rijf op zich, ntaim. De heer Atoerdia vendir-diiigde nader zijn amer.dement, dat door Minister Treub werd bestrcden, op gromd dat aaninamiing diaar- van gelijk zou staanl met veTwerpimg van het wetsomtwerp. Het amendieimemt wend verworpen mat 50 tegem 22 steimmenl Voor stemden die soci- aaldiemocraten, de vrijzinnig-dcmocraten en de Urlie-liiberalem Heeres, Van. Raalite en Huibireeht. Daarraa is het omtwerp aangemoman .met 49 tegeln 25 stemman. Teg-enl stemdam de so- ciaial-dieimoicraiten', ide vrijz'ihmiig-democraten en de Urie-liberalelm de iheerem Vain Raalte, Hubrecht, Van Gilse en Heeres. Wittcbro«d. Het bureau ?oor mededeeii^gen inzske de voedsehoorzivnirig mnldt: Ogs wittebrood, dat toch reeds niet be- psald wit mesr was, Zi.1 ibortaan een wat donkerder, ietwat bruine kleur bebben. De voorraad aardappelaieel is n.l. dermate ge- slonken, dat h-t percentage, dat daarvan werd gebruikt voor de samenstelliug van legeeriggsbloern. k>*umerk«!iik ujoet worden verlaagd. Da rruejje zal echter de qualiteit van het brood niet achteruitgaan. Irfteg^ndeei. Be- vatte de regeeringsblosm tot nu toe 60 pCc. tarwa- of (en) roggebloem, 30 pCt. aardapp-dtneei en 10 pCt. Amerikaansche bloem, vooVtaan zal het worden 80 pOt. tarwe- of (en) roggeblosm, 10 pCt. aard- appelmeel en 10 pCt. Aim ikaamscbe blobta. Het bt boeft geen be.toog, dat dit brood dus wdzaraer zaU zije, daar tar we- en roggebl. em groiter voedingswaarde hezitten d'an aardSppelmeel. DE GROOTE* SLAG IN FRANKRIjK. Wij ontleenen daaroni treut de voigendo teldgranunen aan de N. R. Crt. BERLIJN, 25 April. Officieel avondbericht Het leger van generaal Sixt von Arnim is in. een slrijd om Keimnel (ten Zuidwest^n vam Yperen) gewikkeld. LONDEN, 25 April. (Reuter.) Officieel mid- dagbericht. Gedurende djen ganscheni nadit is er csn zwai-e slrijd (gpvoerd in Ide ruabijlieid Can Villers-BretonneuXj die nog voorlduurt. Onze troepen hebben bij hum tegenaanj- vallen terrein gewonmen en ©en aantal ge- vaugenen geniaakt. De strijd was gisterem op dit geheele front zeer hevug, waarbij den vijand door onze artilleries infamterie en tartks zware verliczen werden toegebracht. Benoor- deu den weg Villers-Rretonneux-St. Quentia deed de vijand (trie maal een aanval op onze stellingen en werd telkens met veriiezeni ter-uggeslagen. Gedurende dezen strijd maak- te de vijand van ver.sebeidene tanks gebruik. Gisteravond laat deed de vijand eveneems een aanval op de Fransche stellbigen ten Noordoosten van Bailleub die werd afgesla- gen. 'sOchtends vroeg liernieuwde hij, na een hevige bescliieting, zijn aanvallen iil dit vak en op de Britsclie stellingen verder Oostwaarts. De strijd dunrt in dezen sector over een uitgeslrekt front voort. De overval, die de vijand tijdens den macht in denjabij- lieid van Beacliy jioogde te ondemiemen!, werd afgeslagen. Het vijandelijk geschutwas gedurende den nadit bedrijvig im de vakken van Frombert en Robecq. PARIJSj 25 April. Oficieel middagberjichti De slag is om liet dorp Hangard bitter aan den gang gebleven. De vijand heeft vannfacht daartegen alle krachtcn, ingespanimen;. De Fransche troepen liielden dapper stand en deden verscheiden geslaagde tegenaanvallen. Het dorp, verlonen gegaan, vervolgens door de Frans'chen liernomenj, is ten slotte tern koste van ernstige verliezen im Duitschehan- den gebleven. Wij houden pal aam Hangard grenzendbn grond bezel. In weerwil vanf zijii lierbaalde pogingen kon de vijand niet Verder rukken. Op de beide oevers van de Avrewoedtde gescliuLslag voort. De Franschen deden ver scheiden overrompelingen, im de vijandelij- ke linies, vooral bewesteu Lassi^my, bezui- den Coucy-le-hCateau On in Lothaiimgm. Een drukke artilleries trijd in Woevre in de streek van Flircy-Regnevi lie. Overigens is iei* niets van het front te mel- den. PARIJS, 25 April. Officieel avondbericht: De dag was gekenmerkt door een drukke be- drijvigheid van het wederzijdsclie geschutirf de streek van Hangard en op de beide oe vers van de Avre zonder aanval vam de in- fanterie. In Woevre hebben de Duitschers na eeni onstuimig bombardement in helt vak van Requeville aangevallen. De Fransche troepen wierperr de vijand uit eenige voorsteschams- stukken, waarin hij gedrongem was enbqr- stelden hun linies omverkort. Gevangenen zijm hun geblefven'. Tamelijk levendige gefschutstrijd op den Inikeroever Van de Maas en im de Vogezen. HAVRE, 25 April. (Part.) Officieel: Ko- ning Albert heeft het volgond teJegmam van' Koning George van Engeland onltvajigen; wilt mijne gelukwenschcn aamvaarden voor het schltterend succes uwer troepen tijdens dem Duitschen aanval van verledem week. Generaatl Pershing heeft het volgend tele gram aan generaal Gillain, voor Koning Al bert, gericht: Sk verzoeik u mijn gelukwen- schen over le brengen aam den opperbevel- hebber voor "de fraaifi houding z—tier dap- pere troeepmen hem jde verzekering te geveri1, dat de heldhafRge tegenstarad Van het Bel- gische leger bij alle officieren ensoljdaten van het Am erikaansche expeditieleger groo- te bewondering heeft gewekt. TER NEUZEN, 26 April 1918. Het weerbericht van bet meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 771.1 Hernosand Laagsta barometerstand760.2 De Bilt. Verwachting tot den avosd van 27 April Zwakke tot matige veraoderiijke wind, zwaar bewolkt met tiideljjke opklaring, waargchynfijk regen bf onweerbuien, iets zachter. Geref. gemeente. Op het tweetal ter beroeping van een pre- dikant bij de Geref. gemeente 'te Rotterdam (vacaturc- J. Fraanje) konil voor DS. D. C. Overduin te Ter Neuzen. Op het tweetal ter beroeping van een pre- dikant bij die gemeente te Ridderkerk zijn geplaatst Ds, J. Fraanje te Goes en Ds. J. R, van Oordt te Middelburg. Hulzem van Philipslampen. Door! de N. V. Philipsfabrieken werd aan verschillende dngezetemem een, circulaire ge- zonden, dat a Been nienwe lampen kun(n,en word,ear verstrekt bidien de hulzem der oude lampen worden jngeleverd. Wij hebbem die bewerkin'g reeds ©en paar malen beproefd en kwanien tot de ovei'tuiging, datverschii lendej snij-Munden hiervan het gevolg zullen zijn. I Met den direcbeur der electrische centrale dit besprekende, stemde deze zulks toe en verklaarde zich bereid de oude lampen in hun geheel te ontvangem. Een nieuwe Christelijke politieke partij. Naar aan de /Nederl. gemeld wordt, is deze week door de'Oud-Gereformeerden, wi der leidbig van Dis. G. H. Kersten teYerseke eene Ond-Gereformeerde Partij opgericht. De oprichters hebben principieel bezwaar tegen verzekermg ien het programma der anti-revolutionnaire partijuitbrqiding van de verzekering tegen ongevallem in het be- lang van deri^ landbonw en de visscherij. Akte-examens. Te-Middelburg zijn bij liet examen voor de acte lager pnderwijs o.m. geslaagd de dames F. M. Mangold te Axel en E. L. Waelput te Zuiddorpe. Verblijf ontzegd. De commandant der stelling van demon- den dear Maas en der Schelde wegerns hetbe- trokken zijn bij den smokkelliandel het ver blijf m zijn gezagsgebied ontzegd aam: Jo hannes de Kindt, geborem 15 Februari 1879 Koutsejce (B.), womende te ICapellebrug en Petrus Strooband, geboren 30 September 1896 te Stekene (B.); wonende te St. Jansteen, bei- den Belgen en aam de NederlandersEuge- nius Ley mans, geboren 26 November 1891 te St. Jansteen, wonende aldaar; Carolus Ludovicus Vonck, geboren 17 September 1899 te St. Jansteen, wonende pldaar; Seraphinus Joseplius de Bruyn geboren 5 November 1887 le Koewaclit, wonende te Zuiddorpe; Oscar Jacobus Dierick, geboren 7 Mei 1892 te S,as van Gent, yvonende atdaar; Izaak Abra ham van Roo, geboren 19 Mei 1886; Jacob van Roo, geboren 29 Juli 1887, en Marinus Elfrink, geboren 23 Januari 1890, alle drie geboren en Wonende te Groede. Vergunning tot terugkeer. De commandant der stelling vam demon- den der Maas en der Schelde heeft aan Me- lanie de Vleeschliouwer wonende te Eede, eertlijds ifit zijn gezagsgebied uitgezet, voor- waairdelijk vergunning verleend daarinterug te keeren. AXEL. Door imodaris Dreigmams werd allhiier jl. Woeinsidag im het cafe van dem heer M. A. Koioile, ten ver,zo,eke vainl-de lieer A. Stouit- ihamer Mz. em erfgn'ame zijinier ecbtgeinioote lcrach'telns vefrteemd ireoh'terlijik bevef im ihet oipenjbaair geveilid een wooinhuis eni erf, groot 85 cenitliiaireim, st a amide aan den Zeed-ijk te Axel. Kooper weird de iheer Lev. Sohiemare Cz. voor /II20. Dieinzeffdien daig wverdi idoor geinloemden moltaris woolrts gaveild ihet 'hiotteH „Wi!ilieini III", met stallirig era erf, staair,|de te Axe,! aan de Lanige V/eatstraat, igroot 1 are 57 cen- tiaren. Het ihoogste bod was f 4000, waar- voor het geveiide ir.ftet wend gegund, onder meldedeeilinig diat op 2 Mei a.s. eene hervei- iling zal plaats hebbaA SAS VAN GENT. In de Donderdag namiddag gehoudem raadszitting, die door een talrijk publiek werd bijgewoond, werd de lieer A. G. Stubbd als raadslid beoediigd, De voorzilter lieatte den heer Slubbe welkom in den raad der ge meente, wens elite hem geluk met helver- trouwen door de kieaers in hem gesteld en hoopte, dat zijne wcrkkraclit van diem aard moge zijn, dat zal blijken, dat liet een gellukkige keuze is geweest. Hij wenschte hem toe, dat zijn arbeid met Gods Zegen mo ge beltroond worden. De heer Stubbe ver klaarde te hopen, zijn eed gestand te kunnem doen en zijn beste lcrachtem te zulSen wijderi aan het liclang der gemeente, die hem dier- baar is. Vervoljgems werden de notulera der vorige vergadcring gel/Czen en goedgekeurd. Ingekomen was een schrijvem Van den) wethouder, den heer P. F. de Vlbeschauwer. d.d. 23 April 1.1., waarin hij te keniiem wgaf, ogtslag te nemen als wethouder. Een ge- lijkluidend schrijven was ingekomen1 van deii wethouder deu heer Ch. Pauwels. De voorzitter, er op wijzende, dat Volgens art. 88 der gemeentevdt de fungeerendert dit blijven doen toft hunne opvofgers zijn benoemd, meende de ontslagnemende hee- ren, ook namens dem raad, dank te moeterr lirengem vOor hetgeen zij im het belangder gemeente hebben gepresteerd. iVe.rvolgens werd vastgesteld het kohffir van den hoofdelijkdn omslag em ging daam(a de raad over tot het houden eener besloten zitting; voor het vaststellen van hetkohier van den hoofdelijken omslag. CLINGE. Toen zekere H. een man vam ongeveer 50jarigen lecftijd, lang na het verWachitte uur niet thuis kwam van zijn veldarbeid, gingen de ongeruste familieledenl -hem zoe- ken, en vondem hem dood liggen op den ak- ker; de ongelukkige, die onder zijn werk plot- seling uit het leven was, weggerulct, had in de eene hand nog een bosje grasi, in de an(ie- re nog de sikkei waarmede hij het afge- sneden had. 26 April 1913. I Diefstal van handgranaten. Naar De Avondpost van betrouwbare zijde verneemt, heeft ©en dezer dagen weer eem diefstal plaats gehad in een milit^ir ma- gazijn. Twee kisten met scherpe liandgranafem werden onLvreemd. pe poll Lie ydoct ijverige nasporingen em heeft in verband hiermede reeds eenige liuis- zoekingen gedaan, tot nog toe echter zonder resultaat. „\Ve mogen hopen, c^.1, onze recherche erin zal slagen de verstopplaats der grana- ten op te sporen daar we anders bij nieuwe relletjes de grootste ongelukken verwachten" schrijft De Avondpost. Blijkbaar is de dief stal dus in Den Haag gebeurd. In beslag genomem. Vrijdag is te Winschoten een wagonlading chocolade in beslag genomen. Onlangs werd te Amersfoort rijst vtcq. de Fhoenixbrouwerij in beslag genomen Dit was echter geen gewone consumptierijst, maar afvalrijst (granulated rijst) die op veel brouwerij; geliruikt wordt ter velrmenging met de mont. D-e/regeermg is nu overgegaan tot het inbeslagnemlen van) nl devoorraden ter vermaling tot kindermeel. In plaats daar van stelt de regeering nu andere grondstof ler beschikking der brouwerijen. ■aHHBSHEBSaXKBMKRHSB TER SEIZE Eaaiwiii m wis—a COFRAST. ■mr IT-""""-'* .-.TO-i!3Kflr.: aggMWfjJK8BagaB«^ - r-r.- - t* WE' i':ii •S7T-S' 'vTA v. 'JffTi. '"t.i'Sii.X- r- _|t T/" x *3 it-i y-v.y, »- T /-v.1 r C,->h.iamo Burgemsester en Wethouders dar gemeente T1R NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 13 Mei 1918 vanwege de ge meente eene algemeene opneming zal worden ge- houden van de wegen en voetpaden met de kunst- werken. Ter Neuzen, 23 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINSA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. t n T~v T I t_ ,/t.i 7.r\-e* v f niM V rrVO.tl Uervorm.de Kerk. Ter Kejrzen. 91 u. en 2 n., Ds. A. Tim merman. Slciskii. Hoek. Zaamslag. Axel. 2 n., dhr. L. Dek. 9J n., D». E. Raams en u., Ds. E. Raams, Bediening H. Doop. 91 u., dhr. L. Dek en 2J u., Ds. G. van Dis. u. en 2 u., Ds. J. B.Th. Hugenhalts. 8as van Gent. 9i u., Ds. H. Akersloot vaD Hou- ten Rooa. Hnlst. 10 u., D3. De 3ocr. Kloosterzandc. 10 u., Ds. G. van Dis. Gerefomieerde Kerken Ter Kenzen. 91 u., Da. S. Groeneveld, I). Avond- maal en 2f u., Ds. 8. Groeneveld, voortzetting H. Avondmaal. Hoek. 10 u., en 8 u., Ds. H. v. d. Wall. Chr. Ger e for meer de Kork. Zaamslag. 91 n. en 21 u. (nienwe tijd), Ds. L. de Brnijne. Goreformeerde Gemeente (Ylooswijkstraat) Ter Neuzea. S u., 2 u. en 51 a. (ouden tijd), Ds. D. C. Overduia, Oud. Gereformeerde Gemeente (Ylooswjjkstraat).'. Ter Nenzen. 9 a., 2 h. en 51 u. (oaden tijd), leeskerk. JL*>knal ^Sben-Haeeer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 51 n., Evaagelisatie. It. K. Kerkdiensten te Tor Wocaeen.. Zondag zija de H. H. Dierstea om 7,81 en 16 uur. 's Namiddags om half drie L*f.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1