ALSEKEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. AANBESTEDING. De KrijgsMrijven. No. 6874 Zaterdag 20 April 1918 57e jaargang. M l^r& ,v! aia.jx?; Beken dmaking. Aanwpifig verkrljglsaarsteliing Levensmiddeien. Bekendmaking. De Oorlog. Laatst© Bsristitafi. qTklowwWrT- jfflSl %Jl: A B 0 N N E M E N T ADVERTENTIEN B1NNEHLAMD. TeleSoon iSIS. Abonnem entsprij s Zuiderzeeharlng. Maximumprijzen Zuiderzee-hokking. Bit BM verscliljat Maaadag-, Woensdag" en YFijdagayond, citp^OKdGrd ag Feestdagen, &U de Firms P. J. VAN BE 8ANDE te Ter Neuzen. "rechtzaken. J Us* 6S«, a ml pa jfr Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1,40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Biiilenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecreuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer O.KT Bij direete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemffal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handefsadvertentien bij regelabonnement tegerr verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 istfS* op den dag der uitgave. per fine maanden, in de stad f1,20; franco per post f 1,40. no. 9 16 7 7e serie 6e 3e serie 3e i/ 3e h De Burgemeester van TER NEUZEN maa'kt bekend, ingfvoige Oirc. No. 2B192, dato 15 April j.l. Het zouien van Zuiderzeeharing is vanaf heden verbocleo. Ter Neuzen, 18 April 1918. De Burgemeester voornoemd, J. BUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van - 28 iftprll ESS8 geldig zullen voor Aardappalen bon norl7 en 18 u n u 1'3 Eenheids worst bon van Varkensvieesch Bak- en Braadvet bon Groene Erwten Capucpners bon von g"*oene "rwte*? 8 Ter Neuzen, 19 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J, HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 16 voor SS®k»« -isIt Sr-aadBsJ mag O/lOO K.&. worden afgegeven. Op bon no. 9 voor Eenheids- worst mag slechts 1 ons worden afgegeven. - - Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ter voidoening aan Circ. No. 25680, dato 6 April, do navolgende maximum-kleinhsndelprijzen Zuiderzee-bokking (zacbte zonder staart- vin) 21/2, cent per stuk. Zuiderzee-bokking (harde zonder staart- vin) 3 cent per stuk. Ter Neuzen, 18 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Mrijsiag 2B 8S1S, des voormiddags elf tireten raadhuize aanbeateden het verrichten van eenige herstellingen aan de haven van het Marltsfort. Aanwgzing op denzelfden dag des voor- middags negen ure aan de haven. Het bestek ligt ter lezing op de Gemeente- Secretarie. Hoek, 10 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J- M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend dat de ouders of voogden f iTa dfreQ °f PuPillen op 1 Mei a. s. tot de opencare iagere school wenschen ^'l08f in; zich daartoe tot en met a-nnrnS I a 4 der school kunnen of dR h, d *lfldereD- dle zes jaar oud zijn, tofeelaten ">°P 1818 Hoek, 10 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 1 ^^bFERT, Burgemeester. J- M. DREGMANS, Secretaris. van LANGENDAM, brengt ter kennis dat op 15 April 1918 is gestraud eaire nabij de haven te Paul, em is opgeborgen op de scheepstimmerwerf van J. Vbueas, nldaar. De boot is groen geverfd en ongemerkt. Dengene, die tot het geborgene vermeent gereehtigd te zijn, wordt opgeroepen zieh aan te melden. Graauw, den 15 April 1918. De Burgemeester VDd, P. A. VAN CAM PEN. Sago en Pafemeel. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedaelvoorziening meldt: Willekeur en onbetronwbaatheid van sommige handeSaren hadden een ongelijk- matige verdeeling der beschikbare hos- veelheid sago en pakmeel ten gevolge, zoodat in versehillende streken schaarschte aan deze artikelen was ontstaan. Daarorn zijn nu sago en pakmeel in de distribute gebracht. De gemeentebestu- ren kunnen bun aaavragen inzenaea bp het Rrjks Centraal Administratiekautoor. zy 1000 zulloiv ter mwoners .oogste 40 E.G. per per 4 weken onivangeu. Aangezien niet alle ingezetenen geregeid sago en pakmeel gebruiken, kan behou- dens het noodige toezicht op de winkeliers, de distributie onder de verbruikers worden vrpgelaten, maar de aflevering mo?t ge- schieden in pakjes van 250 en 500 gram. Daar het huishoudeiijk gebruik van beide artikelen hetzelfde is, kan aan de comrnis- sie naar keuze sago of pakmeel worden geleverd. Bp de toewijziog aan de gemeenten moet echter rekening worden gehouden met de voorradendie van elk artikel beschikb&arziin. DE ONDERGANG VAN EEN DUIKBOOT. Reuter zendt een relaas van den onder- gang van een Duitschc duikboot in het Kanaal. De duikboot was gestooten op een Engelsche mpn en dientengevolge lek ge- slagen in het achtersehip. De boot kon niet meer stijgen en de luchtdruk tenge voige van het instroomende water, maakte den toestand in de boot haast onhoudbaar. De kapitein deed nu het voorstel. om te trachten' door de voerste lanceerbuis te ontsnappen. Met groote moeite haslde men de torpedo uit deze buis en eenige mannen kropsn er in. Het bleek dst de opening van de buis ev«n boven water uitstak. Een zevental mannen slasgde er in aldus op de boot te klimmen, waarvan de boeg boven het water lag en men traehtte nu met seinen de aandacht te trekken van voorbp- varende sehepen. Oris der mannen echter vonden de ksude te erg en gingen weer terug in de boot. Zij wilden liever in de warmte sterven, dan langsaam doodvriezen. Ook de andere opvarenden weigerden boven te koinen en schenen geneigd te traehten door het inade- men van zuurstof uit de zuurstofflesschen aan boord een einde aan hun lpden te ma ken, aldus vertelde een der vier overlevffln- den, die konden worden gered. Van de to hulp komende vaartuigen stiet een op de duikboot, waardoor deze onmid- zonk. Omtrent de kjijgsbedrijven der laatste dagen ontleenen wp de volgendetelegrammen aan de N. R. Ct. lie gspoote alj-g Ik Fpank^ijkr BERLIJN, 18 April. Officieel middag- berichtGisteren heeft de vijand groote stukken van het terrein, dat hp in een worsteiing van maanden met ontzaglijke offers heeft gekocht, aan ons overgelaten. Het leger van generaal Sixt von Arnim heeft den vijand, die stap voor stap wpkt, van nabij onder druk houdend, Poelcapelle, Langemarck en Z»nnebeke bezat en heeft den vijand tot achter de Sfeenbeek terug- j geworpen. Ten Zuiden van Blankaavtmeer tetranagoea. hield een tegenaanval des vpands onzen De Bargemeester van GRAAUW EN opmarsek op. - - Ten Noorden van de Lys hebben wp, onder krachtige dekking van geschutvuur, terrein gewonnen en h^bben wii eenige machinegeweernesten gezuiverd. De gevechten van de les-tste dager. hebben ons ruitn 2500 man aan gevangenen, eenige kanonnen en tahijke machinegewerea a!s buit opgeleverd. Op het siagveld aan beide zijden van de Somme heeft de van tijd tot tpd opvlam- mende werkzaambeid van de artillerie bij Moreil en Montdidier grooter kracht aan- genomen. Op den Oosteipken oever van de Maas hebben kleine ondernemingen bij Ornes en Watronville volledig succes gehad. Wij maakten gevangenen. Ten Noorden van Flirty (tusschen Maas en Moezel) is een sterke voorwaartsche beweging der Franschen bloedig mislukt. LONDEN, 18 April. (Reuter.) Officieel ochtenb&richtIn den loop van den nacht is er geen verandering geweest aan de Britsche fronten. De vpandelpke artillerie toont groote bedrijvigheid aau het zuide- Ipke gedeelte van het Leie-front van Gwenchy tot ten O. van Robecq. Een zwaar bombardement op onzs stei- lingen tusschen Locon en Robecq dunrde bij het aanhreken van de s dag nog voort. In hes >ak a het- »en onze (roep«.-.; gisteren p!aat?elpke aanvailen tifgeslagen. Nadere bpzonderheden aangaande de ge vechten die gisteren aan het front van het bosck van Nieppe tot Wytschaete leverdea bewpzen voor den ernst van de verliezen den vijand. van Ten Z.O. van den beuvel van Keinmel deed de Duitsche infanteiie een aanval in drie golven en drong onze linie op sen punt licht achteruit. Op deze plaats kerstelde een tsgenaanv&l den toesta )d en kort na rwaalf uur's mid- dags was de aanval op alle punten terug- gesiagen. In het vak van Bailleul viel de vpand voor dsn iniddag drie malen aan en werd telkens geheel afgeslagen. Gistefenochtend werd gemeid dat de linie over het geheete front o»gerept was. BERLIJN, 18 April. Officieel avondbe- richt In Vlaanderen en op het slagveld aan de Leie is de toestand niet gewpzigd. Ten N.W. van Moreuii zijn forsche aan vailen der Franschen in bloed geamoord. PARIJS, 18 April. Officieel middag- bericbtIn de streek van Corbeny hebben de Franachen een sterk vpaodelpk detache- ment, dab na voorbereidend geschutvuur hun linies traehtte aan te tasten, onder vuur genomen en uiteen doen stuiven. De vijand deed verscheiden overrompe- lingen in Champagne, op den rechteroever van de Maas, beoosten het bosch van Caurieres en vooral op den weg naar Dam- loup. A1 deze pogiDgen faalden. Dbn Franschen bleven gevangenen. Van hun kant hadden de Fransehen met ettelijke invallen in de Duitsche linies ten N. W. van Reims en in Lotharingen geluk. Ze namen een aantal vijanden gevangen. PARIJS, 18 April. Officieel avondbericht. Vanochtend hebben de Franscbe troepec de Duitsche stellingen aan weerskanten van de Avre op een front van vier K.M. tus schen Thennes en Maiily-Raineval aange- vallen. Beoosten de Avre maakten de Franschen aanzienlijke vorderingen! Ten W. namen zij het grootste deel der bosschen van Senecat. Zij sehoven hun linies tot aan den rand van Castel. Verder Zuidwaarts bereikten de Franschen de Westelijke hellingen der hoogten, die de Avre beheerschen. Bet aantal gevangenen dat de Franschen maakten, gaat op het oogenblik aide 500, o.w. 15 officieren, te boven. De Franschen bemachtigden verscheiden machinegewereu. Bavestigd wordt, dat de overval, door de Duitschers vannacht beoosten het bosch van Caurieres beproefd, voor hen moord- dadig is geweest. De Franschen vonden een veertigtal lijben vsd Duitschers op het slagveld. DaareD- tegen hebben de Frftnschen 20 gevangenen gemaakt, o. w. een officier. Tusschenpoozend kanonvuur in den loop van den dag op het overige front. LONDEN, 18 April. (Reuter). Officieel avondberichtVandaag is aan een groot deei van het slagfront van de Leia ver- woed gevochten. Van het la Baiseekanaal bp Givenchy tot de Leie beoosten St. Venant werd het vanochtend gemelde bombardement door een forsche en vinnige aanval gevolgd, die alie werden gefnaikt. Opnieuw wordt gemeid, dat de verliezen, de aanvallende Duitsche infanterie dsor ons vuur berokkend, uiterst zwaar zpn, Onze trospen maakten bovendien meer dan 200 gevangenen. "Vooral in de buurt van Givenchy is geweldig gestreden. De vpand deed a! zijn best om de kostbare verliezen te herstellen, maar tevergeefs. De strijd in deze plaats is nog niet ge- eindigd en de bedrijvigheid van het vijan- delpk gesehut houdt op het geheele front aan. Later op den ochtend outwikkelde de vijand nieuwe aanvailen, vergezeid door een hrvige ^leschieting, op onze stellingen bezuiden het kanaaL; zij warden afgeslagen. De geschutwerkssaamheid was in versehil lende vakken aanzienlpk, in het bizonder bezuiden en benoorden de Somme. Overigens valt er van bet Briiscie front nieis te melden. HAVRE, 17 April. (Part.) Officieel. Om 8.30 uur 5s ochtends hebben de Duitschers, na een hevige geschutvoorbereiding, die een nacht duurde, een kraehtigen stormaaaval ondernomen tusschen Kippe en Langemarck, over een front van ze» K.M. De Duitschers slaagden erin om - een deel van onze voor- oitgeschoven posten te vermees'teren, doch de onmiddellpk ingezstte tegenaanvallen leiddei® tot vsrwoede gevechtsn, waarbij dq Belgische troepen--in het voordeel bleven. Tegen den avond waren de Beigische stel lingen volkomen hersteld. Er bleven 600 gevangenen, waaronder verscheiden officie ren, in onze handen aehter zij behooren tot zeven versehillende regimeoten, deel. uit- makend van een marine-, twee Pruisisehe e%.een Beiersehe divisie. Wederom hebben de Beigische troepen blpk gegeven van hun kracht en strpdbaar- heid. TER NEUZEN, 19 Aqml 1918. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 767.4 Haparanda. Laagste barometerstand: boven 750Noord- West-Duitschiand. Verwachting tot den avond van 20 April Zwakke tot matige winden uit Noorde- lijke richtingeu, meest zwaar bewolkt, wel- lickt nog regen mf hagelbuien, lians bp nachtvorsc vooral in het Oosten, iets zach- ter over dag. Een jubile. Dinsdag was het 40 jaren geleden dat de heer P. J. Waale (gedurende een aantal jaren alhier werkzaam geweest zijnde bp het post- en telegraafkantoor ala commies) directeur van het post- en telegraafkantoor te Tholen, bij de administratie der pos- terpen en telegrafie in dienst trad. Het kantoorlokaal was feestelijk ver- sierd en door net personeel werd de jubi- laris bij monde van den heer Nieuwen- hupzen geiukgewenscht, terwijl hem van wege de ambtsnaren en beambten van het kantoor en het ressort Tholen een fauteuil en een bloemstuk werd aasgeboden. A X E L. Op zijn daartee gedaan verzoek is door den Commissaris der Koningin dezer pro- vincie, aan dsn heer A. Olieslager, ge- meente-veldwachter alhier, eervol ontslag verleend tegen 1 Mei e. k. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. De reehibank heeft in hare zitting van 19 April de voigende vonnissen uitgesproken A. A. v. L., oud 45 j., landbouwer te Overslag, gedetineerd te Middelburg, is wegens verboden uitvoer e* poging tot omkooping veroordeeld tot 4 maanden ge- vangenis3traf met aftrek der preventieve hechtenis. J. v. d. V., oud 27 jaar, matroos te Sliedrecht, gedetineerd, is wegens poging tot uitvoer veroordeeld tot 5 weken ge- vangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. Si ^pr<il 1E83» Hervormde Kerfo, G&reformeerde fierk&v - icr Neuzen. 94 u., Da. S. Groene veld, Open'bare belijdenis en 24 Ds. E. Groene- veld, Voorbereiding H. Avondmaal Boek. 10 n., en 3 u., Ds. H. v. d. Wall Chr. Gereformeerde Kerfc. gereformeerde Gemeente (Vlcoswijkstrast) Ter Neuaen. U u., 2 u. en 54 u. (ouden tijd), leeskerk. Jj*Uatd „Eben-IIa,ezer(Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 54 u-> Kvangelisatie. TVVEEDE KAMER. In de heden gehouden ziting werd voort- gezet de behandelibg vad het wetsontwerp tot het hefifsn van opcenten op de verdedi- gingsbelsstingea voor het j -ar 1919, welke opcenten bp nota van wiiziging zpn terug- gebracht van 150 tot 50, met verlenging van den geidigheidsduur der verderiigings- belasting met 4 jaar, te heginnen met 1 Mei 1919. EERSTE KAMER. Door de Eerste Kamer is de landarbei- derswet aangenomen met 23 tsgen 8 stemmsn. Proviuciale Zeeuwsclie vereoHiging tot bestrijding dei- tnbercnlose. Te Middelburg werd heden de jaarver- gadering gehonden van de Pro?inciale Zreuwsohe vereeniging tot bestrpding der tuberculosa. Door den secretaris, den heer A. J. Hoorweg, werd het jaarvers'ag uirgebracht, dat werd goedgekeurd, evenais de rekening van den penningmeester, den heer A. C. j, Noteboom. De rekening wp&t. een goed slot aan van f 4,73,555. De begrooting; voor 1918 een tekort van 228,95. Aan de beurfc van aftreding als bestnurs- lid waren de heeren Dr. Cammaert uit Hontenisse, die niet herkiesbaar was en de bee? Noteboom, die wei herkiesbaar was. Door het bestnur was voor de eerste vacature esne aanbevelii^g opgemaakt be- staande uit de heeren F. van Waesberghe en J. Maeitens-Wilking, heiden te Hulst, en voor de tweede vacature werd met den heer Noteboom aanbevolen de heer Dr. H. Weasel, die ook te Wolphaartsdpk woont evenals de heer Noteboom. Herkozen werd de heer Noteboom en gekozen do heer F. van Waesberghe. POHT1 E. Op het Bureau van politie alhier is als gevondt-n gedeponeerd: een zilveren broche. Rechthebbende vervoege zich aldaar. Erkend Zaad-, Zaaigraan- en Pootgoed- handelaar, TER NEUZEN. Prijzen en monster, alsmede in- vullingsbiljetten gratis verkrijgbaar van alle soorten ZADEN, VOOR- JAARS ZAAIGRANEN en POOT- AARDAPPELEN enz. VLASBEURS AXEL. 18 April 1918. Aanvoer 12,350 KG. schoos vias; Prijzen schoon 225 tot 266. Handel k;4m. SCHEEPVAARTBEV/EGING."" Van 17 tot en met 18 April werden Iangs de Oostluis alhier, 19 binnenvaar- tuigen op-en 6 afgeschutlangsdeWest- sluis 0 op- en 3 afgeschut. aogS8&B3aB£S2CaR segsaHOKBEaBaBSBG WEKBBBFEi 3e k Tor Senaen.- u., Ds. A. Timmern.an ob 2 Ds. A. Timmerman, Bedisning van den H. Doop. Slmski!. 94 u., dkr. L. Dek. Hoek. 9} n., geen dienst en 24 u., dhr. L. Dek.. Zaamslag. 94 u. en 24 a., Ds.'G. van Dis. Axel. 94 u. en 2 u., Ds. J. B.Th. Hugenhaltz. 8&s van Gent. 94 v., Ds. H. Akereloot van Hon- ten Roos. EInist. 10 u., Ds. De Boerr- Kloosterzande. 10 u., W. J. van Lindonk. Zaamelag. 94 u. eu 24 n. (nieuwe tijd), Ds. L. de Bruijne. Zaamslag (Steenovens). nam. 3 u. en 's avonds 6,30 u. (zomertijd), dhr. F. van Strien, van Sluis. Oud Gereformeerde Gemeente- (Ylooswijkstraat). Ter Nenzen. 9 u., 2 u. ea 5| u. (oaden tijd), leeskerk. S. K. Kerkdiensten te Ter Neumtn. Zoadag zijn de H. H, Diensten om 7,84 en -40 nnr. 's Namiddags om half drie Lef.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1