m ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBtAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6672. ADVERTENTIEN: ABONNEMENT: Maiimomprljzen Vermiceiji ep Macaroni. Maximumprijziri&indermeeK Kl@inhaHfi@ipry2©fi CaScium- carbid. ^TWhTu l A M-D.~ Telefoon 25, Bit Blad verschijnt Maandag^, Woensdag- en Vrjjdagavond, aitgezonderd op Feestdagen, hjj de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te TerNeozen. Ab onnem entsprij s Uitreiking bons voor Kaas. B^O T E R, mSM: Per 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij all® Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f O.IQ, Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien yoor 1 uur op den dag der uitgave. per drie maanden, In de stad f 1,20; franco per post 1,40. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat uitreiking van Hcsaai voor magere kaas (20 plus) zal plaats hebben op Oigssdsfi 88 April, in het lokaal „Bethel", 2e Verbingsstraat, en we!: voor hen, wier geslachtsnaam feegint met de letters 9k— B Dinsdag 16 April ran 9—10 u. v m. 0u v n n 10 11 F II n nun 1112 n n 8US nun 2—3 n h m. S3—R n nun 34 g 3 n y n 4—5 g u In verband met de circulaire van dsn Minister van Landbonw, Nijverheid ea Handel wordt een krachtig beroep gedaan op degensn, dieop andere wijze in het voedseltekort bunnen voorzien oni van deze kaas geen gebruik te. maken en dus geen bona aan te vragen, een en ander, om voor de minder gunstig gesitueerden een grooter kwantum bescbikbaar te habben. Voor de bewoaers van wijk O nummers 1—186 en 202-224 bi) den heer J. C. Janssw, Hoofd der School te Driewegen, en voor die van Sluiakil bp den heer C. Mbolbeokk aldaar. Ter Neuzen, 15 April 1918. De Bargemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan eirc. No. 20533 dato 5 April, de navolgende pryzen I. voor*vermice!!i en vermicellifiguren, verpakt of ODverpakfc 1in den groothandel /63,-- per 100 KG 2. tusschenbandel g 66,g 100 g 3. n g kleinhandel B 0,78 n KG of 0,08 per ons. II. voor macaroni en macaroaihorens en -coquilles a. onverpakt 5 1. in den groothandel 100,— per 100KG 2. g g tussefeenhandel 105,n 100 B 3. g kleinhandel f/ 1,35 g KG of f 0,15 per ons. b. in origineele vsrpakkiDg 1. in den groothandel /115,per 100 KG 2. g g tusschenhaodel u 125,g 100 g 3n g kleinhandel 0,'80 9 i/a 9 III. de groothandel- en tnsschenhandel- prijzen zijn te versiaan franco station van bestenaming, spoor, boot of laatste veer. IV. ingeval van ontbreken van onver- pabte macaroni, macaronihorens en -coquilles zgn naar het oordeei van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel de maii- mumprijzen voor het onverpakte produkt ook van toepassing op het verpakte artikel. Ter Neuzen, 13 April 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan circ. no. 71772 dato 0 April 1918: 1. Het is aan producenten van en grossiers in boter verboden boter af te leveren aan verbruikers het is hun even- eens verboden boter af te leveren aan anderen dan hun gewone afnemers en tot grootere hoeveelheden dan gebruikelijk is. 2.^ Het bepaalde sub 1 is ook van toe- passing op de aflevering van boter uit filialen en depots van producenten. 3. Van het bepaalde sub 1 kan ont- heffing worden verleend door de Rijks- commissie van Toezicht op de Boterver- eeniging deze ontheffing zal niet worden verleend voor zoover deze beoogt het opslaan van boter door verbruikers. 4. Het is aan detaillisten verboden boter aan anderen daa hun gewone afnemers en bg meer dan 1 K.G. af ta leveren. u jV ^?er^re^iQg der vorenstaande ver- bodsbepalingen zal leiden tot uitsluiting van en overtreder van de distributie van boter. Ter Neuzen, 13 April 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 24826 dato 5 April, de ravolgende maximumprijzen voor Kindermeel I. in pakjes van 1/J K.G. a. in den groothandel 0,32Ya in den tusschenhandel g 0,34'/3 c. in den kleinhandel g 0,40 II. in pakjes van een 1ji K.G. a. in den groothandel 0,17 in den tusschenhandel u 0,18 C. in den kleinhandel u 0,21 Ter Neuzen, 13 April 1918. De Bargemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 15452 dato 3 April, de navolgende kleinhandeiprijzen voor Calcium-carbid 1,65 per K.G. netto, exelusief bus. 2,05 g g n inclusief bus. g 1,85 g v hruto, inclusisf bus (inhoyd 0,85 K.G.) Ter Neuzen, 13 April 1918. Da Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgerljjke dienstplicht. Ingediend is een weisontwerp tot invoe- ring van den bnrgerljjken dienstplicht. BIykens de Memorie van Toelichticg scht de regeering het haar plicht aan de Staten-Generaal een ontwerp van wet aan te biedeE, waarbij voor dsn duur der bui- tengewone omstandigheden burgerlijke dienst werdt ingesteld. De ervaring van de,laatste jaren heeft geleerd, dat de oorlog niet meer een strgd is ran legers msar van volken. Het land, dat in oorlog verkeert, kaa niet volstaan m,et de uitbreidiag, verzorging, uitrusting, volmaking van sijn weeruaacht, het heeft de gansche volkskracht is organisearen en aan de verdediging dienstbaar te maken. Artikel 1 geefi aan, wie feurgerlgk dienstplichtig zgn. Het luidt: Voor alie manneiyke Nederlanders en alle ongehuwde kinderleoze Nederlandsche vroawen, die zich binnen het Rijk in Europa bevinden, den leeftgd van 17 jaren bereikt, doch dien van 60 jaren nog aiet overschreden hebben en niet in werkelfjken dienst zyn bij zee- of landmacht, bestaat burgerlijke dienstplicht. Artikel 4 geeffc den Minister van Land- bouw de bevoegdheid, van elken burger- lijken dienstplichtige, wiens arbeid een landsbelang is en die in een bepaald be- drjjf pleegt werkzaam te zyn, onder de noodige waarborgen te vergen dat bij naar bepaalde regels doorwerke zoolacg het noodig wovdt geacht. Artikel 22 en volgende regelen de be voegdheid der Regeering om burgerlgk dienstplichtigen, die nog geen burgerlijken dienstplicht vervullen, daartoe ©p te roepen. Buiten die oproeping vallen personeD, lie zgn begrepen in de in artikel 2 gestelde opsommiDg (a. in dieDst zjjn van eenig publiekrechterlyk lichaamb. werkzaam zijn in de ,bedrijven, bedoeld in art. 3, derde lid c. werkzaam zijn in inrichtingen, waar zieken of gewonden worden verpleegd d. werkzadm zguin inrichtingen van onderwgs, een geestelijke of eea godsdienstig-menseh- lievend ambt bekleeden of daartoe worden opgeleid; e. werkzaamheden verricbten nader door de Kroon aan te wijzen). Zooveel mogelijk zollen de gemeentebe- sturen de vrijwillige aanmeldiug moeten bevorderen, o. m. door samenwerking te zoeken met organisaties, welke bereid zou* den zyn, tusschenkomst te "^erleenen tot het verkrijgen van de benoodigde werk- krachten. Onder die organisaties begrijpt de Regeering niet alleen arbeidera- 'en patroonsvereenigingen, doch ook b.v. or ganisaties van verpleegsters, nrgentieraden, studentencorporaties e. d. De Regeering hoopt en vertrouwt, dat op deze wgze van actieve samenwerking de vrijwillige aan- meiding voldoende zal zgn om ambtshalve inscbrijving overbodig te maken. Vrgwil- ligers sullen het voordeel hebben, om, in- dien de Ministerieele last tewerkstelling ook buiten de gemeer^sn in bet eog heeft, zooveel mogelijk met aun instemming bui ten de gemeente hunner inwoning te werk te worden gesteld. Yoorts zjjn bepalingen opgenomen om bg ernstige siceilijkheden die tengevolge van den oorlog bij de prod ;ctie en den aanvoer van goederen kunnen ontstaao, te voorko- men, dat de vocrziening in noodzakelgke bahoeften nog meer in geva^ wordt ge- bracht door stakingen. De Regeering msent dat niet met minder kan worden volstaan dun met de bevoegd heid om burgerlyk dienstplichtige werk- gevers en arbeiders^in bedrgven waar van de voorziening in noodzakelgke behoelten van de bevolking of van leger en vloot af- hankelijk is, te verplicbten bepaalde werk zaamheden te verrichten. Ter aauvulling wijst de M. Crt. nog op het volgende Er worden dus twee dingen voorgesfeld le. in geval van oorlog een algemeene baschikking over alle krachten voor bur gerlijke werkzaamheden. 2e. in geval van oorlogsgevaar (dat is dus in omstandigheden als nu reeds bestaan) te dwingen tot voortzetting van het werk. De regeering heeft met dit laatste in bet biizonder'op bet oog werkstakingen, zooals nu reeds zijn voorgekomen in de.Drentsche venen, in den houtaanvoer te Delfzijl, in den landbouw enz. De middelen, waarorer de regeering meet kunnen beschikken om dit ernstig gevaar af te 1l¥enden, kunnen naar het oordeei van de regeSriug niet bestaan in de bevoegd- heia Gin in bepaaiae uedrgvea stakingen of uitsluitingen te verbieden en arbitrage verplicht te stellen. Dit in aanmerking gesomen, meent de regeering dat niet met minder kan worden volstaan dan met de bevoegdheid om bur- gerlijk dienstplichtige werkgevers en ar- beiders in bedrgven waarvan de voorziening in noodzakelgke beboeften van de bevol king of van leger en vloot afbankelijk is, to- verplichten bepaalds werkzaamheden te verrichten. Die werkzaamheden sullen, wat de werk gevers betreft, moeten bestaan in bet be- heer en de leiding van hunne onderneming. Blijkt de bedreiging met straf niet krachtig genoeg om nakoming van de ver- plicbting tot bet aanwenden van de tot uitoeleniag van het bedrjjf noodigs roe- rende en onroerecde goederen af te dwingem, dan zal het der Regeering vrjj moeten staan deze in het bezit te nsmen, ten einde zelf de noodige maatregelen te knnsen treffen om den voortgang der werkzaam heden te verzekeren. De aan de arbeiders op te leggen ver- pliehting zal gericht moeten zgn op ker- vatting van den arbeid, die zij plegen te verrichten, en wel meestal bij de onderne- ming, waariu zg werkzaam waren. Een vaste regel, volgens welke^zij niet tot arbeid in een andere onderneming kunnen worden verplicht, kan schter niet worden gesteld. Er kunnen zuch omstandigheden voordoen, dat het voor den goeden voortgaDg van den arbeid in een oudernenaing noodig i», daar arbeiders van elders werkzaam te stellen. Telkens, wacneer een gewoon arbeids- geschil tusechen patroons en arbeiders tot stilstand van den arbeid heeft geleid, zullen de voorwaarden, waaronder deze moet wor den verriekt, nadat de regeering van haar bevoegdheid heeft gebruik gemaakt om de werkzaamheden vooruitgang te doen heb ben, worden vastgesteld door een scheids- gerecht, bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van partgen met een van regeeringswege aangewezen voorzitter. In aiie andere gevallen, waar de opgelegde verplicbtin^bn moetes leiden tot bet vast- stellen van arbeidsvoorwaarden of tot toe- kenning van scbadevergoedingeb, zouden deze zijn vast te stellen door een daartoe in te stellen commissie. Graan-aanvoer uit Amerika? De bewoordingen van bet telegram van- j.l. Vrijdag, betreffende het afzenden van graan voor Nederland uit de Vereenigde Strten en van een derde schip uit Argen tina liet naar onze meening nog den weg open voor verschillende gissingen. Er bleek niet uit of dit iets Eieuws was, dan wel nog een voortbouwea op het vroegere aan- bod, dat van hieruit schepen moesten ge- zonden worden, om het graan te halen. Zooals men weet meent onze regeering geen schepen meer te kunnen uitzenden, zoolang geen positieve waarborgen worden gegeven, dat ook deze niet zullen worden in besltg genomen. Minister Postbuma bracht Vrjjdag dat bericht in de Eerste Kamer ter sprake en gaf eveneens te kennen, dat hrj omtrent de strekking van dat bericht niets kon zeggen, De Regeering heeft trouwene geen bericht ontvangen. Zoolang echter de eerste graankqrrel hier in ons land niet is aangevoerd, kan er geen sprake zgn van vermeerdering van het broodrantsoen. Volgens de /j-Tel." zal de yHollandia" van den Kon. Hall. Lloyd, welk schip sinds Nov. 1 1T te Boenos-Ayres ligt, worden aangewezen om de eerste- zending graan uit ArgentiDie naar Nederland over te brengen. Aangaande bet Vrijdag gepubliceerde be richt verneemt het ffHbl." Een tiental dagen geleden zgn van in- vloedrijke pariiculfere zijde de eerste stap- pen gedaan om de regeering der Vereenigde Staten, althans wat onze graanyoorziening betreft tot eenige tegemoetkoming te bewe- gen. Die pogingen zgn sedsrt voorlgezet. En bet Reuter-telegram bevat de samen- vatting van een uitvoerige mededeeliDg, die de gezanten der Geassocieerde Rsgeericgen tbans moet hebben bereikt. De Regeering te Washington zou daarin haar bereidwilligheid verklaren, zulks in overleg met de overige Geaszocieerdsn, de in bet begin des jaars bij de beraadslagingen met de Naderlandsebe commissie te Lon don naar voren gekomen bepaling van de schepen-uitwisseling ten opzichte van het Belgische Relief Comitd en onze graanvoor- ziening toe te passen. Voor de twae schepen met graanladingen, naar ons land <e diri- geersn, zouden van hier twee andere boo- ten naar de Vereen. Staten moeten ver- trekken. Blgft nu nog altjjd de vraag, indien die graansehepen varende komen, welke ge- dragslyn onze Oosterburen daartegenover zollen aannemen en bos het zal gaan met bet mgnengevsar in de vrge geul. 't Kan overdreven pessimisme zgn, maar de eerste korrel is nog niet gelost. Bljjkens een doorde Amerikaanschelegatie te 's Gravanbage ontvaugen beiicht moet het bericht ©mtrent de graanzendingen zoo- danig worden uitgelsgd, dat van uit Amerika nader aan te wyzen schepen met die Isdingen naar Nederland zullen word#* verzonden, onder voorwaarde, dat, op den zelfden iijd dat die schepen uit Amerika zullen ver- trekken, schepen van gelgke grootte van i Nederland naar Amerika zullen uitvaren. Door eenige heerea nit alle deeien van Nederland, waaronder ook Mr. J. F. van Deinse te Middelburg, is een adres gericht tot den Minister van Binnenlandscbe Zaken waarin dringend wordt verzocht, ten spoe- digste eenige schepen uit Nederland te doen uitvaren om graan uit Amerika te halen. Kamerverklezing Eindhoven. Vrijdag bad de verkieziDg plaats voor een lid van de Tweede Kamer in bet district Eindhoven (vacature-Van Best). De voorloopige nitslag is, dat op den hear J. J. J. d9 Vlam (R.-K.) werden uitgebracbt- 4606 stemmen en op den beer B. Snellen (vryz.-dem.) 645 stemmen, zoodat gekozen is de beer J. J. J. de Vlam, lid van ds Provinciate Siaten van JJoord-Brabant. Shilling bsmfeetbakkerjjen ffn de Eerste Kamer heeft Minister Pos- thuma gezegd, dat sluiting der banket- bakkergon een uitsparing zou beteekeneh van acht dagen op vier maanden. Haar meelverbruik is 3van ^et totaal. Dit is zoo onbeduidend, dat het voordsel, betwelk het openhouden der banketbakkergen als veiligkeidsklep bie.dt, steliig veel grooter is. Echter wil de Minister nog wel eens opnieuw sluiting overweges. Ons ditgelybsch brood. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat met ingang van 15 April 1918 zal worden verstaan onder Regeeringsbloem 80 pCt. tarwe- en roggebloem10 pCt. Aardappelmeel 10 °/0 Amerikaansche bloem, en oader Regeeringsmeel45 pCt. onge- bnild tarwemeel40 pCt. ongebuild rogge- meel; 10 pCt. erwten (boonen-meel)5 pCt. gries (grind) zemelen of bij afwezigheid van erwten/boonen &0 pCt. ongebuild tarwemeel45 pCt. onge build roggemeel5 pCt. gries (grind) zemelen, met dien verstande, dat de hoeveelheid erwten/boonen, wel minder maar niet meer dan 10 pCt. mag bedragen, terwijl bij minder dan 10 pCt. aan erwten/boonen bet res- teersnde percentage geljjk over de tarwe en rogge verdeeld moet worden? Algemeeue staking Blgkens opruiende artikelen in de Tri bune wordt door de leiders der revolutio- naira beweging te Amsterdam eene alge- meene werkstaking voorbereid. Naar het scheen, wilde men die tegen heden (Maandag) uitrospeu. De inbeslagneming onzei schepen, De Nieuw-Amsterdam heeft de vorigs week uit Amerika asngebracbt bijna de volledige bemaaning der Nederlandsche schepen, die in Amerika werden in beslag genomen. Onder de teruggekeerden beboort ook de heer R. Visser, kapitein vas het stoomschip tfCornelis" en eenige scbepelingen. Het is te begrgpen, dat de stemming der teruggekeerda bemenningen wrevelig is de ervaring die zij hebben opgedaan is grievend. Overigens wordt, blgkens de medideelingen van de echepelingen in de bladen, erkeud, dat de Amerikanen zieb beleefd hebben gedragen. Er is getrscht bemanning aan te werven onder de Hollandscbe echepelingen. Aan een kapitein werd 15.000 dollar# per jaar aangeboden, wanneer hij met zgn schip tusscben Engeland en Frankrgk wilde gaan varen om transporten over te brengea. Alle kapiteins hobben echter geweigerd, twee uitgezonderd, die in Amerikaanscben dienst zge overgegaan, doch dit waren twee ge- zagvoerders, wier kansen in Nederland toch verkeken waren. Da AmsrikaanBcbe commandaDi had ver zocht de Nederlandsche viag te doen striken. Dit werd eehter door alle kapiteins gewei gerd, aoodat t^n slotte de Amerikaansche bemanning, die aan boord was gekomen, dat moest doen. Het gescbiedde hoffelgk en met alle eerbewgs. De Amerikaansche wacht kwam in bet geweer, bracht he4 saiuui, en heel langsaam kwam de vlag naar beneden. En waren kapiteins, die moeite bsdden hun tranen te bedwingen, als sij de vlag zagen strijken. Er waren er, die op bun snor- ren beten om zich goed te hpudeD, E4n kapitein liet zgn bemanning aantreden rond de viag en te zamen zOcgen zij het g Wien Neerlandsch Bloed", zoodat de Amerikaan sche commaiidant zich omdraaido om zijn ontroering te verbergen. Op een ander schip had de bemanning de Nederlandsche vlag en de kantoorviag vast gehonden, zoodat zij niet ge&treken koaden worden, en de mast hadden zij in- gesmeerd met vet, dat geen man boven kon kemen om de vlag neer te haien. Het hielp allemaa! niet: de schepen kwa- men onder Amerikaansch gezag, de Ameri kaansche - viag werd gebeschen, de gezag- voerders moesten hun papieren geveo, bun journalen en alle correspondentie, die op hun schepen betrekking had. Een andere opmerking van beteekenis is de verwachting, dat men in Amerika geen gesehoolde zeelieden heeft om bI deze schepen to bemannen. De bo vengenoemde zegsman van het Hand, kwalificeerde ze a!smenschen, die nog nooit gevarep haddeD, die hun zeemanschap hadden moeten krggen door een scbriftelijken driemaandechen cursus. De meest ervaren ksmitein was er een, die als derdo stuurman 0{T de koopvaardg had gevaren. De gevolgen bleven niet uit. De eerste machinist van een der schepen werd dee nachts uit zijn hotel gehaald, of hjj alsje- bheft gauw kwam, want het schip stond half vol water en was zinkende. Ze had den een verkeerde kraan opengedraaid, en wisten niet wat zij beginnen moesten. Van een ander schip waren in\mincler dan geen tijd de vuren ingezakt en was de donkey* engine vernield. Op weer een ander schip speeldeD de Amerikaansche dilletaBt-zeelui met de dyaamo, lieten zij het electrigch. licht flikkeren, aangsan, weer uitgaan, hei» der branden. Allemaal kinderspel van menschen, die voor een werk komen te 8taan, waarvan zg niets weten. Kapitein P. van dea fleuvel van de Rijndam sprak dan ook de verwachting uit: Veel zal er van de schepen, als ze al niet getoipedeerd worden, Diet terecbt komen. En daar hij gezien heeft, dat de Ameri kaansche stokers gehuisvest werden in de eerste klas hutten van zgn keurig onder- houden schip, zou bij er niet eens op ge steld zgn het aidus behandelde vaartuig weer onder zgn bevelen te krggen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1