No. 8866. Zaterdag; 80 Maart 1918 7e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Uitloting Geldleeningen. Aanbestedingr De Krijgstedrijven. Kantoor en Houttuineo circalOOO Kg. PERSDRAAO Aanwijaing verkrijgbaarstelling LeveHsmiddelen. Gemeente SAS VAN GENT. S S,tStach' Laatsts BerichfeB. s,chgfra'5 ™a6 biii,en is SUIKERBIETENZAAD. WEGENS HUWELIJK Firma A. BRIL, ies bl,ajdi Abonnementsprijs Wegens het Paaschfeest zal a.s, Maandag geers nummer van dit blad verschijnen. Gemeente PHILIPPINE. .g»» pW. IS GEMEHGDZ SEEiGHTEN. PEKDIEBETfRTSI. Zoidag 31 Haart (1° PaascMag.) Saandag 1 April (2° PaascMag G. KLOUWERa H.H, Ylashandelaren. Stroopapier groot formaat, Yetvrljpapier !e soort, id, 2e soort. per drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40. on h.tbt?ek iigt ,Vanaf 1 APril ter ]*™g op het Gemeentehuis en is aldaar tegen cTeWSrPsfVUit dC d°^ CourS Gemoedelyk, Een brutaal slnkjs Zoo de Heere wil en zii leven Pen onze geliefde Ouders, ABRAHAM GOOSEN adriana de feijter l0adleS'H)chflerdab 5 AP"1 hun'ne 40- Dat zii nni i g,ng te berdenken. ven, S "degiS°8van„geSPaard b"j- Hunne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Zaamslag (Val), 29 Maart 1918. Zoo de Heere wil en hij leeft, hooot onze geliefde Vader, Groot- en Ove?- grootvader, gillus drabbe, Zijn dankbare kinderen, Behuwd m xr Klein £n Achterkleinkinderen i er Neuzen, Driewegen 29 Maart 1918. |i Heden overleed zacht ~en 1 a «a rn, na een kortstondig doch ge- 1 i dl' d'g j'Jden, onze geliefde Vacfer, I a Behuwd- en Grootvader, de Heer 1 PIETER RIEMENS, f in den ouderdom van 75 jaar en 1 iil bijna 8 maanden. 1Pat ziJ'n heengaan vrede was 1 a lenigt onze smart. Uit aller naam, I JAN RIEMENS. 1 Hoek, 28 Maart 1918. Hiermede betuigen wij onzen bartelijken dank voor de vele bewijzen van deel- neming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder, michiel. In het bijzonder aan de leden der Ghristelijke Jongelings-vereeeniging, de leden der Landbouwcursus, en nog tal van andere Vrienden. Ter Neuzen, 30 Maart 1918. Namens de Familie, K. DEES. ta-Srne1ei!fk/n,dei uaakt de Conbac- Donderdag 4 Aprii de Smederij ^esloten. J- VLAANDER, Ged. Hoefsmid. tanten bekend dat hgt yanaf heden kan worden afgehaald. Verder beveelt hij zich beleefd aan voor het van Con! voofwlmde". °P Z6er S°Hde Nederk Hoek. B. F. VAN QPDORP. Gelieve zakken mede te brengen. j ran Vrijdag 29 Maart tot en met Mnsdag 2 April GESLOTEN. Moor de vele blijken van belangstelling. on t van gen bij m "-"W het overlijden onzer geliefde Vrouw en der kinderen zorgvolle Moeder PlETERNELLA DE MEIJER, betuigetl wij onzen hartelijken dank. M. J. DiELEMAN en Kinderen. Philippine, 29 Maart 1918. A. C. Lensen's Stoomva art-Ma a tschappij terneuzen. Zuid-NederSandsohe Stoomvaart-Maatsehappjj terneuzen. WEDER YERKSIJGBAAR Firma P. J. VAN DE SANDE, TER IfEUZESSOHE dOITBAJFT. leger van den kroojiprijus is thans GO K.Ml vopruitgedronghn. Montdidier is door ons genomen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week vaa 17 ftps1!! 1918 geldig zuilen zijn voor Aardappelen bon no. 11 en 12 7e serie Eenheidsworst bon van Varkensvleescb 6 3e serie Bak- en Braadvet 13 3e Groene Erwten 4 3e Havermout 14 le u T&r Neuzen, 29 Maart 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 6 voor Esnheids- WOMt mag 0 100 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 13 voor Bak" ess Bpaadwef mag 0,100 K G worden afgegeven. Op bon no. 4 voor Ss-'oene Erwten mag 0.250 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 14 voor Hswermosgt mag slechts 1I, ons worden afge geven. Geldleening 1893 Nummer 7S aflosbaar 1 Mei a.s. Geldleening 1894 Nnmmer 2i, aflosbaar 1 Juli a.s. Geldleening ls04 Nummer 7, aflosbaar 1 Juli a.s. Geldleening 1914 Nummer 5, aflosbaar 1 Juli a.s. Galdleening 1915 Nummers 33 e» S® aflosbaar 1 Decembe. a.s. Sas van Cent, 21 Maart 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, L. W. G. E10EFNAGELS. De Secretaris, F. P. J. STUBB& van het onderhoud van de haven van de Gemeente PHILIPPINE, met bijbehoorende weruen gedurende het jaar 1918, op 80 .ili,piS des ^s.. tiur, in het Gemeentehuis. Aanwys op den dug der aanbesteding deei voormiddags I0i/s uur. g totaling van 1,50 te bekomen. Burgemeester en Wethonders voornoemd E. CUELENAERE, Burgemeester J- G. G. M. GE1RNAERDT, Secretaris. DE GROOTE SLAG IN FRANKRiJK. BERLIJN, 28 Maart. (W. B.) Officieel neioverca werd door ons afgeslagen. Het BERLIJN, 28 Maart. (Wolff,OfficieelOp Jjet slag veld in Frankrijk facbb-en de En»el- schen opnieuw versebe, van apdere frontenj gehaalde^ di visits tegen onze troepen ingezet. i 1 en Noordweste-n van Bapaume hebben wij den vijand uit de oude stellingen op Buc buoy en Hebuterne teruggeworpen. Met buitenge'vvone taaiheid lieeft de vijand getracbt, Albert le beroveren. Zijn krach- tige, met gepantserde auto's gesteuude aan vallen zijn op de heljingen der hoogtenl, die ten Westen van de stad liggen. bloedig te plotter geloopen. 1 en Z.uiden van ie Somme hebben onze divisies zich op vele pun ten teen weg gebaand door de oude vijandelijke stellingen" en 'de Engelschen en Franschen sini bet sedert 1914 van strijd vrijgebleven gebied van Frankrijk teruggeworpen. De zagevierende troepen van den kroon- prins hebben in onweerstaanbare aanvallen uit de rich ting van St. Quentin over de Som me de vijandelijke stellingen GO K.M. diep in- gedi ukl. Zij zijn gisteren tot Pierreponf, doorgedrorigen en hebben Montdidier geno men. Oiy:c veriiezen blijven binneni normaljc grenzen; op eiikele brandpuntem van dc.r,\ strijd zijn zij zwaarder. Het aanlal lichi? gewonden wondt op GO lot 70 cCt. yan alle veriiezen geschat. Aan bet front in Lotbarjingen zijn dege- scbutsgevechten beviger geworden. LONDEN, 28 Maart. (Router.) Officieel ocbtendbericbH Gisterenavond en in den loop van den nacht zijn weer bevige ge- vechten geleverd aan weerszijden van de Somme en naar het Noorden toe van Albert tot Poyelles De vijand deed lierhaajde aanvallen langs het dal van de Somme en in de buurtvan Beaumont-Hamel, Puisileux en Movennevil- Ie en word teruggeslagen. Wij namen eerf aanlal gevangencn en machimegeweren. De strijd duurt op beide oevers van de Somme vervvoed voort. anocbtend beeft d[e vijand een zvvaar bombardement geopend op onze verdedi- gingswerkeu ten O. van Atrecht en inj dat vak ontwikkelt zich een aanval. BERLIJN, 28 Maart. Officieel avond- beriehtGevechteu aan de Scarpe en de An ere 1 usscben de Sommt- en de Avre werden taai vei'deJigde dorpen in een aanval «e- noinen. zij ioen zelf namen len thans stevig in banded hebben. De Franschen gingen aid us op een front van ongeveer 10 K.M. voor uit lot een diep- le van meer dan twee K.M. Op het front Lassignyy-Noyon aan den 1 in>- keroever van de Oisie leverde de met ver- woedheid voorlgezette strijd den Duitschers geen enkel voordeel op. De Franschen hou- den hen kraebfig in bedwang. Van de rest van lut front valt niets te vermelden. EEN NIEUWE SLAG? BERLIJN. 28 Maart. (Eigen bericht.) Dc militaire medewerker van de ,,Voss. Zeit." schrjjft: ..De verovering van Montdidier is van de allcrgrootste L teekenis. Onze troe- ,P!!C!1 hebben daar Je door de Amerikanen uitgebreide yiersporige spoorweglijn Parijs— Amiens bere'ikl en on der brokenOnze po3i- tie aldaar kan als een bedreiging van Parijs worden beschouwd. Dit feit moot zich zeer spoedig l>ij alio besluiten van de opperbevelhebbers der vijandelijke legers doen gevoelen. Het stelt de vijandelijke legeraanvoerders voor een zeer moeilijke Laak. Men kan in dit opziebl de positie der ter beschikkjng zijnde Fransche en Engelscbe reserves reeds als kritiek beschouwen. Dit geldt te mcer daar bet Deutsche legerbevel zich gereed maakt ora op een andere ^ilaats van belt front een nicuwen bevigen slag toe te brcn- gen, die een nieuw) gat in den reeds door- boorden ring van onze vijand en zal si aan De nleuwe gebeurtenissen zijn. als deze Tegels gdezen worden, reeds aan deii gamO LONDEN, 28 Maart. (Reuter). Officieel avondbeneht: Ileel den dag is er vandaag langs de gansche Brilsche linie van bezuiden ue Somme tot den Noordoosten van Atrecht een slagfront van ongeveer 55 mijl, zwaar gevoehten. Vanochlend opende de vijand na eeni vin- mg bombardement en door ©en rookwolk gedekt een nieuwen aanval van groote kracbt over een breed front bezuiden en benoorden de Scarpe. i erzelfdertijd dee*d liij een reeks felle aan vallen langs onze heeie linie ten Zuideravan ae Sonune. In den nieuwen slagsector lieoosten Atrecht wist de vijand zich door de linije buytenposten een weg te banen. Heel den (tag is er in onze slag-stellingen griim- g yvuebten. Hier zijn alle vijandelijke gefnuikf IUCt 7WLlrC TOrIiezetl voor html Bezuiden de Scarpe wordt nog bitter ge- zevU ean J B°yCl1®' Mo>'e""vville, Ablatn- zevitle, Bucquoy en Puisieux zijn onze Iroe- pen eveneens herliaaldelijk aangevallen eni ifi i 26 een aailtal vastberaden aanvallieni afgeslagen. Bij Dernancourl slaagde dc yjand em, ten tweed© male in bet dorp door te dnngen, maar een tegenaanval der Britten wierp hem daar eens°t© nmer met bet verlies van vele dooden en gevangencn, hP^fZ*Set!i dc Somme waren onze troepen eel den dag m de buiurt van WaFVilllera iely en Hanrel verwoed slaags. Verschei- en p aatsen wisselden herbaaldelijk van be- x?en wm 1);itt£Jilen striJd. maar onze fetellin- 1 J m hoofdzaak ons. In dit vak duurt de zware strijd voort. I ARIJS, 28 Maart. (Reuter). De Duitschers, zetten met gi-oole Imicht hunnen druk in de stieek van Montdidier voort en hebben lie- en ten Zuiden van die stad uit te breiden Met praclilig elan deden de Fransche troe' pen ©ehter een tegenaanval met de bajonet Mesnn-Sl. Georges en Assainvillens, die TER NEUZEN, 29 Maart 1918. Ter Neuzensch Strijk-ensemble. Omlremt ntej. Brimkman, die de volgende weax als zfingeries zal medeweHken aan het door het Ter Neuzemisah Strijk-ensemble al- hier te geven- concert, liezenl wij het volcrende in de Goudso'he Crt, va.n 6 Maairt: ,,-Mej. Mdelm Brinkmanl, onze stad'gemoote, had voor dezen; avond (muzie'kavo.nd vaii den Volksbobd) een zeer mooie keuze van bederen giedaam; zij opende met eelm aria mt Butterfly m zo,nig vervolgelms Franlsche, Duitsche en Hollandsdhle liederen, Zij toonde daarbij fe beschikken over een zeer mooi sopiraanigeluid, diat tot iln de ihoogste tonen voilkoraen zuiver blecf. Vooral lim Vog'lein's Frage van Arnold Spoei kwam zij tot voile uiting en met Spoel's *uitig lied je „Miste- rietusie Gesdhiedeimis" heeft 'zij ongetwiifeld alien be'koord." Biljarten. Het onderling biljartconcours in het Hotel des Pays-Has" op het biljart uiL Je fabriek ,.Hcl Noorden" werd de vobrende week veiwolgd. Toen werden de volgende partijen gespeeld: De Pauw 100 punten, Spinhof 56 punten. 1 hienpondt 100 punten, Spinliof 59 punten Donze 100 punten en Thienpondt GO punted Gisteren werden nog gespeeld partijen tus- schen de lies,-en Donze 100 punten em Spin- hof 04 punten en door de lieeren De Pauw 100 punten en Donze 74 punten, De beer C. ttp Pauw is alzoo bij dezen wed- sbijd als nof 1 uit bet strijdperk getreden. HET BROODRANTSOEN zal, daar op aar.voer van- Regeerin-gsgraan uit Amerika m de naaste toekomst niet te lekeneml is, en wegen-s gebfekem o'nmoge- hjkheid om uit Duitsohland graam te 'kriigen' met ingang van aanstaanden Zaterda» verminderd worden tot 200 GRAJvf door yert&niginlg der broodkaartenperiode tot 14 da gen, Aan de daandoor ontstane vaedselver- mi-nderiinlg zal getracht worde-ni tegemoet te £°°rvvie-kelijksohe distributie van 4UU.U0G K.G. kaas met vetgeihalte van 20 en1 droge s-tof. -Die broodv-oorzieninig zal aldus tot 1 September strek-kera. De volgetr.de cijfers mogeln ter toelichting strek-ken.: De aarawezige voorraden broodkoren op 23 dezer beliepem: Buitenlandische tarwe 39.960 torn, Ariaind- sclhe tarwe 27.790 ton, te zamen 67.750 torn; rogge 67.900 toni; Almeirikaansch mieellO.OOO torni; aardappelnieel 6200 (torn; voorraad grondstoffemi ibij mieelfabriknnte.n 10.000 ton- -toitaal 161.850 ton. ,Daarb^ is t€ voegen: het restamt vain, den inlandschem oogst, dat iniog moat worden imgeleverd en door de regeeriingscommissa- "j'l^lwordL geschat op 17.000 ton tarwe en 45.000 tan rogge. In hat geheel zouden al- aus nog ibteschikbaar zijlm 223 850 ton gronid-stoffen voor de bro-odbereiding Rll rlon, 1 O* d_e broodkaalrt van elf dagein, is de aan-we- z-ige voorraad tojerei-kend voor 3,1 rnaamd en met de -nog te verwachtdm boeveelihedeu medegerekend voor 4,3 rnaamd-, dat is tot 1 Augustus 1918. Wordt mu de broodkaart gdbracht op 14 dagen (200 gram per dag), dan wordt de aaimwezige voorraad toerei- kend geacbr tot 15 Juli 1918 en, rek.Jnt men de vo.genis de schatfing der regeeriingsco-m- missarissen inic-g in te levere-n boeviaelhedeni mede, tot i September a. s. -Aan de door de verfengimg cie-r broodkaart to.t 14 dagen- on-tstaalrjd-e vermi-ndering van voed'sel, za! getracbt worden tegeimoet te komen -door de wekelijksdhe beschikbaar- selling -van 400.000' K.G. kaa-s met ie-eir.i veit- gehalte van 20 pet. i-n de drooge stof, zander dat dit -in de algemeene kaasd-istrbutie eeni- ge- wijaiging zal -bezonge-m wat de boeveel- heid betref-t. Wei zal- uit deze distributie de 20 -f kaas worde,v weggenome-n- om gee-n -moeilijkb-ed-en bij d© di-stributfe va.n de voorn-oemde hoeveetheid te krijgen. Deze kaas zal beschi-kibaar word-em ges-teld voor heit publiek t-ot le-enl prijs van- 75 cer.it per K.G., 37i/2 cen,t per '/2 K.G., 8 cent per ons en 4 cent per /2 ons. Aam de ge-meelnitebestu-nein- wordt overgo latere de hum -toegewezen hoeveellheden- te distribueienen over -de bevol-kin-g, in aammer- kib.|g inlememde de ge-steidheid van -deze be- volkin-g. Maar de Minister dri-mgt er bij de gemeer.t-ebestunen- op aan, op de-genen die op ar.ldere wijze ln| hu-n. voedsel-tekorit kun- nen voorzien, een -krachtig beroep te doien, om van deze kaas gee-n gebruik te maken,' -d-och ze ter 'besdhik-Wnig te latere van bun minder -gu-mstig geisi-t-ueerde landge-nooten. I Overwo-gen is v-oorts, om, o-n-damks de ver- schilfetnide d'aaraa/n) verbondeiri' bc'zware.n, -d€ ban-ketbakkerijen -em biscuitfabrieken ge heel stop te zetten, ter bespar-ing van graan vooir de broodbereidiinig. Aa-n dit voornemie-n is eohter -geen gevol-g gegeven op bijn-a -ee-n^ stemm-igeni aarldran-g van de best-uren -d-er grootei -ge.m-ee-nten, en valni het be-stuur der Vereemigitn-g van Nederla-nidsche gemeenten die van meen-inlg waren, dat dit de voed-sel- voorzie-ning van -de brae-de lagen dier -bevol- kilnig -nog verder zou be-moeilijken. In Laren (N. H.) is de omroeper ziek» Eery acder neemt nu zgu funclie waar. Doch bij bedient zich niet van een rate! om bet publiek attent te maken, doch ge- bruikt een pook en koekepan. Nu en dan. geeft hjj met de pook een fiksche mep te gen de pan en dan kondigt bij den omstan- ders in bet onversaischt Larensch aan, wat voor beeriijkbeden bet menu der Central© Keuk n oplevert. Een nitvinding. De heer L. E. M. Srar te Ylissingen heeft octrooi aangevraagt voor een nieuwe uitvinding, uNoodbeweegkracht", ten doel bebbende acheptn zonder brandstoffen te doen varen. Te 1 Isarlemmermeer »ervo»-gden ziah bij een landbouwer aan den IJweg twee vreem- de koopliedeD. Zij boden 40 per zak voor een partptje graan. De boer kon de ver.'eiding niet weerstaan en verkocht het koren. Toen het op een wagen was geladeu en bij betaling vroeg, is hjj door da vreemde- kooplm e»a»tig mishandeld, en inplaats van geld, kreeg de boer met een dikken knap- pel znlir een pak slaag, dat hjj een goed heenkomen moest zoeken. Ernsiig rerwond cn hevig bloedende kon by juist zgn no ting nog bereikan. De beide ff8mokkelaars" verwjjderden zich daarop met het graan en reden in draf weg. Hervormde Kerk. i er Se^sen. u., Ds. A. Timmerwan ea 2 u., Ds. A. Timmerman, Bedieniog van den H. Doop. SlEiikil. a. en 2 u., dhr. L. Dek. ^®ek. 9 u., Di. E. Raams, Bediening H. Avondmaal en 2 u., Ds. E. Kaams, Dankzegging;. Zsaaslag. 9 u., Ds. G. van Dis, H. Avondmaal en 2 n., Ds. G. van Dis. en 2 u-> Ds. J. B.Tk. augeokolt*. Philippine. 2 u., Ds. H. Akerslool van Hou- ten Roos. Sas van Gent. 9$ u,, Ds. H. Akerslool tsd Hen- ten Roos &ul«t. 10 u., Ds. De Boer. Kioostanande. 10 u., W. 1. van Lindonk. Qerefovmeerde Kerken. .sr Btajsii. 9 u. en 2 u., Ds. S. 8roenevelA a*e!l- a- en 2 u., Ds. H. v. d. Wat. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 n. en 2 u., Ds. L. de Bruijne. 'Ztereforniecrde Gemeente (Vlooswjjkstraat) Ter Henzan. 9 a., 2 u. en 5J uDs. D. Ovarduin. Oud Gereformeerde Gemeente (Ylooswjjkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en u., leeskeik. JLokaal „Kben-Haexer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. u., Evangelisatie. K. K. Kerkdiensten te Ter Neusen, Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8i er, 10 uur. 's Namiddags om half drie Lef. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9$ u., Ds. A. Timmerman Sluiskil. 94 u., dhr. L. Dek. Hoek. 94 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u., Ds. G. van Dis. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. 94 u., Ds. S. Groeneveid, Gereformeerde Gemeente. (Vlooewbketraat. - er Neuzen. 9 n., D. C. Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Ylooswjjkstraat.) Hr. Ms. Hertog Hendrik. DEN HELDER. Ondec bevel van kapitein ler zee De Joncheere, is heden ochtend vroea uit Bergen biunengeloopen H. M. Hertog Hendrik. Schipbreukelingen. IJMUIDEN. Heden ochtend zijn alhieraan \\al gebracht met de Nederlandsehe schoe- ner „Anna de geheele bemanning vandem logger 1. 2172 welke logger is aangevaren De „Nieuw-Amsterdam". s GRAVENHAGE, Blijkens telegrafiscli be richt yan den NedeaTandschen Gezant te Washington is de ..Nieuw Amsterdam" ver- trokken met 1857 passagiers, waaronder 58 kapiteins, 534 stuurliedem en machiniisteneni 1047 leden van de bemanningem van de ac- requireerde schepen. De lading bestaat alleen uit rijst, dieover- geslagen is uit het Ned. s.s. ..Tamarind© Schepen gerequireerd. s GRAVENHAGE. Bericht is ontvaqgen dat de Nederlandsehe schepen „Noordijk" eir „IJidum". die te Halifax met ladingen sal- peter geladen lagen, eveneens gerequireerd zijn. INGEZONDEN STUKKEN. (Buite-n. verarit-woordelijkheid der Red-actie. EN Mijiriiheer -de Redacteur, Naar aamleidiinlg van een -bericht in Uvv blad vam Bon)de-rdag j. verzoek ik U be- leefd o-pnam-e van- dit scihrij-ven: Irt dat bericht staat, d-at aangehouden werdianl P. O. en F. D„ „d-ie in) het bezit blekeirt be zijm -vam eene bed-ui-dende ho.e- veelh-eiid s-mok-kelwaair" en-z. Weln-u, er is in| mijn be-zit totaai geerr smok-k-elwaar gevoinden, wat oak niet kon, daar ik vain de geheele affaire niets afwist. Ik mag id-us geriu-st mijin-e verklarinig hand- ha-vein-, dlie -ilk heb afgelegd bij het onderzoek door een necherclh-evaartuiig, dat ik -mij nim- rner -met smokk-elen' heb opgehou-dem. Met d-e op-name zult U imij ten, zee-rste verpliohitieln. P. OPPENEER.. Ter Neuzeni (buu-rt Java). P O L I T 1 E. Aen bet bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerd een portemonnaie met epnig geld. Rechthebbende vervoege z'icb aldaar. Erkend Zaad-, Zaaigraan- en Pootgoed- handelaar^TER NEUZEN. Prijzen en monster, alsmede in- vullingsbiljetten gratis verkrijgbaar van alle soorten ZADEN, VOOR- JAARS ZAAIGRANEN en POOT^ AARDAPPELEN enz. In de op 28 Maart gehouden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders is het dividend over 1917 vastgesteld op 1S'°U. IHvidendbeivijs \o. fi jg mitsdien van 3 April af betaalbaar met fl80 b'i de Firma Ls. VAN VVAESBERGHE— JANSSENS te Hulst en Terneuzen. Rotterdam, 28 Maart 1918. A fi 3,HO per Kig. Ook bij gedeelten verkrijgbaar. Brieven no. 54, bureau dezer courant. In de op 28 Maart gehouden Algemeene yergadering van Aandeelhouders is het dividend over 1917 vastgesteld opf>o/0 Dividerdbewijs No. It js mitsdien van 3 April af betaalbaar met f225—- b<J de Firma Ls. VAN WAESBERGHE— JANSSENS te Hulst en Terneuzen. Rotterdam, 28 Maart 1918.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1