Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6663. Zaterdag' 23 Maart 1918. 7e Jaargang. Bekendmaking. M I LITI E. lanwijzing ^erkrijgbaarslelliEg. Levensmiddelen. Bekendmaking. jzrsie.f b,aJSi s. SI""ct £ZS: - De krygsMrijven. Laatste Berichtea. Onze Sehepen in beslag genomen, Aboonementsprij s B I H U H 0. ^^KBIKBEUaTE i. Goede Trijdag 28 Maart. Insehrijyingsregister en Alphabetfsch Register. Sn SferSorSrfo^ em- MarClUU,t Wil.ee11 Paging doen Zondag 24 IWasnt 1817. "rechtzaken. SBffSKiiSnM SEUZESSCHE COFRAIT. per drie maanden, In de stad f 1,20; iranco per post f 1,40. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN mak«n bekend, dat het voornemen bestaal een ge- deelte van het perceel, kadastraal bekend in sectie L *o 203 en gelegen aan de De Jongestraat, voor het perceel sectie L no. 194, ter oppcrvlakte van pl.ro. 32 M2, aan den publieken dienst te onttrekken. Binnen acht dagen na heden, kan ieder hiertegen mondcling of sehriftelijk, bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen, terwijl inlichtingen ter gemeente-secretarie kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, 19 Maart 191k. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. 1IUIZINGA, Yoorzitter. L. WABEKE, Recretaris. D« Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekeud, dat het inschrijvingsregistei voor de lichting van 1919, met het daaruit opgemaakte Aiphabetisch register, gedurende acht dagen, van 23 Maart 1918 tot en met 30 Maart a.s., ter gemeentesecretarle voor een ieder ter lezing ligt. Hij vestigt er voorts de aandacht op lo. dat binnen den tijd, hierboven vermeld, tegen deze registers bezwaren kunnen worden inge- bracht bij den Commissaris der Koningin in de Provincie 2o. dat het bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op ongezegeld papier kan worden gesteld 3o. dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zijn onderteekend, doch dat onderteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bij het be zwaarscKrift eene behoorlijke volmaclit wordt evergelegd 4o. dat het bezwaarschrift tegen bewijs van ont- vangst bij den Burgemeester ter gemeente-secre tarie moet worden ingeleverd 5o. dat een bezwaarschrift, dat niet voldoet aan de eischen, hierboven genoemd, of niet wordt inge leverd binnen den tijd en bij de autoriteit, hier boven vermeld, geen gevolg kan liebben 6o. dat het bewijs van ontvangst moet worden be- waard totdat hij »f zij, die het bezwaarschrift indiende, in kermis is gesteld met de uitspraak van den Commissaris der Koningin. Ter Neuzen, 22 Maart 1918. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Bargemeester en Wethouders van TER M1UZEN maken bekend, dat in lie week vea 05 31 folaart 1918 geidig zullen b%h voor: no. 9 en 10 12 Aardappelen bon Bak- en Braadvet Groene Erwten Witte Boonen 7e sene 3e 3o 3 17 16 (van Bruine Boonen) 1#r Neuzen, 22 Maart 191§ Burgemeester en Wfethouders voornoemd, J. BUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris N.B. Op bon no. 12 voor Bak- eta B©aad«©t mag 0,100 K G worden afgegeven. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der Brood- Icaarten, geldig voor het 12e Tgdvak, ingaande op 30 Maart a.s., zal plaais hebben van 26 tot en met 28 Maart 1918, telkens van 9 uren 'smorgens tot 4 wren 'snamiddags. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER. TWEEDE KAMER. niwj'vi ^^dendag gehoudea vergadering ne- handeii heLT Van Kerensteyn bij de be- i vW. nouamusi protesteravteft* ^ensmiddelendebat. Hij Argentinie graan te voeren naar het neu- d' Escurv ir tS<3f fl fcit' dat debeer Collot I trale Nederland. De bunkerkolen widen wij dienst is vriiJ^ m g van dcn militairen in afzonderlijke kolenschepen levered, des- misbaarheid Tk op.^rond van ziirl on" n°ods uit onze eigen mijnen in Nederland H«u k;; i 77 efiecringscommisbariis. «pr Minister Treubacht spr. (met nannemdijk. Hij heeft tjeen vertrou- ftuma. Hij zal echter afzien van de in SS^n^fh f6reed gCrnaait€ motie van De drocglegging van de Zuiderzee. Na heropening der vergadering komen ©erst twee mo ties in stemming, te weten een motie-de Muralt en een mo ti e-Albania belreffende de drooglegging der Zuiderzee. Motie De Murait. „De SKamer, van oordeel, dat bij even- tueele droogieggingen van een of meer ge- deelten van de Zuiderzee, de dijken van alle inpoldci uigen zoodanige afmetingeni zul len nioeten verkrijgen, dat zij in staat zul len zijn de te verwachten lioogste storm- vlocdcn te keeren, wanneer de afsluitdijk ge durende geruimen tijd over groote iengte eveubn.el is doorgebroken of de sJuizcn het begeven, gaat over tot de orde van den dag." De heer De Muralt (U.-L.) vraagt hoofde- lijke stemming over zijn inotie. De motie wordt met 59 tegen 1 stem (die van den heer Yjisser van IJzendoonn) aangenomen. Motie-Albarda.- Zonder hoofdelijke stemming wordt aan genomen de motie-Albarda, luidende: „De Kamer van oordeel, dat het wenschelijk is, dat de Regeering alsnog een onderzoek in- stelt naar dc mogelijkheid oin van de provin- cies, aan de Zuiderzee gelegen en aan de grondeigenaren en andereni in die provinlcies, voor zoover hun te.ngev.olge van afsluiting en droogpiaking der Zuiderzee geldeiijke voordeelm zullen te beurt vallen bijdragen te vorderen, gaat ovea- tot de orde van den dag." De roof voltrokken. Onider d'it opschrift sohrijft het Hbl.: Hat is wel heel wonderilijk en too'h is het zoo: zeer velen in den lande zullen met vol- doening vernomen hebben, dat de „geasso- cieerde" sdhepenroovers onze handelsvloot „in beslag genomen" hebben en dat presi dent Wilson als strij'der voor het recht der volkeren daarin is voorgeigaan. De vraag was niet meer: nioeten wij onze ihandelssdhepen verliezen? De vraag was sledhts: z-uillen wij de handelsvloot, die o.ns ontnoimein wordt, nog tegen, een dubieuse vordering op een one redietw a a rd tge asso ciate,. in wier handteekening wij onvol- doende vertrO'Uwan stellen, in sdhijn, vrij- willig afstaan, of zulleit wij tot het einde protesteeren en onredht on recht noemen? Zullen wij voor een jxelofte verciharteren wat wij niet veroharteren mogen en willen of zullen wij weigeren een schijn van recht, eem sohijn" van goede trouw aan deze daad van schepenroof te geven in ruil voor beiloften van twijfeladhtige waarde? Ons volk heeft niet ofiduidelijk te ken- nen gegeven wat zijn keus zou zijn. Een botte en pertinente weigering. De regee- ring heeft anders gehandeld, Iheeft gemeend het groote belang van de voedselvoorzie- ming van ons land niet te mogen vergeten en heeft getradit den ruil, dan afstand al- thans iets voordeeliger, de gekoohte belofte iets duidelijker te maken. De geassocicerden hebben geweigerd. Wij haidden onze sohepen op bun one reuse voorwaanden te geven of de sehepen zou- den geroofd worden. Welnu, voor ons volk, dat den afstand ooik op de regeeringsvoor- waarden niet wilde, niet wenschte, niet goedkeurde, is er wat dat aangaat slechts red'ein om te juichen. Het .ultimatum" Amerikanen zelf besdhouwen bua voorstel dus als en- ultimatum is geweigerd het is ons een vreugde, dat zij het antwoord van de re gee ring als zoodanig opvatten. Het nadeel zal met gelateniheid gedragen nioeten worden. De igeassocieende machten zijn nu volkomen vrij naar eigen mee- hingj,om te doen of laten wat zij willen, om ons al dan niet graan te zenden. Om al dan niet de sdheepvaart op onze kolonien te verhinderen. Ja zou die vrijheid ook niet bestaan hebben als er wel een^.koop" gesloten was? Zijn overeenkomsten en in- ter nation alle tractaten niet voortdurend ge- wijzigd a!s de oorlogsnoodzaak dat wen schelijk maakte? De moreele plidht voor de geassocieerden, om het international© *ver- keer, dat voor den modernen staat een vol- strekte bestaansvoorwaarde is, ook in oor- logstijid te handlhaven voor die sfaten, die zoozeer in dat internatiopale verkeer inge- groeid en er door ontwikkeld zijn dat zij zonder dat niet bestaan kunnen, blijft even- zeer bestaan, ook na de „weigering van het ultimatum". Onze regeerinig zal zefcer met de moge lijkheid rekening moeten, houden dat de graantoevoeren uit Argentinie maander. lang zullen uitblijven. De Amerikaansche regeering doet steeds alsof wij Ameri- kaansCh graan noodig hebben, en' tocb, al wat wij vragen is op Hollandsctbe sohepen voor goed Hollandsch geld uit het neutrale om overeenstemming te krijgeu in de Kamer' Hij wd voor het verleden een commissie ran euquete buitm ho* parlement^Se het crisisbeleid en dient met het toekoinist mi mo lie in, waarin wordt oog op de drongen op onvmwijlide -n Lad vm beroep voor crisisaangelegenheden het "even van een ambtelijk karakter aan de LzaLo - of Indie. Maar tevens zal onze regeering zeker met groote kraclht aandringen op handhaving van dat recht. Wat het gevolg zou zijn van een voortdurende weigering van de geassocieerde regeeringen om dat recht te erkennen, behoeven wij nauwelijks uiteen te zetten. Die gevolgen zouden ech ter zeker ook voor de geassocieerden een zeer ernstige zijde hebben. En daarom en atleen idaarom gelooven wij, dat wij in een niet te verre toekomst wel voldoen- den aanvoer van graan zullen kunnen ver- waohten. Apropos, wij hebben tot nu toe voor de uitgewisselde krijgsgvangenen, meest En- „Georganiseerde rechtvaardigheid". „Wij -vechten en nemen ons voor, door te vechte'n, ten einde eens voor altijd een einde te maken aan deze methode van plunde ring en daarvoor in de plaats te stellen de vredelievende regeering van georganiseer- de rechtvaardigheid", aldus lezen wij in de officieele verklaring, wel-ke na de dezer dagen gChouden entente-canferentie aan de pers is afgegeven. Dat is het mooie woord waarmee, en de schoo'ne illuaie waaronder, men vecht, schrijft de N. R. Crt. De eerste daad, die daarop gevolgd is, is eene daad van roof: de Nederlandsche sc'-^ren die, verleid door geioof aan de goede rouw en den recht- vaardigheid'Szin van ce geassocieerde re geeringen, naar Amerikaansche havens wa- ren ui'tgevaren, en daar maanden lang, tegen aile recht en bilJijkheid in, zijn vast- geho.uden, worden plompweg in bezit ge- noimen, en aan de reehtmatige eigenaren afhandig gemaakt. Georganiseerde recht vaardigheid!" De stap is gedaan, meldt Reuter, nadat de oorlogsha'ndelsraad was ingelicht, dat Nederland het. Amerikaansche' ultimatum had verworpen. Hieruit blijkt dus, dat de geassocieerde regeeringen, belt verregaand, ja het veel te ver gaand, tegemoetkomend voorstel der Nederlandsche regeering kort- weg als" eene verwerping van de door de geassocieerden gestelde eischen heeft aan- gemerkt. Wij geloo'ven, dat cfeze oplossing van het gesdhil de beste is, die in de gegeven om- standigheden verkregen kon worden. Tegen „georganiseerde rechtvaardigheid" in gewoon HoIlandsCh vclaald: op macht be- rustende onrechtvaardigheid valt voor een klein land als het onze, wanneer het tegeserver zoo goed als de halve wereld geplaatst is, niet te strijden. De sehepen, die waren uitgezonden, om dringend noo- dige aanvulling van levensbchoeften en vocrraden te haAen, waren voor ons verlo- ren. Het kwam er no-g slechts op aan, on- der welken vorm zij ons ontnomen zouden worden; onder een, die voor ons nog tot op zekere hoogte aa'nnemelijk was, gelijk bij de Londensche .basis" was in uitzidht ge steld, dan wel onder een, waartoe wij alle medewerking behooren te weigeren. De geassocieerden kozen, door heel op •het ei'nd van de onderhandeiingen met den eisch voor den dag te komen, dat d.e sehe pen zouden worden bestemd voor de vaart in het gevaarlijk gebied, den laatsten. Toen bleef er voor Nederland nog maar een weg open, die met eere ko,n worden bewandeld de weigering, waardoor de geasso cieerde regeeringen genoodzaakt zouden worden, open kaart te spelen, en zelven het volstrekt willekeurig karakter va,n hun machtsdaad ten toon te spreiden, en waar door de voile verantwoordelijkheid van den roof op hen, en hen alleen, rusten zou. Onze regeering, die aanvankelijk tot het besluit was gekomen, dat tot eenige mede werking, waardoor Nederla;ndscih bezit aan vernietiging zou worden prijs gegeven ten bate van dat der gealiieeerden, de hand niet kon worden verleend, was op het laat- s'te oogenblik, om nog niet opgehelderde redenen, plotseling over stag gegaan, en verklaarde zidh bereid, een deel van de ver antwoordelijkheid over te nemen. Hoe zeer zij in dit besluit, naar de meening van het Nederlandsche volk, in meerderheid, mis- getast heeft, is dezer dagen in de pers en im de Krimer geb'leken: Het Nederlandsche voorstel is nu als eene weigering opgevat. Voor de geassocieerden heeft. blijkbaar het alles of niets gegolden, omdat zij toch voornemens" waren zich al les te verschaffen. Dat zij ten einde toe hebben volhard in het geweld, heeft intus- schen een groot voo.rdeel voor ons - hoe paradoxaal dit ook moge klinken. Niet al leen hebben de geassocieerden nu het laat- ste sc'hijntje van recht, waarmee zij hun machtsdaad nog hadden kunnen versieren, als zij in het Nederlandsche voorstel getre- den waren, aan hun in bezitneming van de Nederlandsche handelsvloot ontnomen, en zich zelven aan de kaak gesteld, open en bloot, als militairisten, bij wie nood geen zedelijk, noCh rechtsgeibod kent maar nu is ook vermeden, dat Nederla'nd zelf mede- plich'tig geworden is aan eene handeling, die het licht niet verdragen kan. Mooter voor de edr van het land, en. waar- diger ware geweest, indien ormze regeering bij haar besluit van verleden week ware gebleven, en in het bewustzij'n van de krac'ht, die zij door eene fiere houding zou hebben gehad, de gevolgen van eene on- middellijke weigering voor hare vera'nt- woording had genomen. Het effeot ware hetzelfde geweest, en onze regeering had voor hare buifenlandsche poiitiek het voile vertrouwen behouden, dat haar sedert den aanvang van den oorlog gesdhonken is. Ook ten aanzten va'n, onderhandeiingen, die ko- mende zijn, zou zij veel sterker liebben ge- staan, indien zij thans voet bij stuk had ge- houden, en had getoond dat onder geen om- standigheid dwang of bedreiging middelen zijn, waarmee van Nederland iets kan wor den verkregen, dat in strijd wordt geacht met de eer van 'het land. De twijfeil, die nu daaromtrent ontstaan kon, en vreezen wij, ontstaan is, zou op een kwaad oogenblik verrijkende gevolgen kunnen hebben, ja zelfs noodlottig kunnen worden voor ons land. Intuss'chen, was dit aangaat, is bij het ongeluk van de laatste waartoe, gisteren, Minister Loudon zich in de Kamer genoopt heeft gevodd, waaruit bieek, dat de regeering. ze'lve niet dan oner weerzin haar beslisstng van Zondag geno men had, en. in den toorn des violks tot op zekere hoogte haar vermaak had dit alles 'is eene waarsohmfling geweest, waar- van de ernst binnen en buitensland niet kon worden rmiskend. Er is gemompeld, dat de regeerig zich door zekere hoog politieke en diplomatie- ke overwegingen heeft laten leidcn, toe,n zij te elfder ure >et roer omwierp. Het is mo- gelijk, dat dit het geval is geweest, doch wij liiogen dan voor den vervolge van der- gelijke kraChtproeven verscboond blijven. Men heeft het "niet in de hand, hoe zulk een bom sprinft. Meer zullen wij bier maar niet over zeggen. Evemmin. lust het ons, de handeling der Amerikaansche regeering, die zich thans aan anders goed heeft vergrepen, nader te kwalificeeren. Zij zal eene vlek blijven in de geschiedenis der Veireenigde Staten, die in geen tienfallen van jaren kan worden uit- gewischt. De uitbarstingen van verontwaar- digiing, waartoe de Amerikaansche „geor- ganiseerde rechtvaardigheiid" aanleiding zou kunnen geve'n, mogen wij aan de Duit- sohe pers overlaten. Nederland zelf, en de reederijen, die worden. ge-troffen, zullen den slag dragon meb de waardigheid, die het beste antwobnd is van eien klein land, aan •hetwelk door eene groote machtige mo- gendlhei'd grievend onrecht wordt aange- daan. Duitsch legerbericht. BERLIJN, 21 Maart. Officieel. WESTELIJK OORLOGSTOONEEL. Tusschen Dixmuiden en La Basse© bleef ook gisteren deJ verkenn in gsbodrij vigheid hevig. Het artilleriegevecht nam des avonds in hevigheid toe. Op den Z. oever der Oise ten N. van ReitnJs en in Champagne werd het artillerievuur pp vele plaatsen heviger. Het ar.tillerievuur voor Verdun werd 's avonds zeer hevig. Beiersche compagnien overschreden ten- Z. Ww van Ornes bij een verrassen-den aanval de eerste vijandelijke linies. Zij drongem door tot het Brule-ravijn en na'men een bataljonsstaf en 210 Franschen, w. o. 20 officieren, gevangen. Ten W. van Apremont drong onze land- weer in de Fransche loopgraven en nam 78 man gevangen. Op den O. Maasoever, bij Nomeny, de- den wij succesvolle ondernemingen. Ilet ver- nietigingsvuur der Fransche" artillerie in het Paroisbosch duurt voort. In breede secloren van het Westelijk front is hedenmorgen vroeg de artillerieslag in voile hevigheid ontbrand. Oosienrijk-Hongaarsche artillerie nam deel aan den strijd tegen de Engelsche en Frani- B. M., oud 55 j., arbeider te Koewacht, gedetineerd, is wegens verboden uilvoer ver- oordeeld tot 1 maand gevtmg. C. A. V., oud 16 j., landbouwersknecht te Sluis, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand tuchtschool. HsrvormdKerb, Y*r S«uts. 9J u., Ds. A. TimrasrwaB ea S Ds. A. Timmerman, Voorber. yan bet H. Avondmaal en Reveatiging van Nieuwe Lidmaten. Sla'ikil. 9* a. »n 's avnnde 5J a., dhr. L. D#k. 9 u. «n 2 u., Di. E." Raisse. Zaa«»l»g. S u., Da. Bugenholti «n 2 u., D», Vaa Lindonk. Axal. 9£ n. ea 3 u., Ds. J. B. Tk. Huganbglts, Aas yaa Gant. 9J u., Ds. H. Akeriloot ya® Hss- ttn Roos. gaiit. 10 n., Ds. De Boer. KJoostarsanda. 10 u., W. J. iti Liadeak. Gereformeerde Kerketi. Tar Bgaaefi. t u. an 2 u., Ds. S. GraeneyaJA Saak. 8* u. en 2 n., Ds. H. y. i. Chr. Gereformeerde Mark, Zaamelag. 0 u. en 2 u., Da. L. de Biuijae. 'M*&r«formeerde Gemeent(Ylooawykstraat) Ter Mtaiaa. 9 u., 2 u. as 5* a., Ds. D. Oyardnin. Oud- Gereformeerde Gemeente. (VlooswjjkatrMil. Taij Xamiaa. 9 a., 2 a. at SV leeekerk. Lekuml „Eben-Ha$xer" (K»rkhoIa*n>, Tar Neusaa. 8* a., Byangeliaatia. JC. K. Karhdi&nsten te Ter Ifeueem* Eoadag aija de H. H. Dianataa om T, an 16 aar, 's l&ifiidtUgs om half drie Laf. Ter Neuzen. Sluiskil. Zaamslag. JEfervormde Kerk, 9J u., Ds. A. Timmerman, Bediening van het H. Avondmaal en 2 u., Da A. Timmarman. 2 u., dhr. L. Dek. 9 u., Ds. G. van Dis ep 2 u., Ds. G. van Dis, Bevestiging Lidmatea. ,c»Aidrth.o« I dagen, een onloodhenbaar geluk gekomen. Keren 'iDeeLv.orHm^mm/iriJ V6r~ De wiize» waar-op de publieke opinie zich w ii* vApfp-, oedin&Simiddelen ontvangen; geu^ heeft, de verdnitwaardiging welke over is ined Lt m'pJL °.n z e. noc)ddrufr. Ilet houding der regeering aan den dag is dat men in Amenika en Engeland gekomen,, het misnoegen daarover in de Kamer betoond, en ten slotte de verklaring, dat weet. sche. LONDEN. (Officieel).. Na een krachtigbom- bardement hebben de Duitschers Donderdag- morgen te 8 uuir ten infanterieaanval onder- nomen op de Engelsche eerste linie en het achterliggend terrein, over een front van 50 mijlen van de Oise, in de buurt van La- fcre, tot aan Sensee bij Croisiilles. De vijand slaagde er in de vooruitgeschoven Engelsche stellingen binnen te d ring en en op sommige punten van het front in onze stellingen door te dringen. De aanvallers leden zware ver liezen. LONDEN. De Renter-correspondent aan het Britsche front seint'van gisterenavond De Duitschers scliijnen, door iiet in den strijd werpen van groote massa's en door sterke arlillerie kraclitig gesteund, de front- linie op zekere punten tusschen Scarpe en Vendheuil te zijn binnengedrongen. Wanineer wij niet de noodige tegenmaatregelen nemen, schijnt de toestand voor het oogenblik wan- kelend. BERLIJN. (Officieel). Van af de streek tea Zuidoosten van Atrecht tot Laferre vielen wij de Engelsche stelliugen aan. Onze iu- fanterie ging over breede sectoren tot den stormaauval over en nam overal de eerete vijandelijke linies. 1 ussclien Laferre en bet plateau terweers- zijden van Bheims en in Champagne nam het artillerievuur in hevigheid toe. De stormkolonne's hrachten in vele secto- ren gevangenen binnen. v OOSTELIjK OORLOGSTOONEEL. De iroepen van den generaal der infan- terie Gosch hebben in de Oekrajiue'de oor- lagshaven- en li'andelsstad Clierzon (aan de Dnjepr) genomen. TER NEUZEN, 22 Maart 1918. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt alsi volgt: Hoogsle barometerstand: 775.0 Maastricht. Laagste barometerstand: 755.0 Haparanda. Verwachting tot den avond van 23 Maart: Zwakke tot matige wind en uit YVestelijke richtingen, nevelig tot half bewolkt, weinjg of geen regen, zelfde "temperatuur. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. De Rechtbank lieeft in hare zitting van 22 Maart de volgende vonnissen uitgesproken: A. M. id. V., oud 25 j., zonder beroep te Eede, is wegens het zich binnen een afstand van 50 M. van de grens bevinden, ontslagen van recliisvervolging. S. d. J., oud 43 wegens alsvoren •of 5 dagen hecht. j., koopvrouw te Eede, is veroordeeld tot /5 boete 's GRAVENHAGE. (Officieel). BHikens een 21 dezer, des avonds aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken ontvangen tele gram van den Gezant te Londen, heeft de Britsche Regeering, in antwoord op de mededeeling van de Nederlandsche Regee ring, houdende de voorwaarden waaronder zij bereid is, aan de Nederlandsche sehepen vergunning te verleenen, om ten behoeve yan de Geassocieerde landen te varen, ook in de gevaarlijke zone, te kennen gegeven, dat de Verbonden Regeeringen onmiddehijk zullen beginnen met het in beslagnemen der sehepen. Reuter seint dd. gisteren uit Washington, dat president Wilson een proclamatie heeft uitgevaardigd, waarin machtiging wordt gegeven tot inbesiagneming van de Neder landsche sehepen in de Amerikaansche havens op Woensdagavond. Deze stap is genomen, nadat de Oorlogs- handelsraad bericht had gekregen, dat Ne derland het Amerikaansche ultimatum om de sehepen over te dragen, had verworpen, EERSTE KAMER. Mededeeling wordt gedaan van een brief van den Minister van Buiteniandsohe Zaken, waarbij wordt toegezonden het bericht van- de Engelsche Regeering omtrent de inbe siagneming wan onze sehepen. Enkele wetsoutwerpen, waaronder dat voor tijdelijke orrtginn'img van bruinkooi- mijneh, zonder concess'ie, wijzigimg der re- gistratiewet 1917, invoering van den zo- mertijd, worden zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Minister Loudon deelt mede, hedenmor gen ook van den Gezant te Washington be richt te hebben ointvangen, dat de' Ameri kaansche Regeering besloot tot inbesiagne ming onzer sohepen en dat besluit reeds tot uitvoering gebracht heeft. De juis'te. fekst der proclamatie van Wil son is aan spreker niet bekend. De verontwaardigihg van heel ons volk oyer het optreden der Geassocieerden bleek reeds op ondubbelzinnige wijze, bij het be kend worden van shet voornemen der Geas socieerden. Zonder sdhijn van recht is tot dezen maatregel overgegaan. Een luid protest van de Regeering daartegen zal weerklank vin- den in beide takken der volksvertegenwoor- diging en in het geheele land. Spreker vertrouwt, dait het deb at in de Tweede Kamer gevoerd, bier niet zal be- ihoeven. te worden herhaald. Als .het volk uit de beproevingen, die ongetwijfeld het gevolg zullen zijn van het gebeurde, zal zijn opgestaan, zal (heit de Regeering niet kun nen verwijiten, dat zij niet alles deed, om het volk de beproeving te besparen. De heer Cremer stemt in met het protest der Regeering. Hij wijst er op, dat rends op 10, 11 en 12 Maart Nederlandsche sehepen te Singapore werden in beslag genomen. Volgens het Ned. Indisch Persagentschap is zulks n-ieit geschied op last van de kolo- niale Britsche Regeering, doch op last van de Britsche Regeering zelf, zoodat reeds tij- dens de onderhanideringen tot in beslagne- ming werd overgegaan. Hij zou willen weten, of de Sindoro, Ko ningin Regentes en Zeeland, die zieken en gewonde Engelschen naar huis brengen,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1