ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6662. Donderciag 21 Maart 1918 47 e jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN I K A A S. Sekendmaking. Telefoon Abonnem entsprij s Pit Blafl verscliijnt Maandag", Woensdag^ en Yrydagayond, uitgszonderd op Feestdagen, m de Firma P. J. YAN DE SANDE to Ter Neazea. Aflsvering Lijnzaad, Maxitnumprijzen voor Slachtvee. Maxitnumprijzen jam. Maximumprijzen alle Worstsoorten. Kaarsen en Schemerlichten, Maximum-kleinhandelprijs van Calcium-Carbid. BIWNEWLAND, Per 3 maanden binnen de stad f\.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor BeJgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2.—. Men aoonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecfeuren en Brievenbushouders. ^.an re§'eIs f Voor elken regel meer 0.10, Bij opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertenfie wordt d© prijs slechts tweemaal berekend. - v Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. inzending van advertentien voor 1 oils* op den dag der uitgave. per drie maanden, In de stad 1,20; franco per post 1,40. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN vestigt de anndacht van beiaag- hejbbenden op de beschikking ^an den Minister van Landbouw, Nrjverheid en Bandel van 13 Maart 1918, No. 785/46, waarbij is bepaald, dat #Voor den export gesehikt Ignzaad, vraar- voor voor 1 April 1918 geen vervoerbewijs is afgegeven, moet onmiddelipk worden ingeieverd aan den Regeeringseommissans der Provincie waarin genoemd lijnzaad zich bevindt, tegen een prijs, geschat met inacht- netning van den maximumprjjs, vastgesteld voor slagzaad bij beschikking van 6 October 1917, No. 37824/7, Staatscourant No. 234. Ter Neuzen, den 19 Maart 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter voldoening aan Circ. No. 90 dato 12 Maart 1918 ter keunis van belang- hebbeuden d® cavolgende maximumprgzen in den groothandel en dsn tusschenhandel voor slachtvee I. Klasse A. Ossen en Vaarzen Koeien en Stieren Klasse C. Ossen en Vaarzen Koeien en Stieren Klasse D. Ossen en Vaarien Koeien en Stieren II. a. onder 96 cent 93 77 74 63 60 93 cent 90 74 71 60 57 K 50 n 50 50 n 50 n slachtvee der klasse A is te verstaan slachtvee, waarvan de ver- houding van levend gewicht tot slachtge- wicht is al« van 100 K.G. tot ongeveer 60 K.G. b. onder slachtvee der klasse B is te verstaan slachtvee, waarvan de verhoading van levend gewicht tot slachtgewicht is als van 100 K.G. tot ongeveer 55 K.G. c. onder slachtvee der klasse C is te verstaan slachtvee, waarvan de verhouding van levend gewicht tot slaehtgewicht is als van 100 K.G. tot ongeveer 50 K.G.*; d. onder slachtvee der klasse D is te verstaan slachtvee, waarvan de verhouding van levend gewieht tot slachtgewicht is als van 100 K.G. tot ODgeveer 45 K.G. e. de maximumpryzen op stal per K.G. geschat levend gewicht voor de klassen A, B en C zullen worden betaald onder aftrek van de gebruikeiijke korting. Ter Neuzen, 18 Maart 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HU1Z1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN xnaakt bekend ter voldoening aan Cire. So. 4390 dato 6 Maart 1918, de navol- gende maxitnum-kleinhandeiprijzen voor uitgewogen jam of marmelade Pruim appeljam 92 eent per K.G., 10 cent per yi0 K.G. Frambozenjam Frambozen- en bessenjam Kersenjam I 1,02 per K.G., Aardbeienjam 11 cent Roode bessenjam I per 1jl0 K.G. Reine-claude jam Oranje marmelade Deze prijzen zijn te verstaan voor jam of marmehfdes, welker samenstelling voldoet aan de voorwaarden van bet z.g. ffRotter- damsch keur" voor huishoudjam bepaald (voorwaarden vastgelegd door het college van Directeuren van Stedelijke Keurings- diensten). Nadere inlichtingen omtrent grootiandel- prijzen zijn te verkrjjgen op het Levens- middelenbureau, iederen werkdag van 9 uur v.m. Ter Nenzen, 18 Maart 1918. De Burgemeester VGornoemd, J. HUIZINGA. 12 Do Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 5324 dato 7 Maart 1918, de navolgende maximumprijzen voor alle Worstsoorten, zosder uitzondering maximum-groothandelprijs 0,95 per maximum-tussekenbandelprijs 0,98 per C. maxim um-kleinhandelprijs 1,10 per K.G, Deze prijzen treden in werkin® 25 Maart 1918. Ter Neuzen, 18 Maart 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. a. b. K.G. K.G. op Burgemeester en Wetfeouders van TER NEUZEN brengen ter kennist.v^,u2|27l8 hebbocdpn de navo!^*--' dato U T - De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gelet op art. 8 der Distributie- wet 1916 Heeft goedgevonden te bepalen dat de dataillisten in kaas verplicht zijn bij het aansnyden van kaas er zorg voor te dragen, dat het gedeelte, dat het ken- teeken van het vetgehalte draagt, steeds het laatste stuk is, da' wordt verkocht. Ter Neuzen, 19 Maart 1918. Burgemeester en Wathouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Wiukeliers, die Kaarsen en Schemer lichten ten verkoop voor de maand April 1918 wenschen te ontvaDgen, kunnen hiervaa schriftelijke opgave doen met ver- melding van de verlangde heeveelheid. Opgayen in te zenden ten kantore van het Levensmiddelenbureau voor of op US! dezer. Ter Neuzen, 20 Maart 1918. De Hoofdcontroleur van het Levensmiddelenbureau, L. W. R1JNBERG. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 14005 dato 8 Maart 1918, de navol gende maximum-kleinhandelprijs voor Cal cium-Carbid 1,65 per K.G. nette, exclusief verpakking. Ter Neuzen, 18 Maart 1918. De Burgemeester voernoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der Brood- kaarten, geldig voor het 12e Tijdvak, ingaande op 30 Maart a.s., zal plaats hebben van 26 tot en met 28 Maart 1918, telkens van 9 wren 'smorgens tot 4 uren 's namiddags. De Burgemeester voornoemd, „JOH. DE FEIJTER. TWEEDE KAMER. Levensmiddelenvoorzienlng. De plannen van Minister Treub. De beraadslagingen over de levensmidde- lenontwerpen werden Maandag voortgezet. De beer Treub, Minister van Financien, vangt volgens de H. Crt. zijn rede aan, doch het begin liio'van is .vegens de weiufige kalmte in. de Ivamer niei te verstaan. Noodig is, aid us spreker, dat de Staten- Generaal, tot de laatste cent toe we- ten, wat er voor de levensmiddelenvoor- ziening wordt uitgegeven. Zooals de regeling tbaas is, zou die con- trole evencens verkregen kunnen worden, maar er zijn andere mleiien, die verande- ring van slelsel aanbevelenswaardig maken. Wanneer spreker hier het woord voert als Minister van Financien heeft hij zich Diet (e hegeven in retrospect eve bes.c'hoUwingen maar heeft hij op te komen voor het belang des Rijks scliatkist. Intuisschen heeft, toen in het begin van den oorlog de uitgebreide maatregelen voor de levensmiddelenvoorzie- ning werden gen omen, niemand gcwetenk dat de oorlog zoo lang zou duren. Tharts staan wij voor het tijdstip, dat er een vast plan moet worden vastgesteld. Spreker wil volstrekt niet ontkennen, dat hij, in (lien hij Minister van Landbouw' wa re gebleven, voor een belangrijk deel ge- lijksoortige maatregelen zou hebben geno- men als sedert de Minister van Landbouw heeft genotnen. Spreker erkent, dat rh. toestand nijpend is. De meeste Kamerleden hebben echter de Jvwestie slechts van een kant bekeken ter wij 1 de bezwaren van den anderen kant te veel zijn onderschat Het is sprekers doel, te tracli ten dat evenwicht te her- slellen. De crisiguitgaven stijgen! Spreker deelt mede, dat in 1914 de cri- sisuitgaven -gemiddeld hebben hedra«cn hSree-j-ste halfjaar \iui Tgiv or l91S 24,4, in de halfjaar 33 3 million,- en 1 -et twee- De voile crmisuitgfe1^^-Vuv 84,1; in I9KT 333.3; tn nfib 2o9.5; in 1917 408 millioen. hetgeen een totaal maakt van 907.700.000. Nog steeds zullen nieuwe uitgaven tot be- langrijke bedragen noodig zijn. Het aangekondigde wetsontwerp totvoor- ziening in den woningnood, dat ten doel zal hebben, een Snellen aanbouw van vollcswo- ningen le bevorderdn, zal 15 millioeai kosten. Dit is zeker nieJt te lioog. In 1917 hebben wij 388 millioen uitgegeven buiten de levEnsmidddelenvoorziening. De totale crisisuitgaven worden voor 1918 geraamd op 665.000.000, waarvan hoogstens 265.000.000 is gedekt Spreker is overtuigd dat de middelen tot dekking in het tweede halfjaar veel minder ruim zullen vloeien dan thans. De inkomsten der N, U. M. zijn voor1 1918 geraamd op 40 millioen, doch die ra- ming is te guns tig gehleken; de oorlogswinst- helasting zal niet meer dan 75 millioen op- hrengen. Wij komen voor 1919 te staan voor een ongedekt tekort van 68 millioen op de ge- wone begrooling. Door de in veering van de nieuwe belaslingen, zooals de effecten-, tahaksbelasting e.d., kan dat hoogstens tot 40 millioen tcruggebracht. Daarbij is niet gerekend op uitgaven voor de vcrhooging van ambtenaarssalarissen, voor de verdediging van Indie, enz.! In 1920 en 1921 zou dat tekort zeker 50 millioen bedragen. Wij kunnen op dien voet niet voortgaani, al wil men wtl zeggen, dat de financieele kwestie pas op de tweede plaats komt, want er zullen geen meerdere inkomsten tekrijgen zijn. De heer Hugenholtz (S. D. A. P.). Wij bulken van het geld! De hee'r Treub gaat voort en verldaartN dat hij er niet aan denkt, "de oorlogswinstbe- lasting tot 80 <>/o op te voeren. Op grond van statische gegevens conclu- deert spreker, dat het totaal productief hezit in Nederland niet zoo hoog i.' als de gekapi- talisecrde improductieve uitgaven, zoodat wij nu reeds bezig zijn cm ons improduotief kapitaal te verteren. De yerantwoordelijkheid voor de uitgaven van elk departement herust niet meer op den Minister van Financien, inidien die uit gaven eenmaal zijn toegestaan. Op het oogenblik blijft de oorlogstoestand onvertainderd op ons land drukken; aan demobiiisahe op korten termijn zal in deze dagen wel niemand denlten. Een stem: Ook hi het majaar niet? De heer Treub: Misschien zal in het najaar tot gedeeltelijke demobilisatie kunnen wor den overgegaan. Spreker gaat verder na, dat de oorlogs- winst der landbouwers aanzienlijk Is vermin derd. Men wil het verzet tegen al te hooge crisisuitgaven als reactionnair aanmerken. Spreker is het daarmee volstrekt niet eens. Indien, aldus concludeert spreker, de totaal- uitgaven blijven stijgen en indien wij ons kapitaal blijven aantasten, dan zal dit em- stige sehade aan ons Staatscrediet toebrengen. Wij zullen nog lang na den oorlog een zwarem-crisistijd hebben door te inaken. Een \vaarschuwer.de stem. Wanneer de toestand nog steeds verergert, indien wij onveranderd blijven voorlgaan, is het dan niet de plicht van den Minister van Financien om eene ernstige waarschu- wende stem te la ten hooren? Spreker heeft dit reeds in een brief aan den Minister van Landbouw rid. September 1917 gedaan. Dien brief zal hij hier echter niet voorlezen. Bestaat er ondervoeding De toestand wordt met den dag moei- hjker. Het gevaar van ondervoeding ziet spreker eveneens, vooral voor de menschen met de laagste inkomens. De toestand is echter wel aldus, dat liet op het oogenblik overdreven is om te spreken van ondervoeding. Die ondervoe- ding bestaat thanks niet. De cij.fers, in dit verband door 'Minister Posthuma gebruikt waren wel niet onjuist, maar gaven toch een verkeerd beeld. Spreker leest een brief voor van den Cen- tralen Gezondheidsraad, waarnit blijkt dat de stcrftecijfers in 1917 gun stiver waren dan in voorgaande jar en. Spreker wil geen oogenblik gaan debat- teereoi o\^er het beleid van den Minister van Landbouw, al zou hij misschien daar- over eldc-rs wpl het een en ander kunnen zeggen. De vergelijking, gemaakt door Minister Posthuma, .^nl. dat een student ook voedsel met bij slag uit 's Rijks echatklst ontvangt, nl. geestelijk voedsel, gaat volgens spreker niet op. Het plan van Minister Treub. Wanneer spreker nu zal uiteenzetten, hoe hij zich de voedselvoorziening denkt en' zoo als hij in den reeds genoejuden brief aan Minister Posthuma reeds heeft uiteengezet, ilt'd tw eflw i mrc-u;at haatd blijft, dan zal spreker daaruit zijn conclusie trekken. De Kamer moot niet gesteld worden voor de keuze: de tegenwoordige regeling voort- zetten of sprekm-'s plan aanvaarden. De keuze van het stelsel moet blijven aan de Regeering. Deze laatste zal hebben te beslis^en of zij voor het 2e halfjaar 1918 wil voorstellen, de bestaande wijze van levens- middelenvoorziening te handhaven dan wel j een nieuw stelsel in te voeren. Onteigening van grond. Spreker zel verder uiteen, dat onteigening van hraakliggende gronden in het belang van de volksvoeding noodzakelijk zal zijn, waarbij z.i. het Zwitsexsche stelsel zal moe- ten worden gevolgd. Daarbij worden niet aan de landbouwers individueel, doch aan de getaeenlen eischen gesteid voor de opleve- ring van een bepaalden oogst, in verband met den beschikbaren grond. Met verma- ningen aan de boeren koimt men er niet. Vermaningen aan de rcchterlijke macht, om bij achterhouding van voorraden stren- ger te strafffen, helpen nog minder dan vermaningen aan de boeren. (Gelach). Dat komt orndat de rechterl-ijke macht onaan- tastbaar is. Regeling van den invoer. Behalve regeling der landbouwproductie. zal er een regeling van den invoer moeten komen. Men zal den invoer hebben le cem- traliseeren. D,e vraag of de Ned. Uitvoer- Maatschappij zou moeten worden omgezet in een Ned. In- en Uitvoer-Maatschappij zou spreker slechts ten deele bevestigend willen beantwoorden. Tegengegaan zal moeten -worden het ne- men van wockorwinsten. Thans zijn de prijzen der landbouwpro- ducten berekend op de ongunstige omstan- digheden, zoodat de boeren, die in gunsti- ge omstandigheden verkeeren, oorlogswinst maken. Men treft dezulken niet door het per centage del- oorlogswinstbelasting op 80 te brengen, want ieder weet, dat men die voile 80 pCt. toch niet binnen krijgt. Daarentegen zullen de prijzen geindividuaUseerd moeten worden. Een uitspraak der Kamer. Spreker is overtuigd, dat, als er eenmaal een duidelijke uitspraak van de Kamer is. de Regeering daarmee zal rekening houden. De rantsoeneering. Wat de rantsoeneering betreft, is spreker van pordeet dat alle artikdlen, die niet be- hooren tot de weelde-artikelen, moeten wor den gerantsoeneend, met behoud van maxi mumprijzen. Het terrein dex- distributie benedan kost- prijs zal moeten worden vierlaten. W elstandsgrenzen. Een absolute en een relatieve welstcUids- grens moet z.i. worden ingesteld. Spreker zou aan hen, die beneden de (niet te lag©) absolute grens blijven, twee shorten van bijslagen willen geven: een ge- heelen bijslag voor henv wier inkomen sedert 1914 met niet meer dan 25 pCt. is geslegen, en een halven bij slag voor hen, wier inkomen met 25 lot 50_pCt. toenam. Daarboven wor den geen bijslagen gegeven. Legithnatjekaarten van verschillende kleur zullen moeten worden ingesteld. De bijslag zou niet hooger moeten gaan dan tot een bedrag van J 6 per week. De vakvereenigingen zullen wel zorgendaf de loonen worden vierhoogd. Spreker komt thans toL het laatste deel zijner rede, nl. de organisatie, doch hij breekt haar hier wegens het vergevorderde uur af. Minister Treub zette Dixisdag zijn redj© voort ter uiteenzetting van het door hemi onlworpen stelsel van organisatie. De lei- ding moet berusten bij een federate directie onder verantwoordelijkheid van den Minis ter van Landbouw1. Bij de uitvoering moet gebruik gemaakt worden van dp bestaandjB organisalies, met name van God. Staten. Verder dient bet land verdeeld te wor den in 20 h 25 districten in verband met de productie en den aard van den bodem. In ieder district moet pen lioofdimspecteur niet 2 a 3 inspectenrs aangesteld worded en 20 a 30 conteoleurs. Lieden uit vakvereenigingen en de ar- beiderscooperaties, de la'ndbonworganisaties* en dergelijke moeten in de regeling betrok- zijn als adviseurs; pvenwel U'iejit radicaal gebroken te worden met de verantwoorde- lijidieid van vereenigingen en commissies, Spreker wil de bijdrage van de gemeen- ten in de kosten laten vervallen. Hij ontkent zeer nadrukkelijk, dat het verschil tu-ssclien hem en Minister Posthuma tot ondergrond zou hebben naijver tuSschen Rotterdam en Amsterdam of voort zou spruiten uit voor- keur voor eeai der oorlogvoerende partijen. Beide Ministers, hebben getracht het even- wicht te bewaren tusschen beiden in. Als hun dat niet gelukt is, is het de scliuld van pen der belligerente partijen. die ons op dat geen van degenen, met me de regeering raadpleegde over de benoeming van een crisiSr-Minister ook maar in beginsel berejd was, de functie te aanvaarden. De regeering heeft niet gezocht in het kabinet. De tegen- steiling ten aanzien van het buiteniandsch beleid tusschen dien Minister van Landbouw. Nijverheid en Handiel en dien van Financien bestaat niet, en bestaat ook niet in het kabinet. Spr. wedt niet of de heer Kroller Duitsche sympathieen heeft, doch al zou dit zoo zijn, dan is dat nog geen betetsel om gebruik te maken van zijn diensten. Krach- lig protesteert spr. tegen de voorslelling van den heer Nierstrasz ulsof de regeering zich door den heer Kroller zou laten drijven in de richting van Duitschlandd. Nederland verpandt zijn toekomst noch aan den een noch aan den ander. Na da rede van den heer Troelstra tegen het beleid van het geheele kabinet zal een votum tegen den Minister van Landbouw enz. niet alleen den Minister treffen. Een compromis schijnt spr. ecliter niet onmo>- gelijk. De staat moet zqrgen dat de inkom sten toereikend zijn om in de noodzakelijke behoeften te voorzien. Daarbij moet de rant soeneering voor alien gelijk zijn. Een andere organisatie is drlngend noodig. De verant woordelijkheid moet komen aan den Mi nister. Wat de financieele zijde betreft, men is nog nfe'l zoo ver, dat gekozenmoet worden tusschen ondervoeding of kapitaal- vernietiging. In het belang van het volk moet gezocht worden naar ecu voorloopige overeenkomst. DE CAPITULATIE. De mededeeling door den Minister van Buitenlandsche zaken in de Kamerzitting van jl. Maandag gedaan, heeft blijkens de uitlatingen in de pers over het algemeen te- leurstelliing gewekt. Het bericht, dat de Nederlandsche Regee ring gecapitu'ieerd had, en er in toe- gestemd heeft, onze, door misplaatst ver- trouwen naar Amerikaansehe en Engelsche havens gezonden en daar onrechtmatig vastgehouden schepen aan de geassocieerde moigendheden te verhuren ook voor de vaart in het gev'aarlijk gebied had schrijft de N. R. Crt. -ontsteltenis verwekt als een onverwadhte donderslag. En 'net blad vreest, dat de verklaring, door den Minister van Buitenlandsche zaken omtrent het Regeer'inigsbeshiit in de Tweede Kamer afigelegd, weinig in staat zal zijn, de vrijwel algemeene beroering te verminderen. Nog slechts enke'le dagen geleden had de Neder landsche Regeering „na rijp beraad aan de •geassooieerde regeeringen te kennen gege ven, dat zij zoowel uit politiek als uit eco- nomisch oogpunt de ernstigste bezwaren teigen den gestelden- cisch had"; haar be- denkingen hadden allerwege in de pe,rs en in de publieke opinie steun gevonden; het Nederlandsche voilk scheen tot groote opof- feringen bereid, indien de Regeering stand wilde houden voor hedgeen zij billijk acbtte en recht, en door de eer van het land ge- boden en niet voor dreigementen, dat bij niet inwiliiging van den onigehoordien eisch der igeassocieerden de schepen ons kortweg zouden worden ontroofd, uit den weg wilde gaan. Liever verlangde de Nederlander, ten koste van veel ontberingen en den uitersten Maximumprijs Maxirauraprijs op markt op st*l per per K.G. levend K.G. geschat K!*8S8 B. Ossen en Vaarzen Koeien en Stieren gewicht. levend gewicht. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1