ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6661. Dinsdag 19 Maart 1918, 57e Jaargang1. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN TeleSoon 25. Pit Blafl versclijjnt Maandag^, Woensdag- en VrpagaYond, nitgezonde d op Feestdagen, fiy de Flrma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Abonnem entsprij s BINNENLAWD, P«r 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland /1.1Q. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer O.f©. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. T per drie maanden, in de stad 1,20; franco per post f 1,40. DE BEDREIGING VAN ONZE KOOPVAARDIJVLOOT. De Ministerraad hield Zaterdagavond een buitengewone bijeenkomst, in verband met de kwestie der onderhandelingen met de Geassocieerde Regeerimgen. Naar vernomen iwerd, zou in die bijeen komst vermoedelijk een voorstel worden overwogem, met de bedoeling en in de hoop, alsnog tot een schikking met de Geassoci- eerden te geraken. Aan de verlangens der Geassocieerde Regeeringen zou daarbij ee- nigermate tegemoet worden gekomen. De vaart op Engeland stopgezet. Zaterdag werd gemeld, dat de vaart van Nederlandsche schepen op Engeland is stopgezet. In verband daarmede werd uit Ijmuiden nog gemeld, dat aldaar bericht was ont- vangen, dat geen schepen geschut mogen worden, waarvan moet worden veronder- steld, dat zij voor Engelsche havens ziin bestemd. En Amsterdamsche scheepvaartkringen wordt het stopzetten der vaart op Engeland beschouwd als een voorzichtigheidsmaat- regel, in verband met de door de Geassoci eerde Regeeringen aangekondlgde inge- bruikneming vain Nederlandsche scheeps- ruimte. Door het stopzetten zou men dan in ieder geval voorkomen, dat nog meer Ne derlandsche schepen in het bezit van de Geassocieerden zouden geraken. De bestemming van de vastgehouden schepen. Reuter seinde Vrijdag iuit Washington, dat de miillioen ton Nederlandsche scheeps ruimte, die zullen worden opgevorderd, ten- zij een vrijwillige overeenkoinst worde ver- kregen, voornamelijk zullen worden gebe- zigd voor het transport van voedingsrnid- delen. Men verwacht dat de Nederlandsche bemanningen aan boord zullen blijven. De zeeroof. ,,Het is geen nieuwe vorm van zeeroof". Aldus de officieele verklaring, die Reuter ons namer.'S de Engelsche regeering geeft van het wederrechtelijke kapen van onze handelsvloot. Dat moeten, zeg't de Engel sche regeering, de Nederlanders goed be- grijpen. Dat zu'llen de Nederlanders niet begrij- pen, schrijft het Hbl. Zij zullen ,,un chat un chat" en de geassocieerde regeeringen „des fripons" noemen. En even veel waar- de als zij gehecht hebben aan de liefde voor -de kleine naties van het land, dat de Zuid- Afrikaansche republieken vermoord heeft, evenveel waarde zullen zij hechten aan de liefde voor het redht," die president Wilson zoo pra'chtig in woorden kan tot uiting brengen. Het is een daad van zeeroof, een daad van de meest grove willekeur. Engeland geeft ter motiveering van zijn roofdaad on- geveer niets. Het moet scheepsrwimte heb ben, dus kan het niet dulden dat Nederland sche schepen in de havens ,der geassocieer de mogendheden ongebruikt liggen. Daarop komt ougeveer de heele redeneering neer. Als Amerikaansche ambtenaren thans het doen voorkomen alsof de inbeslagneming onzer schepen noodig as, om de neutralen van de heele wereld van levensmiddelen te ^an 's ^a^ slechts een povere uit— vlucht. Maar dan heeft men nog lets: „In het begin van den oorlog reeds hield Ne derland op zijn voortbrengselen aan Enge land te leveren, behalve tegen buitensporige prijzen en slechts na langdurige besprekin- gen stemde het er in toe om een billijk aan- deel daarvan te verkoopen op voorwaarden, die wij konden aanvaarden." Datzelfde kan in andere woorden, en beter, aldus ge- zegd worden: „In het begin van den oorlog weigerde Engeland reeds onze voortbreng selen te koopen tegen de prijzen, waarvoor zij op de open markt grif verkocht konden worden. Na langdurige besprekingen heeft Nederland1 den omredelijken en onbillijken eisch van Engeland ingewilligd om goede- fe"vaak 'goederen als visch, die'Enge land nrnt eens het halen! aah Engeland te leveren ver beneden den prijs, dien deze goederen op de open markt konden be- drngen." Er is slechts een zinsnede in de Reuter- verklaring, die, hoewel niets gevende wat op een rechtvaardiging van de daad van zeeroof igelijkt, tooh een verklaring bevat van de feiten die de geassocieerde regeerin- 1 gen na hun groote woorden over recht den moed hebben gegeven tot deze daad van rechtsverkradhting. '.'.T06" Duitschland den on-beperkten duikbootoorlog aankondigde, was Neder- iand de eenige van alle Noordelijke neutra- le"> mets deed om de onwettige Duit- sche methoden te bestrijden, maar het iegde al zijra schepen op in eigen en andere havens." Dat is inderdaad waar. Wij hebben het reeds meer aangehaald: Qui se fait brebis, le loup le mange. Onze regeering heeft haar groote liefde voor den vrede z6o luidruchtig bekend gemaakt, zoo duidelijk gezegd, dat, indien er maar geen vijandelijke troepen onze grenzen overschreden, wij ons alles, maar ook alles zouden laten welgevallen, dat de verleiding voor de oorlogvoerenden om, wanneer hun belangen dat medebren- gen, over ons been te loopen, wei heel groot is. Wij hebben er Iherhaaldelijk op gewe- zen, in termen zoo kras, als wij zonder ons land en onze regeering in de oogen van het buitenland kwaad te doen, maar konden ge- hruiken. De lankmoedigheid, de gemoede- lijke onverschiilligheid, waarmede de duik- boot-mtsdaden der Duitsche marine, de zee- rooversvernielingen der Duitsche duikboo- ten zijn toegelaten, heeft onze diepe ver- ontwaardiging herhaaldelijk opgewekt. De opgewekte toon, waarop de regeering in de Kamer sprak van de onveranderde vriendschappelijke verhoudingen tot andere staten, terwijl de Duitschers onze schepen vernietigden en onze zeetieden vermoord- den weet men dat reeds meer dan 600 Nederlandsche zeelieden in den duikbooten- oorlog den dood hebben gevonden? heeft ons diep geergerd. En naar aanleiding van den !of onzer regeering gebracht om bet fcit, dat wij niet in den oorlog zijn gesileept, hebben wij wel eens opgemerkt, dat dit zeker mooie resultaat toch moeilijk bereikt kon zijn ten koste van meer offers van na- fionale ee-r en Internationale achting. Toen- Duitschland onze Tubantia torpe- deerde, verklaarde de volksvertegertwo'or- diger Kleerekoper, spottende met cn in- gaande tegen de verontwaardiging door die torpedeering in Nederland gewekt, dat geen Nederlander er aan denken zou om in oor log te gaan, omdat men een mooi schip van ons torpedeerde. De man zal wel niet hee- lemaal gelijk hebben gehad. Een enkele Nederlander zal wel gemeend hebben, dat de mogelijkheid om onze schepen tegen oorlogsdaden te verdedigen toch altijd aan genomen kab worden. Maar het is deze Kleerekopersche geest, dat Kleerekopersche natiobaliteitsgevoel, die ons gebracht heb ben in een positie, die waarlijk niet veel beter is dan die van Griekenland. Wij kunnen niet bevroeden wat onze re geering doen zal. Zal zij een „protest" pu- bliceereni, haar goedkeuring op 'de zeeroof xveigeren, en de zaak laten zooals zij is? Zal zij eiereni voor haar gelid kiezen en ruilen wat, als zij niet milt, weggenomen zal wor den? Zal zij de gezanten van de zeeroo- vende moge'ndheden verzoeken hun koffers te pakken en heen te gaan? Veel ,is er niet mede verloren de eenige relatie, die wij met de geassocieerde regeeringen hadden was door het „vuistpand" der schepen, die „gastvrijheid" i:n een haven hadden gezocht doch niet gevowden. Nog eens, wij weten niet wat onze regee ring doen zal en zouiden haar niet will en raden; op zulk een oogenblik moet aan haar prudentie overgelaten worden de beslissing te nemen, die land en volk het rnins't schaaidt. Zij zal al haar beleid wel noodi"7 hebben. De drogredenen der geassocieerden. Wat Reuter seint om den gecombineer- den chantage-zeeroof van de geassocieerde mogendheden goed te praten, verdient nog wel even nader bekekeni te worden, schriift het Hbl. J .Met nadruk dient er op gewezen,^ lezen wij, „dat geenszins de wensch voorzit de Nederlanders te straffen." Nu v/isten wij niet, dat wij ons aan iets dat straf ver dient hadden schwidig gemaakt, noch dat de geassocieerden rechters of schoolmees- ters over ons v/aren; die uitdrukking is dus al vast op zich zelf machtsusurpatie. „Het eenige doel van de geallieerden is scheeps rwimte in het wereldverkeer te brengen op de_ rechtvaardigste en grootmoedigste wijze." Dat wil zeggen: ten hunnen voor- d-eele waarlijk zeer rechtvaardig en groolmoedig! ,,Men beoogt geenszins een oravriendelijke daad dat zei de wolf ook, die het lam opvrat, maar de geallieerden zijn bevoegd hunne wettige rechten uit te oefenen en wel zoo mogelijk, bij een over- eenkomst en zoo dit niet mogelijk is door hun wettige macht" als het kan goed- schiks en anders ma^r kwaadschiks; naar onze belangen, eer of medewerking wordt niet gevraagd. „Men gevoelt dat de tijd is gekowien, dat alia naties behooren samen te werken om Duitschland's paging om de wereld uit te hongeren te verijdelen." Lees: de tijd is gekomen, dat Engeland en Fra-nk- rijk worden uitge'hongerd, wanineer niet alle scheepsruimte der wereld te hunner be- schikking wordt gesteld. „Het is duidelijk, dat de aanval van Duitschland gericht is t^gen den geheelen wereidhandel, een poging aan wefke alien het hoofd behooren te bieden." Jawei, en daarom moeten' Nederlandsche schepen worden blootgesteld aan vernietiging. 'En I onze wereidhandel ligt stil, door den aanval der geassocieerde regeeringen. „Dat is de meening van alle'geallieerden. „Omtrent alle andere quaesties met Ne derland zijn de geallieerden bereid de be sprekingen voort te zetten." Maar eerst moeten onze handen gebonden worden, en ons hoofd op het blok! En verder: „De geallieerden zijn tha'ns met meer bereid een overeenkomst aan te gaan voor het gebruik van de Nederland sche tonnage, bij welke de gevaarlijke zone uitgesloten z,al zijn, mr.ar zij zijn ten zeerste bezorgd dat, wat er ook moge gebeuren, geen particuliere belangen geschaad wor den." Dat is het modiste van alles: wat een bezorgdheid! Dank u, dank u, edele vrienden! Wij zijn zeer getroffen door die bezongdheid. jammer, dat zulke apenliefde zoo beklagenswaardige slaehtoffers maakt. „Het is duidelijk, dat bij de voorgestelde "regeling aan particuliere belangen onder geen om standi gheder. schade toegebracht kan worden" neen, niet waar? Wij krij- gen, m i s s c h i e n, we! schepen terug voor de getorpedeerde, misschien ook niet „en bovendien heeft de regeering der V. S. beloofd de Nederlanders te hulp te kornen in hun zeer dringende behoefte aan graan." En met deze fooi kan men zulke kleine kereltjes als de Hollanders wel zoet houden. De Nederlander schrijft: Ons komt het voor, dat de „geassocieerde regeeringen" met ons land hetzelfde spel gaan spelen, dat zij met Griekenland heb ben gespeeld. Van ons land, van onze schepen willen zij gebruik maken, om den uithongeringsoorlog tegen Duitschland tot een goed eimde te breiwen: zonder, dat wij Duitschland officieel den ooriog verklaren'. Weigeren wij, dam worden ook wij uitge- hongerd, evenals de Grieken. De honger is een scherp zwaard. Dat zwaard willen deze edele, voor recht en vrij.heid strijdende, volken. bezigen tegen een kleim, maohteloos volk, waarmede zij in vrede leven. Wij hopen en verwachten, dat de regee ring den koop zal afwijzen. Den koop; im- mers wordt ons, als wij onze schepen, met het bekende oorlogsdoel, aan Engeland en Amerika widen leenen, ons tarwe beloofd en later restitutio. Wij zullen er nu niet op wijzem, hoe on- voordeelig die koop is. Als politiek en recht voor ons allereerst was, 't geen1 het voor velen schijnt te zijn, „Zaken doen", dan zouden wij niet aarzelen ook dit in het licht te stellen. Maar men kan en behoort den toestand uit hooger oogpunt te beschouwen. Nederland hield zich tot dusver neutraal: niet uit Jafiheid, uit vrees, of uit onverschil- ligheid. De meeste Nederlanders althans begrepen zeer goed waarom het gaat; zij weigeren het volk op te offeren voor eene zaak, die niet eene zaak van Nederland is. Wel beweren de Entente Mogendheden, evenals de Aimerikanen, dat zij strijden voor recht en vrede. Maar wij zeggen, indien dat waar is, maakt dan vrede. Gij kunt, zooals gij zeer goed weet, dien elken: dag krijgen. Maar een vrede na overleg. Al- leen zulk een vrede biedt eenigen waarborg tegen herhaling van den wereidramp. Dat echter willen de geassocieerden niet. Zij willen hun vrede opleggen. Daarna recht, d. w. z. den overwonnene zoo te bin- den door rechtsregelen enz., dat hij zich la ter niet meer roeren kan. Dan blijft de toe- stand van Europa z6o afs zij die zullen heb ben vastgelegd. Dat is dus niet meer een strijd voor recht, maar een strijd om de overmacht, om een blijvende overmacht. Dit voelt ons volk. Daarom kan het geen partij trekken. Indien de Regeering dat wil- de doen, indien zij ons leger wilde bezigen voor een vfeemd belang, zou zij afstuiten op het rechtsgevoel van ean groot deel van ons volk. Maar juist om die reden kan dan ook thans ons volk niet, zij het ook stiekem, meedoen aan den oorlog tegen Duitsch land. Het moet den moed toonen door-reohi en waarheid te kunnen lijden; ook den hon ger. Als de groote mogendheden ons des- wege vertrappen willen, het zij zoo! Onze voorouders hebben ook geleden voor vrij- heid -en recht. Laat ons hunner waardig zijn. God zal bijstand zenden. Hij is sterker, ook sterker dan Entente en Amerika saam! Uit Het Volk: Renter's bureau seint uit Londen een nieuwe verdedigimg van den dreigenden maatregel der geallieerden tot inbeslagne ming der Nederlandsche. schepen en uit een interview met den Engelschen blokkade- Mimister Lord Cecil, dat de Tel. publiceert en waarin dezelfde gedachten in zelfs nage- noeg dezeifde bewoordingen worden uitge- drnkt, blijkt, dat men hier te maken heeft met een uiting van de Engelsche regeering. Daariin wordt getracht te'betoogein, dat de maatregel „geenszins een onvriendelijke i daad" is. De kern van het betoog is vervat in de navolgende woorden: Men gevoelt, dat de tijd is gekomen, dat alle naties behooren samen te werken om Duitschland's poging om de wereld uit te hongeren te verijdelen. Het is duidelijk, dat de aanval van Duitsch land gericht is tegen den geheelen wereid handel, een pogi'ng, aan welke alien het hoofd behooren te bieden. Dat is de meening van alle geallieerden. Dit is een buitengewoon gevaarlijke re deneering. Feitelijk wordt hier ronduit ge zegd, dat de schepen-afstand, waartoe de geallieerden de neutralen willen pressen, cen oorlogsmiddel tegen Duitschland is. Maar als dat zoo is, dan staat het daarmee toCh ook vast, dat, als de neutralen hierin toestemden, zij ook volgens geallieerde op- vatting een oorlogsdaad tegen Duitschland zouden begaan. De maatregel wordt dus erkend als te zijn een poging om de neutra len in den oorlog te betrekken en tot het opgeven. hunner neutraliteit te bewegen. Het spreekt vanzelf, dat deze motiveering van den maatregel van groote beteekenis is voor de daartagenover aan te nemen hou- ding. Indien een ineutrale staat-ook al niet 'bij machte kan zijn om zich feitelijk te ver- zetten tegen een inbeslagneming zijner 'han delsvloot krachtens het recht van den sterk- ste, dat het een onrechtmatige en „onvrien- delijke" daad is, staat na deze Engelsche verklaring buiten alien twijfel. Het standpunt der geassocieerden. Reuter seint uit Londen: Naar wij (Reuter's Agentschap) verne- men, bedraagt de totale Nederlandsche ton- nenmaat in de havens der gealiieerden on geveer 1,000,000 ton. Daarvan liggen, ruw geschat, 70 in de V. S., 15 in Groot-Britannie en 15 in andere havens der geallieerden. De mede- deeling aan de Nederlandsche regeering, in welke de meening van de geallieerden om- trent de qgaestie der Nederlandsche- sche pen vastgelegd was, werd de vorige week gedaan en daar de tijd drong en de zaak geregeld moest worden, werd een antwoord verlangd tegen Maandag a.s. Met nqdruk dient er op gewezen, dat geenszins de wen'sch voorzit, op de Neder landers strafmaatregelen toe te passen. Het eenige doel van de geallieerden is, scheepsruimte in het wereldverkeer te bren gen op de rechtvaardigste e:n edelmoedig- ste wijze. Men beoogt geenszins een on vriendelijke daad, maar de geallieerden zijn bevoegd hun wettige rechten uit te oefenen en wel zoo mogelijk, door een overeen komst en zoo dit niet mogelijk is door hun wettige madht. Men bes'eft, dat de tijd is gekomen, dat alle naties behooren samen te Werken om Duitschlands poging om de wereld uit te hongeren (Sic! Red. N. R. Ct.) te verijdelen. Het is volmaakt duidelijk, dat de aanval van Duitschland gericht is tegen den ge heelen wereidhandel, een paging aan welke alien het hoofd behooren te bieden. Dat is de meelnimg van alle geallieerden. Omtreht alle andere quaesties met Neder land zijn de geallieerden bereid de bespre- king voort te zetten. De toestand is ten opzicht.e van deze ongewijzigd en de ornder- handelingen kunnen elk oogenblik hervat worden. Wat de scheepvaartquaestie echter betreft, besChouwen de geallieerden het als zee-r onrechtvaardig, dat de Nederlandsche schepen gebruik zouden blijven maken van hun havens en faciliteiten en 'hun het voor- deel van de Nederlandsche scheepsruimte niet iwilen schenken op een tijdstip, waarin alle pogingen van den vijand gericht zijn op het verminderen van de tonnenmaat door onwettige en onimensehelijke middelen. Het ligt onder deze omstandigheden voor de hand, dat het voor.onbepaalden tijd uit- blijven der _goedkeuring van de Nederland sche regeering op de voorloopige overeen komst, die in Januari jl. gesioten is en waar- aan alle geallieerden hunne goedkeuring hadden gehecht, feitelijk gelijk staat met een weigering; en de geallieerden hebben zich derhalve, nadat zij negen weken had den gewaoht, genoopt gezien, mede te dee- len, dat de in Januari gedane voorstellen niet meer in overeenstemming zijn "met den huidigen toestand. De geallieerden zijn thans niet meer bereid een overeenkomst aan te gaan voor het gebruik van de Neder landsche tonnenmaat, bij welke de gevaar lijke zone uitgesloten zal zijn, maar zij wenschen zeer ernstig dat, wat er ook moge gebeuren, geen particuliere belangen ge schaad worden. Het is duidelijk, dat bij de voorgestelde regeling aan particuliere belangen onder geen omstandigheden schade toegebracht kan worden; en bovendien he'eft de regee- ring der V. S. op zich genomen, de Ne'der- landers te hulp te komen in hun zeer drin gende behoefte aan graan. Engelsche persstemmen. De Daily Express schrijft: De Nederland- sche regeering staat voor een moeilijke keus. Duitschland is vast besloten om Ne- x derlanid en Scandinavie tof zijn vazallen te maken. Groot-Brittannie en Amerika zijn genoodzaakt standvastig te blijven. Wan neer Nederland dus niet wenscht toe fe stemmen in de voorgestelde overeenkomst, zal het voedsel verloren gaan dat het noo dig heeft en zal het den weg op gaan, die leidt tot prijsgeving van zijn onafhankelijk- heid. De geallieerden zullen de Nederland sche schepen in elk geval gebruiken, na- tuurlijk tegen vergoeding voor de eigenaars. De Daily Graphic schrijft: Dat de Neder- lamders -onaangenaam zouden worden ge troffen door het besluit van de V. S.'^en Groot-BrittanniS is begrijpelijk genoeg, maar zij kunnen niet weigeren om ons him tominenimaat te laten gebruiken en toch voortgaan te eischen dat wij hun de goede ren zullen verschaffen, die zij noodig heb ben. De geassocieerden en Nederland. Wolff seint uit Berlijw, dat de Frank furter Zrtg. over de mogelijkheid voor Ne derland om het ultimatum der geassocieerde regeeringen aan te nemen, het volgende schrijft: Aangeaien er i:n het bevestigende geval in het geheel geen wezenlijk neutraie Ne derlandsche zeeschepen meer zouden zijn, zou er voor Duitschland geen enkele aan leiding bestaan om de vrije vaargeul in de Noordzee, die alleen ten gunste van de Nederlandsche scheepvaart werd openge- houden, lainger te hanidhaven. Voor onze duikbooten is deze vrije vaargeul ongetwij- feld een voortdurende hindernis geweest. Hun optreden zou in het vervolg in de Noordzee veel doeltreffender kunnen zijn, waaronder helaas de Nederlandsche sche pen het meest zouden hebben te lijden. De levensmiddelentoevoeren, die aan Ne derland thans als lokmiddel in het uitzicht worden geSteld, zouden dan natuurlijk eveneens zijn blootgesteld aan onzen meer volmaakten duikbootoorlog, en Nederland zou natuurlijk moeten vertiezen wat Duitsch land nu nog aan zijn Westelijken buurmap levert. Indien Engeland onze duikbootketen zou kunnen verbreken om den Nederlanders de onoimtbeerlijke steenkolen te leveren, in dien men in Londen en 'Washington blijft staan op de eischen dezer zeerooverspoli- tiek, dan is het duidelijk, dat het oude zee- varende volk aan de Rijnmonding voor een beslissing staat, zoo zwaar, ais het gedu- rende eeuwen niet onder de oogen heeft be- ihoeven te zien. Wij Duitschers staan in dit opziioht met de hartelijksie gevoClens van gamegenheid aan de zijde der Nederlanders. Maar ook wij strijden om ons bestaan. Dat mag niet worden vergeten. Gebruik van vervoermiddeleu. De Minister van Landbouw, het noodzalcelijk oondeelende, dat door bc- lan^gliebbenden worden vei'goed de kosten van administratie verbonden aan de versh-ek- king door de afdeeling Crisiszakcn, bureau Vervoer, van het departement van Land bouw, Nijverheid en Handel, van de bewijzer. van onthefffing van verbodsbepalingeni ten aanzicn van het gebruik Van vervoermidde- len, hetzij langs den spoorweg, den tramweg of to water; brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aanvragen om zoodanige ontheffings- bewijzen van af 18 Maart 1918 zullen vcrge- zeld moeten zijn van een poslbewjjs, gesteld ten name van het bureau Vervoer der af deeling Crisiszaken van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. De ver goeding bedraagt 25 cents of een veelvoud daarvan, met dien verstande, dat voor elke 10,000 K.G. of een gedeelle daarvan 25 cents gorekend wordt. De minimum vergoeding per ontheffingsbewijs bedraagt 25 cents. In de aanvragen moet in verband liiermede o.m. worden ver meld het gewicht in kilogramm.cn van de te verzenden goederen. Aanvragen, bij welke niet de venschuldigde vergoeding is gevocgd, of voor welke het bij- gevoegde bedrag ontoereikend is, zullen niet in behandeling worden genomen, alvnrens de vergoeding tot het verseliukligde bedrag door liet bureau Vervoer Is ontvangen. In bet geval het vcrzoelc niet voor inwiL- liglng vatbaar is, vindt geen" restitutio der be- taalcLe vergoeding plaats. De vergoeding voor door belanghebbenden niet gebruikle ontheffingsbewijzen. zullen niet worden gereslilueerd; bij aanvragen om ver- lenging van den geldagheidsduur van een ontheffingsbewijs zal door belanghebbenden de minimum-vergoeding van vijf en twiotig cents per ontheffingsbewijs moeten worden gevoegd. Mondeluige, telefonische of telegrafisdie aanvragen kunnen door het bureau Vervoer pi.et in behandeling worden genomen dan na ontvangst van de verschuldigde \ra-goe- ding. Wethouder Duys. In de jongste vergadering van den Raad van. Zaandam werden inzake de levensmid- delen-voiorziening uitvioerige debatten ge- voerd, waaruit bleek da't het conflict in het college van B. en W;, waar over de laat- ste dagen allieriei geruchten gingen, in der

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1