No. 6654. Zaterdag 2 Maart 1918. 7e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Bods Brandwesr. De Oorlog. B 0 0 E Landbouwberichten. 6EME.NG0E BERICHTEN. HIBSTF' BlvATD. Abonnem entsprij 3 Aauwijzing verkrijgbaarstelliDg LeYeDsmiddelen. FRKDIKEEg&TE S~ Loop dor ^volkiug ?ae Ter Neazen. per drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post 1,40. Burgemeester en Wethouders van TER N1UZEN, roapen aollicitanten op, uaar «le vacante beirekking van bij de Brand wear. SolJicitaiiia in te zenderi v66r 3 Maart 1918. Ter Neuzen, den 26 Februari 1918. Burgemeester en Wethooders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. ,Hij verklaarde verder, dat hi] de vre- deszaak ten zeerste zou benadeelen, indien hij voedsel gaf aan de hoop, dat het aan- knoopen van mondelinge onderhandelingen eenig nut zou hebben, voordat een alge- heele overeenstemming verwacht kan wor den. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN ruaken bekend, dat in de week van 4—10 Maart i@fg geldig zulien zijn voor: TER NEUZEN, 1 Maart 1918. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bildt van hedert luidt als volgt: Hoogste barometerstartdr 757.5 Kopen- hagen. iLaagsie barometersrand: nabij 750 Zuid- Duitschland. Verwachting tot den avoud van 2 Maart: Mafige tot krachtige, later afnemende Noordoostelijke wind, zwaar tot half be- wolkt, wellicht nog sneeuwbuien, tempera- tuur om het vriespunt. Opbrengst coliecte. De collecte welke dezer dagen in de ge meente werd gehouden ten bate van het Tehuis voor alleenstaande blinden van alle gezindten uit Nederiand, gevestigd te Wolfhezen, heeft na aftrek van eenige on- kosten de som van 81,3814 opgebracht, hetwelk in dank is ontvangen en goed be- steed zal worden. 4 7e serie 9 3e 1 3e 18 le g bruine boonen. 13 2e Aardappelen bon not 3 en Bak- en Braadvet n Greene Erwten Witte Boonen van Havermout Ter Neuzen, 1 Maart 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. VVA.BEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 9 voor ©si Braadwef mag 0,100 K.O. worden afgegeven. - Op bon no. 13 voor !i<swer»- nscisi mag slechts 0.030 K.G. C/j ons) worden afgegeven. Burgemeester en Wethouders dergemeenteZAAMSLAGmaken bekenn dat op WoenssS43g|6enlfr,sJsSag !5 M.«sas»t ,3, S., telkens des namiddags te uren, ten Raadhuize de gelegenheid zal zfln opengesteld tot kostelooze vacoinatie en revaccinatie, van de ingezetenet? die zich daartoe ten gemeentehuize kunnen aaumelden, met medebrenging van de z g. trouwboekjes. Zaamslag, 26 FeOruari 1918.. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOB. DE FE1JTER, Burgemeester. J. 81 OLE Lz., Seeretaris. EEN ACT1E VAN JAPAN TEGEN RUSLAND? Renter meldt, dat ofschoon er in invloed>- njke Japansche kringen te Londen niets be kend is omtrent de in Frankrijk geuite be- wering inzake een mogelijke actie van la- pan, met het oog op Rusland's ineenstor- iing, het zeker is, dat de jongste gebeurte- mssen in Rusland niet ontgaan ziin aan de opmerkzaamheid van Japan. De Duitsche opmarsch in Rusland heeft een geheel meuwen toestand doen ontstaan hpf ngeall'eerden belangen hebben in JpI A08/0"', °e jongste ontwikkeling van toestand in Rusland, tengevolge waar van Duilschland Oostwaarts in Russisch pZb- doordnngen, vormt een hoogst ernstij, gevaar voor Japan en moet dan look ae ernstige aandacht hebben van de ver- antwoordehjke autoriteiten te Tokio, zoo- ffeiiiein VSm JaPansche publiek in het al- p en gevoelt, dat de bezetting van Petersburg onder de tegenwoordige om- standvgheden zou beteekenen, dat de Duit- sHnrlSvaZi wiS'fCiltS een maandreis af- stand van Wladiwostok zotiden ziin, en dat zou hCihnd in V|J'f k zes weken macht zHne rhke i gehe,cl Siberig' en ook over dere vor^LaVenSnHddelen"' munitie en a"- weg. van den' Siberischen spoor- weUtoeds?aendVvrWe?ingen blijkt' dat de niei1- gelijke S„gT Japa" va" hat mo- 01 gens Fransche bladen heeft de la-' SerTref iJPde"!? PtdersburS verlaten, welk indruk maakte R7ussis,che hoofdstad diepen EnSche hLZ°0als gemeld' achten ook nngeiscne bladen, 0.a. de Times" het peanarS'JhtJkn dat Jaban thans zal ingri- OoVAzie &rrg Vln z'jn helangeS in HET ANTWOORD van BALFOUR AAN HERTLING. n vin„h«! LaSerku's verklaarde de Minister vfti Buitenlandsche Zaken, Balfour over dI ffpue> Va"den r'Jkskanselier, dat diploma tieke onderhandelingen tusschen de oor- ;;rTd^ uitASl?tetK^n, z°o lan.g men komen jc 'wVir overeenstemming ge- i J P noS n"et aangebfoken, zei Balfour. Het bakkersbedn'jf te Ter Netizen. Jl. Woensdagavond werd in hef iokaal „Bethel" alhier eene vergadering gehouden van de bakkers alhier, om te bespreken den onhoudbaren toestand, waarin na-ar Jiun- ne verklaring dat bedrijf te T'er Neuzen verkeert. Zoowel door de kolossale meel- en 'bloemprijzen als door de oarustbarende stijgen van alle benoodigde grondstoffen, wordt dit bedrijf dermate gedrukt, dat met verlies moet gewerkt worden. Vooral het feit dat de meelprijs (voor bruinbrood) hier ter. stede nog altijd op f 11,— per 100 Kg. staat, terwijl die prijs in vele plaatsen van ons Land heel wat lageris (0. a. voor Am sterdam f 8,50, Goes J 8,—) werd druk be- sprokcn; in verband hiermede werd ook op- gernerkt, dat vooral bij de tegenwoordige samenstelling, de bakuitkomst allerbedroe- vendst is, met andere woorden, dat uit een baaltje meel zoo jveinig brooden kunnen .ge'bakken worden. Alle pogingen zijn ter plaatse waar het behoort, aangewend, doch alles blijkt vruchteloos. Te'neinde tot eene goede op- iossirig te k'onien, besloot lnen eenparfg, zich eerst nog eens tot de in deze betrokken autoriteiten te wenden, en, mocht dit ook tlians niet baten, met de imtrede van de 43ste periode het bakken van bruin- zoowel als van wit brood, stop te zetten, daar de vergaderden het onmoge'lijk achten, nog ianger onder de tegenwoordige voorwaar- den voort te gaan. Eene benoeming. De heer P. Visser Az. van Ter Neuzen, thans tijdelijk opzichter bij het bureau van den hoofd-ingenieur te Zwolle, is door Ge- dep. Staten van Overijssel benoemd tot bu- reel-ambtenaar le klasse in vasten dienst. Slagersbond voor Gostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen. In eene Woensdag alhier in het „Hotel de Arend" gehouden vergadering van belang- hebbenden, werd opgericht een slagersbond voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Staande de vergadering traden een 30tal slagers toe, welke uit hun midden een be- stuur kozen, waarvan voorzitter is de heer H. J. Colsen te Sluiskil. N. C. Lambrechtsen. f Den 15den Februari overleed te ZwoUe in den leeftijd van 35 jaar, de heer N. c'. Lambrechtsen, inger.ieur van den Rijks V/a- terstaat in het arrondissement Zwolle. Omtrent de overledene, die tijdens het bouwen der nieuwe sluis ook alhier eenigen tijd werkzaam was, bevat de Zwolsche Crt een \„ln memoriam" van v. d. H., waarin uitvoeng den levensloop van dezen verdien- stelijken, veelbelovenden waterstaatsambte- naar wordt geschetst. r- A ?»0e? geboren> als zoon van den heer C. L. M. Lambrechtsen, ingenieur van den 1 rovincialen waterstaat, bezielde hem reeds vroeg de liefde voor het vak van zijn vader, die gevo.g gaf aan den wensch«van zijn zoon en hem lie-t studeeren aan de Polytech- nische school te Delft, waar hij reeds op zljarigen leeftijd promoveerde. Hii be- schouwde het behalen van het eind-diplo- ma te Delft niet als de eindpaa! van ziin theoretische opleiding en de relaties van zijn vader (die inmiddels achtereenvolgens uirecteur van gemeentewerken te Amster dam en directeur van de Dordtsche petro- leuni-inaustrie-maatschappij was gewor- den) stelden hem in staat zich op de^hoog- te te stelleni van versohillende technische problemen. Tot verruiming zijner kennis bracht hij ook een bezoek aan Amerika, en dit droe<r met weinig bij tot zijne wetenschaopeliike vorming. Op 11 Nov. 1905 werd de overledene bij Kon. besluit benoemd tot adjunct-ingenieur van den Ryks Waterstaat, en achtereenvol gens werkzaam gesteld te 's Gravenhage, de Vecht. en hij was lid van verschillende commisies tot verbetering van afwatering en kanaliseering in Overijssel. Zijn werken getuigen niet alleen van gron- dige theoretische kennis, maar bovenal van een ruim, practisch inzicht. Ook zijne beinir.nelijkiieid als mensch en zijn grooten eenvoud, worden geroemd, waardoor hij bij zijne collega's gold niet al leen als een man van gezag maar als een alleraangenaamste verschijning. Een samen- zijn met hem, gold als eene *verkwikking. Een rnaag-operatie maakte een eind aan dit veelbelovend, al te korte vruchtbare deven. Zijne jonge gade verloc-t een voorbeeldig echtgenoot, de kinderen een model-vader. Ook bij hun tijdelijk verblijf alhier deden --zoowel de overledene als zijn gade zich van eene andere zijde kennen. Als voor het befrachten van liefdadigheid aan de deur van dit gezin werd aangeklopt, ging men niet ongetroost weg. Meerde'ren die zich op filantropisch gebied bevvegen, die werken van liefdadigheid befrachteir en ook ver schillende behoeftigen van die dagen, zul ien zeker 60k met dankbaarheid de nage- dachtenis van den overledene eeren, en me- degevoelen met het zware verlies dat de echtgenoote en kinderen heeft getroffen. Een vriendelijke waarschuwiag In den wind geslagen. Een ooggetuige deelt ons mede, dat j.l. Maandagmiddag een milrtair, die met z'n meisje liep te wandelen;©drie personen van den boerenstand onitrnoette, die ieder op een rijwiel gezeten, in de richting van de Rol- brug peddelden. De militair ontdekte, dat de jas van een der wielrijders brandde. Hij waarschuv/de dezen, maar'ontvmg in plaats van een welievend een minder" dankbaar antwoord, terwijl de man met de brandende jas evenals zijn makkers aoorreed. Eerst later, toen de rook reeds uit de kraag van zijn overjas sloeg, bemerktg. hij, wel wat te laat, dat de waarsehuwing van den militair toch een goede bedoeling had. Petroleum. De Minister van Landbouw maakt be kend, dat tusschen 6 en 31 Maart op de rijkspetroleumdistrbutiekaart kan worden verstrekt eene hoeveelheid van 2 liter pe troleum, tegen inlevering van de kaart met de daaraan nog gehechte bons nos. 10, 11 en 12. (St.ct.) Besmettelijke z^ikten iVan 2026 Februari zijn de navolgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Cenfralen Gezondheidsraad ge- komen: Typhus: 1 geval te Borssele en Schore, 3 te Hulst. Roodvonk: 1 geval te Grifpskerke, Se- rooskerke (W.) en Zierikzee', 2 te Stave nisse en Vlissingen. Diphteritis: 1 geval te Nieuw-en St. Joos- land, Vlissingen en Yerseke, 2 te Hulst, Schore en Wemeldinge, 4 te Ellemeet. Zeeuwsche Concours-hippique vereeniging. Opgericht is de Zeeujvsche Concours-hip pique vereeniging, gevestigd te Middelburg. Het dagelijksch bestuur wordt gevorind door de heeren Mr. J. Adriaanse, voorzitter, E. M. Alberts, vice-voorzitter, E. A. Hiiler, secretaris, C^. W. Dhuy. penningmeester. Jhr. P. J. Boogaert, en J. M. Urchard, com- missarissen. Van het algemeen bestuur maakt ook deel de heer Ph. J. van Dixhoorn te Axel IJZENDIJKE. f Zondagmiddag hebben, naar aan de M. Crt. gemeld wordt, 2 jongens van ongeveer 15 jaar getracht bij den bierbrouwer G. W., terwijl de bewoners niet thuis waren, door het opschuiven van een raam diefsta! te ple- gen. Daar zij het raam niet ver genoeg kon- den openkrijgen, is dit niet gelukt. De da rters hebben bekend. Het groote verteer dat door smokkelaars gemaakt wordt, schijnt aanleiding geweest te zijn om op zulk een wijze ook aan geld te komen om mede te kunnen doen. Inspectie van militaire wachten. /Bfj inspectie der militaire wachtposten te IJzendijke zijn, alvorens zij naar de grens- posten gingen, in beslag genomen 20 schoenzolen, afkomstig van het rijk, eenige knotten sajet, garen, een massa zeep en chocolade. De bedoeling was, dit alles te smokkelen. Met dergelijke bewakers zal men we! de smokkelarij onderdrukken, zegt de M. Crt. - Rooien kastanjeboomen. Door het bestuur der Ned. Herv. kerk te JJzendijke is besloten om de boomen van de prachtige kastanjelaan, in den tuin der pastorie, die ee sieraad is van de kom, te verkoopen en deze te.laten rooien, omdat de muur van den tuin daardoor geheel wegge- drongen wordt. Er wofden evenwel pogin gen in het werk gesteld <?m de laan te be- houden. W. Ricinens, landbouwersknecht. O 86. uit Axel. - K. Willemsen, landbouwcrskneelit. Yloos- wijkstraat 32, uit Zaamslag. F. Oppeneer, dienstbode, KcTkhoflaan 15, uit Zaamslag. Vertrokken: C. Rosier, letterzeiter. Doiize-Yisserslraal 77, naar Vlissingen. D. Dckker, landbouwersknecht, O 170. naar Axel. M. de Jonge, zonder, Q 111, naar Zaamslag. F. J. Lippens, landbouwersknecht. Dijk- slraat 60, naar Schoondijke. A. P. den Harner, landbouwersknecht, P 35. naar Iloek. E. Oppenee!-, landbouwersknecht, Kerkhof- laan 15, naar Zaamslag, L. S. Verbrugge, dienstbode, Westkolkstr. 11, naar Middelburg. M. L. Loof, dienstbode, Donze-Visserstraat 50, naar Middelburg. A'. D. Putman Cramer, kapitein b/d Vest. Art., Westkolkstraat 8, naar Stratum. H. J. Pauw, onderwijzer, Nieuwediep 92, naar Egmond aan Zee. Zondag 3 Maart I9I7, /fervorwide Kerk. fer Semen. 9J u., IJs. A. Timmemen en 2 a., Ds. A. Tiramerman, Gebedsure voor liet gewaS. 91 u., dhr. L. Dek en 2 n., dhr. L.> Dek, Gebedsure voor het gewas. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raarus. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Die. 9i u., Ds. J. B. Th. Hngenholtz en 2 u., Ds J. B. Th. Hugenholtz, Bediening van den H. Doop. 3as van Gent. 91 u„, Ds. H. Akersloot van Hou- ten Roos. Hulst. 10 u„ Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 u., W. J. van Lindonk. G-ereformeerde Kerken. ler Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. S. Groeneveld. Roek. 9i u. en 2 u., Ds. H. v. d. Wat. Okr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. L. de Bruijne. Gereformeerde Qemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u.. 2 u. en 5J u., Ds. D. C. Overduin. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswfj kstraat. Ter Neuzen. 9 a., 2 u. en BJ u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan), Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. K. K- Kerkdlensten te Ter ffeum&i, Zonifag zijn de H. H. Diensten om 7,8J en 40 n»r. 's Namiddags ons half drie Lef. Sluiskil. Hook. Zaamslag. Axel. RECHTZAKEN. Arpond.-Rechtbank te Middelburg. De rechibank heeft in hare zitting 1 Maart 1918, de voigende tonnissen uit- gesproken L d. R., oud 16 j. en J. A. d. M., ou'd F7 j beiden zonder beroep te Sluig, zga wegena diefstal 'veroordeeld elk tot 10 boete of 3 weken tuchtsehool, i b. v. 0., oud 15 j., zonder beroep te Hontenisse, is wegens alsvoren veroordeeld tot f 10 boete of 3 weken tuchtsehool. L. L., oud 37 j., gedetineerd, is wegens alsvoren veroordeeld tot 3 maandeis gevang. P. J. L., oud 39 j., huisvr. van L d. D. te ilu'st, is wegens beleediging veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hecht. oud 19 j., werkmar^t® A estdorpe", is wegens mtshandeling veroor deeld tot f 7 boete of 7 dagen hecht. Th. H. v. H., oud 34 j,, herbergier te bt. Jansteen, is wegens alsvoren vrpge- sproken. R. d G., oud 35j., wagenmake teKoewacht, is wt-gens diefstal, veroordeeld tot 1 meant?, gevang. J. ten H., oud 49 j., schipper te Ter Neuzen 0. A. B,, oud 49 j., schipper te bas van GentC. P., oud 33 j., schipper te Ter Neuzen; W. G., oud 28 j., schipper te Sas van Gent; J. v. D., oud 36*j., schipper te Ter Neuzen H. v. W., oud 20 j., schippersknecKt te DordrechtR. M. oud 33 j., schipper te Hoogeveen, zijn alien wegens huisvredebreuk veroordeeld tot 3 maand gevang., voorwaardeiyk proeftgd 2 jaar. In de zaak van V. v. B., oud 21 j., zonder beroep te Eede, beklaagd van bet tinners 50 M. van de grens aanwezig zgn, werd het vonnis van het kantongarecht te Oostbnrg vernietigd, en heklaagde ontsiagen van rechtsvervolgirg. A. N., oud 29 j., veldarbeider te Oost- burg, is wegens diefstal veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. M, P. G., oud 42 j., werkvroaw t« Oostburg, is wegens dieftstal veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht. E. de W., oud 25 j., ingenieur te Gent- brugge, is wegens beschadiging veroordeeld tot 1Q boete of 10 dagen hecht. de V., oud 64 j., vrouw van K. M.» te Eede, gedetineerd, is wegens verboden terugkeer veroordeeld4ot 1 maand gevang. Stikstofhoudende meststoffen. Het lid van de Tweede Kamer, de lieer Van Hainel, heeft de voigende vragen betreffende fabricage van stiksLofl 10udende meststoffen in- gezonden4 Wat kan de Minister mededeelen omlrenl de hier te lande ontwikkekle piannen tot fabricage van kunstmeststoffien, door de verwerking van de stikstof uit de lucht langs electrischeii weg of volgens >een ander, nieuw precede, waarvan door nieuwsbladen is gevvag gemaakt; omtrent de beteekenis voor onze volksvoediijg en onzen landbouw, welke aan deze mogelijkheid tot binnenlandsChe productie, in verband met den noodtoestand is toe te kenmenj alsmede om- daarop te Ter Neuzen, aan het Noordzee kanaal te IJmuiden, aan den Nieuwen Wa- terweg te Hoek van Holland en met intrant van 1 Nov. 1912 te Zwolle als ingenieur in dat arrondissement. Hij had dus, als jong in genieur een benijdenswaardigen staat van dienst en was werkzaam geweest aan de belangrijftste en interessantsfe waterstaats- werken in Nederiand. Van hem werden de grootste verwachtingen gekoesterd, die hii met heeft beschaamd. Onuer zijn leiding werden ontworpen en uitgevoerd de werken tot verbetering van In den loop van deze week hebben zich in deze gemeente gevestigd: E. Pielaet, workman, Q 206, uit Westdorpe A. Beerens, veldarbeidei;, Kerkfioflaan 23 uit Schoondijke. J. A. J a nisse,- zonder, Korte Kerkstraat 15 uit Bergen op Zoom. C. Stevelinck, trambediende, O 201, uit Dordrechi. E. Van Hijfte, werkman, Q 169, uitBruns- sum. M. van der Bent, dienstbode^ Blokken 18, uit Amsterdam. .1. Hofman, veldarbeider, O 151, uit Axel. L. .1. Klaaijssen, zonder, Verbindingstraat las, uit Dordrecht. trent de medewerking, we/ike daartoe van re geeringswege is verleend, resp. verleend zal worden De Minister van Landbouw heeft daarop d.d. 25 dezer het voigende antwoord ingezonden: In den laatsten tijd zijn den Minister, van ver schillende zijden voorstellen gedaan, om steun te verleenen bij de oprichting van fabrieken vogr de bereiding van stikstofhoudende mest stoffen uit de lucht. Aangezien sommige van de betrokken personen geheimhouding hunner plannen hebben verzocl^t, kunnen daarointrent voorshands geen nadere .mcdcdeelingen warden gedaan. De Minister merkt voorts o.a. op, dat hij ten voile doordrongen is van de groote beteekenis van de fabricage van stikstofhoudende meststof fen hier te laifde voor de productie van voedsel voor mensch en dier onder de tegenwoordige omstandigheden. Het groote bezwaar tegen de verwezenlijking der voorstellen is echter dat de oprichting der betrokken fabrieken geruimen tijd zal vorderen, zoodat de kans, dai nog lioe- veelheden van beteekenis voor het oogstjaar k>d9 zulien -kunnen worden geleverd, zeer ge- ring is. Eerst voor het oogstjaar 192o'is te ver- wachten, dat hoeveelheden meststoffen die op de total© productie van voedingsmiddelen aan- zienlijken invloed kunnen oefenen, zulleni kun nen worden geproduceerd. Het verbruik van stikstofhoudende meststoft fen bedroeg hier te lande voor den oorlog circa 100,000 ton Cliilisalpeter en 10.00,') ton zwavef- zure ammoniak. De toit dusverre aan den Minis ter voorgeiegde plannen omvattea een iaar- lijkscbe productie van 32,000 ton. De kosten van oprichting van fabrieken en ook de bereidingskosten van het product zijn editor zoo hoog, dat de vodrstellers van de i egeeriug de garantie mo,eten vragen,, dat het product gedurende eenige jar-en tegen buitenre- woon hooge prijzen zal worden afgenomen. Daar de mogelijkheid geenszins is uitgesloten, dat voor het oogstjaar 1920 en die daaropvol- gende jaren voldoende hoeveelheden meststof fen tegen veel Rigere prijzen uit liet buitenland zutten kunnen worden ingevoerd, zou de re- geei ing een zeer groot financieel risioo op zich nemen. 1 Intusschen hlijft de MinisIfr aan deze ge- wichuge zaak zijn voile aandaeht schenken Ai worden de onderhandelingen mel belandieb- henden vo-ortgezet. Moordenaar aangehouden. Woensdagochtend heeft de politie te Am sterdam in een cafe aan den Zeedijk aan gehouden der, kok S., die half December de 35jarige Feikje de H., nadat zij herhaalde- hjk zijn liefdesaanzoeken afgewdzen had, in haar woning aan de Spaarndaaunerstraat met een slagersmes een groot aanfal won- den heeft toegebracht, tengevolge waarvan zij zeer spoedig bezweken is. De verdachte was onniiddellijk na hetple- gen Van het feit gevlucht; men dacht aan- vankelijk, dat hij zelfmoord gepleegd had doch na_ eenigen tijd bleek der politie, dat hij nog in leven wrs en soms in de o.nu-c- ving van den Zeedijk werd gezien, met na me in het cafe van vrouw L., zijn tante eerder vrijgesproken beklaagde in de Be- geer-zaak. In dit cafe is hij clan ook aangehouden. De politie had uitgebreide maairegelen ge nomen -voor het geval zij op verzet mocht wat echter niet geschied is. Aanvan- kelijk onikende de cafehoudster iets van ds aanwezigheid van den verdachte in haar huis te weteij, doch-hij v/erd er.slapend op een. veldbed aangetroffen. Hij had ziin ui- terlijk zooveel mogelijk veranderd door zijn haar te laten kort Icnippen en zijn baard te raten groeien; thans gaf hij een, valschen naam op en ontkende iets van den moord j te weten, doch zijn identiteit is met zeker- heid vastgesteld kunnen worden. Het mijnongeluk bij Westkapelle. Dageljjks vertrekken van Vlissingen marice-vaartuigen naar de plaats waar Vrijdag j.l. het vreesefgke ongeluk met de loodsboot no 14 en vissehersboot »Arm" 16, om te trachtea nog iets er van te redden. f Wjj vernc-men, dat dit met de vis- scberboot vrel niet meer het geval zal knn-- nen zijn, maar de loodsboot komt met iaag water nog ten deele boven en worden de pogingen, on; deze alsnog te bergen niet pPJ?e€Teven- Ook Woensdagmorgen vertrok ken weder twee marineschepen derwaarts. Bestolen. De vrouw van een tonthandelaar te Rot terdam kreeg dezer dagen het verzoek, met verschillende bontea te komen in een hotel °P de Hoogstraat. Een daar vertoevead heer wenschte bonten te koopen. In het hotel gekomen, wenschte deze heer, alvorens keos te maken, de bonten even mede te ne men naar een andere kamer, waar zich zijn meisje zou hevinden, om met haar te bc- raadslagen. De echtgenoote van den bont- handelaar stond dit verzoek toe. Geruimen tijd waehfte zij op de terugkomst van den heer, Deze verscheen niet wedsr, maar had mmiddels het hotel verlaten, voor een waarde van 2000 aan bontwerk medenem^nde. MWKHHHBBS&BSBBt ''™,"LILW1 111 III IIII11 mill i FEB SECZESSCHE COIIRAST. VPn Hon DiiDo l ""'junvi lU^tiUCUl 'glWilll Hflfllill o o vjiavciitidPC

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1