Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6651. Zaterdag 23 Februari 1918. 57e «Taargang. V erpachting. Aanffljziag verkrijgbaarstelllng Leveosmiddelen. ■■M Abonnementsprijs Vrijstelling van kostwinners, Een strook grond langs de Scheldekade. 3IKKEHLAHD. Maxim umprij zen Rundvleesch. W IJ Z I G I N G Eenheidsworst. PEEDIKBEtTRTKB. Laatste Barictiten. BiSBSO?!! FIT A TV p«r drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40. Bnrgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op OissssSag 2© Ftbruari 1918, des ramitkiags te 8 uren, hij isschrijving in een perceel tr&ebten te varpac-hten Nadere iuliehtingea varstrekt dagemeente- bou wmeester. Ter Neuzen, den 22 Februari 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZLNGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. c. dat het varbodea is, runderkoppen- vleesch en randerharten als groadstoffea voor de bcreiding vac andere larensmiddelen te rerwerken, te rerbruiken, ze in te zouten of op andere wjjze te Tsrduurzamen d. dat het verboden is bet verkoopeu of te koop saubiedeD, het aflsveren of het rervoeren van Isvensmiddelen, geheel of gedeellelijk bereid in strijd met hst hiervoor sub. c bepaaide e. lat in de winkels, waar d© sub a bedoeide artikelen aanwezig zijn, deze niet mogen worden verkocht of afgeleverd, dan wanneer op eeu van den openbaren weg zichtbare plaats duidelgk wordt opgehangen een door het Gemeentebestuur te verstrekken kaart met het volgende opschrift Verkoopplaats van Koppenvleesch en Harten. Maximumprijzen. Runder- en Kaifskoppenvieesch zonder been 20 cts. per ljt K.G. Rander- en Kalfsharten 15 a Meer dan 2 K.G. tegelijk mag niet worden verkocht f. dat in die gemeenten, waar abattoirs gevestigd zijn, de koppen en harten uit- sluitend niet mogen worden afgeleverd daD aan ingeschreven afralsiagers. De hier bedoeide afvalslagers worden door de Directeuren der abattoirs ingeschreven op eene lgst, welke ter goedkeuring inge- zonden wordt aan de Rijks Commissie van Toezicht op de Vleeschvereeniging te s-Gravenbageaan de goedkeuring van de plaatsing op de lijat kan de R. 0. v. T. voornoemd, voorwaarden verbicden g. van Let bepaaide sub. c en d kan, voor zoover betreft conserveering van kopvieesch en den verkoop, afleveiing en het vervoer daarvan, voor bepaaide "ge meenten door de R. 0. v. T. op de Vleesch vereeniging, ootheffing worden verleend, ODder zoo noedig daarbg te stellen voor waarden h het bepaaide sub. e van deze be- schikking ireedt op 1 Maart 1918 in werking. Ter Neuzen, 20 Febr. 1918. De Burgemeaster voornoemd, J. HUIZINGA. Bommen op Zierikzee. Op 27 dezer zal begonnen worden met de uitbetaling1 van de vergoedingen voor de stoffelijke schade, veroorzaakt door den bomaanslag op Zierikzee op 30 April 1917. Deze uitbetaling zal "eschieden door be- middeling van de Natipnale Bankvereeni- ging te Zierikzee, tot een"bedrag van ruim 92.000. Zomertijd met 1 April. Naar wfj vernemen is een wetsontwerp tot invoering van den zomertijd ook in dit jaar bij het Departemerst van Binenland- sche Zaken in verren staat van voorberei- ding. De bedoeling zou zijn, dat de zomertijd zal loopen van 1 April tot 1 October. be Thalatta L Volgens uit Noorwegen ontvangen be- richten is de nieuwe Nederlandsche motor- schoener, de Thalatta I, het slachtoffer van een duikbootaanval geweest. De schoener bevond zich 14 Februari nabij Doggersbank Noord, toen hij plotseling aangevallen werd door een duikboot, die op een afstand van ongeveer 1 Engelsche mijl 30-schoten op het schip afvuurde, waarvan 6 troffen. Of- schoon het stormweer was met hooge zee, gingen de kapitein en alle opvarenden in de reddingsfboot en roeiden naar den onder- zeeer met de papieren. Ondertusschen ging de onderzeeboot voort met den schoener te beschieten, totdat de seheepsboot bij den onderzeeer kwarn. Na de papieren doorge- zien te hebben, gaf de commandant van de duikboot vergunning om de reis te vervol- gen. Toen de kapitein na een oponthoud van 2j4 uur aan boord terugkwam, was het voortuig** met zeilen neergeschoten, het volkslogies beschadigd. en veel averij op het dek, verschansing en aan den romp, die alle sporen van granaten vertoonden. Aan boord van den schoener waren be- halve 9 man equipage ook 4 passagiers. Niemand werd gekwetst. De Thalatta, op reis van Gothenburg naar Rotterdam, is daarop 16 dezer te Mandal in Noorwegen binnengeloopen. 1 TER NEUZEN, 22 Fe. -ari 1918. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 35 Febfuapg lot 3 Sflaapi 1918 geldig zullen zijn voor: Aurdappelen hon no. 1 en 2 7e serie Bak- en Braadvet u 8 3e Groene Erwten 19 2e Brains Boon.n 12 le Ter Neuzen, 22 Febr. 1918. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 8 voor Bisk- en Braadvet mag 0,100 K.G. worden afgegeven. der vastgestelde maximumprijzen voor runderkoppenvleesch en randerharten. Ds Burgemeester van TER NEUZEN ter voldoening aan circ. No. 2674 dato 13 Febr., de navolrende maximum-klemhaudelprgzen 1. voor runder- en kaifskoppenvieesch zonier been 20 cent per K.G. 2 voor runder- en kalfoharten 'l5 cent per Vi K.G. 3. geheele koppen in de beenen (zonder haid, hersenen en tong) met een maximum- gswieh van 2y, K.G, ]0 ct. per sink; 4. tea aanzien van vorenbedoelde maxi- mumprgzen dat het niet geoorloofd is, hetzij oie maximumprgzen te verhoogen door het vorderen van een afzonderlgk©g vsrgosdine voor eenige door den verkooper gte ver- mhten werkzaamheid, hstzg aan dea ver koop eenige voorwaarde te verbind»n 1, die tot het bjjkoopen van ppnir/ a artikel. een]8 ^er Verder wordt bepaald a. dat vleesch van runder- en k?ifa. koppen met dan uitgebeend mag worden verkocht en afgeleverd en niet bjj groot.re hoeveelheden dan hoogstens 2 KG tegelijk iJa' 1 A&t k°pPen in de b«enen als onder 3 bedoeld met dan in hun geheel mogen worden verkocht en afgeleverd De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening van circ. No o4, dato 13 Febr. 1918, denavolgende maximumprijzen voor Rundvleesch: Ghateanbriand en hiefstnkhaas /3.75 p.KG. /3.90 p. K.G R.alf", »l-~' a #^.15,/ Biefstuk 2 80 2.95 Contrililet 2 80 2.95 Rib 2.602.75 Roasbeaf 2.60 2.75 Dikke lende 2.60 2.75 Rollade 2 60 2 75 Baklap 1.80, f 45 Rib.ap p, 1.30 1.45 Kunderlappen, rundgehakt, Klapstuk en Runderborst 1.30 1.45 Schenkel 1.301.45 -Niei- en slachtvet 1.40 ,1.40 Hutspot 0.39 0.30 Beenderen ,0.10, ,0.10, 70Dg v "2—" Zwezenk 0.50 stuk 0.50 stuk. Hersens ,015, stel 0.15 stel Lever 0.50 K.G, 0.50 K.G. a eren b stuk 0.50 stuk. Staart 1.25 K.G. 1.25 K.G. Deze prgzen gelden voor Rundvleeach zonder been. Yerkoop en aflevering van Rundvleesch onder andere benamingen dan vorenbedoeld, is verbvden. Aflevering van kopvieesch zal slechti mogen geschieden, indien dit verwerkt is door den hutspot. Deze maximumprgzen treden in werking met ingang van 20 Febr. 1918. Ter Neuzen, 20 Febr. 1918. De Bargemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ingevolge Circ. La B dato 13 Febr., deD navolgenden maxi- mumkleinhandelprijs voor Eenheidsworst", welke vervaardigd wordt uit 10 0/ varkens- vleesch en 90 °/0 rundvleesch vaa ffMO per- Ter Neuzen, 21 Febr. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, U J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het weerbericht van lu t meteorologisch Instituut te De Bildt v5n heden luidt als volgt:1 Hoogste fearometerstand: boven 770 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand: 751.7 Skagen. Verwachting tot den avond van 23 Febr.: Matige tot krachtige, in het Westen en Noorden tijdelijke stormachtige Zuidweste- lijke tot Westelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, aanvankelijk lets zachter. Besmettelijke ziekten. Van 1319 Febr. zijn de volgende be smettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad ge komen. Typhus: 2 gevallen te Hulst, 1 te Krab- bendijke. Roodvonk: 1 geval te Colijnsplaat, Krab- bendijke en Vlissingen, 2 te Kruiningen. Diphteritis: 2 gevallen te Ellemeet en Groede, 1 te Goes, St. Kruis en Wemel- dinge. Schorsing uitzettingsbesluit opgeheven. Door dan commatidant van de stelling der monden van de Maas en de Schelde is de schorsing van het uitzettingsbevel van M. G. A. B., Buitsch vice consul te Ter Neuzen, opgeheven met isgang van 23 Februari. De Zeeuwsch-Vlaamsche Tram. Opneming der lijn.Openstelling van het baanvak Ter NeuzenPhilippine. De lijuen der Zeeuwsch-Vlaamsehe tram zijn thana, nu ook de baanyakken Ter Neu zenPhilippine en Pyrami'de— Hoofdplaat zijn gereed gekomen, geheel voltooid. De officieele opneming, door den Raad van Toezicht op de Spoor- en Tramwegen, heeft jl. Dinadag plaats gehad. Bijna alle baan- vakken werden ge'inspecteerd. De reis werd gemaakt met een ext.H-tram. De leden van den Raad van Toezicht werden ve»- gezeld door den hoofding«Di*ur-directeur van 's rgkswaterstsat te Middelburg, den hoofdingenieur van den Prorincialen Water- staat, en den ingenieur van rjjkswater- staat in het arrondissement Ter Neuzen, terwijl de Secretaris van hat bestuur, de heer Mr. P, Dieleman en de directeur, de heer Bruning, de reis ook medemaakten. Behoudens enkele aanwgzingen werden de lijn en voorloopig goedgekeurd, en zal, behoudens nadere goedkeuriag door den Minister, de exploitatie van de lijn Ter NeuzenPhilippine, waarnaar in het alge- meea verlaogend wordt uitgezian, op" 1 Maart a.s. aanvangen. Zooals uit de in dit nummar voorkomende dienstregeling blgkt, zal de tram op dit baanvak dagelijks 5 maal been en weer rijdeD. Naar we vernemen ligt het ook in de bedoeling, bg wijze van proef een sneltrein te iaten loopen in den namiddag van Schoondijke, allean stoppende te IJzemjgke, Pyramide, Philippine, Hoek, Ter Neuzen' Zaamslag, Rapenburg naar Hontenisse, in' aansluiting met den tram van Huist naar Walsoorden, correspondence gevende op de boot die omstreeks 4 uur van Walsoorden naar Hansweert vertrekt. De vleeschvoorziening. De Minister van Landbouw heeft aan alle burgemeesters der gemeenten in Nederland schriftelijke opgave verzocht van alle hou- ders van vee, van het aantal runderen ou- der dan 12 maanden en wat voor eigen re- kening en wat voqr rekening van derden wordt gehouden, teneinde ten spoedigste over te gaan tot inbezitneming van de voor de vleeschvoorziening in Nederland benoo- digde dieren. BOSCHKAPELLE. Onze onderlinge varkensverzekering "Helpt Elkander" hield in 'het cafe van den heer G. Fermont eene zeer druk bezochte vergadering van leden en belangstellenden De agenda bevatte: 1. Aanbesteding rundvleesch. Twee slachters waren aanwezig, maar er werd niet ingeschreven. Er werd besloten zelf te slachten voor de leden, het vleesch te leve- ren beneden regeeringsprijs en eventueele schade te dekken uit de kas der verzeke- ring. 2. Wetsontv/erp Huisslachting. Werd besloten aan de Tweede Kamer per request te verzoeken het ontwerp niet goed te keu- ren, welk request ook door het bestuur van den R.-K. werkliedenbond werd geteekend. 3. Benoeming afgevaardigden naar de centrale vergadering van alle varkensbon- den in O. Z. VI., te houden te Axel op 24 Febr. a.s., werden benoemd de heeren P. B. Mel, J. Lafarre, J. Gelderland en P. de Maat-Kint. Bij de rondvraag ibracht de 'heer A. de Bakker dank aan het bestuur voor zijne bemoeiingea In verscheidene gezinnen dezer ge meente lijden een of meer kinderen' aan de mazelen; de ziekte breidt zich steeds uit. IjZENDIJKE. Voor het beroep naar de Ned. Herv. ge meente alhier is door Ds. U. T. A. J. West- rik, te Surhuisterveen, bedankt. Zonii^g 24 Feln°us8jri 1317. H. v. W., ond 21 j., schippersknecht Dordrecht, beklaagd dat zg op 7 September 191/, na weslen-eehtelijk aan boord van hat m het kanaal te Ter Neuzen liggend achi^ //De drie Gebroeders" te zijn gedrongen, zich niet op uudrukkolyk bevel van den recht- hebbenden hebben xerwijderd en zjj tesamen en in vereeniging den schipper van dat schi* hebben belet met schip aan te leggea, terwgl bovendiea de bekiaagden C. A, B en J. ten H. alstoen P. de Lege hebbe* mmhandeld. Eisch tegen elk der bekiaagden 1 maar;# geyangenisstraf. Een moole boel. Eenige ambtenaren van het Broodburea® der gemeenten Rheden stonden voor da Arnhemsche rechthank terecht wegens dief- stt-l en verduistering van broodkaarten. Sen beklaagde bekende eenige brood kaarten te hebben weggenomen, ten deelt om er een verzameling van aan te leggen, voor de rest om aan zijn moeder te geven- In het geheel nam hij 19 stuks weg. Sen vrouwelgke beklaagde bad tweemaal toen men thuia zonder broodkaart was, eeit kaart weggenomen; odl^ een derde bekL bekende ook tweemaal een broodkaart ta- hebben weggenomen. Een vierde beklaagde, destyds chef vat. het eroodbureau, docb seiert benoemd tot afdeelingschef van een rijksgraanbureani deelde mede wel eeits broodkaarten te heb ben weggegeven aan personea, die thuia zonder brood zaten ook heeft hjj eenige- kaart en afgezonderd voor het archieL Nummer rjjf eindt-lijk, boekhouder van het .evensmiddelenbedrjjf der gemeente Rheden, verklaarde wel eens broodkaarten te hebben weggegeven, doch nooit voor ziehzelf te hebben behouden. Er waren ambtenaren die een verzameling van brood kaarten aanlegden, en een instructie hoe met de kaarten moest gehandeld, beatond er niet. Op het bureau is tusschen oud papier een geheele serie nog geldige brood kaarten gevonden. Cantrole bieek er niet te bestaan. Het O. M. achtt8 het gebenrde ee& ernstig fpit en eischte tegea de beide iaatst- genoemden elk zes weken, tegen ieder der overjqe bekiaagden een maand gerangenis- Kaasvereeniging. RECHTZAKEN. Arrondlssements-Rechtb. te Middelburg. Bovengenoemde Rechtbank heeft in hare zitting van Vrijdag 22 Februari 1918, da volgende vonniasen uitgesproken C. d. P., oud 43 jaar, - veldarbeider te Overslag, pdetiaeerd, is wegens poging tot uitvoer veroordeeld tot 1 maand gevang. B. d. B., oud 70 jaar, huisvrouw van A. J. D. te Zaamslag, is wegens beleedi- ging veroordeeeld tot 7 boete of 7 dagen hecht. J. G. B.. oud 26 jaar, bankwerker te bas van Gent, is wegens algvoren veroor deeld tot j 5 boete of 5 dagen hecht. W. M. C. M., oud 30 jaar, huisvrouw van G. J. B. ta- bas vaa Geat, is wegens hetzeifde feit veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. C. v. A., oud 60 jaar, landbouwer te HeikaDt, is wegens distribute overtreding veroordeeld tot 25 boete of 25 dagen hecht. P. v. D., oud 70 jaar, landboawer te bt. Jansteen, is wegens alsvoren yeroor- deeld tot 25 boete of 25 dagen hecht. E. A. N., oud 23 jaar, veldarbeider te btoppeldijk, is wegens beleediging ambte- naar veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. A. d. Boud 57 jaar, landbouwer te bt. Jaosteen, is wegens distributieovertreding vrijgesproken. Een schipperskwestie. Ter 3ake van de destijds door ons ver- melde belemmering van schipper P. de Lege, die, buiten den Alg. Binnenschippersbond bevracht, wilde verhalen naar de laadpiaats, stofidan heden voor de rechtbank te Middel burg terecht J, t. H. oud 49 j., schipper te Ter Neuzen, C. A. B., oud 49 j., schipper te Sas van Gent, C. P., oad 33 j., schipper te Ter Neuzen, W. G., oud 28 j., schipper te Ter Neuzeu, J. v. D., schipper te Ter Neuzen, K. M., oud 33 j., schipper te Hoogeveen, De directie van de N. U. M. heeft, gehoor«f het bestuur der Kaasvereeniging, in afwach- ting van de uitkomsten van een verder on- derzoek ter zake, bevrachting van de zee^ schoenei Noordster met een partij voor uit voer naar Engeland aangewezen kaas, wel ke te Amsterdam in toeslag is genomen voorhands uitgesioten - van de verkrijging van een endossement harerzijds om uitvoer- vergunningen de firma's Jacob Boekel, koop- man en kaasexporteur te, Alkmaar, de I stoomzuivejfabriek Kuinre te Kuinre de j stoomzuivelfabriek de Friesche Palen te De Fnesche Palen, de zuivelfabriek Oppers te .yolvega, de kaas- en roomboterfabriek Sloten te Sloten (Fr.), de kaas- en room boterfabriek Frieslandia te Wolvega De directie der N. U. M. heeft besloten van de ontvangst van vetten te zullen uit_ sluiten de kaasexporteurs die hetzij recht- streeks, hetzij door tusschenkornst van def- den, met bovengenoemde exporteurs tijdens den duur hunner uitsluiting handel hebben gedreven. De directie der N. U. M. zal voorts de regehng overwegen, kradhtens welke de uitvoer van overzee van kaas voortaan nie* anders zal geschieden dan door de N. U. M ^ewezen cargadoors, die tegenovef aan haa? zich persoonlijk hebben aansprakelijk gesteld voor de aflevering van kaas in he! land van bestemming, binnen een bepaald aantal dagen na vertrek uit een Nederland sche haven, behoudens gevallen van over- macht, ten genoege van de N. U. M. door nen te bewijzen. Rijksgraanvoorziening. De heer C. O. P. van Stolk heeft de Re~ geering medegedeeld, dat hij, in verband met zijn bij t begin van den oorlog gedane voorstel om inkoopen van tarwe en mee! zonder verdienste te willen behandelen. welk voorstel door den toenmaligen Minis ter van Landbouw geweigerd is, nu beslo ten heeft de door hem persoonlijk genotes gelden aan den staat te schenken. EERSTE KAMER. De aanvulling van art. 71 van het Regee- ringsreglement van Ned. Indie, werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadai de heer Van den Berg heeft betoogd, daf de regehng van omyorming van dessa's toi gemeenten vollediger had moeten zijn, de heer Van Kol heeft aangedrongen op spoed voor verdere doorvoering van decentralisa- tie, en Minister Pleyte heeft betoogd, das er alle aanleiding bestaat, dessa's in ge- •meentelijk verband -op te nernen. Aan de orde is daarna de spppletoire fn- dische begrooting. De heer Van Kol becri- tiseert de zwakke houding van de regeering -ten aanzien van de Nederlandsche scheep- vaartmaatschappijen, in zake het vervoeren van Indische producten voor ons land. Hij waarschuwt tegen het vertood van concubi- naat en komt op tegen het voornemen on« Europeesche miliciens onder te brengen in afzonderlijke lokalen en verklaart, dat de TER SEEZEJfSCHE COURAST. »e Burgeme«ster der gemeeute TER NEUZEN saa*kt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ing»s«hrevenen Toor de militie, lichting 1918, dezer gen/cente, op hun aanvrage om vrijstelling van den diessst wegens kostwinnerschap, door Gedeputeerde St&Um dezer provincie de aehter ieders naarn ver- meW# uitspraak is gedaan N A M E N DER IN4ESCI1REVENEN. R«b«a J. B. U I T S P R A A K. Voorgoed van den militie- dienst vrijgesteld. 'Van deze uitspraben kan gedurende lien dag en, - te rekenen vaa den datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen lo. door den ingesehrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn Vader, moeder, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de gemeente inge- schravenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator 3o. door den Commissaris der Koningin in de provincie. Da personen, onder lo. en 2o. bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in beroep wordt gekomen, behoorlijk met redenen cfnkleeden en ter secretarie dezer gemeente inleveren. Verzoekschriften, niet ingericht of niet ingeleverd sp de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Tar Neuzen, 21 Februari 1918. De Bnrgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ft ft ff Vleesch Vleesch afgehaald aan niet aan den ^en winkeL winkel afgehaald. Hervormde Kerk. Tor Beuzen. Sj u. en 2 u., Ds. A. Ticomeraiaa. Siuiskil. u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raama. Zaamslag. 9 n. en 2 u., Ds. G. van Di». Axel. 9^ u. en 2 u., Ds. J. B,Tk. Hugenholtz Sas van Gent. 9^ u., Ds. H. Akersloot van Hou- ten Roos. Hnlst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 u., W. J. van Bindonk. Oereformeerde Kerken. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. S. Groeneveld Woensdag 27 Febr. 4} u., Ds. S. Groeneveld, Bid- uur nood der tijden. Hoek. 91 u. en 2 u., Ds.. H. t. d. Wal. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. L. de Bruijne. Gereformeerde Gemeente tVlooswgkstraals) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. eD 5J n., Ds. D'. C. Overduin. Oud-Qereformeerde Gemeente. (Vlooswtjkstraat. Ter Namzen. 9 u., 2 u. en 6* u., leeskerk. Lokaai „Ehen-Haeser(Kerkhofiaanj, Ter Neazen. n., Evangelisatie. K. K. Kerkdleneten te Ter Neu&en. Zafidag iija de H. H. Diensten em 7, 8J «s 10 mmr. 's Namrddagt om half drie Laf.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1