Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6645. Zaterdag 9 Februari 1918. 57e Jaargang. liiandel ten, Aaiiwpiiig Yerkrijgbaarsteliing Letensmiddelen. OELQLEENSHO ad 13000,-. Bekerstlraakiffig, De Oorlog. :rd. wers blad- Abonnementsprijs Maximsimprljzen Siroope oz„ Maxirnumprijzen Jam. ties. :ster. gent Oemeerite ZAAiSLAG. iaxfmor&ipnjzen Iirood, FE gXLLETON. BIHWIHtAND. iari door 2 Maart nBieta5'. eamslag. lU K.G. V mden. 99 en met en van aft aan itokers, ur. Irouwerij- mogelijk tend, dat p. Beetw. n beveelt g van de trac- iriek. Hz., mpolder. >e 32 5.30 5.38 5.60 5.15 5.2* IS 6.40 6.50 7.— 7.1® 7.SB 7.21 7.88 8.18 8.86 '.09 '.20 '.26 .32 .88 .46 .03 .06 .18 .20 .80 TEB SEUZESSCHE COURAIT. - per drie maariden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40. Burgemeester en Wethouders van TEE 1 NEUZEN raaken bekend, dat. in ds week pan SI-S7 FebiPua ItSH8 geldig zuiien Eijn voos Aardappelen bon no. 17 en 18 bon no, 10 Bak- eD Braadvet n 6 Groene Erwten 17 Tarwe-waterbrood (gebakkem van Regee- ringsbleem) op a. 0.36 per K.G. of b. 0.09 per 250 Gram.. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. kringen aan het redeneereri is over de poli- tiek der regeering. Hij was nu al eenige ma- ien van West naar Oost vice versa gezon- den, reeds tweemaal gewond, en meende, nu gerechtigd te zijn, nu zijn regeering den oorlog nog niet eindigde, zelf te beginnen met de weerkracht te verzwakken. Hij vertelde mij hoe op verschillende pun- ten geconcentreerd is. Zoo o.a. weer in het genoodzaakt geweest, op verzoek van de Bessaratisohe regeering de spoorlijn Kisji- nefUngheniJassy te bezetten, tegelijk met verschillende centra in Bessaratie, o.a. Bolgrad, Reni en meer levensmiddeien- centra. In geheel Bessaratie, tot aan den oever van den Dnjester, woedt een strijd tusschen Roemeensche Jroepen en cngeregeide Bols- jewikische afdeelingen. Vlaamsche duinengebied bij Lombaertzijde, verder tusschen Dixmuiden en Yperen, bij Ondertusschen halen de Bolsjewiki van voor*/ 14750, J, Viisser te Sliedrecht voor J '4333, j. de Bree Fz. te Ter Nenzen voor f 13T80, W. L. Klos te Scherpenisse v.;or 12960, A. Lagasse t& Retranchement voor f 12948, 1. Cambier te Breskens voor f !29j8, A. StoffelS te Hoogcihcidc voor i 12680, J. Visser te Sliedrecht vcor f 12441, I. de Ruijscher te B,iervliet voor 119(30 Ci; J. Wolfert te Hoek voor f 1J850. XoSenvoorziemng! Zooajs men zich herinnert, is in het laatst der maand December door een aantal inge- Lens, en ook in den Elzas. De Duitschers verschillende sectoren van het' Russische zouden this volgens mijn zegsman, op vier j front troepen wegYen concentreeren ze in punten w/illen aanvallen. Als het ware dus Zuidelijk Boekowina, de Oekraine en Wes- ze'enen een_adres gericht tot het Rijkskolen van uit vier centra concentrisch willen aan- I telijk Bessaratie. V t>ureau. waarin ergemotiveerd op werd aan- Burge»me»ter er: Wethouders der ge- vallen. De vooruitzichten ziin dreieend De do- gedrongen, de toegekende hoeveelheid kolen dat t Die methode is tot n* 5e serie 6e 3e 2e 1 m een to ZAAMBLAG maken bekend, dsl Die methode is tot i,.\ toe nog niet toege- ingevolge leeningsb.'sluit.'iw ohliqatien j Pa&t °P het Westfront. Men heeft troirwens O fk j. ;r zv, i VOOT Hi Ter >ieuzeri, 8 Febr. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J, BU1ZINGA, Burgemeester. L. WABE&E, Secretaris. N,B. Op bon no. 6 ?oor Eak» ©e? Bpsaadwst mag 0,100 K.G. worden afgegeven. - - De Burgemeester van TER NEOZEN maakt b&kend, iugevolge Ministrie?le circu- laire No. 12 te bepalen de vffl'gende msLximnm-kLeinhandelprijzen voor Beit.e zwarte siroop /O^?1^ per l/2 K.G. Zwarte siroop No. 2 0,25 !/2 r Doxtrine (onverpakt) 0,33x/2 !/2 Sago (rerpakt) /OtSO per pakje van 1/2 K:G. Paktneel 0.13 pakje ran Sago (onverpakt) Pakmeel H 0,13 e 0,271/2 n pakje van V2 K.G. h n 0,12 v pakje ran v4 K.G. De Burgemeester vc'trnoemd, J. HDIZINGA. vain f 300, .rentende maximum de inschrijving is opengesteid tot en met 85 Feijs*. a.8c| des voormiddags ten 10 ure De storting moet geschieden voor of op 1 Maart a. s in den voormiddag bij den Gemeente-Ontvanger. Het leeningsbesiuit ligfc ter Gemeente- Secretarie ter inzage, Zaams.'ag, den 6 Februari 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JORS DE FEJ.JTER Pz., Voorzitter. J. STOLK Lzx Secretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking dsr Brood' kaarten, gsldig voor het lie Tgdvak, ingaande op 14 Februari a.s., zal plaata hebben van 11 tot en met 13 Februari 19tS, telkens van 9 uren fs morgens tot 4: uren nainiddags. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEUTER, telijk Bessaratie. V De vooruitzichten zijn dreigentf. De.po- sitie van Roemenie is meer" dan netelig, nraar het is genoodzaakt alie noodige mili- die mehode vee' volk en veel mate- taire maatregelen te nemen om uithonge- nnrltrr- /=»n hz»+ 110 Fzx -x 7 /-»♦-, dot r,n 1. riaal noodig; en het is te vreezen, dat, wan- neer het werkelijk tot zu'lk strijdvoeren komt, het aantal slachtoffers een tot nu toe ongekend hoog aantal zal bedragen. Een ontzettende ramp dus voor tienduizenden. Enorme hoevelheden ammunitie en schiet- tuig heeft men opgehoopt; en meer dan 2]/? rnillioen man hebben de Duitschers aan het Westfront. Heel de kuststreek en dieper het land in, worden steden en dorpen ontruimd om in gereedheid te worden gebracht voor de gewonden die men verwacht. Afzcmderlijke brigades zijn weken lang bezig geweest ailerlei beddegoed bij de in- woners in beslag te nemen, om te dienen als hospitaalmateriaal. Mijn zegsman nam aan het in beslagnemen zelf deel, en vond daar- door juisf de gelegenheid om er tusschen uit te knijpen, Doch hij verklaarde tevens dat de grens uiterst streng bewaakt wordt. Men heeft zooveel mogelijk voor de grensbewa- kir.g lieaen gekozen op wier trouw men meent vast te kunnen rekenen. Ia verhou- ding heeft men meer gegradueerden voor de grenswacht dan gewone manschapoen. De Burgemeester van TER NEDZEN maakt bekend Iugevolge Ministrieele nireulaire no 2383 te bepalen De maximumkleinhaadelprijs voor welke jam of marmelade uitgewogen zal rnogen worden te koop aangeboden of verkocbt prima appeljam 85 cent per E.G., 9 cent per i/l0 K.G. Frambozenjam. Frambozen en Besaenjam. I Kersenjam. j 95 cent per Kg. Aardbeienjam. 10 cent per Roode Bessenjam. 1/ g;,r. Reine Ciaudejam. Oranje Marmelade. Yoor iclichtingen omtrent groot- of ius- scbenbandelprijzen zich te vervoegen ten kantore Levensmiddeiecbureau. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend Ingevolge MiniKstrieele circulaire No. 60488/36 te bepalen dat met ingang van 1 Februari 1918 de maximumprijg wordt vastgesteld voor DOOR H. RIDER HAGGARD. 91) Den morgen na den grooten optocht zat de kioopman Demetrius van Alexandrie, dien wij jareulang gekend hebben als Caleb, in het kantoor van zijn pakhuis, waar hij zijn goederen had opgeslagen. Den vorigen dag was bij voortdurend op de been ge weest, om Mirjam te volgen op haar lan- gen weg van blinkende schande door de straten van Rome. Toen kw.am de a vond. toen zij met de an- dere slavinnen in het Forum verkocbt moest worden. Caieb bad al zijn waren te gelde gemaakt, daar hij wii begi'eep, dat het mooie Meisje met de Paarlen, waar de heele stad van sprak, een hoogen prijs zou opbrengen, voioral daar Domilianus onder de hoopers genoemd werd. Hij booti tot zijn laatste goudstuk, doch moest onder- vinden, dat anderen nog hooker prijs kon deb besteden. Zelfs. de afgevaandigde van den prins moest het opgeven, enMirjam werd ten laatste toegewezen Het gebraik der Ned. schepen. Router meldl aan de Daily Mail" uit Ameri ca, welke plannen behalve den aan- bouw van schepen, men heeft om tot zoo groot mogelijke lonnenmaat te komen. Daarts wordt o.a. hiedegedeeiU, dat een rnillioen ton scheepsruimte zal worden ont- nomen aan de vaart langs de Oostkust van Zuid-Amerika en ter beschikking van het leger zal worden gesteld. De schepen hier- voor gebruikt zullen vervangen worden door Nederiandsche schepen, die in de Ameri- kaansche havens worden vaslgehouden en floor i ransehe zeilseliepen, niet geschikt voor de vaart door de gevaarlijke zone. TGEBlEREIDSELEN VOOR EEN GROOTEN SLAG? Woensdag had ik wordt aan het Hbl. geschreven op onze Brabantsche grens een ontmoeting. Ik ontmoette nl. een Duit- schen marine-matroos uit Vlaanderen, die met veel overleg en met groote moeite over de grens was gekomen. Nadat ik den 22- jarigen knaap onthaald had op het noodige, gaf ik mijn ni&uwsgierigheid te kennen, omtrent de gebeurtenissen in het bezette gebied. A! spoedig vernam ik van hem, dat nu de grootste drukte van het vervoer van,, personen en materieel achter den rug is. Men is klaar voor de gebeurtenissen, aldus drukte mijn zegsman zich uit. -„Welke ge beurtenissen?" vroeg ik. „Wel, den aanval op het Westfront", was het vyederantwoord. „Binnen heel korten tijd zou men begin nen", was de meeriing van de ondervraag- de. En dit was de reden dat hij er vandoor was gegaan. Ik vroeg hem of hij zich zelf dan n-iet laf vond? „Neen! want we vechten voor slechte doeleinden", was het antwoord. Uit zijn ver- dere gesprekken bleek, dat men in militair nan een ge- heimzmnige vreemde \mouw, als een hue. rin igekleed, waarin Caleb, ondanks haar sluicr en ilaap veranderde stem, dadeliik Nehushta berkend had, hoe omvaarsehijn- lijk het ook zijn moclil, dat Nehuslita 'iii Rome zou wezen. Waar zou zij in dit land het geld van- daan halen? Of liever, op wiens last kocht zij Hij koai slechtis aan een persoon den- hen Marcus. Doch Marcus was niet in Rome. Caleb had alle reden om te gelooven dial zijn medeminnaar dooid lag tusschen de tienduizenden om Jerusalem been. Al was het Mirjam missehien ook gelukt, hem liier of daar te verbergen, wat moest hij, zwaar .gewond, en zonder voedsel of hulp begin nen? En dan, indiein hij nog leefde, waar- pm nam zulk een rijk man, zulk een dap per toff icier, geen deel aan den Triomf- toicht van Titus? Met wanhoop in het hart had Caleb Mir jam zien verdwijnen met Nehuslita en den ouden dienaar. Hij had haar willen volgen, doch was door den portier teruggewezen. Hij bleef bij de deur staan, told at de af- slager ajleen lerugkwam, en hij begom te begrijpen, dat koopster en slavin door een anderen uitglang nioesten vertrokken zijn. I Iaaslig liep hij naar buiten, "doch zag niets dan een jongen man, .in wien hij den klerk van den afslager lierkende. Wij weten reeds, hoe hij van hem inlichtingen wist te verkrijgen, en hoe hij de vluchtelingen volgde tot het huis, waarvan de deur ach ter hen werd dichtgeslagen. Hij wandelde loan het huis been, dat ledig scheen te zijn, of^choon hij door een der met luiken ge- sloten iiamen iicht meende te zien. Nu wist hij waar hij was. Het was de pick, waar de optocht had stilgehoiuden, omdat DE STRIJD DER ROEMENIERS TEGEN HET BOLSJEWISME. Renter verneemt voigens officieele tele- grammen waarvan het laatste op 2 Febr. is gedaieerd, dat een groot deel' van het Roemeensche leger thans bezig is Russische troepen, soms na hevigen strijd, te ontwa- penen. De afbrokkeling van het Russische front in Moldavie nec.mt steeds grooter omvang aan en de Russische troepen, welke tot dusver als loyaal werden be- schouv/d, worden rnee;^ en meer door de Bolsjewistische desorganisatie aangetast. Heele Russische afdeelingen verlaten het front en begeven zidh naar de Russische grens; onderweg -ondernemen zij herhaai- deiijk aanvallen op de Roemeensche troe pen en dorpen. Bij een aanval der Russen op Galatz hebben Roemeensche troepen na een ge- vecht, dat 24 uur duurde, de negende Rus sische divisie ontwapend en vijftig kanon- nen buitgemaakt, waarmede zij de plaats bombardeerden. Enkele afdeelingen van deze divisie vluchtten naar de Duitsche loopgi'aven. Woensdag 11, deed het zesde Russische legercorps met zware drtillerie een aanval op Falticeni, in het centrum van het Molda- visch front. Zij werden echter door de Roemeniers omsingeld, die de troepen ont- wapenden en onder convooi naar Rusland zonden. Afgezien van de grootere troepenbewe- ■gingen, veriaten regimenten, compagnies en kleinere troepjes Russische soldaten hun post, overal plunderend, waar zij de kans schoon zien. in de nieuwe republiek Bessaratie zwermt het zoo van deze benden, dat de regeering van Bessaratie genoodzaakt was aan Roe menie te verzoeken troepen te sturen, ten einde aigeheele verwoesting van het land te voorkomen. In het binnenland van Bes saratie, vanwaar de Roemeensche en Rus sische legers voedsel krijgen, heeft de Bols- jewikische Roode Garde, te zamen met an- dere ttoepen, levensmiddelendepots in be slag genomen en treinen met voorraden voor het leger en de bevolking in Moldavie aangehouden. Bijgevolge is de Roemeensche regeering de beschimpingten van hel publiek onder de wielen van den zwaren wagen had gewor- pen. Ja, zeker, hier was nog de bloedvlek op de ysteenen, en daar lag nog een stuk van het spinrokken, dat hem uit spotlernij was gegeven in piaate van een zvvaard. Aardige menschen, die Romeinenl Ilier- niaar afgemeten, had ook zijn medemin naar, Marcus ditzelfde lptt moeten onder- ga,an, want hijzelf had Marcus gevangen genomen. Die gedachte deed Qfileb glim- lachen, want hij wist, dat er geen dapper- der krijgsman was dan Marcus. 1 ring te voorkomen, niet alleen van de eigen troepen, maar ook van de Russische troe- j pen, die ndg aan het Roemeensche frqnt zijn, en van de burgeriijke bevolking. Er komen steeds meer bijzondefheden binnen omtrent de wreede wijze waarop de Bolsjewiki de Roemenen be'hapdelen, die langen tijd in Rusland gewoond hebben; bij massa's worden Roemeensche officieren en officieele leden van het parlement gearres- teerd, in 't bijzonder te Odessa. Nog niets werd vernomen van.de leden van de Roe meensche legatie en van de militaire en ci- viele leden van verschillende commissies, die op 28 Januari met een termijn van eenr- ge uren verbannen zijn, vermoedelijk naar Finland, doch daar de communicaties zijn afgesneden, is hieromtrent geen bericht ont- vangen. EEN AMERIKAANSCH TRANSPORTSCHIP GEZONKEN. 200 slachtoffers. LQNDEN. Officieel. De Anchor-boot „Tuscania" is in den nacht, van den 5en Februari dicht bij de Iersche kust getorpe- deerd, terwijl zij •troepen der Vereenlgde Stalen vervoerde. 1 IHet aantal geredden is ongeveer als volgt: Militairen: 76 officieren, 1935 manschap- pen; Bemanning: 16 officieren, 125 manschap- pen; Passagiers: 3, alsmede 32 personen, wier identiteit nog niet is vastgesteld. Het aantal personen aan boo-rd van het schip b&droeg 2397; hiervan zijn er in't ge heel 2187 gered Bovenstaande rijfers 7iin voorloopig en nog siechts bij benadering. voor de le en 2e klasse te verhoogen, daar die, voor de werkeride klasse, zeker in piaat- sen waar niet over gas kian worden be- schikt, m verband met hun levensvoorwaar- den te klein was en de plaatsen waar geen gas is, ten achter stonden bij plaatsen waar daarvan wel voor koken of vefwarming kan gebruikt gemaakt worden. Ook de Brandstoffen-commissies in Zee- land, te Goes vergaderd, hebben zicfi in ge- lijken zin tot het betrokken bureau gewend. Thans is, onder dagieekening van 5 Fe bruari I.I., van den Miinister van Landbouw., Nijverheid en Handel, het volgende schrij- ven ontvangen „Terugkomende op Uw schrijven d.d. 9 Janhari betreffende verhooging van het rantsoen voor klasse I en IA, heb ik de eer U mede te deelen, dat ook door mij wordt beaamd, dat in sommige gevallen de bewo- ners van plattelandsdistricten, waar geen hout of turf is en ook geen gas ter beschik king is, inderdaad ddor het petroleumgebrek verplicht zijn reeds vroeg de kachel aan te steken en dus dikwijls op het gebruik van meer brandstoffen zijn aangewezen. In verband daarmede zal thans door de Rijks- kolendistributie ^een rondschrijven tot de Brandstoffen-Commissies Worden gericht ter Verkrijging van de noodige inlichtingen, op grond waarvan kan worden beoordeeld in welke districten de verhooging van het rantsoen voor klasse I van 10 op 12 een- heden kan worden overwogen. Voor klass£ IA, dat zijn zij, die gas hebben, bestaat hier- vodr geen reden. Ook zal het onder de thans bestaande omstandigheden, in geen geval mogelijk zijn de eventueel te verstrek- ken extra 2 eenheden tegen lageren prijs ter beschikking te stellen." TER NEUZEN, 8 Februari 1918. Het weerbericht va'n het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt: iHoogste barometerstand: boven 765 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand: 752.4 Skagen. iVerwachting tot den avond van 9 Febr.: Matige tot krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige Zuidelijke tot Wesielijke wind, meest betrokken of zwaar bewolkt, waar- schijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Het gemaskerd ha! schijnt een succes te zullen worden voor de inrichters. Naar wij vernemen heeft de com- missie het noodig geoordeeld het aantal loegangskaarten te moeten beperken, waar- door thans nog siechts enkele kaarten ver- krijgbaar ziin. Duitsche deserteurs. V/oensdagavond werden hier ter inter- neering doorgebracht acht nog jeugdige Duitsche militairen, die den neutralen bo- dem hadden opgezocht om de wapens te kunnen neerleggen. Uitslag aanbestediug. Bij de aanbesteding van het calamiteus waterschap Oud- en Jong Breskens van de aarde- en kramwerken tot verhooging en verzwaring van den zeedijk van bovenge- noemd waterschap, dienst'l9181919, ra- rrnng f 11.650, gehouden op 5 Februari, werd ingeschreven door de volgende heeren: P. j. van de Sande te BreskensVmor f 16000, Beton Maatschappij, werkende te Breskens schoon zij nooit zijn genegenheid bad be- antwoiord. en die hij tot zijn la^tsten le- vensdag zou blijven liefhebben. Den gieheelen langen nacht bleef Caleb om liet koude, ledige paleis rondzwerven. Alleen de gedachte, dat zij voor - .Marcus even goed verloren was als voor hem, sclionk hem -cenigen troost Eindelijk brak de dag aan. Bij de cersle lichtstralen kwamen de siraatvegers opdagen, want na dezen groo ten optocht h oop ten zij voorwerpen van waarde te zuilen vinden, verloren door de deelnemers of de tocscliouwers. Twee dezer Besmettelijke ziekten. Van 30 Januari5 Februari zijn dn na- volgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheids- raad gekomen: een geval van roodvonk te Axel en twee gevallen van diphteritis te Breskens. Verblijf ontzegd. De commandant der stelling van de mon- den der Maas en der Schelde liecft het verblijf in zijn gezagsgebied ontzegd we'gens betrokken zijn bij den smokkelhandel aan: Servaas Cornelis Petriis Verbrugge, geboren 12 November 1887 te Ter Neuzen, werkman te Sas van Gent, van national; teit Neder l ander, en aan de Belgen: J o an nes AI ti er ins Franciscus de Coninck, geboren 8 Maart 1889 te Antverpen, wonende te-Sas van Gent werkman; Levinus d'e Moor, geboren 2 Mei 1891 te Selzaete, ferblijf houdende te Sas van Gent, en Emiel de Wildte, geboren 25 Februari 1892 te Gentbrufge, wonende te Sas van Gent. Verder werd het verblijf nog wegens het j vermoeden zich te hebben schuldig ge maakt aan met de neutraliteit sirijdige han- delingien aan: Carolus Ludovicus Huv- brecht, geboren 8 October 1886 te Clinge, wonende te Veere van beroep visschcr, van nationaliteit Nederlander. Uitvoer van visch. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien zijn beschikking van 18 De cember, houdende foepaling, dat de uitvoer van alle visch, behalve Noordzeevisch. siechts zal Imogen geschieden langs de sta tions Groesbeek. Zevenaar en Oldenzaal. voior wat betreft den uitvoer over land, en langs de haven van Rotterdam, voor Svat betreft den uitvoer over zee, heeft bepaaid, Nu kwam hij weer op andcre gedachten. werklieden begonnen te ve-mndicht bii de rgens in dat eroote. donkere huis, wps ve;,en, uicni ini ae Ergens in dat groote, donkere huis was Mirjam, even ver van hem verwijderd als- fof zij zich nog in Judea bevond. Maar wis was hier bij haar? De man, die twee- duizend sestertia voor haar bezit had uit- Tot dusverre was het leven van Caleb beheerschl door twee hartstochten eer- zueht en de liefde voor Mirjam. Uit eer- zucht had hij een hooge positie onder de Joden Avillen verwerven, en dapper had hij zijn leven gewaagd in tal van wanhopige ge vechten. Docli te vergeefs. Het eind kwaitt, en tot de weinigen die er het leven en de vrijheid afbrachten, belioorde Caleb. Met het geld dat hij vroeger had overge- spaard, dreef hij handel. Zijn uitzicht op een troon was verdwenen nu wilde hij rijkdominen verwerven. En steeds, bleef hem de hartstochl hij voor een vroifv/ onder de tWee umeinsche soldaten, die door i duizenden het meisje, zijn vnoegere speel JOden waren gevangen genomen, zich om kameraad, dat hij aljijd had liefgehad, of plek waar Caleb stond, en vroegen *hem lachend, of hij dien nacht in de goot had igelegen, en of hij den weg -naar huis niet meer wist. Hij zeide, te wachten totdat de deuren van het huis waarvoor zij stonden, zouden geopend worden. Welk huis? vroegen zij. Het Huis van den Gelukkigie? en zij wezen op het marmeren paleis van Marcus, waar Caleb nu ook deze woorden in gouden letters boven de deur zag staan. Hij knikte. Nu, zeide de eene man, dan kunt gij nog een poosje wachten, want in dat huis woiont geen gelukkige meer. De eigenaar is in den oorlog gevallen, en niemand weet Wie zijn erfgenaam inag wezen. „IIioe heette hij dan?" vroeg Caleb. Miarcus, de gunsleling van Nero., ook wel 'de gelukkige genoiemd. Met een vloek keerde Caleb zich om en liep weg. Mpt woiede in het hart, zat Caleb in het kantoor b-ij zijn pakhuis. Hij had siechts een verlangen zijn gelukkigen medemin- i'oarMarcus te dooden. Marcus had het leven erafgebracht en was weer te Rome, dat stond vast. Hfj, een der rijkste patri- ciers, had de groote som gegeven, die de loude Nebusthia in staat stelde, het begeerde Meisje met de Paarlen op de slavenmarkt te koopen. Zijn eigendom was naar zijn liuis gebracht, waar hij haar verwachtte Dit was dus het einde van hun langen strijd; dil was I net Loon voor al zijn wroe ten en slayen. O, nog liever had hij in dezen stemming haar aan den snooden Domitia- nus gegund, want Domitianus zou zij al- tlxans gehaat heblien, terwijl hij .wist, dat zij Marcus liefhad. Nu bleef hem siechts de wraak over W re ken. zou hij zich, maar hoe? Hij kon Marcus bespieden en vennoorden, maar dan zette hij zijn eigen leven op het spel, want hij wist wel, dat de dpod den vreemdeling en vooral den Jood wachtte, die de hand durfde opheffen tegen een Pomeinsch edel- man, en huurde hij anderen, dan konden die tegen hem getuigenis afleggen. En Caleb wilde niet sterven. Het leven was het eenige goed, dat hem gebleven was. Zoo- lang hij leefde, mocht hij nog hopen, Mir jam te zullen winnen als Marcus dood was. Dan zou zij zeker met zijn anaere sla- ven verkocht worden, en kon hij haar koo pen tegen lageren prijs. Neen, hij zou zich niet in gevaar begCven; hij zou zijn kans afwachten. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1