PL m. 20-40 gem. Bouwland SCHEURKALENDERS OLIEHANDEL, 811 eon lading ONDERHOUDSGRIND. LIENSKOK Moderne loin HOOSWATERGETIJ Wegen.kaart voor Zeeuwsch-Vlaanderen. advert en tie n. Ghr. Hist. Kiesveteenipg De Cinema-VDorstellingen Prijskamp met (te Jaskaart Prijskamp op het Biljart Kost en inwoning Waggnmakerswerkplaats, te AXEL. 326 Qimenoocmen. 2 Buiskaobeis, 7AI HEEL&Ca! IT o o sr3a a sa d st. s Vanaf 25 cent en hooger. eea WOONHUIS eenfjinkeWerkmaRswoning. een, Eoven/woning Cafo-Inventaris. VAN OALEN, Teekenpapisr, een Amerikaansch ORG EL or r ie9 na|T II k®opt If. J. VAN UEM OUDEN, Firma A. J, WiTTE ZOIEN, H. J. van der Meer Zonen Wachtende Voorjaarszaajgransn. ¥Oy^il0IC£iSs CNE0IETVEREENI6SN6 o o x- b. a d. e n, Siyg- Prijs 35 Franco per post 3® cont. fWfffffWff" I Sted TER NEUZEN. Woensdag 16 Januari, bij P MEERT te Sloisfcii, Qpenbare Verkooping. Operibare Verkooping. BOUWLAND Openbare Verkooping EEN HU18 EM ERF Verkooping 1 Keuksnkacfiel met 4 q^bbs, NaaimachiaBs, aSsook Ledtkact Jumelles of Verrekijkers. nog enkele Christelijke en Humoristische. I - Firma P. J. VAN BE SANDE SCHOEN- en GAREBLMAKER D a g e 11 j k s verkrijgbaar i MARSIUE - Noordstraat 40 - Ter Neuzen H Heeffer en A Lippens ROLLUIKEN, Een Edison Phpnograaf Kalkbluttscherij - Saumerij A A A A A A.x& AAA INSLAG8IUETTEN en PASPOORTEN. PUIKE LOOPVARKtNS. Kassier en Commissionair in Effecten Kersstraat 3-5, Ter Neuzen, Telefoon no. 58. BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden. tlissihghn. PELTERUEN HUIS Het geheele seizoen een mime keuze voor- han den. Dimefacaailnul en blokjes, een Kantoorbediende. SMIDSKN ECHT een twee.de ME ID. Ls van Waesbergks-Jaiissens, V erkrijgbaar; van TIE NEUZEN, geteekend door dhr.A. M.y.d.REIT, in Seven bureelambtenaar bij den Prov. Waters! Meest volledige kaart voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten. Firma P. J. VAN DE SANDE, sr z< V ei <-te| vo JOHAH ADRSAAN. 's Gravenhage, 13 Januari 1918. te Ter Neuzen. op Zondag 20 Januari -1918. б.69.40 HA (15 gemot 7 roeden) ZATERDAG 19 JANUARI 1318, D0NE3ERDAG 24 JANUARI 1018, 1. Eers Hserenhuis en !uin 2. Een Winkeihuis en Erf 3. Een Woonhuis, Schnur en Erf 4. Een fcave? Weiland 5. Een Huis, Schuur, doode Pasrden5 Koeien VewSeos, Kalvers, mu. Kantoor geopend 9-12 v.m. 's Zaterdags esloten Koopen en Verkoopen effecten. BOEKHANOIL. Ondergete kende maakt het geachtepubliek van TER NEUZ'EN en OMSTREKEN bekend, dat hij zich gevestigd heeft als Aanbevelend, J. F. SCHIEMAN. Ter Neuzen, Lange Kerkstraat 16. Prima Lamsvieesch. Osstmuiien, Spiecen Rol tsuen®, Paling, Qssetomg, Kalfstwwg, Lunchtong. Hamburger Ossersb, Peke wleesch. Fr«»nkf<sr4er Xnakworst ess vepschiUende soo»»S:««i L«>waraastei. Machinate Hautbewerking, met 41 roeden GR0N0. TA.NDART8, Brouwerijstraat (hoek Havenstraat), Ter Neuzen Telefoon No. 105. is een Delicatesse op het brood het vervangt buter, en is tevens toespijs. Probeert het, en U wilt het op Uwe tafel niet meer missen. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. MARS1LJE, Noordstraat 40, te Sluiski! bij A. G. VAN BREEN, te Zaamslag bij J. HAAK-TEN KATE. Wirikeliers, die voor hunne plaats den alleenverkoop van dit artikel wenSchen, gelieven zich om nadere inlichtingen te wenden tot den aileen vertegenwoordiger voor Zeeland SJ. H v.- #*Tk? Ten Neuzen ¥AN ^.KE^'s Purgeer- en BloedzySverand@ PiSEen VOORHANDEN F. H. VAN DER PFJJL. F. H. VAN DER PEIJL !S. ADRIAANSENS, leemt opdespai vooi* s9an» en wes*k®op wan F.ffect®st- ten beut>s wan Amsterdam en Hottendars*. Venzilwent Coupons. GontnoleeH: II tio'isngen. asp SSSnrs«sn» en iCeopt en wefkoopt CHiei|sa®s ap d® SsuitenSamdscIt® plaatsen. Sluit Levetii- mm 8»»«iis?«!wee*zteSs:®Hn§iera. BLOEMENMAGAZIJN, STEEMENBEER. 1ELEPH. 141. BLOEMKWEEKERIi, KOOOEKHOEK. LOSSE BLOEMEN. BLOEIENDE PLANTEN. - - PLANTENVERSIERINGEN. - - A mil eg en onderhoun van TUINEN en 8ERJRES, - AanbevelendN.Y. DE HOOP, Stationsweg, TER NEUZEN. Walstraat M. VLESS3N0EN. Fpochtsorteening met bijpassende Kragen. P. K03LE,A xeL merk SSH E K L A" en dooimatig. Wederver'kuopers r-alai Firma D. i. 0G0EL Een bekwstme Wissel- en Effectenkantoor. HULST en TER NEUZEN. w o 8° het jaar S 9 I 8. Firma P. J. VAN 0E SANDE. gevestigd t® Amsterdam. ©pgericht 185^ Agentschap fe Middelburg Rouaansche Xade, G 137, Neeuit geiden a deposito tegen rente-vergoeding van thans 2 Geeft wis-els af o« binnen en bsti enland. Kncasso's. AGENTSCHAPPEN te Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Alkmaar, 's Gravenhage, Utrecht, Deventer, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Maastricht, Dordrecht, Nijmegen en Middelburg. m«°. R A- FIM&OL, W. uitgevoerd in 7 kleuren, TEH VI di OM SIi VAN DE SANDE geven kennis van de geboorte van hun Zoon Emmastraat 35. Zoo de Heere wil en hij leeft, hoopt op aanstaanden Woensdag, den 16Janu- ari, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer C2EL,ESr*tf SGHEELE, zijn 70sten geboortedag te herdenken; dat hij nog lang moge gespaard blijven, is de wensch van Zijne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Uit aller naam, J. L. SCHEELE. Hoek, 14 Januari 1918. Bij vonnis der Arro'ndis- sements-Rechtbank te Mid- delburg van 9 Januari 1918 is PIETER VAN LANGEVELDE, koop- man, wonende te Axel, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van den E. A. Heer Mr G. F. Baron THOE SCHWARTZENBERG EN HO- HENLANDSBERG, lid dier Rechtbank, tot Rechter-Corumissaris en van den ondergeteekende, advocaat en procureur te Middelburg, tot Curator. De Curator, Mr. F. B. EVERS. VERGADER1NG op Vir>ij«laig IS Januari e.k., des namiddags te 2 ure, in de Consistorie achter de Pastorie. Opkomst van^alle politieke geestver- wanten wordt dringend verzocht. Het Bestuur, D. J. DEES, Voorzitter. H. J. V. D. OUDEN, Secretaris. aangekondigd voor 9 Januari, en die door buitengewone omstandigheden moesten verdaagd worden, zullen beslist plaats hebben op ten 3 ure 's namiddags en ten 8 ure 's avonds, in het „Hotel de Commerce", Markt. Cb»l<ecSen>, op Zondag 3© Januari bij L. BOS, Cafd 'tSchippershuis. Vooruit f 5,Boven de 26 spelers verhooging van prijzen. Gewone conditien. Twee extra prijzen. aangeboden met gebruik van vrije slaapkamer. Adres: Bureau van dit Blad. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, za! ten verzoeke van den heer J. P. SCHEELE te Ter Neuzen, in het cafe van mej. Wed. P.DielemanKoOLEteDriewegen, op Woensdag den i& Jsurarji-, ari des namiddags half 3 uur, verkoopen EEN te Driewegen, gemeente Ter Neuzen, kad. E 981, groot 91 centiaren. Aanvaarding bij de betaling, zijnde 1 maand na de toewijzing. De Notarissen Dumoleyn te Hontenisse en Bohyn te Kemseke zullen ten ver zoeke van de heeren H. en FR. SCHEER- DERS te Clinge, in het openbaar ver koopen op FAeRsirttAag, 28 Ja nuari ISH®, des namiddags 3 uur, bij Mej. de Wed. E. Cattoir—De Boy te Hulst, en zulks in perceelen en massa in den Clingepolder, gemeenteClinge, sectie A nommers 577, 577bis, 578, 579 en 600. In mondelinge pacht bij Theoph. Heijn- derickx zoon ad frs. 600 'sjaars, Edm. de Rijcke ad frs. 105, Wed. De Moor ad frs. 45 en Ch. Verstraeten ad frs. 40 'sjaars. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kar.tore van Notaris Dumoleyn te Hontenisse. De Notaris E. C. Dumoleyn te Hon tenisse, zal ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe CH. VAN ZELE te Bou- chaute, op des namiddags 1 uur, ter herberge van den heer G. Voerman te Philippine, in het openbaar verkoopen te Philippine, dorp, kadaster sectie C nummer 854, groot 1 are 60 c.a. in huur bij Jan .van Hulle. Betaling koopsom binnen een maand. Nadere inlchtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris P. Adatna Zijlstra te IJzendijke, is voornemens des namiddags 3 uur, te Axel in het cafd van den heer Koole aan de Markt, publiek te verkoopen, krachtens Rechter- lijk bevel, te Axel, sectie G no. 1411, groot 0,07,10 H.A., aan de Noordstraat, in eigen gebruik geweest bij wijlen den heer P. Dregmans. te Axel, Noordstraat, verhuurd aan J. de Feijter Pzn., voor f 150 per jaar, tot 1926. Sectie G no. 1989, groot 0,01,10 H.A. te Ter Neuzen, Noordstraat, sectie L no. 295, groot 0,00,92 H.A., ver huurd aan de Singer Maatschappij voor f 207,96 per jaar. te Sas van Gent, St. Albertpolder, sectie C nummers 1384, 1385, 1381, samen groot 0,90,10 H.A., verhuurd aan O. Maenhout voor f 90 per jaar. en het recht van Erfpacht tot 30 Juni 1932 op den grond alles ge meente Sas van Gent, Sectie D, nummer 708, groot 0,02,77 H.A., ver huurd aan de Wed. J. de Roeck voor f90 per jaar. Betaling voor of 24 Februari 1918. Lasten voor koopers vanaf 1 Januari 1918. Onkosten 8V2 Ingenottreding huur, bij de betaling. j Verdere voorwaarderi te vernemen ten kantore van voormelden Notaris. Deurwaarder H. PONNE te Bergen op Zoom, zal op m ZATERDAG 19 JANUARI 1918, 's namiddags 1 uur, ter plaatse waar de boomen staan, ten verzoeke van den Heer F. HOMBACH te Hulst en toebehoorende aan den WelEd. Geb. Heer E. Volc,ker te Warnsveld, in het openbaar verkoopen tot 1,30 M. in omtrek, staande op den dijk van den Nieuwen Hinke- lenoord. en van der Duynspoider te Woensdrecht, naast de landen in pacht bij den Heer E. Moors. Inlichtingen te bekomen bij genoemden Deurwaarder PONNE. Ondergeteekende biedt zich aan tot het koopen van aan de hoogste prijzen. Beleefd aanbevelend, ANDltlES CORAELISSEN. Zaamslag (Veer). TE KOOP GEVRAAGD gelegen in de nabijheid van de gemeente Zaamslag (kom). Brieven te zenden onder letter M, aan den heer J. C. VINK, Boekhandel, Axel. TE KOOP: le Kortestr. FWo. 6. TE KOOP GEVRAAGD een paar goede Brieven met prijsopgaaf aan het bureau van dit blad onder No. 3. TER NEUZEN. t bij @as van Cent. Bevelen zich beleefd aan voor het leveren en plaatsen van alle soorten verschillende monsters op aanvraag te bezichtigen. Ook aile onderdeelen voor verschillende reparatie verkrijgbaar, alles tegen sterk concurreerende prijzen, met een vlugge en nette bediening. Ook verkrijgbaar alle soorten van zooals: Kozijnen, Ramen, Deuren en j Lijsten, enz. Heeren Aannemers vraagt hiervan prijs aan H. HEEFFER en A. LIPPENS, Mr. Timmermans, Sas van Gent. TE KOOP Te bevragen bij JOH. DE KRIJGER, Schapenbout, Axel. TE KOOP Te bevj;agen bij J. D. BAREMAN, Nieuwendijk, Axel. TE HUUR GEVRAAGD voor een klein gezin met elec. licht, liefst in het centrum. Brieven onder No. 4, bur. v. d. blad. UIT DE HAND TE KOOP een flink onderhouden waaronder Spiegelbuffet en Toonbank met Marmer blad. Te bevragen bij de fa V. E. GALLE, Hotel de Arend, Ter Neuzen. TE KOOP met een 30tal mcoie Rollen. AdresBureau van dit blad. VOORHANDEN Zware lange Regters en Balken, een partij Straatkeien, Kantsteen en Sintels. Tevens een zoogoed als nieuwe Smids- Boormachine, enz., enz. Aanbevelend, P. PLATTEEUW, Slooperij. Kalkblusscherij. is dagelijks te consulteeren van t'i en van 4 uur. Plaatsen van Kunst- tanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. 150 c.M. breed, le kwaliteit wit. DET AILPAPIER. CALQUEERLINNEN. CALQUEERPAPIER. MILIMETERPAPIER. TEEKENPAPIER aan vellen, wit en grijs. Firma I'. J v. 4. HanflLe, Papierhanded. zijn de eenigste die het bioed zui- veren en verkloeken. Ze malcen zich meester van gal en slijmen en alle slechte vochten, die de oor- zaak zijn van vele ziekten ze zijn het zekerste behoedmiddel tegen INFLUENZA. Ze brengen niet de minste stoor- nis teweeg, werken zacht en zonder pijn, vereischen geen bijzonderen leefregel en is de beste en goed- koopste remedie om altijd de ge- zondheid te bewaren. A1 wie ze beproeft, is gelukkig zulk een voor- treffelijk purgeermiddel gevonden te hebben. 50 cent de doos. HoofddepSt voor Holland bij C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Verder te Ter NeuzenJ. J. Kense, Wed. A. van Overbeeke— Leunis; Hoek: Wed. L. Machielse; S/ui.skilAlg. Begheijn, A. G. van Breen; Sas van Gent: J. van Leem- putZuiddorpe: E. A. Waelput Zaamslag: Wed. S. Deurwaarder, F. C. Wisse, A. F. BuijsseAxel,: C. B. Antbeunis, I. J. Brakman, SmiesMeulbroek, A, A. Slijpen. TE KOOP: ruim 4 spel en 17 registers, w.o. Harp, Sub-bas, Principal Saxophone, Waldflute, Piccolo, pipe Drapason, Acoline,Violaenz. Te bevragen bureau dezer courant. Firma P. j. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Boekhandel. TE KOOP: VERKRIJGBAAR beneden alle concurrentie. TER NEUZEN. het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en ZUverwerken bij Horlogemaker, Kor te Kerkstraat 8. INRU1L EN van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste waarde. VLISSINGBN. VOORRADIG DIVERSE SOORTEN Voorradig: verschillende monsters Zaaigranert, waarbij prachtige kortstroo kleine Erwten en idem Kroon- erwten. Ook Zomertarwe. Mij beleefd aanbevelende, VERKRIJGBAAR in alle afmetingen. Tevens verkrijgbaar: DERRIE welke ralet van de hoeveelheid brandstoffen wordt afgetrokken. Ter Neuzen. F. VAN DE REE. Aanbevelend, B'J* Wat. Bankv. Kantoor TER NEUZEN, wordt zoo spoedig mogelijk gewrsaagdl Zij, die eenigszins op de hoogte zijn vaa boekhouden en administratie, genieten de voorkeur. Salaris naar bekwaamheid Goede vooruitzichten. Schriftelijke sollicitaties te richten aa» de Directie. gevraagd tegen Mei of eerder, gehuwd of ongehuwd, bij j. VAN DAMME, 's Gravenpolder. Mevrouw N O L S O N, Scheldekade, vraagt tegen 15 Februari niet onder de 18 jaar. GEVESTIGD SEDER,T 1871. Aan- en verkoop van cheques op binnen- en buitenland tegen de voor- deeligste koersen. TER NEUZEN. V/sarl&sjni frafiiafotl tegen rentevergoeding in verhou- lOoSsl Ui sjGIcIuSs ding tot het disconto der Nederlandsche Bank. CORRESPONDENTSCHAPPEN te Goes en te Vlissingen. Uitvoerig gei'llustreerd prospectus wordt op aanvrage gaarne toegezonden door de Agenten te Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 4