UndbouwberBCbten. Laatsti B&richttn. Handeisberioht^n. Hoogwatergetij te Ter Neuzea B£ft!CHT£W. BUR6ERLIJKE STAND. DAGEN Voorm. Nam. Dmsdag 15 Jan. 3."8 3.30 Woensdag 16 3.51 4.13 Donderdag 17 4.34. 4.57 Vrfldag 18 n 5.20 5.43 Zaterdag 19 6.9 6.35 Zondag 20 7.6 7.36 Maandag 21 u 8.11 8.51 Ze-ers te Axel, C. Stevens te Koewacht, (pV- de Buck en A. C. van Houwaart, bet- dtn 'te Ijzendijke, F. J. Kerckvoorde, A. Pdppe, beiden te Sas van Gent en C. h. .y,. C«!un 'te Biervliet. Huisbrand. De brandstoffencommissie voor het dis trict Noord- en Zuid-Beveland hectt dep Minister van Landbouw en adres gezonden, waarin wordt betoogd, dat bij velen bin- MfSnkort de 10 eenheden zullen verbruikt alfn zonder dat zij in staat zullen zijn te ioen wat de grootere verbruikers kunnen an ook inderdaad doen, nl. het slechts ge- depltelijk gebruik maken van hun aantal sdhoorsteenen en het aanschaffen van •randhout. Verzocht wordt, het aantal een- taeden voor de klasse I en la van 10 tot 12 te verhoogen, zoo mogelijk tegen de oude daftailprijzen. Smokkelaar doodgeschoten. Vrijdagnacht is onder de gemeente Sint Kruis door een soldaat-kommies een smok- kifaar, die met behulp van een tweetal'an dere personen een zak erwten over de grens v$]de smokkelen, dood geschoten. De ge- rroffene, zekere E. H., laat een vrouw en tifjee kinderen achter. De koge! was hem daor het hoofd gegaan. De beide andere personen gingen, toen hij viel, op de vlucht. Brood commissi* voor Zeeland. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Mendel maakt bekend, dat hij aan jhr. J. vrfct Yredenburch, mgevolge zijn verzoek, vol ontslag heeft verleend als lid der Provinciate Broodoommissie voor Zeeland, ■wider dankbctuiging voor de bewezen dStnaten. Laad-. los- «n Iigdagen. fffet Stbl. ntoi. 1 bevat een Kon. besluit nm den 4dera dezer, tot nadere wijziging bet Kon. besluit van 3 Januari 1898 (fttbl. no. 1), gewijzigd bij Kon. besluit van if Augustus 1911 (Stbl. no282), houdende vqjomschriften ter uitvoering vara de arlikelen Vi8 en 755 v.an het Welboek van Ivoophan- zooals deze luiden ingevolge de wet vtto 2 Mei 1897 (Stbl. no. 140). Art. la, la a Isle lid, van genoemd Kon. »asluit wordt gelez'en als volgt: „De laad-, los- of ligdag vangt aan te zes tite des voormiddags en eindigt te tien uur nbttt namiddags. Indien het laden of lossen v«Cn een schip of vaartuig gesehiedt in het tejdrak tussclien tien uur des namiddags •A zes uur des voormiddags., dan wordt dat lyd vak als een afzonderlijke laad-, Los- of fctg|dag aangemerkt. De laad- of losdagen utoeten valleu binnen een gelijk aantal ach- v»reeuvolgcnde werkdagen. Indien het laden los sen van een schip of vaartuig ge- sdiiedt op een Zondag, Nieuwjaarsdag, Gfaristelijken tweed en Paasch- of Pinkster- dag, een Kersfdag, Hemelvaartsdag of op «l«n verjaardag des Konings tussclien zes uur d»s voormiddags en tien uur des. namiddags, wordt die dag rnede als werkdag aange- m*rkt. EIke aangevangen laad-, los- of lig- wordt* voor een geheelen dag be- lOfcepd." Smokkelaars gesnapt." Een smokkelaar gedood door den electrischen draad. Wij ontvangen van verschillende corres- pandenien berichten, omtrent eene ontmoe- ting met smokkelaars, in den nacht van Yrjjdag op Zaterdag, in de buurt van Hei- k*nt, St. Jansteen. De verschillende berichten samengevat, klbrnt het hierop neer, dat Zaterdagnacht door eenige ambtenaren een aantal smok kelaars werden waargenomen die zakken met boonen en haver droegen in de rich- ting van de grens. Aanstonds werd op dezen jacht gemaakt. Zich ontdekt ziende, namen de smokkelaars de vlucht, met ach- terlating van hunne waar, die door de kom- wriezen werd in beslag genomen. Bij de vlucht nam een der smokkelaars een verkeerde richting en kwam met den dectrischen grensdraad in aanraking, waar- door hij werd gedood. Het was de 21jarige Th. V., uit Absdale, als milicien onder dienst, doch die met verlof thuis was en den tocht der smokkelaars meemaakte. Nog wordt ons gemeld, dat in de buurt Heikant Vrijdagavond door de kommiezen zijn aangehouden circa 1000 KG. bponen en eene partij bikkingen. Bij deze affaire wa- ren ruim 20 smokkelaars betrokken. Een deel der smokkelaars zou door den electri schen grensdraad (waarvan volgens onzen berichtgever door de Duitschers den stroom was afgesloten) op Belgisch gebied ont- vtucht zijn. BAANDIJK. Z'aterdagavond had ten huize van den keer Alph. Ijsebaert alhier, de jaarvergade- ring plaats der vereeniging „Draagt Elkan- ders Lasten" (uitkeeringsfonds bij sterfte onder de varkens). Uit de uitgebrachte verslagen bleek: dat op 31 December 1917 de vereeniging bestond uit 32 leden met slechts 12 varkens (een gevolg van den druk des tijds en voe- d^rschaarschte. Er werd besloten: le. dat door de leden, geene varkens houdende, over 1918 aan contributie per aiaand zal worden betaald /0,10; 2e. dat de uitkeering over dat jaar, zal feedragen: voor varkens met een gewicht tot 25 K.G. if 0,70 per K.G. en voor zwaardere, idem if 0,65 per K.G. De aftredende bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. De ontvangsten in 1917 overtroffen de ultgaven met f 44,70; dit bedrag gevoegd Swj het batig saldo van vorige jaren en de^ bijgeschreven rente, bleek het kapitaal der jfiugdige vereeniging te bestaan op 31 De cember 1917 uit f 845,70, waarvan geplaatst •p 's Rijks Postspaarbank f 775,05, terwij! op^dien datum in kas bleef 70,65. Bij monde van den voorzitter werden penningmeester en secretaris, respectieve- lijk de heeren G. Klouwers en M. 't Gilde, bulde en dank gebracht voor de accuratesse waarmede zij hunne administratie voerden. Door verschillende leden werd de ver- zuchting geuit: ,,Zoude ons toch niemand aan varkensvoer kunnen helpen?" SAS VAN GENT. Distribute en maximumprijzen. Op het gebied van distribute heerscht er hier nog steeds een anarchisme, dat naar we gelooven zijn wedergade nergens in ge- heel^Nederland vindt. Met maximumprijzen wordt eenvoudig den draak gestoken en gerekend wordt naar een maatstaf die alle perken te buiten gaat, kortom men gaat hier zijn gangetje alsof er geen distribute bestaat. Wordt bij het heffen van ongeoorloofde prijzen op het feit gewezen, dat er ook ma ximumprijzen zijn vastgesteld, dan haalt men medelijdend glimlachend de schouders op en geeft ten antwoord: Niemand houdt zich daaraan. Dreigt men met klachten bij de auto- riteit, dan wordt men afgescheept met een laconiek: ,,Och, kom, ze hebben 't daar te druk om zich met dergelijke zaken te be- moeien". Toch dient hier middel en weg gevonden te worden om aan die wantoestanden een einde te maken en dat wel hoe eer hoe beter. Het idee in een vrijgevochten land te Ie- ven moet dan maar door middel van de wet gebannen worden. Petroleumnood. Tot groote ontsteltenis van de ingezete- nen is voor de eerste periode van Januari nog geen petroleum gearriveerd. Algemeen wordt de meening geopperd, dat het met de distribute van dit voor ons onontbeerlijke verlichti'ngsartikel afgeloo- pen is. Zou zulks op waarheid berusten dan zijn de Sassenaren wel te rangschikken onder de meest misdeelden in den lande. Wij hebben het twijfelachtige genot van de doorloopende inkwartiering van een 40- tal soldaat-kommiezen in het hartje van den winter, bpvendien aangewezen op alle dure artikelen, brandstoffen en hout incluis, om niet te spreken van de bijzondere voor- deelen, verbonden aan het feit, dat onze ge meente in de eerste linie gelegen is. Sas van Gent het E\dorado van Neder- land! Goede vangst. Onder Westdorpe werden de vorige week door de militate kommiezen drie smokke laars aangeroepen, die eene partij goederen in de richting der grens vervoerden, Het drietal, elk beladen met een vrachtje van 50 KG. goederen van allerlei aard, moest alles in den steek laten, doch zagen zelf kans om te ontsnappen. Het is eenvou dig een raadsel, hoe de smokkelaars nog aan zulke groote hoeveelheden geraken. STOPPELD1JKL. De loop der berolking in dete gemeaeit* over 1917 w»s als rolgt Geboren 26 tn., 22 vr., totaal 48. Geveatigd 45 m., 38 vr., totaal 83. Overleden 12 m., 16 vr., totaal 28. Vertrokken 55 m., 61 vr., totaal 116. m. vr. totaal. Bevolk. op 31 Dec. 1916 855 849 1704 t, 31 1917 859 832 1691 alzoo verminderd met 13 personen. Voltrokken huwei{jken 10. Levenloo* aarigegeven 2. GRAAUW. De loop der bevolkiag in deze gemeente over 1917 was als volgt: Geboren 28 m., 33 vr., totaal 61. Gevestigd 65 m„ 60 vr., totaal 125. Overlijden 8 m., 9 vr., totaal 17. Vertrokken 83 m., 69 vr., totaal 152 m. vr. totaal. Bevolk. op 31 Dec. 1916 1110 1108 2218 31 1917 1112 1123 2235 alzoo vermeerderd met 17 personen. Voltrokken huwelijken 16. Levealoos aaugegeven 0. MIDDELBURG. Tot lid van het college van curatoren aan de veeartsenijkundige hoogeschool te Utrecht is o. a. benoemd Mr. H. J. Dijck- meester, commissariS der Koningin. R E C H T Z A K E N. Voor de Rechtbank te Middelburg werden Vrijdag een 15lal zaken behandeld, alien in verbiand staande met belasting-overtredingen en weigering om zich te doeni visiteeren. In de eerste zaak was beki. B. J. v. O., zonder bekende woonplaats, alliier, voor wien Mr. J. Adriaanse als gemachtigde optrad. Bekl. kwam met een reliefschip te Sias van Gent, enj daar werd bevonden, dat een der boulen niet mede verzegeld was, de zegels waren echter ongeschonden. De llijksadvocaat, Mr. van Raalte, uit Rot terdam, zeide, dat deze zaak in verband staat mel een vermoedelijk geval van diefstal uit bet bedoelde schip, weike diefstal fecli- ter niet kon worden bewezen, en eischtei tegen bekl. een boete van hoogstens 400, waarbij de officier van justitie zich aansloot, vragend een subsidiaire hechlenis. De gemachtigde gelooft niet dat bekl. schuldig is, maar de rechtbank heeft niet veel aan dit geloof, wel echter aan het feit, dat het ten taste gelegde, het verbreken van' het zegel, niet bewezen is. De zegels wareni alle ongeschonden', en dat er een bout niet mede gezegeld was, en lets afweek is geen bewijs, zooials de rechtbank zelve kortgeledcn in een soortgelijke zaak ook aannam. Wat betreft de vermoedelijke diefstal, wijst Mr. Adriaanse crop, dat deze ook niet bewezen is, en dat het bekend 'is, dat zooveel bij bet laden der reliefschepen tussclien kade en schip terecht komt. Spr. vertrouwt op vrijspraak voor bekl. Tegen den landbouwer L. de C., uit IJzendijke, was een vervolging ingesteld, we- gens het doen brengen van zijn koeien van Belgische op Nederlandsclie grondgebied zon der de daarvoor vereisclite vergunning. Bekl. heeft weiden op Belgisch en ojp Neder- landsch, en liet zijn koeien overdrijven. De eisch luidde 50 boete, hoogstens. De verd^digier, Mr. Groot, zeide, dat er voor de dieren geen eten in Belgiii was, en bekl. ziine vergunning aangevraagd bad, hij kon de dieren toch niet laten verbongeren. Tegen den slager J. L., uit YVemeldimge, die vleesch afbakte van een uit nood ge- slacht rund,alvorens de oommiezen er bij waren geweest, luidde de eisch, minsters 10, en hoogstens 150, met verbeurdver- klaring of uitbetaling van het rund tot een som van f 40. Tegen M. S., uit Wemeldinge, wierd wegens het te weinig aangeven van een kachel voor do personeele belasting, hoogstens 100 ge- vorderd. De vorige zaken betroffen alien personen. die reeds voor verboden uitvoer of vervoer hebben ierechtgestaan, en die zich nu wegens bet wegloopen of doorrijden bij bet aan- roepen voor visitaiie hadden te verantwoor- Tegen cen viertal luidde dc maximum- boete 100, tegen de overige 50. Uitspraak in al deze zaken 25 Januari. Paardenbrood. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt aan belangbebbenden bekend, dat de varkoopprijs van paardenbrood, televe- ren door de bakkers, die daartoe door de Toc- wijzingscommissiie voor Veevoeder zijn in staat gesteld, is bepaald op 18 per 100 K.G. af fabriek, exclusief zak. Land- en Tuinbouw. Te Benesse is een vereeniguig gesticht van lupinenverbo uwers op cooperatieven grondslag. Onderzoekingen hebben aan het licht gebracht, dat uit de lupinen, welke in groote hoeveel heden op onze duingronden worden verbouwd, een surrogaat- kan worden bereid. zeer ge- scliikt om als koffie in den handel te worden. gebracht. Kunstmest. De Kunstniest-con.uni.ssie maakt bekend: dat een uanvang zal worden gemaakt met de verdeeling van de besteldc ammoniak super, ten bchoeve van de bemesting voor den oogst 1917/18, en wel tot een boeveelbeid van oOpct. van iedere door haar goedgekeurde aanvrage; dat beschikbaar zal zijn ammoniak super 4 maal 11, waarvan de prijs, door bestellers te betalen, is vastgesteld op 25 per 100 K.G., bruto voor netto, in zakken, vrij uit schaal aan het pakhuis der fabriek, waar de aflevening plaats vindt; dat tevens beschikbaar zullen zijn kleine par tij tjes ammoniak supeF 7 maal 9, waarvan de prijs is vastgesteld op 24 per 100 K.G., overigens dezelfde oondities; dat deze prijzen slechts verhoogd mogen wor den met de werkelijk betaalde vervoerkosten, daar alle provision en vei-goedingen daarin zijn begrepen; dat het den handel of eenig tusschenpersoon (wa.aronder ook verslaan worden landbouw-, aankoop- of cooperatieve vereenigingen) niet geoorloofd zal zijn een extra toeslag van ho stellers te vorderen voor z.g. levering onder A. H. v.; dat ailcen geoorloofd is cen vergoeding voor renteverlies in rekeming le brengen, op basis van G pet. per jaar, aan bestellers, die niet hebben voldaan aan den eisch van betaling voor de levering, zooals in dc „Voorvvaardeni voor de levering is voorgeschreven; dat de monstCrneming zal geschieden door de commissie aan de fabrieken voor of tijdens de laflevering, terwijl de aldus genomen mon sters zullen worden onderzocht door bet Rijks- landbouwproefstation te Maastricht; dat een gehalte wordt gewaarborgd van 4 pet. stikslof en 11 pel. fosforzuur in arnniondak isuper 4 maal 11 en vali 7 pCt. stikslof en9pCl. fosforzuur in ammoniak super 7 maal 9; dat de ui thorns I van de analyse van het mon ster van een partij bindend zal zijn ten aanzien van bet gehalte der daaruit aan de bestellers af te leveren hoeveelheden; dat elke zak door die commissie zal worden. voorzien van een blikplombe met de initialen K. M. C.; dat de commissie door middel van een brief- feaart aan iederen besteller kennis zal geven van de beschikbaarstelling van de voor hem bestem- de lioeveelh eid, welke briefkaart voorzien is van een ontvangstbewijs, waarop door den bestel ler de ontvangsL vara de aan hem geleverde hoe- veelheid aan de commissie moet worden be- richt. (St.ct.) Helden Onlangs kwam een soldaat met open mes het Chr. Mil. Tebuis te Tt a ard wij k binneni loo-pen en bedreigde alien, die daar binnen waren. Een aanwezige sergeant en een korpo- raai toonden bun moeddoor het op een loo pen te zettera! Dit moel den kapilein ter oore zijn ge- kiomen, die de „helden" beloonde met de- gradalie. Een sluw boefje! De te Amsterdam aangehouden „jongen met de cape"', die gedurende twee jaren daar winkeldiefstullen pleegde, blijkt ook te Haarlem zich aan dergelijke misdrijven te hebben schuldig gemaakt. Hij reisde daarvoor, naar de Tel. vertelt, met de tram naar Haarlem en ging onmiddellijk na den diefstal naar Amsterdam terug. O.a. heeft hij in een schoenenmagazijn aan de Bartel- joiisstraat een geldkistje met j 1100 ont- vreemd. Hij kwam, als zijn gewoonte was, tegelijk met klanlen oilmen, en maakle van de gelegenbeid dat het personeel bfezig was, gebruik om in liet kantoortje het geld kistje onder zijn cape mee te nemen. Dure kleeding Een dame, die een well-era jakje wilde koopen, had in verschillende winkels daar vruchleloos om ge\Taagd. Zij waagde nog een po-ging en als antwoord op "haar vraag zeide de juffrouw (een naief nieuwelinigetje): O, nee, mevrouw, die zijn allemaal bovera opgeborgen, want ze zullen nog veel duurder worden. (Vad. De nieuwste weelde. Em goud- en zilversmid in Den Haag heeft volgens het Vaderl., dezer dagen em bes telling voor gouden gordijnringen ontvan gen, met de mededeeling, dat in elken ring een diamant moest worden gezet. Een ,.he-er" diede Minister was. Kort geleden vervoegde zich, aldus wordt -aan de ,,Avondp." geschreveir, aan de kazer- newacht in een onzer garnizoenen in het Zuiden een beer, die verzocht „den inf- wonend officier"' te sprekeni De comman dant van de wacht verzekerde, dat nimmer een officier in de kazerne logeerde, hetgeen bevestigd werd door den inmiddels versche- nen adjudantHonderofficier. De bedoelde heer vroeg daarna den korpsoommandant le spre ken en maakte zich bekendals de Mi nister van O or log Sedert dien datum logeert steeds een offi cier in die kazerne. EM8 ontirkende kowie in Amerika houdt aan. Aan de Times van 2 Januari wordt uit Nelw-York geseind, dat het in bet half-trot- pisclie Florida snceuwt en dat de tempera- tuur le New-Orleans beneden het vries- punt is gedaald. De St. LavTence-rivier wordt .met ar en paard bereden. In New-York, waar het nog 8 graden vriest, zijn de meeste kantoren en wonin- gen nog altijd niet verwarmd. De aanyoer van kolen stuit op tal van moeilijkheden; onder meer dreigen de vo-erlieden met sta king. De beer Me. Ado'o overveegt ernstig bet plan, ram bet geheele reizigersverkcer te verbieden, teneinde het transport van kolen naar de plaatsen, waar de n-ood bet hoogst is, te vergemakkelijken. De treinen van New-York komen met 11 uur vertra- ging te Washington aan. Moordenaar aangehouden. Te Eersel is aangehouden j. M. L. Kok, de voortvluchtige moordenaar van den ma- rechaussee Molenaar, uit Heeze, ter zake van welk feit hij tot drie jaar werd ver- oordeeld. Handhaver van de openbare orde. Donderdagmiddag was volgens de G. Crt. een werkvrouw appels gaan koo pen bij het stalletje op het Aldegondaplein in Den Haag. Terugkeerend bleef zij in de Egmondstraat even voor een winlcel staan ki'jken. Plotseling zag zij een hand, die uit den ernmer met appels, dien zij droeg, een appel wegnam en zich omdraaiend ontdek- te zij tot haar verbazing, dat aan die hand vastzateen agent van politie, die, appel onder zijn cape, met groote passen ver- dween in de richting van de Boezelaerlaan. T«rug uit DuilSchland. Eindelijk zijn de vijf arbeiders uit Op- lieusden, omtrent wier lot men in groote on- gerustheid verkeerde, uit Duitschland terug- gekeerd. Onbekend met de draooniscbe maatregelen en de dito straffera in Duitsch land waren zij om loonenden arbeid te vin- den buiten bet ambtsgebied gegaan-. waiir- voor hun pas gold. Zij waren dientengevolge gevangen genomen en twaalf dagen opgeslo- ten. Het eten was zeer slecht everaals-de be- handelin-g. De laatste drie dagen kregen ze water met knollen en wortelen. welke ze zelf duur nioesten belalen. Eindelijk gesnapt. De politie te Amsterdam heeft de hand gelegd op iemand, op wien zij reeds ander- half jaar loerde, wat te meer zegt, omdat de misdadiger nog slechts. 13 jaar telde. 't Was- haar bekend, dat een fatsoenlijk uitziend jongetje, altijd omhangen met een cape, zijn werk ervan maakte om de groote magazijnen, zooals de Bijenkorf, Bonnete- rie e.d. binnen te gaan en zich dan aan te sluiten bij de een of andere damesfamilie, precie's alsof hij erbij behoorde. Terwijl dan de koopster met de winkel- juffrouw in gesprek was en argeloos haar handtaschje op de toonbank Iegde, wist de slimmerd ongemerkt daaruit de portemon- naie te stelen en voordat't op betalen aan- kwam zich ermede te verwijderen. Telkens liepen de winkeljuffrouwen, ook al waren ze door de politie gewaarschuwd om goed uit te zien, erin, want dit jongetje stond er met zijn onnoozel gezicht zoo „echt" bij, dat hij heelemaal geen argwaan opwekte, totdat de commissaris van de eerste sectie ■den winkeichefs v-roeg, om het eerste het beste jongetje „met de cape" maar vast te houden en de politie op te bellen. En dit is op een druk middaguur in de Bijenkorf ge- schied. 't Was toevailig juist het bewuste jongetje. De jo-ngen bekende ten slotte op die wijze een onnoemlijk aantal portemonnaies, waar onder enkele met 100, te hebben buitge- maakt. Hij was de „kostwinner" voor zijn farni- lie. Ook zijn vader is in hechtenis geno men. Afiiiflming >an jichtziekte. Alle Duitsclie artsen liebben opgemerkt, dat tijdens dezen oorlog de jichtziekten zeer zijn venuinderd. Zooals men weet, schrijft d« medische vetenschap de jicht, voor zo-o- ver die niet op erfelijldieid berust toe aan een te rijke voeding, vooral aan het gebruik van eieren, koffie, alcoholiscbe dranken e.d. Dientengevolge werd den jichtpatienten in de allereerste plaats het gebruik van worst, ham, pekelvleesch, lever, hart, nieren, her- se.ns, vette kaas en alcoholiscbe dranken ver boden. Nu, is de wereldoorlog met zijn levens- middelenschaarschte gebleken een vo-ortref- felijk geneesmiddel voor de jichtlijders te zijn. Orak *de blinde darmontslekingen zijn sinds den oorl-og belangrijk verminderd; men rekent een afnemin-g van pi.in. 60 pCt. (Zonneschiju.) Gestolan haver. Dinsdagavond zijn door de recherche te Leiden eenige mannen aangehouden, die balen haver vervoerden, welke ten nadeele van het rijk onlvreemd warem. Terug'kcerende deserteurs. Men meldt uit Zevenaar: Hoewel de officieele amnestie-lennijn voor Duitsche deserteurs reeds geruimen tijd ver- streken is, kan men bier nog van tijd tot tijd troepjes Duitschers, gewezen deserteurs, zien passearen op den terugweg raaar hun vader- land. Woensdag warera het er weder een twaalf tal, van wie een paar in uniform, die gezamenlijk den terugto'cht raaar hun leger aanvaardden. Onder militair geleide gingen zij naar de Duitsche grcnswracht. Hot waren meest jonge mannen. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 11 Jan. Louis Heule, oud 23 j., jm. en Janna Santina Dieleman, oud 23 j.d, jd. Huwelijks-voltrekkingen. 10 Jan. Clement Ernest van der Bulck, oud 28 j., en Maria Al- berdina de Pauw, oud 24 j., jd. Geboorten. 6 Jan. Anthonius Richardus Leo- poldus, z. van Florimond Oscar Achille Callens en van Maria Josephina Margareta Poppe. Florent Prudent, z. van Prudent Joseph de Milliano en van Elodie de Greve. 7 Jan. He lena, d. van Pieter Sol en van Pieternella Don- ze. 9 Jan. Johanna, d. van Meeuwis de Putter en van Adriana van Hoeve. 11 Jan. Margare- tha, d. van Maria van Grol. 12 Jan. Anna Catharina, d. van Rijk Kanters en van Elisa beth Rijnwalt. Overlijden. 7 Jap. Guljaam Dees, oud 8 m., z. van Guljaam en van Eva Scheele. 8 Jan. Jacob Andries van Hoeve, oud 82 j., weduwn. van Pieternella Schijve. 11 Jan. Pieternella Andriessen, oud 3 w., d. van Jan en van Din- gena Johanna Maria Jansen. AXEL. Huwelijks-aangiften. 20 Dec. Marinus Jan sen, oud 22 j., jm., en Aiida ten Ivaate; oud 21 j., jd. Geboorten. 16 Dec. Wiebe Pieter, zoon van Oebele de Boer en van Cornelia van Dixhoom. 20 Dec. Agatha Jacoba,, dochter van Adriaan Coumou en van Adriaantje Vink. 21 Dec. Neeltje Maria, dochter van Willem Dieleman en van Emerentia Martens. 23 Dec. Adriaan, z. van Cornelis van Alten en van Neeltje Koster 24 Deot Edumondus Machiel, zoon van Corne lis Franeiscus Lafort en van Helena de Jonge. 25 Dec. Krina, dochter van Adriaan van Meurs en van Cornelia Pieternella Rouw. 31 Dec. Mathilde, dochter van Petrus Johannes Sys ea van Anthonette Jeannette van den Berghe. Overlijden. 19 Dec. Philomena van Gaveren, 4S j., echtg. van Dominicus Antonius van Over- loop. 23 Dec. Joanna Martin, oud 90 j., d. van Pieter en van Maatje van Damme. 25 Dec. Prudentia de Rechter, oud 69 j., echtgenoote van Adolp'nus Ysebaert. 27 Dec. Levinus van Cadsand, oud 68 j., echtg. van Maatje Jolijt. 29 Dec. Cornelis Johannes van Heeke, oud 6® j., echtg. van Julie Remerij. HOEK. Geboorten. 2 Dec. Janna, dochter van Cor nelis van Tatenhove en van Janna Catharina Cornelis Jacobus Roose en van Janna Herre- bout. Maria Sara, dochter van Leonardu* van Hermon. 11 Dec. Maatje, dochter van Laurefttius van Hoorn en van Maatje de Kra- ker. 16 Dec. Cornelia, dochter van Jacobus Jo hannes 't Gilde en van Fijgtje Adriana de Bree. 21 Dec. Cornelia Johanna Petronella, dochter v. Izaak Abraham Catsman en van Anna Schut. 25 Dec. Jannetje Adriana, dochter van Pieter Jacobus Pladdet en van Frangina Maria Bolle- man. 26 Dec. Maria, dochter van Jan Jaco bus Donze en van Catharina Sol. Dingetje, dochter van Hermanus Dieleman en van Eliza beth Klara Dieleman. Overlijden. 9 Dec. Pieternella Verbrugge, 68 jaar, echtg. van Eggebert de Bruijne. 14 Dec. Janna Jacomina de Jonge, oud 8 m., dochter van Francois en van Elizabeth Wol- fert. 22 Dec. Adriana Vermerres, oud 55 j., echtg. van Pieter Riemens. OSSENISSE. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. HULST. Hedennamiddag is de slager K. van T. uit Ter Neuzen, nabij het station overreden door een met sparren geiaden wagen. Hij is opgenomen in het Liefdehuis ainier. VLISSINGEN. Tijdens de afwezigheid der moeder zijn in de Arsenaalstraat alhier twee kinderen in brand geraakt. Het eene kind is reeds over- leden. het andere verkeert in levensgevaar. Rotterdam, 14 Jan. 1918. GRAANMARKT. Noteering Karwijzaad 62,— toft f 63,Bruinmosterdzaad 85,tot /90,— Geelmosterzaad /48,tot 53,-. VOEDERSURROGATEN. Cacaodoppenmeel f 40,Grondnoten- doppenmeel aanmerkelijk lager, 30, Voerharing, ineiusief vat, 20,—-Ge- droogde Borstel 46, VEEMARKT. De handel in vette koeien en ossen waa matig, wegens bnitengewoon grooten aan- voer, waardoor de prjjzen ook lager waren dan de vorige week. Voor vette kalveren was in geen der kwaliteiten groote vraag, waardoor de prijzen teruggaande waren. Bjj den aanrang der markt was de handel in varkens zeer matig, als gevolg van den kleinen aaovber en de hooge vraagprjjzen. In schapen en lanameren had een levendigen haudel plaats, er werden hooge prijzen besteed en deze bleven nog oploopend., Aangevoerd werden 1166 vette rundsren, 149 vette kalveren, 804 schapen of lana meren, 282 varkens. Prijzen vette koeien le kwal. 158 tot 180 cts2e kwal. 150 tot 156 ct.8e kwal. 130 tot 115 ct.ossen le kwai. 156 tot 178 ct.2e kwal. 160 tot 156 ct3e kwal. 130 tot 110 ct.stieren le kwal. tot ct. j 2e kwal. tot ct.3e kwal. niet genoteerd kalverem le kwal. 200 tot 220 ct. 2e kwal. 180 tot 155 ct.3e kwal. 140 tot 115 ct.schapen le kwal. 90 tot 95 ct.2e kwal. 86 tot 80 ct.3e kwaliteit 75 tot ct. lammeren 90 tot 93 ct.varkens le kwal. 140 tot 146 ct.2e kwal. 135 tot 128 ct.; 3e kwal. 120 tot 110 ct.lichte zoort 84 tot 94 ct., alles per kilo. Vlatbeurs. Aangevoerd Blauw 100 steen vuil, 15855 steen schoon vuil onverkocht, schoon 6,50 tot f 7,7b Groaingach schoon 2300 steen 7,— tot 10, Wit schoon 1600 steen 6,— tot 6,75; Hollandsch geel schoon 1100 steen 7 tot 9, Wisselkoers Londen 10,94, Berlijn 35,70. CORRESPONDENT! E. Aan „Een mil.-sold. van het Detachement" te Hoek. Inzenders vari ingezonden stuk- ken behooren in de eerste plaats ons hun naam mede te deelen. Red. H H tt SCHEEPVAARTBEWEGING. Van 11: tot en met 13 Jan. werden langs de Oostsluis alhier, 17 binnenvaartuigen op en 27 afgeschut; langs de Westsluis 2 op en 19 afgeschut.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 3