De Oorlotr M Lkl1°d,Zw,Z'?ike DE duitsch-hollandsche grens v VogXar" °P aanvraag" van s- A. Hot Ins C teiiug met violgens ®e pntaigeni rigs wet van 14 fiischiedt. De nu aangehaalde distributiewet toehj die in art. 5 voorschrijft de door den Min. van L.} N. en H. verlangde -opgave van panwezige vnorraden naar waarlieid te ver- strekken en in ajrt. 9 lo, dat nog ©ens hem njaaif voor afle opgaven, gevraagd in verband (mat de disLribuLie, bepaalt en art. 9 2e. Onze Minister van L. N. en H., is bevoegd aile goederen waaromtrent ingevolge het edr- sfce Jid van dat artikel of ingevolge art. 5op- &(a\en wiorder gevorderd, in bezit te iiemen avei cukomstig de bepalingen dcr wet van Aug. '11. Oo-k woo r w-ol is ,aan de burgemeesters op- gddragen bij aile bun bakende bonders van w»i, loo wet veemeii, opslagplaatsen als han- Helare-n, doch met uiLzondering van fabrie- 11 ng heeft, blijkens dat Reutertelegram, de volgende bepalingen gemaakt: lo. Aile staats- en schatkistobligatien, in in het bezit zijn van Russische staatsb'ur- ien Kusland verblijf houden, worden nietin verklaard. 6 2o. Staats- en schatkist-obligatien, welke in het bezit zijn van Russische staatsbur- gers, die meer dan 1000 Rb. vermogen heb- ben, worden evesjeens nietig verklaard. 3o. Russische staatsburgers, die in het bezit zijn van staatsobligatien of schatkist obligatien en die een vermo'gen hebben in fondsen of deposito's van ten hoogste Rb. 1000, zulien 5 interest ontvan<fen over de normale waarde der obligation, en die welke een vermogen hebben van ten hoog- uolii mei LULzonaermg van fabric- s+~ ph innnn ii c AT nuug- toSn, opgave te verfangen van de bij hen op- J a -v',? L6? 5 rente ontvangen. gestagen Mnon-aden wo'IArb&iders of boeren, die Rb. 100 aan staats- of schatkistobligatien hebben, kun- nen hun bezit aan den Staat verkoopen ErusUg Nederlandsch vertoog bij de Portugeesche Regeering. N-nar wij vernemen is het stoomscliip 5.Kennenieriand op weg van Amerika naar NederLand met een lading mais, hi de eerste dageu van November te St. Vincent (Kaap ■Vjflixlische Eilanden) aangehouden door de P-Qr Lugeesehe iau tori tei ten. Het schip werd onder iriilitaire bevvaking ^esleid en tie heinamiing aan land g-ebracht, ofmbat men de opvarenden verdacht seine® te hebben gewisseld met een Duitsche duikhopt, <di« pmstreekts 3 November twee Braziliaan- sche scliepen bad getorpedeerd. Officii nun een onderzoek dat ter plaatse werd ingesteld, niet aan het licht heeft gebracht dat bet vermoeden van de Portu- gacsthe autoriteiten bevestigde is het schip tat dusvesr niet mogen Vertrekken. De auto- riteiien hebben nu, na vier maanden, mede- gedeeld dat zij de lading mais willen requi- neere®, tun dat te St. Vincent behoefte be- staat aan mais. i De Nederlandsche regeering riclitte een krachtig vertoog tot bet Portugeesche gou- varnement, maar tot dnsver zonder resul tant. Van Nederlandsche zijde is betoogd, *isat men of de scliuld van de opvarenden! snoei bewijzen, 6f de „Kennemerland'' on- sniddellijk moet laten vertrekken. Vooral tjok in verband met de uitbreiding van de Duitsche onveilig'e zbne, waardoor bet schip bij vertrek mi 18 Januari zou bloot staan nan de a'anvallen van Duitscbe oorlogs- boderns. G«an ho® ten zoieii meer. Volgeiis het „HdbI." heeft de bij bet le- '■J*r genomen proef met het gebruik van boo ten scli-oenzolen niet voldaan. De ver- »trekking ml d,us worden gestaakt; de nog m voorraad zijnde zolen zutlen worden op- gebruikt. Posterijen, telegrafie en telcfoni*. Ter beantvvoordiiig van bet eindverslag be- ire; iende de begrooting der posterijen, tele- yrciie en telefonie deelt de Minister vap) Waterstaat (de beer Lely) mede, dat bij g^ien bezwaar kau niakeni tegen bet ver- spreiden van nieuwjaarskaarten door be stsellers in hun vrijeni tijd. Tegen invoering van p-ostzegels uitsluitend voor bestcllingen op Zondag bestemd, moet bij op grond van practiscbe Giverwegingen, b*zwaar inaken. I>e uitbreitiung van tiet telefooninet stuit pi op gebrek aan materiaal, als gevolg van d« tijdsornstandigliedener zal worden ge- iraclit verbeteriug te brengen in het tele- faonverkcer door rantsoeneering van ge- sprekkcn door middel van bcjierking van den fipneekduur tot 3 minuten. In verband met de in de Tweede Ivamer geimiaktc opmerking', dat de poststempels in den laatsten tijd zeer onduidelijk zijn en van geen belapg voor bet vaststellen van den dag en het uur, waarop zij werden geplaatsk xijn de kantoren aangescbreven, hun bij- zlQndere aandacht aan deze aangelegenheid te wijden. voor 75 der normale waarde, terwijl die welke een bedrag van Rb. 600 aan die fond- sen bezitten, ze tot een koers van 70 aan den Staat kunnen verkoopen. Het schrikaanjagend bericht, dat de tegenwoordige Russische regeering de staatsschuld heeft geannuleerd, waardoor ook de Russische staatspapieren in ons land voorloopig waardeloos zouden wor den, is opnieuw opgedoken. Toen het, eenigen tijd geieden, voor het eerst den kop opstak, werd het al spoedig tegenge- sproken en bleek er een misverstand in 't spel te zijn. Onze waarschuwing, om rustig af te wachten wat er van de jobs- tijding zou blijken waar te zijn en welken loop de zaken zouden nemen, bleek van pas te zijn geweest. Ook nu schrijft de H. Crt. - meenen wij te moeten waarschuwen teg6n overdre- ven ongerustheid, al geven wij onmiddellijk toe, dat de omstandigheden ernstig genoeg zijn om waakzaam te doen blijven.'Al heeft het bericht, zooals dat thans'de wereld is ingezortden door een Engelsch blad van be- teekenis, 'n vrij stelligen vorm, toch is het stig resultaat zouden kunnen ieiden wan- neer de Russische onderhandelaars, evenals cue der Centralen, bezield zijn met den wenscn een duurzamen vrede tuss-chen Rus- Iand en de vier Centrale landen tot stand te brengen. En de Oostenrijksche minister van bui- tenla-ndsche zaken, graaf Czernin, heeft de bedoeling van de onderhandelingen, die thans zuhen worden gevoerd, verduideiiikt door er op te wijz-en, dat de besprekingen over een aigemeenen vrede thans van de t>aan zijn, omdat d-e gealiieerden van de aangeboden gelegenheid, zich binnen'tien daigen fe voegen bij -de onderhandelingen tussehen Ruslan-d en de Centralen. geen gebruik hebben gemaakt. Thans zulien de besprekingen moeten iei den, zoo zij tenminste tot het einde worden voortgezet, tot een afzonderlijke overeen- komst tussehen Rusland en de'vier Centra len; en daarom is het ook wenschelijk, dat cue i esprekingen niet in een neutraal land worden gehou-den, waar de Entente-verte- genwoordigers gelegenheid zouden hebben zich met de besprekingen te bemoeien, en achter de_ coulissen te werken, om de tot- standkom-ing van den vrede te beletten De Russische delegatie heeft daarop. zoo als wij reeds mededeelden, besloten, dat de besprekingen te Brest zulien worden voort gezet. Doch de_ gedelegeerden der Cen- tiHlen zulien er zich niet tegen verzetten zoo de onderhandelingen tof een resultaat ieiden, op een nader fe bepalen plaats de onderteeketiing van het vredesverdrag te doen plaats hebben. In een vrij scherp commentaar heeft de maxinialistische regeering, in een telegram „aan alien", de redevoering van Lloyd Oeorge besproken. Lloyd George had, na een lofrede op de overwegingen, die de tsarenregeering had- den geleid tot het uitjokken van den oorlog den tegenwoordigen re-geerders van Rus- and verweten, dat zij „zonder zich te be- kommeren om de landen die door Rusland der Russen, om de vre-desonderhandelinpen (tegen de afspraak) niet te Brest, maar te Stockholm voort te zetten, als een voor- wendsel beschouwden, om ze te staken een en ander in verband met bovengenoemde vervalschte publicatie van het Peters- burgsch agentschap en daarbij aansluitende onicieuse verklaringen, die venijnigheden aan het adres van Duitschland bevatten. De tinend €n we'^erc^en ^eze verplaatsing per Maar daar draait Trotzky de spies om: GESLOTEN? Lit Zurich wordt gemeld, dat volgene d« „BaseJsche National Zeitung" de DuiUcfc- Zwitsersche grenzen en de Duitsch-HollmwL g-'enzen wiaarschijnjijk twee maantd«s warden gesloten voor het hantWk- en reizjgersvei-keer. MIJN ONTPLOFT. ten telegram van Renter's biizonderc _te Rosehaarty, aa»Le to.1 S Hli"". daarom? Om ™L,^erdf"nstig „„geIuk nog niet offioieel en zoolang officieele be- in den oorlog waren gebracht" afzonderlHke vestieum? ontbreekt is er atie nanieirtmrr en, onderhandelingen met de centralen hadden d I z> ei di <o\ te vc ..a SI De neutralen en Amerika. ■i Seuter seint uit Washing loin De Zwitsersche gezant alhier is tof de -tiverceniiomst gekomen met het deparlenient van Staat dat Zwitsersche burgers zelfs wanneai- zij (al) dLenen in het Amerikaan- «che ieger - niet tot den nnlitairen di-enfet verplicht zijn indie® zij door tusschem- krmist van hun diplomalieke vertegenwoordi- ,ger daarlegen in verzet bomen. Het depar tement van SLaat gee ft thans te vcrsta.au, d,at deze regeling van kracht i^i 5'<»r a Be neutralen. Intidi tinge i mknnislcnbefasting. Dte Minister van Einancien heeft, zoo meldt fast HdbL, naar aanleiding van eenige inge- koineri verzoeken de inspecteui-s der directe beiaslingen gema'chligd aan gemeentebestu- twn, desgevraagd, schriftelijk inlichlingen te yerstrekken no-pens de bestanddeelen van |het anJmnien van de gemeentelijke belastingplich- tigen. In verband met de builengewone drukle aan de inspecties meende de Minister te mogen verlangen-, dat gen-oegen wordt ge- fflomen met de gegevens in den vorm, waar- tn die zulien worden verstrekt. Voortslegt bij er den nadruk op, dat de mogelijkheM niet is uitgesloten, dat om d-ezelfde reden de toezending van de gevraagdc gegevens ver- traging ond-ervindt of zelfs jti sommige geval- I«n geheel achterwege blijft. B1 i ksc in ges pnek ken." Vanwege de Nederlandsche Vereeniging van Electrotechnische W-erkgevers is tot den Mi nister van Waterstaat het verzoek gericht <d« invoering te bevorderen van zoogenaamde -bliksemgesprekken bij de Rijkstelephoon, izulks naar aanleiding van het feit dat inter- icammunale telephoongesprekken Feeds sinds fan gen tijd bijnia uitsluitend als dringende gesjirekken moeten worden gevoerd, om nog Htenigszins kanis van slagen te hebben, en vestiging ontbreekt, is er aile aanleiding om een afwachtende houding aan te nemen. Doch zelfs al mocht die officieele bevesti- ging komen hetgeen, gezien het karak- ter van het huidige Russische bewin-d, geen onmogelijkhe-id lijkt dan nog zien wij geen reden voor een paniekstemming. Ieder is toch overtuigd, dat de Bolsjewiksche regeering van thans siechts een zeer voor loopig karakter draagt en plaats 2al moe ten maken voor een gematiger bewind, dat normale tijden in 't Russische rijk zal inleiden. Dat dan een zoo radikaie maat- re.gel als -de annuieering der staatsschuld zou worden gehandhaafd, is volstrekt niet zeker, vooral omdat Rusland zich voor zijn herstel en opbloei niet zal kunnen ont- trekken aan de hulp, finaneieel en econo- rnisch, van de andere groote rijken, zoowel zijn voormaiige vijanden als zijn voorma- lige bondgenooten." In die landen nu is men tot in hooge mate financier! bij Rus land gei'nteresseerd en moet men aan de handhaving van Rusland's financieele ver- plichtingen groote waarde hechten. Geen twijfel of men zou daar machtigen invloed uitoefenen om zoo snoode plannen, als men nu aan de Bolsjewiksche regeering toe- schrijft, te verijdelen, en het lijkt zeer twij- felachtig of Rusland dien invloed zou kun nen weerstaan. Hoe onrustwekkend het bericht over *de annuieering ook klinkt, men houde zelfs als het offioieel bevestigd mocht worden in het oog, dat wij leven in een tijd van gis- ting-en over.gang zonder weerga; een tijd, waarin als het ware elke dag de ingrijpend- ste veranderingen en de grootste verrassin- gen, blijde en droeve, kan brengen. Een tijd vol geweldig gebeuren en vol onzekerhe-id, die aile nieuws, goed en slecht, op wanke- len grondslag zet. Rustig afwachten is en blijft het parool. aangeknoopt. En hij Het daarop volgen: „Wan-neer de tegenwoordige regeerders van Rusland een actie beginneri, zonder hunne bondgenooten daarin te kennen, dan hebben wij geen mid-de! om de catastrofe te verhoeden, die hun land zeker zal treffen. Rusland kan alleen gered worden door zijn eigen volk." Dat wil dus zeggen, betoogt de maxima- listische regeering, „dat de gealiieerden het voordeeliger ach'ten de afrekening met Rus land aan de Duitschers .over te laten. Duitschland moet zich maar aan het front, waar de tegenstand het geringst is, ten koste van Rusland schadeloos stellen. Hoe grooter deze schadeloosstelling in het Oos- ten uitvait, des te gemakkelijker zal het den gealiieerden r-egeeringen zijn, het in het Westen met de Duitschers eens te worden Natuurlijk zoudeiy de gealiieerden dezelfde resultaten ook bij een aigemeenen vrede L'iinnpn horoiban T*-« 1 i de Duitschers geen voorwendsel re geven de onderhandelingen af te breken. In zijn peroratie kwam hij er tegen op dat Hertling, de rijkskansel-ier, had ver klaard, dat Duitschland onder meer ook op zijn machtspositie steunde. Wei is waar er- kende Trotzky, dat de macht van Rusland op het oogenblik schitterde door afwezig- he'd.' ,n.1.aar z'j kan- ja. z'j zal zelfs waar- scnijnlijk op -den duur terugkeeren, en die toekomstige machtspositie moet bij de vre- desonderhandelingen nu al vast worden verdisconteerd. Dit is gewis, als men niets betcrs zeggen kan, handig gevonden, maar daarmee heeft de volkscommissaris zich tocn op glad ijs begeven. Want als er wat te verdisconteeren valt, dan zulien de Duit schers in de eerste plaats toch wel dat wil len verdisconteeren,. dat de heeren Trotzky, Lenin en zoo voorts, hun langsten tijd wei zulien hebben geha-d, in aile geval hun rijk niet duurzaam zal zijn. De centralen hebben bij het sluiten van den vrede ook met de Russische machtheb- bers van de toekomst rekening te houden. Niettemin is duidelijk, dat" zij tegenover de Russen schappelijk willen zijn. Dat willen niet alleen de voorstanders van een vrede door overleg, dat willen ook vele overtuigde annexionisten. Dat ziet men aan de uitla- tingen van Tirpitz. Hij en de zijnen zijn er voor om vriendschap naar het Oosten te zoeken, ten einde tegenover het Westen -des te krachtiger te kunnen optreden. Inmiddels laat Krylenko, de maximalisti- sche opperbevelhebber, krijgszuchtige taal hooren. Hij wil een maximalistisch ieger op de been brengen, dat zal moeten strij-den tegen de bourgeoisie van aile landen. Men zal \vel met de Russische bourgeoisie willen beginnen. Of deze proclamatie voor een terreurieger wel tragisch moet worden op- genomen, betwijfelen wij. Zij zal in aile ge val mede ten doel hebben, de centralen tij- dens de vredesonderhandelingen te impo- neeren, dezelfde uitwerking on de anti-ma- ximaMstische partijen -in Rusland uit te oefe nen en ten slotte om door een n-ieuw mou- vemynt de zinkende belangstelling voor de bolsjewieksche experimenten te laten op- leven. KOVI OVER EN HELP ONS! De En gels die Minister van Muni tie heeft uan ©en te Lond-en gehouden lunch een krachtig heroep gedaan op "Amerika. De ge aliieerden hebben zwaar geieden, zei hij. gebeu-rd. TijdensVnle^nVcTrS'w^ dSeTtnfo?" dv-!!ier gedreven' waarS slan i j J Personen werden op wondfn t' ee st'erven later aan hZ wonden. - Tien gekwetsten werden Aberdeen vervoerd. n»ar 1 ER NEUZEN, 14 Januari 1918. Het weerbericht van het metScrolnp-isni. Inshtuut re De Bildt van hSS°lSldf3ll randaSStC barorneterstand: 749.0 Ha|»a- .Ve.r„wachting tot den avond van 15 fa-,, Matige, later wellicht weer toenemen woiKi, later toenemende bewolkin® omSh°e? Xe"n°LSn^buien, .temp?ratu«r tichte dooi om het vriespunt des nachts overdag. Gemeenteraadszitting. In de op Donderdag aanstaande des vn»r. middags 10 uur te houden openb'are ver## dering van den gemeenteraadP alhfer! kom« de volgende punten in behandeling: E Vaststeiling notulen. 2. Ingekomen stukken. Voorstel in zake prijsverhooging dec- tnschen stroom. b s 4. Voorstel tot afwijzende beschikkin* op een verzoek van J. F. Koevoets Ji schadevergoeding. o. Voorstel tot het verleenen van vergu«- ning aan D Scheele tot aansluiting y*n een perceel op een gemeenteriool. 5. V oorstel tot het verleenen van vergu«- mng aan de N.V. Hotel des Pays-B« tot gebruik eener stoep. 7. Voorstel tot het verleenen van dispen- satie van het eischenbesluit voor ver- lofslokalen voor het perceel Dijkstm.t 8. Voorstel om het abonnement voor faet piaatsen van afkondigingen in de Ter Neuzenscne Courant te verhoogen 9. Benoeming van een leeraar tan de gemeente H. B. S. in -de vacature met Bongers. 3 S ^Itahaner611 WOrdt den een'ge'n soIlicita«t Mijnengevaar op de Wester-Schelde. Vrijdagayond is op de Wester-Schdde kunnen bereiken. In dit geval zou het ech- Z'j hebben de zaak, welke Amerika'nu tot de j nab'j ^aar'and een drijvende mijn waarce- ter alien duidelijk zijn, dat de gealiieerden zUne heeft gemaakt, met 10 tot 12 millioen nomen- Daarvan is aan iw De „Telegraaf' tegen Nederiand, Het „Hbl." schrijft: Onze Parijsche correspondent seint hoe de heer Schroder, hoofdredacteur van de ,,Telegraaf", in een interview met het „Petit Journal" op de bekende en gebruikelijke manier van zijn blad onze Regeering aan- I lijken zin den „altoos vermeerder des Rijks valt omdat zij zwak is tegenover de ,,bo- I zien. Polen, Littauen, Koerland en Roemenie be- wust verraden en deze landen als pasmunt ter vereffening hunner rekening met Duitsch land gebruikt hebbefi. Voor de gealiieerden bestaat er echter een veel gemakkelijker weg, om Rusland tot een afzonderlijken vrede te noodzaken. Zij zulien den Duit schers toestaan,de Letten, Littauers en Polen te overweldigeq, om later niet siechts van deze overweldiging partij te trekken, maar ook de verantwoordelijkheid -daarvoor voor hun eigen volken van zich af te schui- ven. Dat is het plan der Entente." Het is nu de taak van Duitschland, om deze bewering, dit door Trotzky aan de En tente toegeschreven plan, te logenstraffen; -door een eerlijke en loyale houding bij de onderhandelingen te toonen, dat zij niet voornemens zijn de Letten, Essen en Lit tauers, zoomin als de Polen, te overweldi- gen. Dit za! natuurlijk niet naar den zin zijn der Alduitschers en del militaristen, d-ie er altoos op uit waren, Duitschland te vergroo- ten en die in den Keizer gaarne in letter- p. j j wciaifc'c- '^arvan is aan het commando der man te velde gesLeund. Onzen rijkdom heb- fa^ine .te Viissingen bericht gezonden Za- -e/lag - S de mijn door een der schepen van rinnTilV,"0 w^Ege,sleePt- In verband met die H .d f 1S Prov- stoomboot van Hansweert naar Ter Neuzen „iet geva.-e„ en is ook de eerste reis van Ter Neuzen naar Hansweert op Zaterdagmorgen ver- vallen. Overigens werd de dienst weer oor- maal uitgevoerd. Hedenvoormiddag werd alhier bericht ontvangen, dat weder op de rivier zoo'n onheilspellend voorwerp was waargeno- K-en,i--f'r was n'' aan den Margarethapolder bij dijkpaal 11, een mijn aangespoeld. Va-n iicze vondst is aan de betrokken autoritei ten kennis gegeven. Dat tussehen Hansweert en Ter Neuzen beu wij met voile handen weggegeven, onze gezinnem toonen de litleekens van het leed, onze industrieen, kapitalen en inslellingen zijn opgelost in den smeltkroes van "den wereld oorlog. Zich tot de Vereenigde State® riehtend, zei Churchill: Bouwt schepen, die alleen uw machtige, iiw onmetelijke kracht kun nen vrij maken, verleent uw crediet in den vorm van ooriogsmaferiaal, zonder hetwelk onz-e voile kracht niet op het peil lean blij- ven. Laal wat tonnenmaa't ook bescliikhaar zij, worden aang-ewend om afgewerkte en half afgewerkte producten aan te voeren-, liever dan veel plaatseiscbende grondstoffen, Zorg ervoor, dat er flink op de tonnenmaat -5 LIT. lUllii'dlill del I 7r\n Isnri Arvrtrt o 4 wordt bezuinigd, ten einde de komst der f opeen 2 mijnen zijn waargenomee, dappere mannen uit de Vereenigde Staten I nu iu'st ,n'et tot gerustheid ches" en de „bochophilen"1 steunt, en zegt, dat men zich toch niet verwonderen kan, dat Engeland met repressaiilerrlaatregeiert tegenover ons Jand voortgaat. Die „repres- saillemaatregelen keurt de heer Schroder zelfs goed, omdat zij een eind maken aan „verachte!ijke specuiaties!" DE ALGEMEENE TOESTAND. De besprekingen te Brest-Litowsk zijn hervat en zulien worden voortgezet. De Russische delegatie heeft zich veree-nigd met den wensch -der centralen, om de beraadsla- gingen niet naar Stockholm over te brengen, maar die te Brest voort te zetten. De eerste bijeenkomst van de gedelegeer- den -der Centralen met de Russische delega tie werd door Von Kiihlmann en Czernin gebruikt, om enkele dingerf recht te zetten. Hierbij werd in de eerste plaats er op ge- wezen, dat de voorstelling, in een bericht uit Petrograd gegeven, over een antwoord van -den voorzitter der Russische delegatie Joffe, in de bijeenkomst van 28 December, onjuist was. Het blijkt uit de protocoilen der bijeenkomst, dat die redevoering niet Werd gehouden. Het was dus een bewuste onjuistheid toen de Russische regeering daarvan een mededeeling in de wereld zond' die den schijn had, alsof de daarin vermelde af wijzing van Duitsche voorstellen te Brest wimdiat het legmen van meer telephoonkabe-ls, door de Russische delegatie had plaats ge 1 had en deze in de officieele Duitsche mede deeling was verzwegen. Openbaarmaking van de gehouden bespre kingen is uitstekend, maar zoo-dra deze openbaarhejd aanleiding geeft tot fantasti- sche verhalen, tot een o-njuiste voorstelling van hetgeen behandeld is, doet zij meer kwaad dan goed. Zooals Kiihlmann zeide: ,,Deze in aile opzichten verzonnen mede deeling heeft er zeer veel toe bijgedragen, om het oordeel over het verloop der onder handelingen te vertroebelen en de resultaten er van in gevaar te brengen." 1 och wilie-n de onderhandelaars der Cen tralen de hoop niet bpgeven op een voort- zetting -der besprekingen, die tot een gun- waardoor verbetering in den toestand zou lam nen wxi-rden gebracht, m-et het oog op •dsn oorlogstoest-and niet doenlijk is, Voor die z.g ,,bliksemgesprekken", waarvoor uit den aard der zaak een ho-og tarief zou moeten worden beta,aid, zouden dan aile andere verbindingen, ook dringende gesprek- 3s»n, moeten warden afgebroken. De annuieering van de Russische Staatsschuld. Omtrent de annuieering der Russische [staatsschuld door de revolutionnaire Rus sische regeering, zendt Reuter een telegram van den Petersburgschen correspondent der Manchester Guardian. De Russische regee- Maar het voorbeeld van Bismarck, die in 1866 zich verzette tegen elke uitbreiding van Pru-isen, ten koste van Oostenrijk, die zelfs een militaire verne-dering van de mo narchic verkeerd achtte, omdat hij voorzag. dat een verzoenende vrede voor de toe komst van beide landen en voor hunne goede verstandhouding beter zou zijn -dan het annexeeren van een provincie, zou ook nu kunnen worden aangehaald. In de po- sitie, waarifi Duitschland verkeert, is een verzoeningsvrede met Rusland, een vrede die de economische betrekkingen tussehen de beide landen op afdoende wijze en voor langen tijd regelt, van meer beiang, dan de annexatie van eenige Russische provincies, onder welk voorwendsel dan ook. De socialistische fractie heeft reeds ge- protesteerd tegen: „elk misbruik van het recht der volken om zelf hun lot te bepa len, met het doel op verkapte wijze te an nexeeren." Daardoor toch zou Duitschland bijzonder sterk staan in den verderen strijd tegen de Entente. Uit het aanvullend verslag van de twee eerste zittingen na de hervatting van de vredesconferentie te Brest-Litowsk blijkt nog, dat Trotzky een man is, die goed van zich af spreke'fl kan, schrijft de N. R. Crt. Hij begon met te erkennen, dat het be richt van het St. Petersburgsch Telegraaf- agentschap over een rede van Joffe, waar in -deze de voorwaarden der centralen met verontwaar-digin-g zou hebben verworpen, een verzinsei was. De zaak zou worden onderzocht. Op grond van deze verklaring zou men denken, dat de volkscommissarissen, die op het oogenblik Rusland regeeren, hun eigen officieuse berichtgeving niet in de hand hebben, wat zeer wel mogelijk is. Daarna antwoordde Trotzky op het ver- wijt van de anti-militairistische propagan da onder de Duitsche soidaten, die de cen tralen in strijd met het verdrag over den wapenstiistand noemden. Handig noemde hij deze propaganda een kwestie van de vrijheid van drukpers, welke in het verdrag niet was beperkt. Men weet, -dat de centralen het voorstel Vereenigde Staten op het slagveld te vergemakkelijken en te verb aas ten. Intusschen zal Engeland zijn laatste re serves van zijn crediet en van zijn mannen materiaal zoo noodig inzette®. Onze legers moeten op staanden voet op- vokle sterkte worden gebracht. De jongemannen moeten de muni tiefabrieken verlaten, waar ze zoo nutlig aan t werk waren ter wille van den heiligen plicht, waar van ze zich met dezelf de toewijding zulien l^wijten-. Oudere man nen -moeten in hun plaats kom-en. Zij moeten aan andere industrieen worden onttrokken. rouwen di-enen dichter bij het gevechtsge- bied te werk te worden gesteld en onop- houdelijk mannen af te loss-en die dan in -den slag kunnen gaan. Er moet een rantsoeneering voor v-er- schillende leveiismiddelen w"orden inge- voerd om een rechtvaardige verdeeling te verkrfjgen. Elke ton voedsel, door matig- heid bespaard of in dit land geproduceerd, staat gelijk met een ton granaten, die op den vijand kunnen worden afgevuurd. Ik ben overtuigd, dat wij het zulien winmen, indien we al onze hulpbronnen aanspre ken. Dit kan ik u verzekeren dat de Brit- sche legers in het jaar, dat zo-oeven is -aangebroken, een heel wat krachtiger ar- tillerie en ruimer vo-oiTaad aan granateif zulien hebben, zo-omede veel betei' toege- rust zulien zijn dan ooit bij een vorigen veldtocht. De Duitsche legers, aan het oostelijk front vrijg-ekomen, zijn naar het westen onderw-eg. De zw-aarste storm dien we nog hebben geliad, pakt zich same®. We zijn evenwel vol vertrouwen. AMERIKA ALS GRAANLEVERANCIER. Met het oog op den toestand inzake de le- vensmiddelenvo-orzi-ening in Europa is de Amerikaansche regeermg van plan nog 90 millioen bushels tarwe te zenden ter ge- moetkoming aan de schaarschte, in weer- wil van 't feit, dat 'tgewone vo-or uitvoer bestemde -overschot half December reeds was verscheept. Aan 't Amerikaansche volk zal worden verzocht, zuinig te zijn-, ten ein de het daardoor ontstane tekort goed te ma ken. Er wordt een wettelijke regeling ont- wo-rpen ter invoering van verplichte tarwe- Iooze dagen en Tot het voorschrijven van gemengd meel en oorlogsbro-od. De vraag, wat vo-or zal gaan: graantransp-ort of troe- peutransport, moeten de gealiieerden maar uitmaken. In sommige regeeringskringen is men van meening, dat de gealiieerden thans de vo-ork-eur aan verscheping van voedings- middelen zulien geven. stemt voor het varen bij duisternis Zaterdagnacht zijn te Borssele twee Mij nen aangespoeld en obk het lijk van een En gelsch matroos. Posterijen en telegrafie. Met ingang van I Febr. wordt verplaatst tie adj.-commies W. K. Sasburg van's Gra- venhage (bijkantoor) naar Hulst en de commies-ditulair H. van Engelen van Hulst naar Hootddorp-Haarlemmermeer. Personeel rijks directe belastingen. Met -ingang van 16 dezer is benoemd tot commies-verificateur te Sas van Gent de heer j. Witte, commies 2e klasse aldaar. Klein verlof. Officieel. Behoudens onvoorziene om standigheden zulien in het tijdvak van 5 tot 30 Maart 1918 met onbepaald (klein) verlof worden gezonden de dienstplichtige onderofficieren van de lichting 1911 der be- reden korpsen en de dienstplichtige kor- poraals van de lichting 1912 der bereden korpsen. Zeemiliciens lichting 1915. Op 2 Maart a.s. zulien de zeemiliciens van de eerste groep der lichting 1915, in het ■genot van onbepaald klein verlof worden gesteld. Ten onrechte huiswaarts gezonden. Bij ministerieele beschikking omtre-nt ten onrechte huiswaarts zenden van vrijgestdde dienstplichtigen -der militielichting 1018, .wordt gezegd: Het heeft de aandacht getrokken, dat sommige dienstplichtigen der lichting 1918, die in October j!. bij de le bataljons der regimenten infanterie zijn ingelijfd, en aan wie vrijstelling wegens broederdienst was verleend, op grond van deze vrijstelling door de korpsen huiswaarts zijn gezonden Deze handelwijze is onjuist, omdat vrij stelling, als hier bedoeld, eerst ingaat op een -nader te bepalen tijdstip. Petroleum. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt beken-d, dat bon no. 7 der Rijkspetroleumdistributiekaart geldig eat zijn van 16 dezer af tot en met 31 dezer voor eene hoeveelheid van 2 liter. Vergunning tot terugkeeren. Met ingang van 15 Januari is door dea commandant der stelling van -cje monden der Maas en del Scheide aan de volgende personen, -die indertijd uit zijn gezagsge- bied werden uitgezet, voorwaardelijk ver gunning verleend daari-n terug te keeren: R. G. Rammeloo, C. L. Rammeloo, J. de Clerq, A. Eceraert, alien te Philippine, M.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2