ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. "sb'kjbhtbbaad. m x mj No. 6<534, DinscUji 15 Januari 1918. Je jaargang. ABONNEMENT: ABVERTENTIEN flantsooo Thee, Koffie Opgave voorraad Manufactiiren. FEPILLETON. Maximumprijzen gecosiden- g i n m t n l a o. Si ISfe Telefoon 25. Abonnementsprijs Bit verscliijfit MaaMatp, Wepsdag' sn Yrijdapvsfld, uitgezonite d op Feostdagen, sii de Firma P. J. VAN DE 8ANBE te Ter Nsuzen. JnkwartieriBg van krijgsvolk. era Petroleum. iaxfmumprijzea ielk. Malkboekjes. seerile melk, ersz. Per 3 maanden binnen de stad /l.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie 1.4% voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UI14E® op den dag der uitgave. per drie maanden, in de stad f 1,20; franco per post f 1,40, bij vooruitbetaling, per jaar, waarvoor de gelegenheid nog ge- durende deze maand is opengesteld, f 5, hebbenden te bekomen op het Levensmid- deienbureau iederen werkdag van 912 uur v.m. Ter Neuzen, 12 Jan. 1918, Burgemeester en Wethouders voornoemd, j. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE,, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken, ingevolge circ. La A, Afd. Crisiszaken.vdato 5 Jan. 1918, de volgende maximumco'nsumptieprijzen bekend 1. voile rauw'e melk of losse gepasteuri- seerde, melk, 17 cent per Liter bij den ver- bruiker bezorgd. 2. Gepasteuriseerde melk, verpakt in flesschen: 20 cent per 1/1 literflesch. 18 8/10 10 ,-, 4/10 3. Gesteriliseerde melk, verpakt in fles schen: 21 cent per 1/1 literflesch. 19 8/10 4. Karnemelk en taptemelk: 7 cent per Liter. Deze prijzen treden in werking met in- gang van 13 Januari e.k. Ter Neuzen, 12, Januari 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemaester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, da- gedurende het tiidvak van 16 tot er ro»t- 31 1918 door detailhstea aan verbruikers mag worden ^fgeleverd op bon No. 13 eenar kotEe- en theekaart J/2 onS thee. i/i/ #14 h kuffie- en theekaart 1 ons koffie. op bon No. 7 eener petrQlenmkaart 2 liter petroleum. Ter Neuzen, 14 Januari 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN, vordert ingevolge art. 9 der Distributiewet 1916 van ieder, die manufacturen onder zich heeft, onverschillig of hij al dan niet eige- naar daarvan is, opgave te verstrekken van de bij hem op 15 Januari 1918 in "yoorraad zijnde manufacturen. Onder mano^acturen zijn te verstaan alle textielgoederen, niets uitgezonderd, in ru- wen, halfbewerkten of afgewerkten staat (ook geconfectionneerd) vervaardigd van dierlijke, plantaardige en/of kunstvezels. Schriftelijke opgaven iin te zenden aan het Levensmiddelenbureau voor of op 17 Janu ari. a.s. Ter Neuzen, 14 Januari 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Eindelijk kwain het slot. Zij moesten mi nog den steilen heuvel op, vvuar de schit- terende lempel van Jupiter C.apito'linus stoud. Bij het begin dier helling kwamenj er bewakers, die den keten gnepeni, die*I Simon om den hats drocg. en hem wegsleur- den. „W,aarheen brengen zij u?" vroeg Mir iam, toen hij haar voorbij ging. ,,Naar hetgeen ik verlang niaar den dood, antwoordde hij, en was weg. De Cesars stapten uit bun wagons, en plants ten zich bij de altaren bo ven aan de trap, terwijl beneden alien, die aan hun triomftocht badden deelgenomeni, zich in rangprde schaarden. Een lange pauze volg- de. Opeens kwiamen er mamen van bet Fo rum geloopen, waarvan een een in een doek gewikkeld voorwerp in de hand donoeg. "Vlak bij de Cesars sloeg hij den doek weg en vertoonde aan bet geheele volk bet grijze lioiofd van Simon, den zopn van Joras. Deze openlijke moord op een dapper aanvocrder van hun vijanden was het besluit van den i rimnftocht der Romeinen. De trompetteni schmden, de vaandels wuifden en uit een half millioen kelen ging een overwinnihgs- kreet iop, want het volk was dronken van zijn ruwe wraak. 1 oen werd er stilte bevolen, en voor den •mpel van Jupiter brachten de Cesars hun Burgemeester en Wethouders van' TER NEUZEN maken bekend, dat van af heden de melk bij de slijters verkrijgbaar is zofider bons. De melkboekjes zijn daarom van af heden niet meer geldig. Tc! Neuzen, 14 Januarr 1918. Burgemeester en Wethouders. .voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgeme.ester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ingevolge circ. No. 2047a, afd. Crisiszaken, dato 5 Jan. 1-918, de navolgende maximumkleinhandel- prijzen voor gecondenseerde melk enz. in bussen. Gecondenseerde melk met suiker, verpakt In ♦blikken busjes a- 370 gram netto_ J0,60 per busje van 3701 gram. Gecondenseerde melk zonder suiker, ver pakt in blikken busjes a 340 gram netto f0,55 per busje van 340 gram. Gecondenseerde taptemelk met suiker, ver pakt Itr vurenhouten vaten van 50 KG. netto f 0,25 per KG. Gecondenseerde taptemelk met suiker, ver pakt in blikken busjes a 370 gram netto 0,50 per busje van 370 gram. Melkpoeder in kisten van 50 KG netto f 1,70 per KG., 0,17 per 1/10 KG. Taptemelkpoeder in kisten van 50 KG. netto l,37/2 per KG., 0,14 per 1/10 KG. Gesteriliseerde melk, verpakt in blikken busjds a 370 gram netto 0,40 per busje van 370 gram. Nadere inlichtingen omtrent groothandel- en tusschenhandelprijzen zijn voor belang- ioff>ers aan de goden, die hun de over winning badden gesclionken1. Zoeindigde de Triomftocht van Vespa- siaans en Titus, en tevens de geschiedente van de worsteling der Joden tegen den ijzeren snavel en de Idauwen van den Ro- meinsdien ladelaar;. Dien morgen waren twee ruiters Rome komen binnenrijden, zoo snel hun vermoeide paarden maar wilden Loopen. Of liever, een van beiden was .een vrouw, gekleed in een Oiostersch gewaad, dat haar geiaat verborg. „Foirtuna is ons gunstig, Nehushta," zeide de man, „Wij lnomen tenminste vroeg genoeg voor den Triomftocht. Ivijk, daar ginds be- gint de ops telling jal." Jia, ja, beer Marcus; wij zijn op tijd. Daar gaan de adelaars, en bier koant bun pnooi," en Nehushta wees op ee:i draagkoets met geleide vian soldaten zij wist niet, dat juist daarin bet dierbare meisje zat, dat zij ziochlen. „Maa.r waarheen gaan wij nu? Wilt gij u voegen bij bet gevolg van Titus?" „Neen, daarvoior is bet te iaat. Ik weet bovendien, hoe mijir ontvangst zou zijn." „Uw ontvangst? Wei, gij waart immers zijn vriend, en Titus is trouw aan zijn vrienden." ,.Jia, maar misschien niet aan hen, die door den vijiand werdeni ggvangen genomen. Bij het begin van den oorlog overkwam dit een man. dien ik kemde. Hij was met een zijner makkers gevangem genomen. Die malc- ker werd door de Joden omgebriacht, maar toen bij insgelijks op den muur onthoofd zou worden, wist liij den beul te ontkomen, en sprong naar beneden, waarbij hij zich maar weinig bezeerde. Titns scliomk hem Aanbod van graan door Duitschland. Eenige dagen geleden deed een bericlit de ronde, dat Duilschluid verscliillende meu- tralen, ook Nederland, graaiji bad aainge- boden lai'komstig uit Roemenie. Daaromtrent in kringan van den graan- handel informeerende, werd ons scbrijfthet Hbl. medegedeeld, dat dit hoogstwaarschijn- lijk werd geacht. Wei kan Duitstchla::d zelve groote graan- hoeveelbeden gebruiben, doch dit is ten op- zichte van bet massa-artikelkolen evem- eens bet geval en toch gaan er belangrijke hoeveelhedc'n uit. Het kolengebrek bij onze Oosterbureni is nauwelijks geringer dan dat aan granen, maar de kolen worden gebruikt als ruilmid- del om van ons en van andere neutralen ar- tikelen te krijgen die Duitschland nog moei- lijker ontberen kon. Djoprdat wij bet gr otste belang hebben bij den koleninvoer is de regeering tc Ber- lijn daardoor in de gelegenheid liooge prij zen te maken en co nidi lies te steilen, die onder normale omstandigheden onzerzijds nooit zouden zijn aanvaard. llet Duitsche belang brengt mee, gebruik te maken van 'de moeilijkbeden waarin de geaUreeTdv mgr. spcciaat dcj Ver* eenigde Staten, ons brengen door geen graan verscheping naar de neutralen toe te laten. En t gevolg zal dan ook zijm, als de on- derhandelingen met Amerika niet spoedig tot een gunstig resultant leidera, dat onze Regeering, krachtens den s telrpgel dat on der gegeven omstandigheden auurkoop be- ter is dan ibsoluut gebrek aan -rcn artikel van allereerste levensbehoefte, met de Duit sche omtrent graaninvoer tot pverleg ge- noodzaakt' zal zijn. Naar men in kringen van den graanhan- del verneemt. verkeeren de onde'rhanidelin- gen met \merika in een vergevorderd gun stig stadium, doordat de regeeiing der Ver- eenigde Staten meer en meer tot de1 over- tuigin.g koxnt, dat in. de geallieerde landen a!" te zeer het oor is geleend aan ffi'sler- praatjes omlrenl uitvoerpolitiek. Zoodat wellicht nog kon worden voorkomen, dat ons land, voor het betrekken van granen, geheel op de middenrijken wordt aangewe- zen. ■In elk geval dringt een angstigevnoodza- kelijkheid. daarover is men t in daarbij be- trokken kringen^ eens, tot het invoeren van graan; en als onze sehepen niet spoedig worden losgelaten, zal onze Regeering het Duitsche aanbod ernsLig moeten overwegen. (Hbl.) Eeri !es uit het geschil met Engeland. Prof. Struycken wijdt in Van onzen Tijd een artikel aan een les, te putten uit ons geschil met Engeland: De bonding, die wij thans in dit geschil hebben nan gen omen, is in menig opzicht bet leven doch joeg -liem weg uit zijn legioen. Waaroin zou het mij beter gaan?" ..Het was uw sclitdd niet, dat gij werdt gevangen genomen. Die slag pp het hoofd maakte u bewusleloos en gij werd over- meesterd." „Het is mogelijk, miaar zou dat mij hel- pen? Het gebruik, een goed gebruik, wil, dat geen Romeinsch soldaat voor den vijand mag bezwijken. Wordt liij in bewusteloo- zen toes land gevangen genomen, dan moot bij, zoodra zijn bewustzijn terugkeert, zelf- moord plegen, en dat had ik ook zeker ge- diaan, als ik in lianden van de Joden was gevallen. Doch het liep anders. Maar dit weg ik u, Nehushta, als het niet om Mir- j,am was geweest, was ik nooit naar Rome teruggekeerd. tenminste niet, eer Titus mij daartoe v lerlof bad gegeven." ,,Wat zijn dan u,w plannen, heer Mar cus ,.Ik ga naar mijn eigen huis, dicht bij de Baden van Agrippa. Daar most de stoet langs koinen, en als Mirjam onder de gevan- genen is. zullen wij haar zien. Zoo niet, dan is zij dood, of reeds verkocht. of misschien ten gescbenke gegeven iaan een van Cesar's vrienden." Iiet gedrang op straat was nu zoo groot geworden, dat zij stapvoets en achter el k a ri der miOiesten rijden door de versierde stria ten. Eindelijk bield Marcus voor een marmeren huis aan de Via Agrippa de teugels in. „Een zondeiiinge thuiskomst," mompelde hij. om het huis heen naar een 'zij-ingang rijdend. Hij staple af„ en klopte eenigen tijd te veggeefs aan 'een kleine deur. Eindelijk werd de deur een klebi eindje geopend, en leerzaam. Wij zijn een zeer vredelievend volk, groote voorstanders van de oplossing van internationale gescbillen door overleg en arbitrage; wij zijn er trolsch op, dat wij in 1904 bet eerste werkelijk algemeene arbi- trageverdrag ter war eld hebben geslolen, na- melijk dat met IJenemarken, waarin zonder eenige uitzondering alle wederzijdsche ge- schillen en twistgedingen zijn begrepen, zon der eenig voiorbeboud ten aanzien van „de levensbelangeu, de |On,afhankelijkbeid, de ecr |of Wat bet ook zij, van een .der beide partijieru zooals in vrijwel alle andere verdragen voor- komt. En toch, aft wij er voor staan, als een concreet geschil rijst, dat dringend om oplossing vraagt, eischen wij eerst intrekking van het ons door de tegenparlij aangedane onrecht, alvorens wij bereid zijn, een voor- stel tot arbitrage te doen. Herinneren wij ons deze houding, wan- neer wij zoo gemakkelijk er toe overgaan, een oordeel uit le spreken over de we'ige- ring der, geallieerden met de oemtrale mo- gendheden over den vrede te opderhande- len, zoolang dezen niet eerst het onrecht dat zij hebben bedreven, hebben erken'd en hers lei daarvan hebben toegezegd. Hoe vurig wij ook naar den vrede verlam- gen, past hetons, die houding te wrakenj, ons, die zelven bet in strijd achten met on ze waardigheid, den rechtsweg tot oplossing van gescbillen te betreden, zoolang niet eerst de tegenparlij liet door haar bedreven onrecht herstelt? Maar de Engelsche dwangmaatregel is open- lijk onrecht. daarover kan geen) twijfel be- staan' Zeker, dat is onze meening, maar zoo als in ieder geschil de tegenparlij, de Engelschman, denkt daarover anders. En besc.lw>i{."-e" ook nipt de gssUieerdetf en hel grootste deel der neutralen met ben, wat Duitschland o.a. aan Belgie misdeed, evenzeer ;als openlijk onrecht. dat voor al- leS dient te worden geboet? Het is zoo gemakkelijk als neutraal ach en wee te roepen over de onverzoentijkheid der geallieerden, hun halsstarrigheid, niet op de vredesvoorstellen der centrale mo- gendheden te wil ten ingaan. zoolang bet onrecht. waarvoor zij ten strijde gingep, niet is hersteld; steken wij liever de hand in eigen boezem en vragen wij ons af, of wij dan de oplossing van gescbillen aan vaard en op den grondslag van de besten- diging van. lie' onrecht; zelfs geen voor- wiaardelijk arbitragevoorstel hebben wij im mers in de zand- en grintquaestie aan En geland willen doen; wij wachten af. laten het geschil voortduren, totdat het ons aan gedane onreclit is weggenomen. Maar moeten wij dan ook niet erkCntnen dat wij niel het recht heblien er over te oor- tdeelen, of en wanneer de dorlogvoerendein verplicht zijn. ondanks bun oorlogsdoel, dat zij tereclit of ten onrechte zieni als de bestrijding van liet bun aangedane on recht, niet is bereikt, de wapen.Cn neer tc leggen en tot vred eso nderhandel in gen over te gaan? De droogmaking van de Zuiderzee. Nam- de Tel. meldt, wiordt er in politieke kringen niet meer op gerekend, dat bet wets- ointwerp van Minister Lely tot droogmaking van de Zuiderzee in de eerstvqigendemaanl- den zal worden behandeld. Het plan heeft bestaan bet ontwerp in het begin van dit jaar af te doen, maar de loop van zaken is een schrale, vinnige stem zeide: „Maak dat gij wegkomt, wie gij ook moogt zijn. Hier woont niemand. Dit is bet huis van Marcus, die in den oorlog tegen de Joden is omgekomen. Wie zijt gij?" „De erfgenaam van Marcus." „Miarcus heeft geen erfgenaam. of list moest Cesar zijn, die zijn bezittingen zeker wel tot zich zal nemen." „Doe open, Stepbanus", zeide Marcus op bevelenden toon, en tegctfjk duwde liij de deur open en trad binimen. „D.at is efen zionderlinge hofmeester, die de stem van zijn beer niet kent!" voegde hij erbij. Het vcrsclirompelde mannetje in een bruin gewaad, die db deur had geopend, keek met scherpe oogen den bezoekeJr aam, hief toen de lianden op. deinsde terug, en -zeide „Bij den speer van Mars! het is Marcus zelf. Marcus, uit den dood opgestaan! Wel- kom, liecr, welkom!" Marcus bezorgde eerst zijn paai'd, en toen Nehushta met hem op de binnenplaats was, keerde liij zich om en sloot de deur. „Waarom dacht gij, dat ik dood was, vriend?" vroeg liij. ,,0l heer," antwoordde de hofmeester, „omdat alien die uit den oorlog lerugkwa- men, verklaarden dat gij tijdens liet beieg van de stad der Joden verdwenen waart en dat gij dood of gevangen moest zijn. Ik wist zeer goed. dat gij nooit uw geslaclit, of uw edelen n.aam, of den Adelaar onder wien gij vdient, de schande zoudt aandoen van levend in hand en Van Jen vijand te valten. Daaroju was ik overtuigd, dat gij dood moest zijn." Met een bitteren lach wendde Marcus zich zoodanig geweest, dat behjmdeling in dit voorjaar hoogst twijfelacbtig is geworden. Spekbokking. HeL bestuur van de vereeniging Haudels- belangen te Scheveningen heeft een confe- rentie gebad met Minister Loudon, over dea in veer van Zweedscbe en Noorsche baring, waarvan de z.g. spekbokking wordt gemaakt De Minister beloofde zijn medewerking en. zeide zich daarto e in verbinding le zid leu steilen met den Zweedschen gezant. De positie van Minister Posthuma. Naar de Haagsche corresp. van de TeL verneemt kan de Memorie van Vntwoord van Minister Poslbuma in zake het dislributje- omtwerp tlians zeer spoedig worden tege- moet gezien. Alierlei berichten uit de onigcving van den Minister wijzen er op, dat de heer Posthuma thans beseft dat zijn zetel wankelt. A let zijn. Memorie van Antv. oord ho opt bij echter era; gnooten slag te slaan en daarm zijn geheele beleid uitvoerig te- verdedigen. Zijn 'wij goed ingelicht, dan zal de Minister zich in beginsel bereid verklaren tot een wij- ziging van zijn distributiepotitiek, speciaal in zalve het steilen van welslandsgrenzen, indien de Kamers zulks moclit wenschen. In sommige kringen bier ter stede rekent men er op, dat Minister Poslh'uma thans ten val zal worden gebracht en de verdere zorg voOr de levensmiddelenpolitiek zal worden' /opgedragen aan Minister Treub. .inderen ccti- ter gelooven, dat, al zullen de soe.-dem. don- Minister thans niet steunen, toch een combi- natie van minderheden uitde overigepartjjen Minister Posthuma op zijn plants zal handlia- ven, ooral omdat over enkele maanden bet gebeel-e kabinet vermoedelijk toch moet af- jr,edeAi. Een onderofficieren-candidaat. Naar de ..Ned." verneemt zal op de al gemeene vergadering van de onderofficiers- vereeniging „Ons Belang", welke op 28 en 29 dezer te (1 recht gehouden zal.worden, mi de wens ehelij kheid besproken worden. om bij de a.s. verkiezingen voor de Tweede Kamer met een eigen -ear. Jidaat uit te bom: T Inzake manufacturer Met voldoening schrijft de )i. Crt. zal menigeen kennis nemen van jde jverdere'madt- regelen van den Minister tegen bet gekno. i in den ma nuf aC t ur en-1 landel Den loden Dec. had de Minister reeds ingesteld een Rijksbureau waaraan w is r.p- gedragen bet daen van voorsleilen tot 'be'c legengaan van den kettinghandel in manufac turen. Of die nu genomen- maativgei uiige- vaardigd wiordt op voorstel dezer commissi©: wiordt niet gemeld, Maar in ieder ...evnl is. door den Minister van L., N. en II., otuier verwijzing naar liet besluit van Dec., aan de burgemeesters meegedecld dat bet door hem noodzakelijk wordt geacht ..leu spoedigste" een opgave te verkrijgen an de An Nederland aanwezige voorraden manufac- luren ondrr fabrikanleu en handebrren. Da opga\-e moet opgenomen worden 15 dezer. Maar tevens heeft de Minister noginaals. uitdrukkelijk vsrzocht overeenkomstjg de proces-orde van art. 9 der distributiewel ..over te gaan tot inbezitnenxing van die jiar- tijen manufacturen, die niet in overeenst: ra ining met een reeelen bandel zijn opgesla- g*n"- B Het is slechts scbijn. dat die inbeziiue- Mini tot Nehushta. „Nu lioiort gij liet zelf," zeide hif. ..Indien mijn hofmeester, mijn vrijgelatene, er zoo over denkt lioe zullen dan Cesar en mijn^ galijken oordeelen? Welnu, Stephanus, wat u onmogelijk voorkwam, wat ik zelf onmogelijk zou geacht hebben dat is ge- beurd. Ik werd door de Joden gevangen genomen, ofschoon buiten mijn schuld." Och. als dat waar is, heer, zeide de oude hofmeester, „vertel bet dan aan 'biemanid. Twee zulke omgelukkige mannen, die zich overgaven om bun leven le reddpn, en in cc n Joodsche gevangenis werdeni gevonden, zijn veroordeeld, om vandaag mee te loopen in' den Triomftocht. De lianden worden hun op den rug gebondeii; in plaats van een zvaard moeten zij een spinrokken dragen, en om den hals krijgiem zij een bord met de woorden: „Ik ben een Romein, die de schande verkoos boiven den dood..' Gij ver- iangt zeker niet naar bun gezelschap, beer?" Marcus werd eerst rood, toen bleek. Man, zeide bij, „houd op met die praat- jes! Anders doorsteek ik mij nog hier voor uw oogen. Laat de slaven mijn bad gereed maken, en zorg voor eten, want dat hebben wij beiden noodig." v „Slaven, lieer? Die zijn er niet, alleen een oude vrouw, die voor mij en voor het huis zorgt." .AVaar zijn zij dan?" vroeg Marcus toornig. ,,De meesten lieb ik naar uw landgoederem gestuurd; ik vond bet beter, -dat zij daar voor u werkten, dan iiier ieegliepen, en anderen, die wij niet noodig hadden, lieb ik verkocht." i (Wordt vervolgd.) *"-V w immiipi i liniiini 11 iiiii i intiTfir—wrni—HWinw rwwiaMagaas ^isatmssxMEKsmBEESt iaaas: 09 Burgemeester der gemeente TER NEUZEN aaswikt bekend, dat eeneO peu b are Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Sfrm,««lerdi»K den !S J a uari des T»omiidag8 ten 10 ore. Ter Neuzen, den If Januari 1918. De Burgemeester voornoemd, J, HUIZINGA. i Be Burgemeester van TER NNUZBN maakt be kend dat op lfi Januari 19 IS een i^kwartiering van krijgsvolk ZONDEK VOEDINO zal plaats hebben"in het navolgende gedeelte dezer gemeente: Heerengraeht. Brugpad, Tuinpad, de Jongestraat, de Blokken, Zandstraat, Molengarig, Schoolplein, Markt, Kersstraat, Brouvverijstraat, Havenstraat, Smids- wa), Walgang en Noordstraa't (gedeeltelijk). 'Ter Neuzen, 14 Januari 1918. De Burgemeester voornoemd, J: HUIZINGA. 11 /2 11 '/2 io'/2 4/10 DOOR H. RIDEIl HAGGARD. J2j •""i limmm "w 1 ;i. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1