Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No, 6633. Zaterdag 12 Januari 1918 57e Jaargang. Kamer van Koopbandel en Fabrlekea lanvijzing YerkrijgbaarstelliQg Levensmiddelen. Uitreiking bons voor toeslag op Petroleum. Uitbetaling Toeslagbons Petroleum. m 1 Si %7 JL M. De Oorlog. jo b3^a:id- Openbare Vergadering A K D. 0 I o t© Te«* M&itszu.sn. op Maandag 11 Januari 1918, 's avonds 7 uur. De Voorzitter, M. G. A. BLANKERS. De Seeretaris, N. J. HARTE. Burgemeester en Wet,bonders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 14—20 Janua<s*i 1918 geldigzuilen zijn voor: Asrdappelen bon no. 9 en 10 5e serie idem bon no. 7 6e Varkensvleesch no. 3 3e Sak en Braadvet u 2 3e Groene Erwten n n 14 2e Bavermout n 11 le r, Ter Neuzen, 11 Jan. 1918. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. BUIZINGA, Bargemeester. L. WABEKE, Secretaris. B.B. Op bon no. 2 voor Bak> ttn Brasgidwet mag 0,100 K.G. worden afgegeven. Op bon no 3 voor Warkssiss- wieesssiB mag siechts 0,200 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 11 voor llavepmoui nsag siechts 0,100 K.G. worden afgegeven. Uitreiking van boDS vcor toeslag op Petroleum aan hoofden van gezinnen met een inkomen van ten hoogste 700, zal plaats hebben op Maandag 14 Januari a. in net lokaal Bethel," 2e Verbindingsstraat, en wel yoor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters 4 - B Maandag 14 Jan. van 910 u. v.m. C-E F-H I—M N-R S-Z De aangegeven verdeeling zal strikt in aeht worden genomen. Ter Neazen, 11 Januari 1918. LEVEN SMI DDELE N BUREAU. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van detailverkoopers van petroleum, dat de bij hen ingeleverde toe slagbons voor petroleum over ieder tijdvak van 14 dagen binnen 3 dagen na het verstrij- ken van elk tijdvak op het Levensmiddelen- bureau ter inwisseling kunnen worden aan- geboden. De bons moeten behoorlijk worden opge- plakt en voorzien van een lijst opgevende het aantal bons. Ter Neuzen, 11 Januari 1918. De Burgemeester voornoemd,' J. HUIZINGA. 13 rl P' 2—3 n.m. r> v r> y> 4—5 w DOOR H- RIPER H AEG ARB. 81) „Zijt gij Mir jam, de kleindochter van Benoni?" vroeg hij. Ik ben Mirjam, antwoordde zij, „die gij, Simon, en uw metgezellem veroordeeld hebt tot een iv reed en Rood, doch die ge=- spaaed bleef." „Om in een Romeinscheri triomftocht te loo pen. Hel was beter, als gij door de han- den van uw eigen volk ivaart omgekomen, meisje." „Het was beter, dat gij zelfmoord hadt gepleegd, Simon, of door de Romeinem ge- dood waart." „Diat zal spoedig gebeuren," zeide hij op biltoren toon. „Vrees niels, Vrouw, gij zult gewroken worden." „Ik verlfmg geen wraak," antwoordde zij. „Nieen, hoe wreed gij ook zijn moogt, het doet mij leed, dat het met een aanvoerder als gij, zoover gekomen is." „Ook rnij doet liet leed, meisje. Uw groot- Vader, de nude Benoni, koos het betere ded." Tioen scheidden de soldatem hen, en kon- den zij niet mear met el bander spreken. Nja een uur kw;am de optoclit in bewe- gjng. espiasianus Cesar reed in een gouden wiageti, met vier witte paarden bespannen. Achter hem stond een slaaf in donker ge- W!aad, om liet booze oog te weren. Hij hield Mianiufactuiiej. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Han<i|el heeit tot de burgemeesters de volgesi- de drculaire ger.icht: Onder verwyzing hiaar mijn beschikking, dd. 14 December, betreffende de oprichting v,an een Bijksbureau voor Manufacturen, lieb ikt de -eer u made ts deeleu, dat door mij noodzakelijk wordt geacht om ten spoedigste een opgave te verkrijgen van de in Neder- land aanwezige vojorradem manufacturen on der fabrikahten en handelaren. Ondr nvmuiia' turen worden daarbij door mij vecstaan alio texiielgoederen, niets uitge- zonderd, in ruwen, halfbewerkten of afge- werkten staat (ook geoonfectioneerd), ver- va.ardigd van dierlijke, plantaardige en/of kunstvezels. Ik verzoek u, krachtens art. 9, lste lid, der DisfribuLiewet 1916, ten spoedigste bij een ieder, die in uw gemeente manufacturen oin- <lier zicli heeft, onverschilLig of zij al dan niet eigenaar daarvan zijn, opgave te vorde- ren van den voorraad op 15 dezer en deze opgaven ten spoedigste en uiterlijk 20 dezer rechtstreeks te zenden aan het Rijksbureau .fbor Manufacturen^ tiidelijk gevesligd Mau- ritskade 55, Den Haag. Ik heb verder de eer. onder venvijzing naar mijn schrijven van 20 October, u nog- maals" uitdrnkkielijk te verzoeken overeen- komstig de proces-orde van jart; 9 der Dislri- butiewet over te gaan tot inbezitnemmg van die partijen manufacturen, die niet in over- eenstemming met een reeelen handel zijn Qpgeslagen. Van plaats gevonden inbezitne- mingen gelieve u steeds ten spoedigste op gave te doen aan de afdeeling crisiszaken van mijn departemeiit, oipdat in overleg met het Rijksbureau voor Mann fab turen door mij sell alters kunnen worden aangewezen en eien de."initieve beslissing omtrent de in bezi L gei- nomea goederen kan worden genomen. DE ENERGIE DER BELGEN. De Belgen uit het bezette gebied biijven naar uit Havre gemeld wordt niet in een berustende afwachting tot op de ure der bevrijding, om dan weer te arbeiden aan de instandhoudinig van hun land. Voos ■zoover >de Duitsche 'dwingelandij het hun veroorlooft, vvijden zij zich reeds nu daar- San. Nieuwe instellingen kan men niet tot stand brengen* daar zelfs de bestaar.de fa- brieken; en werkplaatsen door de Duitschers leeggeplunderd worden. Doch des te meer legt men zich toe op de studie van de ontwerpen, welke men zal uitvoeren, zoodra de vijand het Belgisch grondgebied heeft veriaten. Onder de plannen, die bestudeerd worden door hen, welke zich in het bezette gebied bezighouden met dfe economische herleving van Belgie, noemen wij hier de voornaam- ste, welke van algemeen nut zijn: t Het aanleggen van nieuy/e, breede wegen tusschen Brussel en Antwerpen over Witte- broek en Boom; het aanleggen van een betere verbinding tusschen Luik en Brussel, door het maken van een grooten modernen weg van Quatre-Bras op de Tervuerensche laan tot.aan Hamme^Mille; het opheffen van een aarifal spoorwegovergangen, daar waar ze hinderlijk zijn; het construeeren van nieuwe spoorweglijnen, o.m. het verbinden van den spoorweg GentBrussel met het Westerstation te Brussel em het aanleggen van een ruirrieren spoorweg met vier lijnen tusschen Brussel en Antwerpen. Verder bestaat het groote plan, om door het pas ontdekte kolenbekken in de Keni- pen een grooten waterweg aan te leggen, welke zou gevoed worden door de wateren van den Demer en zou voeren van Luik naar Antwerpen; het rechtmaken der Schel- de tusschen Gent en Antwerpen. ENGELSCH HOSPITAALSCHIP GETORREDEERD. LONDEN. Officieel. Het hospitaalschip Rewa, terugkeerende van Gibraltar, is in het kanaal van Bristol, te middernacht van een kroon bioven liet hoofd van den Impe- natarj en fluisterde hem nu en dan in het oior: „Zie achlerom, en bedenk dal gij eem sterveling zijt!" Dan YOigde Titus Cesar, wiens wagen van zilver wias, met de afbeelding van den hei- ligien Tempel der Joden, in vlammdn op- giaande, op de voorzijde gegraveerd. In de rechterhand hield liij een lauwertak en ook hem herinmerde een slaaf aan zijn sterfe- lijkheid. Daarachter, of liever daamaast, zoo dichlbij als de etiquette maar Wilde verder- loven reed Domilianus, scliitterend geklecd, top een prachtig paard. Dan volgdem de Iribunen en de ridders te paard, en vijf- duizend soldaten, die alien bun speer met lauwieren versierd hadden. De geheele stoet trok iangzaam tusschen •bet volk door, dat jubelde bij de verschij- ning der Cesars. Mirjam's oogen deden pijn van al den glans. Nooit had zij zich kun nen voorstellen, dat een stad zooveel inwo- ners kon bev,alien1. Dikwijls rnoiest de stoet een poosje slil- houden, omdat een der deelnemers' drinken moest. Dian maakte bet volk grappen over alien, die nreeliepen, en Mirjam moest heel wat hooren. De meesten kenden haar als „het Meisje met de Paarlen", en Wezeni naar haar halssnoer. Wie iets van haar gesiehiede^- nis wis leikeken naar de afbeelding vands Poort Nicanor op liaar borst. Velen vestig- den slechls hun aandacht op liaar teedere schoonheid, bespraken den twist tusschen de Cesars, en het plan van Domilianus, om 4 Januari, getorpedeerd en gezonken. Alle gewonden zijn gered. Drie leden van de bemannimg worden vermist. Het scliip toonde alle lichten en kentee- kenen, vereischt bij de Hangsche conventie en was in het versperae gebied, aangege ven id de verklaring van de Duitsche re- geering van 29 Januari 1917. Ondanks hun onlangs a'gelegde belofte, hebben de Duitschers opnieuw een hospi taalschip tot zinken gebracht. Gelukkig zijn, dank zij de dapperheid van officieren en manschappen, alle gewonden, de genees- kundige staf en de bem'anning, gered. In September van het vo ige jaar beloofde de Duitsche regeerirug, da) 'geen enkel schip van het Roode Kruis tot zinken zou wor den gebracht, imdien het een Spaansch of- ficier aan boord had, die het karakter van het schip waarborgde. Deze belofte gold uitsluitemd voor de Middellandsche Zee en medegedeeld werd, dat onderhandelingen werden gevoerd, om haar uit te breiden tot alle zeeen. De Evening News schrijft Het roode kruis op de zijde van'het hos pitaalschip Rewa schijnt door de Duitschers als doelwit te zijn 'gebruikt, want, naar ge meld wordt, is 'Cft torpedo er dwars. door- heen gegaan. Een lid van de bemanning deelde mede, dat de lichten op het beneden- ■dek door de kracht der oniploffing gedoofd werderi. De orde werd op wonderbaarlijke wijze gehapdhaafd en het gedrag van den kapitefn en de officieren was schitterend. De zieken en gewonden kwamen van het Oosteni en velen" leden aan malaria. In de open bobten waren zij drie uur lamg aan de felle koude blootges-teld. De booten werden als brancards gebruikt; sommige gewonden moest men op vlotten leggen, waar de gol- ven overheen spoelden. Zij werden met la- kens bedekt en gelukk'ig vallen er onder de manschappen en officieren geen dooden te betreuren. De zieken en gewonden, ten getale van verscheidene honderden, werden te Swansea aan land gebracht. TER NEUZEN, 11 Januari 1918. Het weerbericht van het meteorologisch I.nstituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand: 758.5 Maas tricht. Laagste barometerstand: onbekend. Verwachting tot den avond van 12 Janu ari: Meest matige tot krs Hge Westelijke tot Zuid-Westelijke wind, tijdelijk opkla- rend, later meer leans op regen. Tempera- tuur om het vriespunt des nachts, overdag matige dooi. Maix- lY epeeniging .,Matth. 18 20." Van bevriende zijde meldt men ons, dat de Mannervereeniging .,M;itih. 18 20" in haar lokaal „Eben-Haezer" in de Kerkhoi, Laan alhier in deze maand het lGjarige be- staan lioopt '.e herdenken. Het ledenial blijft gering', tach durft men, w:aar de voiorvergadering nog door een 25 tal personen bezocht werd, dit werk niet opgeven en hoopt de vereeniging (begonjien met een scliuld van 1700, met orgel en meubilair 2000, die nu is gedaald tol f 400) het tijdstip te bel even dat de scliuld geheel zal zijn ai'gelost. Dat ondanks het gering aantal leden reeds zooveel kon worden af- gelost is mogelijk gemaakl doior colLecten en giften vaii hier en uit de oungeving, maar ook uit Vlissingen, Amsterdam, en ook nu weer door een gift van 10 .guldeni. Meer in ale n wordt de vraag geopperd, wat met het gebouw zal geschieden, wan nee r dit .geheel zou zijn afgelost en de vereeniging "uit gebrek aan beiangstelling zou worden op- geheven BieLanghebbenden1 en belangstelLendem kan worden bericht dat dan door leden en eere- leden over de eigendommeru zal worden be- scliikt O'vereenkomstig bestaande regelen (VoL- geos K.oninkl. besluit d.d. 30 Mei 1906 no. 48) dat wit z eg gen dat dan eerst moet worden gezorgd voor afbetaling der schulden en liet oversdiot dan zal worden bestemd voor ziaken die bet meest met hot doel der ver eeniging overeenkomen. Het Bestuur is alien, die dozen arbeid deze gievangene op de openbare markt te koiopen. Overal waren liet dezelfde praat- jes; hier wat meer, daar wat minder raw dat was het eenige verschil. Eens miaakten zij halt in een paleizcu- slraat dicht bij de Baden van Agrippa. Hier begonnen weer de eeuwige opme'rkin- gen, en Mirjam Irachtte ze niet te hooren, en keek om zich been. Zij zag dat het deftige wit maruieren huis a^in liaar linker- hand gesloten, en niet met groen versierd wias. Ook anderen vesiigden hun-aandacht bier,op, en Mirjam hoorde den eenen ple- bejer aan den anderen vertellen, dat liij den naam van den eigenaar vergelen was, doch het was een edelman, in den oorlog tegen de Joden gev,allien, lerwijl nog niet uitgemaakt was, wie de erfgenaam zou zijn. Daarom bleef liet paleis ook gesloten. Op dat oogenblik werd zij afgeleid door gejammer en lachen aehter liaar. Zij keek om en zag hoe de ongelukkige Joodscbe aam voerder, Simon, in zwijn#was gevallem, door de hitte, of den angst, of door de zweepsla- igen, die zijn wreede bewakers hem onder liet loopen toebrachlen, pm het volk te ver- imaken. Nu sloegen zij hem, totdat hij weer pp de been was. Droevig wendde Mirjam zich van dit afschuwelijke tooneel af. Zij hoorde een iangen man, die met den rug naar haar toe stond, doch jiie als een Oos- ters'ch koopman gekleed wias, aan eeni der opzichters vragen, of het waai- was, dat het gevangene Meisje met de Paarlen heden- iavond op de slavenmarkt in liet Forum ver- kocht zou worden. De opzichter antwoord- sleiinden zeer dankbaar. met ecrbiedigen dank aan dien Gever, Die rijkbedeeldenj in staat stelde imet de liun geschonken gaven aniderejn le dienen, waardoor inriditingen ook op Chrislelijk gebied in stand kunnen biijven. Bal masijue. M'oensdagavond bood de bovenzaal van i het cafe „La belle vue" een kleurigen aan- bliL<, ter gelegenheid van bet bal masque, gegev en d oor de dans vereeniging „0.as Ge- noegen". Ten eerste was de zaal door dezor- j gen der vereeniging kleurig versierd, doch voiorts bewogen izich daar een groot aantal gemaskerden, in voor het meerendeel mooie, 1 kleurige costumes, zich volop amuseerende met dansen, op den rythme der heerlijke dansmelodien, uitgevoerd door het prkest oln- der leiding vail den heer J. J. Bierle. De jury, die werd uitgenoodigd eene uit- spraak te doien voor toekenning der tiitge- loiofde prijzen, had weder eene niet-gemakkei- lijke taak. N,a beraadslaging werden de prijzen als volgt loegekend Voor de leukste dame aan den heer Boor- sma, voorstellende een oude vrouw; voor de leukste heer aan mej, M. van Kerkvoiorde, voorstellende „PoLidor"; voor de mooisteda- i me aan mej. A. Hartog, voorstellende eene Jiapansche dame; voor den mooisten heer aan mej. C. Veltman-Janvier, voorstellende de Winter; voor het leukste paar aan de dames S. de Zeeuw en T. de Bree, voorstel lende een zigeunerpaar; voor de mooiste groep aan mej. Bijsterfeld, en de heerem F. Ivortleve, Biegel, Hoekstra en Buursma, voor stellende eerie afdeeling van liet Ned. Roode Kruis; voor de leukste groep aan de heeren C. C. Nobiels, M. Moggre en L. Schalk, voor stellende Nalionaal Trio. Voorts gaf een tombola, waarbij alle ge maskerden een prijs verwierven, aanleiding tot leuke verrassingen. Rroodkaart. De airecteur van bet Centraal Broodkan- toor maakt bekend, dat de broodkaart van liet 38ste tijdvak loopt van 12 tot en met 22 dezer. Hesmet'.elijke ziekien. Van 2^-8 Jan. zijn de navolgende besmette- lijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen: Thyphus: 1 geval te Kruiningem. Roodvonk: 1 geval te Colijnsplaat, 4 te Coik-tgeae en 1 te Middeiburg. DiphteriLis: 1 geval te Breskens, Cadzand, Groiede, Cats, Rilland-Bath, Schore, Seroos- kerke (S.) en Vlissingen, 2 gevallen te Schiopndijke en 3 te Zierikzee. Verblijf ontzegd.. De commandant der stelling van de mon- den der A".aas en der Seheide heeft het ver- bliif in zijn gezagsgebied wegens het be- trokken zijn bij vden smokkeihandel ontzegd aan: Hendricus Alphonsius Coppens, gebo- ren 26 Augustus 1890 te Sluis, werkman al- daar; Constantinus Fermont, geboren 4 Februari 1889 te Hoofdplaat, koopman te IJzendijke; jacobus v. d. Heijden, geboren 29 October 1892 te Oud-Beijerland, wo- nenae te Overslag; Ludovicus Edemondus Pijcke, geboren 20 Augustus 1898 te Schoondijke, woner.de aldaar; vrouw .Ma- thalie Maria MarJeleijn, geboren 4 Nov. 1889 te Eede, wonende aldaar; vrouw Augu sta Maria de Vreeze, geboren 28 Juli 1892 te Eede, wonende aldaar; Reponondus Caro lus Ludovicus Stroijdonck, geboren den 2 januari 1898 te Stoppeldijk, wonende te Nieuw Namen,- Petrus Bernardus Vermelre, geboren den 22 Augustus 1894 te Aarden- burg, wonende aldaar, van beroep arbeider, en Clement Coens, geboren den 8 Juli 1894 te Eede, wonende aldaar, van beroep werk man, alien van Nederlandsche nationa- liteif; en aan de Belgen: Carolus Ludo- cus Kershaver, geboren 26 Januari 1894 te Kieldrecht; Josephus de Witte, geboren 28 Januari 1897 te Kielrdecht; G. Kershaver, geboren 19 November 1889 te Oudeghem; Felicus de Belle, geboren 6 October 1898 te Kieldrecht; Jan Thilleman, geboren 24 Juli 1898 te Kieldrecht, alien wonende. te Nieuw Namen; Nicolaas Begijn, geboren 9 Febru- ide, dat dit bevel was gegeven voor haar en de andcre vrouwen, daar er geen geschikte gelegenheid was om hen le huisvesten, en liet dus maar beter was, dat hun meesters hen dadelijk mee naar huis namen. „Behaagt zij u, heer? Zijt gij voornemens op haar le biedea?" vroeg hij. „ZoO' ja, dan zult gij in goed gezelschap zijn." Misschien, misschien, ajitwoordde de man, de schouders ophalend. Hij verdween in de menigte. N;u begon Mirjam het voor het eersl le kwaad te krijgsn. Zij had een gevoel, alsof zij, evenals Simon, in zwijm zou vallen, en biijven liggen, totdat zij met slagen weer opgejaagd werd. Haar hoop verdween, en haar geloof verslapie. Zij keek omhoog, of |de engel des Heeren, van wien Cyrillus de bisscliop gesproken had, nog niet neder- da.alde. Doch alleen de gloeiende zon slraal- de aan den hemel, geeni walk, veel minder een engel, was ergens te zien. Tioen zij de oogen weer neersloeg, viel haar blik op een der ramen van liet mar- meren huis aan haar linkerhand, dat nu geopend was, zoodat twee gordijneni van zware blauwe zijde te zien kwamen. Dit J kwam Mirjam vreemd voor, en ongemerkt bleef zij naar de blauwe gordijneni kijken. Opeens zag zij vingers! lange, donkere lingers. Toen gingen de gordijnen Iangzaam van elkander en in de opening verscheen een gelaat, het gelaat van een oude vrouw, donker en edel gevormd, met ©en lcroon van witte haren. Zelfs op dien afstand lier- kende Mirjam liet onmiddellijk. ari 1875 te Bouchaute, wonende te Philip pine en Lucien Tack, geboren 29 Februari 1866 te Moerbeke, wonende te Oostburg; Vistor de Grugter, gebofen den 1 juli 1896 te Moerbeke (B.), wonende te Aardenburg, van beroep moelnaarsknecht. Wegens het uitoefenen van spionnage en contra spionnage werd uitgew'ezen uit het gezagsgebied van laatstgenoemde comman dant de Belg Francois Lcget, geboren den 31 Jaruiari 1894 te Chatai'.neau (B.) RijwieSbanden. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Hande!, gezien zijne beschikkingen van 17 October en van 10 December inzake distri- butieregeling voor rijwielbanden, heeft be- paald: lo. art. 3, sub 2, der distributieregeling van 17 October 1917, wordt aangevuld met letter X, aan te brengen op banden van qualiteit X; 2o. de maximumprijslijst van 17 October wordt aangevuld met: „Herstelde, weder bruikbare rij'wielbuitenbanden,' gemerkt X, kleinbandelprijs 3,15" 3o. de beschikking van 10 December wordt zoodanig gewijzigd, dat het verbod van verkoop en aflevering van rijwielban den, niet voorzien van Rijkscontrolestempe!, niet van toepassing is op de aflevering van een band, die, ter herstelling of vervanging wegens garantie, wordt vervoerd. In afwij- king van het op 10 December bepaalde be- hoeft dit vervoer dus niet door een vergun- nin,g tot aflevering te worden gedekt. AXEL. Op het post- en telegraafkantoor alhier werden over het jaar 1917 behandeld: verzonden aangeteekende stukken 3828; ontvangen 4152; gestorte postwisselsl3182; uitbetaalde 4229; verzonden postpaketten 6287; ontvangen 12612; aangenomen qui- tantien 579; afgerekende 6932; inlagen Rijks postspaarbank 787, tot een gezamenlijk be- drag van f 87461,99; terugbetalingen 461; tot een gezamenlijk bedrag van 96787,10; handelingen Rijksverzekeringsbank 906; verzonden telegrammen 5052; ontvangen 5043; uitgaande interlocale en internationa- le telefonische gespreken 12442; inkomende 12051; ontvangen telefonische oproepings- berichten 167; verzonden 135; aantal uit- keeringen volgens de invaliditeitswet 7887 SAS VAN GENT. Fa .brisk sfipjjzet. Tengevoilge van steenkolenigehrek is de Stijfselfabriek Zelandia stopgezet. Onnoodig te zeggen, dat voor een menigte arb«iders deze gedwon ea maatregel een tee- lijke streep door de rekening haalt, vooral wanneer men let op den ernstigen tijd, waar- in wij verkeeren. Rrukte tangs de grans. Gedurende de Laatste dagen wiordt er tangs, ide jgrens leene meer idan buitengewoni' drukte waargenomen bij die Duitschers. Er worden jonge recruten afgericht, er wordt geblazen, signaten geleerd, inacliine- geiveren Icnetteren en al datgene verricht, dat er op wijst, dat eerlang eene veelbetoe- kenende actie te verwachten is. Voor eenige dagen werd er zelfs eene groote muzikate uitvoering over de grans ge- houdeii. Er werd eene aubade gebracht aan eeiv Duitschen luitenant. die voor eenigen tijd met eene Belgische schoone door den huwe- lijksba.nd verhonden werd en n.a dezen ge- wichtigen stap weer zijn commando had op- gezocht. Eene ivijzie van lerbroederinig dus, die. op groot: schaal toegepast. >nel een einde zou maken aan den oorlog. BOSCHKAPELLE. De onder-linge varkensverzekering „Helpt Elkander", hield hare algemeene jaarverga- dering in het lokaal van den heer G. Fer mont. Uit de versiagen bleek, dat de vereeni ging "op 1 Januari 1917 het ledental 131 be- droeg en op»l Januari 1918 het 128 beliep. In 1917 Waren 180 varkens, waarvan er 9 stierven, ivaarvoor f 131,10 werd uitge- keerd. Het was het gelaat van Nehushta, Ne- hushta. die naar zij meende, dood of ten- minste voor altijd verdwener was. Een oogenblik vroeg Mirjam zich af, of het niet soms een visioen was, te voorschija geroepcti door hel rumoer en de opwinding van dien. vreeselijken dag. Xeeil, ©en visioen was hel zeker niet, het was Nehushta zelf, die- haar vol liefde aanzag. Kijkt zij maakte het leekeu des kruises, het symbool van chris- telijke hoop en begroeting, em legde toen den linger op de lippen, om slilzivijgen aan te bevelen. Het gordijn viel iveer dicht, en de gedaante die zich voor enkele secouvien zoo geheimzinnig verloond had, was ver- divenen. Mirjam's knieen knikten, en terwijl de opzichters schreeuwden, dat de stoel zich weer in beiveging moest stellen. voelde zij dat zij op den gnond zou vallen. En dat zou ook gebeurd zijn, als er niet een vrouw pit de menigte naar haar to-e was gekomen en liaar een bcker wijm in de banden had geduwd, met de woorden Drink dit op, meisje, het zal uw bteeke wangen nog mooier maken, dan ze reeds zijn. Het klo'nk ruiv, doch Mirjam herkende in de vrouw iemand van de cbris*lenge- meente, die zij wel eens in de catacomben gezien hag, Zij nam dus den beker aan en dronk liem zonder vrees ledig. Dit gaf haar nieuwe kracht, en met de anderen ver- violgde zij den moeilijken, eindetoozen weg, (Wordt vervoigd, BHegcw wi--jisamrstKimxtti'! TER SEEZEISCHE COERAIT. y™ y 99 99 99 99 99 n y> y> n n i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1