3 'f^ffm'SouSLDEr Een lading OHDERHOBDSGRIND. Melk in bakkerijen. Uitreiking bons voor toeslag op Petroienm. Ter t F. H. VAN DER PEIJL, Cafe BE STER" Cafe Be Leeuw. 5SMagazIjR 0s TabakspSant." Caf6 ;t SCHEEPJE. A. H. DE ¥0S, Sleepdieisst, Ter Neuzen. P. IB. W1ECKH0BST-* AB EERDENBURG, Firma A. J. WITTE ZONEN. ARTISTIEKE BLOEMBINDERIJ- STEEN ENBEER. ~Cafe Cafe OSTENDE, Uitreiking Zeepkaarten. Rantsoen Thee, Raffle ers Petroleum. - i'feHfe j. tollenaar; Cafe slLa Belle Vue". TELEPHOON 141. VLlSSINGt-N. Het compliment van den dag. Aanbevelend, N.V 0E HOOP, StationxwegTIER NMVZEW_, 4 - B Donderdag 3 Jan. van 910 u. v.m. C-E F-H I—M N It S-Z n 5 Bfj den aanvang van 1918 wenscht mdergeteekende zijn Vrienden en Be- ftawtigers een Gelukkig Jaar toe. ZeeiI Aanbevelend, °P I De Directeur y1!. N. V. Bouwmaterialen „De Hoop", Bchein*l| VAK PER FEIJL. gunst oudergeteekende wenscht al zijne - ta;-;nnstigers, zoowel buiten als bin- W de gemeente, een gezegend Nieuw- Ter sar- Tevens beveelt hij zich minzaani q T»r Neuzen, 1 Januari 1'918. Sleeperij. „HOTEL GAMPE'VUS." Wed. F. SEGERt er. Kinderen. Ter Neuzen. p. f. Ben Bpoee ij a @nderg©feekende wenscht Yrien- dest en Bekemlen een ijeiukkiii juir. H. J. v. d. PEIJL. voor school. aa*. M. J. C. VAN PIENBROEK, Banketbakker. f Ter Neuzen. PIETERS. W. P Hotel Centraal Ter Neuzen. Onari F. VAN DE REE, en be Ter Neuzen. -vee TeM Sij het intreden van het nieuwe jaar wenscht ondergeteekende Heil en Zegen vvWHlzjUlio Gr-Caa* Vrienden en Begunstigers. C. P. DE REGT, 'el Zaamslag. Ten „PIotel den Appel". XortJ HEIL EN ZEGEN x&n alien toegewenscht. Bij W. REINHOUD, derga Ter Neuzen. Metselaar. Gods besten Zegen, toegewenscht aan alien die dit jaar met ons intreden. Firma Gebr. RIBBENS. Ter Neuzen. Bij den aanvang van liet nieuwe jaar, wenscii ik al mijn bekenden en begunstigers zoo van buiten1 als bin- nen de stad, Gods besten zsjjen toe. J. SIMONS, Ter Neuzen. Timmerman. Bij tie intrede van bet nieuwe jaar wensch ik aan alien veel Geluk en Zegen. Dankend voor bet genollenj verirouwen, beveel ik inij weder in ieders gunsl ,aan. P. SIMONS v. d. Peijl. Douze-Yissers tr.boek VIooswijkstr. A. J. VAN DER SLOOT. Filiaal Klijberg's Stoomschoenfabriek. Noordstraat., Ter Neuzen. p. f. HEILWENSCH AAN ALLEN J. SMALLEGANGE. Reiziger firma Wed, P. de Jongh, Goes. Wij wenschen alien EEN GELUKKIG NIEUWJAAR C. L. DE SMIDT—SNAP, in goud en zilverwerkeni te Axel. w«m.' Firma J. DE SMIDT—POTHOVEN. p. f. Ter Neuzen. jSoew —bet is weer Nieuwjaar T E tijd is daar, toeg Dat wij als menschen Malkaar geluk en zegen wenschen. Geluk en zegen, dat is al veel, let brengt gewoonlijk geld in de porte- Axa [monnaie. 'TLjHet geld, dat is veel waard, Bet geld regeert de wereld, '7Tle?'1f'Dat i duidelijk en klaar. ®is bi|j|gar wees daarom maar tevreden, IP. VijKn glkander niet verwijten. Want die geen geld heeft Te^Hoet maar op een houtje bijien. Het begint hier goed te spoken Been kolen om te stoken, Wij kunnen ook niet meer koken. ^en3(ili wit ook niet meer klagen lwlrlrV. Want dat ben ik al moe, Ik ga met mijn potje naar de gaarkeuken Axl [toe. voor 14 cent last ik mijn potje vullen. Aaij.1* dan ga ik naar huis, da« ga ik lekker keadd 5 [smullen. Hu shut ik met mijn gedicht voor van tjaar, toege-Jfei ik wensch alle menschen een*gelukkig [Nieuwjaar. A -i P. DE RIJK, Baandijk. bTm Bij den aanvang van het jaar 1918 Bfwor,sctl ik mijne Vrienden en Begunsti- "iiftuw£*rs een gelukkig Nieuwjaar. Dankend voor het genoten vertrouwen, beveel ik a»jj bij vernieuwing aan. J. (i. RINDERSMOENS, bek, Knol. Wagenmaker. Onze beste wensclien voor 1918. Tor Neuzen. T. J. DE SMID 1 Een Gelukkig Nieuwjaar toege wenscht door C. SMITS Zoom Expeditie en Bevrachtingskantoor. YVemeldLnge. H. SPINHOF. Dir. Hotel des Pays-Bas. Ter Neuzen. P- L Ondergeteekende wenscht hare wemschtj^gjyjen en Begunstigers, zoowel bui- we jaaan aj3 binnen de stad, een gelukkig N. V. Zlieuwjaar en beveelt zich dit jaar handiW.der minzaam in ieders gunst aan. Tcf SOPHIA VAN ROSSUM, Fijnstrijkster, Grenulaan 45. aan 3 fer Neuzen, 1 Januari 1918. den ace- Bij de intrede van 1918 breng ik -t 2MUJ "Vrienden en Begunstigers, zoo kmiten als binnen dieze gameente, •djm beste wenseiieis. en blijf mij, Al ben wider dankbeluiging, voordhrend in Ik s; ■v.krs gunst aanbevelen. Met Pari j j)E RUIJTER—Frederiksen. Beshs' Ik heb i Visehbandel, Grenulaan 19. Deer.' j Ter Neuzen. It Succe-- Bit pr De ondergeteekende wenscht zijnen SJ weet *rienden en Begunstigers, zoowel bui- Ook btn als binnen deze gemeente," een ge- Da t de kkig Nieuwjaar. la tocl A. SCHEELE, Neuzen, 1 Jan. 1918. Bakker. Zaamsl D. SCHEELE Az., Brouwerijstraat, "er Neuzen, wenscht Vrienden en Be- J. J. C. VAN SPRANG— DE SMID1 Uurwerken, Goud en Zilver. p. f. Noordstraat 16. P. M. C. VAN SPRANG. p. 1. Ter Neuzen. Naaml. Venn. „Edah". TH. J. STANDAERT—WITLOX. Noordstraat 50, Ter Neuzen. p. f. Mijne besfe geluk wens chenl aan alien voor 1918. A. T HO LENS- v. d. Ouden. DINGENIS THOLENS Az. p. f. t G. VERPOORTEN. Coiffeur. Nieuwstraat 26. p. f. Bij den aanvang van 1918 wenscht ondergeteekende aan den babdelen scheepvaart een v oorpoedig jaar. Vnorzitter, Alge. Scbippersbond. Mijne beste weflstben aan alle menschen in bet jaar 1918. P. J. VALE-W1LLEMS, Axel. Miagazija .,De Biauwe Rril". In Oplische-, Gonden- en Zilver en Werken. Uurwerken en fijne Staal werken. Firma P. H. VEENHUIZEN, p. f. GELUKKIG NIEUWJAAR L. SMITS. Ter Neuzen. Goedkoope Winkei. Aan Vrienden en Begunstigers, zoo wel buiten als binnen de stad, een gelukkig Nieuwjaar. D, P. SOLLEVELD—PauWels. Ter Neuzen. Bij de intrede van het nieuwe jaar wenschen wij ieder een gelukkig Jaar toe. Dankende voor het genoten ver trouwen in het afgeloopen jaar, beveel ik mij bij vernieuwing in ieders gunst aan. I. SOMMEIJER en Echtgenoote. lloek. Mr. Smid. Aan alien bij den aanvang van 1918 onzen welgemeenden Ileilgroet. Gebr. H. L. J. VAN PER VELD EN, Metselaars. Ter Neuzm, 1 Januari 1918. Aan mijne geachte Clientele Be- gunsters, Familie en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. J. M. v. d VELD EN—Pieters. Veel Heil en Zegen zij een ieder, zoowel binnen als buiien Ter Nieu- zen, toegewenscht. Dankend voor het genoten verirouwen, beveelt hij zich bij vernieuwing minzaam aan. A. D. VERSLUUS—Ibeling. Handel in Suikerwerken en Sigarert en Koningsgist. Dat vrede en wetvaarf uwe dagen volge. C. A. VAN VESSEM, Brievengaarder en Telephoonhouder. Zaamslag, 1 Januari 1918. Bij de intrede van het nieuwe jaar wensch ik mijnen vrienden, begun- siigers en bekenden een gelukkig j aar toe. M. L. VAN VESSEM—Tiiolens. Handel in Sigaren, Bier en Wijnieh. —r Bij den aanvang van bet Nieuwe Jaar. wensch ik mijn vrienden, fami lie en begunstigers een gelukkig jaar loe, zoowel binnen, als buiten deze plaals. Hartelijk dankend voor het genoten verirouwen beveel ik mij weder in ieders gunst aan. D. VISSER—Riemens. Ter Neuzen. Dijkstraat. Itertelijk gelukwensch met bet jaar 1918 aan onze Vrienden, Begunstigers en Bekenden^ zoowel buiten als I hu rl en de stad. Dankende voor het aan ons ge- sch'onken vertrouwen in l;et afge loopen jaar, bevelen wij ons verder minzaam aan. C. VERHAGE P. DUNG. Rachel-, Grof- en Seheepssmederij. Ter Neuzen, Nieuwediepstraat 44. Firma VOERMAN-DE PAUW Damesconfectie. p. f. Ter Neuzen. Ileil en Zegen izij laan al Imijn Vrien»- den, Begunstigers en Bekenden, zoo wel buiten als binnen deze stad, toe- wensclit bij den aanvang van het nieuwe jaar. Ter Neuzen. J. J. VERJAAL, 1 Jan. 1918. Huis-en Rijtuigschilder. Heil en Zegen bij de intrede van het Nieuwe Jaar. A. VERLINDE, Stoom-Zagerij-Schaverij Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Onder dankbetuiging voor het ver trouwen, dat bij in bet afgeloopen jaar weder zoo ruimschoots moc.ht genieten, brengt ondergeteekende aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden, zijn welgemeenden Heilgroet. Hij be veelt zich bij vernieuwing weder aan. Ter Neuzen, F. VERLINDE, Dijkstraat. Mr. Kleermaker. F. J. VERLINDE—LE CLERCQ. Grossier in Beschuits,, Chocolade. Suikerwerken enz. Vlooswijkstraat 22. p. f- Bij bet intreden van den nieuwen jaarkring breng ik ivrienden, belren- den en begunstigers, zoowel binnen als buiten Ter Neuzen, mijn Hcil- grocb Dankend voor het steeds ge noten bezoek, beveel ik mij bij ver nieuwing aan. Ter Neuzen. A. S. VOGELAAR. Wenscht iedereen Geluk en Voior- spced. Bij den aanvang van het nieuwe jar brengen wij onzen welgemecniden Heilgroet aan familie, vrienden en begunstigers, ons bij voortduring aanbevelend. F. D. DE VOS—Arens. In Kruidenierswaren enz. Ter Neuzen, Blokken. Veel.Geluk en Zegen wordt u alien toegewenscht door C. J. DE VRIES, ambtenaar SecTelfir.e en J. DE VRIES—Heijnsdijk. Zaamslag, 1 Januari 1918. Bij de inteede van 1918 wenscht ondergeteekende aan Vrienden en a Bekenden, zoo buiien als binnen de stad een gelukkig jaar toe. Dankende voor het zoo ruim- schoois genoten verlrbuweni, be veelt bij zich bij vernieuwing weer in alien gunst aan. C. WIELAND. Grossier en Winkelier. Havenstraat 4. Ter Neuzen. HARTELIJKE GELUKWENSCH. K. WIELAND, Ter Neuzen. Axelsche straat. Veel Heil en Zegen wordt bij den aanvang van het Nieuwe Jaar aan al mijne Vrienden, Begunstigers en Bekenden toegewenscht. Dankenlde voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij weder minzaam aan. P. WIELAND, Schoenmaker, 2e Kortestraat, b.d. Centrale. Aan Vrienden, Bekenden en Begun stigers zij bij den aanvang van het nieuwe jaar Heil en Zegen toege wenscht door GEORGE J. WILL, Ter Neuzen. Bloemist. Aan Vrienden can Begunstigers, zoo buiien als binnen de stad, mijn wel gemeenden Heilgroet. Dankbaar voor de genoten gunist, beveel ik mij bij vernieuwing aan. Ter Neuzen, A. DE WITTE—Loof. Dijkstraat. Bakker. Aan vrienden en Begunstigers een gezegend jaar togewenscht door F. C. WISSE. Zaamslag. HEIL en ZEGEN in 1918 toegewenscht door J. WISSE. Zaamslag. Timmerman-Aannemer. P. VAN WUCI. Ter Neuzen, Grenulaan. p. L HEIL WENSCH bij den aanvang van het jaar. N. V. VAN WJJCK'S >iEELHAND*3» Ter Neuzen, t Januari 1918. Bij de intrede van bet uieuwa jaos wensch ik mijne Vrienden, Rcgej:»jjS- Met de intrede van het nieuwe jaar wordt aan alien Gods besten Zegen toegewenscht door J. WISSE Jz., j Zaamslag. Architect. Mijnen Vrienden, Bekenden en Be gunstigers wensch ik in 1918 van har- te Gods besten Zegen toe. Ter Neuzen. D. E. WOLFERT Hz. HEIL en ZEGEN toegewenscht aan vrienden bekenr den ert begunstigers zoowel buiten als binnen: de stad. Dankende voor het genoten vertrouwen beveel ik mij veder bij vernieuwing aan. A. VAN WIJCK—Lok. Huis- en Decoratieschilder. Nieuwediepstr. 85. Ter Neuzen. gers en Bekenden een gelukkig toe. Dankende vopr het genot«u Irouwen, beveel ik mij bij vernlau aan. W. VAN WIJCK, Koperslager, Lood- en Zinkwerker, Ter Near* :wt9® D. C, IJSEBAERT—VANIIAinr*. Singer, Dijkstraat. p. f. Bij het intreden van het Nkimw^ Jaar wenscht ondergeteekende rot$ Heil en Zegen aan Vrienden «u Bf- gunstigers, zoowel buiten als binaBii, de stad. E. A. YSEBAERT| Ter Neuzen. Stager, VloosvgjkstrBissA Bij den aanvang van 1918 -wenschliH wij aan onze Begunstigerg, VriemWr. en Bekenden Geluk en Voorspoed, Wed. A. DE ZEEUW—Doom* Ter Neuzen 1 Januari 1918. Mijn beste wenschen' aan Vrien« Begunstigers en Bekenden. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. J. DE iZEEUWf.r Schildir Bij den aanvang van het nieuiw begonnen Jaar biedt ondergeleekerafr aan alien, zoowel binnen als buitep de stad zijn hartelijke gelukweusdf aan. J. M. DE ZEEUW Czooflij Ter Neuzen. Nieuwediepstraat 87 Voor 1918 aan alle Vrienden Bekenden voorspoed op elk terrmft F. C. ZONNEVIJLLm ^xel ZaadhancSei Dankbaar voor de in het afgeloepM» jaar weder zoo ruimschoots ondervoh- den gunst, beveelt ondergeteekende zi# bij vernieuwing aan, en hoopt dat 19J.1 voor alien zij een Gelukkig Jaar. Firma P. J. VAN DE SANDE., Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Ter Neuzen, 1 Januari 1918. ■Ci. iicunmi, Yvouoeiiu A Aan \«nden een rijk gezegend jaar toe. t o'Stoom- en Electrische Bakkerij „De TIJD". t. Aan Vrienden en Begunstigers, zoo SluRRiten als binnen de stad, zij een ge- _ikkig jaar toegewenscht. Aan yer ]>jeuzen E. D. SCHEELE Rz. buiten a gelukkij, Een gelukkig Nieuwjaar wordt toe- woor he»wenscht aan alle Familieleden en ver- s?njj weder aan Vrienden en Vijanden voor het V^.iar 1918 van 9"er Ne J- SCHEELE en Ecntgenoote. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Bij di -wenscht Bij den aanvang van het N leuwe den, Beyar wenschen wij aan alien een zeer lukkig TUikMg jrr toe. '/net gei j SCHEELE en Zoon. aich op. yer Neuzen. Noordstraat 82. im Ko HEIL EN ZEGEN tn Familie, Vrienden en Bekenden begmistigers bij de wisseling van it jaar. i P.'J. SCHEELE. j£r Neuzen. Markt. wemscht Gods besten Zegen aan alien toege- de® en enscht door c- R. SCHEELE Dz., Graanhandelaar. naimscl *r Neuzen, 1 Januari 1918. Sir Ifeii en Zegen zij onze Vrienden en legunstigers toegewenscht bij den .anvang van het jaar 1918. Wed. R. SCHEELE Rz. sr Neuzen. Zandstraat. Bij den aai\vang van het jaar breng k aan mijne Begunstigers, Vrienden Bekenden mijn Heilwenschen. •^oo^Danlycude voor bet genoten ver- louwcn beveel ik mij minzaam in. ALFONS J. SCHIRBIS. onze Visserslraat. Schoenmaker. Met dezen wensch ik mijni. Vrien den er. tvennissen een gelukkig Nieuw jaar. - C. STOFFELS. Zaamslag. Melkboer. Bij den aanvang van het jaar wensch ik aan Vrienden en begun stigers, zoowel van buiten als bin>- nen de stad, Gods besten zegen. J. VAN STRIEN. Ter Neuzen. Brood- en Banketbakker. GODS RESTEN ZEGEN toegewenscht aan vrienden en be gunstigers bij de wisseling des jaars. P. J. VAN STRIEN—De Koning. Koloniale waren. Brouwerijstraat 7. Harlelijke gelukwenseh bij de in trede van het Nieuwe Jaar. A. J. TAZELAAR. In Verfwaren en Vernissen. Vertegenwoordiger der Gobeline koudwaterverf. De beste wenschen aan vrienden en begunstigers. Firma Gebr. TAZELAAR, JOH. P. TAZELAAR. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Aan al mijne vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuw jaar. Dankende Voor het genoten ver trouwen, beveel ik mij opnieuwim ieders gunst aan. J. D. THIELMAN—Bauwens. Ter Neuzen. Bij de verwisseling - des jaars wenscht ondergeteekende aan zijne begunstigers, zoo buiten als bin1- deze plants, alle HEIL. G. VERLINDE—HoEBe. 'Meubelmagaz.ijn. Ter Neuzen 1 Januari 1918. HOTEL DE COMMERCE. A. DE VRIEZE. p. f. Ter Neuzen. B. VAN-WAES. iBlerbrouwerij „De Witte- Leeuw". Specialite.it in Bier op flesschen. f Westdorpe. R. THIENPONBT-MARTENS. Matador. p. f Ter Neuzen. J. VERLINDE, Schilder-D ecorateur. g. 11. Tholenstraat 68, Ter Neuzen De ondergeteekende brengt bij deze aan zijne Vrienden en geeerde Begun stigers zijn welgemeenden Nicuw- jaarsgroel en blijft zich in ieders gunst en vriendschap aanbevelen, Ter Neuzen. J. F. VERLINDE. Heil en Zegen a an alle Bekenden, en Begunstigers, zoowel buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen. J. J. VERLINDE-Hoebc, Mr. Smid. De ondergeteekende wenscht bij de intrede van 1918 aan al zijne Vrien den, Begunstigers en Bekenden, een gelukkig en voorspoedig jaar toe, tevens dankende voor de gunst, wel- ke hij zoo ruimschoots h,ceit mogen ondervinden, terwijl bij zich verder bij een ieder opnieuw :aanbeveelt. A. A. E.' VERMAST—Baert, Cafehouder en Timmerman. Dijkslraal 71. TER NEUZEN. Bij de intrede van het jaar 1918, wordt door ondergeteekende aan vrienden en begunstigers zoowel bui ten als binnen de stad, veel geluk en vQorspoed toegewenscht. Vriendelijk dankende voor de tot hiertoe zoo rujnischoots genoten gunst, heeft hij de verzekeriug dat het steeds zijn streven zal zijngoede consumptie te leveren bij eenenelte bediening. Onder voortdurende aanbeveling, R. M. VERMAST. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Cafe „Admiraal De Ruyter", Ter Neuzen Dijkstraat, Heilwensch aan onze talrijke Be gunstigers, Vrienden en Bekenden bij de intrede van het Nieuwjaar Burgemeestor en Wethouders van TBR NEUZEN, maken iBgevolge mininterieele circ. dato 22 Dec. j.l. bekeod, dat met ingang van dien datum geen melk zal mogen wordeD gebezigd bjj de btsieiitiug van prodncten der bakkerij en dar banket- bakkery (koek, beschuit, biacnit, banket e. d met inbegrip van brood) en dat geen melkb.egtaDddeelen of melkproducten zuLen mogen worsen gebezigd by de bereiding van brood. Ter Neuzen, 28 Dee. 1917. Burgeineester en Wethouders voovnoemd, J. HUIZLNGA, Burgemeeater. L. WABEKE, S^cretarig. Bu-gemeester en W«thouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende het 'ydvak van 1 tot en met 15 Jsnnari 1918 door deiaillisten aan verbruikera mag worden afgeleverd op bonNo. 11 eener koffie- en theekaart 9 ona thee. H j, 12 y k ffie- en theekaart 1 ons koffie. Gedurende het ti]dvak van 31 Dec. 1917 tot en met 15 Jan. 1918, op bon No. 6 eener pejroleumkaart 2 liter petroleum. Ter Neuzen, 31 Dec. 1917. Burgemeesier en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretari#. Bon No. 9 en 26 der koffie-en theekaart zijn nog geld'g van 1 tot en met 15 Januari 1918. Uitreiking van Zeepkaarten voor de maand Januari 1918, zal plaats hebben op Ufflmvieptisiia! 3 Januari in het lokaal „Bethei", 2e Verbindings- straat, uitsluitend tegen tnlevering van de onde kaarten en tegen totaling van 1 cent per stuk, en wel voor hen, wier ge&laehtsnaam begint met de letter! H B Don^erdag 3 Jan. van 9—10 u. v.m C E y n 19—11// u F-H h H-12,/ I—M n 2-3 n in. Si iR H U H v3-iff// SZ l UN ff Ter Neuzen, 31 Dec. 1917. LEVENSMIDDELENBUREAU. Uitreik'Bg van bona voor toeslag op Petroleum aan hoofden vaa g»zino<-n met een inkomen van ten hoogste J 700, r zal plaats hebben op S Januari S®. S.| in het lokaal /Bethel, 2e Verbindingsstraat, en wel "j voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters De aaDgegeve.n verdeeling zal strikt in acht worden genomen' en zyn de bona alleen op dezen dag verkrygbaar. Ter Neuzen, 3.1 December 1917. De Burgemee/ter veil Ter Neuzen, J. HUIZ1NGA. y> l'l—11 v n n 11 12 2-3„n.m.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 4