VE1TEWTIEW. Ter ffeozensGhe Emailleeriorichting. Hotel PaYllfoen, Station, Ter Neuzen, Hotel en Restaurant JEN APPEL". "slaiEoadiirjj'"wTlIeLMSa" Logement 's Lends Welvaren. Estaminet OentsDhe Vaart. i9ia iademagazijn JaDe Viisider'5.' Cafe DE VELO~ .IDES HOOP. Nieuwjaarswensch. Aan de Dames Zeer dankbaar voor de mij in het af- jgeloopen jaar betoonde gunst en wel- witlendheid," bied ik bij de intrede van het jaar aan alien mijne beste wen- Bcheii mij bij vernieuwing in ieders gunst aarrbevelende. C. AARNOUDSE—DE ZEEUW. Groenten- en Fruithandel. Ter Neuzen. 1 Januari 1918. Ondergeteekende wenseht aan vrien- en bekenden veel Geluk en Voor- Bpoi in het nieuwe jaar. N. J. ACKE. Sjjwielhandel en reparatieinriehting. Bij den aanvang van het jaar wenseht todergeteekende aan Vrienden, Beken den en Begunstigers een gelukkig en Too! .eoedig jaar. Dankende voor de hem in het afgeloopen jaar zoo ruim sehoots geschonken gunst en vertrou- ■wen, beveelt hij zich bij vernieuwing aa*. STer Neuzen. A. ADRI AAN SEN, Beurtschipper Op Vlissingen en Middelburg. Onder dankbetuiging voor de in het afgeloopen jaar weder genoten gunst, -wensch ik al mijne vrienden, bekenden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze stad, een gelukkig jaar toe en be veel mij bij vernieuwing aan. M. J. ADRI AANSEN. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. -■at Ondergeteekende wenseht zijn vrien den en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen. Is. ADRIAANSENS, Korte Kerkstraat 8. Horlogemaker.' Bij de intrede van 1918 wenseht on dergeteekende aan Vrienden en Begun stigers een voorspoedig jaar. Bij voortduring aanbevelend, VAN AKEN, Boekbinderij, P.oekdrukkerijBoek- en Papierhandel. ®rouwerijstraat 2, Markt, Ter Neuzen. VEEL GELUK EN ZEGEN toegewenscht door P. VAN ALTEN—WIJNA. Metselaar. Axel, 1 Januari 1918. HEIL en ZEGEN toegewenscht aan vrienden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats. P. VAN ARENTHALS-Van Overbeeke» in Kruidenierswaren. Ter Neuzeii, Grenulaan.- P. AUGUSTEIJN, Firma VAN HEEL Co. wenseht Vrienden en Bekenden een ge- lukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Axel, 1 Januari 1918. Aan Begunstigers, Vrienden en Be kenden een GEZEGEND NIEUWJAAR toegewenscht door P. BARKER, Axel, Noordstraat B 84. Heilwensch aan Vrienden, Bekenden «n Begunstigers bij de intrede van het nieuwe jaar Wed. A. BALNIKKER, Motordienst op Rotterdam en Ter Neuzen. Dordrecht. Gods besten Zegen zij alien toege wenscht bij den aanvang van het nieu we jaar. Een gelukkig Nieuwjaar zij toege wenscht aan alien door G. VAN DER BENT. Ter Neuzen, Zandstraat 5. Gods besten Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers zoowel binnen als buiten de gemeente H. VAN DER BENT-SCHEELE. Ter Neuzen. Expediteur en Winkelier. Bij de intrede van het jaar 1918 £reng ik mijn Heilwenschen aan Begunstigers Vrienden en Bekenden, zoowel buiten als binnen de stad. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij op- nieuw aan. P. VAN DER BENT-BALKENSTEIN. Ter Neuzen. Slager. J. BIERLE. Musicus. .p. f. Ter Neuzen. „DE HOOP." Heilwensch aan vrienden en begun stigers aangeboden door Ter Neuzen. Wed. A. E. BLIEK. 1 Januari 1918. Winkelier ster. Dat het met het begin van het nieuwe jaar al^ onze Begunstigers, Vrienden en Bekenden, zoowel buiten als binnen de stad, welga, is de wensch van Ter Neuzen. I. BLIEK-Tollenaar. Bij het begin van het jaar breng ik het compliment van den dag aan Be gunstigers en Vrienden. T&- Neuzen. JAC. J. BLIEK. J. DE BREE Fz., Ni.y:.^eUWSieVo®der- en KunstmesG# wensCht alien ee^gdukki/^ toe® handel, voorheen S. en M. Boogerd, Ter Neuzen. D. BAREMAN. HEIL W ENSCH aan Famiiie, Vrienden en Bekenden, by den aanvang van het nieuwe jaar. Wed. L. BAREMAN. t Zand, Middelburg. Al ben ik Zeven en zeventig jaar, !k sta noch steeds van zessen klaar Met Parapluies zeer «terk en fijn, Beslist nit Geensen's Magazijn. Ik hob reeds duizenden verkocht Deez' Parapluie zoo zeer gezocht 't Succes zit in de kwaliteit Uit prima prima stof bereid, V weet ik zal u steeds bezoaken Ook bij u in de achterhoeken. Da t de ware Vrede kom dit jaar Is toch de wensch van eik. niet waar 1 llijn naam is JOZIAS DE BEER Als ik hij u kom ik wensch u meer, Zaamslag, 1 Januari 1918. Aan Vrienden, Begunstigers en Be kenden bij de ja&rswisseling rnijn beste wenschen. ALG. BEGHEIJN, Handel in Landbouwwerktuigen. Sluiskil, 1 Januari 1918. Aan Vrienden en Begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats, wordt een gelukkig jaar toegewenscht. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveel ik tmq weder minzaam aan. Wed. C. L. VAN DER BENT, Ter Neuzen. Vleeschhouwerij. Bij de intrede van het nieuwe jaar wenseht ondergeteekende zijn Vrien den, Begunstigers en Bekenden een ge lukkig Nieuwjaar toe. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveelt hij add opnieuw minzaam aan. E. VAN DER BENT, i» Koloniale Waren, Chocolade en Suikerwerken, Donze-Visserstraat 95. Veel Geluk en Zegen met Nieuwjaar toegewenscht aan alien, binnen en bui ten de stad, door JAN en STEPHANIE DE BLOCK. Ter Neuzen, Baandijk 35. Bij de intrede van het" jaar 1918 wenseht ondergeteekende zijn Begun stigers, Vriehden en Bekenden een ge lukkig en gezegend Nieuwjaar. Hoek. M. J. BLOK. Aan al mijne Begunstigers, Vrienden en Bekenden, breng ik bij den aanvang van het nieuwe jaar mijn welgemeen- den Heilgroet. Dankende voor de ge noten gunst, beveel ik mij bij voortdu ring minzaam aan. Ter Neuzen, F. BOES, Vlooswijkstraat 33. Schoenmakerij. Een gelukkig nieuwjaar toege wenscht aan Vrienden en Begunstigers. J. BOSMAN. Hoek, 1 Januari 1918. Ondergeteekende wenseht Begunsti gers, Vrienden en Bekenden een geluk kig Nieuwjaar. KEDE BOIJ-VAN DE VOORDE. Geluk en Voorspoed in 't nieuw be- gonnen jaar. S. I. DE BRAAL, Bierhandel. Aan Vrienden en Begunstigers zij bij de intrede van het nieuw begonnen jaar een gelukkig jaar toegewenscht. C. J. BE BREE-Van der Peijl. Ter Neuzen. Winkelier. Aannemer, Ter Neuzen, Bij de intrede van 1918 breng ik Vrienden, Bekenden en Begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, mijn Heilgroet. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij weer min zaam in ieders gunst aan. P. BREVET, Ter Neuzen. Broodbakkerij. Heil en Zegen aan Vrienden en Be gunstigers, zoowel buiten als binnen Ter Neuzen. ED. DE BRUIJN ZOON, Hulst. Tuiniers en Zaadtelers., Bij de intrede van het jaar wordt aan alle Begunstigers, Vrienden en Beken den, zoo binnen als buiten deze plaats een rijken Zegen toegewenscht. J. DE BRUIJNE, Mandenmaker en Winkelier. Ter Neuzen, Noordstraat 44. J. F. DE BRUIJNE, VlisstoienT" wenseht Begunstigers en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. HEIWENSCH aan Vrienden Begun stigers. M. DE BRUIJNE, Ter Neuzen. Bakker. A. N. B U T Az. Rijwielhandel. Blokken 14. Kerkstraat 12. D. BUT. Fotograaf. p. f. Ter Neuzen. A. BAREMAN, Rijtuig- en Wagenmaker, weaischt veel Heil en Zegen aan Vrien den en Begunstigers, zoowel binnen als iwtiton de stpd. Dankende voor het zoo jnaimschoots genoten vertrouwen, be- ?lr mij weder bij vernieuwing aan. Moordstraat 101. Ter Neuzen. Bij de intrede van het nieuwe jaar bied ik aan ieder mijn beste wenschen aan. Dankende voor het genoten ver trouwen, beveel ik mij weder in ieders gunst aan. I. BUTLER Jr., Ter Neuzen. Mr. Smid. EEN GEZEGEND JAAR zij aan alle Vrienden en Begunstigers, zoowel binnen als buiten deze gemeente toegewenscht. Axel. CH. CAPPON, Molenaar, Yeel geluk aan elken klant, Aan werkman, boer en burger. Ook aan elk-en Slager in bijzonder, En aan alle Veeliaudelaars niet vergeten. Aan uw Onderwijzer, Met uw Maatschappij Pas op uw schrijven Kom niet op voor de smokkelarij Leg j,f uw veinzerij. Dan wensch ik u ook, Yeel verdiensten in uw vak. En rekent niet te veel Op uwen eigen zak Want voor een ander malen Gaat niet zonder dralen. Sluiskil, 1 Januari 1918. H. J. COLSEN. Ik wensch ieder een gelukkig Nieuw jaar, zoo buiten als binnen de stad. D. P. DE COOKER, Ter Neuzen. Zandstraat. Dames. Heeren. MODEMAGAZIJN. J. F. DE COOKER-HE1JENS. 0 Nieuwstraat 28. P- f- Ter Neuzen. ■M^»«***i£?siaueHEiafcccrai5x«*a Ondergeteekende wenseht aan Vrien den, Begunstigers en Bekenden, een ge lukkig jaar. Dankende voor het geno ten vertrouwen, beveelt hij zich bij ver nieuwing aan. P. W. CRINCE, Ter Neuzen. Bakker. Bij de intrede van het nieuwe jaar, wenseht ondergeteekende aan al zijne Vrienden, Bekenden en Begunstigers een gelukkig en voorspoedig jaar. Hen dankende voor het zoo ruimsehoots on- dervonden vertrouwen, beveelt hij zich weder beleefd in ieders gunst jian. F, DAELMAN. Ter Neuzen, Dijkstraat 8. A. J. VAN DAMME. Machinate Houtzagerij enz. Ter Neuzen. p. f. Cooperatieve Roomboterfabriek „HONTENISSE" te Kloosterzande. P. J. R. DAMSTE, Directeur. p. f. Bij de intrede van het nieuwe jaar wordt alien veel Heil en Zegen toege wenscht. Ter Neuzen. G. DEES Jr. Bij de intrede van het nieuwe jaar wensch ik aan alien Gods besten Zegen toe. Dankend voor het genoten ver trouwen, beveel ik mij verder minzaam in een ieders gunst aan. Ter Neuzen, Kr. DEES Mz. Driewegen. in Melk en Groenten. Bij de intrede van 1918 alien onzen Heilwensch. F. DEKKER Pz., Axel, 1 Jan. 1918. Capellepolder. HEIL en ZEGEN bij den aanvan gvan 1918 toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers, zoowel buiten-als binnen deze plaats door J. J. DEKKER, Mr. Schoenmaker. Ter Neuzen, Tholensstr.-D.-Visserstr. HEILWENSCH aan alien bij de intrede van het nieuwe jaar. L. DEKKER, Ter Neuzen. Commissionnair. Bij de intrede van 1918 wordt aan alle Vrienden, Bekenden en Begunsti gers, zoowel binnen als buiten deze plaats, Gods besten Zegen toegewenscht door Gebrs. L. C. en C. L. DEIJ, Metselaars, Ter Neuzen. Aan Vrienden, Bekenden en Begun stigers, zoowel binnen als buiten de ge meente, een Gelukkig Jaar toege wenscht. JACOB DEIJ. Hoek, 1 Jan. 1918. Rijwielhandel. Aan alle Vrienden en Begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, bij de intrede van het nieuwe jaar, mijn welgemaenden Heilgroet. Ter Neuzen, AUG. DHAEZE, Dykstraat. Mr. Smid en Zinkwerker. Wij wenschen u alien een Gelukkig Nieuwjaar, zoo buiten als binnen de stad. Ter Neuzen. E. DHERT, Cafe „De Vier Emmers". J. DIELEMAN-VAN DAMME. Vischhandel en Kruideniersaren. Vlooswijkstraat. Aan Vrienden, Bekenden en Begun stigers wordt een rijk gezegend jaar toegewenscht. Met den ingang van het jaar 1918 wenseht ondergeteekende Vrienden, Be gunstigers en Bekenden, zoowel buiten als binnen deze plaats, een gelukkig jaar toe. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zich weder min zaam aan. J. DIELEMAN—VAN IJK. Vischhandel. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. HEIL en ZEGEN toegewenscht aan Famiiie, Vrienden en Bekenden, door W. DIELEMAN Pz., 1 Januari 1918. Axel, Coegors. Bij de intrede van 1918 wordt aan Famiiie, Vrienden en Bekenden een ge lukkig en voorspoedig jaar toege wenscht. J. VAN DIXHOORN Dz„ Handel in Landbouwwerktuigen, Veevoederartikelen enz. Ter Neuzen. M. J. VAN DIXHOORN Manufacturen. p. f. Ter Neuzen. Bij den aanvang van het nieuwe jaar bneng ik aart Vrienden, Bekenden en Begunstigers, zoo binnen als buiten, mijnen Heilgroet. P. VAN DIXHOORN, Hoek. Molenaar. GELUKKIG NIEUWJAAR aan alien toegewenscht door PH. J. VAN DIXHOORN en Famiiie. Axel, 1 Januari 1918. Onze geachte Clientele en Begunsti gers, zij een Gelukkig en Voorspoedig jaar toegewenscht. Gebr. VAN DOESELAAR, Sluiskil, in rijwielen en naaimachines. ALLEN HEIL EN ZEGEN~~~~ H. VAN DOESELAAR, Hoek bij Ter Neuzen. Bij de intrede van het nieuwe jaar bieden wij al onze Vrienden en Begun stigers onze beste heilwenschen aan. DOMINICUS Co., Boomkweekerij. Werneldinge, 1 Januari 1918. Mijnen Begunstigers en Vrienden, zoo binnen deze stad als elders, mijn hartelijken Heilgroet bij de intrede van 1918. Wed. ARIE H. DONZE—PAAPE. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Aan Vrienden, Begunstigers en Be kenden een gelukkig jaar toegewenscht. Dankende voor het genoten vertrou wen, beveelt hij zich beleefd aan. JAN DONZE A.Hz., Ter Neuzen. in Kruidenierswaren. Heil en Zegen zij Vrienden en Be gunstigers toegewenscht bij den aan vang van het jaar 1918. Ter Neuzen. J. A. DONZE. M. S. D O N Z E. p. f. Ter Neuzen, Noordstr. 42. TER NEUZEN, 1 Januari 1918. Met 't begin ran 'tNieuwejaar Wenschen wij aan ieder schipper, 't Zij met motor; schuit of klipper AI u reizen kant en klaar, Tevens moet u geld verdienen, Op 't kanaal of buitenvaart, Altijd zonder ong'elukken, Zoo dat gij u scheepje klaart, Met den Bond zijt gij gewonnen, Dat is voorwaar een goede zaalt, Dat is Tail jullie knap verzonnen, Waar wij ons compliment voor maalt, t Zij schipper, werkman of 't zij bo*r' De loonen zijn gerezen, De tijmans iiggen ook op loer t Kon ook iets beter wezen, Want dag en nacht zijn wij op pokt, Bij regrn en slecht weer En worden nimmer afgelost, Dan bij loopen van den beer, Zoo wenschen wij u van harte Een vroolijk Nieuwejaar, Dat niats gebeurt met smarte, Altijd gezond en klaar Zoo bopen wij dat ieder, 't Zij schipper of kapitein I Goed aan de tijmans denken Die aan de Oostsluis zijn, Zoo wenschen wij 't personeel Dat op de Oostsluis is, Het hoofd en ook de knechten Een gelukkig jaar niet mis, Bevrijd van alle rampen, Van ziekten en van pijn, Niet langer meer moet kampen Om heel vlug rijk te zijn. J. DOOMS, j J. B. DOOMS, I Tijmans, Oostsluis. J. B. DOOMS, Bij de intrede van het nieuwe jaar wensch ik mijnen Begunstigers, Vrien den en Bekenden EEN GEZEGEND JAAR toe. G. VAN DRIEU—SANDERSE. Ter Neuzen (Driewegen): Veel Heil en Zegen wordt bij den aanvang van het nieuwe jaar aan al my"h Vrienden, Begunstigers en Be kenden toegewenscht. Dankende voor het genoten vertrou wen, beveel ik mij weder minzaam aan. P. DUIJVESTEIN, Bierbottelarij en Slijterij „Deli". Zaamslag, 1 Januari 1918. Bij den aanvang van dit jaar zij mijnen Begunstigers en Bekenden Heil en Zegen toegewenscht. Wed. C. N. VAN DUKE— DE FEIJTER. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Wed. P. DYSELINCK VAN GRAEFSCHEPE. p. f. Hotel des Voyageurs. Aan Bekenden en Begunstigers wensch ik een gelukkig jaar toe. G. ECKHARDT, Bakker, Ter Neuzen. Donze-Visserstraat. Aan Leerlingen, Vrienden en Begun stigers bij de intrede van het nieuwe jaar HEIL. AUG. EECKHOUT, Hulst. Ged. Muziekleeraar. Aan Vrienden en Begunstigers, zoo wel binnen als buiten de gemeente, een Gelukkig Nieuwjaar. E. v. d. EECKHOUT, Spekslagerij, Ter Neuzen, Donze-Visserstraat. HET COMPLIMENT VAN DEN DAG aan Vrienden, Bekenden en Begunsti gers. C. VAN EERDENBURG, Ter Neuzen. Slooperij. Houthandel. By den aanvang van 1918 aan Vrien den en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. J. ELFRINK, Ter Neuzen. Mr. Timmerman. Bij de verwisseling des jaars wenseht ondergeteekende aan al zijne Vrienden, Bekenden en Begunstigers een Geluk kig Nieuwjaar. Onder dankzegging Voor het genoten vertrouwen, biedt hij zich bij voortduring in een ieders gunst aan. FLORENT ENGELSv. d. VELDE, Tabak en Sigaren. Tpr Neuzen, Vlooswijkstraat. Bij den aanvang van het nieuwe ja_;_ breng ik' aan Vrienden, Begunstigers en Bekenden mijnen hartelijken Geluk- wensch. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mrj bij vernieu wing in ieders gunst aan. J. VAN ES, Ter Neuzen. Kleermaker. p. f. JOH. VAN EIJSDEN Coiffeur, Posticheur. Noordstraat 20. Bij den aanvang van 1918 zy aan alien Gods Zegen toegewenscht. Dan kende voor het zoo ruimsehoots geno ten vertrouwen, beveelt hij zich ook nu weer in ieders gunst aan. A. FAAS, Winkelier, handel in steenkolen en bruinkool- briketten, kruidenierswaren en fruit. Ter Neuzen. Tholensstraat 101. G. PH. FEU, Orgel- en Pianohandel. p. f. Bij de wisseling des jaars zij een ieder GODS BESTEN ZEGEN toegewenscht. •J. DE FEIJTER—BALKENENDE. Axel, 1 Januari 1918. Bij de intrede van het nieuwe jaar wensch ik een ieder een gelukkig jaar toe. JAN DE FEIJTER—DEES. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Aan Famiiie, Vrienden en Bekenden een Gelukkig Jaar toegewenscht door JAN DE FEIJTER Jacz. Ter Neuzeft. „HOTEL DE LA STATION". J. DE FEIJTER Pz. Ter Neuzen. Gelukkig Nieuwjaar. Een nieuwe tijdkring ingetreen, Alweer een nieuwe jaar; Het oude ligt weer in 't verleen Met rampen pn gevaar. Treedt niet het vierdd jaar al in,. Dat deze oorlog woedt 1 Men weet nog alien het begin Wanueer het einden moet, Zal elk nog wel een raadsel zijn, Het ziet er nog niet naar. Wij gaan ni;t voor, maar achteruit. Nog verder in 't gevaar. 't Is oorlogswee en al ellend', Een duran tijd en dru N> Dit is een ieder wel bekend, Een elk draagt aan dit juk, 'tis oorlog ja aan alien kant: In Noord en West en Zuid. Men leest dit dikuijls in de krant, Die meldt het overluid. Al is ons land tot heden vrij, Men voelt daarom wel mee, Hoe menig offer valt er niet Op 't land eh in de zee 1 De schepen gaan de keliler in, Ja soms zeer zvvaar belaan Men ziet niet om en doet zijn sin, Met het kostelijkste graan, Tot voedsel Tan den mensch en dier Vergaat maar in de zee, Of mag niet komen soms naar hier Door al die ooi'logswee. Zoo grijnst het zwarte paard ons aan, Het roode en het vaal. Een ieder zal dit wel rerstaan, Bekend rnet deze taal Een vrouw hangt hare sc'nalen aan En wesgt een elk het brood. Och, mochten wij dit recht verstaan Eer het neg wordt vergroot Ja, kregen wij dit in te zien, Eer het verder wordt rervuld. En konden w'eens in ootmoet vlien Tot Hem met onze schuld. Ik denk zoo even aan dien brand, Aan storm en watersnoood. Ik meen aan dien te Halifax, Wie vond daar niet den dood Ook wij waren beangst en moe, Toerr laatst op onze kom Ook hier een oorlogsvliegmacbien Liet vallen eenen bom. Gewekt uit eerien zoeten slaap, Hoorde men een groof geluid Men hoorde een verbrijzeling Van renster, glas of rait. Men zag des daags dan een paniek, Als wist men eerst niet waar. Beschadigd was de Gasfabriek, Twee vrouwen in gevaar, Waren gewond «n hadden pijn, Geen doode werd betreurd. Gelukkig dat wij zijn bewaard Met 'tgeen er is gebeurd. Was zeventien een jaar van smart Voor menig Axelaar, Het liet bij velen druk in 't hart En nu is 't nieuwe daar. Dat dit ons schenk' wat elk behoeft, Nieuw leven, nieuwen geest Yerblijde, wien het heeft bedroefd In deze drie het meest Geloof en Liefde en de Hoop, Hoe het dit jaar moog staarj. Dat elk daar in dit jaarbeloop Mee in accoord mag gaan. Ons wapen zij steeds het gebed, Dit jaar in elken nood. Ach werden wij eens uitgered Uit dezen oorlog groot. Bewaar, o Heer, ons volk en land, Bewaar de Koningin. Breng alles weer op plaats en stand In aller huisgezin. 'k Wensch ook famiiielid en vrind Weer in dit Nieuwejaar, tls 't zelfde, waar men zich bevindt Veel zegen met elkaar. Treedt moedig dan de toekomst in Waar 's Heeren band ons leidt, Wacht biddend op, wat hij ons doet. Adieu, ik heb gezeid. PETRUS VAN FRAAIJENHOVE—Dbes. Januari 1918. HET COMPLIMENT VAN DEN DA« aan Begunstigers, Vrienden en Bekew- den. P. DE FEIJTER Jz., Handelaar in Landbouwwe rkiuigaM. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Vrienden en Begunstigers HEIL EN ZEGEN Aanbevelend, W. C. DE FEIJTER, Timmeraai]. Hoek, 1 Januari 1918. HEIL EN ZEGEN aan alien! W. J. DE FEIJTER-KIELMAN, Hoek, 1 Januari 1918. Molenaar. Aan Famiiie, Y ienden en Bekenden zij Gods besten Zegen toegewenscht, zoowel binnen als buiten deze gemeenta. Axel, 1 Jan.. 1918. K. DE FEIJTER. Heilgroet aan Vrienden, Bekende* on Begunstigers bij den aanvang van het jaar. I. FONTEIJN. Lange Kerkstr. 2. Ter Neuzen. K. FONTEIJN, TER NEUZEN. Veel Hell en Zegen aan Vrienden en Bekenden. Bij de verwisseling dezes jaars brengt ondergeteekende aan al zjjme Vrienden, Bekenden en Begunstigers, zoo binen en buiten de stad, zijne hest« wenschen. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zich opnienw ten zeerste aan. Ter Neuzen, C. DE F6UW, Kazerneplein 8. Mr." Taillctir. Bij de wisseling des jaars brengt d« ondergeteekende zijn Heilwensch aaw alle Vrienden en Begunstigers, zoo bui ten als binnen deze plaats. Hoek. I. R. DE FOUW. Aan Famiiie, Vrienden, Bekenden en Begunstigers wenschen wij een gelak- kig Nieuwjaar toe. Hoek. P. DE FOUW en Vroaw. Geluk en Voorspoed aan Vrienden en Begunstigers in het nieuw begonnen jaar toegewenscht door C. A. VAN FRAAIJENHOVEN, Ter Neuzen. IJzerhandel. Vrienden en Begunstigers, bij de in trede van 1918, een gelukkig jaar toe gewenscht. Dankend voor het genoten vertrou wen, beveel ik mij opnieuw in ieders gunst aan. CORN. VAN FRAAIJENHOVE Az. Zaamslag. Slager. Heil en Zegen toegewenscht aan alien door J. P. GEELHOEDT, Gem. Ontv. van Zaamslag. Bij den aanvang van het nieuwe jaftr wensch ik aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden Geluk en Voorspoed. Dan kende voor het in het afgeloopen jaar genoten vertrouwen, beveel ik my bij vernieuwing aan. P. A. GEELHOEDT, Mr. Schildor. Ter Neuzen, 1 Januari 1918. Het is beslist een vreemde tijd, Had men zoo lets u eer gezeid Of las U zoo iets in een boek, Ge vvii rp ze stellig in den hoek, 'tis distributie moeite en dol Doet nu geen zaken voor de lol. Massa's artikelen niet te krijgen, U weet zulks, dus ik zal ze zwijges, En wat er is, wees niet verlegen, De prijs hiervan is hoog gesteges, Doch een geluk voorwaar 't is kras. Ik kocht een voorraad juist van pas, Zeer fijne Hoeden, groot en klein, Waarvan de prijs dus laag kan aqa, 'k Verzoek beleefd te komen zien Wat ik u zoo al aan kan bien, 'k Heb Kransen, Rozen, fijne Bloemea, Te veel om alles op te noemen Het is meest alles eigen werk Daarom solied, goedkoop en sterlc, 'k Wensch Dames zoowel voor U en mij De Vrede, dat maakt ons weer bly 1 Januari "1918. ADRI ANA GEENSEN, Modiste, Ter Neuzen. Wat zal ik! wenschen aan mijn klanteu Aan stadgenoot, vriend en verwanten Bij d'aanvang van het Nieuwe Jaar T Een tal van rijke zegeningen Nu leed en zorgen ons omringen 0 neen 1 daa zwijg ik liever maar. Het' is geen tijd voor 7.ulke wenschen Nu negentig procent der menschen, Hebben aan 'tnoodigste gebrek. Wie nu een Heilwensch uit durft spreken Heeft of te diep in 't glas gekeken, Of is Neen het is al te gek De handelsman, slagers en bakkers Zijn alien te beklagen stakkers De boeren roepen moord en brand. En zoo als immer druipt ook heden Al die misere naar ben^den Op winkeliers en wer'kmansstand. Ja, wij altijd zoo kalrne Zeeuwen Slapen (het is om uit te schreeuwen) Niet eens meer rustig in ons huis, Want 's nachts door smijten potverkoffie Zoowel den Engelschman als moffie Hun bommen (altijd per abuis). Daarom nu is mijn wensch en bede Alsdat dit jaar ons brengt de rede, Dat toch verlangd elkeen niet waar! Intusschen blijf ik concurreeren, E« heb voor dames en voor heeren Een flinke vooraad bij elkaar. D. GEENSEN, Parapluiehandel. Zeeland's meest gesorteerd Dames- en Kinder- Hoeden magazijn. Bij de R.-K. Kerk. Ter Neuzen. 1 Januari 1918. Bij de intrede van het jaar 1918 nkQxi beste wenschen aan alle Vriendem en Begunstigers. I. GERREMAN, Kaas- en Vischhandd. Dijkstraat 75, Ter Neuzen. Bij den aanvang van het jaar 191S wensch ik mijne Bekenden en Begun stigers een Gelukkig Jaar toe. Onder dankzegging voor het genoten vertrou wen, zoo ruimsehoots ondervonden, be veel ik mij opnieuw in ieders gunst nan. JOHANNA 't GILDE. Zaamslag, 1 Januari 1918. G. GILIJAMSE. C. N. GILIJAMSE-KOOMAN. Cafe ,,'s Lands Welvaren". Axel, 1 Januari 1918. p. f.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2