Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6627. Zaterdag 29 December 1917. 57e Jaargang. H <41 KB Aanwijzing mkrijgbaarsteiliol Levensffiiddelen. BesihikbaarstelliDg goedkoope melk. seo 30 tfRBTEl JBXxAJD Nieuwj^ars-advertentien Loop der Ibovolkiip jm Tpt Noozoa. GEMEMGDt 8ERICHTE BURGER LtjVE STAMP/ Hoogwatergetlj te Ter Neuzen G. KLOUWEES. angs op- op- op- 9 i* voorhetNieuwjaarsnummer 4at Dinsdagmorgen, in plaats van Maandagavond, zal verschijnen en in 4e kom dezer gemeente huis aan huis vvordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 40 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelten daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Maandag 31 dezer, des namiddags 2 lire. Ter Neuzen, 14 Dec. 1917. Firma P. J. VAN DE SANDE. Burgemeester en Wethoudero Tan TER NEUZEN maken bekend, dat in de week vae 31 Dec. SSI7S Jam. 39SS gel- dig zulleu zijn yoor Ajirdappelen bon no. 5 en 6 5« serie idem bon no. 5 6e q Yarkensvleesch bon no. 1 3e u Sgak en Braadvefc 20 2* (Jroene Erwten 12 2e Bruine boonen re 9 le Gort h 12 q Ter Meuzan, 28 Dec. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoenad, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. IA.J. Op bon no. 20 root Braadwet mag 0,(00 K.G worden afgegeyen. Op bon no. 1 voor Ifarkens- yieiisoh mag slechts 0,200 K.G- worden afgegeven. Op bon no. 12 voor Go He raag slechts 0,200 K.G. worden af gegeven. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van hen, die voor zich of voor leden van hun gezin goedkoope melk wenschen te betrekken (ten behoeve van rieken, zwakken en kinderen beneden den teeftijd van 6 jaar, die in hoofdzaak op melkvoeding zijn aangewezen) daarvan op- Eave behooren te doen op Maandag 31 ecember a.s. in het lokaal BETHEL, 2e Verbindingsstraat, van 912 v.tn. en van 25 n.m. Opgegeven rnoet worden: 1. Naam van den aanvrager en woon- plaats; 2. Namen der personen voor wie de melk wordt aangevraagd; 3. Naam van de melkleveranciers; 4. Aantal kinderen beneden den leeftijd van 6 jaar; 5. Naam van den huisdokter. Ter Neuzen, 28 Dec. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. TER NEUZEN, 28 December 1917. Het wearberichl van het meteorologisch Instituul te De Bildt van heden, luidt als TOlgt: Hoogsle barometers land: 771,4 Skagen. Laagste Ixarometerstandonder 7(50 Zuid- Duitschland. Verwachling: Matige wind uit Ooslelijke lichtingen, half tot zwaar bewolkt, me! wei- iUg of geen sneeuw in het Noorden, in het Zuiden zwaar bewolkt met meer leans op sneeuw, lichle tot matige vorst. Ned. Herv. keirir. In de gislerai gehouden vergadering van Nbtabelen der Herv. kerk alhier, zijn her- loozen als kerkvoogd de aftredende heeren :I. Vinke en D. Tholens Az. Diefslal van graan. In den nacht van 24 op 27 December j.l. tan een ure rmgevecr, hoorde de surveil- leeronde agent van politie W. van Doorn, verdachl geluid aan boord van de aan de Heerengrachl liggende motorboot van den beurtschipper A. de Meijer. Hlj wist onge- merkt tot bij dat schip te komen, en zag de schipjrexsknecht van dat schip, A. J. D. hedoeld schip verlaten, dragende eem ge- vnlden zak, bij aanhouding bleek dit een door D ontvreemden zak haver te zijn. De haver werd in beslag genomen en de verdachte in arrest gesteld. Bij onderzoek, den volgcnden dag, bleek dat diezelfde per. soon in dien nacht reeds twee zakkten tar we van de lading had weggetiomen en aan den wal gebrach't. Na opgemaakt proces-verbaal, is hij in vrijbeid gesteld. Tcarzieaing in brandstuf. Niaar ous wordt medegedeeld, zijn op het loogenblik ter djstributie in Ter Neuzen aan- wezig 60.000 K.Cr. eierkolen en 250.000 K.G.c fcachelkolen. Verder verneinen wij, dat aan de Staats- mijnen to Limburg gedurende de Kerstdagen is doorgewerkt, tot het verkrijgen van kolen speciaal ter verzending naar Zeeuwsch- Vlaar teren. teneinde deze slreek te kunnen voorzien a.'vor.ms dc vorst bet ve wow naar dez'e streek zou bemoeilijken. De staamlram IluistWalsoorden. Naar wij vcrnemen zijn al de aundeelen van den stoomtram HulslWalsoorden, die in het bezil van Belgen waren, overgenonien door de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwcgmaat- schappij. De djrectie der ecrslgenoemde maatschappij blijft echter dezelfde. Veiblijf pnizegd. De commandant der stelling van de mom- den der Maas en der Schelde lieeft het ver- blijf in zijn gezag&gebied ontzegd wegenshet beirokken zijn bij den smokkelhandel aan Victorius Eduurdns dc Clercq, geboren den 2.3 October 1881 te ltetranchement, wonende te Sluis, van beroep cafehouder, Ludovicus Johannes dc Brock geboren den 20 Augus tus 1894 te Sluis, wonende aldaar. van be roep los workman, Izaak .Iannis Willem Jacobus Kom mors geboren den 17 Juli 1880 te Retranchement wonende te Sluis van be roep workman, all© van Nederlandschena- lionaliteit, Cyrille Saelens geboren den 17 Maart 1896 te Moerbeke (B. wonende to Sluis en Lucien ComtenaJSel geboren den 31 Jannari 1895 te Moerbeke (B.), wonende te Sluis, van beroep werkman, beidem Bel gen en eveneens aan Marie Hamelink, ge boren den 5 Augustus 1893, te Schoondijke, wonende to Rotterdam, verblijf houdende te Schoondijke van nationaliteit Nederlandsche. Peo iaarda ppelen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft bepaald, dal de maximum- prijzen van pcotaardappelen met ingang van 1 Januari worden verhoogd met 250 per per 100 K.G. Deze prijsverhooging is bedoeld als een vergoeding voor bet bewmen- van Re pootaardappelen gedurende den winter. Rriune boonen. Maandag reden de ambtanaren te Koewacbt met bun rijwiel bijna op een lioop aan de grens op elka,ar gestapelde gevulde balen. Zij staplen af en bij onderzoek bleek dat er bruine boonen hi de balen. waren. Waren zij een oogenblik later gekomen, dan waren de boonen waarschijnlijk wel over den draad geweest. Nu hadden de smokkelaars bij hun koimst zich snel verwijderd; althans van ben geen spoor. De lioonen, o.a. 600 K.G. werden in beslag genomen. Vervoer vlasafval. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft bepaald: Art, 1. Met vervoer van gezwingelde lok- ken (vlasafvallen) is verboden uit eenige plaats in een gemeente naar bet overige deel ides rijks, betzij in of buiten die gemeente gelegen. Art. 2. Het verbod gesteld in art. 1 geldt niet: a. voor het vervoeren van partijen, die geadresseerd zijn aan de Vlasvereendging, Parklaan 28 te Rotterdam; b. voor het vervoer van partijen gedekt door een vervoerbewijs geteekend door den voorzitter van sub a genoemde vereeniging. AXEL. In de Maandagmiddag gehouden spoed- eischende vergadering van den gemeehteraad, waarbij zonder kennisgeving afwezig was de heer W. Dieleman, was in gekomen een schrij- ven van de vereeniging van gasfabrikanten in Nederland met bet vePzoek bet salaris van den directeur van de gasfabriek te her- zien, weik schrijven werd geren voyeerd naar bet college van Burg, en Weth. en de gas- oommissie om ad vies. Van Ged. "Staten was ingekomen een schrij ven, inhoudende iuet-goedkeuring van de tijdelijke geldleening van 10.000; er moct een termijn worden bepaald. binnen welken uiterlijk de aflogsing der leening moet plaats hebben. Besloten vverd deze leening in te trekben en overeenkomstig genoemde voor- waarden een nienwe leening grant 15.000. aan te gaan. Van Ged. Slaten was terug ontvangen de regeling der jaarwedden der onde'rwijzeirs iaan de o. 1. school met een paar wijzigingen. De gasprijzen werden verhoogd van /0.15 tot /0.26 per kub. M. voor alle soorten van igas met ingang van: 1 Jan, 1918. De voorzitter decide mede, dat de prijzen vatmcokes en gruis Waren 2.50 en 1.50 per H.I^ eveneens met ingang van 1 Jan. De beer De Kraker stelde voor, den direc teur en het overige personeel der gasfabriek een gratificatie te verleenen voor de bewezen diensten bij het vallen van de bom bij de fabriek. Dit voorstel werd gerenvoyeerd naar Burg, en Weth. om ad vies. (M. Grt.) Gedurende de afgeloopen week hebbeni zich in deze gemeente gevesigd K. Buijze, Landbouwersknecht, Baandijk 47, uit Zaamslag. G. van Dijk, opzichter, Q 214, uit VIeulen. J. Mechielle, grondwerkei*, Donze-Vissersti-aat 103, uit>4iikbuizen. A. Mechielle, werkman. Donze-Visserstraat 103, uit Enkhuizen. C. van IJk, arbeider, Baandijk 28, uil Enk huizen. J. van Cleemputle, grond1 erker, Baandijk 10, uit Enkhuizen. J. ./ansen, arbeider, Donze-Visserstraat 44, uit Enkhuizen. A. C. P. dc Rijke, dienstbode, Javaslraat 14, uit 's-Gravenliage. A. Stroo, arbeider, Lange Kerkslraat 37, uit 11 aarlemmenneer. J. Hakvooi't, zonder, Kerkboflaan 9, uit Urk. v£rtr> Xken: J. Velt uan, werkm.- Verbindingsstraat 11, naar Schiedam. A. M. van der Molen, dienstbode, Vtooswijk- straat 69, naar Amsterdam. J. H. veui dc Kreeke. zonder, Vlooswijkstraat 20, naar Hengelo. E. Pielaet. werkman, Q 206, naar Wesldorpe. M. ii. Kolijn, zonder, Donze-Visserstraat 88, naar Dordrecht. C. A. Meulenberg, zonder, Vlooswijkstraat 6, naar Winscboten. Effl ontmoeling op het ijs. Bom, zoo riep een jongmensch, kadet van de Mil. Academie met verlof en betzelfde oogenblik Jag bij in d,e armem van een dame. Dat dit gebeurde was niet zoo zeldzaam, te minder waar het op bet ijs voorviel. Die dame was echter geen alledpagsche dame het was de Koniugin! En nu zouden wij daar geen melding van maken, ware het niet, dat bet gebeurde aan de zeer weinige toeschou- wers een uilroep deed slaken, zoo,als men wel hoorl als men een daad van flinke sport- vaai'diglieid ziet uitvoeren. De kadet, die deze eigenaardige ontmoeting had, zou zeker omgetuimeld zijn en op het ijs gesinakt, had de Koningin hem niet opgevangen en den schok doors I aan door stevig op h aar schaat- sen te blijven staan. H. M. stond als een muur, dat zagen de toeschouwers, nog. Voor het tot hen was doorgedrongen wie eigenlijk die kranige schaatsenrijdster was. Het Looneeltje speelde zich zoo vlug af, dat eerst toen de Koningin weer een heel eind voorbijgereden was, men ontdekte wie (die dame was. jy De kadet bad bet oe niet geweten en een\oudig zich verwifderd met een: pardon danie. (N. Ct.) Een gedeelte teruggevonden. Een portier van de beetwortelsuikerfa- briek te Puttershoek, sedert benoemd tot rijksveldwachter, deed een paar weken ge- leden op een politiebureel te Rotterdam aan- gifte van de vermissing van een portefeuille van f 26.320, welk bedrag hij in klein bank- papier aan de incasso-Bank op de Leuve- haven had ontvangen. Een bedrag van f 8000," aan dezelfde bank in groot bankpa- pier ontvangen, bleef veilig in den binnen- zak van zijn jas zitten. Thans schijnt er eenig licht ten aanzien van deze vermissing te zijn gekomen. De commissaris van politie, de heer T. Alberda, hoorde personen en deed personen hooren, die met den portier in aanraking geweest konden zijn. Ook de portier werd meer dan eens ondervraagd. Een en ander heeft ten gevolge geliad, dat nu in de woning van een bootwerker op Feijenoord, bij huiszoe- king, is gevonden een bedrag van ruim 600, waaronder /580 aan klein bankpa- pier. Dit geld was geborgen in een taschje, dat lag achter een voor den schoorsteen gespannen kleedje. De /580 aan klein bankpapier zijn in beslag genomen en ter griffie van de reclitbank gedeponeerd. v Een kostbare musch! Sedert eenige jaren kreeg een inwoner van Ijmuiden des winters geregeld bezoek van een aantal musschen, dat in weerwil van de broodrantsoeneefing trouw zijn broodkorstjes eh -kruinfels kreeg. Een der musschen /rok de aandacht door den schit- terenden glans der veeren om den hals, zoo- dat men meermalen jacht op het vogeltje maakte om het eens nader te bekijken, even- wel zonder resuitaat. Een poosje was het diertje a! weggeble- ven, tot het eergistermorgen uitgeput, aisof het bescherming kwam zoeken, bij zijn wel- doeners in huis kwain vliegen en spoedig daarna stierf. Eindelijk was men dus in de gelegenheid den vo'gel aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en vond om den hals een gouden ring. Hoogstwaarschijnbjk had de vogel, toen hij nog klein was, den kop door den ring gestoken en dien niet meer kunnen afkrij- gen. Een smokkelende gravin. De rechtbank te Arnhem heeft E. C. F. baronesse v. A., echtgenoote van E. graaf P. H., zonder vaste woonplaats, thans ver- blijvende te Berlijn, ten huize van .staats- secretaris Von Stumm, wegens poging tot uitvoer van een groot aantal goederen," ver- oordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, met bevel tot onmiddellijke gevangenne- ming en met verbeurdverklaring van de in beslag genomen gpederen. De eisch was 4 maanden gevangenisstraf. Burgemeester gearresteerd. Maandag werd onder persoonlijke leiding van den heer officier van justitie te Roer- mond, ten zijnen huize gearresteerd en ge- vankelijk naar de strafgevangenis te Roer- mond overgebracht, de burgemeester der gemeente St. Odilienberg. Naar werd mede gedeeld, wordt hij verdacht van malversa tion en verduistering van gemeentegelden. (Tel.) Een vzrijclelde smokkelpoiiui;. Een lioogsl omvangrijke sniokkelpoging werd op 17 November door de acliviieit der kommiezen te Lobitli verijdeid. Op then dag lag bet Rijnscbip Johanna zonder lading te Lobitli gereed -om naar Duilschland te verlrekken. De koxnmiezen kwamen aan boord en deden hi het ledige scliip een be- iangrijke onldekking. Onder pverblijfselen van een vroegere grintlading werd de toe- gang ontdekt tot een groote tank, welke aan de onderzijde van het schip was aange- brachl en die de volgende afmetingen bleek te hebben: lengte 14 Meter, breedte 41/2 Meier eii diepte 38 c.M. Door man-gaten in den bodem van het schip, welke door dek- sels waren afgesloiten en onzichibaar ge- maakt door allerlei rommel, kon men in de lank komen. Hetgeen in het reservoir was verborgen was inderdaad belangwekkend vooreerst 17,-500 Liter piantaardige olie, 1560 K.G. Bakatin, 378 Liter bakolie, 105 K.G. spek, 40 K.G. verscli vieesch, 38 K.G. worst, 50 K.G. natuurboter, 50 K.G. chooolade, 18 Liter jenever, 30 K.G. eelbaar dierlijk vet, 6 K.G. kaas, 10 K.G. geconserveerd vieesch, vo-orts k of lie, erwten, rijst, suiker, geconden- seerde melk, harde zeep, sesamolie, copal- lak, kinderscboeneii. zeemlappen en kaloe- rien m-stiruracxurcn. De scliipper J. van Gestel uit Rotterdam bad zich Maandag wegens liet aanwezig heb ben van die goiederen1 in het vaartuig voor de rechtbank te Arnhem te verantwoorden. Beklaagde bekende in zooverre, dat bij toe- gaf van de lading olie te hebben afgeweLen. In Rotterdam was hem door een Duilscher, wiens naam hij niet kende, doch die een machtiging van deni eigenaar van bet schip toonde, gevraagd om lijnolie te vervoeren. Wanneer alles de grens over was, zou hij 300 belooning ontvangen. Te Emmerik zou den hem bij ;aankomst nadere orders wor den gegeven. Beklaagde is tijdens het inladen niet aan boord gebleven en heeft van' het inladen niets gezien; van de andere goederen welke in de tank zijn geborgen verklaarde hij niets af te weten. De waarnemend officier van justitie, mr. Versteeg, noenide deze smokkelzaak de groot- ste welke de rechtbank te berechten kreeg. Aan de waakzaamheid der kommiezen te Lo- bitb is het te danken, dat een zoo groote hoeveelheid goederen niet werd uitgevoerd. Indien de smokkelpoging was geslaagd, zou dat als een ramp voor liet land zijn te bescliouwen geweest. Belu,, die dc band heeft gehad in bet opzet van dergelijke groote boeveelbeden goederen aan het land te onttrekken, dient een zware straf te wor den opgelegd. Het scliip was door de Duit- sche eigenaren specigal als smokkelschip ingericbt en daartoe van een groote tank, feitelijk een dubbele bodem voorzien. Dc eiscli luidde 8 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van goederen, tank en vaartuig. De verdediger, mr. M. van Geleiu Vitringa betoogde, dal de beklaagde alleen de hand had in een poging lot uitvoer van lijnolie. Dat aan het schip een tank was aaiigebracht, was hem onbekend. Hij had eerst grint ge- varen met het oude schip, dat er door de reederij maar aan gewaagd werd. Te Rotter dam is bekl. aangeSproken door een Duit- sclier, die zich legitimeerde met ecu schrij ven van den eigenaar Heinrich Bovermanu te Mulbelm a/d Ruhr. PI. heeft dezen ge- schreven en het bleek, dat .Jiij werkelijk eigenaar van het schip was, maar op een verzoek om als geluige te verschijnen is B. niet ingegaau. In ieder geval blijkt, dat niet de bekl., maar de reederij bet smokkel schip uitruslte. Bekl. is te Rotterdam met zijn vrouw en een ziek kind, dat later overleden is, aan wal gegaan en heeft den Duitsclier de vrije band over het scliip gelaten. Bekl. wist niet beter of het betrof het vervoeren van. een p.aar vaten lijnolie. De onldekking van de tank geschiedde -toevalligerwijze en niet door de groote waakzaamheid van de kom miezen. Door een gebrek aan de afsluiting is er eenige olie uit de tank in bet scheeps- ruim gevloeid en de aanwezigheid daarvan was aanleiding 0111 verder te zoeken. Be klaagde is niet zoo schuldig als de dagvaar- ding doet vermoeden. Ret belreft liter mis- scliien wel de gruels I e smokkelzaak, welke voor de rechtbank kwam, maar de beklaagde is niet de grootste schuldige. Daarom vroeg pi. voor hem een veel geringere straf dan het O. M. eisch te. Uitspraak 2 Januari a.s. De moortl in het Aambosch. Het lijk, dat in een boschje terzijde van den weg bij Heerlen werd gevonden door Jacobus H., een bewoner der in de nabijlieid gelegen boerderij, is van een ongehuwde Bel- gisclie vrouw, V. M. E. genaamd, die eenige weken geleden door de justitie was geho.ord ter zake van kindermoord. Bij bet doorzoe- ken van het detinenboschje werd nog een scherp gepunle veil gevonden. Waarschijnlijk heeft de moord Zaterdag- avond tussclien 7 en 8 uur plaats gehad. Door den rechter-cominissaris uit Maas tricht, met twee doktoren uit Heerlen, werd een dnderzoek niaar de doodsoorzaak inge- steld. Aan den hals van liet slaelitoffer wer den vingerindrukken gevonden, zooclat de dcod waarschijnlijk door verworging is ver- oorzaakt. Door de politie werd een 19-jarige Duil- sche mijnwerker, A. L. Lachet genaamd, gearresteerd, iemand die vroeger in rela- tie met de vrouw bad gestaan en in den laalsten tijd op gespamien voet met haar leefde. De verdachte, die in 1898 te Bruch, kreis Recklinghausen* geborem werd, heeft bij de politie een voorloopige bekentenis afgelegd. Hij is ter bescbikking der justitie gesteld. t H6 Verdrenken. Eeii l/jarig ineisje, M. C. H., is bij het schaatsenrijden op den vijver in liet Wilbel- minapark te Breda verdronken. Te Stadskatiaal is een doch ter tje van den werkman Bakker door liet ijs gezakl en verdronken. Te Oud-Karspei is de heer K., door het ijs gez.akt en verdronken, - Te Graotebroek (bij Enkhuizen is een Wnaap van 10 jaar, genaamd S. v. d. Jagl. door bet ijs gezakt en verdronken. Ernsiig gewond. Op de papierfabriek Harten te Renkmu zijn bij lie! schooninaken van den stooinketel twee arbeiders door ontsnappenden stoom ernstig gewond. Een van hen, M., overleed spoedig, hij laat een vrouw en 8 kinderen i Pa. De ander, V. M., uit Bennekom, ligt hoogst bedenkelijk. Duitsthe duikbcot'cn. Volgens een Wolffbericlit zouden de Duil- scbe duikbooten zulk een gebrek aan scheeps- ruimte bij de geallieerden veroorzaken, dat in tal van havens in Australie, Coehin-China, Achter-Indie en Zuid-Anierika geweldige voorradeu aan vieesch, graan, rijst, tabak en thee liggen opgestapeld, die tevergeefs op verscbeping wacbten. In de haven van Da kar, aan de West-Afrikaanscbe kust, zouden sedert 1916 voorraden mais, cacao, olie. caoutchouc en katoen liggen, welke aan be- derf zijn prijsgegeven. AXEL. -t CLINGE. ST. JANSTEEN. OVERSLAG. PHILIPPINE. VOOK BmSLANGHKBBENDES. g La«tste Kwnrtier Znterdag 5 J«n. a.m. 12,09. 29 Dec. Zon op 8,12 onder 3,58 uu r 30 n n n 8,12 a 3,53 n 0 f H u u 8,12 q 3,54 q. De iantaarn voor wieh-pders moet een half uur, die voor voerlieden een uur Da zonsondergang branden. D A G E N. Voorm. Nam. Zaterdag 29 Dec. 2.6 2.25 Zondag 30 2.44 3.3 Maandag 31 v 3.21 3.40 DiDsdag 1 Jan. 3.57 4.15 Woensdag 2 n 4.32 4 49 Donderdag 3 v 5.09 5.26 Vrijdag 4 5.47 6.07 Erkend Zaad-, Zaaigraan- en Pootgoed- handelaar, TER NEUZEN. Prijzen en monster, alsmede in- vullingsbiljetten gratis verkrijgbaar van alle soorten ZADEN, VOOR- JAARS ZAAIGRANEN en POOT AARDAPPELEN enz. SCHEEPVAABTSEWEGING. Van 24 tot en met 27 Dec. werden langs de Ooslsluis alhier 39 binnenvaar- tuigen op- en 16 afgeschut, langs de Midden- sluis 0 op en 0 afgeschut en langs de Westsluis 18 op 32 afgeschut. A WgmmmmmmMmmmutsuEBBMRjmmBEMMmmmmmsmamm mBSBmmtmumBB <.?i3RSb a 2&?2MBmmR TER SEIIZE5SCHE COURAST. or Geboorten. 4 Dec 1-Vtrus, z. van Jacobus Wolfer en van TanneVe Neeltje de Feijter. 5 Dec. Pieternell* Janna d. van Martinus Mieras en van Pleuntje vaa Cadsand. 8 Dec. Maria Leonarda Augusta, d. van Petrur Johannes Hubertus Groothaertenvan Joanna Maria van Rumste. Janna Elizabeth, d. van Adriaan Jan Oostdijk en van Christina Scheele. 11 Dec. Cornelia, d. van Jan Frederik den Doelder en van Neeltje Magdalen - Klaassen. Egbert Christiaan, 7,. van Jacobus Marinas Oggel en van Hildt Eugelina Sijpkens. Overlijden. 4 Dec. Pieter Schuitvlot, oud 77 j wedn. van Franpoise Willemsen. Huwelijks-aangiften. 3 Dec. Willem Hubert Marie d'Haens (van Gorinchem), oud 24 j., jm. en Huberts Louisa Maria Eggermont, oud 21 j., jd. 7 Dec. Petrus Stevens, oud 20 j., jm. en Marie Louise van Goethem, oud j., jd. Huwelijks-vo.trekkingen. 5 Dec. Albertns Carolas van Laere (van Kieldrecht), oud 29 j., jm.eri Magdalen.- Livina Thierens, oud 16 j., jd. 15 Dee. Livinus Schudding oud 27 j., jm. en Marie Romanic Joas (van Antwerpen) oud 28 j., jd. Geboorten. 3 Dec. Cijrillus Anton.us. z ,a:i ..a.I.i, lus van der Ha en van Maria Helen. Ycrtenteu. 10 Dec Albert, z. van Pietar D'hooghe on van Mar de Roeck. 14 Dec. Joliette, d. vaa Frinciseus Bene dictus de Maayer etevan Maria Magdatena van Poelf Overlijden. 3 Dec. Maria A poloniu Bogaert, ou-' 78 j., echtg. van Fetrus Segers. 7 Dt Augustus de Bock, oud 83 j., wedn. van Cornelia ulemon: 10 Dec. Ferdinand van Vtierberghe. oud 2 'v../.va iiarel en van Leonie de Wilde. i2 Dec. Einiel vau Vlierborghe, oud *2 in., z-. van Karel en van Leonie de Wilde. Huwelijks-aangiften. 4 Dec Franciscus de Guebte- neire, oud 48 jweduwn. en Lucia d'Glieslager, oud 27 j., weduwe. Geboorten. 4 Dec. Mathilda Maria, d. van Carnil- lus Ferket en van Leonie Marie Yerschelden. 6 Dec. Maria Theophilus, d. van Simoen Schelfhout en van Leonia van llecke. 8 Dec. Zulma, d. van Levinus van Hoij* en van Amelia Kant. 13 Dec. Gilda Pbilomeua, d. van Jan Francies van den Berghe en van Isabella Maria Bastelier. Overlijden. 7 Dec. Een als levenloos aangegeTes kind van het mannel. gesiacht van Emile Franke- vijte en van Leontiena Sarnan. Huwelijks-aangilten. I Dec. Francisus Laheijne, oud 40 j jm. en Maria Magdatena Schaut, oud 25 j* jd. Huwelijkg-voltrekkingen. 12 Dec. Franciscus La heijne, oud 40 j., jm. en Maria Magdatena Schaut, ond 25 j., jd. Petrus van Loo, oud 30 j., jm. en Maria Catharina, de Sehepper, oud 26 j., jd. Geboorten. 14 Dec. Orphilie Wilhelmina Alpbon- sina, d. van Augustus de Cominck en van EJisabet! Maria de Meijer. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Dec. Johannes Eve- rardus Wever, oud 22 j., jm. en Clara Maria vac Hijfte, oud 22 j., jd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1