ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Mo. 6821. Donderdag 13 December 1917. S7e Jaatrgang. I "iTiTL I a o g. MZ3KJA ADVERTENTIEN ABONNEMENT Teleloon lit Bill fsmfciit aaafe*. Wnss&c «s sg ii flraa p. I Inbezitneming, aflevering, vervoer en maximumprijzen van klaverzaad enz. 111 11 $1111 t» Ter Vnzra. I m gfefr 3 maanden blnncn de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. m TOoruitbetallngvoor Belgie f 1.40j vqqf Ned.-Indie en Amerika J 1.65, overig Buitenland 2. abonneert zich bi| de Uitgeefster, of buiten Ter Nenzen ook bij afle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regefs 0,40. t-: Voor elkers regel meef ftVk Bq opgaaf van driemaal plaatsing derzdfde advertentit worif prijs slechts twee ma a! berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handebadyertentien bij regelabonnement tegea verminderd tarief. fszendiag van adverteKtien voor I UUUT op den dag der ■wTTTiiririMrcriTWiiTr'TirT'T'Tr'"'*''^^ Maximumprijzen per KG. i Financier! moet zich helpen tot het herstel van "de geschondew -- begin set en van in ternatiomale moraliteit. e f^~ K— J 3»- L- 0,70 Indeeling der groepen. ©e plannen van Minister Treub ten aanzien van 's lands middelen. De Minister van Financien heeft in de Memorie van Antwoord nopens het voor^ stel tot regeling van de grondbelasting de gronden meegedeeld, waarop hij meent dat *oet worden overgegaan tot versterking van 's lands middelen. Hij wenscht de £ondbelasting, de effectenbelasting en de baksbelasting beschouwd te zien als on- iterdeelen van zijn algemeen plan. Wat de voorgestelde bestemmingsheffin- gen betreft, in zijn algemeen plan ge- tfoemd, deze bestonden in de pensioen- Selasting, 1 het weergeld, de vlootbelas- ting en de belasting der. armeninstellingen als bijdrage in de kosten der sociale ver- •ekeringen, welke laatste heffing een on- «ferdeel uitmaakt van het voorstel tot be- iasting van de doode hand. De Minister Beeft in de omstandigheden, welke hij bij iijn wederoptreden vond, geen aanleiding fevonden die ontwerpen aan H. M. de oningin ter intrekking voor te dragen. Daartegenover staat, dat hij ten aanzien van geen dier ontwerpen op behandeling ®og in dit zittingsjaar aandringt. DOOR IH'PEB BAS6ASR. „Broeder Ithiel", antwoordde Nehushta, ..Hirjani zal niet terugkomen; zij is wegge- gaan en heefl ons in haar plaals Marcus ach- (•rgelaten, den Romeinschen Prefect." „Wal. hedoell gij? Wat bedoelt gij?" vracg bij verbijsterd. „Waar is Mirjam?" „In de macht van de Joden," antwoord de zij, en vertelde hem de geheele geschie- denis. „Er is niets aan te doen," jammerde hij, toen zij uitgesproken had. „Ais ik de deur openmaakte, zouden wij slechts onze Schuilplaats verraden '.aan de Joden of de Rotneinen. Beiden zouden ons vermoorden, de eersten om eten te krijgen, de andereni o'mdat wij Joden zijn. Wij moeten haar aan God's bescherming overlaten en voor onze «igcn veiligheid zorgen." „AIs ik mijn zin kon' volgen," meende Nehushta, „zou ik mijzelf in God's bescher ming aanbevelen, en trachtem, haar te hulp te komen. Doch gij hetet gelijk, al die levens moigen niet op het spel gezet worden voor edn meisje. Maar nu deze man?" „Wij zullen voor hem doen wat wij kun- »en," zeide Ithiel, „w,ant zoo zou zij, die De Minister berekent, dat men voor de naaste toekomst op de Staatsbegijooting komt te staan voor een ongedekt tekort van f 44.500.000, terwijl de verschillende aanhangige belastingontwerpen en verhoo- gingen een bate van 37.000.000 zullen opleveren, zoodat alle in het herzienings- pian van den Minister opgenomen belas- tingen, voor zoover zij niet reeds worden geheven met uitzondering van de be- stemmingsheffingen als zij hun voile effect sorteeren zullen, niet eens voldoen- de zijn zullen tot dekking van het voor de naaste toekomst onvermijdelijke bedrag aan verhooging van uitgaven. Alvorens de opmerkingen te bespreken, gemaakt omtrent het ontwerp-grondbelas- ting, komt de Minister kort terug op de re- denen, die den heer Van Gijn tot het vragen van ontslag als Minister van Financien heb ben genoopt. Hij ziet er geen bezwaar in te verklaren, dat voor zoover de opvatting van zijn ambtsvoorganger omtrent de ver- antwoordelijkheid van den Minister van Fi nancien voor den toestand van's lands finan cien en voor de uitgaven der schatkist hem bekend is geworden, hij zich daarmee ge- heel vereenigt en dat hij niet een beperk- tere opvatting omtrent die verantwoorde- Iijkheid huldigt. zich voor hem opofferde, het gewenscht heb ben. Ook was hij jaren gejeden onze gast en bewees .ons vriendschap. Blijf zoolang bij hem, dan zal ik mannen gaan haien om hem naar beneden te dragen." Ithiei kwam weldra terug met eenige broeders, die Marcus opnamen en hem de trap afdroegen naar de duistere kamer, waar Mirjam had geslapen, terwijl andere bree ders het luik sloten en de gang zoo goed af- sloten dat liet heel wat arbeid zou kosten er door te komen. In dat stille, donkere gewclf lag Marcus vele dagen ziek. Hij had hersenbooris, en zonder de bekwame verzorging van Nehush ta en van de geneeskundigen onder de broe ders zou hij zeker gestorven zijn. Door hun spionnen vernamen zij, dat de Tempel en de Berg Ziom gevallen waren. Zij hoorden ook van het vonnis van Mirjam, en hoe zij op de Nicanor-Po-ort had gestaan, doch van hetgeen er verder met haar ge- beurd was, konden zij niets te weten ko men. Zij treurden dus om haar als om een doode. Hun voedsel begon eindelijk op te raken, en daar de Romeinen niet meer zoo streng, de \vacht hielden, besloten de overgebleve- nen, want eenigen hunner waren gestorven, en Ithiel zelf was zeer ziek, te vluchten uit de holen, waar zij zich maanden lang ver- borgen hadden gehouden. Er wercl over- legd, wat zij met Marcus zouden doen, Hij was nog maar een schaduw van wat hij ge- Iedere Minister van geroepen achten toezicht te houden op, en zich zoo noodig verzetten tegen* de uit gaven, welke zijn ambtgenooten wenschen te doen. Te dezen aanzien ziet de Minis ter geen verschil tussclien z.g. stelposten en andere credieten. In den laatsten tijd bleek de Kamer, dat de Minister zich tegenover zijn ambtge nooten doet gelden, waar het de besteding van 's lands middelen betreft, o.a. bij het voorstel van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, "betreffende de be- schikbaarstelling van levensmiddelen. Intusschen kan de Minister van Finan cien dat toezicht dat hij veeleer als een recht van medezeggenschap zou willen aan- duiden in hoofdzaak slechts uitoefenen, zoolang de kredieten niet bewilligd zijn. Hij kan dan zijn invloed doen gelden, dat de aanvraag niet gaat boven hetgeen hij meent ook voor zijn verantwoording te kunnen nemen. Er heeft dan ook, voordat kredietaanvragen worden gedaan of wets- voorstellen, welke financieele gevolgen hebben, worden ingediend, herhaaldelijk correspondentie daarover plaats tukschen zijn departement en die van zijn bij zulke aanvragen of voorstellen betrokken ambt genooten. Een dergelijk mondeling of schrifteiijk overleg kan leiden en leidt vaak hetzij tot vermindering der aanvraag of van het voorstel, hetzij tot het daaraan verbin- den van zekere door den Minister van Fi nancien noodig of wenschelijk geachte voorwaarden. Is echter eenmaal het voorstel aange- nomen of in het krediet bewilligd, dan treedt de Minister van Financien op den achtergrond. Een opvatting van de taak van den Mi nister van Financien, -'Vaarbij hij in de zaken van andere ministeries dieper zou kunnen ingrijpen dan bier werd uiteenge- zet, schijnt den Minister met de verant- woordelijkheid der hoofden van de andere departenienten van algemeen bestuur niet overeen te brengen. F.neland en Nedecland. De Daily Graphic zegt, dat de Engelschd regeering in overeenstemrning met het Inter nationale recht eischt, dat handelsvaartuigen. gewapend om zich te kunnen verdedigen. het recht zullen hebben in meutrale havens binnen te vallen. De N-ederlandsche regee ring ontkent dat recht. Zelfs toen de Duit- sche regeering begon met den onbeperkten duikboot-oorlog en het dus noodiger werd dan ooit de handelsvaartuigen voor de ver- dediging te wapenen, bleef de Nederland- sche regeering bij haar opvatting, maar deze opvatting was in slrijd met de erkenning van dezelfde regeering, dat handelsschepen op grond van het internationale recht voor de verdediging bewapend mogen zijn. De Nederlandsche regeering werpt iiaar eigen meening omver in lijnreehte tegenspraak met de erkende zeerechten. Daardcor is zij verantwoordelijk geworden voor de schaarschte aan levensmiddelen en andere ariikelen, die onlangs een zoo ernsti- ge beweging tegen de geallieerden in het leven hebben geroepen, want het natnurlijk gevolg van de zonderlinge opvatting der Ne derlandsche regeering was, dat het aantal Engelsehe schepen, varende op Nederland sche havens, vermihderde. 'Eien nog veel ernstiger gevolg daarvan was, naar Balfour uiteenzette in een van zijn laatste brieven, dat de Nederlandsche regeering de immo- reele metboden van Duitschland begunsligde, en dus riiei gerekend kan worden mede te weest was, en zijn hoofd was nog niet gelieel in orde, maar hij was over het ergste been en scheen wel in leven te zullen blijven. S o minigen wild en hem achterlaten, anderem wilden hem naar dte Romeinen terugzenden. Doch Nehushta bewees hun, dat zij ver- standig zouden handelen, met hem als gij- zelaar te houden. Indien zij dan misschien warden aongehouden, zou hun misschien in ruil voor hun zorgen, het leven geschon- ken wcrden. Hiertoe Averd dus besloten, hoofdzakelijk, omdat hun koningin, zooals zij Mirjam nog allijd noemden, het zoo zou verlangen. Zoo trokken op een donkeren^ storm- achtigen nachl, dat niemand op de been Was, een aantal mannen, doodsbleek door een maandenlang verblijf in de duistemis, door de gangen van de steengroeve, totdat Zij door dc opening bij den muur in de open1 lucht kwamen. Zij hadden draagbaren bij zich voor de zieken, waartoe ook Marcus en Ithiel behoorden. Niemand liinderde hen, want de Romeinen hadden dit deel der verwoeste stad verlaten en kampeerden nu om de torens bij den Berg Zion, waar nog een klein aantal Joden stand hield. Tegen den morgen waren zij op weg naar Jericho. Levend van wortels en kleinig- heden, die zij vonden, bereikten zij Jericho zelf, dat niets meer was dan een bouwval, bewoond door enkele hongerige wezens. Van daar trokken zij naar hun eigen dorp, dat ook voor het grootste ge- Het is een voordeel voor de zaak der ge allieerden, dat deze belangrijke correspon dentie thans gepubliceerd is; daar uit blijkt toch, dat de schaarschte aan levensmiddelen in Nederland niet kan verwelen worden aaij, dp geallieerden, en bovendieni, lioe groot het gevaar is, dat Duitschland medezeggenschap zou krijgen in de quaestie van de vrijheid der zeeen. Een hoofdartikel in de Times zegt: de briefwisseling met de Nederlandsche regee ring Over haar behandeling van Britsche koopvaarders, uilsluitend ter verdediging be wapend, kunnen wij niet zonder meer voor- bijgaan. De Nederlandsche overheid heeft zich vastgeklemd oan een willekeurig rui- men uitleg van haar eigen onzijdigheids-pro- clamatie. Deze uitleg steunt klaarblijkelijk op haar zeggen: „daar de staat in den zeer bizomderen aardrijkskundigen toestand, waar in Nederland zich hevindt met betrekking tot de oorlogvoerende naties," a 1 toen eerbied voor zijn onzijdigheid kan afdwingen door niet alleen oorlogsschepen, maar ©Ik bewa pend sehip buiten zijn gebied te houden. Op de keper beschouwen, pleit ze verzach- tende aai'drijkskundige omstandigheden. De Britsche regeering geeft in de woorden van Balfour s laatste berichl als haar meening, dat Nederland's stelregel ,,onnoodig en niet onzijdig is," alsmede dat de Nederlandsche regeering ,,niet verplicht is dien gestand te doen." Balfour voegt daarbij, dat behalve het twijfelachtige geval van Carraza's regeering in Mexico tal van andere onzijdige regeerin- gen, die de kwestie gedurende den huidigen1 oorlog onder het oog moesten zien, „eveneens op het standpunt staan dat het optreden vol- gens het richlsnoer Her Nederlandsche re geering niet tot de plichlen van een onzijdi- gen staat behoort." Zco zien wij het o.dk en dit lean niet zon der invloed blijven op ons algemeen oor- deel over Nederland's gedrag tegenover dit land en zijn hondgenooten. Te Antwerpen. Blijkens een door den Nederlandschen con- sul-generaal to Antwerpen ingesteld onder- zoek is bij den op 28 October plaats gehad liebbenden bomaanval op Antwerpen een aan een Nederlander toehehoorende woning beschadigd: aan de inboedels van nog vier andere Nederlanders werd schade toe- gebracht. Van deze vijf benadeeiden verblijft er een in Nederland. Deze is vanwege het miniiste- rie van buitenlandsche zaken met het ge- beurde in kennis gesteld. Euitsche en Engelsehe krijgsgevaiigenen. Uit Vlissingen meldt men: Er is Oians overeenstemrning verkregen over het afhalen van Duitsche krijgsgevange- nen uit Engeland. De Koningin Regentes, de Zeeland en de Sindore zullen- aan 'teind dezer maand, vermoedelijk den 21sten dezer, verlrekken uit Rotterdam, naar de Engelsehe haven Boston. Verwarming van treinen. De treinen zullen niet onwaarschijnlijk van 15 December tot 15 Februari worden ver- warmd. Regeeringsmelk. De Minister van Landbouw enz. heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, dat hij zich genoopt ziet, met ingang van 17 Deceinber e.k., de verslrekking van "Regeeringsmelk te heperken. In den regel zal nu slechts tot aanvul- ling van het in eenige gemeenle bestaand« melktekort worden overgegaan, wanneer de aldaar oritvangen to^tale hoeveelheid rnelkj zonder de van Begeeringswege aangevoerde melk minder bedraagt dan 3/10 L. per pew- so-on en per dag. In verband met een em ander noodigt dig Minister de besturen der gemeenten, welke voor het ontvangen van Begeeringsmelk in aanmerking wenschen te komen, uit, om thans ten spoedigste een stelsel van melk- rantsoeneering ten belioeve hunner gem ren te te ontwerpen. Besehuit van aardappelmeel. In het jongste nummer van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde doet d» Leidsche hoogleeraar dr. E. G. van Leer- sum een middel aan de hand om van aardi- appelmeel een soort beschuit te maken, welk middel tot een belangrijke versterking van ons broodrantsoen kan leiden. Het aard- appelzetmeel vordtvermengd met lioning- zoet en een glutensurrogaat, waarvan de pro fessor de samenslelling te gelegener tijd openi- baar zal maken, en van 'dit mengsel wofdt een deeg bereid, dat behoorlijk rijst en ale beschuit gebakken, een luchtig en broos ge- bak oplevert, hetwelk aan billijke eischec: van smaak en verteerbaarheid vOldoet. Reparalleleder. Het Bureau voor Mededeelingen inzaked® Voedselvoorziening "tteell het volgende mede: A'Het is voorgekomen, dat zeilTeparateure verlangden, dat hun precies het standaard- gewicht voor een paar zolen en hakken werd geleverd. Dit is echter niet- mogelijk. Het reparatieleder komt van eenige hoiiderdtallen. looierijen en heeft niet steeds hetzelfde ge- wicht, de qualiteit moet echter steeds goed zijn. Intusschen word! er zooveel doenlijk tegen gewaakl, dat bij den verkoop van. reparatieleder niet wordt geknoeid. Zoo is (het niet geoorloofd bij de verrekening met d® mgeleverde bons zeker percentage af te trek- ken v-oor het leer, dat afvalt. Daarmede toch is reeds rekening gehouden bij het bepalen van het standaardgewicht. Heeft men een coupon van b.v. 5 K.G. ontvangen, dan moe ten ook van! 5 K.G. bons mar het standaardj- gewicht worden ingeleverd. In geen geval mag afvallig leder voor dis- tributieleer worden verkocht. Daartegen zal streng tvorden opgeteeden met gebrnikma- king van art. 17 van het huislioudeiijk regle- rnent der ledervereeniging, waarin bepaald wordt, dat men, misbruik makende van de omstandigheden, voortaan wordt uitgesloten van het verkrijgen van distril)utieleec. Ter voorkoming van stagnatie in de at'teve ring door verkeersmoeilijldieden, overweeglt het Rijksdistributiekantoor de inrichting van ledermagazijnen in bepaalde grootere centra. Tot nu toe geschiedt alle verzending alleen uit het Rijksledermagazijn te s Hertogen!- bosch. Centrale Bond van Transporlarbeiders. De vijf greote organisaties van transport- arbeiders hebben zich Zondag te Rotterdam vereenigd tot een central en bond. Het aan tal leden bedraagt 15.000. De vereenigde organisaties zijn: Gentrale Bond van Transport- en Havenarbeiders, Bond van Machinisteiv en Stokers en Dek- personeel in Nederland, Bond van Arbeiders in het Handels- en Transportbedrijf te Land, Nederlandsche Zeemansvereeniging ,,Volhar- ding" en de Vereeniging van Kuipers, Hout- bewerkers en Arbeiders in Aanverwante \"ak- ken. Ter vergadering waren voorts aanwezig deelte verhrand was. De soldaten hadden echter de holen in de heuvels, die zij als voorraadschuren gelirnikten. niel ontdekt, zoodat het graan en de wijn die er verbor- gen waren, hen in liet leven hielden, lot na den nieuwen oogst. Want de akkers hadden de roovers niet kunnen vernielen, en zij be- gonnen onmiddellijk weer met hun land te bebouwen. In de droge, gezonde lucht herstelde Marcus met zijn krachtig gestel spoedig. Toen zijn verstand terugkeerde, herkende |hij het eerst Neliuslita, en vroeg haar, wat er gebeurd was. Zij .vertelde hem wat zij wist, en dat zij geloofde dat Mirjam dood was, welk hericht hem tot zwaarmoedig- lieid deed vervalicn. De Esseeers hehandel- iden hem vriendelijk, doch deden hem ge- voelen, dat hij hun gevangene was. En a) had hij zijn vrijheid gehad, hij had er toch geen gebruik van kunnen maken, daar de wond aan zijn knie slechts uiterst langzaam genas en hij weken lang niet zonder kruk kon loo pen. Hij zat dus aan de oevers van den Jordaan, treurend om het verledene, en zonder hoop voor de toekomst. Zoo bracht hij in eenzaambeid vijf of zes maanden door. Toen hij wat sterker werd, begaf hij zich naar het dorp, waar zijn gastlieeren bezig waren met het herbouwen van hun woningen, en dan zat hij in den iuin van het huis, waar Mirjam vroeger gewoond had. Daar stond nog de schuur, waar zij haar werkplaats had, en overal afgevaai'digden Van het hoofdbesluur van het lag nog onvoltooide arbeid, onder anderem een beeld van hemzelf, waaraan zij be- gonnen was voor liet borstbeeld, dat Nero igoddelijk had genoemd, en in pen tempel te Rome had doen plaatsen. Voor Marcus was het hier een droevig, maar toch liefe- lijk verblijf, door de herinnering aan Mir jam, die hier leefde. Er licpen geruchten dat Titus na de ver- woesting van Jeruzalem, zijn leger had ge- voerd naar Cos area of Berytus, waar hij den winter doorbracht met liet doen opvoe- ren van spelen in het amphitheater. Hierbij kwamen vele Joodsche gevangeneu om, die tegen elkander moesten vechten, of volgens liet wreede Romeinsche gebruik, door wilde dieren versclieurd werden. Marcus was niet in staat om met Titus in aanraking te ko men, en zijn kreupelheid belette hem te vluclilen. Hij had ook niets kunnen doen.. zonder de Esseeers in gevaar te hrengem. die hem liet leven gered hadden. Bovendieni werd het bij de Romeinen en vooral voor een officier van hoogen' rang, als een schande beschouwd, gevangen genomen te worden. en ook dat weerhield hem. Hij bleef dus afwachlen. Was hij zeker geweest, dat Mirjam dood was, dan had ook hij een eind aan zijn leven! gemaakt, doch hij kon, evenmin als Neliuslita, aan haar dood geloo- ven. Eindelijk brak voor hem de tijd tot han delen aan. (Wordt vervolgd.) De Bargemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en •andel bet volgende heeft bepaald. De aflevering en het vervoer van rood klaverzaad, wit UIav«rEKBil, SGweedscli blaveraad, lucernezaad, liopperapszaad, Inpinenzaad, wikkenzaad en teradel- Ixiitad is verboden. Het verbod geldt niet voor partijen, geadresseerd aan of vervoerd op last van een Regeeringscom- jmasaris, belast mat de rijksgraanverzameling, of voor partijen, waarvoor een varvoerbewijs is afgegeven daor den Voorzitter der Distributiecommissie voor landbouwzaden, met uitzondering van granen. Landbouwers, handelaren en andere houders van genoemde zaden zijn ingevolge art. 9, eerste lid, dar Distributiewet 1916 verplicht bianen t-s-recmaaS vies- en swiiKiw nar aan den Burgemeester •pgaaf te doen van de hoereelheden van genoemde zaden, die zij, anders dan ten behoeve van den zaai •p eigen landerijen, onder zich hebben. Formulieren daarvoor zijn ten kantore van het Levensmiddelen- bedryf verkrijgbaar. De bedoelde hoeveelheden worden in bezit genomen. Da Minister heeft de volgende mazimumprijzen vastgesteld Witte Roode Klaver. Zweedsche Serradella. I^pinen. Wikken. 8roep klaver. Inlandsche Buiten landsche. klaver. Lucernen. Hopperups 1 i 8 4 5 6 7 9 2,70 2,30 2 1,70 1,40 1,10 3,50 3,— 2,50 2.— L50 2,80 2 50 .2,20 1,90 1,60 1,30 1.— 2,60 2.30 1,90 1,50 1,10 3.25 - 2,80 2,40 2, 1,60 1,20 2, 1,75 1,50 1.25 0,81 0,72 0,64 0,51 0.45 45 0,42 t ,39 0.36 0,33 0,30 0,50 0,47 0.43 0,i0 0,37 0,34 0.30 6de groep 71 tot en met 75 pet. gebruikswaarde. 7de 61 70 8ste d 51 60 9de s 41 i 50 i Da qualiteits-indeeling in groepen zal zijn als volgt lstegroep: 96 tot en met 100 p.ct. gebruikswaarde. Sde 91 95 3de 86 9 4de 81 85 Sde 76 80 De gebruikswaarde zal worden berekend door aftrek van 1 i pet. voor elken korrel warkruidzaad, die in 50 gram witte klaver-, roode klaver- en Zweedsch klaverzaad, lucerne- en hopperupszaad aanwezig is. Rood klaverzaad, waarin medr dan twee warkruidszaden per 50 gram aanwezig zijn, zal als buiten- IsiBdsch roode klaverzaad worden beschouwd en betaald. De maximumprijs van witte klaverzaad, roode klaverzaad, Zweedsche klaverzaad, lioppferupszaad en laeernezaad, waarVan de gebruikswaarde minder dan 51 pet., en serradellazaad, lupinan- en wikkenzaad, waarvan de gebruikswaarde minder dan 41 pet. bedraagt, zal 50 pet. bedragen van den voor de 8ste groep vastgestelden prijs. Het is verboden da genoemde zaadsoorten eenigerlei bewerking of vermenging van welken aard ook te toen ondergaan waardoor de gebruikswaarde t»# beneden de onder e genoemde minima zou kunnen worden verlaagd. Ter Neuzen, 12 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.. Ft 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1