fe 1 a mSf» 88 i» i ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIE8LAD VCGK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6318 Donderd p 6 December 1917 B|fi mh Zakboekjes. d iTii I U. MI1J4 o/e it ifei ABONNEMENT: ADYERTENTlfiN 21 000 K G 3INDERS. O em II Teietoon 33. Oit BlaO iemfclja* Ma»tef~, Wetts&ift- fFiiapvsgH thznnntjt n Feesttfaswi, s|j is Firsia P. J. ?AS BE SAIBS ti Ter I»iz»i. If B U I L <L -V i'iBBsl iff Jf |M HI ■;Pw 3 niaanden binnen de stad I.—, Franco per post voor Nederland /1.10. vooruitbetailngvoor Belgie 1.40voor Ned.-lndie en Arsenica 1.65 overig Buitenland 2. -iftm abonneerf zich bij de Uitgeetster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders, Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel mcer ®J§- Bij c§lr*€?-C.te opgaaf van driemaal plaatsmg derzelfde advertentis word! S& prijs siechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, iiandelsadvertentien bij regelabonnement teger; verminderd tariel Inzending van adverteutien voor t taws* op den dag der uitgave* «r- SSillSk'63* Burgemeester en Wethouders der genieenteZAAMSLAG vragen pP'Sjsopgasf voor de leverantie, los- plaats Gnethe of Neuzen van Inseh>ijvirigen worden ingewacht voor of p 11 December a. s. Zaamslag, 5 December 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn Becretari*. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 4 December. Met contUct-Treub-Posthuma. De voorzitter stelt volgens het verslag der H. Crt. voor, den heer De Jong het door hem gevraagde verlof tot het houden eener interpellatie inzake den kaasuitvoer te verleenen en deze te doen plaats vinden op een nader te bepalen dag. Dt heer De Jong (U.-L.) acht deze kwes- tie te belangrijk om haar niet zoo spoedig mogelijk te" bespreken. Daarom verzoekt spreker de interpellatie te bepalen op mor- gen, Woensdag. De heer Cort van der Linden, Minister van Binnenlandsche Zaken en tijdelijk voor zitter van den Ministerraad, verklaart te veten, dat de Minister van Landbouw elken dag en elk uur bereid is, aan de Kainer alle mogelijke inlichtingen te verschaffen, die noodig zijn om 't ontstane geschil ten aan zien van den kaas-uitvoer op te helderen. Spreker betreurt, dat in de pers mededee lingen omtrent een conflict tusschen de Mi nisters van Landbouw en van Financien zijn verschenen, mededeelingen, die niet van de Regeering afkomstig waren. Het geschil zelve is intusschen in wezen van beperkten omvang, doch in zijn gevolgen ongetwijfeld zeer belangrijk. Het betreft het verleenen van consenten van uitvoer vodr het in wer- king treden van de Ned. Uitvoer-Maatschap- prj(Export-Centrale). De-Minister van Landbouw oordeelt, dat de exporteurs ook no de kredietpapieren van het buitenland reeds mogen aannemen. Het geschil betrof den uitvoer van kaas, sulker en gedroogde groenten. De Minis ter van Financien had den uitvoer van 600.000 K.G. kaas verboden, doch heeft in tusschen het verbod ingetrokken, zoodat het geschil te dien aanzien is opgelost, doch ten opzichte van de andere consenten geldt de moeilijkheid nog wel. Intusschen zal ge- tracht worden een regeling te vinden, waar- mee beide Ministers zich zullen kunnen ver- eenigen. Indien men echter de interpellatie reeds morgen zou houden, dan zou het be- oogde doel niet worden bereikt. We! zal dit 't geval zijn, indien men een uitstel op korten termijn, b.v. acht dagen, aannatn. De heer De Jong (U.-L.) betreurt dit voorstel. Intusschen heeft de Minister de vragen die bij de interpellatie gesteld zou- den kunnen worden, reeds half beantwoord O W. DOOR HIDES HAGGARD, 69) Den geheelen morgen zag Mirjam Gallus niet. Hij begreep, dat haar lioofd in het begin volstrekt niet overspannen mocht wor- jden, anders werd zij opnieuw ziek, om niet weer beter te worden. Zij ging dus naar het strand en staarde in zee, en de soldaten kregen bevel haar niet te storen. Daar kwam de eene gebeurtenis na de ftndere haai- weer in het geheugen. Zij her- imierde zich nu alles hun vlucht uit Tyrus; den tocht naar Jeruzalem; het ver- blijf in het donker bij de Esseeers, den Oude Toren en wat daar gebeurde; de ontsnapping van Marcus; haar ver- hoor voor het Sanhedrin; de volvoering van haar vonnis op de poort; en dan den vreese- lijken nacht toen de vlammen van den bran- denden Tern pel h aar verschroeiden, en h et zien van de slachting haar hart pijnigde. Verder kon zij zich nog maar een ding her- inneren r de majestueuse figuur van Benoni Spreker zal zich daarom bij het voorstel neerleggen. De heer Nolens (R.-K.) meent, dat een interpellatie als deze <)f in 't geheel niet of onmiddeliijk zou moeten plaats vinden. Teneinde geen nieuwe moeilijkheden te scheppen, zal spreker zich eveneens bij het voorstel neerleggen, doch in 't algemeen vindt hij dat een"zaak als de onderhavige onmiddeliijk moet worden opgehelderd. Op voorstel van den Voorzitter wordt daarop besloten, de interpellatie op Woens dag a.s. te doen plaats vinden. Mederlandsche motorboot beschoten? Uit Berlijn wordt aan de Koln. Volksztg. gemeld; Volgens betrouw'bare berichten werd de Nederlandsche motorboot „Vlissingen", die op 14 November de bemanning van het vuurschip ,^Noord-H.inder" afloste, op de terugvaart door een Engelsche torpedoboot beschoten. De gr'anaten gingen dicht voor en achter het schip langS,"zo.nder het echter te treffen. Stliaiievergceiliiig vnar de Blommersdljlc" en d j Riiiidijk.'' Van bevoegde Duitsche zijde wordt ons verzoclil, het volgende mede le deelen: Op 22 November heeft het Nederlandsche minisferie van buitenlandsehe zaken offi- cieel in de pers medegedeeld, dat de Duit sche regeering de schadevergoeding voor fie vernietigde stoomschepen „Blommersdijk" en „Bijndijk" aan de reederij had betaald. In aansluiling hiermede gaf een der Neder landsche b I ad en het bedrag voor de „Blom- mersdijk" aan op 1 miilioen gulden, dat voor de ..Bijndijk" op 300,000 gulden. Deze cijfers zijn veer fe laag aangegeven. Tn wer- kelijkheid zijn de- bedragen als volgt: a) voor het ss. „Blommersdijk", en wel voor de waarde van het setup alleen 2.700.000 gulden en voorts voor vracht- verlies en overige vorderingen ten naaste bij 300.000 gulden. b) voor het ss. Rijndijk" als vergoeding der reparatiekosten, zoowel als voor vracht- en tijdverlies te zamen ten naaste bij 750.000 gulden, behoudens schadevergoeding voor de Jading. Radio-ielegrafiseiie -terbinding nnei Indiii. De Minister van Waterstaal heeft in ant- woord op desbetreffende vragen van het Kamerlid den heer IJzerman in de eerste plaats zijn vroegere verklaring herhaald, dat hij het op den weg van den Staat acht te liggen om, bij uitvoerbaarlieid van het plan die maatregelen te nemen, waardoor een radio-lelegrafische dienst tusschen Indie en Nederland, onafhankelijk van andere landen, kan worden londerhouden. Bezwaarlijk acht de Minister het om thans mededeelingen te doen omtrent hetgeen bier te lande is en wordt gedaan om het tot stand komen van het daartoe noodige station im Nederland te bevorderen, maar de Minister geeft de verzekering, dat de Regeering ter zake diligent is en lilijft en ten aanzien van deze aangelegenheid de meest mogelijke voortvarendheid zal betrachten. Monsters van ten uitvoer verl>od«n goederen. De dir.-gen. P. en T. maakt bekend, dat monsters van ten uitvoer verboden goederem noch per brievenpost, noch per pakketpost naar het buitenland mogen worden verzon- den, lenzij uit een door de daartoe bevoegde autoriteit op de zendingen gestelde verkla- f-ina of uit een daarbij gevoegd stuk blijkt, 'dat voor den unvoer gunning is verleend. Bij insluiting van ten uitvoer verboden goederen in hrieven bestaat gevaar vooi verbeurdverklaring en gevangenisstraf. tegen een achlergrond van zwarten rook, staande hoog op het dak van den kruisgang, en de Romeinen tartend, eer hij in de vlam men in de diepte sprung. Van haar redding en van het vonnis, door Titus over haar uit- gesproken, wist zij niets meer. De lijd tus schen haar redding en den terugkeer van haar verstand bleef altijd een ledige plek in haar herinnering. Diat stul^ van haar leven was verzonken in de zwarte zee der verge- telheid. Eindelijk kwam de oude vrouw haar roe- pen, en bracht haar niet naar haar eigen tent, maar naar die, welke kapitein Gallus als eetzaal gebruikte. Onderweg zag zij troepjes soldaten, die haar den weg naar de tent schenen te willen versperren. Zij wilde vluchten, want al de ijselijkheden van het beleg kwamen liaar weer voor den geest. „Wees maar niet bang," zeide de oude 'vrouw met een glimlach. „Wie het Meisje met de Paarlen kwaad zou doen, zou niet vriendelijk behandeld worden. „Wat beteekent dat, het Meisje met de Paarlen?" vroeg Mirjam. „Zoo noemen zij u om den kelting dien gi om den hals hadt, toen gij gevangen geno men werdt, en dien gij nog draagt. Ik denk dat de soldaten veel van u houden, omdat Het Rijkssuikerdistributieleantoior heeft, volgens het ,,HhL" besloten den Minister te adviseeren niet tot rantsoeneering voor de suiker over te gaan, daar er voldoende suikervoorraad is en de ontduilffngen der suikerregeling dien maalregel niet noodzake- lijk maken. Nederland en Amerika. De heer Joost van Vollenhoven, lid der Nederlandsche eeonomisclie commissie, wel ke in Amerika vertoeft, en die met Hr. Ms. ,Tromp" tijdelijk in ons land is terugge- keerd, heeft heden een langdurig onderhoud gehad mel den Minister van Buitenlandsehe Zaken, Jhr. dr. Loudon, in d'ens kabinet Ook heeft de heer van Vollenhoven bespre- kingen gevoerd met den heer B. LI. de Waal, administrateur, chef van de afdeeling Han- delspcliiiek en cpnsulaire zaken aan het ministerie van Buiteulandsche Zaken De heer Van Vollenhoven werd's middags, na zijn aankomst albier, in de vergadering van den minislerraad ontvangen. Gelijk men weet, ertoeft de heer Van Vollenhoven tijdelijk bier te lande en is hij voorncmens wed-er naar Amerika terug te keeren ten einde de ohderha.ndelingen met de A'ereenigde Stalen tot een goed einde te brengen. Zijn bureau is tijdelijk gevestigd in liet gehouw van de commissie van Bijstand op den Ivneuterdijk alhier. Eerlang1 is de bes'.issing te verwichten, waarbij onze gezant te Washington, overeem komstig zijn verlangen wordt teruggeroepen. Zijn wij wel ingelicht, dan ligt het in het voornemen de keuze van den nieuwen gezanl huiien het diplomatieke coi-ps tedoen. K a fner Maaslric-h i. In de vacalure-Janssen is bij enkele candi- daafslelling de heer .Tans-en lierkozen. DE ALGEMEENE TOESTAND. De onderhandelingen tusschen de Russi- sche gevolmachtigden en de Duitsche en Oostenrijksche onderhandeiaars zijn begon- nen. Over het resultaat dier besprekingen is niets bekend. Maar wel wordt gemeld, dat de Oostenrijksche Minister van buiten landsehe zaken, graaf Czernin, in zijn ant- woord op de Russische aanbieding tot on- derhandelen, aan Trotzky heeft geschreven in den meest officieelen vorm, als regeering tot regeering sprekende, dus feitelijk de Bolsjewiki-regeering erkennende. Dat weigeren schrijft het Hbl. de Entente-mogendheden beslist; zij willen de regeering van Lenin en Trotzky niet als de vertegenwoordiging van het Russische volk erkennen, en zij vinden daarvoor steun bij de afgezette voorloopige regeering van Ke- rensky, die in een manifest aan de bevol- king. mededeelt, dat zij nog steeds de wet- tige autoriteit in Rusland vertegenwoordigt, en dat de bevelen der Bolsjewiki niet moe ten worden gehoorzaamd. Over de quaestie van de wettigheid dezer revolutionnaire regeering, die haar macht siechts ontleende aan het omverwerpen der voor haar opgetreden regeering, welke ook weder in de plaats gekomen was der door haar verdreven regeeringen die nu weer is verdreven door de Bolsjewiki-regeering, zou een prachitg staatsrechteiijk debat kun nen worden gehouden. Maar het beroep op die wettigheid schijnt, in dezen stroom van nnwettighe- den, eenigszins dwaasi wa wpttip-p regeering kan eeist sprake zqn, warmeer bijeen gekomen'is, en uitspraak heeft gedaan p^er den regeeringsvorm van het nieuwe Rus land. zij u als een arm, ziek schepseltje verzorgd hebben. Zij liebben gehoord, dat gij nu hersteld zijl, en willei u gelukwensclien." Het was waar, waist bij Mirjam's nade- ring juichten de ruv? soldaten en klapten in de handen, en eel van hen, een knaap met een ongunstig uilsrlijk en een gebroken neus, kwam met een miging naar haar toe en bood haar een hndvol wilde bloemen iaan, die hij zeker me groole moeite bijeen had gekregen, want is dit seizoen waren er niet veel bloemen. Zijnam ze aan en barstte in tranen uit. „Waarom doet gij Lat?" vroeg zij. „Ik ben immers inaar eenarme gevangene." ,,Neen, neen," anboordde een sergeant met een ruwen vloek. „Wij zijn uw gevan- genen, meisje, en wijsijn blij, dat uw ver- siiand is leruggekomer ofschoon gij er toch niet liever door kuntvorden, dan gij reeds waart." ,,0, vrienden, vrieien," begon Mirjam, en barstte weer uit iiiranen. Gallus had uit zijr tent alles gezien en gehoord. Nu kwam j naar hen toe, nam Mirjam bij de hand e bracht haar haar de eettent. waar voor h: beiden de tafel ge- reed stond. ,,Praat nu niet," teide hij, .;maar ga Tot zoolang is elke regeering, of prins Lwof, Miljoekof, Kerensky, Lenin of wie ook aan het hoofd staat, siechts ,,voorloo- pig" en berust haar gezag op macht. En nu schijnt de Bolsjewiki-regeering voor't oogenblik de macht te bezitten. Het hoofdkwartier, dat zich aan die macht niet wilde onderwerpen, is omsingeld en ingeno- men; de inilitaire vertegenwoordigers der Entente en generaal Doechonin zijn ge- vlucht. Waarheen? Verschillende berichten maken melding, dat geprotesteerd wordt, o. m. door Wilson bij Doechonin, tegen het sluiten van een af- zonderlijken vrede door Rusland; maar wat kan deze voortvluchtige generaal doen, om de onderhandelingen tusschen Trotzky en de gevolmachtigden van Duitschland en Oostenrijk te' beletten, wanneer deze door de onderhandeiaars ernstig worden opge- vat? Overigens is de toestand nog vol verwar- ring, en het is moeilijk uit de verschillende elkaar tegensprekende berichten wijs te worden. Moeilijk wordt, wanneer Rusland wapen- stilstand sluit en over vrede gaat onderhan- ,delen, de positie van Roemenie; de Roe- meensche Koning en de staf zijn met de regeering in Jassy, en de steun van Rus sische troepen heeft tot dusver de bezetting van het Oosteiijk deel van Roemenie, en van de hoofdstad van Moidavie belet. Sluit Rusland vrede, dan is het lot van dit deel van Roemenie bezegeld. Vandaar, dat de Roemeensche regeering een nota zond aan Engeland, Frankrijk en Amerika, waarin wordt uiteengezet, dat zij door de toestanden in Rusland gedwongen wordt, zoo de gaatlieeider; geen ffulp b'e- den, het front prijs te geven, of over vrede te onderhandelen. Deze noodkreet van Roemenie is door de conference te Parijs en door president Wil son beantwoord, met een bemoedigend schrijven, waarin hulp v/ordt toegezegd. Maar de vraag rijst, hoe de geallieerden Roemenie kunnen helpen? De positie van Roemenie is, als Rusiand vrede sluit, vrij wanhopig, en hulp, behalve dan van Sarrail, als hij er in zou kunnen slagen door Servie en Bulgarije op te rukken wat tot dus ver nog steeds niet gelukt is is moeilijk aan Roemenie te geven. Wilson heeft echter beloofd, op de aan- staande vredesconferentie „besliste pogin- gen te zullen aanwenden, om de integriteit van Roemenie als vrije en onafhankelijke natie fe waarborgen." Dat had Roemenie goedkooper kunnen hebben, als het neutraal gebleven was! Van de besluiten der Parijsche conferen ce wordt niets bekend gemaakt. Wij verne- men siechts, dat in verschillende secties wordt gewerkt, en dat de regeeringen, zoo zij worden geinterpelleerd, in de verschil lende parlementen de mededeelingen zullen doen, die zij noodig achten. Het is niet te verwachten, dat de gealli- eerde oorlogvoerenden hunne oorlogsbe- doelingen zullen herzien, in zoo gematigden zin, dat de Centralen daardoor bevredigd zouden kunnen worden. Daartoe is de toe- stand voor de Westelijke mogendheden nog niet ernstig genoeg en aan die zijde koes- tert men nog steeds de hoop, dat Amerika de redding zal brengen. Men moet daarbij echter rekening ermede houden, dat het nog wel een jaar zal duren, voordat een Ameri- kaansch leger van eenigszins behoorlijke aan het Fransche front zal kunnen aanwezig zijn. En de vraag is nu maar, of genoeg zal kunnen worden gewekt, om den strijd voort te zetten. De brief van Lord Lansdowne toont reeds ziLten en eet. Toen gij ziek waart, liebt gij maar heel weinig gebruikt, en morgenavond op zijin laatst gaan wij onder zeil. Op zee zult gij ook al niet veel eten." Mir jam aL met smaak en na het eten schoof Gallus zijn sloel dicht bij haar en zeide „Nu, mijn gevangene, wilt gij mij rnis- schien vertellen, wal gij u van uw geschiede- nis kunt herinneren. Gij weet zeker niet, idat wij dikwijls samen hebben gegeten, en dat gij gewoon waart uw arm om mijn hals te slaan en mij uw oom te noemen? Neen, kind, gij behoeft niet te blozen, ik ben meer dan. oud genoeg om uw vader te zijn, laat istaan uw oom, en ik zal niets anders dan eon vader voor u zijn." „Waarom zijt gij zoo goed voor mij?" vroeg Mirjam. ,,Waarom? Och, om verschillende rede- nen. Ten eerste waart gij de vriendin van een kameraad van mij. die veel over u sprak, maar die dood is. Ten tweede waart gij een ziek en hulpeloos wezentje, dat ik toevallig bij de groole stachiing mocht red den, en na dien tijd zijt gij altijd bij mij gebleven; en ten derde ja, ik zal het u vertellen, ofschoon ik cc niet graag over praat: ik heb een clod iter gehad, die gestor- dat er werking in Engelsche kringen be staat; van verschillende zijden ontvangt hij blijken van instemming. En nu schijnt ook Asquith te willen aan- sturen op een verzoeningsvrede. Uit Bazel wordt geseind, dat de Daily Mail een telegram bevat, waarin melding wordt gemaakt van een campagne tusschen Asquith, die voor herziening der oorlogs- doeleinden opkomt, en Lloyd George en Lord Northcliffe, die voor voortzetting van den strijd tot het bitter einde zijn. De Morning Post maakt verder melding van een krachtig georganiseerde vredesac- tie, die in 50 verschillende plaatsen op- treedt, en waarvan de leiding in handen is van den socialistischen, pacifistischen afge- vaardigde Snowden. Is dit het begin van het einde? vraagt het Hbl. En zal uit den wapenstiistand, die voor het zuidelijk deel van het Russische front reeds is afgesloten, voor het noordelijk deel waarschijnlijk heden of morgen zal worden aangegaan, de vredesbespreking voortko- men Hare berichtgever te Lausanne zette een aantal vraagteehens achter de vraag: Vrede met nieuwjaar om aan te toonen, dat naar zijn meening die vraag een zeer onbe- paalde was, een waarop het antwoord zeer ontkennend zou moeten luiden. En het is dan ook niet aan te nemen, dat de vredes- onderhandelingen zoo spoedig zullen zijn ondernomen en ten einde, gebracht. Zelfs de wapenstilsrtmd aan het oosteiijk front zaf daartoe niet bijdragen. Maar zal de vrede niet komen, als gevolg van dezen ommekeer in het oosten In de geallieerde landen meent men, dat de in Rusland thans de heerschappij voe- rende groep siechts e'en vo<5rbijgaand,ephe- meer politiek ieven zal hebben, en dat de maatregelen van Lenin en Trotzky niet de goedkeuring zullen hebben van het groote Russische volk. Maar dit zal wel blijken een misvatting te zijn. Van alle kanten ver- neemt men toch, dat er in Rusland geen partij, geen groep, geen macht is, die niet den vrede wil. Met uitzondering weliicht nog van eenige militaire chefs. Rusland heeft den vrede noodig, om de grootste binnenlandsche crisis te boven te komen, die ooit een staat heeft geschokt, om weder te kunnen leven en zich gereed te maken voor den wederopbouw van het staatswezen. En dat gevoelen alle groepen„ alle' partijen in Rusland. Sedert het uitbre- ken van de revolutie is er nog geen groep aan het bewind geweest, die niet inzag, dat siechts de vrede kan medewerken, om de hopeloos verwarde toestanden in Rusland te herstellen. De vraag of de Bolsjewiki zich zullen kun nen handhaven, is niet te beantwoorden, zonder nauwkeurige kennis van de stroo- mingen in het Russische revolutionaire par- tijleven. Maar zeker is het, dat de vredes- leuze van Lenin en Trotzky aan de thans heerschende groep vele en steeds toenemen- de krachten heeft toegevoegd. En het is in ieder geval een zeer merkwaardig verschijn- sel, in den chaos van berichten over de hou- ding der Entente-landen tegenover de Bols jewiki-regeering, te vernemen, dat de chef der Amerikaansche militaire missie met Trotzky onderhandelingen en besprekingen heeft aangeknoopt, ,,om den toestand op te helderen en misverstanden uit den weg te. ruimen." Tegenover een bewind, dat niet de minste kracht achter zich heeft, dat gevaar loopt bij den eersten stoot den besten omver ge- worpen te worden, zou generaal Johnson zulk een stap niet hebben ondernomen. ooor ae coalitie, die verleden week is tot- stand gekomen met de meer gematigde so- cialistische groep, is de regeering van Lenin veil is, en die nu ongeveer van uw leeftijd zou geweest zijn. Uw oogen doen mij aan de haren denken nu, is dat niet genoeg?" „Maar nu uw verliaal. Wacht even, ik zal u vertellen, wat ik er van weet. Marcus, die de Gelukkige genoemd werd, maar wiens geluk hem in den sleek heeft gelalen, was op u verliefd zooals wij alien. In Rome sprak.hij dikwijls over u, want wij waren vrienden, ofschoon hij mijn meerdere was. Door mij zond liij u den brief dien ik u hicr in den tuin overhandigde, en het sieraad dat gij om den hals draagt, met den ring faan uw vinger. Nu, ik namj u toen eens goed bp, en toen ik u later op het dak van de Nicanor-poort vond, herkende ik u dadelijk. al waart gij ook veel veranderd. Ik bracht Ju naar Cesar, die u zijn slavin noemde, en mij opdroeg, vopp u te zorgen en u voor hem naar Rome te brengen. Nu zou ik wel eens willen we ten, hoe gij op die poort gekomen waart." Mirjam verlelde hem alles, en hij luislerde met aandacht. Toen zij gereed was met haar verhaal, gaf hij haar een kus op het voor- hoofd. (Wordt vervolgd.) ta r* is m {mm ii mh mil in Hill' ii mi; i in ill ii'iifnii mm iiimi'iiiini ■muni 7— nrr- -r-r-7i— Be Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van LANDWEER en MILITIEPLICHTIGEN, dat de door hen ingeleverde zakboekjes, elken werk- dag van des voormiddags S> nur tot des namiddags aaur, ter gemeente-aecretarie kunnen worden afgehaald. Ter Neuzen, 5 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Voorzitter stelt voor, de interpellatie op Woensdag 12 December te houden. St. iker. 3 f in E'ii'gt.1 cinilI 1 dlllM IJh v»-»« I i«nc

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1