Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. .No. 6616. Zaterdag 1 December 1917. 57e Jaargang, De Oorlog. 3IWNEMLAH0. B1BBTE8 JBXjjAID- Uitreiking Zeepkaarten, Zaaiplan 1918 beperking verbosw gewassen. PBBDIKBETJRTEH. Loop sSsr S8T0lkiag vaa Ter ^snzgfl. O K L 0 XT W E R S. Uitreiking van Zeepkaarten voor de maand December zal plaats hebben op fflJiBsanSasi -4 £iec©ffBti2<ej*' ®n 'n het lokaal ,B e t h e 1'', 2e YerMndings- straat, uit9luiten.fi tegen inlevering van de oude Jeaarten en tegen betaling van 1 cent per kaarten wel voor hen, wier geslacktsnaam begint met de letters A— B Diiifcdag 4 Dec. van 910 u. v.m, CE n n n F H 11-12 2-3„n.m. N-R - - - 3~4 De aangegeven verdeeling zal strikt in acht genomen worden. Ter Nenzen, 30 November 1917. De Burgemeester, J. BUIZINGA. De Burgemeester der gemeente ZAAM- SLAG brengt ter kennis van belangheb- benden, dat volgens de beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del van 16 November 1917 No. 1956b, Af- deeling Crisiszaken voor den verbouw van: A. Geel mosterdzaad, Bruin mosterdzaad, Karwijzaad, Blauwmaanzaad, Kanarie- zaad en Zaaiuien; B. Westerwoldsch Raygraszaad en andere grassen voor zaadwinning geteeld, Spinaziezaad, Peenzaad, Radijszaad, Knollenzaad, Koolrapenzaad, Sluit- koolzaad, Uienzaad, Rammenaszaad, Selderijzaad en andere groentezaden; C. Suikerbieten; D. Vlas; E. Cichorei; F. T abak G. Kool, Spinazie, Pootuien, Snijboonen, Spersieboonen, Prei, Selderij, Pastina- ken en andere groenten, met uitzonde- ring van vroege Aardappelen; H. Peen, Koolrapen en Knollen^ in deze gemeente, aan hem voor 1 De cember 1917 een vergunningsbewijs .moet worden aangevraagd en dat aanvraagfor- mulieren tot het bekomen van een vergun ningsbewijs ter invulling zijn verzonden. Zaamslag, den 23 November 1917. De Burgemeester voornoemd, jOHs. DE FEIJTER. EERSTE KAMER, Vergadering van Donderdag. Herziening der Grondwet. Aan de orde zijn de wetsontwerpen tot herziening der Grondwet (tweede lezing). De heer 't Hooft zegt, volgens de H. Crt. dat het in de wereld gezonden ongewo- ne en onbetamelijke bericht, dat hij in een uitvoerige rede zijn stem zou motiveeren, volkomen onjuist is. Hij zal geen debat uit- lokken over onderwerpen, waarover niets nieuws meer valt te zeggen. Spreker is het op een paar punten na geheel eens met het betoog, door den heer Van Idsinga in de Tweede Kamer over de aanhangige voorstellen gehouden. En nu mogen er groote gebreken kleven aan 't bestaande kiesstelsel, als middel om een geheel verkeerd stelsel tegen te houden kan het zeer goed dienst doen, en in ieder geval houdt't nog eenigszins rekening met maat- schappelijke onderscheidingen en verschil- len. De heeren Bavinck en De Vos van Steen- wijk zullen bedrogen uitkomen in hun ver- wachting, dat het algemeen kiesrecht een tusschentoestand 'zal zijn, een overgang naar het organisch kiesrecht. Blijkbaar gel- den de motieven van de anti-revolution- nairen, die voor de herzieningsvoorstellen hebben gestemd, ook met voor Dr. Kuyper zaools mag worden afgeleid uit de door den leider op de deputatenvergadering uitge- sproken redevoering. De heer Bosch van Oud Amelisweerd dringt er op aan, dat de Regeering het hare zal doen om nog in deze wetgevende perio- de de wetsontwerpen tot uitwerking van ardikel 192 der Grondwet' td doen behan- delen. De heer Van den Berg wenscht zich als voorstander der herziening den naam van goed anti-revolutionnair niet te doen ont- nemen. De redenen, waafonr hij voor zal stemmen, liggen niet in de anti-revolution- naire beginselen, doch zijn gebaseerd op de opportunistische overwegingen, dat we zul len krijgen een evenredig kiesrecht en de kans, dat de schoolstrijd zal eindigen. De heer Reekers meent, dat de voorstel len niet zijn behandeld in den meest ge- schikten tijd. Alleen in vertrouwen op de Regeering kan hij zich neerleggen bij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, in de additioneele artikelen neergelegd. Het allemanskiesrecht zal een verderfelijken in- vloed uitoefenen op onze politiek. Tegen het vrouwenkiesrecht, waarvoor de deur wordt opengezet, heeft spreker het bezwaar, dat het schade zal toebrengen aan het gezin. Bovendien wordt geen finale re- geling gebracht. Niettemin zal spreker voor stemmen met het oog op't onderwijsartikel, dat een stap is op den weg naar de recht- vaardigheid. Minister Cort van der Linden vindt geen aanleiding tot uitvoerige beschouwingen. Hij betoogt dat de heer Reekers had dienen aan te geven waar de grenzen liggen tus- saal kiesrecht en allemanskiesrecht. Alge meen kiesrecht zal de vorming van een or ganisch kiesrecht veeleer bevorderen dan in den weg staan. Spreker deelt ook niet ge heel de vrees van den heer Reekers, dat de kiezers zich zullen laten leiden alleen door eigenbelang, ook de hoogere beginselen doen hun invloed gelden. Op een definitie- ve regeling van het vrouwenkiesrecht zou de Grondwetsherziening zijn afgestuit. Het kiesreehtontwerp wordt aangenomen met 42 stemmen tegen 1, die van den heer 't Hooft, het onderwiysontwerp met alge- meene stemmen," op 1 na, die van den heer 't Hooft, de additioneele artikelen met 41 tegen 2 stemmen, die van de heeren't Hooft en Stork. De Voorzitter wijst op de eenstemmig- heid, waarmee de Grondwetsherziening tot stand kwam en wenscht de Regeering ge- luk. (Applaus). Ma de pauze worden een aantal ontwer- werpen zondre stemming aangenomen en wel o.m. een onteigeningsontwerp voor ver- breeding van den R ij k s w ij k s c h e - we g alhier. Te half drie wordt de vergadering ver- daagd tot nadere bijeenroeping. Gevaar voor dysenteric. Op de grensstations zijn kennisgevingen aangebracht, waarin wordt medegedeeld, dat de mogelijkheid bestaat, dat de dysen- terie ook in ons land zal worden ver- spreid. Op eenige pladtsen heeft de ziekte zich reeds vertoond. Cement. In het Engelsche Parlement verklaarde lord Robet Cecil, dat het metalen plaatje, door zekeren Engelschen off icier gevonden in het beton van Duitsche verdedigingswer- ken in Vlaanderen, gebleken was van een Belgische fabriek afkomstig te zijn. Er was geen bewijs gevonden, dat Britsch cement voor Duitsche versterkingen was gebruikt. Vee naar Duitschland. Naar de Veehandel meidt, zyn er onder- handelingen gaande over een uitvoer naar Duitschland van 2500 rurdereri. Aan den floek van Holland hangen nog 800 van de beste koeien, die naar Enge- land zouden worden geexporteerd. De mo gelijkheid bestaat, en het is wel haast zeker, dat deze eveneens naar Duitschland zullen worden geleverd De heer Niepage van de Deutsche Han- delsstelle is naar Berlijn vertrokken, om een en ander nader te regelen- Houtstof als contrabande. De Scheepvaart verneemt uit IJmuiden, dat de Duitsche regeering het artikel hout stof op de lijst van contrabanda heeft gc- plaatst. Vermoedelijk sal dit voor de im- porteurs in Nederland nadeelige gevolgen hebben, omdat het sedert een paar maanderi in gang zijnde vervoer uit Noorwegen en Zweden zal moeten worden gestaakt. DE RUSSISCHE VREDESONDERHAN- DELINGEN. De uitlating van Czernin den Oosterijksch- Hongaarschen Minister van Buitenlandsche Zaken), dat de Donaumonarchie tot het aanknoopen van onderhandelingen over een eerlijken, aannemelijken vrede bereid is, is schrijft de N. R. Crt. op zich zelf even- min nieuw als veelzeggend. Maar de Duit sche blad'en leggen er sterk den nadruk op, dat de geruchtmakende openbaarmaking van diplomatieke stukken (welke toch ook wel documenten van recenten datum bevat- ten) de breuk tusschen Rusland en zijn bondgenooten zal bezegelen, en in verband daarmee krijgen Oostenrijksch-Duitsche be- tuigingen van bereidvaardigheid om met Rusland te onderhandelen (ook de Koelni- sche Zeitung zeide in een officieel bericht iets dergelijks) wel b^teekcnis. Vandaag hebben wij echter meer dan deze aanvanke- lijke betuigingen van bereidwilligheid. Kry- lenko, de nieuwe Russische opperbevelheb- ber, heeft over zijn opdracht, om de onder handelingen over een wapenstilstand te be- ginnen, geen gras laten groeien. Hij heeft drie afgezanten naar de Duitsche linie ge zonden, die met een officieel antwoord van den Duitschen opperbevelhebber terug zijn gekomen, dat hij toestemde in het openen van onderhandelingen over een wapenstil stand op alle fronten. De volgende samen- komst zal Zondag plaats hebben en Kry- lenko heeft intusschen gelast het schieten aan het front te staken. Men zal nu met spanning afwachten, of het geheele Russi sche leger in bezen met Krylenko mee zal gaan en of de bolsj'ewiki nu werkelijk de macht zullen hebben, om bij deze onder handelingen, waarop dan van zelf de vre- desonderhandelingen zullen moeten aanslui- ten, uit naam van geheel Rusland te spre- ken. Hieronder spreken wij nog nader over den toestand in Rusland. Voor het overige kunnen zich nog interessante verwikkelin- gen voordoen, bijvoorbeeld aan het Roe- ineensche front, waar de Russen de wapen- broeders van de Roemeniers zijn. Wat zul len nu de Roemeensche soldaten moeten doen, als de Russen er werkelijk het bijltje bij neer zouden leggen. Het is haast niet denkbaar, dat Roemenie zonder Russische hulp den strijd alleen zou willen voortzet- ten. En hoe moet het in Aziatisch Turkije gaan, als de Russen daar den strijd tegen de Turken zouden opgeven en deze hun handen tegenover de Engelschen in Palesti- na en Mesopotamie vrij zouden krijgen? Het wordt duidelijk, dat de overige geallieerden op deze wijze van zelf betrokken kunnen worden bij hetgeen nu van Russische zijde begonnen is en zich er maar niet van kun nen afmaken met te zeggen, dat de hou.ding van Rusland of de tegenvvoordige Russische machthebbers hen niet raakt. Overigens om nog even op de open baarmaking van de geheime stukken terug te komen weer een sarcastisch trekje van de geschiodenis: een breuk tusschen Rusland en Frankrijk bezegeld, doordat Rusiand doet, wat Frankrijk, niet zonder gerucht, had beloofd, maar nagelaten. Men herinnert zich nog die aankondiging van Ribot, dat hij alle diplcmatieke stukken zou i.penbaar maken! Of 'le Russische verza- meling wel compleet is; Zij maakt voorloo- pig een fragmentarischen indruk. Zou Ne- ratof toch een aantal copien hebben ge- stolen? De berichten aangaande den binnenland- schen toestand in Rusland blijven verward. Zeker is, dat de bolsjewiki (maximalisten), hoeveel moeilijkheden zij mogen ondervin- den, in alle geval nog |iet definitief hebben afgedaan. Men leest -in de telegrammen telkens, dat deze of gene groep den eisch stelt, dat er „een cOaptieministerie" moet komen. Aan die mededeeiing heeft men niets, zoolang er niet tbij staat, wat voor coalitie is bedoeld. De staatsgreep der ma ximalisten maakte een eind aan een coali- ticregeering van links-burgerlijke en rechts- socialistische groepen. De bolsjewiki waren toen van het bewind uitgesloten. Komt er nu een coalitie, waar zij (de maximalisten) deel aan hebben, dan is dat voor hen voorloopig het best denkbare suc- ces (want zij kunnen niet duurzaam een schrikbewir.d over alle;andere partijen uit oefenen, natuurlijk). Wordt weer een coa litie zonder de bolsjewiki gevormd, dan be- duidt dit hun echec. Geen van beide is tot dusver geschied. TER NEUZEN, 30 November 1917. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bildt van heden luiclt als volgt: Hoogste barometerstand: onder 775 Z.- Duitschland. Laagste barometerstand: 744.3 Hapa- randa. Verwachting tot den avond van 1 De cember: Meest matige tot krachtige Zuid- Westelijke tot Westeiijke wind, zwaar be- wolkt met tijdelijkd opklaring, aanvankelijk weinig of geen regen, zelfde temperatuur. Dreigend gemis aan brood. Ons kwamen verschillende geruchten ter oore, die in Ter Neuzen liepen, als zoude er de volgende week geen wittebrood zijn, een ander meende te weten, dat er in het geheel geen broocj zoude zijn, weer anderen hadden vemomen, dat er ook een brood- looze dag zou komen. Oorzaak: de bakkers hadden geen meel. We informeerden ter plaatse waar men het weten kan, en kunnen beginnen met onze lezers gerust te stellen: de levering van het op de in bezit der ingezetenen zijn de kaarter, toegewezen rantsoen, zal onge- stoord kunnen geschieden. Toch was er iets waar in het gerucht, nl. dat enkeie bakkers zonder voorraad bloem zaten, doordat zij langzamerha.nd hun voorraad hebben ingeteerd en dat dezen dus geen wittebrood zouden hebben kunnen leveren. Naar v/e vernamen is de kwestie heden opgelost. Wat zich hier voordoet is trou- we'ns ook in andere plaatsen voorgekomen. - Een wagen do®r de tram aangcreden. Dinsdagavond is, tusschen de Groenstraat en Driewegen, een wagen door de van hier naar Drie Schouwen vertrokken tram aan- gereden en gedeeltelijk vernield, terwijl de inzittenden er door den schok uiigeworpen werden. Omtrent de toedrac.lit dezer zaak ver- nemen wij het volgende: De voerman-1 andbouwer I. Verbelsl reed met zijn kar huiswaarts. Als passagier reed ook eene vrouw, te Driewegen w'onendc, mede, even voerbij de GroenslraaL had V. met zijn kar moeten niLwtjken voor een hem legemoetkomend rijtuig. Hij hoorde inmid- ;dels reeds ,aan het belien, dat de tram van de Zceuwschr-Ylaamsehe achter hem in aan- tochl was. Blijkbaar was hij na het uilwij- ken nog niet in de goede richting op den weg, bet [iaard was eenigermate schrikachtig en de lcar gleed van den weg naar de zijde van de korl daartegen liggende tramrails. PrecieS weet V. zich niet te herinneren hoe een en ander in zijn work ging. Alleeiv weel hij dat de wagen een hevigen schok kreeg en hij er uit geslingerd werd. De locomotief had de achterzijde van den wagen gegrepen waardoor deze gedeeltelijk vernield werd. De machinist stopte onmid- dellijk. Een onderzoek werd naar het ge- beurde ingestekl en men vond bijna onder den vernielden wagen den voerman hewusle- loos op den weg liggen. 11 ij kwam echter spoedig bij en zal het er met eenige liehte verwondingen afbrengen. Eerst later kwam men door zijne mededee- lingen te weten, dat er ook nog een vrouw op den wagen gezeten had. Deze was coll ier niet te vinden. Ten slotte bleek dat de vrouw, die ook uit de kar geslingerd was, geheel versuft was opgestaan en hare woning had opgezoclit, zonder verder na:*' wat aeh- fer hiaar lag om te zien. Zij was geheel onge- deerd. ZAAMSLAG. Donderdag werd alhier door notaris Van der Moer, bij mej. de wed. Platteeuw, ten verzoeke van den heer K. de Kraker Hz. in het openbaar verkocht, een nieuw gebouwd woonhuis, met toebehooren, in de btiurt Nieuw-Zaamslag, groot 1 are 54 centiaren. Hiervan werd kooper de heer P. Hame- link te Zaamslag, voor f 2275. Door de notarissen Van der Moer en Dregmans werd alhier Donderdag in het hotel van den heer De Regt, ten verzoeke van de erven van de echtelieden A. P. de Mul en P. Dieleman in het openbaar ver kocht: 1. Eene hofstede en bouw- en weilan- den, gelegen in de gemeente Axel, in den Capellepolder,\ter gezamenlijke grootte van 33.64,50 H.A., of 75 gemeten 141 roeden. Hiervan werd kooper de heer Jac. de Kraker, lancjbouwer te Axel, de tegenwoor- dige pachter, voor 800 per gemet, of f 60.403,95 voor de massa. 2. Bouw- en weiland, een hoefje en tuin- grond, gelegen in de gemeente Zaamslag, zijnde koopen 3, 4, 6 en 7, samen groot 8.84,39 H.A., of 18 gbmeten 268 roeden. Hiervan werd kooper de heer A. de Feij- ter te Zaamslag voor 2220 per gemet of in massa voor f 44.260. Koop 5. Een woonhuis met toebehooren, bij het dorp Zaamslag, groot 1 are 21 cen tiaren. Hiervan werd kooper de huurder, de heer H. J. Moens, metselaar te Zaamslag, voor f 1700. 'Voorts werd het voortdurend recht van huur op eene zitplaats in de Ned. Herv. kerk te Axel verkocht aan den heer Adr. Oppeneer, voerman te Axel, voor f 64. AXEL. H. M. de Koningln heeft aan den burge meester alhier ter uitreiking aan de beide gewonden bij den bomaanval een bedrag van f GOO doen tpekomen. De opbrengsl der gelden bijeengebracht door dc commissie welke zich helast lieefl met het inzamelen van gelden ter bestrijding van de materieele schade onlstaan door den bomaansiag en die zal worden uitgereikt aan de minder bedeelden die da arm be trokken zijn, heefL ruim 600 opgebracht, terwijl nog enkele giften worden ingewacht. Dinsdag werd alhier in het cafe van den heer Blansaert, ten overstaan van de notarissen Dumoleyn te Hontenisisej en Van de Winckel te Stekene, in het openbaar ge- veild: I. 28.12 hectiaren (63 gemeten en 231 roe den) puike houwlanden, gelegen in de ge meente Axel, in den polder 'jBeoosteiiblij Be- westen, verdeeld in 19 koopen. De perceelen werden in massa toege wezen aan den tegenwoordigen pachter, den heer J. den Ikini-er, landbouwer te Axel, voor 1200 per gemet of 111 massa voor 76.000. II. 3.28.70 hectiaren (7 gemet 113 roeden) bouwland, gelegen in de gemeente Koewacht, aabij de Koeslraat. Deze lianden werden in massa voorwaarde- lijk toegewezen aan den heer II. Kips, le Koewacht, voor /855 per geinet, of 6000 in massa. III, 2.66.51 hectiaren (5 gemeten 295 bo<e- den) dijk, gelegen in de gemeente Zaamslag, het Zaamslagsche Veer. Hiervan werd kooper de hepr M. de Putter, landbouwer te Zaamslag, voor 2125, voor den eersten koop, ter grootte v.an 70.99 arm, en van den tweeden koop, ter grootte van 1.95.78 hectiaren (fc heer H. de Feijter, land bouwer te Axel, voor /32C0. Het huwelijk, dat de vorige week wegens afwezigheid van de moeder van den bruidegom niet Icon doorgaan, is Donderdag voltrokken. OSSENISSE. De diefstallen geschieden hier tegen- woordig aan bet kanaaltje. Nadat men acbtereenvolgens een aantal dure netten heeft weggehaald, heeft men nu ingebroken in het zoogenaamde maga- z^Dtje, vvaaruit een en ander is meege- Bornen. Niet onmogelijk is hot, dat d-1 dieven het begrepen hadden op de antomobiel- banden die waren echter op eene andere plaats geborgen. Zosidfflg 2 Osicemb«r 5937. Gedurende de afgcloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd F. L. Serrij, waterstoker, Nieuwstr. 60, uit Rotterdam. L. de Schepper, veldarbeider, Elleboog 12, uit Koewacht. L. Bol, dienstbode, Nieuwstr. 8, uit Hoek. Vertrokken. J. P. Stoffels, letterzetter, Schoolplein 7, naar Groningen. I. Vermeulen, rangeerder, P 42, naar Axel. A. J. van Minnen, varensgezel, Tholens- straat 102, naar Vlissingen. C. Andriessen, zonder, Heerengracht 13, naar Rotterdam. M. A. Schonk, capusijner, Q 183, naar Zevenaar. C. H. Hamelink, zonder, Donze-Visserstr. 47, naar Berkhout. L„ j. van Ertvelde, schipper, Schoolplein 1, naar St. Jansteen. A. H. Spruilenburg, zonder, Noordstraat 66, naar 's Gravenhage. J. Hamelink, dienstbode, P 84, naar Axel. C. C. j. van der Molen, zonder, O 169, naar Gameren. L. Buvelot, monteur, Grenulaan 27, naar Oosterbeek. RECHTSZAKEN. rrondiasementa-Etecfetb. te Middelburg. De Picchtbank heeft in hare zitting van 30 November de volgende vonnissen uitge- spruken Mi. d. V., oud 64 j., huisvrouw van K. M. te Eede, is wegens verboden tcrugkecr v. r- pordeeld tot 1 maand gevang. M. Ri. v. E., ond 53 j., huisvrouw van A. J.. zonder beroep te Zuiddorpe, is wegens over- treding distributiewet veroordeeld lot f 10 boete of 10 dagen hecht. E(. v. L., oud 26 j,, werkman te Sas van Gent, is wegens poging uitvoer vcr ordceld ■Lot 2 maanden gevang. Th. v. d. V., oud 29 j., werkman te Bier- vliet, is wegens alsvoren veroordeeld tot '2 miaanden gevang. J. P. d. .1., oud 20 j., stuurman le Rotter dam, is wegens alsvoren veroordeeld tot 2 maanden gevang. H. M. de Koningin heeft de gisteren door de Eerste Kamer goedgekeurde Grondwets herziening bekrachtigd. Op Woensdag 12 December a.s., des iniddags 12 uur, zai de plech'tige afkondiging plaats hebben in de rechtszaal van de"n Hoogen Raad en in de gerechtszalen van alle gerechtshoven en rechtbanken in het land, terwijl alsdan te- vens van de puien der raadhuizen in alle gemeenten efene publicatie zai worden at- gelezen. Gaschil Trsuli-Pc s hirr n. Naar aanleiding van het bericht in de Tel. beireffende een geschil luschen de klinistcrs Treub en Posthuma over den kaasuitvoer, zijn door het Kamcrlid den heer De Jong, schriflelijke vragen tot de Regeering gericht. Naar verluidt, zouden deze in de Kamer- zitting Van heden reeds beantwoord worden. Wat het conflict zelf betreft, vememen wij, dat inderdaad tusschen genoemJe l\Ii- nisfers een meemngsverschil heerscht, hei- welk in verband met den kaasuitvoer is ge- rezen, maar dat er eras tig naar gesireeld wordt het geschil tot een oplos.ing te bre:i- gen. Minister Cort van der Linden had hecieo- morgen met de lielrokken Ministers c-e:i on- dej'hioud in hun kabinet. Wetsontwcrp betreffende de lecsdng van f 500.900.000. Bij de behandeling van het wetsontwcrp betreffende het aangaan ener lecning van 500 millioett en conversie der iecuing van 5 o/o van 1914. verklaarde de heer Ter Laan bezwaar le hebben tegen den bonus van Va o/o, 'voor de ter conversie aangehioden aan- dcclen der lecning van 1914 en wild® ook een snellere aflossing der leening dan i i 40 jaren. De heer Ter Spill betoogdo, dat de con versieigenlijk niet door den beugel kan, daar zij door de bedreiging met can ge- dwongen loaning een absoluut gedwongem conversie zal zijn. Het wetsontwcrp is aangenomen, n cr werping Van een amendement van den lie t Ter Laan, met 49 tegen 7 stemmen, om aan de bonders van aandeelen der 5 leaning geen bonus toe le kenneri. VOOR BELANGHEBBENDEN. Laatste Kwartier Donderdag 6 Dec. namiddag 2 33. 1 Dec. Zou op 7.48 order 3.49 uur. 2 Dec, 7.50 3 49 f 3 Dec. n n 7,51 y 3,48 h Erkend Zaad-, Zaaigraan- en Pootgoed- handelaar, TER NEUZN. Prijzcn en monster, alsmede in- viillingsbiljetten gratis verkrijgbaar van alle soorten ZADEN, VOOR- IAARS ZAAIGRANEN en POOT- AARDAPPELEN enz. aOrtELP'l A AiiTiifc-W EGllSw, Vat. 28 Nov. tot en met 29 Nov. werden langs dt 0 istsluis alhier 39 binn* »aar- tnigen op- en 49 afgesehut. iangs de Midden- sinis 0 op- en 0 af^etchut er langs de Westsluia 17 op- en 11 afgeschut. TER COCRAJfT. S—Z v 4-o„ Hervormde Kerk Ter Semen. 91 Da. A. Timmertuan en 2 u., dhr. Van Os, zendeling onder Israel. Sisdaki!. 9f n. en 2 u., dhr. L. Dek. Hock. Zendingszondag. 9 n. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Axal. Zendingszondag. ,9f n., dhr. A. van Os, zendeling onder Israel en 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholt*. 6as ran Gent. 91 u., De. H. Akeraloot van Hon- ten Roos HuubS. 10 v.., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 n., W. J. van Lindonk. Gercfomneerde Kar ken,. Tc-r 5!enz«n. 9 n. en 2 u., leeskerk. Hoak. 91 n. en 2 u., Ds. H. v. d. Wal Ghr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 n. en 2 n., Ds. L. de Bruin. Gereformeerde Gemeente Vlooswijkstraat) Ter Nenzen. 9 u., 2 n. en 51 n., Ds. D. C. Overdnin. hud-Gore forme er<; i Gemeente. (Vlooswijkstraat. Ter Nenzen. 9 n., I n. en 51 n., leeskerk. Lokaal TSben-JIa?.zer"(Kerkhoflaan Ter Neuzen. v., Evarigelisatie. K. K. Kerkdienslen te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 81 er. 10 uur 's Ntmiddags om half drie Lcf.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1