No. 6613. Zaterdag- 24 November 1917. 57e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, ilankoajlioing. V E EJtaAJi K T. De Oorlog. De tejgsMrjjveii. laawijzing veririjgbaarsteliiiig LeYensmiddfllen. mmEUSTm ibx.-A.zd- Aflevering Varkensvfeesch, najaarsschoow over de voetpaden VEEMARKT Zaaiplan 1918 beperking verbouw gewassen. Bekeitalitsakisisg. Bnrgemeester ea Wethouders van TER N1UZSN maken bekend, dat in ds week van 26 lo*»-2 Hee. geldig zullen njjn voor: Aardappelen bon no. 15 eh 16 4e aerie bon no. 15 2e a 16 2e t t 7 le r I 9 le Nov. 1917. daarvan voor of op 27 November a. 8., aangifte moet worden gedaan ter Secretarie. Zaamslag, den 20aten November 1917. Bargemeeater en Wethouders voornoernd, JOB. DE FEJJTER, Burgemeeiter. J. STOLK Lzn., Secretaris. bon Bak- en Braadvet Tarkensvleesch Bruise Boonen Bavermout Ter Neuzen, 23 Burgenfeester en Wethouders voornoernd, J. BUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaria. N.B, Op bon no. 16 voor mag0,400 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 9 voor 6ia«®r,mosit mag alechta 0,100 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 15 voor Bek- en Be»«0sdw®f mag 0,050 K.G. worden afgegeven. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ter voldoening aan circ. No. 566, afd. Crisiszaken, dato 16 Nov. 1917. 1. De aflevering en het vervoer van ge- slaehte varkens of gedeelten daarvan is verboden. 2. Het onder 1 gestelde verbod is niet van loepassing: a. voor zoover betreft de aflevering van varkensvleesch van z.g. regeeringsvarkens ,aan consumenten in overeenstemming met de in eerte gemeente bestaande distributie- bepaiingen; b. op de aflevering van gerookte of op andere wijze geconserveerde varkens- vieeschwaren aan consumenten, welke op den datum dezer beschikking reeds ten ver- kfoop voorradig waren; c. voor zoover daarvan ontheffing is verleend door de Rijks Commissie van Toe- zicht op de Vleeschvereeniging of door eenen Burgemeester, met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald. 3. Eene ontheffing als onder 2 bedoeld zal door eenen Burgemeester niet worden verleend dan: a. ingeval van noodslachting in zijne gemeente, waartoe vergunning werd ver leend; b. ten aanzien van in zijne gemeente ge- slachte varkens of gedeelten daarvan, voor zoover deze aan een gemeentebestuur wor den geleverd (z.g. Regeeringsvarkens). Ter Neuzen, 23 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoernd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Bargemeeater en Wethouders van ZAAM SLAG, brengen ter algemesne kennis, dat te beginnen op ZatePdssgj 1 Qecettl SSest5" 53* ?an wege de gemeente eene aigemeene opnsming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 20 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoernd J. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat in d e gemeente zal worden gehouden op ftlsssnelag 26 fioventbes* iSST, zooats breeder by aanplakbiijetten is omschreven. Axel, 15 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoernd, L. J. DEN HOLLANDER De Secretaris, J. A. van vessem. li. B c. D. E. F. G. H De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belangheb- benden, dat volgens de beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del van 16 November 1917 No. 1956b, Af- deeling Crisiszaken voor den verbouw van: A. Geel mosterdzaad, Bruin mosterdzaad, Karwijzaad, Blauwmaanzaad, Kanarie- zaad en Zaaiuien; Westerwoldsch Raygraszaad en andere grassen voor zaadwinning geteeld, Spinaziezaad, Peenzaad, Radijszaad, Knollenzaad, Koolrapenzaad, Sluit- koolzaad, Uienzaad, Rammenaszaad, Selderijzaad en andere groentezaden; Suikerbieten; Vlas; Cichorei; Tabak; Kool, Spinazie, Pootuien, Snijboonen, Spersieboonen, Pfei, Selderij, Pastina- ken en andere groenlen, met uitzonde- ring van vroege Aardappelen; Peen, Koolrapen en Knollen; in deze gemeente, aan hem v66r 1 De cember 1917 een vergunningsbewijs moet worden aangevraagd. Aanvraagformulieren tot het bekomen van een vergunningsbewijs zijn verkrijg- baar ten gemeentehuize ingang Noord- straat) voor hen wier geslachtsnaam be- ginnen met de letter: AI op Dinsdag 27 November 1917, JR op Woensdag 28 November 1917, SZ op Donderdag 29 November 1917, telkens des nanxiddags van 24 uur. Inlichtingen omtrent de invulling enz. zul len daarbij worden verstrekt. Ter Neuzen, den 23 November 1917. De Burgemeester voornoernd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG brengen ter kennis van onder- lioudsplichtigen van publieke voetpaden dkt van gemeente wege Sliders beschikbaar zullen worden gesteld en dat ter bekoming Be Blomntersdijk en de llijndijk. Het bericht van de Telegraaf, dat de Duitsche regeering voor de Blommersdijk en ide schade aan de Rijndijk resp. 1,000,000 en f 1,300,000 schadevergoeding heeft ge- geven, is niet juist; de uitgekeerde bedragen zijn aanzienlijk grooter. (N. R. Crt.) Graan uit Argeniluie. \olgens een Reulertelegram uil Buenos Ayres heeft de Argentijnsche regeering liet verzoek van Nederland en Spanje om van de tarweoogst van dit seizoen onderscheiden- lijk 500,000 en 300,000 ton te ontvangen, in- gewilligd onder dit voorbehoud echter dat Argeniime aen ultvoer van dit graan kan bepex-ken of geheel verbieden, indien de be- hoeften van het land zulk een stap nood- zakelijk maken. De correspondent van het Engelsche blad The London grain, seid and oil reporter, bevesligt bovenstaand bericht, rnaar zegt dat Argentinie's voorbehoud is, dat de Oogst van nu aan tot aan den oogsltijd geen groote schade beloopl en dat de prijzeix niet veel heneden het peil van tlians dalen. Het stoomschip Nedex-laxid gelorpedaard. l)e hotter G. O. 27 heeft Donderdagnxiddag te Hoek van Holland aang-ebrachl 9 man van he I stoomsclxip Nedexiand, van de Scheepvaart- exx Sleexxkolen-Maalschappij, al- hicr. Dit schip, dat gistei'avoxxd uit djen Nieuwen Waterweg naar Engeland is vertrokken, is getorpedeerd, 3 mijl N. W. van den Noord Hinder door een dxxikboot, die ook de Negrez heeft getorpedeerd. Elf man van de bemanning van de Neder land worden nog vermis t. Oixder de geredden bevindt ziclx de gezag- voerder. De overige 11 man zijn naar alle waar- schijnlijkheid gered door visschersi, die in de nabijheid van de plaats, waar het schipj werd getorpedeerd, aan het visschen waren. Uitbreiding van het do®r; Buitschland ver- sperde zeegebied. Onze regeex-ing heeft de officieele mede- deeling van de wijziging door Duitscliland in het afgesloten zeegehied aangebracht, ont vangen. Wanneer het Wolff-bericht omtrent de wijziging in het door Duitschland versperde zeegehied juist is, dan is de beteekenis van dezen maatregel practisch voor Nedesland de volgende de vrije zoixe langs de Nederlandsche kust van de Schelde tot IJmuidexx wordt onge- veer 13 zeemijlen vernauwd; verder om den Noord is de vrije geul voor de scheepvaart naar Udsire over een groot gedeelle met oxigeveer 13 zeemijlen verbrde'd; van 55° 10 Noord af is de geul om den Noord hetzelfde gebleven. De scheepvaart om den Noord wordt c* dus door gebaat, doch de vaart van Neder land op Engeland is moeilijker gexnaakt. De vrije zee. De strijd om de vrije zee schrijft de N. R. Crt. heeft opnieuw geleid tot eene inperking van het zeegebied waar de scheep vaart kan worden uitgeoefend, zonder aan de onmeedoogende willekeur van de oor- logvoerenden onderworpen te zijn. Van Duitsche zijde is nu de vrije vaargeul in de Middellandsche Zee opgeheven, zoodat elk schip, waar hef zich ook bevinden moge in die zee, zonder waarschuwing en zonder eenige voorzorg voor de opvarenden zal worden vernietigd; is verder een gevaarlijk gebied om de Azoren geproclameerd; in het gevaarhjke gebied ten Westen van Ierland aanmerkelijk vergroot; en is ten slotte eene wijziging gebracht in het gevaarlijke gebied van de Noordzee, die als geheel genomen eene uitbreiding beteekent. Deze laatste is voor de resten van onze scheepvaart natuurlijk van het meeste be- lang. De verandering kornt hierop neer, dat de zoogenaamde vrije strook langs onze kust „vrije" strook, maar in de practijk liet dit heel wat te wenschen; onze vis- schersschepen hebben dit herhaaldelijk bit ter ervaren! tot ongeveer een derde van de vroegere breedte word.t teruggebracht. Volgens de afkondiging van 31 Januari be- droeg zij 20 Mijl; nu resten nog slechts on geveer 7 Mijlen, zoodat i'-gt gevaar van de vaart op Engeland wedex bijzonder zal toe- nemen. Daartegenover is de vrije geul naar het Noorden d. i. de geul, die was open- gebleven tusschen het- gebied, waarin de Engelsche marine zonder waarschuwing en zonder zich van het lot der opvarenden iets aan te trekken de schepen torpedeert, en het gebied waarin de Duitsche marine dit doet iets breeder geworden. Dit zou met name voor de Nederlandsche scheepvaart eene kleine yerbetering zijn, indien de derde vrijhhidsstrijder, Amerika, onze schepen niet, tegen alle voorheen onder zeevarende volkeren gebruikeiijke rhgelen van eer en nxenschlievendheid in, het varen verhin- derde. Nu kan ons deze verbetering tamelijk koud laten, en blijft van overwegender ge- wicht de inperking van het gevaarlooze ge bied langs orize kust, welke blijkbaar in het leven geroepen is, om het beetje scheep vaart op Engeland, dat zich nog heeft kun- nen handhaven, doeitreffender te kunnen vernietigen. E>at men hier niet te licht over moet denken, is duidelijk. indien deze nieu- we willekeur van Duitschland het resultaat heeft, dat de Duitsche marine-autoriteiten moeite. Ais zij daar echter nu, voor dat Duitschland van zijn overwinningen in Ita- lie in het Westen reeds partij kan trekken, een overwinning behalen, dan vallen al die plannen der centralen in duigen. Da wordt Italic doelireffend geholpen, dan kan er geen sprake zijn van een concentratie der Duitsch-Oostenrijksche strijdkrachten, nu in Italie, en later, als de centralen daarvoor den tijd gekomen achten, in het Westen. In dezen geest schreven wij onder andere den 27sten October en nu heeft zich het drama al ontwikkeld. De wereldoorlog geeft nu het volgende aigemeene beeld: Rusland steeds meer in elkaar zakkend, de centralen grijpen Italie rtaar de strot, en in- tusschen tracht de entente in het Westen een beslissing te bevechten voordat het ver- schijnen van de Duitsche hoofdmacht al- daar die overwinning, zooal niet onmoge- lijk maakt, dan toch weer voor jaren uit- stelt. Het offensief bij Kamerijk, waarvan men op het oogenblik de consequenties nog niet kan overzien, is toch stellig een forsche aanloop in de richting van een beslissing. Want dat is de verrassing, dat niet in Vlaanderen de stap-voor-stap-opmarsch met verhoogde intensiteit is hervat, maar dat er een onverwachte stoot is gegeven op een geheel andere plaats. De beteekenis van het succes der Engel- schen wordt reeds daardoor gekenschetst, dat zij nu bij Kamerijk bij den eersten aan- val reeds op zijn minst evenver vooruit zijn gekomen, als zij in maanden in Vlaanderen hebben kunnen doen. Wij maakten gisteren al uit de Duitsche berichten op, dat de Britten hun vijanden nogal onvoorbereid moesten hebben getrof- fen, en dat zij den afstand, die hen van Kamerijk scheidde, aanzienlijk hadden ver- wa- er blijkbaar van verwachfen, dan zal tenge- kort, terwijl kanonnen in hun handen vojge van d^e maatregelen yan Amerika, En- ren gevallen. De Engelsche berichten be- vestigen zuiks en geven uitvoerige aanvul- geland en Duitschland te zamen ons land naar het Westen volstrekt gei'soleerd zijn. Zelfs onze Noordzeevisscherij zal dan ge heel zijn gefnuikt. Wij zouden het hierbij kunnen laten, in dien niet ook deze nieuwe uiting van on- rechf weer begeleid ware geworden noor een memorandum, waarin met drogredenen getracht wordt, haar voor ons aannemelijk te maken. Daarin wordt gesproken van de „geweldpleging tegenover de neutralen door onze vijanden", de vijanden, die „se- dert eenigen tijd de neutra!er schepen, welke zij in hare havens of op pen zee machtig konden worden, weggenomen hebben"'; over „verscherping van de hongerblokkade tegen de neutrale landen", en de poging (van Amerika) om ,,de uit zijn geweidda- digen greep tot dusver in eigen bescher- mingshavens geredde en daar opgelegde neutrale scheepsruimte, tot uitvaren in zijn djenst te dwingen" kortom, daarin wordt uiteengezet, hoe verschrikkelijk onaardig de Ententemogendheden tegenover de neutra len zijn. Nu zou men na deze inieiding een groote Duitsche tegemoetkoming verwachten: Ziet, zoo zijn z ij, maar zoo doen w ij. Dan had die herinnering aan dingen, die de neutra len zeer goed weten, waartegen zij hebben geprotesteerd en waartegen zij zooveel doenlijk in verzet komen, zin gehad. In stee daarvan wordt ons nog verder den nek om- gedraaid! Het ware beter geweest, in dit geval de neutralen maar buiten de motiveering van deze jongste Duitsche afkondiging te laten. Zoolang de neutralen nog niet tot het stand- punt der oorlogvoerenden zijn gekomen, dat het onrecht van den een dat van den ander rechtvaardigt, treffen zulke herinne- ringen geen doel. Zij zijn bij uitstek pijn- lijk. Wij leeren er alleen uit, dat zoo de een slecht is, de ander niet beter mag worden genoemd. De tijd, dat er nog aan mooie praatjes geioof werd gehecht, is verstreken sedert Wilson-pacificator in Wilson-milita rist is gemetamorfoseerd. De uithongeringsblokkade is onrecht, de duikboot-oorlog is onrecht, de over en weer Versperde gebieden zijn onrecht, de maatregelen van Engeland en Amerika te gen de neutrale vaart zijn onrecht, en de Duitsche proclamatie van gisteren is dat niet minder. En wie onder de oorlogvoe renden zich verbeeldt, dat zijn onrechtma- tige handelingen met een welwillend oog zullen worden beschouwd, als maar op het onrecht van anderen wordt gewezen, heeft de voeling met de niet-oorlogvoerende wereld dermate verioren, dat discussie vrij- wel onmogelijk is. DE ALGEMEENE TOESTAND. Toen het offensief der centralen tegen Italie begon, hebben wij geschreven, dat de oorlog daarmee in een nieuw, spannend stadium was gekomen. Mogelijkheden van verre strekking doemden aan den horizont op. Rusland was verlamd en telde als or- logvoerende mogendheid niet meer mee. Nu gingen de centralen op Italie los. Misschien zou het hun gelukken, ook deze mogend heid buiten gevecht te stellen, in alle geval moest er rekening mee gehouden worden, dat zij in Italie met minder strijdkrachten zouden kunnen volstaan. Dan zouden zij in het volgend voorjaar hun strijdkrachten in het Westen een aanvulling kunnen geven, die op zijn minst tegen de versterkingen, die de Amerikanen dan zouden hebben kun nen aanbrengen, zouden opwegen. De kans van de entente op een miiitaire overwinning zou daardoor zeer zijn verminderd. Er moest dus voor'haar alles aan gelegen zijn, de verwezenlijking van die fnogeluk- heid te voorkomen. Op het Westelijk front waren de geallieerden reeds in de meerder- heid, zij gingen vooruit, al ging het met lingen. Het is duidelijk, dat de Engelschen dit- maal de artillerievoorbereiding hebben ver- vangen door een massale inzet van tanks en daardoor den vijand geheel hebben over- rompeld. Uit de plaatsen, die de' Engel schen noemen, blijkt voorts, dat zij zich op de_ strook van den versten vooruitgang (niet minder dan 8 a 9 kilometer) plotse- ling zoodanig hebben opgewerkt, dat zij thans op een front van 6 kilometer breedte in de onmiddellijke nabijheid van Kamerijk bevinden. Waar die plaats terstond geno men, geen twijfel zou er zijn, of er had een volledige doorbraak plaats gehad. Zeker is nu alleen, dat hetniet veel heeft ge- scheeld. De tegenaanvallen zijn echter nu al losgekomen en hebben zich op eenige punten terrein herwonnen. Het element van verrassing raakt natuurlijk met ieder uur meer op den achtergrond en het is waar- schijnlijk, dat inderdaad, zooals het Duit sche bericht zegt, een doorbraak niet, al- thans nog niet, heeft plaats gehad. Niette- min hebben de Britten een aanzienlijke over winning behaald. Hun eerste overwinning waarin zij de Duitschers hebben weten te verrassen en in handigheid hun vijan den de baas waren, de eerste overwinning ook, waarin zulke groote bewegingen zijn gemaakt en de cavalerie niet voor niets was gereed gehouden. Al kan misschien een re- gelrechte doorbraak worden verhinderd, de consequenties kunnen groot worden. De Franschen hebben door een actie aan de Aisne het hunne tot het welsiagen van den slag bij Kamerijk bijgedragen. Daar door wordt het afzenden van versterkingen voorkomen, van welke de beslissing mis schien zal afhangen. Ongeacht deze gebeurtenissen bij Kame rijk hebben de centralen hun offensief tegen de flank van de Italiaansche Piavelinie her vat en verschillende belangrijke bergstel- lingen melden zij als genomen. DE REGEERING DER MAXIMALISTEN GELAST EEN WAPENSTILSTAND AAN TE BSEDEN. Te Landen is volgend draadloos telegram uit Rusland bpgevaxigerx: De regeering der maxxmalisten heeft den opperbevelhebber gelast, den vijandelijken aanvoerders een wapenslilstand aan te bieden met het doel, de vredesonderhandelingen te opexxen. In tegenspraak hiermee is ©eix bericht uit Stockholm aan de „Koln. Ztg.'.', volgens het- welk Lenin zich verklaarde voor den oor log tot het uilerste. AAN HET WESTELIJK FRONT. Uit het Duitsche hoofdkwartier werd Woensdag het volgende geseind: In Vlaanderen leefde het vuur van's mid- dags af bij Dixmuiden en van het Houthul- sterbosch tot aan Becelaere op. 3 usschen Poelcapelle en Passchendaele nam het ook gister weer tot groote hevisr- heid toe. s Na verhoogde vuuractie op verscheidene plaatsen in Artois voigden vijandelijke ver- kenningsaanvallen, die afgeslageif werden. Tusschen Atrecht en St. Quentin leidde een krachtige gesehutstrijd Engelsche aan- vallen in, waarvan de hoofdstoot werd in- gezet tusschen de van-Bapaume en Peronne naar Kortrijk voerende wegen. Terwijl deze de doorbraak door onze steilingen "in de richting van Kamerijk beoogde, "hadden de ten Noorden en Zuiden van den hoofdstrijd bij Riencourt en Vendhuille uitgevoerde ne- venaanvallen "plaatselijk begrensde doel- einden. Tusschen Fontaine-les-Croisilles en Rien court kon de vijand niet voorbij onze voor- ste linie vooruit dringen. Op het terrein van den hoofdaanval ge- lukte het den vijand onder bescherming van talrijke tanks terrein te winnen. Onze reserves vingen den stoot in achter- waartsche steilingen op. De in de strijdzone gelegen dorpen. waaronder Graincourt en Marcoing, ble- ven in handen van den vijand. Gedeelten van in de stelling ingebouwd materiaal ging verioren. l en Zuiden van Vendhuille mislukte de aanvql van een Engelsche brigade onder zware veriiezen. Bij en ten Zuiden van St. Quentin was de artillerie- en mijnwerpersstrijd af en toe heviger. Een 's avonds ten Noorden van Aiamcourt ondernomen aanval der Fran schen werd afgeslagen. Het felle vuur op het slagfront hield tot middernacht aan en verflauwde daarna. Hedenmorgen vroeg is het bij Riencourt opnieuw met groote hevigheid begonnen. Reuter's correspondent in het Britsche hoofdkwartier seinde Dinsdag; Zelden is in den oorlog een dramatischer slag toegebracht, dan de Britten den Duit schers vandaag toedienden. We weten nog niet, hoe hard die is aangekomen, want de strijd duurt nog voort, maar wat we wel weten, is, dat we op .tal van punten over een breed front de „onneembare" Hinden- burgiinie binnendrongen en het waren de tanks in de eerste plaats, die dat tot stand brachten. De Duitschers schijnen niet de minste achterdocht te hebben gekoesierd aangaande wat wij in het schild voerden, nl. om onverhoeds een nieuw tooneel van den bewegingsoorlog bij de Somme te openen en de aanval schijnt ten eenen male overrompeld te hebben. Afgezien van alle gewone voorbereidse- ien voor een aanval op groote schaal, was een tanksmaldeel vlak bij de linie bijeenge- bracht en dat alles schijnt te zijn gedaan zonder dat de vijand ook maar van het minste den wind kreeg. Dit is een waariijk opmerkelijke daad, dat iedereen, die daar bij gemoeid was, tot de grootste eer strekt. xien voordeel van de plotselinge verande ring van tooneel, afgescheiden van het ver- rassende daarvan,' was, dat er beoosten Ba- paume gevechtsterrein is, dat voor tanks is geschikt. De grond is daar maar weinig doorploegd door granaatgaten, want de vijand ontruimde in het laatste voorjaar dit heele gebied zonder strijd en de Britten heb ben dit del der Hindenburglinie nooit ern- stig aangevallen. De vijand, dien in dit frontvak niets heeft, dat zweemt naar een concentratie van ka nonnen, als om Yperen en Passchendaele.. Vermoedelijk bevroedde hij weinig, dat, hoe we ook in het Noorden werden beziggehou- den. de Britten hem eldeys zouden kunnen treffen als ze vandaag hebben gedaan. Aan den anderen kant bestonden daartegen de laatste der vervaarlijke verdedigingswerken der Hindenburglinie, die een groote slag- boom was, waarop de vijand terugtrok, toen hij in de afgeioopen lente week. Ze was stevig, toen de Duitschers ze het eerst ongeveer een jaar geleden begonnen te be- zetten. Sindsdien hebben de Duitschers de sterkte daarvan gestadig opgevoerd en ze inderdaad tot een drievoudigen gordel van drie afzonderlijke loopgraafstelsels ge maakt, waarin ze naar hun meening de le- gers der wereld het hoofd zouden kunnen bieden. Langs een groot deel der voornaam- ste Hindenburglinie, d. w. z. het middelste- der drie, loopt een groote tunnel met op* verschillende punten openingen, hetgeerr alle troep^nbewegingen boven den grond onnoodig maakt en de bezetting beveiligt voor het zwaarste geschutvuur. Ik geioof, dat een groot stuk van dien tunnel nu in Engelsche handen is. hike der drie linies was beschermd door gordels van bizonder ijzerdraad, dat erg in elkaar was geward, op tal van punten ver- sterkt door machinegeweerposten en sterke redoutes, zoodat de infanterie blijkbaar geen punt daarvan kon naderen zonder door nxachinegeweer- en geweervuur ter \vorden weggevaagd. In een aanrrrerkelijk vak hebben de tanks het ijzerdraad van daag voor hun rekening genomen en de in fanterie kwam er bijna ongedeerd door. Het meest belangwekkend was de Brit sche aanval misschien tusschen de streek van Havrincourt, door de voornaamste Hin denburglinie verdedigd, en Gondelieu, welk dorp achter de Britsche stelling lag. De weidschheid van het succes blijkt vol- doende uit het feit, dat het aantal gevange- nen op zijn minst ongeveer 5000 zal bedra gen en dat er ook een heele boel kanonnen bemachtigd zijn. TER NEUZEN, 24 November 1917. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand: boven 770 Z- Duitschiand. Laagste barometerstand: 737.4 Hapa- randa. Verwachting tot den avond van 24 No vember: Zwakke tot matige Westelijke tot Zuid-Westelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, zelfde tem- peratuur. De Centi-ale keuken. De Centrale keuken is alhier thans bijna een week in werking. Gezien de resultaten der nu-bijna afgeioopen week, vermeenen we, dat de Commissie, die zoowel voor de voorbereiding als voor de organisatie hare krachten beschikbaar stelde, reden heeft tot tevredenheid. Men neme in aanmerking, dat de ver- wachtingen, voor wat betreft het gebruik maken van de keuken, hier niet zoo groot waren. Velen toch, vooral de menschen van buiten, zijn, ondanks de tijdsomstandighe- den, in het bezit van hun gewonen winter- IIMHIMHE (MEANT. teii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1