ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. RIJW1ELBANDEN. No. 8606, Donderdag 8 November 1917. 57e Jaargang. r tr 1 l l n 10 jr. MISJ4 I De Oorlog. A B 0 N N E M E N T ADVERTENTltN W Bit Biari wmMInt MaaMag", ffomdag' es frBdagaTOifi, aitpzoMerd op Feastdagei, li|| de Firms P. J. 7AM BE SANBE te Ter Nmea Vervoederen van Aardapplen. Maxim umprijzen BINNENLAND. mmmmammmmmmmmmmmmmmKmmmmKmpMmHmmmmmmmmKmrnmmm 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor ^ed.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland. 2. abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelarens Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon ,25, De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend ingevolge Circ. No. 2189, dato 1 Nov. 1917 Afd. Crisiszaken Het vervoederen aan hot vee en het be- reiden tot veevoeder of het vermengeu met veevoeder van voor de consuruptie geschikte aardappelen, met uitzondering van z. g. *kriel", is verboden. Ter Neuzen, 6 Nov. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Gezien zsjne bescbikking van 17 Oct. 1917. No. 192 c. b9treffendemaxisr,umprijzeh voor rij wielbanden, HEEFT GOEDGEVONDEN voor rijwiel-buitenbanden gemerkt E, de maximumprijzen als volgt te wijzigen Groothandelsprijs 114.tnsschenhandeis- prijs 11 4.65, kleinhandelsprijs 11 6.15. Ter Neuzen, 7 November 1917. De Burgemeester voornoemd J. HU1ZINGA. Bestrijding van de kosten der beschik- baarstelling van ievensmiddeien. Bp de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot heffing ran 150 opcenten op de annslagen in de Verdedigingsbelastingen 1 en II over het belastingjaar 1 Mei 1918 1 Mei 1919, ter bestrijding van de kosten der bsschikbaarstelling van levensmiddelen. Duurtetoeslag. Ingediend zijn wetsontwerpen tot wijzi ging en verhooging van de verschillende hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1918, van de benood gde sommen tot uit- betaling van den duurtebijslag Met de indiening van deze wetsontwerpen wordt uitvoeriDg gegeveu aan bet bp de opening van de zitting der Staten-Generaal op 18 Sept. j.l. kenbaar gemaakte voor, nemen om, in afwachting van het rapport der Staatscommissie inzake de saiarieering van de Rpksambtenaren, een nieuwe regeling van de duurtebijslag aanhangig te maken. De plicht van den Staat als werkgever om de daarvoor in aanmerking komenden van zijn personeel tegemoet te komen is bij de regeling van den duurtebpslag voor 1916 en 1917 erkend. Hetgeen voor die jaren geld, is ongetwpfeld zegt de Memorie van Toelichting in sterkere mate van kracht voor het thans aangeboden voorstel, bu, zooals van algemeene bekendheid is, de kosten van het levensonderhoud eene onafgebrokeu stijging vertoonen, terwpl de traktementen van het personeel veeal - DOOR a RIDER HAGGARD. 66) -—.«## -f ■»- Een nieuwe uitval van de Joden werd door de Romeinen afgeslagen, en nu kwa- men eenige oflicieren zoo dicht bij den muur als zij maar durfden en riepen den Joden toe, dat zij zicli moesten overgeven, daar TiLus hu.11 leven en den Tempel wilde sparen. De belegerden antw-oordden slechts met spot, schimp en beleedigingen. Toch wilde Titus zoo mogelijk den Tempel red den. De Nicanor-poort werd nog steeds ver- dedigd door een sberke wacht, die niemand liet naderen, maar verder deden de beleger den niets dan op de meest veilige plekjes bij elkaar sdhuilen, terwijl vrouwen en kin- deren jammerden van honger en angst. Mirjam wist, dat Caleb nog Leefde, want zij had hem gezien, met stof en bloed bedekt, een der laatsten, die na den mislukten uit val de poort weer binnen kwam. Toen het donker was, en Mirjam ten koste van vreeselijke pij nen haar arm en bad los- gewrongen, en de flesch had opengemaakt, had zij die wel geheel leeg wilien drinken. zpn in overeenstemming niet daarmede gebracht. De grondsiagen. van de voor 1917 ge- volgde regeling moeten naar de meening der RegeeriDg behouden blijven. Dit neemt niet weg^ dat het, gelet op dsn langen duur der crisis en op de steeds verder gaande stijging der prpzeD, npodig is een belang- rijk grooter kring van persouen in de regeling te betrekken en de uitkeering, in het bpzonder voor personen met kinderen te hunne teste, aanmerkelpk te verhoogen De herpieuwde uitbreiding van het aantal personen, die den bpslag zullen ontvangec, maakt bet, iu bet licbt der verkrhgen er- varing in b-aoge mate wenscheiijk, de uit- voering van de regeling zoo vqel mogelijk te veteenvoudigen, al moeten daaraan dan ook eenige opzicbzelf juiste bepalingen opgeofferd worsen. Van eene wenschelpkbeid tot uitbreiding van d9 categorieen van personen die in de regeling vallen,, is niet gebleken. De bepaling om die ongehuwden van het genot van den hoofdbijslag uit te sluifen, n bie bij hunpe ouders inwoonden, en niet ais medekostwinner van het betrokken ge zin konden worden aangemerkt, beeft tot ongelpke toepassing aanleiding gegeven Het verdient daarom aaubeveling het onder scbeid uiet te bandhaven en alien onge huwden, voor zoover zij overigens in aan merking komen, een boofdbpslag toe te kennen. in de tweede plaats is vervallen de classi ficatie van de loongrens voor den boofd bpslag naar gelang van de gemeenten waar betrokkenen woneD. Thans wordt voorgesteld een uniforme loongrens van 2500 voor de gehawden en daarmee gelijkgestelden en van f 1500 voor de overigen Bierbp dient in aanmerking genomen ie worden, dat deze grenzen uitsluitend gelden voor personen, die geen kinderen beneden zekeren leeftijd te bunnen lasts hebben. Voor den kinderbpslag wordt belangrpk verder gegaan. Voor gebuwden en daarmede gelpkge- steiden bedroeg de hoofdbijslag voor 1917 12 procent van het jaarloon met een maxi mum van f 120 en een minimum van 80. Voor 1918 wordt voorgesteld onderscheidelijk 15 pCt., 200 en 120. Hierbij komt de kinderbpslag ten bate van hen, die een hoofdbijslag ontvangen en welke voor elk kind beneden 16 jaren van 15 gebracht wordt op 25 voor de eerste vier kinderen, en voor de overige kinderen op 15 gehandhaafd wordt. Zp wier inkomsten tot de betrekking die op den bpslag aanspraak geeft 2500 of meer docb minder dan 3500 bedragen, zullen aanspraak hebben op een verhoogden kin- deroijslag (zonder hoofdbijslag) en wel voor elk kind beneden 19 jaar te bunnen laste. Deze bpslag zal bedragen 100 voor een kind, f 125 voor twee kinderen, f 175 voor drie kinderen en voorts f 25 voor elk verder kind. Het totaal bedrag der bedoelde inkomsten en van den verhoogden kinderbpslag zal f 3500 niet mogen over- schrpden. Bij een spoedige behandeling dezer aan- gelegenheid zal bet niet onmogelpk zijn Zij begreep echter dat dit haar laalsLe foe- vluchl was en nam slechts eenige teugjes, waarop zij de flesch weer dichtmaakte. De wijn verkwikte haar, de pijn in haar armen verminderde, en zij kon weer nadenken. Ivon zij nu dien zwaren ketting maar los- krijgen, misschien zou zij nog aan den dood kurtnen ontkomen. Want liofe krachtig haar geloof was hier langzaam te moeten om- komen door honger, hitte en koude, dat was hard! Zij wist wel, dat zij niet Langs de trap naar beneden kon gaan, al was zij vrij in haar bewegingen, omdat de Joden dien weg versperden, maar zij meende, dat zij zich misschien van het dak zou kunnen laten zakken, om als zij ongedeerd beneden kwam, naar dc, Romeinen t6 loopen of te kruipen, die haar welliclit zouden bescliermen. Dpch zij bemerkte, dat zij evengoed de Nicanorpoort met de handen kon afbreken, als den ketting losmaken. Zij schreide want haar krachten verminderden. Gelukkig ech ter, dat haar wensch niet vervuld werd, want had zij beproefd, zich van het dak te laten zakken, dan was zij zeker op het mar- meren plaveisel verpletterd. Opeens hoorde zij in den V-oorhof van Israel eenig geruchL, en bij het fiauwe licht der sternen zag zij, hoe de groote poorten waren geopend en de Joden tot den laatsten uitval naar buiten stormden. Mirjam was getuige van Israel's doodstrijd! Hun hedoe- ling was, "eerst de Romeinsche soldaten te den eersten termijn van den bpslag reeds in de tweede helft van Februari 1918 be- taaSbaar te stellen. Eene globale sehatting leidt tot de uit- komst, dat met de regeling eeDe aitgave van omstreeks 13^/g a 14 millioen zal gemoeid zpn. Voor 1917 werden de kosten op ongeveer 7.000.000 geraamd. Geen duurtetoeslag ontvangen gehuwden, weduwnaars, weduwen en gescheiden echt- genooten die een of meer kinderen beneden 16 jaren te hunnen last bebben, ongehuwde kostwinners en weduwnaars (weduwen) en gescheiden ecbtgenooten die op overeen- komstige wijze leven als gehuwden iDdien deze alien meer dan 4000 totaal inkomen hebben-. Voorts ontvaDgen geen duurte toeslag de overige personen indien zij meer totaal inkomen hebben dan 2000. De gdiriterneerde Britsche vliegeniers. Officieel wordt gemeld Op 24 October j.l. werd een vliegtuig van vreemde natio- naliteit waargenomen in de Deurloo. Ne- derlandsche tovpedobooten, derwaarta uit Vlissingen gezonden, constateerden een Britsc^ watervliegtuig met 4 inzittenden, in nood verkeerende binnen Nedeilandsck territoir, 7900 meters binnen de grens der Nederlandsche territoriale wateren. De inzittenden werden gered en aan wal gebracht. Het watervliegtuig, dat zwaar beachadigd was, is gezonken. Overeenkomstig de gedragslijn, geduren- de den gebeelen oorlog door de Neder landsche RegeeriDg gevolgd, zijn de ge redde inzittenden, Britsche vliegeniers gexnterneerd. Koflie eu cacao. Het stoomschip ^Commewijne" van den den Koninklpken West-indischen Maildienst, is te IJmuiden aaugekomen met een voile lading koflie en cacao. Kolenscfaaarsehte. De regeeriDg beeft bepaald, dat gedu rende den winter 1917/18 in de lokalen der rpksgebouwen en der gebouwen bp het rijk in gebruik, geen hoogere temperatnnr mag beerschen dan 60 graden Fahrenheit. De anthracietquaestie te Hilversum. De Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid heeft de aan den burgemeester van Hilversum verleenda machtigingen tot inbezitneming ran anthraciet bp de heeren E. J. Labarre en G. Petit aldaar en bei- den verbonden aan het Engelsche consu- laat te Amsterdam, ingetrokken. Uitvoerverbod van lym. Bij Kon. besluit van 2 Nov. is met in- gang van diea datum verboden de uitvoer van lijm van elke soort. De Kroon behoudt zich voor dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere ge- valien daarvan ontheffing te verleenen. Yet-distributie. Door den Minister van Landbouw is een distributie-regeling voor vet vastgesteld, welke op een nader te bepalen datum in werking zal treden. Tevens it door den Minister ingesteld een vet-distributie-bureau. DE ALGEMEENE TOESTAND. dooden, die op bevel van Titus nog steeds bezig waren met het hlusschen der vlammen die het fraaie bouwwerk liadden aangetast en daarna het kamp1 te overvallen. De Ro meinen hadden echter de noodige voorzor- gen genomen, en zoodra de eerste Jood den voet op de treden van de poort zette, maak- ten de schildwachten alarm en klonk een waarschuwend trompetgeschal. Als een levende stroom van staal stormden de Ro meinen over de wallen, waarachter zij zich verschanst hadden, de Joden vlucht'en en vriend en vijand drong worstelend en strij- dend samen den voorliof van Israel binnen. De eene Romeinsche compagnie volgde de andere. Aan weerstand was niet meer te denken. Zelfs de dappers te Jo odsche krij- gers voelden dat hun uur geslagen was, en dat Jehova zijn volk had verlaten. Zij wier- pen de wapens neder en vluchtten; slechts weinigen ontkwamen, de meesten werden ge- dood door de speren der Romeinen. Enkelen vonden een toevluchl in den Tempel zelf en werden vervolgd door Ro meinen met fakkels in de hand. Van het dale der poort zag Mirjiam ze, als vonken in de duisternis. Opeens sloeg uit een raain aan de voor zij de een vlam, die alles verlichtte. Een soldaat, op de schouders van een kame- r.aad staande, in zijn razernij niet beden- kend, dat liij een engel der verwoesting was, tiad een fakk^l naar binnen geworpen en liet raam in brand gestoken. Als een waaier Er heerseht op alle gevechtsterreinen een betrskkelpke stilte, waarvnn wel niemand zal betwijfelen, dat zp aan een nieuwen storm voorafgaat. Op bet gevechtsfront bp Yperen slechts plaatselijke gevechten en artillerievuur. Franache berichten bevestigen dat de Duitschers over de Ailette zijn terugge- trokken. ,/De vermeestering v^n de meest gedubhte bindernis, die de vlakte van Laon versperde, verzekert de rust en de veiligheid der Fran- sche troepen en veroorlooft een aanzienlijke vermindering van bet effektief.'> Deze woorden scbiinen een aankondiging van het voornemen, de Duitschers op bun nieuwen heuvelrug voorsbands met rust te laten. In Italie is van rust geen sprake, schrpft de N. R. Cjrt. Daar is de korte periode van aderohalen al voorbij en de troepea der Centralen zijn reeds de midden-Tagliamento overgerukt. Do Centralen hebben blijkbaar korteren tijd noodig gehad hun strijdkrachten Daar de rivier voor den volgenden aanval op te voeren, dan de Italianen zouden hebben behoeft om zich daarachter eenigszins vol- ledig te herstellen. Dat ligt ook voor de band. Want de twaalfde slag aan de lsonzo is een bizondere slag geweest door dien de overwinning door een vervolging is aangevuld. Want ofschoon in alle krpgs- kundige werken wordt geleerd, dat het de vervolging is, die eerst de vruehten van de overwinning brengt, dat de vervolging bet Ieverdn van misschien vele nienwe slagen voorkomt en zoo meer, behooren toch stra- tegische vervolgingen tot de zeldzaambeden. De overwinning werkt op den geest van de troepen zeer verlammend. Na hevigen strijd, ten koste van groote verliezen en ontzaglijke vermoeienis is de vijand verslagen. De spanning maakt plaats voor bevrediging en deze doet bat verlangen naar rust opkomen. Honger en vermoeidheid, in de hitte van den strijd vergeten, laten zich weer geldeD, kortom, slechts een tot het uiter^te opge- voerde tucht en organisatie maken een ver volging van beteekenis mogelijk. Niemand marcheert zoo snel als een verslagen leger en toch is bet den CeDtralen nog gelukt een gedeelte van dat leger vo6r de Tagia- mento iu te balen. Een en ander bewij'st, dat het voorbarig is berekeningen te grondvesten op de zoo- genaamde demoralisatie in deCentrale legers, waar men sedert bet begin van den oorlog al zoo nu en dan van leest, en verklaart tevens den enormen omvaug van den buit. Want 1800 kanonnen en 200,000 man- scbappen is niet gering. Eenige getallen uit vroeger tijd ter vergelpkingLeipzig 15,000 man en 325 kanonnen, Koniggraetz 20,715 man en 187 kanonnen, Sedan 82,000 man en 419 kanonnen. Beter dan deze getallen kunnen ter vergelpking strekken de opgaven van den buit in tot nu toe den grootsten slag van dezen oorlog Tannen- berg125,000 man en 500 kanonnen. De Franschen wonnen aan den Cbemin spreidden de vlammen zich naar boven uit, zoodat in weinige minuten die kant van den Tempel een gloeiende oven was. In eindelooze gatederen trokken de Ro meinen door de Nicanor-poort, totdat op eens de kreet weerklonk: „M,aak plaats! Maakt plaats.'" Mirjam pag een man, blootshoofds, met kort gesclioren haar, hi een rood gewaad en ongewapend, op een groot paard gezetcn, met een ivoren roede in de hand, en voor- afgegaan door een officier, den standaard met den Romeinsclien adelaar drag-end. Het was Titus zelf, die den centurions toeriep, dat zij de soldaten moesten terugdrijven en he! vuur blusschen. Maar wie kon ze terug drijven, de razend-en, die slechts dachten aan m-oord en plundering, en zich zelfs niet lieten weerhoudien door de stem van hun ge- vreesden heer? Overal verschenen nieuwe vlammen. De Tempel was ten ondergang gedo-emd. De g-oud-en d-euren sprong-en open en gevolgd door zijn officieren, betrad Titus voor de eerste en de laatste maal het huis van Je hova. den God der Joden. Zelfs in het Hei- lige der Heiligen waagde hij zich, en liet de gouden kandel-aars, en de goud-en taf-el der toonbrooden naar buiten hrengen, zonder -dat hem iets -ov-erkwam. D-e Heer had zijn Huis verlaten. De Tempel stond in vlamm-en. De solda ten ropfden de gouden sieraden, en ino-ord- d-en naar hart-elust. Meer dan tienduizend slachtol'fers vi-elen, totdat het blo-ed over het plaveisel stro-omde. Ook v-ele Romeinen met buil b-elad-an, viel-en, o-verweldigd door de hitte, en bezw-eken, waar zij gevall-en waren# Mil jam keek, to tdat zij liet ni-et langer kon uithoudan. De gloed v-erblindde haar, de lntte schroeide haar wit gewaad. Naar adem hijgend, trachtte zij bescliuttipg te inden achter hiaar kolom. Zij bedacht dat -er nog -een w-einig vo-cht in de 1-ederen flesch was gebleven en dronk dit tot den laatsten druppel op. Toen legd-e zij zich neder tegen de zuil, en verloor het hewustzijn. To-en zij weer tot zichzelf kwam, was het dag, en uit den aschh-oop, die eenmaal de I empel van Hero-dus en het prachtigsle ge- bouw ter wereld was geweest, stegen dikke rookwolken op, waartusschen hier en daar vuurt-ongen flikkerden. De voorh-of van Israel was h-oog bedekt met lijken. Op het altaar stond de Romeinsche standaard, 0111- ringd door een groot aantal soldaten. Op eens weerklonk de kreet „Titus Imperator! iitus Imperator! Op liet tooneel van zijn overwinning riepen zijn triomf-eerende le- gio-enen hun generaal uit tot Cesar! (Wordt vervolgd.) 1 Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0JQfc Bi] directe Opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt m prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters eri cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelafeonnement tegen verminderd tariei Inzending van adverteiitien voor 1 our op den dag der uitgave. des Dames nu onlangs 200 kanonnen, of, als men met Wolff spreken wil, de Fran schen wonnen die kanonnen niet alle, want er waren verscheiden vernield, maar de Duitschers verloren ze dan toch. Dit geldt evenzeer voor de andere opgaven, de over- winnaars hangen het publiek niet aan den neus, hoeveel van het verovercj gescbut'nog bruikbaar is. De slag aan den Chemin des Dames is echter niet m t een ver volging geeindigd, maar met een terug- tocbt van de verslagen partg op eigen ini- tiatief en daardoor is zoowel bet verachil in de strategische uitwerking als in den bij de gevechten behaalden buit tusschen den slag aau den Cbemin des Dames en aan de lsonzo te verklaren. Dat de centralen nu over de Tagliamento hebben kunnen komen, doet vermoeden, dat de Italianen zicb aaD de overzijde van d& rivier nog maar zeer noode hebben hersteld want de overgangsplaatsen. zooals wg ver- leden hebben aangegeven, zijn zeer scbaarscb en naar men zou zeggen, zeer wel vatbaar door een partg, die op het stuk van getal in de minderheid is. Het is ook mogelijk dat de Tagliamento voor de Italianen slechts een achterboedestelliDg is, en zg reeds ver der naar bet Westen aan bet terugtrekken zijn. Uit de berichten blijkt, dat de Centralen ook uit het Noorden, op de linkerflank van Cadorna's leger, druk blijven uitoefenen- De berichten daaromtrent van beide zijden zijn uiterst vaag. Wg lazen dezer dagen nog eens een be- richt over van den heer Price, oorlogs- correspondent van de Times, waarin hij het offensief der Centralen aankondigd. De heer Price zegt niet /offensief, maar //de laatste, wanhopige stuiptrekking van het stervende wilde beest". Niet deze uitdruk- king is echter opmerkelrjk, maar wel, dat de heer Price (zgn berieht is van 21 October) zijn voorspelling niet grondt op troepen- concentraties der Centralen dan bet Isonzo- front, maar in Tirol. En in dat opzicbt meldde Price destijds niet veel anders, dan wat men tusschen de regels ook in berichten van correspondenten der Centralen lezen kon. Wij blijven dan ook steeds een beweging van Zuid-Tirol uit, op de verbindingen van het Italiaanscbe leger, voor niet onwaarschgnlijk bouden. Voor vandaag is er een berieht van Itali- aansche zijde, dat melding maakt van scheiv mutselingen aan de westelijke grens van Tirol. Zou dat de eerste aankondiging zgn vaD zware gevechten ook in die buurt DE YERLIFSLIJSTEN. De correspondent van ffDe Tjjd" te Keulen, schrgft Ik zit in de studiezaal van het Archief der stad Keulen. Door smalle gekleurde gothieke vensters valt een schaarsch licht buiten is bet een droeve, klamme herfstdag. Een vaal zijlicbt valt op een massief boeken- rek in een boek van de zaal. Daarop staan naast elkaar dertig zware foliodeelen. Zwarte ru§8en5 waarop een wit schild met zware zwarte lettersDeutsche Verlustlisten Augustus 1914-September 1917. Lugubere gedachten stijgen in mij on Dertig deelen JrS ™«"»g«rwririrf—ninnMnwiiininiiii ■■■Wwiimii 11iiii'iiiiiiimiiia»awMww»w«»wwMjf»w»nBMiaM f

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1