ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Mo. 6605. Dinsdag 6 November M7 Jaargang. VAC CO ATI E. Faarden- en Veemarkt MS1J4 De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN Telefoon 25. Dit Blad Ysrsehljit Maaadag^, WoeHsdag* m VrSjdsgavcad, ultgezondori @p Fssstdagsa, ds Firma P. J. VA1 DE SASDE ts TsrKeazsi. Paarden- en Veemarkt 8 1NNENLA WD. EUIL t ETOI. ?e 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. 1#| vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2. Mm abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders* Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.13. Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! die prijs slechts tweemaal berekend. Groofere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 IAUUP op den dag der uitgave. De Amerikaansche wet op den handel met den vijand. Ons telegrafisch verkeer met Engeland. 65) Invoer van 60.000 ton ijzer en staal verzekerd. DE VERKLARING VAN KERENSKY. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccina- tie en revaceinatie door den heer A. SPRUITEN- BURG, gemeente-geneesheer, zal bestaan in de kom der gemeente op Vrijdag 9 November 1917 in het Vereenigingsgebouw in de Donze-Visserstraat, 's namiddags 1J uur, en te Sluiskil op Dinsdag 13 November 1917, in een der lokalen van de open- bare sehoel, 's namiddags 3£ ure. Be zoogenaamde trouwboekjes moeten worden medegebrachl. Ter Neuzen, 6 November 197. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag 21 Novem ber 1917, zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Ter Neuzen, 6 November. 1917. Burgemeester «n Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Minister van buitenlandsehe zaken ontving van Harer Majesteits gezant te Washington het volgende uittreksei van de Amerikaansche wet op den handel met den vjjand, voor zoover deze betrekking heeft op de onzpdigen. Het is onwettig te handelen of een poging te doen om te handelen, hetzij rechtstreeks, hetzij middelljjk, als kooper, verkooper of in eenige andere hoedanigheid met, voor, voor rekening van, ten behoeve van of ten bate van eenig ander persoon,'metvoorkennis of redeljjken grond om te gelooven, dat zoodanig ander persoon en vijand is of een bondgenoot van een vijand of zoodanigen handel uitoefent of daaraan deelneemt, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, voor, voor rekening van, ten behoeve van of ten bate van een vijand of een bondgenoot van een vpand. Het woord vijand, zooals het in deze wet is gebezigd, zal beteekenen elk individu, maatsehap of vennootschap of ander lichaam (body of individuals) van welke nationaleit ook, gevestigd binnen het territoir, daar- onder begrepen dat bezet door leger en vloot, van eenige natie of bondgenoot van een natie, waarmede de Yereenigde Staten in oorlog zijn of gevestigd buiten de Ver- eenigde Staten en zaken doende binnen zoo- danige territoir, en elk lichaam, dat een wettelijk bestaan heeft (incorporated) binnen zoodanig territoir vap eenige natie of bond genoot van een natie, waarmede de Yer eenigde Staten in oorlog zijn of een wettelijk bestaan heeft (incorporated) in eenig land buiten de Yereenigde Staten en zaken doende binnen zoodanig territoir. (St.ct.) Naar aanleiding van de gerachten dat DOOR H. RIDER HAGGARD. Caleb gaf geen antwoord, want hij kende de wraakzucht en de macht van Simeon den Zeloot, die de uitverkoren vriend en het werktuig was van den wtreeden Johannes van Gischala. Met droevige oogen keek hij Mirjam aan. „Gij hebl het zoo gewild, ik kan niets meer voor u doen. Vaarwel!" fluisleixle hij en liet haar aan haar lot over. Daar stond Mirjam alleen in het roode licht der ondergaande zon; met gebonden lianden, een bord waarop haar schande ver- meld word,op haar borst, en als een wild dier aan de marmeren zuil geketend. Zij ging zoo dicht aan de lage borstwering als haar keten veroorloofde, en keek, in den Voorhof van Israel, waar vele Zeloten bijeen waren, om haar te zien. Zoodra zij haar zagen, schreeuwden .en scholden zij tegen haar en wierpen haar met steenen, waarvan een haar aan den schoucier trof. Met een lichten kreet van pijn liep zij zoo ver achteruit als zij maar ton. Hier kon zij den groolen voorhof der vrouwen zien. Hier was slechts een kamp, want, daar de blii- tenste voorhof der Heidenen door de Ro de zand- en grintquaeste zon zjjn opgelost en het telegrafisch# handelsverkeer met Engeland dientengevolge zou worden her- steld, verneemt de Londensche correspon dent van het Persbureau Vaz Dias van het Britsche Mioisterie van Buitenlandsehe Zaken, dat de schorsing van dit verkeer nog steeds van kracht blijft. In aan#luiting met haar berichten over da diitributie van ijzer en staal e« de eischen van Duitschland, verneemt de Tel. nog het volgende De onderhandelingen over de levering van jjzer en staal door Duitschland in ver- band met het bescbikbaar stellen van scbeeps- ruimte duren nog voort. Yan Dnitsche zjjde tracht men deze beschikbaarstelling na den oorlog, te verkrijgen, maar de Nederlsndsche autoriteiten bieden er krachtig weerstand aan. Eenige maatregelen, die door onze regeer- ing in verbancl met de voorrraden ijzer en staal worden overwogen, zijn nog met voor publicatie geschikt. Wei kuunen wy mededeelen, dat in het laatste kwartaal van 1917 in totaal 60.000 ton ijier en staal dbor Duitschland zal worden ingevOerd. Het contract, wsarbij Duitschland zich verband 20.000 ton per niaand te lereren, is wel na 1 October tot stand gekomen, maar zal tot dien datum terugwerkende kracht hebben. Gedurende het loopende kwartaal wordt dus 60.000 ton ijzer en staal onder de h&ndelaren verdeeld. DE ALGEMEENE TOESTAND. Het telegram van de „Associated Press" over de mededdeling van Kerensky, dat Vrij- dagavond ontvangen word, maakie den in- druk, dat de toes land in Rusland zoo wan- hopig geworden is, dat dit land den strijd niet meer kan voortzetten en verwacht, dat nu de geallieerden den last van den oorlog zullen dragen. Het telegram van Lansing scjirijft het.Hbl. verzacht wel de beteekenis van de mededee- ling, die Kerensky aan den bcrich tgever der „Ass. Press." deed. Lansing zegt, !dat noeli uit de officieele mededeelingen, noch uit de geseinde verkla- ring van Kerensky kan worden opgemaakt, dat Rusland op bet pnnt staat zich aan den oorlog te onttrekken. Lansing voegt d,aaraan toe, dat de Amerikaansche regee- ring een dergelijke uitlegging betreurt, en wijst op liet vertrouwen," dat de Ver. Sta ten Rusland betoonden, door een nieuwe leening. Tiqch beslaat er, naar Max Belirmann uit Stockholm aan de „Voss. Ztg." meldt, een ernslige .\\Tijving tusschen Rusland en zijp bondgenooten, over de vredesvoorwaarden. Hij ineent dat op de Parijsche conferentie over die quaestie ernstig zal worden ge- sproken, en dat men dit te Parijs en Lon- den evengoed weet als te Petersburg. Van- daar, zegt hij, de hevige strijd die achtar de schermen wordt geyoerd, over vorm en inhoud der besprekingen, een strijd, die nu al eenige weken duurt. Op 18 October riep Kerensky een minis- meinen was ingenomen, richtten zij hun stonnrammen tegen de muren. Dit werk word gedurende den nacht voortgezet, en tegen den morgen poogden de Romeinen qpnieuw den muur te bestormen. Dit ging echter niet vlhg genoeg, zoodat zij eriets anders op bedachten. Tot dusverre had Titus gcwenscht. den Tempel en zelfs de voorhoven en zuilengangen te sparen, Idocli nu beval hij, de poorten in brand te steken. Onder een hagelbui van speren en pijlen volbrachteu de soldaten dit bevel, en weldra verspreidden de vlammen zich 'over de zuilengangen. De uitgeputte Joden deden niets om ze te blusschen. Wrevelig trokken zij tei'ug en gingen in groepen op het pla- veisel van den Voorhof der Vrouwen zitten. Eindelijk ging de zon op. Nu bluscliten de Romeinen het vuur aan de poort en maakten een wieg over het puin, en Onder aanvoering van Titus zelf, stormden- zij den Voorhof der Vrouwen binnen. De Jodgn vluchtten de trap op van den Nicanor-toren, waar l\lirjam was vastgekluisterd. Zij letten echter niet op haar. Zij hadden wel wat anders te doen, dan te kijken naar een meisje, dat daar omhoog was vastgebonden, tot straf van een misdaad, die aan de mees- ten onbekend was. Zij bezetten rechts en links de muren, en verdedigden de poort, doch klommen niet op het dak waar 'Mir jam stond, wijl de borstwering te. laag was om hen tegen de pijlen ;ler beliegeraars le beschutten. terraad bijeen, waarin liij mededeelde, dat de Duitsche suceessen in de Oostzee, de in- vloed der Bolsjewski, |ea de toenemende anarciiie het noodzakelijk maakten, om op de Parijsche conferentie voorstellen te doen tot herziening der oorlogsdoeleinden en tot bespoediging van den vrede. De ministers Teretsjenko, Werdeefski, Werekofski en Konowalof slemden met dit betoog in. Den 20sten October deelde Tieretsjenko de gehouden besprekingen aan de ,gezanten van Engeland, Frankrijk en Italie mede; de ge- zanten betoogden dat men te Londen, Parijs en Rome de voortzetting van den oorlog nog steeds noodig achtte, zoodat de regeeriUgen moenden niet in nadere overweging van de oorlogsdoeleinden te kiuuien treden. Tevens deelde de Igezanten aan Teretsts- jenko mede, dat de i'arijsche conferentie slechis uit officieele ver tegen wo ordigers zal bestaan, en dat dus underdo hiermede werd Skobelef bedocld, die op last der Sowjet Rusland op de conferentie zou ver- tegenwoordigen niet zoUden' mogen aanwezig zijn. Naar aanleiding hier ran bracht de Engel- sche gezant Buchanan een bezoek aan ke rensky, met wien liij een heftig ondcrhpud had. Buchanan deelde aan Kerensky mede, dat de geallieerden niet van hun standpunt zullen afgaan en dat generaal Alexejef slechts op die voorwaarde aan de Parijsche conferentie zal deelnemen. Ook d'e generaals Roesslci en Broesilof heb ben, op de groote bijeehkomst te Moskou met de leiders der burgerlijke partijen, on- verholen met den burgeroorlog gedreigd, wanneer de regeering van Kerensky deaan- staande Parijsche conferentie tot aanleiding zou willen reman vrv.,- vredesonderliande- lingen Het onderhoud schijnt niet geheel be- vredigend te zijn geweest, want eenige dagen later werd Skobelef bij den Amerikaan- schen gezant Francis ontboden, die de rol van bemiddelaar op zich nam. Francis poogde Skobolef er toe te bren- dat de Sowjet de lastgeving voor de confe rentie te Parijs zou terugnemen; dan zou Skobelef worden toegelaten, om zich van de zaken op de hoogte te stellen. Inmiddels heeft Kerensky een nadere ver- klaring ge.§eveni en gezegd: Rusland heeft in den beginne een groot aandeel in den oorlog gehad, toen Engeland nog slechls aan de voorbereiding was en Amerika als toeschouwer ter zijde stond. Daardoor lieeft Rusland Engeland en Frankrijk gened. Rus land heeft van den beginne af gevoehten; het is nu uitgeput en heeft het recht te eischen, dat thans de geallieerden den last zullen dragen. Een omzetting en een uitbreiding dus van hetgeen aanvankelijk was gemeld. Aan het westelijk front hebben de Duit- schers, bij den Chemin des Dames,, een ge- deelte hunner linie achteruit gebracht. Dat wil zeggen, een gedeelte der linie, dievoort- durend onder Fransch vuur is geweest, vol- komen in elkaar is geschoten, en bovem dien aah Fransch flankvuur zou zijn bloot- gesteld is eenige kilometers achteruit ge bracht. Na de hevige Fransche aanvallen, waar- bij de Duitschers lot achter het Aisne-Oise- kanaal werden teruggedrongdn, was het daar aan sluilende gedeelte der linie, van Filain tot Juvincourt, blootgesteld aan flankvuur, en was het dus te verwachten, dat de Duit schers zich daarin niet zouden kunnen hand- haven. Zij moeslen dit gedeelte dus achter- De Romeinen zagen haar echter wel, en een der soldaten school een piji af tegen de zuil; de pijl stiet af tegen het mariner en viel aan haar voeten. De soldaat werd ge bracht voor een ruiter in prachtige wapen- rusting, met een purperen mantel erover been, waarscliijulijk Titus zelf, en Mirjain zag aan zijn gebaren, dat de generaal loor- nig lot den soldaat sprak. Nu werden er geen pijlen m'eer op haar afgepchoten, en Mirjam 'begreep, dat hun nieuwsgierigheid was opgewekt door het zien van een geke- tende vrouw op een poort, en zij er niet aan dacbten haar kwaad te doen. De Augusluszon straalde aan den onbe- wolkten liemel, totdat de lucht boven de Tempeldaken trilde, en alien die buiten waren, zooveel mogelijk de schaduw op- zochten. Mirjam kon dit niet doen. In den vroegen morgen en laat in den namiddag valid zij een \veinig beschutting in de smalle streep schaduw van de zuil waar a an zij was vastgeklonken. Doch al de andere vreese- lijke uren lag zij in de brandende hitte, zon- der een druppel water om haar dorst le lesschen, totdat eindelijk de avondkoelte kwam. De Romeinen deden wel geen aanval, doch zij gingen voort, met behulp van hun katapulten hun zware pijlen en steenen in den Voorlipf van Israel te werpen. Mirjam zag liet en het leidde haar eenigszins af van haar eigen toestand. De groote steenen deden de meeste sch'ade, aan muren en pla- uitbrengen, ook om de aansluilingte be- houden met de pest van het front. Het is bij deze verplaatsing der linie al leen maar merkwaardrg, dat zij geheel on- gemerkt is kunnen geschieden, en dat de Duitschers daarbij niet door de Franschen zijn verontrust, De Duitschers hebben nu een hoogte-linie bezet, en de verlaten stel- ling voor de hoogte-linie overgelaten aan den generaal Petain, die nu dus bij zijn nieuwe aanvallen de hellingen onder het vijandelijk vuur moet beklimmen. Van de andere fronten is niet veel nieuws te vertellen. In de vlakte van Venetie wordt de opmarsch naar den Tagliamento door de Oostenrijksche en Duitsche legers voort gezet. Aan den oostelijken oever der rivier zijn geen Italiaansche troepen meer, maar ide rivier is tot nog toe niet door de Cen- tralen overAchreden. Blijkens een Havas-bericht Zijn tlians Fransche en Engelsche troepen aan het Ita liaansche front aangekomen. Zooals reeds was vo-orzien is dr. Michaelis ontheven van zijn ambt als Rijkskanseliar en Pruisisch minister-president en wordt hij in beide functies vervangen door dpfi Beier- schen staatsminister graaf Hertling. Wat van dezen te wiachten is, kan eerst blijken, nadat hij de noodige wijzigingen in de bei de lhinisleries, in het Rijk en in Pruisen, heeft gebracht en nadat hij zijn program- redevioering in den Rijksdag heeft gehou den. De „K6Iu. Ztg." verwacht, dat dit laat ste zal geschieden in antwoord op een in- terpellatie; waarschijnlijk komt de rijks dag ongeveer half November voor de be- handelhig dezer quaestie bijeen. De meerderheidspartijen zien, volgeps het „Tageblalt", de komst van von Hertling aan het Rewind zonder geestdrift tegemoetzjj zullen echter diens nadere verklaringen af- wachten. De sociaal-democralen blijvenkoel en afwijzend; zij laten de verantwoordelijk- lieid voor wat nu komen zal aan de burger^ lijke partijen. Het voordeel daarvan is, zegt de „Vorwarts", dat de socialisteh nu hun vrijheid van beweging herkrijgen en als op- positie kunnen optreden. De conservatieven zijn niet erg tevreden met de besprekingen, die von Hertling, voordat hij zijn ambt aan- vaardde, met de leiders der partijen heeft gehouden; dat heeft veel van parlementa- risme en mag, naar de „Kreuz. Zeitung" uit- eenzet, geen regel worden. Thans stond de candidatuur-von Hertling onder omstandig- heden, die zulk een optreden, als uitzonde- ring, liegrijpelijk maakten. Voorts verwacht men van' oonservatieve zijde, dat door de ver- schuiving van het evenwicht in den Rijks dag, en de splilsing in de meerderheid, ten- gevolge van het uitteeden der sociaal-demo- craten, minder democratische eischen aan den Rijkskanselier en de regeering zullen worden gesteld. Het verwachte optreden van dr. von Payer als vice-kanselier, en nog meer dat van den nationaal-liberalen afgevaardigde dr. Fried- berg als vice-president van het Pruisische ministerie, wordt door de linkerzijde aan- gezien Als een waarborg voor de spoedige invoering van de Pruisische kiesrechther- vorming. Maar overigens valt van de wijziging van het kanselierscliap in Duitschland weinig anders le zeggen, dan dat het optreden van dr. Herlling even ongemoliveerd is, als dat van dr. Michaelis drie maanden geleden. Het blijft voorloopig af te wachten, wat het beteekenen kan voor de toekomst. veisel. Soms ook kwamen zij midden in een menscliengroep terecht en verpletterden al wien zij troffen. In den Voorhof bevond zich ook de krankzinnige, die Mirjam en haar reisgezellen bij hun komst in Jcruzalem had verwelkomd met zijn woeste profelische kreten. Ook nu klonk het telkens van be- neden: „Wee, wee Jeruzalem! Wee de stad en den Tempel!" Een oogenblik zweeg hij. Plotseling zag Mirjam, lioe hij de armen wijd uilbreidde, en toen met doordringende stem riep: „Wee, wee over mijzelf!" Een groote steen trof hem en wierp hem op den gi-ond, waar hij bleef liggen om niet weer bp te staan. Ee ,nacht bracht overvloedigen dauw, die Mirjam's lichaam en kleederen bevochtigde en zicli afzette op de zuil, zoodat zij de druppels kon aflekken, wat haar verfrischte en haar lijden eenigszins dragelijker maakte. Zij sliep ook een weinig, lioewel steeds door droomen on [rust. De nieuwe dag bracht een dichlen novel, waarvoor Mirjam dankhaar was, .omdat zij voor de tweede maal geen dag van branden de zon had kunnen doorslaan. Ook Caleb maakte gebruik vail deii nevel om zoo dicht mogelijk de poort te naderen en een linnen zakje met een lcderen flesch wijn en water en een lieschimmelde broodkorst naar boven te werpen. Het viel bijna vlak voor Mir jam's voeten. Met. de land en kon Mirjam liet koord losmaken en grelig verslond zij liet brood, daukbgar dat Caleb op deze ge- De correspondent van de „Assoc. Press" te Petrograd had een londerhoud met Kerens ky en vestigde diens aandacht op de zoo tegenstrijdige berichten over den toestand in Rusland, welke in Amerika worden ge- publiceerd. Verder vroeg de correspondent of Rusland nu eigenlijk buiten den oorlog stond. Kerensky antwoordde lachend: Dat is een belachelijke vraag. Rusland neemt een zeer groot aandeel in den oorlog. Toen liet reeds streed, bereidde Engeland zicli nog voor en keek Amerika slechts toe. Rus land heeft in den aanvang het geheele ge- weld van den strijd moeten verduren en. redde aldus Engelahd en Frankrijk. De lieden die beweren dat het niet meer aan den oorlog deelneemt hebben een kort ge- heugen.' Wij hebben van den beginne af gevoehlen. Wij zijn nu uitgeput en hebben. recht om te verlangen dat de geallieerden den zwaarsten last nu op liun schouders zul len nemen. De Amerikaansche Minister Lansing voeg- Jde nog aan zijn verklaring in zake het onder houd van den correspondent van de Assoc. Press" met Kerensky, toe: ,,Onze eigen in- lichtingen toonen dat de voorloopige regee ring le Petrograd de problemen, die zich voor haar voordden, met energie heeft ter hand genomen. Kerensky en zijn regeering wel verre van iaan cntmoediging to.e Legeven, zijn nog bezield met het vaste besluit om al de hulpmiddelen van Rusland te organi- seeren voor den weerstand en om den oor log tot een zegevierend einde te brengen. En tevens geven onze regeering en hare bondgenooten Rusland alien mogelijken steun. FRANSCHE SI CCHSSEN. De gevolgen van de Fransche overwinning bij Malmaison hebben niet op zich laten wachten. De Duitschers bedreigd op hun rechter- vleugel, liggend onder den druk der Fran sche infanterie en het vernielend vuur der artillerie, die zonder tusschenpoos hun ver- dedigingswerken ten Zuiden van de Ailette, bestookten, zijn gedwongen geworden den Chemin des Dames op te geven, waaraan zij zich sinds 6 maanden vastklampten. Op een front van een twintigtal kilo meters van de Froidmont-hoeve tot ten Oos.- ten van Craonne hebben de Franschen de Noordelijke hellingen van den Chemin des Dames afdalende, de Duitsche posities. bezet over een diepte, welke op sommige plaatsen meer dan een kilometer bedraagl. De dorpen Courtecou, Cerny, Laonnois, Ailles en Chevreux zijn door de Franschen bezet. De Fransche patrouilles, die contact houden met de Duitschers, hebben de Ailette bereikt tusschen Braye en Laonnois en Cerny. CHINA'S HULP, De Chineesclie regeering heeft aan Enge land negen vijandelijke schepen, totaal me- tend 30.000 ton, overgedragen ten gebruike door de geallieerden. DEPORTATIES IN BELGIE Volgens een Havas-bericht uit te Havre zijn alle mannelijke inwoners van 17 tot 45 jaar uit de plaatsen tusschen Kortrijk en Deynse, op 28 September weggevoerd met onbekerude bes lemming. Uit de omstreken van Brugge zijn alle mannen van 16 toit 40 jaar, gedwongen tot bet verrichten van milifcaire werkzaamlieden. dachte was gekomen. Uit de flesch drinken kon zij niet, daar zij haar handen met kon gebruiken om de kurk eraf te nemen, zoo dat de dorst haar hevig bleef kwellen. De vergulde punt op de zuil was met ijzer en hoeken bevestigd. Opeens kwam Mirjam op het denkbeeld, dat zij op dien scherpen kant van een der hoeken, die min of meer uitstak, misschien het koord zou kunnen doorvijlen, waarmede haar lianden waren vastgebonden. Met den rug tegen de zuil staande, begon zij liaar werk, dat slechts zeer langzaain kon gaan, daar de lastige liouding haar te veel vennoeide, en liaar armen, door het schuren tegen het mariner, ontveld werden. Nu en dan schrei- de zij van de pijn, dooh zij hield vol, en toen de nacht viel, was het koord doorgezaagd. In den nevel waagden de Romeinen ziph tot dicht bij de poort en riepen haar toe, wfaarom zij daar was vastgebonden. In de Latijnsche laal, die zeer weinig Joden ver- stonden, riep zij terug, dat zij gestr.aft werd. omdat zij een Romein had lielpen vluchten, en zij meende te zien, hoe een der soldaten iefs titan een officier vertelde, die daarop eenige bevelen gaf. (Wordt vervplgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1