ALGESEEH NIEUWS- EN ADVERTENTIE8LAD VOOR ZEEOWSGH-VLAANiJEREN. No. 8603. Donderdag 1 November 1917 57® Jaargang. De Oorlog. jm m IB m ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN: Telefoosi Bit Bias! Yirse&tjst iaasi^", WsgMsiag- 01 VrBdspvasd, litgezoifort Feist&agti, hy d§ Firs??? P. J. YAH DE SANDI t§ Tsrlaazsi. Maximumprijs Zout. SIHNENLAHD. rmmmswvxsf- 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-lndie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buifen Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecfeuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.1 Ck Bi] dil"@ete opgaaf van driemaai plaatsing derzelfde advertentie word! ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 HUT op den dag der uitgave, De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, ingevolge circ. No. 550, Afd. Crisiszaken, dato 27 October 1917, de volgende maximum-kleinhandelprijs voor geraffineerd zout van 13ll3 cent per K.G. en 7 cent per 1/3 K.G. Ter Neuzen, 80 Oct. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. EU1ZINGA. Dr. A. Kuyper. Een van Holland's eerste Staatslieden, eeu man, even verafgood door velen in eigea kring als bestreden door politieks tegenstanders, de ond-Minister Dr. A. Kuyper, leider der anti-'revolutionaire partij, vierde Maandag gezond en krachtig, zya 80en verjaardag. Dr. Abraham Kuyper werd 29 October 1837 te Maassluis geboren, waar zijn vader predikant was. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en in de letteren en promoveerde met een proefschrift op Calvijn. Dr. Kuyper was achtereenvolgens predikant te Beesd, Utrecht, Amsterdam een zeer gevierd predikant. Wanneer by sprak was het kerkgebouw vol. In 1872 nam hij de redactie van't anti- revolutionnaire orgaan //do Standaard" op zich. De oprichting van de Vrije Univer siteit te Amsterdam was min of meer een werk van zijn hand. Hjj is er vele jaren hoogleeraar en rector geweest. Van 1874 tot 1877 zat Dr. Kuyper voor Grouda in de Tweede Kamer, in 1894 boos het district Sliedrecht hem en in 1901 werd Dr. Kuyper, nadat hij de zijnen bij de stembus tot de overwinning had geleid, tot het ministersambt verheven. In het Kabinet, naar hem genoemd, be- kleedde hij de portefeuille van Binnen- landsche Zaken en tevens het voorzitterschap. Het jaar 1905 bracht Holland een ander, liberaai bewind. Kuyper ging toen reizen. Een bel&ngrijk reisverhaal van zijn hand zag later het licht. In 1909 bracht bet district Ommea hem in de Tweede Kamer, doch drie jaar later veriiet Kuyper's lands vergaderzaai, wegens een gebrek aan zijn geheor. In Juli 1912 koos Zuid-Holland hem tot lid der Eerste Kamer. Dr. Kuyper heeft, naar bekend, zeer grooten invloed in zijn party gehad. Hg heeft dien nog steeds; en een voorrecht zal'tzyn mannen geweest zgn den bejaarden leider heden, in den avond van zgn leven, hun eerbiedige hulde te brengen. Dat talloos velen in den lande den grijzen Staatsman zouden komen gelukwenschen, was te voorzien. De vertrekken van den 80jarige in diens woning aan de Kanaalstraat bleken veel te klein om alien te bevatten. Bij groepen moesten de in de vestibule wachtenden worden binnengelaten. 's Middags, kwam o. m. een comite uit organisaties op sociaal en politiek terrein, die rechtstreeks de vruchten zijn van zijn arbeid of daardoor gesterkt en uit kringen van vrienden en geestverwanten, den jarigen staatsman, bij monde van den oud-gouver- neur-generaal ldenburg, huldigen. Spreker deelde Dr. Kuyper mede, dat het comite besloten heeft op dezen feestdag een fonds te stichten voor de instelling van een Kuyper-katheder aan de Vrije Universiteit, speciaal bestemd voor de bestudeering en uitbreiding van de beginselen, waaraan de kracht van het leven van den jarige is gewijd. Prof. Dr. F. W. Grosheide heeft namens een' comite van oud-leerlingen en leerlingen der Vrije Universiteit het ontwerp van een gedenkraam aangeboden. Dit raam bestaat uit 4 ramen met 4 bovenlichten.' In de bovenlichten zijn aaDgebracht de afbeeldingen van het tegenwoordige gebonw der V. U., de portretten van de professoren Rutgers, Kuyper, Woltjer en Fabins (de oudste hoogleeraren) en een gezicht op het ministerstorentje (Hooger Onderwijswet). De 4 beneden ramen zijn alle in drie groote onderdeelen verdeeld. De bovenste rij doet symbolisch aanschouwen de 4 facul- teiten, waarin thans- aan de V. U. onder- wijs gegeven wordt. t. w. medicijnen, theologie, letteren en rechten (mannen en vrouwenfiguren) met bijbehoorende em- blemen. mmmmum De middenrij geeft het beeld van de kracht en de wijsheid (een ridder en vronwen- figuur met zwaarden, schild des geloofs en met den wil en het Boek der Wijsheid). De beide middenvakken stellen voor de stichting der V. U. (redeSouvereiniteit in eigen kring) en de laatste overdracht van het rectoraat door Dr. Kuyper (rede Evolutie. Dezt 4 voorstelliagen zijn omgeven door de wnpens van Maassluis, Beesd, Amster dam, 's Gravenhage, Oranje en Nederland, als- ede van het zegel der V. U. (maagd ir*° uin), het zegel van het studentencorps er V. C (twee geuzen) en de initialen V. U. In de benedenrij staan in de binnenramen lie woorden „Aan Dr. A. Kuyper door Ond- Le rlingen en Leerlingen der V. U. op zijn tachtigsten verjaardag 29 October 1917." In 'e beide buitenvakken werden geplaatst De 'aaier en De Maaier. E algemeene mot.ief van randversiering is de clivia. Het ontwerp is vervaardigd door den heer L. Tk. Asperslag, directeur der naaml. venn. Crabeth te 's Gravenhage. In den loop van den dag werd door den jubilaris het volgende telegram van de Koningin ontvasgen //Bij dea voor u zoo gedenkwaardigen dag stel ik er prijs op, u mijn welge- meende gelukwenschen aan te bieden. Wilhelmina". Ook de Koningin-moeder heeft van haar beiangstelling doen blijken, dooi haar ka- merheer, Jhr. Mr. A. G. Schimmelpenninck, op te dragen, haar gelukwenschen aan Dr. Kuyper over te brengen, van welke opdracht deze zich in den loop van dsn middag kweet. Voorts ontving de 80jarige een fraai bloemstuk, van paltnen en begonia's van den Duitscheti Keizer, vergezeld van het volgend schrgven: //Seine Majestat der Deutsche Kaiser wunscht Seiner Excellenz Herrn Staatsminister Dr. A. Kuyper Gliick und Segen zum 80 Geburtstage". Een aardig moment was het, toen te 4 uur de eveneens 80jarige heer Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, de leider der christe- lijk-historische Unie, Dr. Kuyper persoonlgk zijn gelukwenschen kwam aanbieden. Van de vele Regeeringspersonen, oud- ministers, Kamerleden, kerkelijke autori- teiten, enz., die den Staatsman nog de hand kwamen drukken, noemen wij Ministers Cort van der Linden, Rambonnefc en Leiy, oud-ministers Kolkman, Coign, Harte en Loeff, voortz de Oostenrijksche gezant Graaf Szeckings, een deputatie uit de Unie-Liberale Kamerclub, bestaande uit Mr. Van Raalte en prof. Eerdmans, een deputatie uit het bestuur van den Ned. Journalistenkring, bestaande uit de haeren D. Hans, onder- voorzitter en G. C. van As. secretaris, de griffier der Eerste Kamer, Mr. Zillesen, de president der Tweede Kamer, Mr. D. Fock en vele deputaties van politieke en kerke lijke vereenigingen. Dr. Kuyper, die, zittend onder de palmen, in voile gezondheid recepieerde, omringd door zgn kinderen en kleinkinderen, be- antwoordde in hartelijke bewoordingen elke tot hem gericbte toespraak. Maximumprijs van petroleum. Door B. en W. van Soest is namens den gemeenteraad aan den Minister van L., N. en H. een uitvoerig schrijven gericht, waarin met den meesten aandrang wordt verzocht het daarheen te wiilen leiden, dat de maxi- mumpiijs van petroleum aanzienlijk worde verlaagd of indien dat onmogelijk mocht zijn, de petroleum te willen opnemen onder de regeeringsgoetjeren en deri in art. 2 der distributiewet 1916 bedoelden prijs te stel len op b.v. 20 cent per L. Aan alle ge- meentebesturen in Nederland is een afschrift van dit schrgven verzonden met verzoak aan den Minister een adhaesiebetuiging te willen inzenden. Aaninaning tot berusting. In de R--K. kerken in ons land is Zondag een schrgven voorgelezen van den aartsbis- schop en de bisschoppen van Nederland, waarin de Katholieken, met het oog op de moeilgke tijden, die de oorlog doet beleven en op de ontberingen, die men zich moet getroosten en die zich in den aanstaanden winter zeer zeker nog heviger zullen doen gevoelen, worden aangemaand tot nederige berusting in het harde lot dat hen treft en worden opgewektom de bittere beproevingen, die Ged'i Voorzienigheid over ons laat neer- komen, met gelatebheid te verduren. Met nadruk wordt er op gewezen, dat 5e overheidsmaatregelen, waarbij in deze hachelijke tgden buitengewone lasten wor den opgelegd,g«nomen worden in het algemeen belang, dat de strekking der maatregelen betreffende levensbehoeften is, alien gelgke- lgk de lasten van den oorlog te doen dra gen en vooral te voorkomen, dat minder gegoeden geheel aan gebrek worden prijs- gegeven. Met alien aandrang wordt derhalve den geloovigen verzocht de overheidsmaatregelen al treffen ze soms gevoelig, te eerbiedigen en zich in dagbladen en op vergaderiDgen te onthouden van verbitteringwekkende critiek en van het stellen van onbillijke eischen. De aartsbisschop en de bisschoppen vertrouwen integendeel, dat ieder naar het vermogen de overheid zal steunen bij het volbrengen der zware taak, die haar thans op de schouders rust en die, naar zg vreezen in de naaste toekomst nog zal verzwaard worden. Yalsche zilverbons. De Minister van Financien brengt ter kennis, dat opnieuw valsche zilverbons van 2,50 zgn aangetroffen. Dezevalsche bons hebben een onduidelijken blauwachtigen ondergrond, terwgl de cijfers 2,50 in den onderdruk niet voorkomen. Overigens zgn deze bons vrij goed nagemaakt en dikwijls voorzien van een, hoewel niet onberispelijk, met vet nagebootst watermerk. De valsch- heid der bons is intusschen aanstonds te onderkennen aan een drukfout in de W van het woord ffTwee." Terwgl bg de echte zilverbons de binnenste beenen van de W gekruist zijn, is dit bij de bedoelde valsche bons niet het geval. Aangezien valsche ziiverbons niet door het Rijk worden vergosd, zal het publiek, ter voorkoming van geldelijke schade, goed doen, nauwkeurig op de hem aangeboden bons toe, te zien en deze, indien zij ken- merken van vervalsching vertoonen, t« weigeren, of wel, zooveel mogelijk met in- lichtingen omtrent de herkomst, bij den agent van het ministerie van financien te Amsterdam (Korte Spinhuissteeg no. 3) of bij een der betaalmeesters aan te bieden. (St.ct.) Te 's Heerenberg is Vrijdagavond de vervaardiger der te Deventer in omloop zijnde valsche zilverbons aangehouden. De man, een Duitscher, zekere W., bekende, echte bons te hebben gefotografeerd en daarna valsche te hebben gemaakt. Met de drie reeds eerder te Deventer aangehouden medeplichtigen is de valsche munter ter be- schikking van de justitie gesteld. Aankoop van Nederl. vliegtuigen in Zweden. De correspondent van de „Morning Post" te Stockholm verneemt, dat de Zweedsche autoriteiten toegestaan hebben de plaatsing van een groote besteiling vliegtuigen en 260 vliegtuigmotoren door Nederland bij verschillende Zweedsche fabrieken. Uit Nederland is een commissie naar Zweden op weg om de onderhandelingen tot een eind te brengen. Een lading koffie en tabak aangekomen. Met het Nederlandsche stoomschip „Aga- memnon" van de Kon. Nedefl. Stoomboot- maatschappij is na geruimen tijd weer eens een lading koffie en tabak te Amsterdam aangekomen. Zondagsrust bij de Post. Naar het Maandagochtendbl. van welin- gelichte zijde verneemt moet dezer dagen aan de verschillende departementen van alge meen bestuur een rondschiijven verzonden zgn, waarbij de medewerking wordt inge- roepen om, indien maar eenigszins mogeigk na Zaterdagmiddag 12 uur geen dienst- brieven meer te verzenden. De bedoeling van deze circulaire is blgkbaar, dat thans ook van regeeringswege krachtig zal worden meegewerkt om zoo spoedig mogelijk tot invoering van de Zondagsrust bij de poste- rijen over te gaan. Het dreigende gevaar. De heer W. F. J. H Bouwman, architect te Breda, doet het volgende denkbeeld aan de hand om buitenlandsche vliegers opmerk- zaam te maken, dat zij boven ons grond- gebiod zgn Men profiteere b. v. van groote, platte grintdaken van aaneengebouwdeheereuhuizen enz. nahij bruggen en stations, en plaatse op die platten, die dikwijls 8 a 12 Meter breed en 40 a 60 Meter lang zijn, het woord //Holland," zoodat elke letter een lengte heeft van zeven a tien Meter. Deze letters zgn als voigt gemakkelgk te maken men plaatse in het gHnt strooken op hnn kant op de twee kantlijaen van de blok- letter, vulle de inwendige ruimte van de letter, die 75 c.M. a 1 Meter braed is, op met witte, gewasschen griDt, vervange het overige grint op het dak door stuk geslagen klinkers op llJ3 a 2 c.M. in 'tvier- kant zooals die welke voor betonwerk gebruikt worden en doope die steenslag in gloeiend asphalt of teer. Men heeft dan heldere, witte letters op zwarten grond, die op duizenden meters afstand gelezen kunnen worden. Onze vlisgers zouden door een vlucht zich kunnen overtuigen of dit middel ten voile aan de verwachting voldoet. Dit herkenningsmiddel vereischt in jaren en jaren geen onderhoud en de kosten van het aanbrengen zgn miniem. Een lang pannendak of in elkanders ver- lengde liggenden schuine daken leenen zicb b.v. om met witte verglaasde pannen het woord Holland" in te dekken op zeven dito naast elkander staande buisjes op een dorp, plaatse men op elk huis een reuzen- letter't schoone moet desnoods tijdelijk wijken ter voorkoming van lev8nsgevaar. Voor den nacht kan men snoeren electr. lichtjes over de letters aanbrengen. Bg gernis aan een centrale kieze men een plaatsing nabg fabrieken die 's nachts wer- ken. Het licht behoeft alle nachten niet te branden, men ontst«ke het als men vlieg tuigen hoort, hun komst vresst en als ze gesignaleerd zgn door een telkens in- en uitschakelen zal oogenblikkelijk de attentie van de vliegers getrokken worden. DE ALGEMEENE TOESTAND. De debacle van de Italianen is een van de ergste militaire rampen die de Entente tot dusrer heeft getroffen en het meest verbazingwekkende van de gebeurtenissen aan de Isonzo is de snelheid van den Duitsch- Oostenrijkschen opmarsch. Woensdag begon de groote aanval in de streek van Tolmein en vier dagen later zijn de Italianen beroofd van de bsrgstellingen die zij na 2y2 jaar hard werken hebben veroverd. Al het op den vijand veroverde gebied is weer verloren. Zij zgn verjaagd van de bergen van den boven- enmiddeD Isonzo, Gorz en Monsalcene zgn weer in handen van de Centralen. En deze hebben, na den overtocht over de Isonzo, de Noord-Italiaansche vlakte bereikt voorbij Cividale. Een ontzagwekkend aaatal ge- vaDgenen (100.000) en eeD ontzaglijken buit aan kanonnen (700), viel in handen der overwinnaars. Ondanks het feit dat het Italiaansche legerbestuur, na de werkloosheid der Russen, er op veorbereid was dat de Duitschers een aanval op het Italiaansche front zouden probeeren, hebben de Italianen zich nog laten verrassen. Het lijdt geen twjjfel of de Centralen hebben den eersten stoot zoo krachtig en onverwachts toegebracht, dat de Italianen er, van den aanvang af, door in verwarring geraakten. De oprolling van het Italiaansche front van Noord naar Zuid gelijkt veel op de Roemeensche ddbacle- en het beet dat de bekende Duitsche legeraanvoerder Von Mackensen, die eeD groot deel van Roemenie veroverde, ook thans met de leiding van het Sroote offensief tegen ftalie is belast. •aarbij woonde de Oostenrijksche Keizer in de afgeloopen week een deel der krijgs- verrichtingen bij. In Duitschland en Oostenrijk verwacht men van de Italiaansche nedevlaag groote gevolgen. Volgens den Weenschen corres pondent van de //Kfiln. Ztg." verwacht men zelfs dat ItaliS er door buiten gevecht gesteld zal worden, hetgeen een sterken politieken terugslag hebben zal, betgeea reeds merk- baar wordt door den val van het kabinet- Boselli. De- toestand is volgens de jongste com munique's der Centralen nu deze, dat hun troepen onweerstaanbaar voortrukken in de Venetiaansche hoogvlakte. De Italianen zgn over den Isonzo achteruitgetrokken, het 2e en 3e Italiaansche leger zgn in vollen aftocht, van het gebergte tot aan de zee achtervolgd door de Centralen. In het Italiaansche legerbericht wordt de doorbraak geweten aan de hevigheid van den aanval en gebrek aart weerstandsver- mogen van sommige deelen van het 2e leger. Erkend wordt dat andere troepen er niet in siaagden den vgand tegen te houden. De ondernomen tegenaanvallen hebben tot niets geleid. J vOnze linie," zoo zegt het Italiaansche legerbericht van 28 dezer, //wijkt volgens het vastgestelde plan terug," maar elke verwgzing naar het formeeren vaa een nieuwe linie ontbreekt, naar het schijnt willen zij aan de Tagliamento stand houden. Udine is reeds door de Centralen veroverd en zij rakken naar den bovenloop^ der Tagliamento op. Maar al hebben de Italianen nu aan de Isonzo een zware nederlaag geleden, zij zgn lang nog niet voor goed verslagen, schrijft de N. R. Crt. Al hebben ze het aan de Isonso niet kunnen houden, aan de Tagliamento is dat missehien wel moge lijk. De Temps hoopt al, dat de Taglia mento een Italiaansche Marne zal worden. Evenals bet Journal de Debate spreekt dit blad van hulp, die de geallieerden aan die rivier den Italianen zouden verleenen. Wij verwachten van die hulp in den eersten tjjd niet veel. De meest voor de' hand liggende en afdosnde hulp voor de Italianen zou een geweldige acfie der ge allieerden aan het Westelgk front zgn. Voordat nu achteraf een expeditie is ge- organiseerd en heelemaal naar de Taglia mento gedirigeerd, zal heel wat tijd ver- loopen. Zal zij op tijd komen, dan kan zij niet groot genoeg zgn om invloed op den uit- slag van den nieuwen slag uit te oefenen. Is zij wel sterk genoejj, dan kan zij dat evenmin, daar zjj dan niet op tijd komen kan. Een officiens Renter-berieht zegt, dat de z/hoogste Italiaansche militaire kringen" de warmste ingenomenheid aan den dag leggen over Reuter's aankondiging nopens stappen, door de geallieerden gedaan om de Italianen bij te springen. Dit is onge- twijfeld zeer beleefd van de Italiaansche heeren. En, zoo verneemt men verder, die hulp zal niet alleen- alle gevaar afwenden, maar tevens de geallieerden in staat stellen gebruik te maken van //de mooie gelegeuheid," het Oostenrgksch-Hongaarsche leger, hetwelk voor het eerst in het open veld is verschenen, een waarlijk beslissenden slag toe te brengen. Dit is toch de beleefdheid zoozeer overdrijven, dat zij maar heel weinig meer van sarcasme verwijderd is. MeD denke aan Servie de hulp kwam,. maar na dat het pleit was beslist en zij was ook niet stark genoeg om den toestand te herstellen. Of het handhaven van de troepenmacht in Saloniki ten slotte wel een voordeel voor de entente is geweest, is door mannen van gezag in twijfel ge trokken, Roemenie is door de Russen bij— gestaan, nadat reeds Walachye verloren was. En toch was Roemenie ten oorlog gegaan, vast rekenend op Rusland's onmiddellijke hulp. De Engelschen konden niet meer doen dan eenige gepantserde auto's en een verwoestiDgscommissie zendeu. Steun van de bondgenooten voor de Ita lianen zou afdoende hebben kunnen helpen, als daze reeds nu in voldoende mate aan- wezig ware geweest. (Artilleristische stenn hadden zij reeds.) Nu achteraf zal het niet veel verschil uitmaken. Yoor de strijd om de vlakte van Venetie teD miBste Diet. Of zou missehien de entente met de mogelgkheid rekening houden van een zoodanige militaire ineenstorting van Italie, dat de centralen door de Po-vlakte op de Westelijke Alpen zouden kunnen aanrukken en het Zuiden van FraDkrgk (het Rhone-dal) bedreigen Moet met een dergelijk Napoleontisch plan rekening worden gehouden, dan isnataur- lijk niets wat voor Italie gedaan wordt, verspilde moeite. Op het oogenblik echter naderen de centralen zooals gezegd nog slechts de Tagliamento. Het spoorwegknooppunt Udine (een kleine 20 kilometer daarvoor gelegen) is gevallen. In het Noorden wgken de Italianen tot aan den Plockenpas (tus- schen Mautben en Tolmezzo). Zij zullen daar een acbterwaartsche zwenking door de bergen moeten maken, die niet zonder moeilijkheden is. Een verdedigingslinie aan de Tagliamento steunt op twee groote spoorwegen, zij is alleen te verdedigen, als er strijdkrachten genoeg beschikbaar zgn'om een flankaanval (tot afsnijding van de spoorwegen) uit het Noorden te verhinderen. In Duitschland schijnt een tijd van groote spanning zgn einde te zgn genaderd. - Tzzjrfiatrn 5«r>-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1