Conmissionnairs. 416" Staatsloterij. N. V. Eieta. Rotterdam Beestiaal ML mma&m llflifill®1 T G I P T F ROTTERDAMSCHE BAJTEVEREEITiaiirG TOT DEN KOERS van 100 pCt., van De Nationale Bankvereeniging, ITEU2EN, I Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding. 1 I Wegenkaart voor Zeeuwsch-Vlaanderen. s looper ij. S"stte Kostgangers. Firma L GABH1ELSE. - Middalturg, VAN HEEL Co., Onze Carbid Kamerlampen St. V. ^Bieta". m twee perceelen BOUWLAND Algemeene Sciiippersbond j i0.GG3.C00,- SpCt Cum. Pref. Winsfdeelende Commanditaire Aandeelen Wm. H. 8V8ULL£R Co. te s-Gravenhage. VierkanteKEUKENKACHEL, CENTRAAL KLEEDINGMAGAZIJN U koopt yum KOORTSPOEDERS IT ©erkaaiea Sdiouwbiirgzaal Bellevue Het levende Lijk, CentraletokenJerNeuzen. MAH0NIE-, NOTEN- en EIKEN LINNENKASTEN, SECRETAIRES geheelfi AMEUBLEMENTEN voor SALON, W00N- en SLAAPKAMERS. Herdenking Kerkiiervorming, CREDIETVEREENIGING In Sacharine. Openbare Vorkooping ■■■Nl Prijs 35 cent. Franco per post 38 cent Firma P. J. VAN DE SANDE, eene flioke Dienstbode, ADVERT ENT'EN Dankbetuiging. Da Regeerings-Cominissaris belast net da RiiksgraanTerzamaling in Zealand, Zeenwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij. JAN SCHiCBLE Wz. H.H. Landbouwers P.J. DAALHUIZEN Co Eeeuwsche Voeder. Kunstmesthandel v/h 8, M, B00GERD Bijkantoor Ter Neuzen 'L. F. KAIJSER, Ter Neuzen. J. BAAKT BGOGEBD, Groenendijk. J. VAN DOES LIAR, Lamswaarde TH, VOEf, Hulst, J. GOOSSEN, Axel Qpeobare Yerkoopsng. 132 Olmenboomen, 100 Canadaboomen, Openbare Vorkooping. Openbare Yerkoopiog. 6000 Sparren, 4000 bos Sparresnoei, De 71/2 °/o zijn verhoogd. A A, 3. JL X Sj in stukken van 1.000,- elk DONDERDAG I NOVEMBER 1917, des nam. 4 uur. Kaikblusscherij - Siooperij JEKKERS - DEMISAISONS - ULSTERS JONGEHEEREN- en KINDEBJEKKEES en OVERJASSEN MOTOEJEKKEES. Ls van Waesbsfghe^Jansseng. DENNEN BL0KJES. CARBIDLAMPEN, WAAROM WILDSCH1ETING geteekend door dhr.fl. ffJ.y.d.REIT, in Seven bnreelambtenaar bij den Prov.Waterst Meest volledige kaart voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten. Een solide gesckikte WOONWAGEN, Maandag 5 November PAKHUISKNECHT. eene HUISH0UDSTER. X_i _A. Gr JBJ p b ijt z b JST. Prijs 20 cent. Electr. Zaklantaarns en prima 4> en 6uurs Batterijen Electr. Rijwielamp met dynamo. A. F. MANNAERT-GEERS. Getrouwd TJEPKO VAN BOPSSUM WAALKES MARIE VAN LEUWEN. _Soerabaja^ 22 0ctober ig,7 Loenmadjang Ondergeteekende betuigt zijnen wel- gemeenden dank aan de „Onderlinge Veeverzekermgmaatschappij in het voor- malig Ve district van Zeeland" voor de ylugge en prompte uitbetaling van zijn gestorven paard. E. TERMOTE. Zuiddorpe, 27 October 1917. verzoekt aile handelaren in Zstmg- vogelzaad in Zeeland hem eene opgave te verstrekken van de verhan- delde hoeveelheid Zaad, gedurende het tijdvak van 20 October 1916—20 October 1917. De Regeerings-Commissaris inzake Rijksgraanverzameling in Zeeland, J. W. A. G. COLLOT p'ESCURY. Groenten-en FrusfVeilingsvereeniging ,,TER NEUZEN EN OMSTREKEN" te TERNEUZEN. In verband met gewijzigde maatregelen, brengt het Bestuur ter kennis, dat 1°. gelegenheid is tot veilen van dis- tributie uien en neutrale landen op Donderdag, 10 uur voormiddag. 2°. Idem tot veilen van appels en peren op Donderdag 10 uur van elke week. 3°. Dinsdags en Woensdags andere partijen. Het Bestuur, P. J. SCHEELE, Voorz. L. DE FEIJ 1 ER—HuijSSEN, Seer. Met ingang van Maandag 29 October worden alle tarieverz van het goederenvervoer met bijkomen- de hasten met nog SO verhoogd, waartoe door den Minister van Water- staat bij zijne beschikking van 26 October 1917 machtiging werd verleend. DE DIRECTEUR. Landb. steunt Uw Organisatie door te verkoopen aan ,,Biela" doortusschen- komst der Landb. Vereenigingen, o. a. Ook voor Zaamslag. Bij wie meerdere inlichtingen te bekomeif. Woensdag 31 October 's namiddags l1/? ure, in het Hotel De Commerce, Ter Neuzen. Namens het voorloopig bestuur, W. STRIJDONK, Seer. Zij, die hun Voerbieten, Koolrapen, Paardepeen, enz. wenschen op te geven aan de V. Bieta" te R'dam, kunnen dit voor Axel en Ofnstreken doen bij den Sub-Agent JAN GOOSSEN, Spui. Ondergeteekenden maken bekend, dat de tarieven voor Scheeren en Haarsnijden vanaf 1 November verhoogd zijn tot 52l/2 cent Scheeren en 20 cent Msastrsniicgieii. JGH. VAN EIJSDEN. G. VERPQGRTEW. Eenifje kenuisgeving, De collecteur A. E. JANSSEN te Goes, maakt bekend, dat de LOTEN verkrijgbaar zijn en de Trekking begint 26 Nov. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toe- gezonden. Slijkstr. ID, VL1SSINGEN. (Elk gewenscht gehalte). Aan t zelfde adres een partij zwaar marmeren Cafe-Tafels te koop voor S£»atj>i-Ijs. maakt bekend dat zij hebben aangestelcj tot het aankoopen van Bieten, Koolrapen en Paardepeen enz. Welke opgave zoo spoedig mogelij -c wordt gewenscht. t e H O E K. Notaris C. le Nobel te Ter Neuzen, is voornemens om op Zaterdag 1© November 1917, des voor- midd. ten I ure, ten verzoeke van de DIACONiE-ARMEN DER NEDER- LANDSCH HERVORMDE GEMEENTE TE 1 ER NEUZEN, publiek te verkoopen 104 Tronkboomer! met gewaai, 196 Olmenboomen, staande 23 Olmenboomen in de horn der gemeente Hoek en de overigen op de buurt de Knot. Alles op eigendommen van voormelde Diaconie. Te beginnen bij de boomen in de kom der gemeente Hoek. Betaling binnen eene maand. Notarissen Van der Moer en Dregmans zullen op Maandag 12 No vember 1917, des namiddags te a uur, ten verzoeke van'de erven van de echtelieden A. P. DE MUL en P. DIELEMAN, in het openbaar verkoopen (van 1,25 tot 1,50) en ruim (van 1,40 tot 1,50.) staande op de hotstede in den Capellepolder, gemeente Axel," bewoond door den heer Jacobus de Kraker. Betaling voor 25 December 1917. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van B. A. VAN NIEU- LANDE te Zuiddorpe, aan zijn hofstede, op Wcensdag den 31 October 1917, des middags 12 uur precies, verkoopen r, 1 Hbngstv 1 vosse Merrie, oud 9 jaar, 1 vosse Merrie, oud 11 jaar, 1 bruine Merrie, oud 3 jaar, 1 Hengstveulen, oud 5 maanden, 4 bekalfde Koeien, 2 bekalfde Vaar zen, 6 anderhalfjarige Runderen, 1 anderhalfjari- ge Os, 3 hokkelingen Stieren Voorts1 Tilbury, 2 Menwagens met toebehooren, 1 zware Driewiels- kar (zoo goecl ais r.ieuw), met toebe hooren, 1 Stortkar, 1 zware Voer- manskar op veeren, 1 Twee-Schar- pi°6g, groote en kleine ijzeren Ploeg, houten Ploeg, Aardappelploeg, Vijf- ba'ks ijzeren Egge, vijf-balks groote Egge, 2 vijfbalks kleine Eggen, groo te en kleine vier-balks Egge, Dorsch- machine met manege, Zaaimachine, Rolblok, Sleper,2Sleden, Paardentuig, enz, enz. 25G0O K.G. Koebeeten, in koopen van lflOO K.G. Betaling contant Onkosten 8 De Notarissen Dumoleyn te Honte- nm.se en Vermeersch te Ertvelde, zullen op VrijcSag 2 Novem ber 1917, des namiddags 1 uur, in het openbaar om contant geld ver koopen geschikt voor bouwgerief en brand- hout, verdeeld in koopen, Hen evens zich bevindende in het bosch van de familie Hoprebeke-de Meule- meester, nabij de Ster te Zuiddorpe. Solaris BEUNSNGH te Groede. MAANDAG 5 NOVEMBER 1917, s nam. half 3 uur precies, ten verzoeke van de erfgenamen van Mevrouw E. M. GHELDOLF, in het cafe Van den Hemel, op de markt te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen in eene zitting in den Poelpolder, gemeente Sas van Gent, kad. sectie C no. 1165 en 1472, samen groot 79,40 Aren (1 gem. 234 r.) liggende nabij defabriekvan Kunstmeststoffen aan het kanaal naar Gent, aan weerszijden van den spoor- weg, voorheen in gebruik bij L. Boone te Selzaete, thans bij de Wed. P. Wauters, tot rooven oogst 1917. Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs, eene maand na de toe- wijzing. te Gronintren maakt bekend, dat de vrachtta- rieven op zware goederen INSET met 10 maar met Ter Neuzen, 29 October 1917. door de de overbrenging van inschrijvingen op belast zich gaarne gratis met bovengenoemde aandeelen tot Prospectussen, inschrijvingsbiljetten, alsmede nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt. VOORHANDEN Zware lange Regters en alken, een partij Straatkeien, Kantsteen en Sintels. Tevens een zoogoed als nieuwe Smids- Boorniachine, enz., enz. Siooperij. Kaikblusscherij. VulkacheS, Tafe!s, Stoelen, Lampen, KintSerwagens, Ledikanten, Trap, enz. J. HAMELINK, Ter Neuzen. Donze-Visserstraat 22. HOLLAN I> C3r O IH3 S. •v/h. TP, Q. C- DEN IM_X JDIDE XJB ITX^O-. MAG A ZIJN EN van. VI gebreide sorteering Speciale afdeeliifgKLEEDING NAAR MA AT. GEYESTKJD SEDERT 1871. Wissel- en EKectenkantoor. HULST en TERNEUZEN. Verzekert vla.s en andere i/eld- gewassen tegen hagelschade. het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij IS. ADRSAAMSENS, Horlogemaker, Korte Kerkstraat S. IN It UILEN van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste waarde. Verkdjpbaap F. H. VAN DKR PEIJ1, 2e Verbindingstraat, Ter Neuzen. TANDAH TS. Brouwerijstraat (hoek Havenstraat), Ter Neuzen is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 24 uur. Plaatsen van Kunst- tanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. Telefoon No. 105. IN YOORRAAD: geheel reukloo^, bij W. WILLEMSEN, Zaamslag (Veer) Met het slechte JAARGETIJDE van mist, regen en wind lijden honderden aan Kiespijn, Zenuw- koortsen en Fleuricijn in het hoofd als ze op eenige uren kunnen genezen zijn door het gebruik van VAN AKEIV'S ook een uitstekend geneesmiddel tegen JNFl, UENZA-pi\nzr\. Prijs 0,00 gld. pei- doos. Hoofddepot voor Holland bij C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Verder te Ter NeuzenJ. J. Kense, Wed. A. van Overbeeke Leunis;_ Hoek: Wed. L. Machielse; SluiskiIAlg. Begheijn, A. G. van BreenSas van GentJ. van Leem- put; Zuiddorpe: E. A. Waelput ZaamslagWed. S. Deurwaarder, F. C. Wisse, A. F. BuijsseAxel C. B. Antheunis, I. J. Brakman, SmiesMeulbroek, A. A. Slijpen. bij TH. VAN V00REN, Sas v. Gent op de liggende wlp op Z0MDAG 4 NOVEMBER 1917. BEGIN om 1'/9 uur. uitgevoer'd in 7 kleuren, Uitgeefster, TER iSEUZEII, In- en Verkoop, Bergplaats Oustslnis naaat het Schietplein bij Java. VOORHAROENk Een groote voorraad gezaagd Olmenhout (in verschillende maten), Riga Sparren. Een voorraad nieuw Hout, alsook- Planken, Latten, Kepers, Battings en Schrootenook een partij oud Hout. Vensters, Ramen, Deuren, Kozijnen, Huis- trapjes, Waschtobben, Vuilnisbakken, Wielen, Assen, Veeren, Scheepsluiken, Zinken Pompen, Slagpompen (een groote hoeveelheid Koolteer), Zwaarden, Lie- ren, Ankers, Kettingen, groote en kleine Masten, Lantaarns, Lampen, Sloten, Gren- dels. DekUeeden te koop en te huur. Kruiwagens, Steekkarren, Ponykar en Vrachtkar. gemeubileerd. Aanbevelend, C. VAN EERDENBURG. Telefoon 121. Ter Nenzen. Wed. A. DE ZEEUW-D00MS. Ter rtfeuaen. NEDERLANDSCH T00NEEL. Directeur FRITS JUNGEN. Groote klucht. Tot slot: Lachen. Lachen. De OWers van Amsterdam of De Oorlogwinstmakers. Revue met zang en dans, le Rang 75, 2e rang 50,3e Rang 30 cent. Verhoogd met 5 cent auteursrecht. Opening 7 uur. Aanvang 8 uur. Na afloop groot ML. GEVRAAGD: AdreS: Bureau van dit blad." Gevraagd tegen half November a. s. een MAGAZIJN- en een L00PKNECHT. Sollicitatie's in te zenden voor of op 1 November bij den heer P. I. VAN STRIEN, Brouwerijstraat. tUNKE J0HGEN GEVRAAGD (niet beneden 16 jaar). j-.L\ev,en ^ranco n°- 94, Bureau van dit blad. GEVRAAGD t Adres: Gebr. DIELEMAN, Stations- straat A x e L TERSTOND GEVRAAGD: niet beneden 20 jaar. J- DE FEIJTER, Cafe de la Station, Ter Neuzen. LANGEV'IELE K 338 89. Telef. Interc. 357. OINTVAIVC5EINeen rulme keuze STEEDS GEETALEERD: AXEL. Kantoor geopend Dagelijks van 9 v.m - 8 's av. Wisselen vreemd geld. TOORHANDEN: Firma P. J. v. d. SANDE, BOEKHANDEL. TER NEUZEN. voorzien in een directe behoefte, geven een helder, krachtig licht (ongeveer 60 kaarssterkte), bij een gasverbruik van 15 L. per uurdit is ongeveer U K-G. carbid voor 6 uur branden. Ze zijn gevaar- en reukloos, solide materiaal. Hoogte met ballon ongeveer 40 c.M. Aanbevelend, 0e¥gs*igd t© Amnstepdam. Opgerichf 8853. Agentschap te Middelburg Rouaansche Kade, G 137, YfirSfiflnt RrfidlPtPn te^en rentevergoedlng in verhou- vm OISUSBIBH ding tot het disconto der Nederlandsche Bank. Neemt gelden a deposito tegen rente-vergoediug van thans 2 Geeft wissels af op binnen- en buitenland. Incasso'^. AGENTSCHAPPEN te Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Alkmaar, 's Gravenhave Deventer, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Maastricht, Dordrecht, Niimeven en Middelburg. 1 s CORRESPGNDENTSCHAPPEN te Goes en te Vlissingen. Uitvoerig gei'llustreerd prospectus wordt op aanvrage gaarne toegezonden door de Agenten te Middelburg, Mar-. J. Mm FOKKER. M. DRO^KERS. EN «-» A k/>1rnlt4n ZAL OP van Aanbevelend, P. PIATTEEUW, iBi!i£228 S3!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 4