laatste Benchter*. HandeSsberi ch ten. BURGERU1KE. STAND. te verkrggen, hebben twee personen bet aangedurft, deze mijn bij donker te de- monteeren. Het dynamiet werd in zee ge- worpen, het koper ongeveer 40 kilo mee- genomen. Maar'de politie kwam er achter, Dim bet koper in beslag en maaktete- Vlasbeurs. Aangevoerd: Blauw 750 steen vuil, 1840 steen schoon ruil 2,50 tot 3,schoon /6,— tot /8,~- Grooingscb mil 3500 steen, 2.50 tot 3,- schoon 4350 steen 7,-- tot 8,50; Wit schoon 600 steen 6,— tot 6,50; Eollandsch gen de roekelooze dieven proces-verbaal op. geej vuji 130 steen 2,50 tot 3,— Yerduistering van brieven. schoon 2760 steen 7,tot f 8,50. Te Gorinchem jis een jong telegrambe- gteller gearresteerd, verdacht van het open- maken van brieven en verduisteren van daarin zich beviudende geldswaarderj. Er zijn daar den laatsten tijd verschilUnde brieven niet ter hunner bestemming gekomen. Een raooi aanbod. Door verschillende eigenaren van bos- schen in de gemeente Velsen is aan het gemeentebestuur een groot aantal boomen aangeboden als brandstof voor de arinen, wanneer de gemeente de kosten vaa rooien en zagen wil dragen. Fen ander grond- ■eigeDaar stelde zonder eenige betaling een strook van zpne tereinen beschikbaar voor wegverbreeding. De gemeente zal daardoor eenen beteren verkeersweg verkrijgen en werkloozen wordt arbeid ver'schaft. De raadscommissie voor de werkverschatfing «n steunverleening zal de voorbereidin- gen voor dezen 'arbeid treffen. Rijwielen ontvreemde*. Werd de voorlaatste week uit Den Eaag gemeld dat in dat tydsverloop een 50t»l I rywielen by de politie als ontvreemd waren 1 aangegeven, in den afgeloopen week was dat aantal 49. Yerwarmde en verlichte lokalen. De Gemeenteraad te Utrecht besloot een een voorloopig crediet van 5000 aan I Burgem. en Weth. toe te staan, ten einde op verschillende punten der stad verwarmde en verlichte lokalen beschikbaar te stellen om als lees- of studiezaal te worden gebe- zigd. Yerdronken. Met een rukwind is Vrydag te Heteren een schippersvrouw over boord geslagen en verdronken. Die weten er een rniddel op! In eenige scholen te Hilversum bran- den de kachels lustig, elk der leerlingen brengt dagelijks een blok hout mee Aan het Itallaansche front. BERLIJN. (Officiee!). Ook ten Noorden van den breeden doorbraak is het Italiaan- sche front beginnen te wankelen. Yijande- lyke achterhoeden trachten tevergeefs de verboDden troepeD te stniten. De Duitsche troepeD staan voor Udin'e, het voormalig groote hoofdkwartier der Italianen. Oosten- ryksch-Hongaarsche troepen hebben Kor- mend genomen en naderen de landgrenzen. Het aantal gevangenen en buit neemt nog toe. Aanval met vliegtuigen op Antwerpen. RQOSENDAAL. Heden nacht hebben een aantal vliegers der gealliSerden ongeveer .40 bommen op Antwerpen geworpen. Een bom trof de Zuiderstatie en een viel in den dierentuin. Naar gemeld wordt zouden 18 personen gedood zijn. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 26 Oct. Abraham Leunis, oud 34 j., jm. en Neeltje Adriana Harms, oud 27 j., jd. Jacobus Hendrikus Rijkom, oud 24 j., jm. en Francina Janna van Doeselaar, oud 19 j., jd. 27 Oct. Eduardus Franciscus He Waal, oud 30 j., jm. en Paulina Rosalia Durinck, oud 26 j., jd. Geboorten. 21 Oct. Izaak, z. van Adriaan Scheele en van Ebrina Hamelink. Leendert Marie, z. van Cornelis Michielsen en van Catharina de Kraker. 22 Oct. Cornelis Jacobus, z. van Edmond Ludovicus van Hecke en van Maria Francisca Lippens. 25 Oct. Urbain Alphonse. z. van Alfred Joseph Geilliet en van Leonia Sophia Maria van Kesbeke. Rotterdam, 29 Oct. 1917. GRAANMARKT. Noteering Karwyzaad /62,- tot 62,50 Bruinmosterdzaad f 78.tot j 82, Geelmosterdzaad 45,tot 53, VOEDERARTIKELEN. De handel in voederartikelen was zeer stil, terwyl de noteeringen nominaal on- veranderd bleven. YEEMARKT. Vette koeien en ossen iets wiiliger wegens geringen aanvoer, terwyl de prijzen sta- tionnair bleven. Yette kalveren werden zeer traag verhandeld in alle kwaliteiten tot ^terugloopende prijzen. Schapen en lammeren met redelyken aanvoer tot vrijwel onver- anderde pryzen. Yarkens met goeden handel, vooral in prima zware, welke in sommige gevallen nog 1 a 2 cent boven noteering goidan. De omzet in tweede en derde kwaliteit was matig. Aangevoerd werden 551 vette runderen, 108 vette kalvereD, 1689 schapen of lam meren, 895 varkens. Pryzen vette koeien le kwal. 122 tot 126 ct.2e kwal. 120 tot llO ct.3e kwal. 100 tot 9® ct.ossen le kwal. 122 tot 124 ct.2e kwal. 118 tot 108 ct; 3e kwal. 94 tot 85 ct.stieren le kwal. tot ct.2e kwal. tot ct. 3e kwal. niet genoteerdkalveren le kwal. 140 tot 150 ct.2e kwal. 130 tot 110 ct.; 3e kwal. 100 tot 80 ct.schapen le kwal. 86 tot 90 ct.2e kwal. 84 tot 80 ct; 3e kwaliteit 75 tot ct. lammeren 82 tot 88 ct.varkens le kwal. 122 tot 126 ct.2e kwal. 120 tot 110 ct.3e kwal. 100 tot 90 ct.lichte soort 75 tot 85 ct., alles per kilo. EIEREN. Zeeuwsche 14,- tot 16,— Overmaasche 14,— tot 16,50. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 25 October 1917, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Tegenwoordig de leden: A. Visser, E. H. T. van Borssum Waalkes, J. J. de Jager, R. Scheele, M. Eijke, D. Scheele, R. E. G. Nolson, L. J. Geellioedl, G. de Ridder, J. de Feijter en H. J. van den Ouden; later ook de heer L. T. van Hasselt. Afwezig de heer J. de Bruijne. Alsnu wordt overgegaan tot de artikelsge- wijze behandeling der begrooting, beginnende bij de UITGAYEN Hoofdstuk I. Nadeelige stolen van vorige jaren. 'Nihil. Hoofdstuk II. Bestuur der gemeente. Afdeeling I. Jaarwedden, presentiegeld en schfijfloonen. 10.675. Art. 5. Jaarwedden van de am Men a re n ter secretarie. 3505. Bij dezen post komt in behandeling een .adres van de ainb tenaren ter secreta rie, den inspecteur en de agenten van poli tie, den gemoente-bouwmeester en de ge- meentewerklieden, welke, hoewel erkennende dat de herziening hunner jaarwedden voor hen eenige verbelcring van positie heeft ge- schapen, met het oog op de tijdsomstandig- heden, verzoeken, hen over 1917 een duurte- toeslag toe te kennen. "Zij wijzen er op, dat van wege het rijk aan alle ambtenaren met een inkomen beneden 1900 een duurte-toe- slag wordt verleend en dat ook de onder- wijzers der openbare scholen, die evengoed gemeente-ambtenaren zijn, daarin ook dee- len, terwijl deze- ook tegemoetkoming in woningliuur genieten en rijkskindertoeslag ingevolge de wet 1913. „In de eerste afdeeling wordt door een lid opgemerkt, dat wij alien min of meer onder den druk der tijden leven. Werden, naar de mate van de toenemende duurle der levens- behoeften, de jaarwedden der ambtenaren verhoogd, deze zonden van den buitengewo- nen toestand in hunne gezinnen niets, al- thans zeer weinig gewaar worden. In dezelfde afdeeling geeft een lid te ken nen, dat het $een kans ziet, thans bronnen te vinden, waaruil verhoogingen van jaar wedden .of toe te kennen duiirte-toeslagen zouden betaald moeten worden. Een ander lid meent, dat eventueele ver hoogingen van bezoldigingen, feitelijk zou den drukken op een bepaalde categorie van inwoners. In de tweede afdeeling wordt door een lid te kennen gegeven, dat de gemeenteuitgaven eenige stabiliteit dienen te vertoonen, dat de jaarwedden het V;orig jaar ten genoeige der ambtenaren zijn geregeld en hij zich tegen inwilliging van het verzoek om duurte- toeslag zal verklaren. Een ander lid dier afdeeling betoogt, d;tt de loonen der gemeentewerklieden belang- rijk lager zijn dan die der vvefldieden in het vrije bedrijf en dat de gemeente in verhou- ding tot particulieren eene slechte werkgeef- ster is. Van andere zijde wordt betoogd, dat ambtenaren het voorrecht hebben eener vaste positie en daL vermindering van loon in tij den van malaise niet te vreezen is." De voorzilter deelt mede, dat hieromtrent in het dagelijkscli bestuur geen eenstemmig- Jieid bestond. Er was eene minderheid, die meende, dat op het verzoek niet kan wor den ingegaan, terwijl de meerderlieid van gevoelen was, dat, zij het niet aan alle, aan een deel der adressanten een duurte-toeslag behoorde te worden gege'ven. De heer Visser is van meening, dat, at zijn voor twee jaren de tractementen herzfen, de toestanden inmiddels zoo veranderd zijn, dat het noodig is aan meerderen der adres santen een duurte-toeslag te verleenen. De tractementen van de gemeentewerklieden loopen nu van 550 tot 800 en bij de po litie zijn er ook die het lot /900 brengen, maar er zijn er ook met 600 en 700, en de heeren zullen toch wet alien weten, dat tegenwoordig van een inkomen van J 500, 600 en /700 een gezin niet bestaan kan. Het is van algemeene bekendheid, dat de ge meente in den regel een slechte werkgeefster is en dat een particulier werkgever in den regel meer betaalt. Ieder werkgever weet, dat hij, vooral tegenwoordig, voor zulke loo nen als onze stadswerklieden hebben, geen kgechts zoude kunnen krijgen, vooral niet goede werklieden, zooals we aan de stad hebben. Hij zou het, als werkgever, niet over zich kunnen verkrijgen, om menschen in z'n dienst te hebben voor een loon, dat niet toereikend is om er niede toe te komen. Hij stell daarom voor, aan alle gem een te^ ambtenardn beneden de J 1000 tractement een duurte-toeslag te geven. De heer De Feijter steunt liet voorstel van den heer Visser; er is wel beweerd, dat de- genen, die bij de stad in dienst zijn, een vastc betrekking hebben en nimmer met werkeloiosheid hebben te kampen, maar daar slaat tegenover, dat het ook een vaste ar- moede is. De voorzilter verklaart, te staan aan de zijde der meerderheid van burgemeester en wethouders, die meent, dat het noodig is een duurtetoeslag te verleenen. Wanneer men nagaat, wat nu voor een gezin meer noodig is dan voor den oorlog, is dat zeker noodig. Er is nagegaan, dat een burgerge- zin, dat voor den oorlog voor bet aankoopen van de wekelijksche behoeften moest beste- den 20,881/2, thans voor dezelfde hoeveel- heden 41,31 tnoet uitgeven; een werkmans- gezin, dat vroeger 7,56 besteedde, moet thans om helzelfde te koopen 16,08 beta- ten. Daar uit blijkt dus, dat de behoeften verdnbbeld zijn. Spreker wil nu niet bewe- ren, dat een duurte-toeslag zou moeten woir- den gegeven tot bet dubliele van het tracte- meiit, maar meent toch, dat een kleine tege- moetbofning in dien noodstand niet kwaad zou zijn. De heer Nolson wijst er op, dat uit de be grooting blijkt, dat voor W. van Dijke, sclirij- is uitgetrokken; dat acht hij nog al mooi voor een jongen van een jaar of 16. Dan staat er voor den ambtenaar ter secretarie 725, maar het is bekend, dat die er als deurwaarder nog een paar honderd gulden bij verdient; de adjunct-oommies Huijssen staat op j 900, maar komt ,00k hooger, ter wijl voor den commies, den heer De Vos, 1380 staat uitgetrokken. Hij is van mee ning, dat voor deze categorie van gemeente- ambtenaren geen duurte-toeslag noodig is, en zal dus tegen stemmen. De voorzitler merkt op, dat het verzoek ook zoude kunnen worden gesplitst en dat bij elke categorie het verzoek opnieuw in overweging zoude kubnen worden genomen. Daar geenerlei voorstel omlrenl den aan de orde zijnden post wordt gedaan, gaat de voorzitter voort met de behandeling der be grooting. Art. 6. Jaarwedde van den bode. /850. De voorzitter vraagt of de heer isser soms hieromlrent een voorslel wil doen. De heer Visser zou liever hebben gezien, dat over bet adres der ambtenaren en bloc was beslist geworden, dat het eenvoudig was aangenomen of afgewezen geworden zonder meer. De voorzitter weet niet, of liet in deze wel verstandig ware, daaraan v;ast te houden, ver ter secretarie, een jaarwedde van /500 want als we zegt spreker het toeken- nen van een toeslag willen verdedigen, staan we, met de cijfers der se retarie-ambtenaren voor oogen, wel wat zwak. De heer Visser geeft dat nog niet toe. Er werd gewezen op Van Dijke, maar men moet niet vergeten, dat de toeslag gevraagd wordt voor 1917 en dat Van Dijke over dit jaar slechls /3C0 aan safaris ontvangt; die 500 krijgt hij pas in het volgend jaar. Art. 8. Vergoeding aan den bode voor het gebruik van een rijwiel in dienst der ge meente. 25. „In de eerste afdeeling wordt door een lid gevraagd of het gewenscht is voor het gebruik van een rijwiel in dienst der ge meente aan de gemeente-ambtenaren eene vergoeding toe te kennen." De voorzitler deelt mede, dat het eenmaal usantie geworden is, om voor het onderhoud van een rijwiel eene bijdrage te geven en dat het ook voordeeliger is eene bijdrage te geven, dan dat men zelf voor het onderhoud moet zorgen. In beide afdeelingen hebben de leden zich daarbij neergetegd. De heer Nolson vraagt, of de bode zijn rijwiel ook wel eens in dienst der gemeente berijdt. De voorzitter antvvoordt bevesligend. Afdeeling II. Algemeene kosten. 3959,20. Art. 2. Licht en brandstoffen. /550. „Vervroegde slutting van de gemeente- secretarie voor het publiek, zonder inkrim- ping van den werktijd van liet personeel onlmoet in beide afdeelingen geen bezwaar; waar, deze inkrimping geschieden zal ter besparing van licht en Ijrandstoffen." De heer D. Scheele acht het toch wel een bezwaar, dat de secretarie reeds om 1 uur s namiddags zal gesloten worden. Hoe dik- wijls kan het loch, vooral tegenwoordig, voorkomen, dat iemand die in den voormid- dag zaken doet, in den namiddag tot de wetenschap komt, dat hij daarvoor de secre tarie nog noodig lieeft. Vooral acht hij dat op den marktdag, des Woensdags een be zwaar. Hij zou liever de secretarie toit 2 uur geopeud zien, al ware het dan, dat deze van 12 toft 1 uur moest gesloten worden. De voorzitter meeut, dat het zoo geen be zwaar zal zijn om de secretarie tot 2 uur ge- opend te houden, daar het personeel ertoch hlijft. Er was 1 uur in overweging. genomen omdat dan alien ;to,t 1 uur konden blijven en dan tegelijk gaan eten en ook weer tegelijk terugkomen. Als er echter de voorkeur aan gegeven wordt om 'tjcx't 2 uur voior het publiek secretarie te houden, moeten de ambtenaren om beurl gaan eten, zooals dat nu gescliiedt. Tusschen 12 en 1 uur sluiten zonde een maatregel zijn, die niet in het belang zoude zijai van het publiek. De beer Waalkes merkt nog op, dat bet misschien speciaal voor den Woensdag aan- beveling zoude kunnen verdienen de secre taire tot 2 uur open te houden, omdat de secretaris des voormiddags niet aanwezig is en er menschen kunnen zijn, die hem moe ten spreken. D.an hebben zij des middags nog gelegenheid. De voorzitter zegt toe, dat een regelingzal. worden gelroffen om de secretarie lot 2 uur des namiddags voor het publiek open te hou den en dat overigens rekening zal worden ge- houden met de gemaakte opmerkingen. Art. 4. Drukwerk, aankoop van gedrukle stukken en boekwerk, bindwerk. f 1500. „In beide afdeelingen zijn de leden van ge voelen, dat het niet op den weg der gemeente jligt 'in te gaan lop een adres van den Chr. Gra- fischen Bond, houdende verzoek om het drukwerk alleen te taten leveren door geor- ganisecrde patroons, te meer niet waar geen enkele der drukkeirspatroons in deze gemeen te is aangeslO'ten aan den bond van druk- kers. Ook kunnen geen der afdeelingen zich vereenigen met het voorschrijven van een minimum to on, dat moet worden uitbetaald aan werklieden voor drukwerk ten behoeve van de gemeente." De heer Nolson wijst er op, dat een ingaan op het adres ook moeilijklieden zou haren, daar geen der patroons is aangesloten en men liet drukwerk dus elders zou moeten lalen vervaardigen. De heer Waalkes moet wel toegeven, dat dit ook een bezwaar zoude zijn, maar het hoofdmotief, 0111 niet op het verzoek in te gaan is toch wel gelegen in het gevoelen van den raad, dat hij meent zich niet inde parliculiere aangelegenheden der patroons te moeten mengen. Art. 7. Adverteeren, aanplakken of op an dere wijze bekend maken der aankondigin- gen van het bestuur. (Hieronder is begrepen het abonnemenl' voor de Ter Neuzensche Courant iad f 110 en in het Ter Neuzensch Volksblad ad /60. /350. Naar aanleiding van dezen post is, naar de voorzitter mededeelt, ingekomen een schrijven van de Firma P. J. van de Sande, uitgeefster van de Ter Neuzensche Courant, die daarin te kennen geeft, dat nu reeds sedert vele jaren eene over- eenkomst gesloten is tusschen adressanle en het gemeentebestuur, waarbij bepaald werd, dat, tot we'deropzeggens, de publication van het gemeentebestuur in de door adressante uilgegeven wordende Ter Neuzensche Cou rant zouden worden opgenomen voor een jaarlijksche vergoeding van /110, dat sedert den datum van het sluiten dier overeenkomst tot heden verschillende om- standigheden, daarmede in verband staande, eene zeer sterke verandering hebben onder- gaan; dat ten iijde van liet sluiten dier overeen komst, in het jaar 1904, werden geplaatsl publication, beMaande eene oppervlakte van ongeveer 4000 regels; dat-in den loop der jaren het aantal en de uitgebreidheid der publicaties steeds is toegenomen en het aantal regels der ge- plaatste publicaties in het afgeloopen jaar 1916 is geklommen- tot 6428; dat dus voor het plaatsen der publicaties eene veel grootere plaatsruimte moest wor den beschikbaar gesteld en in verband daar mede ook een evOnredig grootere arbcids- kracht daarvooi- moest worden geleverd; dat, nog afgezien hiervan, er ook op kan gewezen worden, dat in het jaar 1904 bet aantal .abonne's in de gemeente Ter Neuzen bedroeg .ongeveer 650, terwijl dit aantal thans de 1000 verre oviertreft, en dus eene ruimere verspreiding der bekendma- kingen wordt bereikt; dat bovendien de productiekosten voor het uitgeven der Courant door de tijdsom- standigheden sterk zijn gestegen, daar, nog afgezien van de meerdere kosten voor ma- chinerie, prijsstijging van inlit, smeerolien enz., die een onderdeel van bet bedrijf vor- men, liet papier thans een prijsstijging heeft ondergaan van meer dan 200 prooent, ter wijl ook in verband met de ievensomstan- digheden reeds bij herhaling het toekennen van een duurte-toeslag aan liet personeel noodig was; dat, op grond van het aangevoerde, adres sanle den gemeenteraad in overweging geeft, het abonnement voor het plaatsen van de bekendmakingen van liet gemeentebestuur te willen verhoogen tot een hedrag van j 175, welk hedrag alleen reeds door de met 40 procenl gestegen publiciteit billijk mag ge- oordeeld worden, nog afgezien van de zoo enorm gestegen productiekosten aan het uit geven der Courant verbonden. „Naar aanleiding van dezen post en in ver band' daarmede ontvangen schrijven van de firma van de Sande wordt in de tweede af deeling overlegging gevraagd van de overeen komst tusschen die firma en de gemeente voor het dpnemen van aankondigingen in de Ter Neuzensche Courant." De voorzitter deelt mede, dat dit schrijven nog niet was binnengekomen, toen de eerste afdeeling vergaderde, doch dat het in de tweede ter.sprake kwam. Daar werd, zoo als uit het verstag blijkt, overlegging van het bestaand contract gevraagd en ook opge merkt, dat als de Firma Van de Sande niet genegen bleek het bestaande contract voort te zetten, zij dit behoorde op te zeggert. Bij een ingesteld onderzoek is gebleken, dat, in deze niet van een contract kan gesproken worden. De zaak is destijds alleen hij be- sprekingen en briefwisseling gei'Cgeld, zoodat Or geen bezwaar is, dien weg ook thans we- der te bewandelen. Waar het aantal regels, dat geplaatsl moet worden, zoo buitenge- woon is toegenomen, is eene verhooging der vergoeding zeker gewettigd. De heer De Jager wijst et op, dat, als tot verhooging van dezen post wordt overge gaan ook de vergoeding voor het Ter Neu zensch Volksblad zal moeten worden her- zienvdat zoude althans de billijkheid mee- brengen. Als er nu een paar duizend regels meer geplaatst worden, is er zeker wel aan leiding om meer te geven. Hem is echter de gedachte opgekomen of die vermeerde ring van het getal regels niet een gevolg is van de versmalling der kolonnnen, welke in ver band met den papiernood is ingevoerd. De voorzitter wijst er den heer De Jager op, dat hij, wat dit laatste betreft, een on- juiste meening heeft, want de bekendmakin gen der gemeente worden steeds vooraan in de oonrant geplaatsl en de breedte der nieuwskolommen is gelijk gebleven. De heer De Jagers zou het 'tbeste vinden, dat er maar eens met de uitgevers overge- confereerd werd. De voorzitter is het daarmede eens, dan kunnen burgemeester en wethouders later met een voorstel komen. De heer D. Scheele meent, dat, als het zoo'n groot getal regels wordt, de reductie ook wel wat grooler kan zijn en dat, al wor den er nu een derde aantal regels meer ge-' plaatst, de verhooging daarom nog niet een derde hehoefl te zijn. Dc voorzitter zegt toe, dat er met de Firma Van de Sande over zal gesproken worden. De heer Van Hasselt zou wenschen, dat er bij die conference dan ook op gewezen werd, dat die bekendmakingen voor de cou rant ook waarde hebben, daar het aan een hlad een zeker cachet geeft, als het de offi- cieele berichten van een gemeentebestuur ontvangt. Bovendien, dat het aantal ge- plaatste regels zoo groot is, vtoeit nu voort uit de buitengewone omstandigheden, en als die voorbij zijn, zullen de publicaties ook weer vermindercn. Het was daarom mis schien gewenscht, een overeenkomst te ma ken per-1000 geplaatste regels. Be voorzitter weet niet, of dit laatste de voorkeur zou verdienen; als deze tijden voorbij zijn, zullen er, naar hij verwaclil, toch steeds meer bekendmakingen zijn dan voorheen, in verband met de nieuwe wet- geving, b.v. in verband met den landstorm. Hij zegt ten slotte toe, dat burgemeesLer en wethouders op deze zaak zullen terug komen. Art. 11. Telefoon-aansluiting van het ge- meentehuis aan de rijkstelefoon. 75,20. „Tegen het verplaatsen van het telefoon- toestel uit de bodekamer naar de secretarie bestaat in geen der afdeelingen bezwaar." Overeenkomstig het voorstel van burge ook niet voomemens, dat bedrag aan den fungeerenden schatter uit te geven, zoolang de tegen wo ordige toestand hlijft bestaan. Hoofdstuk IV. Politie, brandweer, straat- verlichting, schutl-erij en gezondheidsdienst. Afdeeling I. Polilie. /7659,— Art. 1. Jaarwedden van den inspecteur en de agenten van politie. 6700. De heer Visser slelt voor, aan 'het politie- personeel, met uitzondering van den inspec teur, een duurte-toeslag le verleenen. In an dere plaatsen worden duurte-toeslagen ver leend tot 10 prooent van de jaarwedde. Hij stelt even wel voor, dit alhier voor elk der agenten te bepalen opV 50. Hij merkt even- wel nog op, dat de duurtetoeslag gevraagd wordt voor liet jaar 1917 en dat thans aan de orde is de begrootingspost voor het jaar 1918. Op deze wijze zou list verzoek over bet jaar 1917 al bij -voorbaat zijn afgewezen, zo'n- dat er over beslist was. De voorzitter stemt toe, dat, wat Ihar.s aan de orde is, geldt voor de beg rooting, van 1918. Er is destijds besloten, het adres aan te hou den tot bij.de begrooting. De heer Visser is later ook nog in de gelegenheid, om een uit- spraak uit te lokken betreff ende het jaar 1917.. De heer De Feijter steunt het voorstel van den heer Visser. De heer D. Scheele zou het voorstel ook wel kunnen steunen, maar hij acht het be drag om tot in een inkomen Van 1000 toe slag te geven, wel wat hoog. Ten slotte verklaart hij het voorstel te steunen. Het voorstel wordt ver wo r pen met 8 tegiefn 4 stemmen. Voor stemmen de heeren Eijke, D. Scheele, De Feijter en Visser; tegen stem- men de heeren Waalkes, De Jager, R. Scheele, Nolson, Van Hasselt, Geelhoedt, De Ridder en, Van den Ouden. Afdeeling II. Brandweer. 750,44. De voorzitter deelt (mede, dat de begrooting voor de brandweer hooger is geraamd in verband met de duurdere prijzen voor het aan te schaffen materieel. Afdeeling III. Straatverlichting. Kosten der straatverlichting. 6000. „In beide afdeelingen wordt ter sprake gebracht op dezen post 600 minder te ram en. In de eerste afdeeling wordt er op aange- drongen, op dezen post zooveel mogelijk te besparen. Door een lid der tweede afdeeling wordt overlegging aan den raad gevraagd van de laatste balans en verlies- en winstrekening der Industrieele Maatschappij te Amsterdam, voor zooveel haar-bedrijf m deze gemeente hetreft." De yoorzitter deelt mede, dat inmiddels de winst- en verliesrekening der electrische centrale is ontvangen. Wat betreft vermindering van dezen post met /600^ dat zal niet kunnen. Blijft de regeling voor de straatverlichting enz. zooals deze tlians bestaat, dan zal de gemeente wel niet de overeengekomten 20.000 K. W. U. stroom gebruiken, maar toch zal het mini mum bedrag ad 5400 moeten worden be taald. Door de wijze waarop de stroom af- name door de gemeente thans is geregeld, kan de stroomlevering aan de particulieren meer ongestoord plaats hebben. Spreker zoude dus aan dezen post niet willen tornen. De overige 600 die onder dezen post be grepen zijn. zijn geraamd voior de verticil ting te Sluiskil, Driewegen, Baandijk en aan de Sassche poort. Misschien zoude, wegens de tegenwoordige omstandigheden dat bedrag met de helft kunnen worden verminderd, daar die verlichting niet overeenkomstig de gewoonte kan plaats hebben. Dat kan men betreuren, maar het zijn omstandigheden waar liet gemeentebestuur machteloos tegen over staat. Toch geeft spreker in overweging het voile bedrag maar te laten staan. Is het niet ten voile noodig, dan blijft het toch in de kas der gemeente. Nadat de voorzitter den heer De Jager op diens nadere vraag heeft verzekerd, dat het bedrag voor de electrische stroomleveHng niet kan worden verminderd zonder ver- breking van het contract, wordt deze post onveranderd goedgekeurd. Afdeeling IV. Schutterij. Nihil. Afdeeling V. Gezondheidsdienst. f 6128,68. Art. 5. Reinigingsdiensl en beerruimings- dienst. f 5175. De heer Visser stelt, gesteund door, de heeren D. Scheele en De Feijter, voor, aan de werklieden van den beerruimingsdienst, zijnde De Bruijne, Baklier, Faas en Adriaan- sen, een duurte-toeslag van 50 toe te kennen. Dit voorstel wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen de heeren Eijke, D. Scheele, De IFeijler en Visser; tegen stemmen de heeren Waalkes, Be Jager, R. Scheele, Nolson, Van Hasselt, Geelhoedt, De Ridder en Van den Ouden. Hoofdstuk V. Openbare werken. Afdeeling I. Jaarwedden. /5510,— Deze post is /550 hooger uitgetrokken, om een arbeider in algemeenen dienst te kunnen aanstellen. Art. 2. Jaarwedden van de vaste arhei- ders. 3700. „In beide afdeelingen verklaren meerdere leden zich tegen de aanstelling van een vas- ten arbeider in vasten dienst der gemeente. De te verrichten diensten der gemeente werklieden zijn van dien aard, dat uitbrei- ding van het personeel liun overbodig toe- schijnt. In de tweede afdeeling verklaart een lid zich voor de aanstelling van een flinke werkman. Andere leden geven in overweging met de aanstelling van een vaslen werkman nog een jaar te wachten." (Wordt vervolgd.) meester en wethouders wordt voor het uit- voeren dier verplaatsing deze post met 24,80. verhoogd, en dus gebracht op 100. Afdeeling III. Bijzondere verrichtingen. 950, Hoofdstuk III. Belastingen. f 1655,—. „In beide afdeelingen wordt gevraagd, of deze post, waar de inspecteur van politie voor de diensten als schatter van de huur- waarde der dranklokalen geene vergoeding geniet, behoort te worden gehandliaafd." De voorzitter geeft te kennen, dat, naar de meening van burgemeester en wethou ders, deze post behoort te worden gehand- haafd, daar de verordening voorschrijft, dat er zoo'n ambtenaar moet zjjn, en dat aan dezen de op de begrooling gebrachte jaar wedde moet worden toegekend. Al staat de post op de begrooting, daarom moet deze nog niet worden uitgegeven, en zoo zijn zij SCHEEP Y A ARTBEWEGEN G. Van 26 tot en met 28 Oct. werden langs de OostsluizeD alhier 75 binnec- vaartuigen op- en 73 afgeschut, langs de Middensluizen 0 op- en 0 afgeschut en langs de Westsluizen 29 op- en 14 afgeschut. VOOR BBLAffGHEBBENDEN. f Laatste Kwartier Dinsdag 6 Novem ber namiddag 5,23 uur. 30 Oct Zon op 6,53 onder 4,34 uur 31 6,55 h 4,32 1 Novem. t 6,57 g 4,30 De lantaarn voor wielryders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na zonsondergang branden. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 3