pbedikbeprtehT Laridboywbericlitesi. GEMEWGDE BEBICHTEN. heeft ontslag moeten nemen na een wan- trouwensvotum van de Kamer. Volgens een laatste verk'aring van Boselli zal de regeering alle verantwoordelgkheid aan- vaarden, zoo dit noodig mocht zgn, voor alles wat de oorlogsnoodzakelykheid gebiedt. BRAZILIE EN DUITSCHLAND. Aan Router's Agentschap te Londen werd offieieel medqgedeeld, dat de Braziliaansche gezant te Londen Vrijdag aan alle Brazili aansche legaties den tekst van de pToclacuatie van den president van het Congres, waarin deze mededeelde, dat het Braziliaansche stoomschip Macao" aan de Spaanache kust is getorpedeerd en de kapitein gevangen genomen, heeft toegezonden. De president verklaard daarin, dat de staat van oorlog thans door Duitschland aan Brazilie is opgedrongen en hij verzoekt het Congres machtiging tot het nemen van alle represaille-maatregelen, voorvloeiend uit den volslagen staat van oorlog, o.a. het in beslag nemen van het Duitsche oorlogs- schip in den staat Bahia, de interneering van de bemanning en van de equipages van andere Duitsche schepen in Braziliaansche havens, op welke door Brazilie reeds beslag is gelegd. De Braziliaansche gezant deelde Reuter mede, dat de thans door Brazilie genomen maatregelen na deze laatste gewelddaad door Duitschland de eenig mogelijke is. Ingevolge een overeenkorast met de ge- allieerden zullen alle Duitsche schepen, die in Braziliaansche havens in beslag zijn ge nomen, bij de verschillende stoomvaartlgnen in dienst worden gesteld, n.l. een voor den dienst op Japan en China, een voor de gealliaerde landen in Europa en een voor de Vereenigde Staten. EEN ZEPPELIN VERLOREN. Na zes dagen zoeken is geen enkel spoor teruggevonden van de Zeppelin, die in de Middellandsche Zee verloren is gegaan. Uit de ingewonnen inlichtingen blijkt, dat de Zeppelin Zaterdagarond precies om vijf minuten over half zeven op 45 mijlen ten Zuiden van de Hyerreseiianden uit het oog werd verloren. De twee vliegers, die den stuurballon achtervolgden, verklaren met beslistheid, dat zij op het oogenblik den ballon voorover in zee zagen duiken en verdwgnen, GENT GESTRAFT. Yan de grens wordt gemeld De stad Gent is gestraft met het sluiten der koffiehuizen, omdat vele arbeiders, o. w. vele Gentenaren, het gedwongen werk te Kortrgk en omliggende plaatsen hebben in den steek gelaten. Deze lieden hebben zich voor 15 November weer aan te melden. Na dien tgd wordt de stad een boete opge- legd van 1000 francs voor iederen ont- brekenden arbeider en zal voor ieder dezer een gijzelaar worden genomen. Is in Itaiie een revolutie op koinst? Het ,/Berner Tbl.", schrijftIn Itaiie bestaat tegenwoordig een gisting, die tot een revolutie kan aangroeien, en reeds morgen het geheele land in brand kan zetten en het kan dwingen tot een oumid- dellijken vrede. De jougste, schijnbaar onverbiddelijke oorlogsrede van Boselli kan in geenen deele gelden als een uiting van de algemeene openbare meening. Hoewel de opstootjes te Turijn op dit oogenblik volkomen onderdrukt zijn, zou het volstrekt geen verwondering hoeven te wekken, indien zij zich herhaalden. Van bekende in Zwitserland gevluchte vertegenwoordigers van het proletariaat wordt de verzekering ontvangen, dat de Itiliaansche arbeidersklasse niet zal rusten voordat het land den vrede verkregen heeft. Hoewel de Regeering op zichzelf niet afkeerig zou zijn van een vrede, schijnt zij te zeer afhankelijk te zijn van Ecgeland en nog meer van Amerika, welke landen als leveranciers vaB levensmiddelen, de be- velen uitschrijven. Erger nog dan de geest onder de arbeidersklasse, is de oproerige neiging, die bg de soldaten bestaat. TER NKUZEN, 29 Oct. 1917. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 760.0 Stockholm. Laagste barometarstand nabg 750 Midden- Duitschland. Verwachting tot den avond van 30 Oct. Zwakke tot matige, later wellicht toene- mende zuidelgke tot Izuidwestelgke wind, gedeeltelgk bewolkt, weinig of geen regen, kans op nachtvorst in het oosten, zelfde temperatuur overdag. Yiiegmachine op bezoek. In den nacht van Zondag kwam een, vermoedelijk Duitsche vliegmachine boven onze streek op bezoek. Toen aan de grens lichtseinen werden gegeven, wendde het vliegtuig zich zuidwaarts. Later ;s nog een vliegmachiae waargenomen. Yoetbal. Zondag speelde een gecombineerd elftal van //Sparta en //T. F. C." te Ter Neuzen tegen het eerste elftal van „Oranje" te Sas van Gent, aldaar een match. De uitslag was 21, in het voordeel van het Ter Neuzensch elftal. Een portefeuille rermist. Door den voerman M. van Sluiskil op Ter Neuzen, is bg de politie aangifte ge- daan, dat door hem j.l. Vrijdag is vermist een portefeuille, o.m. inhoudende een bedrag yan ruim 160. Hij had die portefeuille in het hotel, waar hij koffie dronk, laten liggen en mistte zij, toen hij, een bood- schap doende, de portefeuille noodig had. Er rees een vermoeden tegen een collega, die na zgn vertrek zgn zitplaats had inge- nomen en ook zou op dezen bij fouilleering een zilverbon van f 1 bevonden zgn, die volgens zeggen van M. in zjjna portefeuille moest zitten. Een deserteur. Zaterdag is een Duitsche deserteur over de grens gekomen, die zich aan gene zijde der grens op de loopplank van een spoor- wegwaggon had neergelegd. De smaak van het brood. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de voedse) voorziening meldc In de volgende weken zal door de Re geering veel inlandsche tarwe in ontvangst worden genomen, die in korten tgd moet worden verwerkt. De tarwe toch is dit jaar vochfig en er zou dus, wanneer ze be- waard werd, allicht bederf komen. Daar nu de grootste zuinigheid met brr odkoren is geboden, mag natuurlijk geen kans worden geloopen, dat een deel der tarwe tot bede* f zou kunnsn overgaan. Daarom is het noodig deze tarwe het eerst voor verdeeling aan de merlfabrikanten in aanmerking te doen komeD zelfs zal er in het brood meer van moeten worden verwerkt dan anders wen- scbelijk zou zgn. Het is dus mogelijk, dat in de eerst- volgende weken het brood een eenigzins anderen, wellicht minder goeden smaakbeeft. Men weet dan nu wat de reden daarvan is. Aan de voedzaamheid van het brood doet het niet af. Yervoer per apoor. De Min. van Landb. brengt ter kennis dat verzoeken om ontheffing van het verbod van vervoer per spoor voor de onder dit verbod vailende goederen eerst dan door de afdeeling Crisiszaken in overweging zulJen worden genomen, wanneer daarbij duidelijk zijn aangegeven de aard en het gewicht der te verzetiden goederen, benevens stations van afzending en van bestemming. Voor elk station van afzending moet eene afzoqderlijke a avrage worden inge- diend. Bij verzoeken om ontheffing van het ver bod van vervoer per apoor van brandhout moet tevens worden opgegeven, of dit hout bestemd is voor industrieele doeleinden, dan wel veor huisbianiin het eerste geval moet ook worden gemeld de aard van het bedrijf en de naam van den ontvanger. Ylmchthaven wordt opengesteld. Lichten. Dintelsas. Volgens mededeeling van het Ministerie van Waterstaat wordt de vluchtbaven te Dintelsas 1 November a. s. voordescheep vaart opengesteld. De ingang van deze haven zal des naehts door twee groene vaste lichteneen op elk van de einden der havendammen, worien aangeduid. Nog de frauduleuze uitvoer van aard appelen in het voorjaar. Blijkens het voorloopig verslag der Iweede Kamer over de begrooting van justitie stelde een lid de vraag, hoe het staat met de strafvervolging tegen Us van Duyn, te Rjjnsburg. Deze persoon is nog steeds, als verdacht van frauduleuze hande- lingen bij den aardappelenuitvoer, geschorst als exporteur. (Naar wij vernatnen schijnt voor de recbt- bank te Middelburg een strafvervolging aanhangig te zijn gemaakt; er zijn althans een dezer dagen getuigen in die zaak opge- roepen. Red. T. N. Ore.). Geen uitvoer van eieren. Naar gemeld wordt, zullen met ingang van 29 October tot een nader te bepalen tgdstip geen consenten voor uitvoer van eieren worden afgegeven. YerbLyf ontzegd. Wegens het betrokken zgn bij den stnok- kelhandel is door den commandant der stelling van de monden der Maas en der Schelde het verblijf ontzegd in zijngezags- gebied aan Camiel Casemires de Buck, geboren 7 Juli 1890 te IJzendgke en wonende aldaar, werkman, Nederlander. Achille Cyrilla van Houwaert, geboren den 15 Mei 1890 te Gulleghem (B.), wonende te IJzendgke, vlas werker, Belg. Framjois Jacobus van Kerck- voorde geboren 16 Maart 1886 te Ter Neuzen, wonende te Sas van Gent, Nederlander. Augustijnus Poppe, geboren 20 Augustus 1891 te Desteldonck (B.) wonende te Sas an Gent, spoorwegarbeider, Belg. Omer Selveer Manhaeve, geboren 5 Augustus 1891 te Guine (B.), wonende te IJzendgke, Belg. Constant van Waes, geboren 1 Augustus 1899 te iJzendijke, wonende aldaar. Edmond Segers geboren 10 Januari 1886 te Weste- roosebeeke (B.), wonende te IJzendgke, Belg. Cami«l August Cornelis Calon, ge boren den 27 Februari 1881 te Biervliet, wonende aldaar, van beroep landbouwer, van nationaliteit Nederlander. Wegens verdenking van zich schuldig gemaakt te hebben aan met de neutraliteit strijdige handelingen werd het verblijf ont zegd aan Florimont Behaegel, geboren den 24 April 1884 te Brugge, wonende te Middelburg, van beroep kantoorbediende, van nationaliteit Belg. HOEK. Na de vele oproapingen voor onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de openbare lagere school alhier, hebben zich thans twee sollicitanten aangemeld. Nu de kom dezer gemeente zoo goed als gereed is mat de elactriache verlichting, is men reeds begonnen ook te trachten de buitenwijken der gemeente aan te sluiten en het is te voorzien, dat wanneer het aantal deelnemers vergroot (reeds gaven vele bewoners van buiten zich voor aan- sluiting aan) met begin 1918 de geheele gemeente electrisch kan worden verlicht. ZAAMSLAG. Tot onu ;-wijzer, aan de bgzonde school te Lexmoqd is beDoemd de heer M Maas, thans onderwgzer aan de bgzondere school te Othene. Een raar sinjeur bracht Yrgdag onze gemeente een bezoek. Het was een Sink persoon, licht gekleed, met hoed en knevel, van middelbaren leef- tijd en Iengte. Hij ventte met in den namiddag galanterien langs de huizen, gaf voor zich moeilgk verstaanbaar te kunnen maken en gaf daarom een aanbevelingskaart van zgn waren af. Nadat hij de kom had afgeloopen, ging hij den Veerweg op en kwam ergens bij een vrouw binneu. Nauwe- Igks binnen ontkleede hij zich gedeeltelgk en begon zoo, half in Adamscostuum voor de vrouw een rondedans te doen. De hevig verschrikte vrouw nam de vlucht uit de woning. De koopman heeft zich na eenigen cijd verwgderd. Gewenscht ware, het dat deze vreemde sinjeur spoedig kennis maakte met de politie. ST. JANSTEEN. In den nacht van £aterdag op "Zondag deden twee ambtenarep van Clinge een mooie aanhouding, in de Oude straat alhier. Zg legden daar beslag op eene partij boonen, enkele honderden kilo's groot, die daar door smokkelaars waren aangevoerd om ze over de grens te leveren. Door het kioeke op- treden van de commiezen werden zjj in hun voornemen verhinderd en moeten den buit achterlaten. De smokkelaars konden even- wel vluchten, met uitzondering van zekere Alph. R., wonende te Kapellebrug, een bekend smokkelaar, die in arrest is genomen. De smokkelwaar is te Sf. Jansteen aan- gebracht. Zaterdagnamiddag omstreeks 3 uur brak alhier brand uit in den stal van A. de Windt. Een partij vlas circa 1900 waarde, ging in vlammen op. Mede ging het materiaal met eenig klein gerief ver loren. De nabijgelegen gebouwen bleven door het flink aanpakkeu van aanwezig personeel op eenige schade na gespaard. Het vlas is niet verzekerd. HONTENISSE. Bjj Kon. besluit is herbenoemd tot bur- gemeester der gemeente Hontenisse, de he'er K. J, A. G. baron Collot d'Escury. YLISSINGEN. Alhier is door de politie weder een ernstig onderzoek ingesteld omtrent een geval van spionnage, waarbg een Nederlandsche zes- loods door een Duitscber was gevraagd inlichtingen te verstrekken over onze ver- dedigingen in Zeeland. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. Heden werden behandeld de volgende zaken Th. C. F., oud 51 j., grossier te Hulst, had zich te verantwoorden dat hij op 7 Aug. j.l. de distributiewet had overtreden door soda aan winkeliers .boven den inaximum- prijs te verkoopen. Eisch 50 boete, subs. 50 dagen hecht. C. L. B., oud 37 j., schippersknecht te Clinge, werd beklaagd dat hij op 10 Sept. j.l. te Nieuw-Namen opzettelgk met een bierglas tegen een turksche trom heeft ge- worpen, waardoor die trom werd beschadUd. Eisch f 3 boete of 3 dagen hecht. A. P. v. S., oud 23 j., werkmau te Zaamslag, werd ten laste gelegd dat hij in den nacht van 9 op 10 Sept. j.l. te Zaam slag stukken brandhout, toebehoorende aan P. J. Risseeuw, heeft weggenomen. Eisch f 10 boete of 10 dagen hecht. Ph. S., bud 25 j., zonder beroep te Nieuw- Namen, werd beichuldigd dat zg aldaar op 17 Juli j.l. een postwissel, groot /20, aan haar afgezonden heeft vervalscht door van de cgfers 20, 26 te maken en die 26 bij den brievengaarder in ontvangst te nemen. Eisch 3 weken gevangenisstraf. A. P., oud 26 j. en E. P. B.k oud 27 j., beideu veldarbeider te St. Jansteen, werden beklaagd dat zg op 25 Sept. j.l. te zamen en in vereeniging 4 sparren hebbeh afge- zaagd, welke sparren toebehoorden aan Paul Plisart, met de bedoeling van weder- rechtelijke toeeigening, terwgl zg in de verdere uitvoering werden verhinderd, door- dat zij zich betrapt zagen door den wacht- meester d'Olieslagsr. Eisch 7 dagen gevangenisstraf. J. F. V., oud 44 j., veldarbeider en bier- huishouder te Westdorpe, werd ten laste gelegd dat hij te Westdorpe in den nacht van 9 op 10 Juli j.l. omstreeks l1/, uur na het sluitingsuur der herberg, toen de in uniform gekleede rijksveldwachter De Krom, zgn bierhuislocaliteit visiteerde, ver- gezeld van den gemeenteveldwachter Ten Haken en daar 12 man aantroffan, zich tegen die ambtenaren heeft verzet, door aan hen te rukken en te trekken en met hen te worstelen. Eisch 3 maanden gevangenisstraf. M. A. C., oud 24 j., zonder beroep te s van Gent, werd beklaagd dat zij op 24 Sept. j.l. te Sas van Gent, een spiegel, toebehoorende aan M. de Blind, haeft ver- nield of beschadigd, door een melkkan daar tegen te werpen. Eisch 5 boete of 5 dagen hecht. C. M. d. S., veldarbeidster te Zuiadorpe, was ter verantwoording geroepen ter zake dat zg op 7 Sept. j.l, te Zuiddorpe A. de Smet opzettelgk beleedigende woorden heeft toegevoegd. Eisch f 10 boete of 10 dagen hecht. P. v. D., huisvr. van P. J. d. L., oud 51 j., J. d. L., oud 24 j., werkman en P. J. d. L., oud 51 j., paardenslachter te Sluis, werden ten laste gelegd dat zij op 13 Juli j.l. aldaar wederspannig zijn opge- treden tegen de marechaussee's Dekkers en van Hurck toen die ambtenaren daar werk- zaam waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening, alsook dat zg die ambte naren hebben beleedigd. Eisch voor de 2 eerste bekl. 3 weken en voor den 3en bekl. 1 maand gevang. J. 8., oud 21 j., miliciensoldaat te Bergen op Zoom en D. C. S oud 16 j., zonder beroep te Axel, werden ten laste gelegd dat zjj zich op 8 Sept. j.l. te zamen en in vereeniging tegen de marechaussee's Dane en Meeuwsgen hebben verzet, toen deze ambtenaren hen ter zake van overtreding wiiden arresteeren. Eisch f 10 boete of 10 dagen hecht. Valschheid in geschrifte. oor het gerechtshof te Arnheni is in hiooger beroep behandeld een zaak tegen den geineentesecrelaris van Wamel, beklaagd van valschheid in gesdirifte (knoeierijen in lijsten houdende opgaven van regeeringsvarkens). De rechtbank te Tie! liad beklaagde voior- waardelijk veroordeeld tot een niaand gevange nisstraf. oor Iiet hof was beklaagde niet verschenen. De advocaat-generaal eischte veroordeeling bij verstek tot 6 maanden gevangenisstraf. Varen in verboden gelded. Voor het kaulongerecht te jMiddelb,urg hebben Zaterdag een paar visschCrs uit Bres.kens te- recht gestaan, wie ten laste gelegd was, dat zij met hun vaartuig in het door de militaire overheid verboden gebied zijn geweest. Voor zoover zij verschenen waren deden zij het voor- komen ot zij niet hebben geweten, dat zij in het verboden gebied waren, de als getuigen ge- hoorden zeeofficieren wisten het anders tever- tellen, een der visschers draaide zelfs. na een waarschuwingsschot met los en een met scherp niet bij en deed dit eerst na bet tweede scherpe schot. Tegen ieder der visschers. werd 10 boete of 10 dagen hechtenis gevorderd. Peulvruchten. De Minister van Landbouw heeft tot de burgemeesters de na volgende circulaire ee- richt. Onder verwijzing naar mijne circulaire van 15 Maart 1917, no. 12669/43, Ilijksbureau voor de Distributie van Graan en Meet, heb ik de eer u mede te deelen, dat ten aanzien van de inzaraeling van peulvi-ucbten de plaats van de Peulvruchten Vereeniging is ingenomen door regeeringscommissariissen voor de Rijksgraan- verzameling. In dit verband verzoek ik u om de partijen bruine boonen, kleine groene erwten, schok- kererwten, kroonerwten en kaapsche groene erwten,' ingevolge bovengenoemde circulairein- bezitgenomen, voor zoover zij nog niet geleverd zijn aan de Peulvruchten Vereeniging, lenspoe- digste te doen leveren aan den regeeidngs- commissaris voor de Itijksgraanverzameling in uwe provincie. Voor deze partijen blijft de prijs bepaald op ■f 31.65 per 100 K.G. voor puike qualiteit, waar- onder onder meer wordt verstaan „goed ko- kend, bo'ordvrij plaats van levering, kor- tbigen wegens qualiteitsafwijkingen naarplaat- selijk gebruik, terwijl de landbouwers sedert 15 Maqrt j.l. recht hebben op een bewaarloon van 3 cents per week per 100 E.G. Wijders draag ik u op onverwijid aan alle houders van: gele erwten (alle soorten), grauwe erwten (alle soorten), gele boonen (alle soorten), witte boonen (alle soorten), van den oogst 1916 of ouder, bij schriftelijke vordering ex artikel 9, lid 1, der Distributiewet 1916, te vragen welke hoeveelbeden zij daarvan onder zicli hebben anders dan voor eigen liuis- boudelijk gebruik, vervolgens om deze goederen in bezit le nemen vfoigens artikel 9, lid 2, der Distributiewet en te dobn leveren aan den regieerings comm iss a ri s voor d e R ij ksgra a n ve r- zameling uwer pmvincie, die voor schatting en betaling zal zorg dragen. De door u verzamelde opgaven omtrent de in uwe gemeente aanwezige voorraden gelieve u ten spoedigste aan bedoelden regeei'ingscdm- missaris le doien toekomen. Voor deze peulvruchten worden in nevens- gaande besciiikking de maximumprijzep, ge steld voor die van den oogst 1917, opgenomen in de Staatsoouraht van 6 October 1917, no. 234, en van 16 October daaraanvolgende, no. 242' ingevolge artikel 8, lid 3, der Distributiewet 1916, geldig verklaard. (St.ct.) Woensdag 31 Sclr.aei- 19)7. Hervormde Kerfc. Hoek. 's avonds 6 u, Ds. E Raams, Herdenking Kerkhervorming. De zangvereeniging i-Crescendo" uit Hoek, zal eeuige toe- passelijke liederen zingen. Gedeelte van een lijk aangespoeld. Te Scheveningen is Vrijdag aangespoeld een in verren staat van ontbinding ver- keerand gedeelte van een lijk* de romp van eenlichaam met hoofd, doch zonder armen en beenen. Het ia naar de algameene be- graafplaats overgebracht. Urk overstroomd. Tengevolge van deD hevigon storm heeft de hooge vloed het weideland van Urk overstroomd. Vier vijfde van Urk staat blank. Yerzamelaars. Te Alkmaar is bg verschillende personen 23,520 K.G. epgkers, 10.000 K.G. cacao, 50 kisten zeep, 2 groote en 10 halve vaten cacao en 7 vaten plantenvet a 250 K.G in beslag genomen. Een N.-H. dorp in gevaar. Het dorp Berkhout (nabg Hoorn) heeft Donderdag op Vrijdag een zeer ernstigen nacht doorgebracht. De alarmklok luidde want het geheele dorp werd bedreigd met overstrooming. De sluisdeuren bg Schar- woude wiiden niet sluiten, welke pogingen men ook aanwendde, zoodat het Zuiderzee- water, dat gestadig rees, naar binnen kwam, weldra de kolk overstroomde en de bin- nensloten vulde. Daar het dorp 1/a al M. beneden A. P. ligt, is het te begrijpen dat menschen en vee vluchtte. Met vereende krachten slaagden de dorpelingen erin door 't aanbrengen van zeilen en zand de opening in de sluis te dichten. Zoo werd de drei- gende ramp gelukkig afgewend. Waar- schgulijk was een steen'tusschen dedeuien gekomen. De moor(l in de trmnremise te liotterdam. Door de royale uitgaven van de vriendin van een hunner, de //Bleeke Tonia" genaamd, die veel klein geld uitgaf en inwisselde, is de politie te Rotterdam op het spoor gekomen van de moordenaars van den nachtwaker J. van de Voorde, in de tramremise te Rotterdam. De eene L. Hofman, heeft terstond na zijne arrestatie de toedracht- der zaak ver- teld. Zij hadden zich door zich in een aanhangwagen te verstoppen binnen de remise laten rijden. Des nachts zijn zij te voorscbijn gekomen, om in het bureau te plunderen. De waker kwam hun spoedig in den weg. Bofman heeft hem aange- grepen en toen deze veel ieven bleef maken, heeft de hndere verdachte, J. Leeflang, hem met een jjzer op het hoofd geslagen tot hij bewusteloos was. De laatste, die eerst bardnekkig ontkende, is ten slotte ook door de mand gevallen en heeft het verhaai van zgn makker be- vesdgd. Schip vergaan. Vrjdag is door den storm op de kust van Texel gestrand en gezonken de kleine Eugelsche stoomboot //Tangay" van Gool# naar Boulogne bestemd met kolen. De uit 7 personen bestaapde. bemanning is door een reddingboot van boord gehaald. Lichter aangedreven. Aau den oever te Westkapelie is tijdens den storm van de vorige week komen aan- drgven de lichter //A G. 1048", blgkbaar van EDgelschen oorsprong. Er werd aan boord niets gevonden dan eenige militaire unifor- men, 3 mooie gioote ledikanten, een paar nieuwe scbeepslantaarns, sCheepstrossen en eenige bussen met vetwaren. Men vermoedt, dat het vaartuig, nadat de sleeptrossen waren gebroken en de opvarenden van boord waren gehaald, aan zijn lot is overgelaten. Wegens de woelige zee, was het vaartuig Zaterdag nog niet afgeileept kunnen worden. Men zal trachten het te Vlissingen binnen te brengen. TijiI- en geldbesparing met de schrijlmachine. Ondanks den oorlog is men er in Duitsch land voortdurend op uit, door verbeteringen en allerhande besparingen het prestatiever- inogen steeds hooger te on twikkelen. In de Frankfurter Wochenschrift is liet nu weer Wilhelm Heintz, die een artikel wijdt aan den arbeid, die in Duitschland op deschrijf- machine wordt verricht. Het aantal typisten van beroep is tijdens den oorlog in geenen deele verminderd, hun warkzaamheden zijn zelfs nog toegenomen. Ongeveer 300.000 typisten verdienen hun brood met machineschrjjven, en Heintz heeft n u een onderzoek ingesteld, in hoeverre men op dit gebied tijd en geld kan sparen. Op de machine kan lietzelfde in eene minuut geschreven worden, waar men met de hand I1/2 minuut voor noodig heeft, n.l. 250 in plaats van 160 lettergrepen in de minuut. Volgens deze berekening zouden op 350 ar- beidsdagen in. het jaar met een gemiddelden werk tijd van slechts een uur daags die 300.000 machineschrijvers 780 millioen en het gelijke aantal handschrijvers slechts 480 mil lioen foliobladzijden leveren. Diat beteekent hij een arheidsloon van slechts 10 pfennig per bladzijde, eene hesparing van 90 millioen mark per jaar door de schrijfmachine. Men is er op uit de snelheid nog te verhoogen en wel, naar Heintz meent, door twee middelen. Het eene bestond in eene vere'envoudiging der onderstreeping, die door samenkoppe- ling lege 1 ijkertijd met den aanslag -zou kun nen geschieden. De hesparing, die daardoor verkregeh wordt. scliat hij op 800.000 mark 's jaars. Nog belangrijker zo uhet zijn, wan neer men tijd, kracht en oplettendheid spaar- de door de omschakeling voor de hoofdlet- ters te vermijden, wat men op het oogenblik slechts kan doen door eigen typen voor de hoofdletters. Nu wordt voorgesteld, deze omschakeling door een luchtdruk te doen geschieden, die men uitoefent door met den voel op een op den grond liggenden gummi- hal te trappen, die door een gummislang met de machine verbonden is. De groote re snel heid en de daardoor verkregen hesparing wordt op 400.000 mark 's jaars geschat. Het „vele kleintjes maken een groote" is bier dus wel van toepassing! Een fietsdief. Herhaaldelijk werden in den laatsten tijd op stations fietsen vermist. Vooral van de aan het station Nijmegen aangegeven rijwie- len bereiklen verscheidene niet de plaats van bestemming, hoewel men toch bijna zeker wist, dat alle waren ingeladen. De vorige week kwam nan het station Am- hem een heer drie rijwielen in ontvangst ne men. Er waren er slechts twee; menbeloof- de een onderzoek te zullen insteHen, en de heer zou terugkome.n. Deze is evenwel niet meer teruggekomen. Inmiddels hleek, dat de door hem afgegeven regu's van een nage- maakt stationsstempel waren voorzien. Nu ble ek al sp o edig, op welke wijze z oo vele fietsen waren verdwenen. De dief had zich eenvoudig voorzien van een aantal rijwiel- kaarten, waar op liij het station van bestem ming invulde en dan afstempelde met het valsche stempel. Over het perron rondwan- delende, scheurde hi) van -ter verzending ge- reedstaande rijwielen het vervoerbewijs af en bevestigde er een aan van hcmzelf. De fietsen werden dan wel ingeladen, doch kwamen op een ander station aan, waar hij ze tegen afgifte van het in zijn' bezit zijnde valschelijk gestempelde bewijs in bezit nam. Met behulp van het thans bekend geworden sigr.alement 1s deze brutale dief eindelijk in Amsterdam op heeterdaad betrapt. Mjjnengevaar. Onder Koedood dreef (volgens de Zw. Ct.) een mijn aan. Om het koper

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 2