in AL6EHEEK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 2EEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8802, Dins dag 30 October 1917, 57® Jaargang, HsrhaHngaondarwijs. MZSJ4M. De Ooriog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN: Telefoon 25, Bit EM vernal? lasMsff-, WosBfiaf m frtlslapYSsfl, sitgBzcMstf §p Fssstdsf®!, &U ds Firms P. J. VAI BESAIBEUTir Ksizus. Uitreiking Zeepkaarten, Maximumprijzen Vermicelli en Macaroni, tKUlIn.j i 01. iwhiiiwiwwiiwiWMiil111! iimminwiwiHillII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii'iiimiiirrimitiiiwiniiiiiiiiiiiiiiiiiHii hi nwiiMiwiwwmiiiriTriwroMmifiinrr^^ ttt mmsmm t v i&w 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /I.40, vocr Ned.-Indie en Amerika 1.6&, overig Bnitenland 2. Mkh abonneerl zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhaoddarenj Postdirecteuren en Brievenbushouders„ Van I fot 4 regels 0,40, Voor elken regel meer CUCL Bi| direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! prijs slechts tweemaal berekend, Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 lllir op den dag der uitgavec 3 K-^iWBMIIIIIiaiMI IWIIIi nil 'IWiyi WilWIBIMII 1'liiil 111 will n> Uitreiking van Zeepkaarten voor de maand November zal plaats hebben op Wuen»ii»g 31 Qctotoes* ®t. s. in het lokaai „B e t h e 1", 2e Yerbindings- straat, uitsluitend tegen inruiling van de oude kaarten en tegen betaiiog van 1 cent per knart, en wel voor hen, wier geslachtsnham begiut met de letters A— B Woensdag 31 Oct. van 910 u. y.ri. CE n y, 10 11 F-H 1112 I—M N-K Z t 5 2—3 n.m. De aangegeven verdeeling zal strikt in acht genomen worden. Ter Neuzen, 29 October 1917. De Burgemeester, J. HUIZ1NGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat, door Zijne Excel, den Minister vac Landbouw-, Nijver- heid »n Handel is vastgesteid een maximumprgs voor vermicelli en vermicellifiguren verpakt of onverpakt lo. in den grootbandel fl. 60,p. 100 K.G. 2o. i/ tusschenhandel 63,— H 100 3o. n h kleinhandel u 0,75 1 K G., 0,08 0,1 K.G. een maximumprijs voor macaronie en macaroniehorens en coquillea A. onverpakt lo. in den groothandel fl. 95,p. 100 K.G. 2o. n n tusschenhandel 100,100 3o. v kleinhandel h 1,30 1 K.G. of 0,15 a 0,1 K.G. B, in originaele verpakking lo. in den groothandel fl. 110,—p. 100 K.G. 2o. n a tusschenhandel 120,— g 100 3o. v o kleinhandel 0,75 a/t u Vorenvermelde maximum groot- en tusschenhandeiprijzen zijn te verstaan franco station van bestemming, spoor-, boot of laatsie veer. Ter Neuzen, 29 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZIN'GA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de jongens, die wenschen deel te nemen aan het op 1 November a.s* aan te vangen herhalings- onderwijs zich daartoe tot en met 31 de*6F bg het hoofd der openbare lagere school knnnen aanmelden. Hoek, 18 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WO.LFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. 64) DOOR H, RIDER BAGGARD. „Uw weg, Mirjam, en die van Marcus den Romein, en de mijne zijn alle drie dezelfde en ik zoek geen anderen. Als knaap lieb ik reeds gezworen, dat gij slechts vrijwillig de mijne zoudt worden, en dezen eed blijf ik trouw. En levens zwoer ik dat ik, inidien ik ton, mijn medeminnaar zou dooden. Doodt Jiij mij, dan moogt gij met hem trouwen! Dood ik hem, dan behoeft gij niet met mij te trouwen, tenzij het uw eigen verlangen is. Maar hetzij gij in leven blijft of sterfl, tus- schen hem en mij is het een strijd op leven (en dood, begrijpt gij dat?" „Uw woorden zijn heel duidelijk, Caleb, maar het is een vreemd uur om zoo te spre- ken. Voor zoover ik w,eet, is Mai'cus reeds dood, en binnen korten tijd zal ik ook ster- ven; en gij alien hier in den tempel wordt door den dood bedreigd.'' „Maar wij leven nog, Mirjam, en ik ge- loof, dat voor geen van ons drieen het einde nabij is. Gij wilt dus niet vlucliten, noch met, noch zonder mij „Neen, ik wil niet vluchten." Dividend en tantiemebelasting. Blijkens het afdeeliugsverslag der Tweede Kaoier op de begrootiDg voor financien, werd door eenige leden gevrnsgd, of d« tegenwoordige toestand van 's lands finan cien de hsfiing van de dividend en tantieme belasting nog wel noodig maakt. Zg meenen dat die vraag in ontkennenden zin moet worden besntwoord. De zand- en grintlrwestie. Het Ned. Corr.-bureau meldt Naar aanieiding van de opmerkingen van den Engelschen gezant. in het gepubliceerde interview betreffsnde de zand- en grint- quaestie omtreDt de statistische cijfers van het departement van Buiteniandsche Zaken inzake den doorvoer van zand en grint, hebbfn wg ons o.pniauw tot dat depar.tement om inli'chtingen gewend. Naar ons werd medegedeeld, zjin de Yrgdag gemclde cyfers volkomen j u i s t. De bedoelde door voer wordt voortdurend gecontroleerd door onze oflicieren a,an de grens en deze contro- leerende oflicieren verstrekken geregeld opgaven aan het departement omtrent de vervoerda koeveeiheden. Daarentegen is aan het departement herhaaidelgk gebleken, dat de door de Engelsehe legatie gedane opgaven betreffende dit vervoer onjuist waren Men seint aan het Boll. Nieuwsbureau nit Londen Met betrekking tot den doorvoer van zand en grint zei Cecil, de blokkade-mi- nister, dat binnen eokete dagen een offi- cieele nota aan Nsderland zal worden ge- zonden met de gevraagde inlichtingen. Daarin zal een zeer duidelgk geval wor den vermeld, waaruit direct blgkt dat xand en grint direct voor militaire werken zijn gebruikt. Bovendien kan men thar.s in waarheid niet van eenig burger'lijk wer,k sprekec, daar Belgie thans geheel onder militair toezicht staat, voegde hg er aan toe. Het Engelsehe cement. De /Associated Portland cement manu factures" deeit mede, dat de vrees ais aou het, Engelsehe cement dat naar Nederland vervoerd \yotdt gebruikt worden voor //pill- bores" en andere militaire doeleinden onge- grond is. De productie van de Duitsche cement- industrie is aanmerkelijk uitgebreid, boven dien heeft men de beschikking over vele Belgische cementfabrieken, waar Belgische cement tegen lagen prijs geproduceerd wordt. Nederland produceert geen cement en was afhankelgk van Duitschland en Belgie. Belgische cement wordt niet geleverd en dientengevolge ontstond navraag naar het Engelsehe fabrikaat. Men heeft geen bewgzen, dat het uit Engeland naar Nederland gezonden cement naar Belgie, Noord-Frankrijk of Duitschland wordt doorgevoerd. Het Engelsehe cement is aan de N. 0. T. geconsigneerd onder garantie tegen herexport. Men heeft be rekend, dat het Belgische cement in de in beslag genomen fabrieken tegen minder dan een vijfde van den prijs geproduceerd wordt, dan Waarvoor het Engelsehe cement van „Dan is de, tijd daar, en ik heb geen aR- dere keus: ik moet mijn plicht doen, en het overige aan het noodlot overlaten. Indien ik u misschien later nog kan bevrijden zal ik het doen, maar ik ®eioof niet; dat er veel kans op is." „Caleb, ik lioop of vrees ruets meer. Ik verzet mij ook niet meer. Ik ben in goede handen, en waar die mij leiden, zal jk gaan. Mbit gij mij boeien?" „Daartoe heb ik geen bevel. Ga mee, de dienaren wachten buiten. Hadt gij willen vluchten, dan zou ik den weg genomen hebben, waar mijn vrienden ons wachten. Nu moeten wij een anderen weg volgen." „H.et zij zoo," sprak Mirjam, ,maar geef mij eerst de waterkruik eens aan, want mijn keel is verdroogd." Zij dronk "met iange teugen. Toen ver- lieten zij de cel. Buiten wachtte vier man- nen, twee hunner waren de dienaars, die haar 's morgens hadden doorzocht, de an deren waren soldaten. „Gij zijt iang bij het mooie meisje geble- ven, heer," zeide een van hen. „Heeft zij u liaar zonden gebiecht?" „Ik lieb mijn best gedaan om te weten te komen, waar de Romein verborgen is, maar de heks blijft koppig," antwoondde hij met een toornigen blik naar Mirjam. „Boven de poort zal zij wel gauw een ander liedje zingen, heer; de nachten zijn uit Nederland gereexporteerd zou kunnen worden. De regeering heeft nog niet medegedeeld, waarom verdere glicences" voor uitvoer van cement Daar Nederland geweigerd zullen wordsn, maar het is niet omdat men van meening is, dat het Britsche cement naar de vijanden gaat. De //Daily Maill" verneemt, dat het ministerie van buiteniandsche zaken en het blokkade-ministerie er van verzekerd zijn,/ dat dit jaar geen cement van Nederland naar Belgie of Duitschland is gegaan. Hoewel men voortaan geen licenpes meer zal uitgeven, zullen daarom geen stappen worden gedaan om den uitvoer van de zevenhonderd ton, die op de Theems inge- scheept werden, te verbieden. Tegen onze neutraliteit. Is het niet in booge mate ergerlijk aldus het sCentrum" dat machtige rgken, strijdend onder mooi klinkende leuzen, op zoo ongegeneerde wijze een klein land be- lemmeren in den toevoer van levensmiddelen, onontbeerlijk voor zijn eigen bevolking en voor de vele duizenden vreemdelingen, welke het tengevolge van den ooriog te herbergen heeft Elken dag neemt dat getal nog toe. Elken dag komen vlucktelingen van ver- schillende nationaliteit over ODze grenzen. Elken dag kiimt onze zorg, stijgen onze behoeften. En dan maakt men het ons steeds lastiger, om niet te zeggen onmogelgk, on3 den noodigen levensvoorraad te verschaffen. Alsof de neutraliteit, streng toegepast en volgehouden, in dezen menschonteerendau ooriog eeD kwaad ware, dat moet worden gestraft en met alle middeleu, onverschillig van welk allooi, tegengegaan Verheffende politiek Inbezitmemiug van authraciet. Uit Hilversum wordt gemeld Aangezien een beslissing van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel be treffende de paitij van 15000 K.G. anthraciet, toebehoorend aan den Engelschen vice- consul, den heer E. J. Labarra tot nog toe is uitgebleven, vond de commissaris van politie het niet oirbaar, het beslag te hand- haven. Daarom heeft hg gisteren den brandstoffenhandelaar J. C. Maaskant, bg wien de partg ligt opgeslagen, toestemmicg verleend, een gedeelte der anthraciet af te leveren. Gisteren werd het eerste partijtje ten huize van den heer Labarra in ontvangst genomen. Ook den heer G. Petit, kanteor- bediende bij het Engelsehe consulaat te Amsterdam woonachtig, is verlof gegeven de ten zijnen huize aanwezige Engelsehe anthraciet te gebruikeu. Uitvoer van ruinen, Volgens een bericht in #De Yeehandel" zou een regeling kant en klaar zgn voor den uitvoer naar de Centralen van 17,000 U/jparige ruinen. Naar bet Correspondentie- bureau van de meest bevoegde zijde ver neemt, is de regeling van dezen uitvoer nog geenszins gereed en, zoo zij tct stand komt, zal zoowel naar de Geailieerden als naar de Centrale mogendheden uitvoer pla'ata vinder en wel naar iedere zgde voor de helft. koud en de dag is heet voor hen, die geen mantel kunnen omslaan en niets te drinken hebben. Kom, Blauwoogje, maar geef mij eerst dat paarlsnoer; misschien kan ik er nog een stuk brood of een dronk wijn voor koopen." Met zijn morsige hand raakte hij liaar borst aan. Daar fiikkerde in het roode avondlicht een zwaard en daaide neder op Yet hoofd van den schurk, die dood of stervend neder- vieL „Schoft!" zeide Caleb driftig, „ga brood en wijn zoeken in Gehenna! Het meisje is veroordeeld om te sterven, niet om door zulke kerels geplunderd te worden. Kom, vooruit!" De makkers van den gevaliene staarden hem aan. Een van lien begon te lachen, want de dood was iets veel te algemeens om er verwonderd over te zijn, of er medelijden mee te hebben. „Hij was altijd zoo hongerig. Laat ons hopen, dat er waar bij komt meer te eten is." ,Toen liepen zij, voorafgegaan door Caleb, door iange zuilengangen, en bereikten ein- delijk de mooie middenpoort, Nicanor, die met, goud en zilver versierd was en stond tusschen het Voorhof der Vrouwen en liet Voorhof van Israel. Boven'deze poort was een vierkant gebouw, meer dan vijflig voet Geldleening van 500 raillioen. iDgekomen is een wetsontwerp tot het aangaan van eeD geldleening of -leeningen van 500,000,000 en nadere voorziening ten aanzien van de 5 pets, schuldbeksnte- nissen ten laste van het rflk. Op den 6den Octobsr j.f. bedroeg de vlottende schuld ten laste van den staat een som van f 265,560,643. Dit bedrag vindt zijn verklaring in Voorschottsn aan de kolonien 22,188,000, idem in hoofd- zaak aan rijksgraachandel en rijkskunstmest- stoffenhandel 41,218,672, tekorten op den normalen dienst (naar Schatticg) 57.000,000, tekorten op den crisisdienst (naar ramiug) 145,153 971. De Minister ?an Financien meent nu, dat het oogenblik ie aargebroken om tot consolidatie van de vlottende schuld te besluiten. Het is toch niet te verwachten, dat de toestand van 'a Rijks kas gunsiiger zai worden. Weliswaar moet nog een be- langrijk bedrag uit de oorlogswinstbelasting en de verdedigingsbelastingen wordea ver- kregen, doch hiertegenover staat, dat, naar is aan te nemen, de crisis uitgaven bij het toenemen van de moeilgkheden, welke zich allerwege doen gevoelen, eene stgging zullen vertoonen. Is dus eenerzgds de uitgifta van een staatsleening met het oog op den stand van 's Rijks kas geboden, anderzgds bestaat er alleszins reden de positie van geld- en kapitaalmarkt voor het welslagen van zoo- danige uitgifte bg uitstek gunstig te achten. Gelet op den tegenwoordigen toefitanti van de 41/s pet. Nationale Schuld bestaat er naar het den Minister voorkomt, alleszins aanieiding om van het recht tot conversie van het nog uit4taande bedrag van de 5 pet. leening 1914 gebruik te maken. Hier- door zal een niet onbelangrijke rentebe- sparing verkregen worden. Intueschen schgnt het aanbeveling te verdienen aan hen, die aan de conversie deeln9men, een bonus toe te kennen. Die bonus werd op a/2 pet. van het nominaal kapitaal der geconverteerde obligatien te bepalen. Het bedrag van f 1,237,500 hetwelk hiermede t"en hoogste gemoeid kan zijn, wordt uit den aard der zaak verre overtroffen door de rentebe- sparing. In het wetontwerp is het 41/, p^ts. rente- type gekozen. Voorgesteld wordt de aflossing der leening over veertig jaren te verdeelen. De staat dient zich echter de bevoegdheid voor te behonden om ten alien tgde de aflossing te versterken. Het wetsontwerp bevat een daartoe strekkeDde bepaling. Yerbetering van onierwijzerssalarissen. In aansluiting aan het dezer dagen mede- gedeelde, dat bekrachtiging doorde Kroon van het door de St&ten-Generaal overge- nomen wetsontwerp tot verbeiering der onderwijzerssalarissen (voorstel-Marchant c. s.) niet te verwachten schijnt, meldt het Ned. Corr.-bureau, dat een nadere regeling der jaarwedden van de onderwijzers bij het lager onderwijs, thans echter van regeeri#gs- Wcge, reeds bij den Raad van State in bp- handeting is. Spionnage in Franschen dienst. De Hollandsche onderwgzeres J. M. Die- boog, met provisiekamers en vertrekken, waar de priesters limi muziekinstrumen- ten bewaarden. Op het platte dak stonden drie marmeren kolommen, die in vergulde punten uitliepen. Bij de poort wachtte een der rechters lien, de meedoogeiilooze Simeon. „Heef't de vrouw bekend, waar zij den Romein verborgen heeft?" vrofeg hij Caleb. „Neen," antwoordde deze; /zij zegt, dat zij niet weet van een Romein." „Is dat zoo, vrouw?" „Het is zoo, Rabbi." ,,Breng haar naar boven," beval liij op slrengen toon. Door steenen verlrekken bereikten zij een trap met een deur van cederhout. Derech- ter opende die en sioot haar weer achter hen, en zij klommen de trap op, waar zij een klein steenen deurtje vonden. Toen dit geopend werd, stonden zij op het dak van de poort. Mirjam werd gevoerd naar den middelste kolom, waaraan een ijzerenketen van lien voet iang was bevestigd. Simeon beval, dat haar de hand en op "den rug ge- bonden moesten worden. Toen hing liij haar ©an bord om den hals, waarop met groote letters geschreven stond: „Mirjam, christin en verraderes, is ver oordeeld om hier te sterven, op de manier die God zal bepalen, voor de oogen van haar vrienden. de Romeinen". Dan volgden verschillende handteekenin- penhorst, die door den krggsraad te Coblenz tot 6 jaren tuchthuis is veroordeeld wegens spionnage, had, naar zij bekende, aan een Fransch bureau in Holland berichten ge zonden over Duitsche troepenverschuivingen aan 't Westfront, en over de plaats waar 't Duitsche hoofdkwartier zch bevond. In haar woning werden nauwkeurige opgaven betreffende DuitschlancPs militairen en eco- nomischen toestand aangetroffen. DE ALGEMEENE TOESTAND. De opmarsch der Duitschers en Oosten- rijkers tegen ltaiie outwikkeid zich gaan- deweg tot een groote Italiaansche nederlaag. Het liuitsche communique van Vrgdag sprak reeds van xestigdnizend gevangenen en een bait van 450 kanonnen. Het offensief, waarvoor blijkbaar aanzienlgke troepen- massa's van het Russische front zijn gebruikt, begon Woemdag en bad drie dagen later reeds tot resultaat dat het Italiaansche front van Tolmein af tot aan de Wippach ten zuidoosten van Gorz, wankelde, terwijl een otficieel bericht uit Berlijn ons Zondagavond meldde, dat de zegenvierende^Oostenrijk- Hongaarsche en Duitsche troepen Gorz binnentrokken en dat de Italianen over da lsonzo waren teruggetrokken. Het lijdt geen twgfel of de Italianen zullen hun linie, na deze doorbraak ver terug moetan trekken. Nataurlgk zai de Duitach-Oostenrjjksche overwinning zijn moreele uitwerking ook op verdere fronten niet misseD en het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat de andere geallieerden de Italianen le huip moeten komen. Die hulp kan komen van het westeljjk front, ook wordt gadacht aan het overbrengen van het Sarrail-ieger uit Mace donia naar ltaiie. Voor de Italianen ziet de naaste toekomst er zeer ernstig uit. De vorderingen die de geallieerden de vorige week in bet Westen maakten, hoe belangwekkend op zichzeif, verdwijnen bijna in het niet bg het groote succes der tegen- panjj. Uit de bgzonderheden in de commu nique's der Centralen blijkf dat Vrgdag het Italiaansche front over ean afstand van 50 K.M. aan het wankelen wa« gebracht. Onder de Italiaansche troepen heerschte de grootste ver warring. Vele afdeelingen werden geheel afgesnedeu. De Duitsche en Oostenrijkscne militaire schrgvers wgzen erop dat het bier een groote, langdurige voorbereide operatie geldt. De. Italianen werden tegen de sterk gezwollen lsonzo-rivier teruggoworpen, waren dus wat het snel terugtrekken aangaat, zeer in het nadeel. In hun legerbericht van 26 dozer erkenden de Italianen teruggetrokken te zgn van den Monte Maggiore tot ten westen van Auzza. Het zuidwaarts daarbij aansluitende front op de hoogvlakte van Bainsizza moest toen eveneens wijken. Sedert heeft de debacle zich echter ook nog verder zuidwaarts uitgebreid en de met ontzaglijke moeite veroverde bergsteliingen beoosten Gorz vieieh nu in ongelooflijken korteia tijd onder den enormen druk den vg*nd weer in handen. Italie zit behalve in militaire ook in politieke moeilijkheden. Het kabinet-Boselli gen van lederi van het Sanhedrin, waaron- (der die van haar grootvader. Daar op werd het eind van den keten om liaar middel vastgeklonken, zoodat zij zich onmogelgk kan losrukken. Toen alles gereed was, sprak Simeon haar toe. „Sta hier, vervioekte verraderes, totdat uw beenderen stuk voor stuk van dezen ke ten vallerv zeide hij, „sta hier, in storm en zontieschijn, in liclit en duisternis, ter wijl Romein en Jood spotten met uwiijden, dat, als men naar mij had willen luisteren, korter, maar wreeder zou geweest zijn. 'Dochter van Satan, keer tot Satan terug, en laat de zoon van den timmerman u redden, pis hij lean." „Bescliimp het meisje niet," viel Caleb woedend in, „want vloeken zijn speren die terugvallen op het hoofd van wie zewerpt." „Als ik mijn zin liad", antwoordde de Rabbi, „zou een speer op uw hoofd vailen, onbeschaanide, die oudere menschen durft berispen. Ga uit mijn oogen en reken erop, dat ids gij tracht, liier terug te keeren, het voor het laatst zal zijn. Wij weten meer van u, Caleb, dan gij denkt en misschien zoudt ook gij vriendschap willen sluiten met de Romeinen." (Wordt vervolgd.) -it zsamsawi). sasssua V V V iiiimiiiw" twhtwiiiini iinnnii—pii —mini—mi«ii»»iiiii«m——»—nT—mwiMmtrtmmini n"m in iam

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1