ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. M No. 6597. Donderdag 18 October 1917. &7e Jaargang. Sch oolge 1 d. Schoo 1 g eld. S choolgeld. Brandgevaar. MI1J4 ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN 1NSTELL1NG HUURC0MM1SSIE. BINHENLAND. Telefoon 33. nltflezonderd op F.estdagei, H] in Firma P. 1_ YAM DE SAME t. Tar S.az.n. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Westsr-Schelde, 1 TJI L L I O N. Pa 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland 1.10. mi vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2.— jSfc». abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 010. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! M prijs slechts tweemaa! berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement teg en verminderd tanef. Inzending van advertesitien voor 1 Utir op den dag der uitgave. ran 15 October 19IT tot nadere aan- kondiging. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vestigen de aandacht op de vol- gende missive van den Minister van Staat, Minister van Bionenlandsche Zaken, No. 8013. Afdeeling B. B Het te verwachten ruim gebruik in den aanstaanden winter, niet alleen van hout voor hnisbrand, maar ook van minderwaardig materiaal ter vervanging van steenkool, zal in niet geringe mate het brandgevaar ver- grooten. Bovendien zal dit gevaar nog in de hand gewerkt worden door te vreezen aanwending van primitieve verlichtingsmid- del-n als gevolg van gebrek aan de gebrui- kelpke brandstof voor de kamerlamp. Nu de beschikbare voorraden goederen nauwelpks voldoende zpn voor bet onder- boud der bevolking, is het meer dan ooit dringend noodiake'ijk dat geen materiaal door brand verloren ga. Ik htb mitsdien de eer Uw College te verzoeken de gemeentebesturen in Uwe provincie namens mij uit te noodigen de ingezetenen te waarschuwen voor het bui- tengewoon groot brandgevaar dat dezen winier te duchten is en daarbij, onder aan- beveling vau uiterste voorzichtigheid te wijzen op de noodlottige gevolgen, die in het bijzonder in den tegenwoordigen tijd van schaarschte op elk gebied, aan brand zouden kunnen verbonden zijn. De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken. Voor den Minister, De Secretaris Generaal, J. B. KAN. Ter Neuzen, den 16 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemi eder. L. WABEKE, Secretaris. Be huurcommissiewet is in deze gemeenle van loepassing lien aanzien van.de woningen, jlie op, of iaatsl'elijk voor I Januari 1916 verhuurd zijn voor een huurprijs, per week berekend, van ten hoogsle 5,ten aan zien van woningen voor of op 1 Januari 1916 niei verhuurd gewecsl zijhde voor len hoogsle da) hedrag; len aanzien van de nieuw gebouwde woningen, na 1 Januari 1916 voor hei eersl in gebruik genomen, welke voor hel eersl zijn verhuurd voor ten hoogsle genoemd hedrag. Bil bedrag is echl'er 4,— voor hel ge- deelte der gemeienie gelegen builen de hoolnl- kom. Be president van de Ilan doLs in a a Is eh a pp i j over den toes land van ons land. Nederland en de Entente. Naar aanleiding van de verschillende be- richten, die weinig goods voor onze eiono- mische verhoudingen voorspellen, heeft het Hbl. zich tot den beer C. J. K. van Aalsl ge- wend, die bekend staat als iemand, die niet spoedig den moed laat zinken. Wat betreft den aanvoer van steenkool uit Duitschland en Oostenrijk-Hongarije de beer Van Aalst heeft juist met andere ge- volmachtigden der Regeering de onderbande- lingen over dien aanvoer achter den rug verklaarde bij, dat bij ten opzichte daarvan vrij gerust was. Dank zij den aangenamen toon, die lusschen de Duitsclie en Neder- landscbe onderhiandelaars lieersclite, was men tot een behoorlijk resullaat gekomen. De bij v oorwaarden ter zijde latend, was men tot sluiling van een beperkt officieel crediet gekomen en bad men zich d,aarvoor den maandelijkschen aanvoer van len minste 250 000 ton steenkool en 20.000 ton ijzer en staal tot 31 Maarl 1918 verzekerd, waardoor de Industrie en duizenden daarbij belrokke- nen den arbeid zullen kunnen voortzetten. Met Oostenrijk-Hongarije heeft een bank- groep een beperkt crediet afgesloten, dat ons den aanvoer verzekert van talrijke hiei te lande benoodigde arlikelen, waaronder bijvoorbeeld smeerolie, dat tot nu toe voor- namelijk uit Noord-Amerika wend betrokken. Wanneer men verder in aanmeiking neemt, dat deze maand 100.000 ton steen kool nil Engeland zal kunnen worden be trokken (een vriendelijkheid, die in sfcrijd is met de telegram-quaestie en Limburg, dank zij den onvermoeiden Srbeid van dire dies en arb eiders der staats- en andere mijnen een productie zal kunnen bereiken van meer Idan 250.000 ton 's rnaands, dan. aldus de beer Van Aalst, is er alle aanleidmg tot dankbaarheid, dat wij den winterdag, Wat huisbrand en industrie betreft, zullen kun nen doorkomen. Op de vragen omtrent de houding van Noord-Amerika en van Engeland, achtte de heer Van Aalsl zich niet gereclitigd te ant- woorden. Hijmachtlgde bet Hbl. evenwel bekend te maken, dat naar zijn meening zoowel Amerika als Engeland geheel op den ver- keerden weg waren, lenzij het de bedoeling was het gevoel van erkentelijkheid tegenover de Entente te onderdrukken, dat zij door be- middeling der N. O. T. ons economisch leven lot nu toe zooveel mogelijk gaande had ge- liouden. De beer Van Aalst wenschte zijn meening omtrent de grint- en zandquaestie niet te uiten; hij achtte den maatregel van Enge land, waarbij de Nederland sch e handel word uitgesloten van telegraphische verbinding met zijne relaties in Nederlandsch-Indie en an dere landen, een hoogst bedenkelijken maat regel van Engeland, die alleen kon zijn uit- gedacht door personen, die de verhoudingen en gevoelens in ons land niet kennen. Nooit ofte niinmer (zoo verklaarde de lieer Van Aalst) zullen de eerlijke handelsmannen van dit land bukken voor een dergelijken maatregel en nimmer zullen zij trachten in- vloed te oefenen op onze Regeering, indach- tig aan het Engelsche gezegde: „Rigbt or wrong, my country!" Waar, zoo eindiglde de heer Van Aalst, grint en zand volgens de dfficieele berich- ten in Belgie alleen voor vreedzame doel- einden worden gebruikt, daar acht ik liet zeer wel mogelijk, dat de Duitsche Regeering de verbetering der wegen enz. in Belgie zal willen doen ophouden, om Nederland in de gelegenheid te stellen de handelstelegram- men, voornamelijk met het «oog op Ncder- landsch -Indie, weder te kunnen zenden en ontvangen. Tot 15 November werd het trasilo-ver- keer van grint enz. toegestaan; dit is beloofd en daarop zal naar zijn meening niet wor den teruggekomen, docli een woord uit Ber- lijn, dat men oplioudt met die vredeswer- ken, en de toestand bier wordt verheldeid. De gemoedstoestanid van ons volk behoeft idit, gedruk't als hij is onder de bejegening van „the country of thje free", nl. Noord- Amerika, dat voor een deel prat gaat op zijn Hollandsche afkomst en dat zoo oneindig veel aan Holland te danken heeft en daarom den moreelen plicht heeft ons te helpen. De regeering in Amerika speelt lioog spel. Het Hbl. vroeg nadere toelichting van deze uitspraak, doch de heer an Aalst ant- woordde„Ik kan mij daaromtrent heusch pp dit oogenblik niet verder uitlaten." Aldus eidigde het gesprek, waaruit het Hbl. den indruk kreeg, dat de heer Van.Aalst den toestand, waarin ons land verkeert, wel is waar netelig aclit, zonder dat zulks evenwel aanleiding mag geven tot al te groo- te ongerustheid. Reuter seint uit Londen: De Daily Chronicle sclirijft in een hoofd- arlikel: Ons geschil met Nederland is nog allijd niet geregeld en zal dit waarschijnlijk blij- ven, tot de Hollanders toegeven. Het is noo- dig te bedenken, dat de kwestie er volkomen een is van marchandeeren en volstrekt niet een kwestie van volkenrecht. Holland be- wijst Duitschland een grooten dienst, door toe te Jaten, dat groote lioeveelheden zand en grint, die voor gebetonneerde stellingen gebruikt worden, langs de Hollandsche wa- terwegen naar liet Duitsche gev^clilsfi on I vervoerd worden. .Dat het dit toelaat, is niet onneutraal, maar evenmin is het en zal het onneutoaal voor Holland zijn, om dat vervoer .*op te zettcn. gelijk wij natuurlijk verlangen dat het zal doen. Nu wij niet van Holland gedaan krijgen wat wij willen, wei- I geren wij Nederlandsche handelslelegram- men over de. kabels te laten gaan, die wij controleeren. Dit doeude, handelen 5\ij,even- eens als Nederland, binnen de perben van onze rechten. Er rust geen internationule verplichting op ons, om den Nederlandschen handel onze kabels te laten gebruiken. On- getwijfeld is het een ongemak voor den Ne derlandschen handel, dat hij van telegrafi- sche gemeenschap met de buitenwereld en voorai met de Nederlandsche kolonicn af- gesneden is, maar het is voor ons een even groot ongemak, dat de Duitschers. met be- liulp van hel over Nederland komende grint en zand het aantal van bun betonhuisjes vermenigvuldigen. Beide partijen staan voor een geval van zakenbelang. De Hollanders moeten zelven uilmaken, of de voordeefen idie zij, in ruil voor bun toegeeflijkheid van Duitscliland krijgen, op wegen tegen die, wel ke "wij iflin thans onthouden. Landstorniplichtigen. Het hoofdbestuur van de Vereeniging van Landstormplichtigen heeft besloten, om zoo spoedig mogelijk een regeling te freffen, ten einde al degener, die bp even- tueele aanneming van bet wetsontwerp tot uitbreiding van de Landstormwet (al de vroeger afgekeurden dus) in het verband der vereeniging op te nemen en een ge- zamenlgke actie tegen dit ontwerp te voeren. 0^ Ct.) Amerika en Nederland. Men seint uit Washington: De ambteaaren spreken het gerucht tegen, dat de handel tusschen Amerika en Neder land zou zijn verboden. Zij veronderatellen, dat dit gerncht bet gevolg is van de vrees voor de mogelijk- heid van een dergelijken maatregel welke men in Nederland koestert. Een krediet-aanvraag van 170 mtllioen voor de goedkoope-levensmiddelen- verstrekking Naar den Raad van State zijn thans verzonden twee wetsontwerpen-suppletoire landbouwbegrooting, waarbij voor de levens- middelenverstrekkiDg over het loopende dienstjaar nog 40 millioen gulden worden aangevraagd, en voor het eerste halfjaar van 1918 130 millioen gulden. Terpentijn. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft bepaald 1. de verkoop, de aflevering en het ver voer van terpentijn is verboden 2. Het verbod sub 1 gesteld is niet van toepasiing voor zoover het vervoer plaats vindt in boeveelheden van niet meer dan 1 K.G. 3. Van het sub 1 gestelde verbod kan, zoo noodig, onder daarbij te stellen voor- waarden, ontheffing worden verleend door de Toewpzingscommissie voor Benzine, Parkstraat 109, 's Gravenhage. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft tot de burgemeesters de volgende eirculaire gericht Ik heb de eer u hierbij afdruk aan te bieden van mpn beschikking van heden in zake verbod van verkcop, aflevering en ver voer van terpentpn. Verder heb ik de eer u te verzoeken krachtens art. 9, Iste lid, der Distributiewet 1916, opgave te verlangen van de voor raden terpentpn in uwe gemeente, met uitzondering van de hoeveelhedec bestemd voor eigen huishoudelpk gebruik van de eigenaren en voor eigen gebruik bij kuis- schilders aanwezig. Ik maak u daarbij opmerkzaam, dat terpeitpn in hoofdzaak wordt gebezigd in de lak en vernis-industrie, de fabrieken van boenwas, schoencremes en dergelpke- en de fabrieken van Haarlemmerolie em voor verkoop aan huisschilders. De opgaven gelieve u ten spoedigste in te zenden aan de Toewijzingscommissie voor benzine, Parkstraat 109, 's Gravenhage. Uit Zaandam. DOOR H. RIDER HAGGARD. 01) ,,Omdat zij beeldhouwster is, en jaren ge- leden aan den Jordaan een steenen borst- beeld van hem gemaakt heeft'antwoordde Caleb." Zijn kunstenaars allijd de minnaars van hen die zij afbeelden, Caleb?" vroeg Benom, jiu voor het eerst het woord nemend. Caleb gpf geen antwoord, doch een van het Sanhedrin, een man met een scherp ge- laat, Simeon genaamd, de vriend van "Simon, tie 'zoon van Jonias, den Zetoiot; die naast hem zat, riep-; Genoeg van die dwaasheid; liet sa tans- kind is mooi, waarschijnlijk begeert Caleb haar voor zichzelf, maar wat gaat dat ons aan?" Toch voegde hij er wraakgieng by: „Bij gelegenheid zullen wij eraan denken, dat hij nu tracht de waarheid te verber- gen." „Er zijn geen bewijzen tegen deze vrouw; laat haar vrij", riep nu Benoni. Wij kunnen begrijpen, dat haar groot- vader er zoo over denkt," zeide Simeon op sarcastischen toon. „Geen wonder, dat wij door het zwaard Gods gelroffen worden, wanneer Rabbi's cliristenen bescliermen, om- dat zij toevallig tot hun familie behooren, en wanneer krijgslieden valsche getuigenis in bun voordeel afleggen, omdiat zij toeval lig mooi zijn. Ik voor mij acht haar scliul- idig, en geloof, dat zij den man ergens in een geheime scliuilplaats heeft verborgen. M antr um sloeg zij anders den soldaat het licht uit de hand?' „Misschien uit vrees, dat zij zelf zou aan- gevallen worden," meende een ander, „of- schoon ik niet begrijp, hoe zij in den toren kwam." „Ik woonde er," zeide Mirjam. „Tot gis- teren was de toegang dichtgemetseld, zoodat ik veilig was voor roovers," „Zoo!" merkte de rechter op. „Gij woon- det dus alleen in een verlaten toren, als een vleermuis of een uil, en zonder voedsel of I water? Diat moest u dan loch van buitenaf gebracht worden, misschien wel door een geheime gang, waardoor gij den Prefect liet gaan zonder tijd te hebben, hem te volgen. Vrouw, gij zijt een Romeinsche spion, zoo als men van een Christen wel mag verwachten. Ik zeg. dat zij den dood verdiend heeft." Benoni slond op en scheurde zijngewaad. „Strooml er geen bloed genoeg in deze heilige voorhoven!" vroeg hij, „en moet gij er nil nog dat van onschnldige bij vergie- ten? Wat hebt gij gezworen? Recht te doen en slechts te vonnissen op "duidelijke, onom- stootelijke bewijzen. Waar zijn die bewijzen? Waaruit blijkt, dat het meisje Mirjam iets te maken had met dien Marcus, dien zij in geen "jaren gezien had? In den Hciligen Naam protesteer ik tegen dil onrecht. ,.Dat gij protesteert, is heel natuurlijk meende een van zijn broeders. Toen begonnen zij te twislen, want de vraag feracht hen in de war, en hoe wreod ook, wenschten zij toch rechtvaardig te zijn. Opeens kreeg Simeon een inval. „Doorzoek haar," zeide hij, zij is ge- zond en flink, misschien heeft zij voedsel of iets anders hij zich, of komen wij op die manier te weten waar haar voedsel verbor gen is". Twee dienaren grepen Mirjam aan en scheurden met ruwe hand haar kleed op de borst open, daar zij niet de nioeite wilden doen om het los te maken. „Kijk," riep een hunner, lifer zijn paar- len, een fnooie dracht voor zoo'n mooie dame. Zullen wij liaar idle afnemen?' ,,Dwaas, hlijf van dat sieraad af", ant woordde Simeon toornig. „Zijn wij dan ge- meene dieven?" „Hier is wat anders,1' zeide die dienaar, terwijl hij Marcus' dierbaren brief uit Mir- jam's gewaad te voorscliijin haatde. „Dat niet, dat niet," braclit het ai-me meisje met moeite uit. „Geef hier!" beval Simeon, zijn niagere hand uitstekend. Hij opende den brief en las de eerste regels voor. ,.Aan vrouwe Mirjam, van Marcus den Romein, door tussclienkomst van kapitein Gallus." Wat dunkl u daarvan, Benoni en. broeders? Nu. de brief is versclieideue blad- zijden fang, maar het slot luidt: „Vaarwel, uw trouwe vriend en minnaar, Marcus. Wie den tijd ertoe hebben, mogen den brief lezen; ik voor mij weet genoeg. Die vrouw is een verraderes: ik stem voor liaar dood. „Die brief is twee jaar geleden uit Rome geschreven," pleitte Mirjam, docli niemand scheen acht op haar te slaan, want alien praatten door elkaar. „Ik eiscli dat de geheele brief wordt voor- gelezen," riep Benoni. „Wij hebben geen tijd, ,wij liebben geen tijd,' antwoordde Simeon. „Er wachten nog meer gevangenen om verhoord te worden, en de Romeinen staan met hun stormrammen voor onze poorten. Mogen wij dan nog meer kostbaren tijd verspillen aan deze Nazarener spion? „Weg met haar!" riep Simeon, de zoon van Joras, en de anderen knikten toestem- mend. Daarop bespraken zij samen de wijze waarop zij zou sterven. terwijl Benoni tever- geefs voor zijn kleindochter om genade smeekte. Toch gaven zij eindelijk een weinig toe. „Zoo is het," bcsloot de woordvoerder, Siineon de Zeloot." Dit is ions vonnis over de verraderes zij zal de straf der verraiders ondergaan, en gebracht worden naar de bo- venste poort, genaamd de Poort Nicanor, die hel Voorhof van Israel afscheidt van het Voorhof der Vrouwen, en met den ke- ten vastgebonden worden aan de middelsle zui.l boven de poort. Daar kan zij gezien worden door haar vrienden, de Romeinen, en door het volk van Israel, dat zij getracht heeft to verraden. Daar zal zij blijven, tot- Het waren ernstige jdingen, ^Iqe in Zaandam gebeurd zijn. De brandstoffenvoorziening was aan de beurt van behandeling in den Raad en er werd voorgesteld om aan hen, die een of meer liaardsteden bezitten, een toeslag te geven van 371/2 cent per rantsoen. idat zij zal omkomen van honger'en dorst, of hp de wijze, zooals God zal bestemmen, want zoo zullen wij onschuldig zijn aan liet bloed eener vrouw. Doch op het smeeken van Be noni, onzen broeder, van wiens geslacht zij is, bepalen wij. dat dit vonnis niet ten uit- voer zal gebracht worden voor zonsonder- gang, en dat, inidien de verraderes in dien tusschenlijd nog inlichtingen wit geven, die leiden tot de gevangenneming van den Ro- meinschen Prefect Marcus, zij vrijgelaten za] worden buiten de poorten van den Tempel. Deze zaak is afgelo'open. Wachters, brengt haar terug naar de. gevangenis, van waar zij kwam." Zij voerden Mirjam door de menigte van toeschouwers, die ophielden met been en weer loopen en rondkijken, en in het voor- bijgaan naar haar spuwden of haar ver- vloekten, en brachten haar terug naar de eel, waar nog het lijk van Theophilus den Esseer lag. Mirjam ging zitten, en daar zij behoefte had aan voedsel, at zij van het brood en het gedroogde vleesch, dat zij in de oel had achlergelaten. To.en kreeg zij slaap, want zij was uitgeput en daar nu het ergste over haar bepaald was, bald zij jnlets meer te vree zen. Gedurende vier of vijf uren genoot zij een verkwiklcenden slaap. Zij droomde, dat zij een kind was, en in de lento aan de oevers van den Jordaan bloemen plukte. Eindelijk ontwaakte zij, en zag Benoni voor zich staan. „Wat is er, grootvader?" vroeg zij. (Wordt vervolgd. TER NEUZENSCHE CO U RANT De Burgemeester van TER NEUZEN j brengt ter kennis van logement-, koffie- wu en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedyijven, van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kffntooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 16 Oct. 1917. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. Ill van het schoolgeld voor bet meer uitgebreid lager onder- wiis in deze gemeente, over het tijdvak van 1 Sep tember—31 December 1917, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretaric der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. Ill van het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs in deze ge meente, over het tijdvak van I September—31 De cember 1917, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 16 October 1917. Bjirgeraeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. Ill van het schoolgeld voor het openbaar lager oaderwijs m deze gemeente, over het tijdvak van 1 September—11 December 1917, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester «n Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat bij besluiten van 1 en 16 Oc tober 1917 met ingang van 16 October 1917 een Huurcommissie is ingesteld voor de gemeente Ter Neuzen. Haar werkkring omvat de geheele gemeente. Afschrift van bedoeld besluit is tegen betaling der kosten ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. In de commissie zijn benoemd tot lid en voorzitter niet betrokken bij de be- langen van buurders of verhuurders van woningen, D. 1 DEES; totlid en pttiatsvervangend voorzitter met betrokken bij de belangen' van huurders of verhuurders van woningen, L. Ch. WABEKE; tot lid, vertegenwoordiger van de belangen der huurders van woningen, N. A. HAMEEINK; tot lid, vertegenwoordiger van de belangen der verhuurders van woningen, J. DE FEIJTER Jacz. tot lid, niet betrokken bij de belangen van huur ders of verhuurders van woningen, J. J. DE JAGER tot plaatsvervangend lid, uitsluitend om by afwe- ztoheid of ontstentenis van het daartoe benoemd lid de belangen van de huurders te vertegenwoordigen, B. H. IJSEBAERT tot plaatsvervangend lid, uitsluitend om by aiwe- zigheid of ontstentenis van het daartoe benoemd lid de belangen van de verhuurders te vertegenwoordigen A. B. DE MEIJER tot plaatsvervangende leden, met betrokken by de belangen van buurders of verhuurders van wo ningen, J. A. FEIJ. Aan de commissie zijn toegevoegd als Secretaris J. J. HUIJSSEN, _„OT T1TTC als plaatsvervangend Secretaris J. VERSLUlJb. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1