No. 6595. Zaterdag 13 October 1917. 57e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, ■m mjE&fBrnm si_.-A.xd. lanwijzing verkrijgbaarsteiling LeYensmiddeleD. De Oorlog. Landbouwberichten. Maximumprijzen Aardappelen. Uitreiking Petroleumkaarten. Burgemeester .en Wethouders van rJ ER NEUZEN maken bekend, dat in de week ran 15 28 Oct. geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 3 en 4 4e serie Bak- en Braadvet bon no. 9 2e n Varkensvleesch 10 2e Groene erwten n n 4 2e Rijst 17 le Ter Neuzen, 12 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HDIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. R.B. Op bon no. 10 voor ITarkens- vleesch mag 0,400 K.G. worden sfgegeven. Op bon no. 17 voor Hijsf mag slechts 0,200 K G. worden af- gegeven. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makeD bekend, dat de klem- haudelprgs voor Klei-aardappelen (Borgers of Eigenheimers en Industries) ingevolge circ. No. 20376 is vastgesteld op 6V2 cent per IC.G. Ter Neuzen, 11 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der ge meente ZAAMSLAG maken bekend, dat op Maandag 85 October a.s., van des voormiddags 0 tot 12 live en des namiddags van 1 tot 4 are ten gemeente- huize gelegenheid zal bestaan tot aangifte ter verkrijging van een PotrolfiUlukaart. Bg die aangifte dient nauwkeurig te worden opgegeven d«n naam en woonplaats (huisnummer) van het Hoofd vanhetgezin, alsmede de leverancier van de petroleum. Zaamslag, den 11 October 1917. Burgmeester en Wethouders voornoemd J OH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn, Secretaris. DE ALGEMEENE TOESTAND. „Tusschen het muizengat in de Noordzee, dat Honrs Rif heet, en de Isonzo staat een geweldige, onwrikbare muur der Duitsche volken.Als Churchill wacht, tot die iustort, moet liij geduld oefenen." Zoo heeft de Duitsche Minister van buiten landsche Zaken Dinsdag gesproken. Maar waarom zou Churchill eigenlijk geen geduld oefenen vraagt de N. R. Crt. Kan die muui niet ins tor ten1? Op het pogenblik, dat dekan- selier aan het woord was, werden er juist een paar steenen uitgerammeld. De Britten en de Franschen zitten nu ai dicht bij het Houtliulster bosch en een be- dreiging van de achterwaartsche verbinding van°Dixmuiden is geenszins een fantastisch denkbeekl meer. Als men een oorzaak zoekt, waarom de geallieerden geen geduld zouden kunnan oefenen, dan zou men den 'duikbootoor- log moeten noemen. Maar al zal wel nie- mand gelooven, dat een verlies van eenig® millioenen ton scheepsruimte voor een ei- landenrijk in oorlogstijd niet hinderlijk zou zijn, al spreekt liet ook van zelf, dal de duik bootveldtochl geenszins bevorderlijk is om de onmiskenbare economische moeilijkheden van eenige van Engeland's bondgenooten ge- ringer te maken, en al weet men niet, wat er op dit stuk nog het gevolg van ban wor den, voor de oorlogvoering van Engeland is de heele duikbootcampagne toch totdusver nog slechts een zoo weinig directe belenr- mering geweest, dat de Britlen op het est# lijk front niet alleen nog steeds over een groot overwicht aan nianschappen, wat niet te verwonderen is, beschikken, maar dat zij ook in den laatsten tijd, volgens verschillen- de o v er e ens te i n me nde berichltfn, hun artille- rislische meerderheid tot ongekende hoogte hebben weten op te drijven. Beriep zich niet Wolff op den 'Engelschen munitie-Minister Churchill, dat de Britten in een paarweken in Vlaanderen meer munitie verschoten dan tijdens den geheelen slag |aan de Somme? En in Vlaanderen is het krijgsbedrijf nog maar in zijn ontwikkeling. Nu passen de Duitschers al tijdens dit heele jaar de „elastische" verdedigingsn#- thode toe. De slechts zwakke verdediging van het voorste deel der „gevechtszone brengt den opmarcheerenden vijand verlie- zen toe, in het bizonder uit handig opgestel- de machinegeweerstellingen, totdiat dan ver- der achterwaarts de reserves aankomen en den vijand terugwerpen. Dit klinkt heel goed en in het voorjaar heeft deze metlm- de, na het terug nemen van het Duitsche front te Noyon enz., ook geen slechte re- sultaten opgeleverd. Maar als nu die reserves er met in slagen den vijand weer terug te werpen, hetzij dat zij niet door zijn versperringsvuur been kun- nen komen of anderszins, dan kari het ge volg van de „elastische" methode toch nipt anders zijn dan een aanhoudend terreinver- lies. Deze methode vertoont zich in het le- genwoordige stadium van den slag in laan- i deren wel wat 'eenzijdig: aan het „retirer" geen gebrek, het „mieux sauter" laat op zich wachten. Het kan zijn, dat de tegenaanvallen der Duitschers den vooruitgang van de tegen- standers tellcens tot staan hebben weten te brengen, voor dal dezen hun oogmerk liad- den bereikt, al wordl zulks van de andeie zijde tegengesproken. Het staat vast, dal de Duitschers in de poozen tusschen de opeen- volgende aanvallen der geallieerden in, meermalen een gedeelli van het in het bij den vorigen aanval verloren terrein wisten te iieroveren, maar bij den volgenden aanval ging dan loch dit gebied, en meer dan dat, weer verloren. Ook nu zijn de dadelijk losgekomen Duit sche tegenaanvallen niet geheel zoncar suc- ces gebleven. De Engelschen ge\e i toe, dat zij ten Zuiden van den spoorweg Yperen— Staden over een breedte van 2 kilonie'or ..over korten afstand" teruggedrongen wer den. Dat is dus in de buurt-van Poelcapelle. Maar het eindresultaat van den slag van Dmsdag wordl daardoor loch niet van be- teekenis veranderd. De ontwikkeling van den slag in Ylaande ren vertoont dus voor de geallieerden, voor de eerstvolgende woken goede vooruitzich- ten, aangenomen allijd, dat de verb out i ng j der wederzijdsche strijdkrachten ongewij- zigd blijft. Mocht het resullaat zijn, dal de Duitschers van de bust worden afgedre- ven, dan kunnen de Engelschen nog gedul- diger zijn dan te voren, want een gevaarlijke basis voor toehten van duikboolen en lucht- slrijdkrachleu zal dan den DuiLsehers zijn ontrukt. De ceniralen hebben den Paus geantwoord, Idat zij zijn voorstellen als een geschikten basis voor lie! aanknoopen van vTedesonder- handelingen bescliouwden. Nu noemde de Paus met name: algeliee ontruiming van Belgie met waarborg van zijn volledige, politieke, mililaire en econo mische onafhankelijkheid tegenover welke mogendheid ook. Van verschillende zijden is beweerd, dat Duilschland, door den Paus te antwoorden, dat liet zijn voorslellcn als een geschikten grondslag beschouwde, stil- zwijgend had te kennen gegeven ber»id te zijn Belgie geheel te ontruimen en zijn zelf- standiglieid le waarborgen. Deze uitlegging, door een lid van den Duitsclien Kijltsdag naar voren gebracht, werd door den rijks- kanselier diet weersproken. Maar de Paus heeft toch ook nog wat over Elzas-Lotharingen gezegd. „Wat aangaat^de terriLoriale kweslies, zooals bijvoorbeeld die, welke gerezen zijn tusschen Italic en Ooslen- rijk en tusschen Duitschland en Franknjk, is er reden te hopen, onder overweging van de geweldige voordeelen van c«a duurzamen vrede met ohlwapening, dat de parlijen, bij het conflict betrokken, die kweslies zullen willcn onderzoeken met verzoeningsgezinde geneigdheid, rekening houdend naar de mate van liet rechtvaar'dige en mogelijke, gelijkwij dat eerlijds reeds hebben gezegd, ir.#t de as- piralies der volkeren, lerwijl de bizondere beiangen ondergeschikt gemaakt worden aan jfiet algemeen welzijn der grobte mensch#.ijke gemeenschap." Hoe laat zich dit nu rijmen met de na- drukbelijke verzekering van Von Kuehlmann aangaande het Duitsche standpunt aangaan- de Elzas-Lotharingen? En met de, hoewel wat minder duidelijke, maar toch moeilijk anders op le valten verklaringen van Dos- fenrijksche zijde, dat er over afstand van gebied aan Italie met wor'dt gedacliP? Dan bestaan er immers van het standpunt der ceniralen geen territoriale kwesbss tus schen Frankrijk en Duitschland en tusschen Italie en Oostenrijk. Waartoe dan een on- derzoek, tenzij zij onder die kwesties soms alleen kleine veranderingen ten opzichl* van grensgemeenten zouden verstaan. Zonder een gewrongen uitlegging lijkt het ons bezwaarlijk hier geen tegenstrijdigheid te zien. En als nu Duilschland, al verklaart bet de Pauselijke voorstellen voor een goi- den grondslag lot onderhandelingen, niette- min niet geneigd is, zooals de Paus voor- stelde, over Elzas-Lotharingen te onderhan- delen, wordl dan niet ook de heele stelling, dat dit wel een stilzwijgende bereidverkla- ring tot ontruiming van Belgie is, op lossere schroeven gezet? Ja, mag er dan eigenlijk ten opzichte van bizondere vraagstukken wel eenige conclusie, welke dan ook, omtient Duitsclilands voorwaarden uit worden ge- trokken? Men overwege hierbij ook, dat Von Kuehlmann in zijn jongste rede de nut- teloosheid heeft betoogd van openbare ver klaringen, waardoor zich een van de stnj- dende partijen de handen zou binden. te vragen. Er waren nu eehber 7 millioen ton in. den grond geboord, maar van een groote vredesneiging was nog niets te be- merken. Men was zelfs (in Engeland nog niet tot rantsoeneering der levensnnddel^n gekomen. Zeker zou de duikboot-oorlog op den duur Engeland /lot vrede gezind maken, maar het was niet na te gaan wanneer dat het geval zou zijn. Ook zou Amerika ma- teriaal en munitie kunnen zenden over den Slillen Oceaan en Siberie, en Amerika kon men niet tot den vrede dwingen. Wij voeran, zei Golhein verder, den oor- log met bondgenooten en deze waren niet bereid voor Duitsche verovcringsplarmen den oorlog voort te zc"en. Zij streefden naar een vrede door overeenkomst en v#r- zoening. Ook de soldatea aan het front waren in overgroole meerderheid niet bereid, voor veroveringsdoeleinden- te s'echten, maar al leen voor Duitscliland's levensnoodzakelijk- heden. voor de vredesbedoelingen van d» Rijksdag-resolulie. In het bimienland lieeft de langere ar- beidslijd en de onvoldoende voeding, vooral in de groote steden en induslrie-tlistriIt- ten, de vredesbegeerle doen toenemen, waartoe eveneens bijdragen de ondergang van den middens land, de rouw en de zorgen in tallooze gezinnen. In de arbeiderskrin- gen waren stakingen le vreezen, als de oor log 0111. veroveringsdoeleinden zou worden voortgezei. Reeds daarom was een ondub belzinnig zich losmaken van de annexionuis- len een noodzakelijkheid. De ag'italie van de ze lied en was een ernslig gevaar voor den inwendigen vrede. De belangrijkste taak was thans oin bet volk in het binnenland tot vol- houden te brengen. Met annexatieplannen echter zou men juist het tegendeel l:«rciken. De voeding was moeilijk, al zou het ook mogelijk zijn toe te komen. Gothein kwam daarna sprelten over de uilputling van Europa en de onmogelijklieid voor Duitschland om ten slotte eenoorlogs- schadevergoeding betaald te krijgen van de geruineerde landen. „Moeten wij, zoo vroeg Golhein, nog zelf 50 milliard en 500.000 men- schen opofferen, om een oorlogsschatting van 10 milliard te krijgen?" Dat zou de politiek zijn van een hazard- speler. De vrede moet de terugkeer van zullc een ramp verhinderen. Dat zou niet geschieden door inlijving, die de revancliebegeerte wak- ker houdt. Belgie in Duitsche handen zou voor ons een lerland woi len en onze strate- gische positie slechter maken. In liet Oosten is het beter zelfstandigesta- ten te maken uit Koerland, Lithauen en Po- len, dan om vreemde volken bij ons te voe- gen. Men spreekt van een vrede van afstand. Wij zullen echter van niets afstand doen, dat ions ioebeboort, de ,veroverde jgebieden waren echler panden voor ons. Spreker zette dan uiteen, dat een machts vrede gelijk de Rijlcsdag heeft afgekeurd de coalitie der vijanden tot een blijvende zou maken, de internationale positie van Duitschland slechter zou maken en aan de wereld weer de mededinging in de bowape- ning zou geven. Dal was financieel omno- Igelijk. En daarom moesL men komen totver- gelijk van ontwapening. IIET RUSSISCHE f OALITIE-KABINET. Het nieuwe kabinet, door Kerenski ge- vormd op grondslag der overeenkomst met de demokratische en burgerlijke partijen, is als volgt samengesleld: De socialistische ministers zijnKerenski, minister-presi dent en opperbevelhebber; Nikitin, Bin- nenlandsche Zaken, Posterijen en Telegra- fie; Maliantowitsj, Justitie; Prokopowitsj, Yolksverzorging; Awksenlieff, Landbouw, en Gwopedeff, Openbare Werken. De niel-socialisliscbe ministers zijn: Te- restsjenko, Buitcnlandsche Zaken; Ivono- waleff, Handel en Nijverheid; Bernafeki, Financien; Salatzkin, Onderwijs; Ivartas- jeff, Eeredienst; Kisjkin, Openbare Onder- steuning; .Smirnoff, Staatsconlrole; Tretia- koff, president van den eOonomischen raad bij de voorloopige regeering; Liwerofski, Verkeerswezengeneraai Wergowski, Oor log, en admiraal Werderofski, Marine. Een manifest van de nieuwe regeering verklaart, dat de oproeping van de consti- tueerende vergadering niet moet worden vertraagd. Inmiddels zal de voorloopige re geering, die van meening is, dat alleen een algemeene vrede het lierslBl van het land zal toelalen, onvermoeid een buitenlandsche politiek volgen, welke het uitzicht opent op liet sluilen van een dergelijken vrede. ELZAS-LOTHARINGEN EEN DUITSCHE BONDSSTAAT EEJV DUITSCHE VRIJZINNIGE OVER DE VREDE,SKWESTIE. In de centrale commissie van de Fort- schrittliche Volkspartei (vrijzinnige parlij) lieeft het RijksdagM GoUiein ©en rede g«- houden over de vredeskwestie. Gothein zei merkwaardige dingen. De militaire toestand aan de fronten noemde hij gunstig. Maar niettemin was er geen hoop den vijand in den landoorlog tot on- derwerping^ te brengen en de verlsnging van den oorlog zou nog ontzaglijke offers aan bloed kosten. Van den duikboot-oorlog was gezegd, dat liij Engeland uiterlijk in Juli tot onderwerping zou brengen. Zoodra de helft van de voor Engeland beschikbare tonnage van 10 millioen ton in den grond was geboord, zou liet gedwongen zijn vrede Naar de Voss. Ztg. uit Rijksdagkringen verneemt, zal in de eerstvolgende dagen hi het Elzas-Loiharingsche vraagstuk een stap worden gedaan, die de kweslie een fl:nd voor uit brengt. De wensclien der meerder- heidsparlij en schijnen zich in een rich ling te bewegen om van Elzas-Lotharingen een bondsstaat te maken met monai-chiaal re- geeringsstelsel, inaar mel besliste paMem«n- taire demokratie. Het schijnt dat ook de rijksleiding dezen weg zal willen bewande- len. Het vroegere r'ljksland tusschen Beie- ren, Baden en Pruisen te verdeelen vindt men, vooral met het oog op den passieven tegenstand van Baden, niet een bijzonder gelukkige oplossing. Intussclien heeft Wurtemberg een formeel protest ingediend tegen de eventueele ver- deeling van Elzas-Lotharingen bij den Bondsraad en heeft Saksen dit voorbeeld gevolgd. De verdeelingsplannen stuiten daarom op onoverkomelijke moeilijldieden. Reeds dil feit alleen zal aanleiding geven aan de rijksleiding, om den door de Rijks- dagmeerderheid gewenschten weg in te slaan. TEB NEUZEN, 12 Oct. 1917. Het weerb ericht van het meteorolo- ^isch instituut te De Biidt van heden luidt ais volgt Hoogste barometerstaud 760 nabij Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand 742 8 Helder. Verwachting tot den avond var, 13 Oct. Meeat matige tot krachtige westelijke tot zuidelgke wind, zwaar bewolkc met tijde- lijke opklaring, waarschgnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Verfco oping hofstede. Heden werd alhier in het „Hotel de Com merce" door notaris Van der Moer en nota- ris Neve te Gent geveild, de hofstede „De Gemetschuur", in de Helena-, Wilhelmi- na-, Pieters- en 'Hoofdplaatpolders, "onder de gemeente Biervliet, groot 95 liectaren 89 aren 60 centiaren of in Gentsclie maat ruim 215 gemeten. Hiervan werd kooper de heer Jules Baecke voor /555 per gemet of in massa voor 119.439,60. Thee en ikjoffie. De Minister van Landbouw lieeft bepaald: gedurende het tijdvak, aanvangende op 15 October en eindigenide op 31 October 1917, zal niogeii worden verkocht en afgeleverd: jop bon no:. 1 van de thee- en koffiekaart: 0.05 K G. thee; op bon no;. 2 van de thee- en koffiekaart: 0.2 K.G. koffie. TSt.ct.) Moeilijkheden met Engeland De Britsche legatie deelde aan Reuter's bureau le Amsterdam mede, dat alle com- mercieele telegramverkeer biet Nederland bp last van de "Britsche regeering wordt onder- broken, zoolang de Nederlandsche regeering niet een einde maakt, aan den doorvoer van zand en grint en oude metalen door Neder land van Duitschland naar Belgie. Over die doorvoerkwestie liebben wij in een onzer vorige nummers reeds gemckl, dat de Nederlandsche regeering al het mogelijke lieeft gedaan, om de zekerlneid te verkrij- gen, dat geen doorvoer van zand of grint geschiedt in slrijd met het voorschrift van arlikel 2 van het verdrag betreffende de rechtcn en verplichtingen del* onzijdige mo- gendheden en personen in geval van oorlog te land. Door niet tegenstaande de verkre- gen zekerheid den doorvoer van de bewuste lioeveellieden te verhindieren, zou zij een vol- kenrechtelijk geoorloofden doorvoer verhin deren en tevens de Rijnvaartakte schenden Treinverkeer in Zeeland. Naar we vernt-men is door de Maat schappg tot exploitatie van staatsspoorwegen bericht, dat niet kan voldaan worden aan het verzoek der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, (welk verzoek door meerdere adressea van adhaesie voorziea van vele handteekeningen is gesteund) om trein 315 uit Roosendaal, aldaar vertrekkende des avonds 7,29 weder in te leggen. Wel zal, met ingang van 15 October weder worden ingelegd trein 340 uit Vlis- singen, aldaar vertrekk-nde des voormiddags 9,25, aankomende te Roosendaal 11,33. Daarentegen zal dan vervallen sneltrein 182 uit Vlissingen, aldaar vertrekkende nam. 7,28 en te Roosendaal aankomende 9,10 nam. Yervoer van suikerbieten per trein. Naar wij vernemen geldt het verbod van het vervoer van suikerbieten per trein niet voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Examen vrye- en ordeoefeningen Te Rotterdam slaagden voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek de heeren J. J. Kaan, G. J. Kamerik en C P. Kolgn, alien van Ter Neuzen, J. P Wage van Sluis en de dames E. O. Preij van Oostburg en H. M. Hofstede van Eede Mynen op de Wester-Schelde. Dat waakzaamheid bg het varen op de Wester-Schelde gewenscht is, kan welhieruit blijken dat in het begin dezer week ook een tweetal mgnen te Hoofdplaat waren aangespoeld, dus reeds een heel eind de rivier op. Vooral bg het varen van de Provinciate boot tusschen Vlissingen en Breskens wordt een waakzaam ooggehouden. Besmettelijke ziekten. Van 39 Oct. zijn de navolgende be smettelgke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen (Sezondheidsraad ge komen Typhus 2 gevallen te Middelburg. Roodvonkeen geval te Middelburg en Rilland- Bath lijk heeft zg slapende den blaker verschoven, aithins een partg nabijhangende kleeren vatten vuur. Gelukkig kwam haar zuster juist op tijd om haar te wekken en het vuur te dooven, de schade, door assurantie gedekt, beloopt circa 70. OSSENISSE. De heer A. Hermans slaagde te Amster- dam voor het le Natuurkundig examen. KAPELLEBRUG. Woensdag 1.1. slaagde voor de acte vrije- en orde-oefeningea gymnastiek te Breda mej. Emma Baart, kweekelinge van de bisschoppelgke kweekschool te Etten. HOOFDPLAAT. Bg Kon. besluit is vernietigd een beslnit van burgemeester en wethouders dezer ge meente, houdende weigering van een door de Maatschappij //De Automaat" te Rotter dam gevraagde vergunning tot oprichting eener benzine-bewaarplaats, omdat op den dertienden, in plaats van op den veertien- den dag na de openbare kennisgeving van het verzoek om vergunning de zitting werd gehouden tot het inbrengen van bezwaren en omdat de reden der weigering van de vergunning niet in het besluit werden vermeld. Naar wg vernemen wordt door de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij nauwere economische samenwerking gezocht met den R. K. Boerenbond Z. VI. 0. D., opdat beider leden door vereende krachten in de toe- komst meer kans op succes zouden hebben bg den strgd om het bestaan. De volgende week zal, ter bespreking dezer samenwerking, eece bgeenkom'st wor den gehouden door de commissie voor de reorganisatio der maatschappg en het Dage- lgksch Bestuur van den Boerenbond. Diphteritiseen geral te Aardenburg, Groede en Waarde. ZAAMSLAG. Tot lste ambtenaar ter secretarie te Berk- hout is benoemd de heer W. A. Kaan, van Ter Neuzen, voorheen volontair ter secreta rie dezer gemeente, thans ambtenaar ter sec retarie te Wommels. BOSCHKAPELLE. Men heeft het hier op de bruine boonen gemunt. Onlangs haalde men twee hoopen weg, en nu weer roofde men op twee verschil lende nachten bg een landbouwer, die zijn oogst gedorscht en opgezakt had, een zak uit de schuur, den eenen keer 70 KG. en den tweeden keer 60 KG. Terwgl een meisje bij een kaarsje aan tafel zat, viel zij in slaap, waarschgn- RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 12 Oct., de volgende vonnissen uitgesproken: J. H., oud 17 j., werkman te Water- landkerkje, is wegens verboden vervoer, reroordeeld tot 1 maand tuchtschool. A. B., oud 17 j., veldarbeider te Schoon- dgke, is wegens poging tot uitvoer veroor- deeld tot 1 maand tuchtschool. I. B., oud 19 j., veldarbeider te Schoon- dijke, is wegens als voren veroordeeld tot 1 maand gevang. J. fl., oud 17 j., werkman te Water- landkerkje, is wegens als voren veroordeeld tot 1 maand tuchtschool. F. v. D., oud 54 j., schipper te Honte- nisse, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hecht. P. K oud 24 j., arbeidster, huisvr. van 0. B. te Westdorpe, is wegens een v. be- leediging veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hecht. 1. H. M. d. W oud 28 j., huisvr. van Th. D'h., zonder beroep te Westdorpe, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 1 boete of 7 dagen hecht. J. B., oud 38 j'., veldarbeider te Hoek, is wegens als voren Teroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht. C. v. B., oud 26 j., veldarbeider te Biervliet, is wegens als voren veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht. J. H., oud 46 j., huisvr. van S. A. L.„ veldarbeidster te Retranchement, is wegens eenv. beleediging veroordeeld tot 7 boete of 7 dagen hecht. A. d. M., oud 23 j., landbouwersknecht, A. K., oud 24 j., werkman, H. D., oud 25 j., vlasbewerker, Th. L., oud 28 j., vlashandelaar te IJzendgke, zgn alien wegens strooperg veroordeeld ieder tot 5 boete of 5 dagen hecht. C. J. R., oud 28 j., en A. d. C., oud 21 j., beiden werkman te Breskens, zgn wegens diefstal veroordeeld ieder tot 7 boete of 7 dagen hecht. W. P. v. d. V., oud 20 j., veldarbeider te Schoondgke, is wegens als voren ver oordeeld tot 1 maand gevang. C. v. d. P., oud 26 j., veldarbeider te Bchoondgke, is wegens als voren veroordeeld tot 8 maanden gevang. Rechtsingang verleend. Rechtsingang is verleend met last tot gevangenhoudingen instructie tegen S. v. D., oud 48 j., veehandelaar te Clinge, gedeti- neerd, beklaagd ?an uitvoer. Eveneens tegen A. L., oud 55 j., onderwijzer te Nieuw-Namen, gedetineerd, beklaagd van verduistering. Rechtsingang met gevangenhouding en verwijzing naar de terechtzitting tegen E. d. L., oud 19 j., werkman te Sas van Gent, en F. J. L., oud 18 j., werkman te Ter Neuzen, beiden gedetineerd, beklaagd van poging tot uitvoer en omkooping. Yernieling te Koewacht. Woensdag stonden voor het Gerechtshof te 's Gravenhage in hooger beroep terecht D. E. B. en de drie gebroeders S., die door de rechtbank te Middelburg zgn ver oordeeld, de drie eersten tot 1 maand voor- waardeigke gevangenisstraf en de vierde TER SEB/iESSCHE COIRMT. fi s

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1