ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Dinsdag 9 October 1917. Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaarstelliog Levensmiddelen. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Telefoon 25. Bit Blad versofeljat laaMag', Woessflag* en VriistapYSsd, aitpzoaderl §p FsisMapH, SJj d§ Firsia F. J. YAI DE SANDE ti Ter Henzen. BiNIEHLAND, Utbreiding van den Landstorm. F©r 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Hij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /I.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders, Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10a Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! d® prijs slechts tweemaai berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertesitien voor 1 lilir op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethonders van TER NEOZEN maken bekend, dat in de week van 9«I4 October* geldig is voor: Aardappelen bon no. 1 en 2 4e serie. Ter Neuzen, 8 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Herkeiiring van afgekeurden Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot uitbreiding van den land- storm. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend Nu twee jaren zijn verloopen, sinds een aanvang werd gemaakt met de aflossing van de miiitielichtingen, waardoor alien, die op 1 Augustus 1914 onder de wapenen waren of kwameD, zijn afgelost, doet zich de vraag voor, of en hoe met de aflossing moet worden voortgegaan, waarbij niet kan worden betwist, dat ook de diensttijd van hen, die na 1 Augustus 1914 onder de wapenen kwamen, binnen zekere grsnzen moet gehouden worden. Wei zijn delich- tingen der landstorm 1907 en 1906 beschik- baar, maar de Minister meent, dat hun oproeping zulk een zware last zou zijn, dat dit niet befaoort te geschieden, althans niet ter aflossing van anderen. Er kan dus niet anders worden beschikt dan over de jaarlijksche militielicbting en de aan die lichting verwante landstorm- klasse, maar dit getal is te gering om een geregelde aflossing te waarborgen. Indien dan ook geen bijzondere maatregelen wor den gcnomen, zal de dienstdaur der thans onder de wapenen staande lichtingen zelfs langer dan 5 jaren duren, daar de sterkte van het gemobiliseerde leger niet verder verminderd kan worden zonder de paraat- heid daarvan denkbeeldig te maken. Tegen het verder toenemen van den dienstdaur valt niet anders te doen dan het getal jaarlijksch voor oproeping beschikbaar komende dienstplichtigen te vergrooten en het middel daartoe acht de regeering gelegen in een herkeuring van afgekeurden. De regeering verwacht daarvan, in vele gevailen een andere uitkonast, daar velen die vroeger ongescbikt waren, geschikt zijn geworden en daar thans in bewerking is een nieuw keuringsreglement dat minder strenge eischen stelt. De regeering meent, dat het verdwijnen van de ongeschiktheid zioh in het bijzonder voordoet op 18- of 19- jarigen leeftijd, wegens te geringe alge- meene lichaamsontwikkeling. Yelen komen later eerst tot vollen wasdom en bijjken dan voldoend krachtig bestand tegen de vermoeieniseen van den dienst. Ook zijn er velen, die wegens ingewandsbreuken zijn afgekeurd. Het lijdt geen twijfel, dat niet weinigen van dezen eene kunstbewer- king hebben ondergaan waardoor zjj vol- ledige geschiktheid voor den dienst hebben verkregen. Verder zal een deel van her., die by de meting kleiner waren dan 1.55 M., naderhand deze lengte hebben bereikt. Omtrent het nieuwe keuringsreglement kan worden medegedeeld, dat het is ont- worpen door een commissie, reeds voor de mobilisatie daartoe ingesteld. Het ligt in de bedoeling lijsten aan te leggen van al de na 1885 geboren per- sonen, die hetzij bij den keuringsraad, bij den militieraad of vroeger bij Gedeputeerde Staten, hetzij na hunne indiensttreding als militie-, landweer- of landstormplichtige, dan wel als vrijwilliger, ongeschikt zijn bevonden wegens gebreken of wegens te geringe lichaamslengte. Aan de hand van deze, voor elk geboorte- jaar afzonderlijk aan te leggen lijsteD, zal dan op den voet van de gewone militie- keuringen een nader onderzoek kunnen plaats hebben, te beginnen met de jongste groep waarvan te verwachten is dat de herkeuring gunstig resultaat zal hebben. Van tij-i tot tijd zal de keuring dan kunnen worden herhaald ten aanzien van diegenen, die niet dadelijk geschikt, maar wier gebrekeu voor verbetering vatbaar worden geacbt, Hoewel bij het bepalen van de leeftijds- grens er op is gerekend hen aan een her keuring te kunnen onderwerpen, die na 1885 geboren zijn, is de mogelijkheid geens- zins uitgesloten, dat de algemeene herkeuring een zoo gunstigen uitslag geeft, dat de oproeping van de nieuwe groepen van landstormplichtigen beperkt kan blijven tot enkele der jongste jaarklassen. Broodrantsoen. Het lid der Tweede Kamer de beer Van Best heett den 14den September de vol gende vragen ingezonden Door Zijn6 Excellence den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is er her- haaldelijk op aangedrongeD, dat degenen, die voor hun voeding niet in hoofdzaak op brood zijn aangewezen, door het gebrui- ken van andere spijzen vrijwillig zou wor den medegewerkt tot h9t mogelijk maken, dat aan degenen, die met het broodrantsoen niet uitkoinen, meer brood zou kunnen worden verstrekt. lo. Is de Minister niet van oordeel, dat het deel der bevolking, tot hetwelk dit verzoek is gericht, gemakkelijker daartoe te brengen zou zjjn, indien het bespaarde broodrantsoen aan de meer brood behoeftige bevolking in de onmiddellijke nabijheid ten goede zou komen en van dat ten goede komen zou blijken, daar nu de besparing voor den spaarder niet bljjkt en over het geheele land wordt verdeeld 21. Is de Minister bereid te overwegen, of het mogelijk is te bepalen, dat het be spaarde broodrantsoen in een gemeente of agglomeratie met een distributiebedrgf ter plaatse, waar het bespaard is geworden ter beschikking van de meer brood behoeftige bevolkiDg komt De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft den 4den dezer op deze vragen geantwoord lo. Er zijn steeds personen, die van hun broodkaarten bons overhouden, of omdat zij ook het tegenwoordig rantsosn niet geheel noodig hebben, of omdat zij in het algemeen belang hun broodverbruik beperken. Indien nu de overgebleven bons worden weggegeven, heeft dat een uitbreiding van het broodverbruik ten gevolge. Het verzoek tot het publiek gericht om spaarzaam te zijn, heeft alleen ten doel de broodvoorziening zoolang mogelijk te ver- zekeren. Juist door het wegschenken van de be spaarde bons wordt het resultaat van de opoffering van hen, die zuinig zijn en van hun raatsoen overhouden, niet verkregen, doordat het broodverbruik dan niet afneemt. Personen, die hun broodverbruik beper ken, bewijzen hun land grooter dienst door de resteerende bons te vernietigen, dan door die weg te schenken. 2o. In het antwoord op de eerste vraag ligt reeds opgesloten, dat ik niet bereid ben tot het sub 2 gevraagde over te gaan, waar zooals hiervoren duideiijk is uit- eengezet het extra ter beschikking stel- len van wat bespaard werd, de besparing weer te niet doet. Vervoer met beurtbootdiensten. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt bekend lo. dat hij heeft ingesteld een commies- sie van advies in zake het vervoer met beurtbootdiensten, welke commissie ten doel heeft de afdeeling crisiszaken van het de- partement van Landbouw, Nijverheid en Handel (bureau vervoer) van advies te dienen in zake het vervoer door middel van beurtbootdiensten 2o. dat vorengenoemde commissie is ge- vestigd Willemstraat 63, Den Haag 3o. dat hij als leden dier commissie heeft aangewezen1. J. H. D. Koppe, te Amsterdam 2. Johan W. F. Kools, te Rotterdam, en 3. J. A. van der Scbuyt, te Rotterdam. (Stct.) Brandstoffenschaarschte. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat, in verband met het gebrek aan brand- stof, in de bureellokalen van zijn departe- ment en de daaronder ressorteerende takken van dienst niet zal mogen worden gestookt alvorens daartoe toestemming aal zijn ver- leend. Hierbij goldt de overweging, dat het gemakkeljjker valt op een later tijdstip dan gewoonlgk geschiedt met stoken aan te vangen dan daarmede vroeger dan in normale omstandighedeu op te houdeD. Daitsche kolen. (Officieel). De tusschen Nederlandsche en Duitsche onderhandelaars gevoerde be- sprekingen over den invoer van steenkool en de regeliug van andere economische quaesties tusschen Nederland en Duitschland gerezen, hebben er toe geleid, dat men in beginsel tot overeenstemming is gekomen. De getrofien schikking zal nader aan de goedkenring der beide regeeringen worden onderworpen, waartoe de Duitsche heeren naar Berlijn zullen verirekken. Inmiddels zullen terstond de noodige maatregelen getroffen worden om met den aanvoer van steenkool een aanvang te kunnen maken. I)e Belgen te Harderwijk. Aan de geinterneerde Belgen te Harder wijk zal voortaan meer vrgbeid van beweging worden vergand. Na 12 uur zullen alien, de gestraften natuuriijk uitgezonderd, het kamp mogen verlaten. Aan hen, di? tot heden den ge- heelen dag permissie badden om zich buiten het kamp op te houden, zal voor de mor- genuren een bijzondere vergunningskaart worden uitgereikt. Deze maatregel, die binnenkort in wer- king zal tredec, stemt de Belgen dankbaar tegenover de kampautoriteiten. Zeevisch. Naar het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening bericht, is nog geen verandering gekomen in den toe- stand der zeevisscherij. Door gebrek aan kolen ligt de stoomtreilervloot nog altjjd opgelegd, zoodat door deze vloot geen diepzee-treilervisscherij wordt uitgeoefend. De blokkade der gebieden, waarin de baring zich ophoudt, belet ook de haringvisscherij. Alleen de visscherjj Ian; s de kust en bin nen het veilige twintigmijlsgebied wordt tamelijk druk beoefend. Als gevolg van een en ander zal in de eerstvolgende weken de aanvoer van rond- visch, schelvisch, kabeljauw, wijting, enz. zeer gering blijven. Alleen van schol zal op een betrekkelijk ruimen aanvoer mogen gerekend worden. Koffie en thee. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de voedselvoorziening melidt Gelijk bekend is, kan van 5 tjoit en met 13 October nog een half ons koffie of een half ons thee door de winkeliers worden afgele- verd tegen ontvangst van het lichaam van een broodkaart (geen aanvullingskaart!) voor de 28ste week. Uaarna heeft de broodkaart voor dit doel afgedaan en zal de definitieve regeling voor thee en koffie in werking tre- den, volgens welke van rijkswege door de ge- meentebesturen thee- en koffie-distributie- kaarten zullen beschikbaar worden ges.te.kl voor ieder persoon, die op! 1 October 1917 den leeftijd van 16 jaar had bereikt. Deze distributiekaarten zullen voorzien zijn van een aantal afscheurbare bons.. Er zal telkens lijdig worden bekend gemaakt, gedurendel welk lijdvak een bon geldig is en welke hoe- veelheid tbee of koffie daartegen kan wor den verkocht en afgeleverd. Verkoop en af- levering zal door de winkeliers alleen mogen geschieden tegen in omtvangsitneming van dien bon. Onder koffie wordt ook verslaan koffie-ex tract, afgeleverd door de fabrikan- ten, die door het RijksdisLri b u lieka n loor voor Thee en Koffie (T. K. D.) zijn erkend. Daarbij wordt een ons koffie gelijkgesteld met 2 d.L. koffie-extract. De Minister van Landbouw heeft een ma- ximumprijis voor den verkoop in het klein vastgesteld. Met ingang van 13 October a.s. is die bepaald op 1,40 per pond thee, 1 pfer pond koffie en 15 cent per d.L. koffie- extract; het koffie-extract moet ten minsta 80 pet. koffie bevatten. Voorts blijft de verkoop en aflevering van thee en koffie als drank toegestaan in hotels, cafe's, restaurants, wachtkamers, kajuiten en dergelijken, maar alleen per kop. Dit wat den verkoop in het klein aan het publiek betreft. Wat de detailhandelaren aangaat, dezen zullen van hun leveranciers alleeru tliee en koffie kunnen krijgen 'tegeni inlevering der door lien ontvangeu bons en tot de hoeveel- heid, waarvoor die bons geldig zijn, tenzij de Minister van Landbouw een andere lioeveel- heid vaststelt. In het tijdvak van 15 tot en met 25 October 1917 zullen de leveranciers aau de detailhandelaren thee en koffie mo gen afleveren en wel voor ieder lichaam van een broodkaart voor ide 28ste week, door hen ingeleverd, een half ons thee en twee onis koffie naar keuze. Zij, die aan detailhande laren thee en koffie hebben afgeleverd, moe- ten de bons toezenden aanj bet T. K. D. Aan henzelf wordt alleen thee en koffie affgele- verd met toestemming van dat kantoor. Ge- lijke toestemming is noodig voor den detail- liandelaar. die tliee in entrepot en ouigebran- de lvoffic placht te koopen, om uit eigen voorraden te kunnen pulten voor den ver koop in liet klein. Verkoop en aflevering aan hotels, cafe's enz. zal alleen mogen ge schieden tot zoodanige hoeveelheden als waarvoor vooraf een machtiging van het T. K. Dj. is verkregen. Onder gelijke voorwaarde blijft toegestaan verkoop en aflevering van thee aan werkgevers, die gewoon waren tliee of koffie koslcloos aan hun personen te ver- strekken, aau instellingem van weldadigheid en aan instellingen van algemeen nut, ter beoordeeling van het T. K. D., behoudens beroep op den Minister van Landbouw. Ook voor den tusschenliandel is de maximum- prijs bepaald, en wel voor thee 1.12i/2 per 1/2 K.G. en f 1.20 pier i/2 KG. net to. verpakt in hoeveelheden van i/r K-G, of minder, voor koffie f 0,85V2 per V2 K.G. los en fO,87V2 per 1/2 K.G.. netto. verpakt; voor koffie-ex tract, bevattende ten. minste 80 pet. koffie, 10 cent per d.L. In de tusschenhandelprijzen zijn begrepen dislribuliekosten, waardoor deze prijzen ook evenredig zijn verhoogd en embaliage, en levering franco, station van1 be- stemming, spoor, boot of laatste veer, voor tliee bovendien alle rechten en kosteni van inklaring. Voorts is bepaald, dat koffie-ex tract van minder dan 80 pet. koffie niet zal mogen worden geleverd. Ter bestrijding van de kosten dezer regeling worden distributic- kosten geheven, die door den tusschenliandel worden betaald, in verband w-aarmede de maximumprijzen voor den tusschenlianidel met die kosten zijn verhoogd. Beschuit. Ter toelichting van het bericht, dat er eirnslig sprake van is, dat binnenkort geen bloem meer zal worden verstrekt voor de vei'vaardiging van beschuit, meldt men ons,, nader, dat voortaan alle beschuit zal valient onder de broodrantsoeneering, zo.odat de er- kende beschuitbakkers ook sleclits bloem zul len krijgen tegen een evennedige hoeveelheid broodbons. K a arson en schemerliehten. De Minister van Landbouw, iSiijverheiden Handel lieeft de volgende circulaires aan de burgemeesters gezonden: Onder verwijzing naar mijn mededeelingen betreffende de dislributie van pelroleum voor huishoudelijk gebruik, heb ik .de eer u mede te deelen, dat in verband met die schaarschte aan grondistoffen voor de kaarsen-inriustrie het niet mogelijk zal zijn naast voormelde distributie van petroleum nog extra toe- wijzingen van kaarsen eni schemerliehten voor z.g. lichtlooze gezimien te doen plaats vinden. Er zullen echter gevailen voorko- xnen, die een toewijzing van schemerlichteni of kaarsen voor het waken bij zieken en in het geval van bevalling ook aan zulke gezin- nen noodzakelijk maken. In verband daar mede zal door mij voor dergelijke doeleinden aan de gemeentebesturen een bepcrkte hoe veelheid kaarsen en schemerliehten als reser- vevoorraad vei'strekt worden, waarvan dan door u aan het eind van iedere maand ver- antwoording zal moeten worden gedaan aan de toewijzings-commissie voor kaarsen, sche merliehten en dei'gelijke. In verband hiermadie noodig (ik u uit uiter- lijk 15 dezer aan deze toewijzings-commissie opgave te verslrekken van de hoeveelheid pakken kaarsen en schemerliehten, die uws inziens vo.or dit doel gedurende den termijn van 1 November tot 1 Maart noodig zullen zijn. Ten behoeve van openbare diensten, zie- kenhuizen, openbare gebouwen, industrieen en bedrijven in uw gemeente zal voor het tijdvak van 1 November—1 Jannari een nieu we toewijzing van kaarsen en schemerlichtetal door de toewijzings-commissie voor kaarsen, schemerliehten en dergelijke kunnen geschie den. Yo'or ditzelfde tijdvak zal 0,0k een hoe veelheid rijwiel- en rijtuigkaarseai warden toegewezen. Ik verzoek u de noodige gege- vens in verband met deze toewijzing op een vragenlijst uiterlijik 15 dezer te verstrekken aan de toewijzings-commissie voor kaarsen, schemerliehten en dergelijke, waarbij ik u uitnoodig de vragenlijst zoo nauwkeurig mo gelijk in te vullen. Met aanvragen, na dien daLum binnengekomen, kan geen rekening meer worden geliouden. Bij deze lijst moet tevens worden overge- legd een gespecificeende opgave van de open- bare gebouwen, ziekenhuizen, opemhare dien sten, industrieen en Meime bedrijven met Vermel ding, welk kwantum kaarsen (of lich- ten) voor elk afzonderlijk is benoodigd. Bij de bedrijven zoo mogelijk op te geven den omvang van liet bedrijf (aantal werklieden). BO'Veudien gelieve u op te geven, of zoo nauwkeurig mogelijk te schatten, liet aan tal rijwielen en voertuigen in uw gemeente. In verband met bet fgroiote gebrek aan grond- stoffen verzoek ik u verder, voor te schrij- ven, dat alle voertuigen slechts een lantaarn mogen brand en en liet vervoer van deze en liandkarren's avonds zooveel mogelijk wordt beperkt. Voor de schemerliehten, die in glaasjes moeten branden, kan een hoeveelheid dier glaasjes worden bijbesteld. Bij het verbruik van kaarsen en schemer liehten moet de uiterste zuinigheid worden betracht. De .aanvragen beliooren uitsluitend betrekking te hebben op gevailen, waarbij geen andere kunstverliehling (ook niet van earbid) kan gebruikt worden en zich tot het lioogstnoodzakelijke te beperken. In herinnering worde gebracht, dat gere- geld aanteekening behoort te worden gehou den van het aantal kaarsen en schemerlieh ten gedurende iedere perioide aan de ver- schillende belanghebbenden verstrekt, opdat te alien tijde controle daarop mogelijk zij. DE ALGEMEENE TOESTAND. In den nieuwen grooten slag in Vlaande- ren is, schrgft het Hbl., blijkbaar weder een gevecbtspauze ingetreden de leger- bericbten melden althans niets bgzonders en de Britsche troepen hadden dus, naar veldmaarscbalk Haig seint, gelegenbeid bun nieuwe stellingen te berestigen. Het is nog niet duidelgk of deze telkens door de En- gelschen met zoo geweldige kracht ingezette aanvallen alleen ten doel hebben den vgand nit te putten naar de uitspraak van generaal Smuts te oordeelen, zou dat feite- lgk bet geval zgn of dat deze aanvallen, met beperkte bedoelingen ondernomen, slechts tot voorbereiding moeten dienen van een nog grooteren aanval, die de be- vrgding van de Belgische kust ten doel zou Iiebben. De Duitschers stellen het gaarne zoo voor, dat dit bet eigenlgke doel der Engelsche legerleiding is. Dat is zeer natuurlijk, want deze voorsteiling geeft ge legenbeid om zich over den ondervonden tegenslag te trooeten, met de overweging dat weliswaar enkele stellingen verloren gingen, maar niettemin de linie gehand- haafd bleef. Ongetwgfeld hebben de Duit schers gelijk, dat het doel van de Engel- schen de bevrgding is van Belgie en bet terugdringen van den vgand binnen, liefst als bet kan zelfs over zijn eigen greuzen. Het zou eenvoudig dwaas zgn, het anders op te vatteD, het is immers bet doel van iederen legeraanvoerdsr zjjn tegenstander volkomen te verpletteren. Maar daarom behoeven zij nog geen gelijk te hebben met bun bewering, telkens bg elken aanval weer berbaald, dat bet oogenblikkelgk gestelde doel van hun vgand de »doorbraak" is. Het is mogelgk, dat de Engelsche leger leiding, volkomen op de hoogte van de kracht van den vgand, zich voorloopig tracht te verzekeren van nieuwe stellingen, die de defensieve kracht van de Duitsche linie verzwakken en in staat zullen stellen eindeljjk een meer algemeenen aanval op verschillende plaatsen van bet verzwakte Duitsche front te ondernemeD, met kans op een beslissend succes. Dat zou ook niet in strijd zijn met de uitingen van generaal Smuts, volgens wien de Engelsche aanval len slechts verzwakking en uitputting van den vijand bedoelen. Intusschen dit //afknabbelen'" van het vijandelijke front de uitdrukking is van tnaarschalk Joffre is een tactiek, die ontzaglijk reel tijd vordert en die, hoe groot de verliezen ook mogen zijD, die den Duitschers hierdoor worden toegebracht, tocb ook groote oilers eischt van den aan- valler zelf. En het is dus bezwaarlijk te deelen in de optimistische opvatting-en van hen, die in de onloochenbare militaire successen der Entente het voorspel zien van een betrekkelijk spoedige militaire be- slissing. Ook de legers dar Entente moeten na elken geslaagden aanval zich weer her- stelleD, moeten worden aangevuld en van nieuwe muuitievoorraden worden voorzien. En men zou volkomen op de hoogte moeten zgn van den omvang d9r wederzijdsche verliezen, van de aan weerszijden beschik- bare reserve?, om de beteekenis der onder nomen aanvallen en behaalde successen op de juiste waarde te kunnen schatten. Nu dus in dezen merkwaardigen oorlog merkwaardig omdat overwinningen en ne- derlagen, die in vroegere omstandigheden al lang de besiissiDg zouden hebben ge bracht, de militaire actie niet de allervoor- naamste factor voor de eindbeslissing meer scbijnt te zijn, is het begrijpelijk dat de belangstelling meer uitgaat naar het di- plomatieke spel, dat de tegenstanders op bet wereldschaakbord spelen en niet minder naar de politieke omstandigheden en facto- ren, die bg de verschillende oorlogvoeren- den zich voordoen. In alle landen gist het en kookt het niet alleen in het langzamerhand tot vol komen machteloosheid gedoemde Rusland. De oorlog duurt te lang, dan dat de vol- ken die in het eerste elan alle onderlinge geschillen verga+en, die schitterende patrio- tische eendracht hebben kunnen bandbaven. Onder den druk der offers en ontberingen komen weer de verschillende neigingen en NEUZENSCHE COU RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1