No. 6592. Zaterdag 6 October 1917. 57e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeu wsch-Vlaan der en. Maximumprijzcs. Stroo. De Ooriog. Maximumprijzen. Aanwijzing verkrijgbaarsteliiog Levensmiddelen- Uitreiking Aardappelbons. BiNttENLANP. PEBBIKBlUETEi. Loop der bevolking van Ter Neuzen. GEiEJGOE BERICHTEN. Laatsts Barichten, 333 B3 3 T ZBi B JL u- De Burgemeester van TER NEUZEN maakt, ter voldoening aan cire. La A, N09. 10294, 20308 en 1518, de volgende maximumprijzen bekend Max. groothandeiprijs Max. Tusschenbandel- Max.Kleinhandelprys prijs (af pakbuis gros- sier). 19 cent per pak, inb. minstens 10 doosjes. Zweedseha lucifers (loco A'dam, R'dam af fabriek). 174.50 per kist, inb. minstens 10.000 doosjes. Hollandscbe lucifers 162.per kist, inb. minstens 10.000 doosjes. Petroleum voor huishoudelyk gebruik Zout (gerafficeerd) Appelstroop 0,60 per K.G. 171/2 cent per pak, inh. minstens 10 doosjes. 22 cent per pak, inb. minstens 10 doosjes en 2!/2 cent per doosje inh. minstens 55 stuks 20 cent per pak, inh. minstens 10 doosjes en 21/2 cent per doosje inh. minstens 55 stuks 44 cent per L. 11 n K.G. 0.65 per K.G. (Deze prijzen gelden niet voor Appelstroop in gedecoreerd blik.) In deze Appelstroop rnogen zich geen andere bestanddeelen bevinden dan appel- en perensiroop, verkregen door voldoende iudikking, benevens glucose en bietensiroop. Appelstroop, die an dere dan de genoemde bestanddeelen bevat0.175 per K.G. 0.20 per K.G. 25 cent per K.G. Ter Neuzen, 4 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 8 14 Oct. geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet bon no. 8 2e serie Varkensvleesch lt 9 2e M Groene erwten n h 3 2e v Rjjst K 16 le Ter Neuzen, 5 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Op bon no. 9 voor yapkens- vleesch mag0,400 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 16 voor Rijst mag slechts 0,200 K.G. worden af gegeven. De Burgemeester dergemeente TER NEUZEN, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 October 1917, no. 1475, betreffende maximumprijzen van stroo. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien de Distributiewet 1916; Gezien zijne beschikking van 11 September 1917, no. 25717, Afdeeling 6 B, houdende be- palingen tot vaststelling van de prijzen, waar tegen verschillende stroosoorten ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht; Heeft goedgevonden te bepalen Bovengenoemde beschikking wordt gelezen als volgt Overeenkomstig art. 8, derde lid, van boven genoemde wet, worden de volgende prijzen vastgesteld, waartegen verschillende stroo soorten ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht. De prijzen gelden per 1000 K.G. stroo ge- perst, geleverd franco naaste spoorwegstation of groot vaarwater. Levering i Sroosoort: bij den producent. graanstroo en kanariezaadstroo 35 erwtenstroo en bruine- en witte- boonenstroo50 andere boonenstroo 30 stroo van koolzaad, mosterdzaad, karwijzaad, blauwmaanzaad 20 Bij levering aan den consument mogen de hiergenoemde maximumprijzen worden ver- hoogd met ten hoogste 5 per 1000 KG, ver- meerderd met zuivere spoor- of scheepsvracht en eventueel dekkleedenhuur (maximum dezer huur 0,50 per 1000 KG), doch zonder eenige verdere verbooging voor staan- of liggelden of anderszins. Deze prijzen gelden niet bij levering van hoeveelheden kleiner dan 500 KG. Ter Neuzen, den 4 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat door omstandigheden de uitreiking der nieuwe Aardappelenhons inplaats van op 5 Oct., zal piaals bebben op OiiiSjsda&g S October in het lokaal Be t h e 1, 2° Yerbiiidingsstraat, in de volgende orde voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A—G Diusdag 9 Oct. ran 9—11 u. r.m. H-K L-P Q-Z 11-12 24 n.m. 4—6 De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze verdeeling strikt in acht zal worden genoraen. Ter Neuzen, 5 October 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Duitsche kolen. Naar het Vad. meldt, zijn de onderhan- delingen met Duitschland over de levering van steenkolen weer afgebroken. Duitsch land was nu bereid de kolen te leveren tegen den prijs en het crediet, dat Zwitser- land er voor geeft; misschien zelfs nog iets goedkooper. Dezerzijds.vond men dip voor- waarden echter te bezwarend. Men hoopt, dat de onderhandelingen eer- lang, over een paar weken, zullen worden hervat. EEN TORPEDO MET OOREN. Het tijdschrift Prometheus" vertelt van een door een Zweedschen ingenieur gecon- strueerde torpedo, die door zijn eigen ge- hoor bestuurd wordt. Dit wapen moet in staat zijn met behulp van twee eiectrische ooren automatisch het in beweging zijnde doel, het vijandelijke schip dus, te volgen. Men zou op deze wijze een trefzekerheid bereiken, waarmede geen ander stelsel te vergeiijken is. Het oor van de torpedo is niets anders dan een microphoon, die in trilling wordt gebracht door de door de schroef van het varende schip verwekte en door het water zich voortplantende geluid- golven. A1 naar de richting vanwaar deze geluidgolven de torpedo bereiken, wordt het linker of het rechteroor in trilling gebracht. Daardoor ontstaat 'n stroomcirkelgang, die 'n electromagneet in werking brengt, waar- door het roer naar den juisten kant van de torpedo getrokken wordt. Om de boot, die de torpedo afschiet, voor .gevaar te vrijwa- ren, treden de microphonen van de torpedo eerst op voldoenden afstand van het vaar- tuig door een automatische inrichting in werking. DE BURGEMEESTER VAN HAMONT. •In zake de begenadiging van den, heer Keunen, burgemeester van HamonL die, zooals men weet, aanvankelijk ter dooa ver- oordeeld was, maar yviens vonnis in levens- lange tuchthuisstraf is veranderd, heeft de Meiersche Crt. een correspondentie onder de oogen gehad, waaruit blijkt, dat de heer Keuhen zijn leven, zooal niet enkel en al- leen, dan toch hoofdzakelijk heeft te dan- ken aan de tusschenkomst van mej. Marie Stultjens te Woensel. Deze juffrouw Stultjens is verpleegster geVveest in een Hollandsche ambulance aan het Duitsche front en heeft haar werk als zoodanig met zooveel opoffering verricht, dat bij haar afscheid de legercommandant haar zeide, dat zij, wanneer zij ooit een gunst wilde vragen aan den Duitschen Kei- zer, dit altijd gerust kon doen, wijl zij er zich van verzekerd kon houden gehoor te* zullen vinden. Mej. Stultjens nu heeft haar voorspraak bij den Duitschen Keizer aangewend ten gunste van het leven van burgemeester Keu nen, van wiens onschuld zij overthigd is. Uit twee brieven welke juffrouw S. in de strafzaak tegen burgemeester Keunen van het Duitsche generaal-consulaat mocht ont- vangen dd. 18 September 1916 en 11 Augus tus 1917, blijkt, dat burgemeester Keunen 28 Mei 1916 tot 10 jaar en 6 maanden tucht huisstraf is veroordeeld. De brief van 11 Aug. 1917 meldde aan mej. S. dat deze straf op haar verzoek is veranderd. Naderhand is burgemeester Keunen ter dood veroordeeld; de juiste reden waarom was nog niet bekend. Opnieuw richtte mej. S. een verzoek- sc'nrift tot den Duitschen Keizer om bege nadiging van den nee - Keunen. Hierop onf- ving zij dd. 27 Sept. van het Duitsche gene raal-consulaat te Amsterdam het volgende schrijven: „lngevolge verstrekte opdracht deel ik u op uw aan de Keizerlijke en Koninklijke Majesteit gedaan verzoek mede, dat burge meester Keunen uit Hamont, die wegens spionnage ter dood veroordeeld was, door den Keizerlijken gouverneur-generaal in Bel- gie tot levenslange tuchthuisstraf is bege- nadigd geworden." TEE NEUZEN, 5 Oct. 1917. Het weerbericht van het meteorole- gisch irmtitnnt te De Biidt van heden iaidt Ms volgt Soognte buromeierstand onder 760 Zuid Duitschland. Laagsfce barometarsiand 735.8 Hernosand Verwachting tot din avond van 6 Oct. Matige, later welbcht weer toenemende westelijke tot zuidwestelijke wind, tijdelijk opkiarend, later wellicht weer regen, iets zachter. Ure van verootmoediging en gebed. A. s. Zondag 7 October zal in de voor- middag-godsdienstoefening der Protestant- sche kerken worden voorgelezen: ,,het getuigenis dier gezamenlijke kerken in Nederland uitgaande tot Overheden en Volken". In verband hiermede zal die samenkomst bestemd worden tot eene ure van veroot moediging en gebed. Een Reciteer-avond. Voor een meer dan voile zaal hield j.l. Woensdag de Chr. Reciteervereeniging „Ontwikkelt uw Talent", onder leiding van Ds. E. Raams van Hoek haar eerste uitvoe- ring in het lokaal Bethel". Benevens de vele begunstigers en genoo- digden v^gren ook vele particulieren opge- komen. Op aangename wijze werd de avond door- gebracht. Voordrachten, samenspraken, zang en muziek wisselden elkander af. De verschillende nummers werden door de le- den goed vertolkt. Op alle nummers volgde dan ook een daverend applaus. Van de te verkrijgen versnapering in de pauze werd druk gebruik gemaakt. Allen keerden ten zeerste voldaan huis- waarts in de hoop dat de vereeniging nog meermalen zoude optreden. Spoorweg MechelenTer Neuzen. Op Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. zal de laatste trein uit Hulst naar Ter Neu zen en tusschengelegen plaatsen een uur later, dus te 9,05 uur des avonds, van daar vertrekken. Groenten- en fruitveilingen. Blijkens de verslagen en mededeelingen van de Directie van den Landbouw werd over 1916 op de groenten- en fruitveilingen alhier geveild voor 'n bedrag van J 150.210. Op de overige veilingen in Zeeland was het bedrag Goes (veilingsvereeniging Zuid- Beveland) J 828.895, Goes e. o. J 6.156, 's Heer Arendskerke (Eendracht niet ge- 's Heer Arendskerke (Eendracht) niet ge- Macht) 351.572, Middelburg 170.660, Oostburg 34.692, Stavenisse 200.400, Tholen f220.433, Vlissingen (52.878. Het toaal was voor de provincie Zeeland (2.015.896. Het hoogste bedrag wQrd verkregen in de provincie Zuid-Holland met (26.554.910, het laagste was de opbrengst in de provin cie Utrecht met 660.736. Over het geheele land was de opbrengst der veilingen in 1904 (5.999.470, in 1914 19.847.775, in 1915 (29.249.365 en in 1916 59X)85.637. Voor dit laatste jaar moet voor de zeer sterke verhoogfng in aanmerking worden genomen de toenemende export naar het buitepland en de wijze waarop dit geregeld wordt. Reparatieleder. Herinnerd zij, dat de door ons vermeldde prijzen alleen gelden voor hen, aan wie vanwege het gemeentebestuur een bon is uitgereikt. Deze bons worden, naar wij vernemen, in de gemeente Ter Neuzen voorloopig al leen uitgereikt aan hen, die met handen- arbeid hun brood verdienen en niet zijn aangeslagen in den hoofdelijken omslag. Besmettelijke zielcten. Van 26 Sept.2 Oct. zijn de navolgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kenni.s van den Centralen Gezondheidsraad ge- komen. Typhus: 1 geval te Sluis. •Roodvonk: 1 geval te 's H. Arendskerke, 5 te Middelburg, 1 te Wolphaartsdijk. Diphtheritis: 1 geval te 's Gravenpolder, Hontenisse, Kapelle en Schoondijke; 3 te Yerseke. De Boerenleenbanken. Blijkens bovengenoemd verslag hadden de Boerenleenbanken in Zeeland, aangesloten bij de Centrale te Utrecht aan het eind van 1914 een bedrag aan spaargelden van 1.693.421.97 en aan het eind van 1915 (2.359.194.57; de banken aangesloten bij de Centrale te Eindhoven hadden aan her eind van 1914 aan spaargelden (369.638.54 en aan het eind van 1915 471.270.991/2. Aan voorschotten was ultimo 1914 door de bij Utrecht aangesloten banken uitgege- ven een bedrag van 1.082.133.95 en ultimo 1915 1.059.887.25, terwijl de bij Eindhoven aangesloten banken hadden uitgegeven ulti mo 1914 128.803,72 en ultimo 1915 122.526,61. Bominen op Sluis geworpen. Blijkens nadere berichten is uit de gevon- den overblijfselen van de op Sluis gevallen of geworpen voorwerpen vast te stellen, dat men inderdaad met bommen te doen heeft en niet met granaatkartetsen, zooals eerst werd gedacht. ZAAMSLAG. Tot tijdelijk ontvanger-griffier van den Zaamslagpolder is benoemd de heer J. Stolk Lz., gemeente-secretaris alhier. PHILIPPINE. Met ingang van 1 November a.s. is be noemd tot vroedvrouw alhier mej. C. P. Boone van Vlissingen. IJZENDIJKE. Op de voordracht voor, onderwijzer aan school no. II te IJzendijke komen voor no. 1 Adriaan Bruijnooge te Hooge Zwaluwe, no. 2 H. A. Appel te Koudekerke, no. 3. A. J. Jansen te Vlissingen. Tot tijdelijk onderwijzeres aan school 1 aldaar is benoemd mej. S. Bruins te Groede in plaats van Hoste te Oostburg, die be- dankt heeft. OOSTBURG. Men meldt van daar dat het Dinsdagavond buitengewoon levendig was in de lucht. Van acht uur af tot tien uur was het ge- ronk der vliegtuigen niet van de lucht en telkens waren zij boven ons grondgebied. Een was er zelfs een heel eind Zeeland in gevlogen daar wij het geronk lang konden volgen uit de richting van Vlissingen. Zeebrugge was weder het mikpunt voor talrjjke bommen, telkens zag men hetrozige licht tegen de lucht schitteren. Om tien uur waren er een paar vliegers met elkaar jn gevecht, het schieten met de machine- geweren koD men duidelijk waarnemen. Het was somtyds een waar bombardement in de lucht. Zondag 7 October1 §317. Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u.^ en 5J u., Ds. D. C. van Overduin. Gedurende de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. Vermeulen, schipper, Tholensstraat I 135, uit Delft. j M. L. C. H. van Moll, verpleegster, 8 N., uit Rotterdam. A. A. T. Stockman, dienstbode, Van Bo- venstraat 40, uit Vlissingen. J. M. Faas, zonder, Javastraat 46, uit Rot terdam. E. E. Fermont, gepensioneerd Oost-In- disch militair, Q 166, uit Putten. C. Koster, letterzetter, Lange Kerkstraat 45, uit Vlissingen. M. E. Asselman, dienstbode, Westkolk- straat 8-10, uit Hontenisse. E. C. A. Wilhelm, zonder, Nieuwediep-i straat 100, uit Vlissingen. A\ L. Meeusen, schipper, Tholensstraat 137, uit Dordrecht. E. F. van den Bergen, slager, P. ong., uit Ierseke. C. Nagtegaal, dienstbode, Kazernestraat 29, uit Bloemendaal. Vertrokken: A. E. de Ridder, zonder, Dekkerstraat 42, naar Utrecht. R. C. van den Bulck, zonder, Q 40, naar Veghel. A. Pouwer, zonder, Steenkamplaan 9, naar Papendrecht. L. J. Klaaijssen, zonder, Verbindingstraat la, naar Dordrecht. L. J-. J. van den Hemel, dienstbode, Noordstraat 69-71, naar Haamstede. W. A. Moggre, rijks-ambtenaar, Noord-* straat 80, naar Chaam. A. de Smidt, buffetjuffrouw, Lange Kerk-i straat 79, naar Rotterdam. J. A. Leunis, tramchef, Tholensstraat 34, naar Philippine. P. A. Cense, zonder, 2e Kortestraat 19, naar Rotterdam. J. M. van Aalst, dienstbode, Javastraat 32, naar Apeldoorn. L. P. Pladdet, landbouwersknecht, P 20, naar Hoek. M. Wisse, zonder, Klaassenstraat 14, naar Zierikzee. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. In de zitting van heden werden de na volgende vonnissen uitgespruken C. O., oud 40 j., handelaar te Breskens, gedetineerd te Middelburg. is wegens oplich- ting veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevaogenistraf met afcrek prev. hechtenis. C. S., oud 54 j fabrieksarbeider te Koewacht, is wegens poging tot uitvoer veroordeeld tot 3 maanden gevangeuisstraf met aftrek prev. hecht. Duitsche deserteurs £n de Ned. grenswacht. Van drie soldaten onzer grenswacht, die het gezin te Wijler van een Duitschen deserteur behulpzaam waren bij het brengen van het huisraad over onze grens en die zich met geiaden geweer een flink eind op Duitsch gebied begeven hadden, werden er twee door Duitsche militairen ontwapend en in den Zwanentoren te Kleef opgesloten. Zij hadden voor hunne arrestatie een Duitschen gendarme beareigd. De derde wist den dans te onispringen. Een der gevangengenomen soldaten oefent in vredesiyd te Groesbeek het eerzaam beroep van scbilder uit en is vader van een groot gezin. (Tel.) Uit een boom gevallen. Dinsdag is te Wageningen de 16jarige H. B. by het eikels plukken uit den boom gevallen. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hy reeds overleden. Bliksemafleider gestolen. Te Spaarndam heeft men 's nachts van een groot gebouw een bliksemafleider gestolen Een ongeluksvogel. Zaterdagmiddag zat te Culijnsplaat een zoontje van H. M. op de haven op een meerpaal tekijken naar het lossen van steenen uit een schip. Bij't verrijden van een wagen raakte de draaiboom't ventje, waardoor't viel en een armpje brak. Dit geval wordt des te droeviger, daar't kind in't begin van dit jaar zijn ander armpje heeft gebroken, en een zusje, juist reertien dagen geleden bij't val- len van een hekje, ook een arm brak. Aan het Westelijk front. LONDEN (Officieel). Donderdagmorgen werd de aanval ondernomen over een front van 13 kilometer, van af Tower Hamlet tot aan den spoorweg van Yperen. Alle doelen werden bereikt. Belangrijke stellingen wer den veroverd. Meer dan 3000 Duitschers werden gevangen genomen. De Engelschen zijn thans in het bezit van den heuvelrug bij Meenen, tot een kilometer benoorden Broodseinde. Ook deze plaats werd ver- meesterd. VERKRIJGBAAR: alle soorten ZAAIGRANEN, te velde goedgekeurde, alsook op partij. Aanbevelend, Ter Neuzen. G. KLOUWERS. SCHEEP V A A.i4TBEWEGi.fi G. Van 3 tot en met 4 Oct. werden iangs de Oostsluizen alhier 14 binnen- vaartuigen op- en 23 ,fg schut, Ianga de Middensluizan 0 op-en 0 afgeschut TngB de Westslu Af U 23 op-* en 10 afg ut. TER SEEZESSCHE COURAJfT. 78 h Levering moot plaats hebben franco laatste station of veer, terwijl de prijs van het fust is inbegrepen. y> v 1lervormde Ker/c. Ter UeuzeB. SB n., Ds. A. Timmerman, Gebedsure voor den vrede en 2 u., dhr. L. Dek. Donderdag 11 Oct., nam. 23/4 Huwelijks- inzegening. Slutskil. SB u., dhr. L. Dek, Gebedsure voor den vrede en 2 u., Ds. A. Timmer- man. Bediening van den II. Doop. Hoek. 9 u., Ds. E. Raams en 2 u., Ds. E. Raams, Voorbereiding H. Avondmaai. Zaamslag. 9 u., Ds. G. raa Dis, Gebedsure en 2 u., Ds. G van Dis, Voorbereiding H. Avondmaai. Axel. 9i u. en 2 u., Ds. J. B.Th. Hugenboltz. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Sas van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van Hou ten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 u., W. J. van Lindonk. Gereformeerde Kerken. Ter Neuzen. 9i u., Ds. S. Groeneveld, Bidstond en 2 u., Ds. S. Groeneveld. Hoek. 9i u. en 2 u., Ds. H. v. d. Wall. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. eu 2 u., Ds. L. de Bruijn. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. eD 5J u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. u., Evangelisatie. It. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 81 en 10 uur 's Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1