No. 6591. Donderdag 4 October 1917. 57® jaargang. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. J&ossq Su Voederbieten, Peen en Knollen. Prijsen Eundvleesch. Bekendmaking, Distributie Boter. De Oorlog. ADVERTENTlfiN ABONNEMENT: BINNENLAND. TeleSooi?. 2S, Bit Blad YersGhynt Maaadag-, Woensdag-* en YriJdagaYDsid, aitgezoaderd ep FsisMagen, by de Firms P. J. YAH DE 8ANDE te Ter Nbbzbb. cent per exemplaar. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Uitreiking Aardappelenbons Zeepkaarten. en Peff 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. HIJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor NedL-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de UHgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij dlrecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 MUP op den dag der uitgave. De prijs van L O S S E N U M M E R S van ons Blad, wordt van af 5 dezer verhoogd tot De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, vastigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 September 1917 no. 1083 betreffende vervoer, aflevering enz. van voederbieten, peen en knollen gezien de Distributiewet 1916 Heeft goedgevonden I. vast te stellen overeenkomstig artikel 8, derde lid, van genoemde wet de volgende prijzen tegen welke voederbieten, mangelwortelen, koolrapen en paardepeen ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht. a. in den groothandel (geleverd door den producent, franco spoor of groot vaar- water) Voederbieten en mangelwortelen 22, Koolrapen, knolrapen en knollen H 20,— Paardepeen (wijnpeen, Flakkeesche peen en alle andere soorten peen, met uitzondering van de z. g. bosjes peen)n 24, II. Te bepalen, dat overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van meergenoemde wet de^afUwering en overeenkomstig de vrat van 1 September 1917 (Staatsblad no. 578) bet vervoer van de sub 1 genoemde artikelen alsmede van suikerbieten verboden zal zijn met nitiondering van a. indien de aflevering en het vervoer geschieden binnen de grenzen eener gemeente of wel naar de bewaarplaats van den producent b. indien het betreft hoeveelheden kleiner dan 500 K.G. C. indien het betreft partijen, die op den dag van afkondiging dezer beschikking in de Nederlandsche Staatscourant reeds in schip of wagen waren geladen d. indien het betreft partijen, grooter dan 500 K.G., gedekt door een vervoerbewijs, afgegeven door een vanwege den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aau te wijzen persoon of instelling e. indien het betreft partijen suikerbieten, bestemd voor aflevering aan eene suikerfabriek." Ter Neuzen, den 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. bin den ktein- handel (franco spoor of groot vaarwater bij den afnemer). 27,- ,r 25,- 29,- n.m. De Hoofdcontroleur- Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uitreiking van le Zeepkaarten voor de maand October en 2e Aardappelenbons zal plaats hebben in het lokaal Betliel, 2e Yerbindingsstraat. De Zeepkaarten worden uitgereikt uitsluitend tegen inlevering der oude kaarten en tegen betaling van 1 cent per kaart. De uitreiking zal plaats hebben in de volgende orde voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A-G Try dag 5 Oct. van 9—11 u. v.m. H-K 11-12 L-P 2-4 Q—Z Ter Neuzen, 3 October 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhonder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en AYethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat in overleg met de verschillende Slagers uit deze ge meente besloten is, de prijzen voor rund- vleesch voorloopig vast te stellen als volgt Biefstuk Rosbief Vleesch zonder beenen r met h Schinkel Gehakt f 1,60 per K.G. 1,40 1,30 1- 0,80 1,20 B 4 De Burgemeester' ran TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan circ. No. 697. 1. De aflevering en het vervoer van boter is verboden. 2. Dit verbod is niet van toepassing a. op personen of vereenigingen van personen, die als producent of alsgrossier zijn ingeschreven bij de Rjjkscotnmissie van Toezicht op de Botervereeniging b. op detaillisten, die hunne boter uitsluitend betrekken van ingeschreven pro- ducenten of grossiers c. op hoeveelheden van 5 Kilogram of minder. In de gevallen a en 6 moet het vervoer worden gedekt door een vervoerbewjjs, af te geven door de Rijkscommissie van Toe' zicht op de Botervereeniging. Ter Neuzen, 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ter Neuzen, 1 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Nederland en Duitschland. De i/New-York Times" publiceert een lang telegram van Washington, waarin een overzicht wordt gegeven van de onder- handelingen, die zouden hebben plaats gehad tusschen het Landbouw-export-bureau en het Duitsche handeisagentschap te s Gravenhage, over een Duitsch-Nederland- sche overeeukomst. Het heet dat de Duit- scherB verlangen ten minste 75 proc. van den totalen boterexport, 66s/g proc. van den totalen kaasuitvoer ten minste evenveel varkensvleesch en worst als naar andere aaden wordt uitgevoerd (met inbegrip van den uitvoer naar de Belgian Reliefcom- missie); ten minste 75proc. van den groenten- uitvoer en den eieren-export50 proc. van den uitvoer van vlas en ten minste dezelfde hoeveelheid vee en rundvleesch als naar andere landen geexporteerd. Yolgens het flad zou de regeering der Vereenigde Staten deze overeeukomst onbilljjk achten en zou waarschjjnljjk geen levensmiddelenuitvoer toestaan eer de orereeakomst is gewijzigd. De mededeeling is, naar aan de N. R. Crt. iij navraag te bevoegder plaatse bleek, wat de cijfers aangaat in hoofdzaak juist. Er had nog aan toegevoegd kunnen worden, dat van den uitvoer van melk en ruelkproducten 25 pet. aan Duitschland en Oostenrijk is toegezegd en voorts dat deze percentages alleen be- trekking hebben op uitvoer naar oorlog- voerende landen. De verdeeling van den Nederlandschen export van land- en tuinbouw en veeteelt- voortbrengselen is het resultaat van lang- durig en zorgvuldig overleg met handels- vertegenwoordigcrs van beide groepen van oorlogvoerende landen, t. w. de British and General Trading Association te Londen en de Deutsche Handelsstelle in Den Haag. Wat de N. Y. Times als een nieuwtje meedeelt is in zekere kringen in Duitssh- land en Engeland reeds lang bekend men heeft er daar niets onbehoorlijks in gezien, omdat de verdeeling grootendeels berust op de verhouding in welke de export naar deze landen voor den oorlog plaats had. Ons broodrantsoen. Naar wij meenen te weten is een der redenen, dat tot rantsoeneering van den ruimen aardappeloogst is overgegaan, daar- in gelegen, dat de Minister van Landbouw een gedeelte der aardappelen wil laten vermalen om in ons brood te verwerken. Het broodrantsoen zou daardoor niet ver minderd beboeven te worden en tot het volgend voorjaar kunnen strekken. (Vad.) Margarine. Het gebrek aan margarine moet voor een groot deel worden toegeschreven aan do neiging bij de potboeren om extra hooge winsten te maken. Dezo potboeren de venters die met hun karretjes hun klanten afrjjden kunnen bjj de bakkers 80 cent krjjgen tegen 43 bij hun gewone afnemers. Zij laten dus hun klanten in deD steek en brengen hun voorraad naar de bakkers. Dientengevolge ontstaat er een run sp de winkels, die dan natuurlijk telkens in ab- normaal korten tijd hun voorraad uitgeput hebben. Saiker. Naar gemeld wordt beitaat bij de Regee ring het voornemen een regeling te treffen in zake de suikerprijzeD, waardoor een toeslag op den prijs onnoodig wordt. Voor de gewone consumptiesuiker (huishoudelijk gebruik) zal de bestaande prijs gehandhaafd blijven, maar op de prijzen voor industrie- suiker (bakkers, likeurstokerijen, jamfabrie- ken, enz.) zal een zoodanige verhooging worden gelegd, dat het tekort op den prijs voor de huishoudelijke suiker erdoor wordt gecompenseerd. De Rijkscommissie van Toezicht op de Suikervoreeniging meldt In verband met de nieuwe bepalingen voor de suikerdistributie zullen sommige winkelzaken tjjdelijk geen suiker aan het publiek kunnen verkoopen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat dit geenszins verband houdt met schaarschte aan suiker, want er is ruim voldoende suiker voor de behoeften van de bevolking aanwezig, maar alleen noodzakelijk is ten- gevolge van administratieve maatregelen. In alle plaatsen is er echter een voldoend aantal winkels waar suiker te verkrijgen is. Weer vrijgelaten. (Officieel.) Het Ministerie van Marine verzoekt het volgende mee te deelen Op den 25sten September zijn door een visschersvaartuig te Nieuwediep aangebracht twee Engelsche vliegers met hun vliegtuig, die in voile zee genoodzaakt waren geweest neder te dalen en verzocht hadden op sleeper te worden genomen. Bij aankomst te Nieuwediep werden vliegers en vliegtuig oader militaire bewaking gesteld, in af- wachting van de beslissing der regeering. Nadat gebleken was dat het visschers vaartuig, na het vliegtuig te hebben aan- getroffen en op sleeptouw genomen, geen enkel oorlogsschip van de tegenpartij had ontmoet, zijn de beide vliegers in vrijheid gesteld en is alleen het vliegtuig ge'inter- neerd. Stoomtrawler aangevallen. De Maandag teTJmuiden binnengekomen stoomtrawler IJ. M. 50 van Rotterdam rapporteerde in de vrije vaargeul tusschen de lichtschepen Doggersbank Noord en Zuid_ door een Britsch oorlogsschip, hetwelk de bedoeling had het visschersvaartuig naar een Engelsche haven op te brengen, te zijn aangevall-n. Door den dikken mi-t was men het be- geleidende oorlogsschip kwijtgeraakt, zoo- dat de trawler onmiddeltijk de reis ver- volgde en op deze wijze aan het opbrengen ontkwam. Mont. De Minister van Landbouw heeft be- paald le. het verwerken van gerst tot mout is verboden 2e. de verkoop, de aflevering en het vervoer van mout is verboden p 3e. van de verboden, sub 1 en 2 gesteld, kan door den Minister van Landbouw ont- heffing worden verleend, onder daarbij zoo noodig te stellen voorwaarden. (8t. Ct.) Aardappelineel. Met de aardappelmeelfabrikanteu wordt overleg gepleegd om gedurende de campagne direct en zooveel mogelyk grondstof te krijgen voor ons regeeringsbrood. Men wil trachten de aardappels dadelijk in haar geheel te drogen, of de vezels, direct na de vermaling, aan een droegproces te onder- werpen. DE ALGEMEENE TOESTAND. In Mesopotamia begint nu, schrjjft de N. R. Ort., weer de periode, waarin de groote hitte geen onoverkomelijke belem- mering meer vormt voor de krijgsbedrijven. De Engelschen zijn al dadelijk begonnen de successen, die zij verleden jaar in deze buurt hebben bevochten, uit te breiden. Door een verrassende omtrekkende beweging zijn zij er in geslaagd Ramidieh aan de Eupbraat te bezetten. Het grootste deel van het garnizoen en eene rijke buit viel hun in handen. Daar de Britten reeds gedurende den vorigen winter een voor de centralen zeer bedenkeljjken vooruitgang in Mesopotamia hadden gemaakt, kon men verwachten, dat bij de hervatting van het krjjgsbedrjjf in die buurt, er iets aan den dag zou komen van maatregelen der centralen, om aan dat front den toestand wat steviger te maken. Het begin van de hervatting van de ge- vechten is evenwel voor hen ongunstig. Men krijgt den indruk, dat de Turken zich weer eens hebben laten verschalken en van Duitsche versterkingen merkt men nog niets. Misschien zjjn zij echter nog pas onderweg. Op het Jtaliaansch-Oostenrijksch gevechts- terrein is het weer wat bedrijviger geworden. De Italianen melden eenige voordeelen op het plateau van Bainsizza en bp den Monte Gabriele, die de Oostenrijkers echter niet willen toegevem Voor het overige geen nieuws van belang. Vliegtuigen bljjven, begunstigd door de weersgesteldheid, den omtrek van Londen verontrusten. In Duitschland levendig napraten over de rederoeringen in de hoofdeommissie van den Rijksdag. Kerensky heeft gezegd, dat men aan het (Russisch) front groote dingen verwacht, zonder te weten hoe de troepen daaraan het hoofd zullen bieden. Zou de Koelnische Zeitung op hetzelfde zinspelen, als hij zegt: ,/Veelbelovendeonder- nemingen zijn in voorbereiding YON HINDENBURG. Gisteren werd Yon Hindenburg de Duitsche opperbevelhebber 70 jaar. Op 12jarigen leeftijd kwam hij reeds op de cursus voor a.s. officieren te Wahtstatt en toen in 1866 de oorlog tegen Oostenrijk uit'orak werd de 19jarige Paul benoemd tot officier. Hij nam deel aan den slag bij Kociggratz en werd daarin aan het hoofd verwond. In den oorlog van 187071 verdiende hij als bataljonsadjudanthetijzeren kruis. Daarna begon pas zjjn theoretische studie jn de jaren 1873—'76, die hij aan de Militaire Academie doorbracht. Als officier doorliep hij de verschillende rangen, totdat hij in 1911, na 8 jaar bevelvoerend generaal van het 4e legercorps geweest te zijn, op non-actief werd gesteld. - Yj} Men herinnert zich nog wel hoe in Augustus 1914, toen de Russen Oost- Pruisen binnenrukten, Hindenburg met hun verdrijving belast werd en hoe hij bp Tan- nenberg en de Masoerische meeren zich een grooten naam verwierf. Sinds 30 Augustus 1916 is Hindenburg chef van den generalen staf. DOORNIK ONTRUIMD. De »Nouvel!es" verneemt, dat de stad Doornik en de omgeving ontruimd worden en de bewoners naar't binnenland en Brus- sel moeten vertrekken. JAPANNERS REDDEN OPYARENDEN YAN EEN GETORPEDEERD SUHIP. Na de redding in de Middellandsche Zee van een duizendtal mansckappen van de getorpedeerde Pennsylvania" door Japan- sche torpedejagers, wordt weer 'n dergelijk staaltje van de Japanners gemeld. Zp red den de opvarenden van een stoomschip, be- schermden een transportschip en vernielden waarschjjnlijk de aanvallende duikboot, allea binnen een uur tijd. Het officieele rapport meldt, dat op ^Prs prachtigen avond, met kalme zee, mm- z- - r hinderlijke zonneschittering op het water, het stoomschip, hetwelk gezamenljjk met een transportschip door Japansche torpedo- jagers werd geeseorteerd, plotseling aan stuurboord door een vijandelpke duikboot werd getorpedeerd. De Japansche schepen joegen onmiddeilijk in voile vaart naar de plek, waar dit gebeurde en openden het vuur op het punt, waar de duikboot zich ongeveer moest bevinden. Tegeljjkertjjd wendde het reddeloos geschoteu stoomschip zjjn steveu naar de haven, terwjjl het trans portschip full speed van zjjn gevaarlijke positie wegstoomde. De Japanners veroorzaakten nu een dik rookgordjjn, teneinde het stoomschip voor verdere aanvallen te beschermen, terwijl een tweede torpedojager den vijand aanviel. Hij voer met de uiterste sDelheid weg, ten einde een periskoop te rammen, die op 400 meters afstand aan stuurboord zichtbaar was geworden. Nadat deze eenige malen snel achter elkaar geraakt was, verdween zij. De torpedojager richtte daarop eenige schoten onder de oppervlakte op de duik boot met onbekend resultaat. Terwijl hjj steeds hevig bleef doorvuren, naderde de torpedojager het stoomschip weder, ten einde dit te escorteeren, indien het bjj machte mocht zjjn, op eigen kracht verder te stoomen, en de andera torpedo- jagers begonnen met hat raddingswerk. Gedurende de nu volgende veeitig mi- nuten was telkens een der torpedojagera bezig met 't overnemen der passagiers, ter wjjl dan de andere onophoudeljjk bleven doorvuren, om een voor een op hun beurt het reddingwerk te gaan overnemen. Zoo slaagden de Japanners er in de geheele bemanuing en alle passagiers te redden, te zamen 550 koppen, waaronder 20 vrou- won en kinderen. De torpedojagera bereikten veilig de ha ven met het transportschip en zetten daar de geredden van het stoomschip aan land. TER NEUZEN, 3 Oct. 1917. Het. weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden iuidfc als volgt Hoogste barometerstand boven 765 Oost- Duitschland. Laagste barometerstand 743.6 Haparanda. Verwachting tot den avond van 4 Oct. Meest matige zuideljjke tot wesielijke wind, zwaar bpwolkt met tjjdeljjke op- klaring, waarschijnljjk enkele regenbuien met kans op onweer, iets koeler. Huurcommissie. Alhier is thans een huurcommissie inge- steld. Daarvan maken deel de heeren:- D. J. Dees, voorzitter, L. Wabeke, vice-voorzil- ter, J. de Feijter Jacz. (voor de verhuur- ders); N. Hamelink (voor de'huurders), be- nevens de heer J. J. de Jager. y> y) Burgemeester en Wethouders ran TER NEUZEN maken bekend. dat het voornemen bestaat een ge- deelte yan het perceel. kadastraal bekend in sectie L no. 1871 en gelegen aan den arsenaalweg, voor het perceel sectie L no. 1492, ter oppervlakte van pl.m. 40 M2., aan den publieken dienst te onttrekken. Binnen aeht dagen na lieden, kan ieder hiertegen, mondeling of schriftelijk, bij Burgemeester en Wet houders bezwaren irtbrengen, terwijl inlichtingen ter gemeente-secretarie kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, 1 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. y ii 1/ V H 1/ n y II 1/ Vi H II

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1