ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. B r i c ti t. No. 6589. Zaterdag 29 September 1917. S7e Jaargang. M®?wisg Aardappelen. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN 8INNENLAND. •Telefoon Bit Blast versctyjit Maaidag- Woenssiag- en YrljdapToad, aitpzoaderd gp FesjtdagiB, fcjj di Fima P. J: VAN BE 8AHDE ti Tsr Kbuzbji. JDmEVBOZEl BLAJD. De Minister m Landbonw, Nijyerlieid en Handel, Yerhod, Yermr en AfleTering van AAROAPPELEN. hi mm Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Stjj vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel mee? 0.10<, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d§ prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Dat sedert het begin van den oorlog de kosten verbonden aan het uitgeven van een courant, zoowel door het duurder worden der grondstoffen als door het verhoogen var/ alle andere productiekosten, zeer aanzien- lijk gestegen zijn, mag verondersteld worden bij onze lezers van algemeene bekendheid te zijn. Toch hebben zij dit tot nu toe aan ons blad in geen enkel opzicht kunnen be- speuren, daar, hoewel ons blad in het begin van het jaar 1914 een groote uitbreiding had ondergaan, onze prijzen niet zijn ver- hoogd, en ons blad steeds verschenen is, zonder in een enkel opzicht te worden be- perkt. De verschillende economische maatrege- len, die ten opzichte van ons bedrijf zijn of nog zullen 'worden genomen, beletten ons, op denzelfden voet voort te gaan. Wij hebben echter ook thans nog geen prijsverhooging op het oog, al zullen wij wellicht later hiertoe moeten overgaan, doch moesten ons beraden ruimte te winnen,' daar het niet langer mogelijk is, op onbe- perkte wijze papiervporraad aan te koopen, aangezien ook wij in den aankoop gerant- soeneerd worden. De groote toevloed van advertentien maakt veelal het drukken van extra bladen noodig, daar anders geen ruimte voor het opnemen van berichten overblijft. Ons voornemen is in verband hiermede onze advertentiekolommen eenigszins te versmallen, waardoor we per bladzijde een kolom meer kunnen plaatsen. De adverten tien zullen daardoor in den regel niet duur der worden, daar we deze zullen zetten uit een evenredig kleiner lettertype, en dus op de breedte vart een kolom een gelijk aantal letters kunnen geplaatst worden als thans het geval is. We hopen op deze wijze te zullen kunnen blijven voldoen aan de behoeften, zoowel van het aanzienlijk gestegen aantal onzer abonne's, als aan die van onze adverteer- ders, zonder financieele offers hunnerzijds, terwijl de voordeelen der door ons blad ge- boden publiciteit door het gestadig toene- men van onzen lezerskring, steeds grooter worden. Zooals wij reeds mededeelden, zijn wij, in verband met de beperking van electrische stroom voor kracht, genoodzaakt ons blad vroeger af te drukken en wordt, om teleur- stelling te voorkomen, vroegtijdige inzen ding van stukken en advertentien aanbe- volen. De Uitgeefster, Firma P. J. VAN DE SANDE. Ter Neuzen, 21 September 1917. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, vestigen de aandacht op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 September 1917, No. 501B. Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916. nee ft goedgevonden te bepalen; het is verboden om aan verbruikers aard appelen af te leveren bij grootere hoeveel- beden dan voor direct verbruik vereischt is. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, POST HUM A. Ter Neuzen, den 27 September 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare bennis de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 September 1917, betreffende vervoer en afievering van aardappelen. Artikel 1. (1) Het is verboden aardappelen, onver- schillig van welke soort a. te vervoeren, b. af te leveren. (2) Van het verbod, gesteld in het lste lid, sub. a en van het verbod gesteld in het eerste lid sub. b, kan door de Rijks- commissie van Toezicht op de Aardappel- vereeniging (na te noemen R. C. T.) ont- heffing onder daarbij te stellen voorwaarden worden verleend. Artikel 2. Het verbod van vervoer in artikel 1 sub. a gesteld is niet van toepassing a. op het vervoer van aardappelen van het veld naar de opslagplaats van den verbouwer, mits het vervoer plaats vindt langs den kortst mogelijken weg en niet tusschen zonsondergang en 2 uur na zons- opgang. b. op het vervoer van partijen, die op den datum dezer beschikking reeds in schip of op wagon geladen waren. C. op het vervoer hetwelk geschied-ter uitvoering van eene opdracht tot afievering door de Aardappelvereeniging of een harer vertegenwoordigers als omschreven in artikel 3 en gedekt door een schriftelijke ver- gunning tot vervoer afgegeven door de B. C. T. Artikel 3. v (1) Van het verbod tot afievering kan door de Aardappelvereeniging of een harer vertegenwoordigers ontheffing worden ver leend door uitreiking eener schriftelijke opdracht tot afievering, (2) Opdrachten, als in het voorgaande lid bedoeld, worden niet anders verstrekt dan overeenkomstig de aanwijzingen van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distribute van levensmiddelen (R.D.K.) (3) Door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel wordt aan de R.D.K. mededeeling gedaan omtrent de volgorde, in welke de onderscheiden soorten van aard appelen voor distribute in aanmerking zullen worden gebracht. (4) Van eene opdracht als in het le lid bedoeld wordt door dengene, die de opdracht gaf, afschrift gezonden aan den burgemeester der gemeente, waar de be treffende aardappelen liggen. Artikel 4. (1) De afievering van aardappelen ge- schiedt uitsluitend aan de gemeentebesturen, ook voor zoover betreft de voorziening in de behoeften van het leger. (2) De gemeentebesturen zenden, met inachtneming van het voor aardappelen vastgestelde rantsoen, hun bestellingen aan het R. D. K. (3) Het rantsoen per hoofd yan de hevolking, kinderen beneden den leeftijd van een jaar niet medegerekend, wordt, behoudens nadere voorziening, bepaald op vier K.G. per week. Artikel 5. (1) Door de gemeentebesturen kan aan hen bekende aardappelhandelaren onthef fing worden verleend van het verbod van vervoer en van afievering van aardappelen voor zoover dat vervoer zal geschieden binnen de grenzen der gemeente en zoowel het vervoer als de afievering rechtstreeks verband houden met de geoorloofde voor ziening van verbruikers in hunne behoefte aan aardappelen. (2) Onder eene geoorloofde voorziening wordt in het voorgaande lid verstaan eene voorziening in overeenstemming met deze regeling en de in de gemeente ter zake van kracht zijnde distributiebepalingen. (3) Aan handelaren, als in het le lid bedoeld, wordt door de gemeentebesturen een legimitatiebewijs uitgereikt. ledere han- delaar is verplicht, op straffe van intrekking der hen verleende ontheffing dit bewijs bij zich te dragtn en op de eerste vorderiqg te vertoonen, steeds wanneer door hen aardappelen zullen worden vervoerd en of afgeleverd. Artikel 6. Het verbod van vervoer van aardappelen is niet van toepassing op vervoer binnen de grenzen eener gemeente van eene hoe- veelheid van ten hoogste 10 K.G. Ter Neuzen, den 27 September 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Kaarsengebrek. Naar St. Bavo meldt, heeft de bisschop van Haarlem aan de pastoors, rectoren en klooster-eversten binnen het bisdom van Haarlem den volgenden brief verzonden //Daar het voor de lichtvoorziening van ons land gedurende den a. s. winter nood- zakeiijk blijkt, dat bij het gebruik van kaarsen (zoowel van bougies- als van was- kaarsen) de grootst mog'elijke zuinigheid worde betracht, verzoeken wij bij deze, het verbruik van kaarsen bij uitvaarten en eerste jaargetijden zooveel mogelijk te be- perken, en verbieden wij voor alle kerken, kapellen en gestichten het ontsteken van kaarsen voor beelden en het gebruik van kaarsen voor versiering. De offerkaarsen der geloovigen mogen voor altaargebruik worden aangewend. Deze bepalingen zullen gelden van heden af tot 1 Maart 1918." 'TER NEUZEN, 29 September 1917. Een Centrale Keuken. (V e r v o 1 g.) Spreker acht het inrichten eener zoodani- ge keuken een eisch van derf tijd. Het is iets nieuws, waar we ons onder den druk der tijden aan zullen moeten gewennen, al is het ook, dat die druk thans wellicht nog niet zoo hard gevoeld wordt. Het is drin- gend noodig, in de eerste plaats om te zor- gen voor de behoeften van den breeden zoom der arbeidende bevolking, en deze te beveiligen voor ondervoeding, ook voor den kleinen burgerman, ja zelfs voor den ge- zeten burgerman, kan zoodanige inrichting een redplank worden. Er zullen zich bij de totstandkoming moeilijkheden voordoen, er zal gedurig geleerd worden, maar dat on- dervindt ook" elke huisvrouw nog dagelijks in- haar gezin. De bedoeling is door meerdere vergade- ringen en het verspreidem van populaire ge- schriftjes deze instelling bij de ingezetenen burgerrecht te doen verkrijgem. Voorts zijn ook verschillende corporaties uitgenoo- digd daarvoor bij hunne leden propaganda te maken. Uit de opkomst ter vergadering blijkt, dat dit laatste nog niet veel resul- taat heeft gehad. De commissie stelt zich echter voor, al het mogelijke aan te wen- den, om deze zaak van algemeen belang te doen slagen. De heer Nolson dankte alsnu den spre ker voor zijne uiteenzetting, de hoop uit- sprekende, dat deze aanleiding moge geven, dat de centrale keuken alhier tot grooten bloei moge komen. Van de gelegenheid om inlichtingen te vragen werd gebruik gemaakt door den heer N. Hamelink, die vroeg, of het de be doeling was, dat alhier eene particuliere, dan wel eene gemeen-telijke centrale keuken zoude worden ingericht. Deze laatste acht hij noodig. Hij vond het jammer, dat spre ker zooveel over die te Amsterdam had ge- sproken en minder over die te Wormer, waar ze ook gemeentelijk is en welks direc- teur in, eene brochure over die keukens met nadruk verklaart, dat het voor het welslagen gewenscht is, dat ze gemeentelijk zullen zijn. Hij haalde Vlissingen aan, waar ook een particuliere keuken is ingericht, die te worstelen heeft met een tekort van /2000. Hij meent ook, dat personen van verschil- lenden stand deel moeten- nemen aan de lei- ding, opdat het publiek vertrouwen in de zaak zal krijgen. Ook zegt de directeur der keuken te Wormer, dat het eten moet wor den bereid door vrouwen van iederen stand waarvoor het eten bestemd is. Omtrent de kosten heeft hij van een lid der commissie gehoord, dat geschat wordt, dat deze 20 cent per portie zullen bedragen. Dit is een prijs, die voor de werklieden in het al gemeen veel te hoog zal zijn. De heer Huizinga gaf als zijne meening te kennen, dat het koken van het eten, door vrouwen van verschillenden stand, eene kwestie is, die de praktijk zal uitmaken. En wat de inrichting betreft, men gaf er hier de voorkeur aan, dit van particuliere zijde te doen, omdat de gemeentekas reeds in ver- schillend opzicht zwaar belast is en men moeilijk iets kan nemen uit een kas die leeg is. Getracht zal worden, als de inrichting der keuken 1000 kost, een /250 te verkrijgen uit bijdragen van particulieren, daar het Kon. Nat. Steuncomite de overige /750 be- taalt. Evenzoo is het met de exploitatiekos- ten, bedragen deze per week f 100, dan wil men f 25 verkrijgen van bijdragen van par ticulieren en de overige 75 betaalt ook het Kon. Nat. Steuncomite. Zooals ook in zijne rede is medegedeeld, is het de bedoe ling de commissie mettertijd te doen be- staan uit menschen uit allerlei groepen; men is echter in elk opzicht begonnen de zaak „piano" aan te vatten. De heer Hamelink gaf hierna te kennen, dat het hem als georganiseerd arbeider niet mogelijk is aan eene particuliere keuken mede te werken, aangezien deze van giften van particulieren, afhankelijk is. De gemeen- ten behooren deze in te richten. Wat men dan in de keuken gaat halen verkrijgt men als een recht, en anders is men afhankelijk van liefdadigheid. Hij wenscht niet, dat men, zooals de vorige week bij het feest, de arbeiders zal kunnen toevoegen ,,n,u vie- ren jullie feest van onze centen". Hij ver- wijst ook naar Watergraafgmeer, waar de keuken particulier is en waar thans een sterke actie aanhangig is, om deze van wege de gemeente te doen uitgaan. BlijE men bij het voornemen om eene particuliere keuken in te richten, dan zal de afdeeling der Sociaal Democratische arbeiderspartij alhier er niet aan kunnen medewerken. De heer Huizinga vestigt er de aandacht op, dat de heer Hamelink nu een punt in het debat brehgt, een principieel stan-dpunt, waarover men lang zou kunnen debattee- ren, zonder het eens te worden. Wat Wa- tergraa'fsmeer aangaat, daar is door een particulier de geheele keuken geschonken en thans weer een bedrag voor uitbreiding beschikbaar gesteld. Dat er daar een actie tegen die keuken is opgewekt, spruit daar- uit voort, dat de sociaal democraten er den baas over zouden willem spelen en, daar hij hieromtrent op de hoogte is, zal het doel, dat zij er mede beoogen, in den gemeente- raad niet worden bereikt. Naar aanleiding eener opmerking van den heer Hamelink, dat alleen eene gemeente- lijke keuken eene bijdrage van het Kon. Nat. Steuncomte krijgt, kan spreker verzekeren, dat aan de keuken te Ter Neuzen bereids ook de bijdrage van 75 pet. is toegezegd. Overigens ziet hij er weinig verschil in of eene bijdrage komt uit de algemeene ge meentekas dan wel uit vrijwillige bijdragen van particulieren. Mocht het blijken, dat de omstandighe- den hulp van de gemeente noodig maken, dan is het nog altijd tijd, deze in te roepen. Dit tijdstip zou hij gekomen aehten wanneer 'meerderen niet in staat bleken den kosten- den prijs der porties te betalen. Zoolang dit niet noodig blijkt, wil men de gemeente er buiten houden. Er worden aan de gemeentekas verschillende eischen gesteld en zonder dringende redenen gaat het niet aan, die eischen te verhoogen. Men moet de gelden daarvoor ook weer verhalen op een deel der burgerij, waarvan de draag- kracht niet onbeperkt is, en er zullen trou- wens in de toekomst aan de gemeentekas nog verschillende eischen gesteld worden. De heer Nobels vroeg enkele inlichtingen over de centrale keuken ten opzichte van de bewoners van Sluiskil. Hij was van mee ning, dat in. den zomer de centrale keuken meer redem van bestaan had gehad, dan in den winter. De meeste menschen koken hun potje op het vuur, dat dient tot ver- warming van de woning. Wat betreft het afgeven der bons, vraagt hij, hoe het moet gaan met degenen, die zelf wintervoorraad van aardappelen als anderszins bezitten. De Voorzitter meende, dat de praktijk hieromtrent een oplossing zal moeten geven. Het is hem -nog niet mogelijk aan- gaande die bijzonderheden inlichtingen te verschaffen. De heer N. J. Harte stelde, naar aanlei ding der opmerkingen van den heer Hame link, dat het minderwaardig zou zijn, eten te betrekken uit een particuliere centrale keuken, de vraag, wat hier wordt beoogd. Bedoelt men een verschaffing van een warm middagmaal aan minder gegoeden (zooals de bekende soepkokerijen doen) of wil men brandstoffenbesparing door voor gezamen-i lijke rekening, dus ongeveer cooperatief, te koken. Is het laatste de bedoeling, dan vervallen allicht de bezv/aren van hen, die zich gekleineerd zouden gevoelen, door uit deze keuken eten te halen^ Naar hij uit de mededeelingen van den Voorzitter had meenen te mogen aflei- den, is het de bedoeling, eten te ver-i strekken tegen- den kostenden prijs. Heeft eene keuken als te Vlissingen thans te worstelen met een tekort van een paay duizend gulden, dan zou men, van een in richting op die leest geschoeid, kunnen zeg- gen, dat het beheer of de tarieven minder juist zijn gebleken. De Voorzitter meende, dat de vraag aldus gemakkelijker gesteld wordt. Philantropie staat niet op den voorgrond, al zit deze er eenigermate in, door de bijdragen, die vaq wege het Steuncomite zullen worden ver strekt voor het bestrijden der exploitatie- kosten. De heer Harte meende hieruit te mogen afleiden, dat voor het oogenblik alleen kolenbesparing op den voorgrond staat, al moet worden verwacht, dat er een tijd zal aanbreken, dat men ook ingezetenen in den prijs moet te hulp komen. Eerst dan zou het tijd zijn officieele hulp daarvoor in te roepen. De heer J.,C. Jansen vroeg ook in-lichting aangaan-de de vraag, wat men onder een portie verstaat. Bedoelt men daarmede een zekere hoeveelheid of gaat het per persoon, Als men- een gezin van man, vrouw en 6 kinderen heeft, waarvan 2 zeer jonge, dan hebben deze minder noodig dan de ouderen. Wordt dan voor hen toch ook een voile portie gerekend. De Voorzitter deelde mede, dat in Am sterdam de porties op 800 gr. worden ge rekend. Hij laat staan of dit te veel of te weinig is. Het komt hem echter voor, dat, als er gezinnen zijn waarvan personen deelmaken die minder noodig hebben, men dan b.v. voor een gezin van 6.personen ook 4 porties kan vragen. De heer Jansen was door deze mededee ling wel eenigszins bevredigd. Maakte de heer Hamelink bezwaar, dat voor een gezin van 6 personen f 1,20 te veel was om te be talen, door deze mededeeling komt men op een bedrag van 80 cent. Spreker weet niet hoe het im de kom gaat, maar in den boeren- stand is hij beter thuis en dan kan hij wel verklaren, dat deze over het algemeen niet met 80 cent voor een middagmaal zullen toekomen. De Voorzitter eindigde thans met een be- roep te doen op a 11 e r medewerking om deze zaak van werkelijk algemeen belang te doen slagen. De interneering van twee Duitsche vliegtuigen. Omtrent de interneering van de twee" Duitsche vliegtuigen, waarvan wij Woensdag melding gemaakt hebben, vinden wij in Tel. en Vaderland een verhaal, dat, schrijffc de N. R. Crt., een zonderling licht werpt op de houding van de Duitsche vliegers. Men zou er uit afleiden, dat hier een brutale en welbewuste schending van onze onzjj- digheid heeft plaats gehad. Wij moeten natuurlijk ons oordeel opschorten tot het officieele bericht over deze aangelegenheid zal zijn verstrekt, dech laten hier toch de lezing, die Het Vaderl. van bet geval geeft, volgen Dinsdagnamiddag, omstreeks vijf uur, moest een groot, Duitsch watervliegtuig een noodlanding doen in de Wielingen, niet ver van de Zeeuwsch-Vlaamsche kust, bij Kadzand en bij het daar gestatiouneerde Nederlandsche onderzoekingsvaartuig. Dit vaartuig nam een der beide inzittende vlie- gers over, maar de tweede weigerde zijn machine te verlaten. Intusschen naderde van Vlissingen efen torbedo-boot. Deze zette een jol uit met gewapende macht en de Duitscher moest nu wel overstappen en naar het marine- vaartuig meevaren. Pas was hij aan boord of twee Duitsche vliegtuigen verschenen en kwamen boven Nederlandsch gebied. De Nederlandsche torpedoboot nam hen onder vuur en ze trokken af. Men meende dat de zaak nu afgeloopen was en men kalm met het interneeren voort kon gaan, wat immers het doel was geweest van de komst der torpedoboot, maar eensklaps ver schenen er vijf of zes Duitsche vliegtuigen van Zeebrugge. Drie der Duitsche vliegtuigen kwamen een heel eind boven Nederlandsch gebied. De andere bleven aehter en een zelfs vrij ver,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1