m ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Bekendmaking. No. 6585. Donderdag 20 September 1917. 57e Jaargang-. ~bTu n e HTk¥D7~ Do Oorlog. ADVERTENTIEN ABONNEMENT: 1HDEELING BIJ DEN MOTORDIENST. 1 Telefoon 33. Dit Blad yerschGnt Maandag^, Woensdag- en Yrpagayond, nitgezonderd ep Feestdagen, bij de Firma P. J. YAK DE SANDE te Ter Heuzen. Inlijring militielicfiting 1918 en uitstel van eerste oefening. 4 MILITIE-LICHTING 1918. Pter 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland /1.10. HIJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40t voor Ned.-Indie en Amerika 1.65-, overig Buitenland /2. Mm abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer OJG, Bi] direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d@ prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van adverteutien voor 1 Ufll* op den dag der uitgave. Tijd van opkomst. Uitstel van eerste oefening. Uitstel of verlenging van uitstel behoort eerst te worden aangevraagd, zoodra vast- staat wanneer de dienstplichtige moet op komen. Dit is thans alleen het geval met hen, wier opkomst in October a.s. moet plaats hebben. De overigen dienen dus, in- dien zij uitstel of verlenging van uitstel wenschen te vragen, met de aanvraag te wachten, totdat zal zijn bekendgemaakt welke tijd voor hun opkomst is vastgesteld. De Burgemeester van de gemeente ZAAM SLAG maakt bekend, dat ingevolge mach- tiging van den heer Regeeringscommis- saris inzake Rijksgrtanverzamelicg in Zee- land, alle bons der witte- en bruin- broodkaartenj uitgegeven aan de inwoners der gemeente Zaamslag geldig zijn tot den koop en verkoop van respectievelijk tarwebloem en tarwenieel (waaronder te verstaan, Regee- ringsbloem en Regeeringsmeel). De Burgemeester van Zaamslag, JOHs. DE FEIJTER Pz. Troonrede. De zitting der Staten Generaal is gister door den tijdelijken Voorzitter van den Ministerraad, Mr. Cort van der Linden, geopend met het uitspreken van de vol gende rede Mijne Heeren De Koningin heeft o»s opgedragen, in Haren naam de gewone zitting der Staten Generaal te openen. In den korten tijd sedert Hare Majesteit persoonlijk in Uw midden was, is geen belangrijke wijziging gekomen in den binnen- en buitenlandschen toestand. De vooruitzichteD voor den komenden winter zijn weinig bevredigend. De pogingen van verscbillende zijden ondernomen om aan de verschrikkelijke worsteling der volken een einde te maken, door ons volk met warme belangstelling begroet, hebben het beoogde doel nog niet bereikt. Wi) zyn nog steeds verplicht, te midden van elkaar fel bestokende vijanden ons gereed te houden tot afweer van mogelijke inbreuk op onze Deutraliteit. De voorziening van ons volk met le- vensbehoeften en grondstoffen voor onze nijverheid, wordt voortdurend moeilijker. Maatregelen om in den meest dringenden nood te voorzien, zullen u weldra worden voorgesteld. In afwachting van het rapport der Staats- commissie inzake de salarieering van de Rijksambtenaren, zal een nieuwe regeling der duurtetoeslagen aan Uwe goedkeuring worden onderworpen. Het verkeer met de Kolonien is in toe- netnende mate belemmerd. Voor den afvoer der voortbrengselen ran den Indiscben bodem ontbreekt de noodige scheepsruimte en de aanvoer van hetgeen van elders moet worden ingevoerd, kan niet in voldoende mate plaats vinden. Meer dan ooit is samenwerking van alien zonder onderscheid van klasse of stand on- misbaar om ons te midden van den stij- genden nood der wereld staande te houden. De Regeering vertrouwt, Mijne Heeren, met awe voorlichtende medewerking de onvermijdelijke moeiljjkheden te kunnen overwinnen. In naam van de Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaren wij de gewone zitting der Staten Generaal te zjjn geopend. Een Nederlandsche motorlogger tot zinken gebracht. Men meldt aan de N. R. Crt. De zeillogger Wilhelmina KW 79 heeft hedenmiddag te Umuiden de 14 opvaren- den aangebraeht van den motorlogger Een- dracht 7 VL 214, schipper Langbroek, toe- behoorend aan de reederij H. de Korver te Vlaardingen, welke motorlogger Zondag- middag te 12 uur door een Duitsche duik- boot met brandbommen tot zinken is ge bracht. Van de opvarenden vernamen wij over deze daad het volgende Men was naar huis varend en had IJmui- den reeds in zicht, waar men te 4 uur hoopte aan te komen, toen men door een Duitsche duikboot werd aangehouden. De bemanning ran de duikboot gaf te kennen, dat men den logger moest verlaten, want dat deze tot zinken zou worden gebracht. Op de mededeeling van den schipper, dat het schip zich bevond buiten het versperde gebied, werd slechts geantwoord, dat het jKrieg" was, en dat men daarmede geen rekeniag kon houden. Het schip moest zinken. De bemanning verliet daarop in de scheepsboot den logger en aan boord daarvan werden brandbommen, die men aan boord van de duikboot reeds in gereedheid had, gebracht. Nadat de Duitschers, die de bommen aan boord gebracht hadden, alles van het schip geroofd hadden, wat zij slechts konden meenemen, o.a. de schoone onderkleeren van den schipper, de laarzen van de matrozen, de octant, een flesch cognac en eetwaren, werden de bom men ontstoken en verdween het schip na ruim een half uur in de diepte. Nadat de opvarenden ongeveer 29 uren in de scheepsboot hodden rondgezworven, werden zij aangetroffeu door een Engelschen torpedojager, die deel uitmaakte vaD een flottielje van drie dergelijke schepen. Aan boord van den torpedojager werden de man- nen voorzien van droge schoone kleeren en van eten. De logger Wilhelmina kwamin zicht, aaa boord waarvan de schipbreuke- lingen overgingen. Distributie-regeling voor cement. Door de Rijkscommissie voor Bouwmate- rialen (R. C. B.) is thans ter vervanging der regeling van 5 Mei d. j., de door haar vastgestelde regeling voor de distributie van cement bekend gSnmnkt. Deze regeling is opgemaakt in aanslui- ting aan het ministerieel besluit van 24 Juli 1917, waarbij de verkoop, de afleve- ring en het daarmee verband houdend ver- voer van cement in hoeveelheden boven 500 K.G. werd verboden, terwijl de R. C. B. de bevoegdheid verkreeg, ontheffing van dit verbod te verleenen. Deze ontheffing nu wordt uitsluitend ver leend voor cement, dat geleverd wordt do >r bemiddeling van krachtens art. Vlll van het ministerieel besluit erkende importeurs en handelaren. De lijsten, waarop deze voorkomen, zijn thans vastgesteld en open- baar gemaakt. De Export-Centrale. De Minister van Landbouw heeft, mede namens zijn ambtgenooten van Financien, Oorlog, Buitenlandsche Zaken en Kolonien, aan de Kamers van Koophandel toegezonden een exemplaar van de concept-statuten van de op te richten Export-centrale. De Minister deelt aan de Kamers mede, het op prijs te zullen stellen voor einde September te mogen vernemen, of en zoo ja tot weik bedrag het hare be- doeling is deel te nemen of door hare bemiddeling te doen deelnemen in het in art. 5 der concept-statuten bedoelde kapitaal der vennootschapen dat eventueele wij- zigingen, welke de algemeene vergadering van aandeelhouders in de concept-statuten, voor de definitieve vaststelling, mochten willen aanbrengen, niet de hoofdpunten zullen kunnen raken. DE ALGEMEENE TOESTAND. De poging tot verzet van Kornilof heeft een tragisch einde, genomen. Het legertje van den Russischen opperbevelhebber is verstrooid, hijzelf gevangen genomen. Een merkwaardig slot, na de proclamatie waar in hij verklaarde: „liever te willen sterven, dan ontheven te worden van de functie van opperbevelhebber; een trouw zoon van het volk deserteert niet van zijn post, maar offert liever zijn grootste bezit, het leven, op". Zoo sprak de Russische generalissimus, verliet daarna zijn post aan het front, om op te trekken tegen de regeering, en liet zich gevangen nemen. Dat de positie van Kerensky daardoor zeer krachtig werd versterkt, is duidelijk. En daarvan maakt Kerensky gebruik, om in Rusland den Republikeinschen staats- vorm af te kondigen. In strijd met de be- lofte, door de voorloopige regeering afge- legd, dat de Constituante, die zoo spoedig mogelijk zou worden bijeengeroepen, be- slissen zal over den regeeringsvorm van Rusland. Zonder de bijeenkomst van de Constitu- eerende vergadering af te wachten, en han- delend in de overtuiging, dat de staatscon- ferentie te Moskou het bewijs heeft gele- verd, dat Rusland het wel zal goedkeuren, kondigt de voorloopige regeering de instel- ling van de Republiek af, met een bewind bestaande uit vijf personen, waarvan Ke rensky de leider is. Hij kent zich zelf het recht toe, zijn regeering aan te vullen met de personen, die hij noodig acht, in het be- iang van het welzijn van het land. De proclamatie van Kerensky is sober ge- noeg. Zij spreekt slechts van den Republikein schen regeeringsvorm. Maar zij geeft geen enkele bijzonderheid, wat toch in Rusland wel in de allereerste plaats noodig is. Noch over de wijze waar op het volk zal worden in de gelegenheid gesteld om een oordeel over deze daad van de voorloopige regeering van Kerensky uit te spreken, noch over de verhouding, waarin de verschillende niet-Russische volken zul len staan tot de centrale regeering. Wan neer stilzwijgend wordt aangenomen, dat de bijeenroeping der Constituante zal plaats hebben, en dat deze de verschillende bijzon- derheden zal vaststellen, waaronder Rus land tot den republikeinschen regeerings vorm zal overgaan, ware het toch wel goed geweest als Kerensky met een enkel woord de samenkomst der Constituante en den tijd waarop dat gebeuren zal had vermeld in zijn proclamatie. Waarschijniijk zal het wel de bedoeling zijn, maar het merkwaardige ontstaan van dit besluit en de vorm ervan zal in Finland, de Oekraine, Estland, Lijfland, Koerland, en andere naar autonomie en federatie ver- langende landen, een verontrustenden in- druk maken. De proclamatie schijnt meer te zijn opge- steld om den indruk te wekken, dat de re geering in Rusland met alle kracht zal wer- ken voor de voortzetting van den oorlog, dan om een binnenlandsche regeling. te ge ven. En in dit verband is het Havasbericht tnr fNn rjs upiueiKefijfty ttai~rtcierreK} rmte laatste dagen formeele verzekeringen heeft gegeven, den oorlog te zullen voortzetten, in overeenstemming met de geallieerden, en geen afzonderlijken vrede te zullen sluiten met de centralen. De benoeming van de generaals Alexejef, Roessky en Dragomirof tot ieden van den raad van defensie, die geregeld met Ke rensky en de ministers van oorlog en ma rine zullen beraadslagen, over den strategi- schen toestand, heeft, naar de Roesskoja Wolga meldt, in de Entente-landen een goeden indruk gemaakt. Omdat men daar- uit de overtuiging put, dat Rusland tegen- over de Entente zijn plicht zal doen. Zaterdag is in Warschau een proclamatie afgekondigd van de regeering van Oosten- rijk en Duitschland betreffende de toekom- stige staatsregeling van het Koninkrijk Polen. Daarin wordt gezegd, dat de oor- logstoestand het nog niet mogelijk maakt, een voiksvertegenwoordiging in 'Polen te doen bijeenkomen, doch er zal een regent- schapsraad worden ingesteld, waarvan de ieden door de Keizers van Duitschland en Oostenrijk worden benoemd. Deze regent- schapsraad zal den staatsraad bijeenroepen, welke niet alleen een raadgevende stem, doch voortaan een beslissende stem op wet- gevend gebied zal hebben. Het zooge- naamde patent zegt een „Staatsregeling"op democratischen grondslag" toe. Ook hier wordt een staatsregeling van boven af geoctroyeerd. Het verschil met Rusland is, dat de vorsten der bezettende mogendheden het hier doen, en dat over de toekomst van Polen zal beslist worden op de vredesconferentie. De staatkundige be- schikkingen, die nu eenzijdig voor Polen worden genomen, hebben slechts ten doel bij de Polen de overtuiging te doen ont staan, dat de Centraal-Europeesche mo gendheden het goed met hen meenen; maar de Polen weten toch wel, dat zij hun Koninkrijk, zoo dat zal tot stand komen, zullen ontvangen van de Europeesche sta ten, niet van de Centralen alleen, en dat alle nu genomen besluiten zullen worden her- z-ien, wanneer eerst Polen als zelfstandige staat is gevestigd. De strijd aan het Oostelijk front is wat levendiger. Russische legerberichten, die echter reeds eenige dagen oud zijn, spreken van gevechten in het gebied ten O. van Riga, aan den straatweg van Pskof, waar enkele dorpen werden bezet. Het Duitsche legerbericht meldt echter slechts, dat de gevechtsactie onbeteekenend is. Aan het Roemeensche front is de ge vechtsactie eveneens gering; van Roemeen sche zijde wordt verzekerd, dat de Duitsch- Oostenrijksche troepen aan dat deel van her front een defensieve houding aannemen en zich in hunne stellingen verschansen. Aan het Westeiijk front bepaalde zich de strijd tot levendige artillerie-actie en plaat- selijke aanvallen, zonder veel succes. De Engelschen veroverden een Duitschen post ten Noorden van den straatweg Yperen Meenen; bij Reims werden Duitsche aan vallen door de Franschen afgeslagen. Aan het Itaiiaansche front wordt op- nieuw de strijd gevoerd op het Bainsizza- plateau en om den Mte. San. Gabriele. De Oostenrijksche berichten "zeggen, dat de aanvalspogingen der Italianen werden afge slagen en deze op Gorz werden teruggesla-* gen. De Mte. San. Gabriele wordt hevig door de Itaiiaansche artillerie beschoten, zoodat men weldra nieuwe aanvallen ver-< wacht. DE TEGENSTAND DER RUSSEN BIJ RIGA. De legerafdeelingen van generaal Parsky op het front ten Noorden van Riga geven geen blijk, gedemoraliseerd te zijn. Niet alleen wordt al sedert dagen een verder voortdringen van de Duitschers door hen belet, doch zij nemen zelfs op verscheidene plaatsen het initiatief en weten 's vijands voorhoeden menigmaal terug te dringen. In de kuststreek, ten Noorden van de Lijf- landsche Aa, loopt het front blijkbaar over de plaats Melup, waarvan de Russen mel- den, dat de Duitschers er zich geducht ver- sterken. Zoo men weet, hebben de Duit schers gewag gemaakt van een mislukten Russischen aanval in deze streek en wel bij Eng'elhardshof (nabij Segewold), dat dicht bij den weg. van Riga naar Pskof ligt. De Russen hebben het in hun communique's nu ook over een aanval in die buurt en erken- nen, dat zij.weer terug moesten, hoewel zij zich dapper weerden. Aan den weg naar Pskof zelf hebben de Russen Kronenberg bezet, iets meer naar het N.-O. dan Hinzenberg, doch later moes ten de Russen ook hier weer wijken. Zij hadden bij hun eersten aanval gevange- nen gemaakt en machinegeweren vermees- terd. Het front loopt van Kronenberg ongeveer in een boog over Moritzberg, Neu Kaipen en Sissegal naar Friedrichtstadt aan de Duna. Tusschen Kronenberg en Moritzberg sprang het Duitsche front naar het Noorden vooruit; de daar liggende wapenplaats Klin- genberg was in Duitsche handen. Dien hoek hebben nu Lettische afdeelingen van het Russische leger recht gemaakt. Zij namen o.a. het dorp Peine en drongen in de rich- ting van Lemberg door, waardoor de Duit schers Klingenberg ontruimen moesten. Ook verder in Zuid-Oostelijke richting werden eenige frontverbeteringen aangebraeht. Zoo werden Neu Kaipen en Sissegal door de Russen bezet. Het front is daardoor beter in staat geworden, Duitsche pogingen tot omsingeling van enkele afzonderlijke sec- toren te voorkomen. Op de rest van het front weinig belang- rijks. De Russen bevestigen nu, dat zij ten N.-W. van Husiatyn in Oost-Galicie eenig terrein gewonnen hebben (een bosch ver- meesterd, zeggen zij) en dat vijandelijke aanvallen op de Roemeensche stellingen'bij Ocna werden afgeslagen. Russische torpedoboftten beschoten de Koerlandsche kust. In de Finsche Golf en de Golf van Riga zijn duikbooten en vlieg- tuigen van den vijand waargenomen. NEDERLANDSCH SCHIP DOOR EEN BOM GETROFFEN. Tijdens een der jongste viiegeraanvallen op Gent, is het vaartuig van Mar. Schot uit Bergen op Zoom door een bom getrof- fen en aan de achterzijde zwaar besehadigd, terwijl de schipper aan een zijner armen gewond werd. DE GEVANGENNEMING VAN KORNILOF. Zaterdag kreeg de regeering te Peters burg bericht, dat Kornilof, de leider van de beweging tegen de voorloopige regeering en zijn voornaamste handlangers was gear- resteerd. Kornilof werd met zijn staf te Gatsjina door de regeeringstroepen belegerd. Door een list van het garnizoen dezer atad ge- lukte het den generaal van zijn hoofdmacht te scheiden. Dit had den generaal n.l. binnen de stad weten te krijgen en onmid- dellijk daarop werd deze omsingeld, terwijl het een afvaardiging van het regeeringa- leger gelukte zijn hoofdmacht voor zieh te winnen. De onderwerping van generaal Kornilof is dus zonder bloedvergieten afgeloopen, KARDINAAL MERCIER. Men schrjjft uit Zurich aan de N. R. Ctr. De Vatikaansche correspondent van den Secolo bericht aan zijn blad, dat het op het oogenblik in Belgie weer spant om den persoon van kardinaal Mercier. Er zouden in het Vatikaan twee berichten van den kardinaal zjjn ingekomen, waarin deze zich beklaagd over de herhaalde schending zijner primaatsrechten door Duitsche bisschoppen, die klaarblijkelijk onder den druk van Berlijn handelen, om een bepaald conflict uit te lokken. Geljjktijdig is een bericht uit Duitsch land ontvangen, waarin geprotesteerd wordt tegen de vijandelijke en revoiutionaire hou ding van den kardinaal bij gelegenheid van een der jongste derus-conferenties, waarbij de onversaagde kardinaal met de grootste heftigheid //tegen de Duitsche indringers" optrad. i COURANT In het tijdvak van 5226 October 1917 zullen van de militielichting 1918 worden ingelijfd 1. de dienstplichtigen, toegewezen aaft de 2e of de 4e compagnie van het eerste bataljon van elk der regimenten Grenadiers en Jagers en der overige regimenten lnfanterie, met uitzondering van hen, die in het bezit zijn van het in art. 70 der Militiewet bedoelde bewijs van voorgeoefendheid laatstbedoel- den zullen twee maanden -later worden ingelijfd 2. het thans nog overschietende deel van de dienst plichtigen, -die zijn toegewezen aan de eerste batal- jons dier regimenten, met bestemming voor den dienst bij de administratietroepen. Dienstplichtigen van een vorige lichting, die uitstel of verlenging van uitstel van aerste oefening hebben tot het tijdvak, waarin de dienstplichtigen der lich ting van 1918, toegewezen aan de le bataljons (of aan de 4e compagnieen der le bataljons) van de regimenten lnfanterie (Grenadiers en Jagers hier- onder begrepen), worden ingelijfd en wier uitstel niet is of wordt verlengd, moeten in het tijdvak van 2226 October 1917 onder de wapenen komende voorgeoefenden echter twee maanden later. Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen van de militielichting 1918 de overige dienstplichtigen, bestemd voor de regimenten lnfanterie (Grenadiers en Jagers hieronder begrepen) vermoedelijk als volgt worden ingelijfd a. zij, die zijn toegewezen aan het tweede batal jon van een der regimenten infanterie, omstreeks 10 Januari 1918; de voorgeoefenden twee maanden later b. zij, die zijn toegewezen aan het derde bataljon van een der regimenten Infanterie, omstreeks 10 April 1918 de voorgeoefenden twee maanden later. De mogelijkheid bestaat, dat het voornemen om- trent den tijd van inlijving voor deze groepen nog verandering ondergaat. Voor groep a is de kans op verandering van dien tijd echter zeer gering. Wordt groep b niet in April 1918 ingelijfd, dan waarschijn- lijk niet vroeger, maar later. Zoodra het tijdvak van inlijving voor een dezer groepen voorgoed is vastgesteld, zal nadere bekend- making gesahieden. Ten aanzien van de dienstplichtigen van de militie lichting 1918, toegewezen aan een ander korps dan een der regimenten Infanterie, zal zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt wanneer zij vermoedelijk zullen moeten opkomen. Omtrent uitstel van eerste oefening geldt het volgende Uitstel of verlenging van uitstel wordt tegenwoor- dig slechts in zeer beperkte mate verleend en al- leen om zeer gewichtige studie- of andere redenen. Om studieredenen kan wel uitstel of verlenging van uitstel worden verleend aan dienstplichtigen, die b.v. 1. eindezamen hoogere burgerschool of gymnasium moeten aileggen 2. eiamen moeten aileggen voor onderwijzer 3. leerling zijn van de hoogste klasse eener mid- delbare technische school of soortgelijke inrichting 4. leerling zijn van de Middelbare Koloniale Laadbouwschool. Uitstel of verlenging van uitstel van eerste oefe ning wordt niet verleend aan dienstplichtigen, die b.v. 1. als student zijn ingeschreven voor het eerste studiejaar aan een universiteit 2. reeds een betrekking bekleeden en doorstu- deeren, ten einde bun positie te verbeteren, zooals a. onderwijzers, die zich bekwamen voor de hoofd- akte of voor eene' andere akte en b. personen, die werkzaam zijn op kantoren, in bedrijven e.d. en les nemen in boekhouden of een ander vak 3. leerling zijn van een school of andere inrich ting, waar slechts enkele uren in de week les wordt genomen 4. zich wij den aan een studie, die in het alge- meen niet van overwegenden invloed is op hun maatschappelijke betrekking. Zij, die uitstel of verlenging van uitstel wenschen, moeten daartoe zelf hun verlangen bij (ongezegeld) verzoekschriit aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overlegging van een deugdelijk bewijs- stuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. In het Verzoeksehrift behoort te worden vermeld -de gemeente, voor welke de dienstpliclitige is inge schreven, alsmede het korps en het korpsonderdeel, waaraan hij is toegewezen. De dienstplichtigen znllen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aan- leiding mochten geven. Ter Neuzen, 17 September 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor een aantal dienstplichtigen van de lichting 1918, niet ingedeeld bij de zeemilitie of bij het eerste bataljon van een der regimenten infanterie (Grenadiers en Jagers hieronder begrepen), de gelegenheid bestaat, nader te worden toegewezen aan den Motordienst. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, moeten hun verlangen daartoe voor 1 October s- schriftelijk mededeelen aan den Comman dant van de Depotafdeeling van den Motordienst te Delft. Zij behooren daarbij op te geven naam en voornamen de gemeente, waar zij voor de militie zijn inge schreven ell den datum van geboorte. Het is wenschelijk, dat zij bij hun schrijven ver- klaringen overleggen, waaruit hun bekvvaamheid als motorrijder of in het cliauffeursvak blijkt. Zij, die alsnog voor den Motordienst worden be stemd, ontvangen daarvan bericht. Zij zullen te zijner tijd worden ingelijfd bij de Genietroepen en na deze inlijving bij de Depotafdeeling van den Motordienst worden overgeplaatst. Ter Neuzen, 17 September 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1