ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VLAANDEREN. 1 Aanbesteding. 57e Jaargang. "mTBin~w8eMiiiriaaii<aa-. WMBitol^jTvrllfacaTinl mtpzonfierfl up Fsestjagea, Paardentellin g. 1 b H n M A N d. Sscvet&ris HTOG©isiiiisi@. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Paardentelling. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTl£N T\m->Aa.i*A^eT ia Rpntember 1917. TeleSoon 2SS. "de Firita P. J. VAS DE SAHDE ti Ter Neazen. Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2. Mew abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij diTGCte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adveitentie wordt o® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte beiekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van adverteutien voor 1 ltur op den dag der uitgave. De Burgemeester der gemeente TER NEDZEN,brengt ter kennis van belang- hebbenden dat aan de in deze gemeente wonende houders van een of meer paarden een formulier is toegezonden tot het doen van opgaven van het aantal paarden dat door hen wordt gehouden. Mocht even^ei door honders van -paarden geen formulier als hiervoren bedoeld zijn ontvangen, dan zijn zij verplicht om daarvan ingevolge art. 9, eerste lid, der Distributiewet 1916, ten spoedigste opgave te verstrekken ter gemeente-secretarie. Ter Neuzen, den 11 September 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TEll NEUZEN roepen solHeitanten op naar de betrekking van SoCPetaPAS d®P hwurcoaimissie op eenemaandelijk- sche toelage van 12,50, benevens een vacatiegeld van f 2,voor flken door hem bijgewoonden zittingsdag van de huur- commissie. Stukken in te zenden voor 24 Septem ber 1917. Ter Neuzen, den 10 September 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. i* De Burgemeester der gemeente ZAAM- SLAG, brengt ter kennis van belangheb- benden dat aan de in deze gemeente wonende houders van een of meer paarden een formulier is toegezonden tot het doen van opgaven van het aantal paarden dat door hen wordt gehouden. Mocht even- wel door houders van paarden geen formu lier als hiervoren bedoeld zijn ontvangen, dan zijn zg verplicht om daarvan ingevolge art. 9, eerste lid, der Distributiewet 1916, ten spoedigste opgave te verstrekken ter gemeente-secretarie. Zaamslag, den 11 September 1917. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG zullen op Dinsdag den 18 September S9I7, des voormiddags 9l/2 ure, ten Raadhuize dier gemeente in het openbaar trachten aan te besteden de leverantie van de voor het jaar 1918 door de verschillende Openhare Lag ere Scholen be- noodigde SchoolbeJioeften, Yoorwaarden der aanbesteding en lijsten van benoodigde schoolbehoeften zijn ter Secfetarie tegen betaling van 50 cent op aanvrage verkrijgbaar. Zaamslag, den 5 September 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. Een nieuwe Staatsleening Naar het Haagsch Correspondentiebureau van de meest betrouwbare zijde verneemt, is in den loop van dit najaar te verwachten een wetsontwerp tot het aangaan eener nieuwe staatsleening, met conversie van net nei u«luauuui nog niet afgeioste gedeelte der 5 °/0 staats- medegewerkt, om de quaestie nog meer te looninrr vnn 1914 in een 4x/n °/r>. Zijn wij j yerwarren. Openlijk werd Kornilof be- maeht zou hebben to* gestemd, maar dat de Sovjet tegen dit plan van Kerensky protes- teerde, zoodat deze het terugnam. lnmiddels is het conflict verscherpt, is de toestand zoo ernstig geworden, dat het ontaard. is in een persoonlijken strijd tus schen-Kerensky en EorniloT. De overgave van Riga en de terugtocht der Russen aan het Dwinafront schijnt er toe te hebben leening van 1914 in een 4x/2 0/o. Zijnwij welingelicbt, dan zou de nieuwe leening, met inbegrip van de 250 millioen van de conversie, waarschijnlijk 4 a 500 millioen bedragen. Het moet echter in de bedoeling der regeering liggen, de uitgifte der nieuwe leening met voor het eind van December e. k. te doen geschieden. Kerstboonikaarsjes. De toewijzingscommissie voor kaarsen, schemeriichten en dergelijke, deelt mede, geen grondstolfen beschikbaar te kunnen stellen voor de fabricate van Kerstboom- kaarsjes. Onze kolenvoorziening. Naar wg vernemen, schrgft het Hb)., is door de Engelsche regeering een aanbod gedaan om maandelijks aan Nederland een vaste en vrij aanzienlijke hoeveelheid kolen te leveren, onder vooiwaarden, die onze werd Kornilof be- schuldigd, dien terugtocht te hebben ge- wild, om het volk schrik aan te jagen, om het democratische bewind te benadeelen en te handeien in het belang der contra- revolutie. In hoeverre dit na juist is, kan natuur- lijk niet worden uitgemaakt. Zeker is het, dat in hooge militaire kringen in Rusland wordt samengezworen, om aan de republi- keinsche heerschappij een einde te maken en het. keizerschap te herstellen. De be- schuldigingen, ingebracht tegen grootvorst Michael en andere grootvorsten en de arres- tatie van enkele ledeu van de Czaren-familie, staan met dit alles in verband. Het is te begrijpen, dat tegen de actie van de linker- zijde een reactie van de uiter^te rechterzg ie wordt op |ouw gezet en in de Doema-zitting, waarin Poerisjkewitsj, de beruchte reaction- nair, het groote woord voerde, is het duide- te leveren, onder vooiwaarden, die onze gebleken, dat er voor die reactie steeds berichtgever die echter klaarbliikelgk I meer stemming wordt gemaakt. een Engelsche waardeering weergaf zeer I n-~ u»i. Km-nilnf is thans als aannemelijk en weinig bezwarend noemde. Deze voorwaarden zullen uit den aard der zaak betrekking hebben op den uitvoer van levensmiddelen. Wg wijzen op het verband, dat er is tusscben het stopzetten van den kolenaanvoer per spoor en de moeilijkheden, die het tot stand komen van I een overeenkomst met de Duitsche regeering steeds meer in den weg staan op de onder- handelingen met de Engelsche regeering en in verband daarmede de aankomst van een schip met 8000 ton kolen uit Engeland, voor bet eerst na langen tijd en eindelijk op de vervroegde invoering van de beperkte dienstregeling op de spoorwegen, die wel aangeeff, dat de onderhandelingen met Engeland nog niet ten einde gebracht zijn. Er .schijnt echter hoop op slagen te zijn. De h W irtschaftlicbe Pressestelleim Haag deelt mede, dat het bericht, als zou Dnitsch- land den kolenaanvoer naar Nederland heb ben stopgezet, onjuist is. Een dergelijk besluit is niet genomen. Wij hopen, dat deze ,/Pressestelle" jaist is ingelicht. Maar blijven de kolentreinen dan vanzelt weg Nederlandsch schip opgebracht. Een Maasslnische logger heeft gerappor- teerd gezien te hebben, dat Engelsche oorlogsschepen een Nederlandsch stoom- Hoe bet ook zg, Kornilof is thans als opperbevelhebber ontslageu en woidt ver- vangen door Klemdowsky, den commandant van het noordelijk front. Do voorloopige reg -ering, die den strgd wil voortzetten tot het uiterste, is niet zuinig met haar generaals, zoo zachtjes aan worden er heel wat ontslagen, gevangen gezet eu verbannen. En dat alles draagt er toe bij, de ver- warring nog meer te doen toenemen. Ondertusschen is door de kwestie tus scben Eerensky en Kornilof de toestand kritiek geworden. Kornilof schijnt niet in de afzetting te berusten en rnkt nu met een divisie waarover hg het bevel voeit, genaamd //de wilde divisie van Pskof op naar St. Petersburg. Dat de toestand op deze wijze in het reeds door een bniteniandschen vjjand be- dreigde Rusland er niet beter op worden, laat^zich gemakkelijk begrgpen. Verwarring wordt ook in Duitschland gesticht door het drijven van de Alduitschers en hunne vrienden, die den oorlog willen voortzetten totdat de wenschen en verlan- gens der pangermanen kunnen worden ver- vuld. Onder leiding van hertog Johann Albrecbt van Mecklenburg en admiraal V on Tirpitz heeft zich in Oo3t-Elbie een bond Het is een moeilijk ding de vervolging van een terugtrekkend leger, vooral wan- neer de cavalerie na een driejarigen stelling- oorlog over geen goede en getrainde paar den meer beschikt. Reeds de opmarsch naar Riga, zegt generaal Yon Ardenne, in het z/Tageblatt", vorderde groote inspanning, de vervolging na den slag nog meer. De cavalerie had tot taak de vluchtende vgan- delgke colonnes in parallelle richting te begeleiden, en dan in de flank telkens vuur- overTallen uit te voeren, die door de ait- rusting der cavalerie met snelvuurgeschut en een groot aantal mitrailleurs en rijdende batterijen zeer goed uitvoer'oaar zgn. Daardoor belet zg de vgandelgke troepen zich vast te zetten en kan zij zelfs de ver volging voortzetten tot voorbij de vijande- iijke colonnes en deze in het front aanvalien. Of het zoo gegaan is bij de vervolging der terugtrekkende massa's van het Russis- sche twaalfde leger blgkt niet uit te be- ricbten, die van Duitsche en Russische zijde over den toestand ten O. van Riga worden gegeven. De vervolging, die in den aanvang snel werd voortgezet, - reeds den tweeden dag was de Duitsche cavalerie bij Nitau, Neu-Karpen en andere punten aan de straatwegen naar het oosten leidende op 70 E.M. afstand van Riga kon klaarblijkelijk door de infanterie niet zoo snel worden gevolgd. Het terrein is zeer boschrijk, doorsneden met moerassen, riviertjes en beeken, wat den opmarsch van infanterie-colonnes zeer belemmert. Van de Russen trokken enkele afdeelingen in zinneiooze vlucht weg, doch andere bleken al spoedig in staat tegenstand te bieden. Vooral de garderegimenten waren bet, die stand hieiden ten z. en ten w. van Wenden, en die daar stellingen opwierpen. Voorloopig is de terugtocht daar blijven Hteken. De Duitsche troepen vinden stel lingen met voorposten en moeten er ge- vecbten in bet voorterrein leveren, die, naar zij melden, gunstig verloopen, maar waarover bjjzonderheden nog niet worden ontvangen. Aan het Westelijk tront is vooral in den Verdun-sector, bij het Fosse-bosch en dat van Caurieres en bij Samogneux hevig ge- vochten. Kleine resultaten waren van den krachtigen strgd aan beide zijden het ge- volg. Een reeks Duitsche aanvalien, gedaan ter herovering van verloren stellingen, zegt het Fransche bericht, werden telkens met groote verliezen door de Franschen afge- slagen. In Macedonie moesten Duitsch-Oosten- rgksche afdeelingen voor den opmarsch van overmachtige geallieerde troepen terugtrek- ken uit hunne stellingen aan het Malikmeer naar het bergland ten Z.- W. van het Ochri- dameer. EEN ZWEEDSCH SCHIP DOOK EEN ZEPPELIN AANGEVALLEN. Het Zweedsche s.s. //Flandria" kwam Dinsdagmorgen van Gothenburg te IJmui- den binnen met een lading stukgoed. Aan boord bevonden zich ook een aantal passa- giers. w.o. enkele dames van Russische en Nederlandsch-Russische nationaliteit. De gezagvoerder van het s.s. rapporteerde, dat het Maandagmidaag ongeveer te 4 uur big helder weer is aangevallen door een Zeppelin die er niet minder dan zes bommen naar wierp. Drie kwamen aan stuurboord en drie aan bakboord op zeer geringen afstand van het s.s. in het water terecht en ontploften met geweldige slagen. Water en rookzuilen stegen huizenboog op en slingerden groote golven, waarin velq, doode visschen, aan dek. Met den meesten spoed begaven zich de bemanrling en de passagiers in de scheepsboot en verwgderden zich van het s.s. Nadat een laatste bom ontploffe was, zonder het schip te hebben getroflen, verdween de Zeppelin en begaven de beman- ning en de passagiers zich weder aan boord. Des avonds tegen zes uur kwam de Zep pelin weder op geringe hoogte boven de Flandria kruisen en vluchtten bemanning en passagiers voor de tweede maal in de sloepen. Ditmaal werden echter geen bom- men geworpen en nadat de Zeppelin blgk- oorlogsscnepen een ^euenauu^u i xirput u^.. ----- - - schip aanhielden, teneinde het naar Engeland gevormd, waarvan de bekende Dr. Eapp T kt' jU1G1.I. An<- n„a, allA von Ga aanvalien OP Bethmann- te brengen. Nader blgkt, dat naar^ alle waarschgnlgkbeid het bedoelde s.s. is de z/Hermina" van de firma Jos. de Poorter alhier, welk s.s. Zondag jl. van Rotterdam vertrok. Het vaartuig was geladen niet kolen voor de Zweedsche regeering. De bestemming was Stockholm. Vermoed wordt, zegt de Tel., dat de aanhouding van dit voor Zweden bestemde vaartuig verband houdt met de jongste onthullingen omtrent de door Zweden be- dreven neutraliteitsschending. DE ALGEMEENE TOESTAND. De nieuwe proclamatie van Eerensky toont, schrgft het Hbl., dat er een ontzet- tend verschil van meemng bestaat tus- schen Eerensky en Kornilof, waarvan bet gevolg is, dat Kornilof ontslagen is als opperbevelhebber. 14. Kornilof schijnt geeischt te hebben, dat Eerensky hem het dictatorschap zou over- dragen, hem alle civiele en militaire macht zou opdragen. Dan zou Kornilof een nieuwe Regeering vormen, een regiment van den sabel. Maar Kerensky heeft dit geweigerd. Het conflict was al merkbaar op de con- ffirentie te Moskou. Kerensky had Korni lof last gegeven, niet te Moskou te komen en er niet het woord te voeren, doch zich met het front te bemceien. Kornilof kwam, SJE b,«len, toch te Mo.tou eU pPn lange redevoermg over den toe- K Z bet front. D. .Echo ieParis" meldt, dat Kerensky, onder den invloed Kornilofs aauhangers, wellicht nog van wel in overdracht aan de militaire de man van de aanvalien op Bethmann- H oil weg de voorzitter is. Wat onder de vlag van dezen //Junius Alter vaart, een der door den vorigen kanselier onder de ,/piraten der openbare meening" gerang- schikten, is daardoor reeds gekenmerkt als tegenstander van democratie en van den vrede door overeenkomst, als militarist en annexionist //a tort et a travers En de mannen, die zich bg hem aanslo- ten, hebben den brutalen moed, over het hoofd van de mearderheid van den Rgks- dag, achter wie tweederden der kiezers staan, een beroep te doen op het Duitsche volk; zg hebben den moed de Rgksdag- meerderheid het bezit van vaderlandsch ge- voel te ontzeggen, en meenen dat zij geroe- pen xijn de beschermers en grondleggers van het Duitsche vaderland" te wezen De „Frankf. Ztg.", haar protest voegend bg vele anderen, zegt: ,/Wij hebben reeds herhaaldelgk er op gewezen, hoe noodlottig de uitlegging der vredesresolutie van den Rijksdag door deze Alduitsche groepen is. Met verdachtmakingen tegen den Rgksdag dient men slechts den vijand. Zonder een sterke medewerking van het volk kan de regeering den toestand niet beheerschen. Die medewerking van het volk moet men echter niet zoeken bij groepen, die als voorspan voor weldadigheden dienst doen en wier optreden slechts de uitgebreide oorlogsbedoelingen der reactionairen ten goede komt, maar bij de groote massa des volks, die haar vertegenwoordiging vindt in dsn Rijksdag. Een regeering, die zich van haar verantwoordelgkheid bewust is, mag het er niet op laten aankomen, den samenhang met die meerderheid van het volk op het spel te zetten". VREDESONDERHANDELINGEN IN DECEMBER De correspondent van de Morning Post te New-York meldt, dat de nota van Wilson aan den Paus in Wall Street (d. w. z. New-Yorksche beurskringen) goed lsopge- nomen. Men gelooft in financieele kringen steeds meer, dat voor einde December vredesonderhandelingen mogelijk zullen zgn, maar niet, zooals ten tgde van de vredes- boodiehap van Wilson, vreest men, dat er een groote terugloop zal zgn in de prijzen der goederen. Het ingrijpen van de Re geering na de oorlogsverklaring heeft reeds de voortdnrende prgsverhooging in hetbij- zonder van nijverheidsproducten beteugeld. Eveneens gunstig werkt de a. s. oorlogsbe- lasting. Een erge economische crisis wordt daarom bij het sluiten van den vrede niet meer verwacht. Daar mede zou dan een der oorlogsdoeleinden van Amerika zijn bereikt. het overwicht der duikbooten wordt erkend. Wegens het groote verlies aan schepen is de Entente druk bezig met den aanbouw van nieuwe schepen. De Amerikaansche militaire schrijver, overste Enerson, heeft hieromtrent lang niet die optimistische ge- dachten als die in Engeland gekoesterd worden. Hij schrijft het volgende, voor de Engelschen werkelijk alle hoop be- nemende z/Mgn meening is, dat zulk een ver- twijfelde strgd tusschen af- en aanbouw slechts op den wijze kan eindigen, name- lijk dat het veel gemakkelijker is, te ver- nietigen dan op te bouwen. In den wan- hopigen strgd tusschen scheepsbouwers en duikbooten,ligt het voordeel geheel aan de zijde der Duitschers." baar haar verkenning had verricht, ver dween zij in Oostelgke jriehting, waarop passagiers en bemanning zich opuieuw aan boord begaven. De gezagvoerder van het s.s. Ilanana was van meening, dat de bommen niet voor zgn schip bestemd waren, doch voor een vermoedelijk zich in de nabijheid onder water bevindende Engelsche duikboot, of- schoon men die niet heeft gezien. HET GESPREK MET DEN PAUS. Een katholiek diplomaat der Entente, die lang te Rome vertoefde, publiceert in de Daily News" een gesprek, dat hij I eene weken geleden met den Paus had. Toen de diplomaat sprak over de r*mpen, die zijn land door de Turksch-Duitsche bondgenootschap had geleden, riep de Paus ongeduldig uit^Ja maar die Russen, die willen Konstantinopel hebben." De diplomaat: „Wees niet bang voor Rusland." De Paus: //Rusland heeft nooit acht geslagen op kathoiieke belangen. Zie maar hoe zij de priesters van Lemberg behan- delden." De diplomaat wees er op, dat de Duit schers veel priesters in Belgie neerschoten. De Paus antwoordde //Zeker, de oorlog brengt overal verschrikkingen." De Paus vroeg wat de Entente wenschte. De diplomaat antwoorddeVooreerst de vernietiging van het Pruisische militairisme. De Paus //Maar de anderen moeten ook ontwapenen." De Paus uitte zgn ver- baziug over andere doeleinden der Entente,, welke volgens den diplomaat het terug- geven van Elzas-Lotharingen inhielden^ een nieuw Polen, het scheppen van nieuwe naties uit de puinhoopen van Oostenrijk en de ontruiming en schadeloosstelling van Belgie. De Paus eindigde het gesprek plotseling. De diplomaat zegt, dat er voor de pause- lijke nota drie oorzaken waren het ver- langen om een zetel op het vredescongres te krijgen de vrees om de Duitsche Ka- tkolieken te ontstemmen en de vrees om Oostenrijk, de grootste kathoiieke tnogend- heid te vernietigen. EEN AMERIKAANSCH UITVOERVERBOD VAN GOUD. Reuter seint uit Washington: President Wilson heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarbij na 10 dezer den uit voer van goud, gemunt of ongemunt, wordt verboden, tenzij met aitvoervergunning. De maatregel is genomen ten einde den goudvoorraad, die Japan, Mexico en Spanje onlangs geducht hebben aangesproken, te beschermen. Nader wordt door Reuter geseind Volgens het Ministerie van Fiuancien beteekent het besluit tot het uitvaardigen van een uitvoerverbod van goud niet, dat moeilijkheden in den weg zullen worden gelegd aan den uitvoer van goud, voorzoover het dient tot regeling van wettelgke handelssaldi. AL TE VR1ENDELIJK. Naar aanleiding van een bericht uit Washington, dat het departement van Buitenlandsche Zaken aldaar niet verlangt Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openhare kennis dat op Dinsdag den 16 October 1017, van des voormiddags elf tot des namiddags een ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen en zulks ter vervulling der plaats opengevallen ten- gevolge van overlijden. v De stemming geschiedt bij ongeteekende bnefjes, waartoe met bet zegel der gemeente gewaarinerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerech- tigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gfelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaar- merkt met het zegel der gemeente, welke onderteekena zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn mge- sloten of vastgehecht. Ter Neuzen, den 40 September 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. -i -i ii Jin M/inuti i> oraoH 1UUIU W" u i null i i 1Ln J TTA»*innf VPT«

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1