ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6577. Zaterdag 1 September 1917. 57e Taargang'. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Salve! Regina Nostra. De Oorlog. B1NNENLAND. 6EMENGD£ BERICHTEN. Telefoon 25. Bit Blad versdiynt Maandag^, Woensdag- en Yrydagavond, nitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. YAH DE SANDE te Ter Ruuzen. lOHlRSTE] BL fet 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland /1.10. ®sf vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65k overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40, Voor elken regel meer 0.1 Bij dinecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d% prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van adverfeutien voor 1 UUP op den dag der uitgave. Crisis-aangelegenheden. Naar wg vernemen, bestaat bg den Minister van Landbouw het voornemen om, onafhankelijk van het lot van de Export- Centrale, een algeheele wijziging te brengen in de organisatie van de Regeeringsbemoei- ingen met de volksvoeding. Bg deze nieuwe organisatie, die haar beslag reeds heeft ge- kregen, wordt, onder leiding van de com- missie van bgstand, waarvan de heeren Krbller, Reitsma en Schim van der Loeff leden zijn, ook een afdeeling crisis-aange legenheden gevormd, met een splitsing in drieen, een afdeeling van landbouw, een voor handel en een voor ngverheid, elk onder leiding van een hoofdambtenaar, waarvoor eerste krachten aanwezig zgn. Ten behoeve van dezen nieuwen dienst wordt in den tuin achter het perceel Rneuterdgk 8, waarin die commissie van bgstand is ge- vestigd, een geheel nieuw groot kantoor- gebouw van hout opgetrokken. De verschillende commissies van toezicht zullen alle komen te vervallen. (Ned.) Rijst. (Officieel). Volgens een telegrafisch be- richt van den gouverneur-generaal zgn met het oog op moeilijkheden in de voorziening van rijst in Nederiandsch-Indie, tengevolge van het gebrek aan scheepsruimte de heeren E. A. Zeilinga, president van de Javasche Bank, M. C. Koning, directeur van de Ko- ninklijke. Pakketvaavtmaatschappg, en E. de Kruyff, hpofd van de afdeeling ngverheid en handel van het departement van land bouw, ngverheid en handel, in een commissie vereenigd, om van raad te dienen nopens de geregelde voorziening in den invoer van geuoemd artikel. Duitsch vliegtuig geland. Dinsdagmorgen vroeg is er te Valther- mond een Duitsche vliegmachine met drie officieren neergekomen. Wegens gebrek aan benzine moest het vliegtuig landen. De Amerikaansche uitvoer naar Holland en de andere mogendheden. Reuter seint uit Washington Wilson heeft een proclamatie uitgevaar- digd, waarin de verscheping van goederen naar de onzijdige staten in Europa, behalve indien daafvoor consent is gegeven, wordt verboden. Bevendien wordt de lgst van goederen, waarvoor consenten noodig zgn bg verscheping naar de Geallieerden en niet-Europeesche onzgdigen, uitgebreid met: katoen, alle vleeschsoorten, suiker, en de meeste andere Amerikaansche uitvoerwaren. In een verklaring bij deze proclamatie zegt Wilson, dat de Regeering zal zorgen dat geen Amerikaansche voortbrengseleu rechtstreeks of indirect den vijand ten goe- de komen. Regeeringskringen zien in deze order een voorbode van een streng toezicht op den uitvoer als oorlogswapen, en als politiek van strikte rantsoeneering der landen, die aan Duitschland grenzen. Uitvoeren naar Duitschland en zijn bondgenooten worden formeel verboden. Wilson zegt, dat het doel der proclamatie niet is, den uitvoer te verhinderen, maar er toezicht op te houden. Het is niet de bedoeling, noodeloos den Amerikaauschen buitenlandschen handel te belemmeren, maar eigen behoeften te waarborgen, en eveneens in de behoeften van alle volken, die tegen Duitschland oorlog voeren, te voorzien. Daarnevens is het America's wensch en bedoeling, aan de behoeften van de onzgdigen tegemoet te komen, voorzoo- ver de hulpbronnen van het land dat toe- laten, mits de zekerheid bestaat dat deze uitvoeren noch rechtstreeks, noch indirect den vgand ten goede komen. Het net toegehaald! Zoo is dan nu, schrijft H. Crt., het nood- lottige net, dat de Entente om de Centrale rijken heeft gespannen, om alien toevoer uit de overige wereld te voorkomen, ook om de neutrale landen, ook om ons land been, officieel toegehaald. Feitelijk liet het net al sedert eenigen tijd nagenoeg niets meer tot ons door, maar de toestand was nog niet geregeld, nog tijdelijk. Nu is de rantsoeneering der neutralen door Amerika vastgesteld. Zullen we nu althans zooveel toegevoerd krijgen,dat wij voor gebrek in den ke rn enden winter worden bewaard De voor- Hoort Gij niet den beiaard klaat'ren 't Lied der bronzen stemmen vlucht Jubelschallend door de lucht. Over stad en land en waat'ren Juicht der klokken vroolijkschaat'ren U ter eere, Koninginne Ziet Gij wel het dnndoek wapp'ren Hoog van huis en torentrans, Schitt'rend in den morgenglans Ruischt der banen vroolgk flapp'ren Onder 't statig opwaarts wapp'ren Heil zg U, o, Koninginne Bloemen, sterren, strikken sieren Mannenborst en vrouw en kind. RoodWit—Blauw, Oranjelint Langs de blonde lokken zwieren En den juichkreet troonwaarts stieren Leve lang, o, Koninginne Heden is 't de Dag der Dagen 't Feestlied schalt door stad en ouw. Voor U, Hooge Koningsvrouw Klopt het hart met sneller slagen, Zweert U bij 't ontstuimiger jagen Houw en Trouw, o, Koninginne Langs de Noord- en Westerboorden, Van het Oosten en het Zuid, Allerwege, zacht en Iuid Klinkt 't in velerlei accoorden, Samensmeltend tot dees woorden Spaar o, Heer de Koninginne A. WEHRENS. Sas van Gent, 30 Aug. '17. uitzichten zgn niet bemoedigend. Wilson zegt, dat de rantsoeneering der aan Duitschland grenzende neutrale landen ten doel heeft, te beletten dat de vijand der Entente direct of indirect van Amerikaan sche producten profiteert. Direct of indi rect, daarin schuilt voor ons het donkere spook Wilson moge dan zeggen, dat de ge- troffen maatregel geen uitvoerverbod is, doch enkel contrdle op den uitvoer be- oogt, de groote vraag is, of het voor ons niet feitelijk op uitvoerverbod zal neer- komen. Amerika zal allereerst zorgen, dat zgn eigen behoeften zgn gedektdaarna wordt gezorgd voor de bondgenooten. En biijft er dan nog wat over, dan kunnen de neu tralen ook wat krijgen. Maar als men weet, hoe enorm de behoeften van de En- tente-landen zijn en hoe slecht zij zelf, tengevolge van den oorlog, in die behoeften kunnen voorzien, dan begrijpt men, hoe onzeker dat restje is Maar steler is een overschot voor de neutralen beschik- baar. Dan kunnen wij daarvan alleen krij- gen, als vaststaat, dat Duitschland er niet van profiteeren zal. Niet directN. 0. T.- garantie of iets dergelijks, uitvoerverbod van het ingevoerde artikel, krachtige be- strijdiiag van de smokkelarij zouden den waarborg kunnen geven. Maar ook indirectHoe dit te bereiken Voert Amerika b.v. tarwe bij ons in, dan kan het broodrantsoen stijgen, dan hebben wij min der noodig van bepaalde producten van onzen bodem, b.v. aardappelen, of groenten, of vleesch. Van die producten komt dus een deel vrij voor uitvoer, ook naar Duitsch land. En ziedaar zoo redeneert men immers bij de Entente Duitschland in direct gebaat door den invoer uit Amerika in Nederland. Dat geldt voor voedingsmiddelen en voor allerlei andere artikelen, grondstoflen voor onze ngverheid enz. Practisch zou hef hierop neerkomen, dat alle uitvoer van ons land naar Duitschland zou moeten worden stil gezet om hier de onmisbare levensmiddelen en grondstoffen uit Amerika te krijgen. Maar zonder uit voer naar Duitschland men weet het geen invoer uit dat land, geen invoer van steenkolen, die wij hier juist boven alles noodig hebben. Nog gezwegen van de over- productie van verschillende artikelen in ons land, voor welter uitvoer wij op Duitsch land zgn aangewezen. Gezwegen ook van de groote politieke moeilgkheden, waarin een algebeel verbod van uitvoer van ons land naar Duitschland ons vermoedelijk zou brengen stel, dat men dan van Entente-zijde in onze behoefte aan steenkolen wilde voorzien moeilgk heden, die ons misschien in den oorlog zouden meesleepen. Hoe men deze netelige zaak ook bekijkt wij zitten ia de knel en geraken er steeds meer in. Er zal niet anders op zitten dan onze behoeften zoo goed mogelijk aan te passen aan de moeilijke omstandigheden, den raoed niet te verliezen en ondanks alles dankbaar te zijn als tenminste de oorlog zelf, die vreeselijkste van alle bezoekingen, ons biijft bespaard. In beslag genomen koffie. De president van het prgzenhof te Lon don publieeerde heden de reden, die hebben geleid tot de veroordeeling inzake de 1300 ton koffie, geschat op een waarde van meer dan 100.000 in beslag genomen op neu trale stoomschepen, varende van Brazilie naar Skandinavische en Nederlandsche havens aan het eind van 1015 en begin 1916, verscheept door G. Trinks Co. te Santos. De rechter verklaardev<5or den oorlog was Brazilie de grootste producent, Hamburg de grootste distribuant en Duitsch land de grootste verbruiker van koffie ter wereld. Het eerste jaar van den oorlog ontving Duitschland groote hoeveelheden koffie door bemiddeling van de neutrale landen, welke zijn normaal verbruik te bbven gingen. De rechter constateerde het feit, dat in neutrale landen een uitgebreid complot bestond, welks leden op bedriege- lijke wjjze als geconsigneerden optraden, maatschappijen vormden enz., ten einde de goederen uit Santos de Britsche blokkade te doen passeeren en deze naar het hoofd- kantoor van Trinks te Hamburg te ver- zenden. Op vier der eischen werd hooger beroep toegestaan. Alleen zaak-reizigers? De //Maasbode" meldde z/Hardnekkige geruchten doen den laat- sten tijd de ronde, dat tegen 15 Septem ber a,s. de reizigers, die voor hun genoegen op reis gaan, uit de treinen zullen worden geweerd. Aileen zij, die reizen voor zaken, zullen door de treinen worden vervoerd. Deze reizigers moeten dan voorzien zgn van een reispas, verstrekt door den bur- gemeester hunner woonplaats. De autori- teiten, bij wie wij omtrent de juistheid dezer geruchten navraag deden, hullen zich in een zekere geheimzinnigheid'1. Aan het ^Hand". verzekerde men echter van bevoegde zijde, dat dit gerucht absoluut onjuist is. DE ALGEMEENE TOESTAND. Waarvan men de Voorloopige Regeering in Rusland ook. moge beschuldigen, zeker niet van gebrek aan moed, om den binnen- landschen toestand over de geheele wereld open te leggen, schrijft het Hbl. Alle zwak- heden van het leger, alle moeilijkheden, waarmede de Regeering te kampen heeft, legt zij openhartig bloot en zonder er doek- jes om te winden bespreekt zij in het open- baar de gevaren, waaraan het land bloot- staat. Dat zij niet altoos een wenschelijke objectiviteit daarbij betrachtte, ligt natuur- lijk aan het standpunt, waarop zij zich plaatst, aan den gezichtshoek, waaronder zij de dingen ziet. Het staat wel vast, dat de jongste strijd aan het Galicische front door Rusland is begonnen. De offensieve beweging, die de bondgenooten van Rus land verwachtten, werd door Kerensky be- volen, in strijd met de wenschen van Broe- silof. Aanvankelijk slaagden de Russen erin, eenige voordeelen op de Duitsch-Oostenrijk- sche legers te behaien. Zij hoopten, naar luid hunner berichten, weldra Lemberg te hernemen, en bezetten inmiddels Halitsj, en rukten zelfs tot Kaloetsj op. Eerst toen gingen de Duitschers over tot den tegenaanval, die, mede door de weige- ring der Russen om verder-te vechten, leidde tot den Snellen terugtocht in Gaiicie en de Boekowina. De Nordd. Allg. Ztg. kan er dus volko- men terecht. op wijzen, dat de voorstelling, door Kerensky gegeven: dat de legers van het revolutionaire Rusland door Duitschland en Oostenrijk werden aangevallen, onjuist is. Het geschil over de aanbieding van een afzonderlijken vrede is moelijk uit te ma- ken voor wie de bijzonderheden van de ge- schiedenis niet kent. Kerensky betoogt, dat zijn regeering met verontwaardiging het aanbod van een afzonderlijken vrede heeft afgeslagen; in de Nordd. Allg. Ztg. wordt daartegen aangevoerd, dat zulk een vredes- aanbod niet is gedaan, doch dat in de Rus- sische pers de redevoering, die Bethmann- Hollweg op 30 Maart openlijk in den Rijks- dag hield, als een vredesaanbod werd op- gevat. Het tweede aanbod, waarvan kerensky sprak, bestaat, naar de Nordd. Allg. Ztg. uiteenzet, slechts in de verbeel- ding van den Russischen dictator. Kerensky acht zich echter verplicht, tegenov^r de bondgenooten van Rusland om den strijd voort te zetten en gebruikt alle middelen der demagogie om dit doel te be reiken. Ondanks den slechten toestand in het leger, den wanhopigen financieelen toe stand in het land en den wensch der Russen om geen vierden oorlogswinter in te gaan. Daarvoor diende ook de redevoering van Kornilof, den opperbevelhebber, die na een schildering van de anarchistische toestan- den in het leger en van de gebreken, die in de aanvulling en voorziening heerschen, toch meende in staat te zijn, door krachtige maatregelen, de bestaande gebreken te her- stellen en de legers van Rusland ter over- winning te kunnen voeren. Alle redevoeringen in de nationale confe rence te Moskou gehouden zijn oorlogsre- devoeringen, alle woorden, die er gesproken werden, ademen den onverzoenlijken geest, die den strijd wil voortzetten, „perisse le monde." De verwachting, dat de wijziging van het regeeringsstelsel in Rusland een anderen geest aan het roer zou brengen, is gebleken onjuist te zijn. En in dit opzicht waren de mededeelingen, die Lloyd George aan Hen derson deed, over een verandering in de Russische opvattingen volkomen juist. De geest, die sprak uit de redevoering van Ke rensky op 21 April, waarin hij zeide, dat voorgoed het oude oorlogsprogram gewij- zigd was en dat Rusland geen plannen meer had tot kneveling, verovering en annexatie, heeft plaats gemaakt voor een nieuv/en oor- logsgeest, die den strijd wil voortzetten tot het „bitter einde." En ook de binnenlandsche politiek heeft een wijziging ondergaan. De woorden, die Kerensky sprak tegen- over de vrijheidsbeweging in Finland, getui- gen van den wensch, elke zelfstandige be- tooging in dit gebied met geweld te onder- drukken. De Russische Regeering heeft den Finschen Landdag ontbonden, en de pogin- gen om heropening van dien Landdag door te zetten,.zullen, naar Kerensky dreigde, met geweld worden verhinderd. Dat dit geen ijdele bedreiging is, maar het vaste voorne men van de Russische Regeering, blijkt uit de mededeelingen in de Stockholmsche bla- den, dat in Rusland buitengewone maatre gelen worden genomen, voor het geval de Landdag zou pogen bijeen te komen. Ko- zakken en gepantserde auto's worden ge- reed gehouden, om op het eerste bevel naar Finland te vertrekken. De wijze, waarop de Russische Republiek de vrijheid der door het Tsarisme onderdrukte volken behandelt, zou er toe kunnen leiden, zooals Kerensky zeide: dat zij de tijden van het Tsarisme zul len terugwenschen De pogingen echter, die Kerensky heeft aangewend om de klove te dempen tusschen de Kadetten en de Sovjet, schijnen niet ge- slaagd te zijn. De leden van den Raad van Arbeiders en Soldaten hooren de toespraken aan, die een kadetten-geest ademen en door Miljoekof schijnen te zijn opgesteld, en weten niet wat zij ervan denken moeten. De bijeenkomst toont, dat er een groote verdeeldheid in Rusland bestaat, tusschen de burgerlijke partijen en den Raad van Ar beiders en Soldaten, een gevolg van de ver- denking en het wantrouwen die er heer schen. Tsjeidsje heeft een poging gewaagd, om die verschillen van meening weg te nemen, door zijn beroep op het volk, om de Voor loopige Regeering krachtig te steunen. Maar al zien alle groepen de noodzakelijkheid-ook in, om den oorlog krachtig voort te zetten„ er heerscht verschil van meening over de wijze waarop dit moet geschieden. En nog meer over de vraag, of de binnenlandsche economische en vooral financieele toestan- den het voortzetten van den menschen- ere geldverslindenden oorlog wettigen. Want het is niet te verwonderen, dat de mede deelingen van de verschillende Ministers over de toestanden op elk gebied een gevoel geven van hopelooze verwatring, die bij menigeen de vraag doet rijzen „hoe dit ooit weder in orde kan komen". De laatste dagen is de strijd varr niet veel beteekenis. Het Duitsche legerbe- richt maakt melding van hevige Engelsche aanvallen aan het front van Yperen, die eindigden met een bloedige nederlaag; het Engelsche bericht bepaalt zich tot de mede- deeling, dat de Engelsche linie tusschen St. Julien en Poelcapelle over een front van 2000 yards werd vooruitgebracht. Waar- schijnlijk is dit ongeveer hetzelfde als de Duitschers bedoelen wanneer zij zeggen, dat een deel hunner linie ten N.-O. van Frezen- berg door de Engelschen genomen is. Aan het Oostelijk front moesten de Oos*- tenrijksche troepen de hoogte van Soveja, bij Kezdy Vasarhely, die zij voor een paar dagen genomen hadden, ontruimen tenge volge der krachtige Russische aanvallen. Aan de Dolzok-hoogte, bij Bajan, aan de Proeth, dwong het Duitsche artillerievuur de Russen hun stelling te ontruimen, waar- bij 1000 gevangenen en een batterij zwaar gesehut in Duitsche handen vielen. Aan het Isonzo-front bracht de strijd niet veel wijziging in de posities. De aangehouden bankdirecteur. in verband met de aanhouding van den gewezen bankdirecteur S., uit Hoogeveen, wordt nog het volgende gemeld: De aan- gehoudene, een elegant gekleed 26jarig per- soon, was als mijnwerker op de mijn Emma te Hoensbroek werk komen vragen. Hij was door den wachtmeester Soentjes gear- resteerd, wijl zijn opsporing in het Politie- blad verzocht was. Een browning met een doos patronen werd op hem gevonden; ook had hij papier bij zich op naam, als leerling-houwer, hij schijnt dus voor zijn directeurschap ook. reeds in de mijnen te hebben gewerkL Varkens als varkensvoeder. Een landbouwer te Hapert (Noord-Bra- bant) heeft 16 jonge biggen afgemaakt en als voeder aan de andere varkens gegeven. In de herbergen wordt om biggen ge- biljard. (Hsg.) Te royaal geweest. Door de directie der gemeentegasfabrie- ken te Weesp zijn een groot aantal inge- zetenen van den gastoevoer afgesneden we gens het overschrijden van het toegestane rantsoen van 35 kub. M. per maand. Onder de „slachtoffers van dien maatre gel behoortde directeur van de ge- meentelijke gasfabriek. Militair krankzinnig geworden! Te Gorinchem werd des nachts te ruim 2 uur de schildwacht van de Sluis bij de Linge-uitwatering door den luitenant van piket slapende gevonden. Men wekte den slapende en bij het zien van de brandende lantaarn en hoorende zeggen: „Er is oor log", werd hij door 'n hevigen schrik aange- tast en rende met geveld geweer, eenige schoten lossende met scherpe patronen, de stad in. Vrouwen en mannen, die boonen ter markt aanvoerden, vluchtten verschrikt on* der moordgeroep. Gelukkig werd niemand door de schoten getroffen. Tenslotte mocht het politie en militairen gelukken, den krankzinnig geworden soldaat te grijpen en onschadelijk te maken. Een kranig stukje. Zondagmorgen ging, op een erf aan den Laanweg, een paard op hoi, gespannen voor

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1