ALGEMEEN NIEISWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6574. Zaterdag 25 Augustus 1917. 67e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN 8 I N E N L A N D. Laiidboowberichten Telefoon 25. Bit BM fersc&pt Maas&iiag-,. Woeasdag- en Yrpagafoci, aitgazoiiflen op Feesidagen, Bij da Firma P. J. YAN BE SANDE te Ter Nenzen 'JB1 BLAD. voorzien. De moeilijke tijden drukken inhet het b e z i t der acte Fransch, zag die toe- J ^sf 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland /1.10. SSl| vooruitbetaling: vdor Belgie /J.40s voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Biritenland 2. abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Bnevenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij eflr€5<st© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement teger? verminderd tarief. Inzending van ddverteutien voor I MttI* op den dag der uitgave. Bommen op ons land. De beschuldigingen, die de nieuwsbureaux in de oorlogvoerende landen hun vganden naar het hoofd gooien en de beweegredenec, die zij elkaar toedichten, wordeu hoe langer hoe dwazer. Dat vliegers boven ons land bommen hebben laten vallen, is erg genoeg en onze regeering zal zeker niet nalaten met den grootsten ernst te protesteeren tegen het land, welks vliegers daaraan schuldig worden bevonden. Maar hoe ernstig znlk een feit is, het is geen reden om zulke dwaasheden in de wereld te sturen als cu Reuter ons seint. Men oordeele Wrj vernemen van gezaghebbende zjjde, dat inlichtingen zijn ontvangen waaruit de reden blijkt voor bet geheimzinuig bezoek van Duitsche vliegtuigen boven Nederland en het bombardeeren van Neder- landsche dorpen op Zaterdag 18 Aug. Bet schijnt dat een groot eskader Duitsche viiegtuigen opsteeg met de bedoeling een toeht naar Engeland te doen. Bet keerde echter terug toen het de kust bereikte wegens het slechte weer. Daar bomwer- pende vliegtuigen niet kunnen landen zon- der eerst hun bommen kwijt te zgn, wilden de raiders zich van deze bevrijden. Dit te doen boven het bezette BeJgische gebied zou den dood van Duitschers tengevolge kunnen hebben gehad, daarom wachten de vliegers tot ze boven Nederlandseb gebied waren, waar alieen gevaar zou zgn om neutralen te dooden. Duitschlands houding in den duikbootcorlog toont waartoe het in zulke omstandigheden in staat is, maar het zal beiaugsteilend zgn te vernemen wat het nu zal aanvoeren om deze nieuwe wet vam nooddwang te verdedigen. GEMEENTERAAD van TER NEUZEN. Vergadering van Dionderdag 23 Augustus 1917, des voormiiddags 10 uur. Voorzitter meester. Tegenwoordig- de leden: A. Visser, D. J. Dees, R. Scheele, M. Eijike, E. H. T. van Borssuxn Waalkes, D. Scheele, R. G. E. No-lson, L. J. Geelhoedt, G. de Ridder en J. de Faijter; later ?>6k de heeren L. T. van Hasselt en J. J. de Jager. Afwezig de heer J. de Bruijne. Na opening der vergadering deelt de voor zitter niede, dat de heer De Jager heeft medegedeeld, wegens andere ]>ezigheden de vergadering van ;af het begin niet te kunnen bij women, docli zooidra jnogelijk te zullen aanwezig zijn. Alsnu stelt hij aan de oncLe 1. Vaststeliing notulen. De notulen der yergaderuig van 9 Juli en die van 31 Juli 11., worden met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. Een adres van P. A. de Rijk, 'waarin de beer J. Huizinga, burge- a. deze herinnert, dat hij een vorig jaar op grond van zijn klein salaris als grafdielver pp bet R. K. kerkhof een verzoek heeft in- gediend tot verhooging yan dat bedrag; dat evenwel pp idat verzoek afwijzend is bescliikt; dat in verband jnet de dure tijden life levensdmstandigheden yopr lieni zeer moeilijk zijn; waarom hij den j-aad eerbiedig verzoekt, hem voor dit jaar een duurte-toieslag te willed verleeneii. Overeenkomstig het voorstel van den 'voor- zitter wordt besloten dit adres te behandelen bij de begrooUng yoor 1918. b. Eene missive van gedeputeerdestaten van Zeeland, dd. 10 Augustus 1917, waarbij wordt toegezoniden een afschrift van het Koninklijk besluit van 20 Juli 1917, no-. 131, waarbij ontlieffing is yerleend van bet ver ba d, gestelid in art. 150S, alinea 3, van het Burgerlijk Wethoek, aan It. G. E. Nolson, lid van den raad der gemeente Ter Neuzen, ten einde van die gemeente voor de som van 4.50 per c.A. een gedeelte van het per- ceel ikadastraal bekend jgemeente Teir Neuzen, sectie L no. 1871, ter oppervlakte van onge- veer 900 c.A. onderhandsch te kunnen koopen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een adres van het bestuur van het genootschap van leeraren aan Nederlandsehe gj'mnasien en het JioofdbesLuur van de ver- eeniging van leeraren bij het mididielbaar onderwijs, idie daarin den raad verzoeken, die tractementen van de directeuren en leer aren aan de gemeentelijke inrichting van middelbaar onderwijs zoo spoedig mogelijk te willen verhoogen, voor zoover, hierin met het oog op de omstandigheden nog piet is voorzien. De moeilijke tijden fhukken inhet 'bijzonder op de ambtenaren, die pen vast salaris genieten; de yerhoioging van alle he- Lastingen, de duurte van alles wat het leven eischt brengen in jnenig ambtenaarsgezin scliier onoverkomelijke hezwaren. Adressanten zijn van meening, diat een tijdelijke verhooging met 25 °/'o van idethans genoten tractementen een dee! van lie ie zware lasten vail de schouders der ambtena ren zou wegnemen. Zij vertrouwen, dat de raad zal willen jnedewerken, om, voor zoo- veire dit mogelijk js, eene billijke verdeeling der lasten te hewerkstelligen. Overeenkomstig het voorstel van den voor- zitler wordt beslolen dit adres te behandelen bij de begrooling voor 1918. d. Een adres van J. Th. van Aerde, J. van Strien, G. h.ckhaixl, P. W. Crince en P. Maat, alien bakkers^ yvonende te Ter Neuzen, die iclaarbi te kenuen geven, dat zij blijkens toepassing der disjribuliewet, negen dagen bunne zaak hebben jnoetea sluiten, in die mate, dat zij #elfs hub brood bij coilega's moesten koopen dat yolgens verkLaring van burgemeester en wethouders alle hakkers gestraft zouden worden, w(at nu blijkt geen waar te zijn; redenen 'waarom adressanleix perbiedig den raad verzoeken, .het daarheen te leiden, dat hun een scbadevergoeding wordt toegekend, naar mate" zij jn den hoofdelijiken omslag zijn aangeslagen, De voorzitter stelt voor, dit adres te ver- zenden naar burgemeester en wethouders om bericht en raad. De beer Waalkes yraagt, of dit adres wel bij den gemeenteraad thuis beboort. Kan de raad in deze op een of andere wijs in- grijpen? De voorzitter inerkt pp, dat het adres ge- richt is aan Ben raad en het daarom terken- nis van den raad moet worden gebracht. Die raad kan het adres echter ook veirzenden naar burgemeester en welhoudei's ter aMoe- ning. Afgezien daar van yerklaart sprekcr zich bereid, hetzij nu, of in een latere ver- gaaering, namens burgemeester pn wethou ders omtrent deze kwestie mededeelingen aan den raad *e verstrekken. De beer Waalkes inerkt nog op, dat, naar hij meent te hebben gehoord, de straffen in deze niet zijn opgelegd door bui-gemeester en wethouders, maar door den inspecteur van de levensmidpclenvoorziening. J-Iet ge- meentebestnur staat er dan geheel buiten. De voorzitter geeft toe, dat burgemeester en wethouders niet pp eigen gezag de straf fen hebben toegepast. Met algemeene stemmen wordt besloten, het adres ter afdoening te stellen inhanden van burgemeester en wethouders. e. Een adres van de weduwe F. Saelcns, die daarin verzoekt hare O'nbewoonbaar ver- ldaarde woning nog 6 maanden na den laatsten termijn te mogen bewonen. Overeenkomstig bet voorstel van den voor zitter wordt besloten dit adres te stellen in handen der Gezondheidscommissie, wicr zetel is gevestigd te Ter Neuzen, om advies. Na ontvangst van "dat advies komt bet ver zoek weer hi deze vergadering aan de oirde, om er eene beslissing op te nemen. De beer Van Hasselt komt ter vergadering. f. Een 'adres van Be afdeeling Ter Neuzen en omslreken van den Boind van Nederland sehe onderwijzers, die daarin te kennen geeft: dat in 1916 Be salarisverordening van het onderwijzend personeel in deze gemeente werd verbeterd; dat een vijftal onderwijskrachten h.i. niet datgene ontvangen, waarop ?ij billijkerwijze aanspraak mogen maken; waarom zij den pa ad beleefd verzoekt, als- nog te willen bevorderen, dat deze vijf leer- krachten in oude rechten wordein hersteld. Bij het adres js gevoegd een memorie van toielichting en afschriften va,n adviezen van bet rijksschooltoezicht. De bij dit adres overgelegde memorie van van toelichting luidt pis volgt: ,.Toen het vorige jaar de raad der gemeen te Ter Neuzen de salarisregeling van het onderwijzend personeel verbeterde, werd tevens bij meerderheid yan stemmen eene overgangsbepaling ingelascht, waarbij pude rechten kwamen te vervallen. Als gevolg van die oivergangsbepaling ver- viel voor den beer L. J. die Vries de vergoe- ding voor verplichte hoofdacte en acte Fransch, waardoor zijn salaris op 1200 gul den bleef staan, waar het billijkerwijze 1100 gulden had moeten .bedragen. Evenzoo bekwam het hoofd van school B in plaats van 1825 gulden slechts. 1675 gul den, mej. J. de Kraker in plaats van 1150 gulden 1200 gulden, Be heer A. die Kraker 1200 gulden in stede van 1300 gulden. Tocli waren al deze leerkracbten imdertijd benoemd op grond van hunue acten, waar- voor nu de eenmaal toegekemdie vergoeding ontnomen werd. Ook ae heer Bierle aan school A., wien indertijid 100 gulden werd toegekend voior het bezit der acte Fransch, zag die toe- lage te niet gedaan. De afdeeling adresseerde hij uw college tot opheffing van deze onbillijkheid. De raad meenidie pp dit adres niet te moe ten dngaan. Thans, nu de raad van state op ons adres afwijzend bescbikte door een niet-ontvanke- lijkverklaring, omdat hij de afdeeling niet als belanghebbende beschouwt, jnoenl de afdeeling zich opnieuw tot uw college te moeten wenden. Eerstens, omdat tie raad van state geene eigenlijke conclusie heeft genomen in deze zaak, maar alieen op f or m eele" gronden niet aan het yerzoek der afdeeling tegemoet komt. Vooral echter, omdat de hoop bij de af deeling levendig is, dat bij nadier inzien de raad de juisthieid van bet verzoek zal be- sefi'en en zicli ,zal beij,v.eren het billijk ver- langen der afdeeling te hevredigen. Die hoop is vooral gegrond op de onver- deeld gunstige adviezen yan bet Rijksschool- toezicht. De afdeeling neemt Be vrijlieid uw college afschriften dam-van te doen toekomen. Naar aanleiding. van Jiet overigens zoo sjmpathieke advies van den beer Erimga stelt de afdeeling er prijs op te verblaren, dat zij de opmerking, als zou „anlipathie tegen sommige leden van het personeel van school B" eenigen jnvloed geoefepd. hebben, niet voor hare pekenhig neemt. Aan bet liestuur der afidieeiing is door bet rijksr- scbooltoezicht trouwens niet pin nadere in lichtingen inzake h.aar voi-ug adres igevraagd/' Bij deze memorie worden voorts over- gelegd a. Ben afschrift van het advies van den arrondissiementBschoolopziener, den heer Gratama, die daarin, h.aar aanleiding van het bezwaarschrift der vereeniging tegen de vast- .gestelde jaarweidenregeling te kennen geeft, dat raadisbesluiten, die pen vernietiging van eenmaal verkregen rechten en opgewekte verwaclitingen veroorzaken, z.i. iiiet zijn in liet belang van het onderwijzend perso neel, dat bij zijn benoeming vertrouwt, bij behoorlijke vervulling van zijn ambt, op zijn rechten en verplichtingen in de verordening neergelegd, en slechts stiistand van zijn rechten kent voor het geval „van. op wachl- geld komen". Inwilliging van het ingediend verzoek leek hem dan ook billijk, met het oog op de positie van onder bijzondere voorwaarden aangesteld onder'wijzend .per soneel. b. Een afschrift van het advies van dan districtsschoolopziener, de heer lEringa. Deze geeft daarin te 'kennten, (over de kwes tie te hebben geeonfereerd met het dage- lijksch bestuur der gemeente Ter Neuzen, de Gommissie van toezicht op het lager onder wijs, terwijl ook de adressanten door hem zijn gehoord. Daarbij is hem gebleken, dat tijdens school B was jngericht als M. TJ. L. O. school, zoowel door het hoofd der school, als de daaraan verbonden leerkrachten me. De Kraker, en Be onderwijzers L. J. de Vries en A. de Kraker, belooningen gaiotenvoor het geven van onderwijs in [die vreemde lalen, wat ook het geval was met den onderwijzer J. Bierle voor het destijds geven van onder wijs in de Fransche taal aan school A. Die belooningen werden genoten overeenkomstig de toen bestaandie verordening. Toen in 1913 hij de stichting der IT B. S. school B weer yeranderdie in een lager© school en ook het onderwijs in de Fransche taal aan school A verviel, werden de jaar- wedden der hiervoren genoemde leerkrach ten bepaald op het bedirag dat ze destijds genoten, met de hedoeling dat die jaarwed- den niet voor verhooging in aanmerking zou den komen eii werden dus de door dat per soneel nog te genieten verhoogingen wegens dienstjaren te niet gedaan. Het personeel had het niet aldus begrepen, doch mej. De Kraker ondervond dit, toen zij in 1915 op eene verhooging aanspraak jnaakte. Deraad weigerde die en liaar protest baatte niet. Vervolgens wiordt besclireven B® tot stand komiiig der nieuwe verordeing in 1916, met eene overgangsbepaling, waarvan het gevolg was, dat het salaris der leerkrachten aan school B en yan den heer J. Bierle aan school A weer op het in 1913 aangenomen bedrag werd vastgesteld, en zij nu insialaris gelijk staan met onderwijzers in het bezit der lioofdakte. daar de jaarweddie van de onderwijzers zonder lioofdakte was ver- hoogd van 900 tot 1100. Die regeling komt den heer Eringa niet billijk voor. De hedoelde Icerkracliten zijn indertijd aangesteld op pen salaris, in over- ©ensteinming met hunne hekwaamheden en van het van hen geischte werk. Hun salaris was toen aanmerkelijk hooger dan dat van gewone onderwijzers. Bovendien jiadden zij irikomsten uit privaaflessien. Nu komt in .1913 de nieuwe M. U. L. O. school. Noch het hoofd, noch een der leer krachten van school j3 wordt aan .die school benoemd. Gehcel buiten hunne schuld ko men ze derhalve buiten het M. U. L. O. te staan, terwijl hun jeeftijd een bezwaar is, elders eene voor hen passende betrekking te verkrijgen. Daarbij komt eene helangrijke dating der extra-inkiomsten. Waren zij yroeger de bij- na de eenige hevoegden in Ter Neuzen voor het geven van Jes hi vneemde talen thans krijgen de leeraren der H. B. S. of het per soneel der M. U. L. O. school de goed be- taalde privaatlessen. Zooals bij het pnderhoud met het dage- lijkscli bestuur bleek, yond o.ok dit college wel iets onbillijks, in de nieuwe regeling en had dan ook pen voorstel in den raad gedaan om ten mlnste iets van bet onbillijfee weg te nemen. De j-aad had in zijn meerderheid hierop echter niet in een en te moeten imgaan. Het komt den heer Eringa voor, dat anti- pathie tegen sommige jeden van het perso neel van school B op dit besluit niet zon der invloed is geweest. Toeh blijkt uit een besluit belreffende den onderwijzer J. Bier le, dat de raad zelf van het billijke der be- paling niet overtuigd is. Deze onderwijzer was aangesteld aan school A met de ver- plichting onderwijs te geven in de Fransche taal, waarvoor zijn .salaris met 100 wea-d verhoogd. Toen dit pnderwijs verviel werd, daar zijn salai-is anders zou verminderd zijn, eene verhooging met 100 toegekend voor „het bezit der ;ikte Fransche taal." Waar om heeft de j-aad ook niet denzelfden weg gevolgd en dezelfde billijkheiid betracht ten opzichte van het personeel van school B, die in dezelfde omstandigheden verkeeren? Het kwam den dislrictssdioolopziener voor, dat, zoo er al geen wettelijke termen waren om hot raadsbesluit te vernieligen, er toch uit liet pogpunt van hillijkheid veel te zeggen is voor inwilliging van liet verzoek der adressanten. Hij gaf in overweging hi dien zin te adviseeren. c. Het advies van den inspecteur van het lager onderwijs,, den heer J. C. Fabius, die daarin1 te kennen geeft, dat het hem voor- komt, dat billijkheidsargumenten zijn aan te voieren tegen Jiet hestreden raadsbesluit der gemeenle Ter Neuzen van liet jaar 1916, tot regeling van de jaarwedden der onder wijzers, die werkzaam geweest zijn aan de vroegere school met uitgebreid leerplan. Al zou vernieliging van de beslissing op grond van strijd met Be wet bezwaarlijk zijn, zoo zou hij het bevorderen van eene voor de in liet verzoekschrift hedoelde personen voordeeliger regeling toch wel willen aanbe- velen. Overeenkomstig het voorstel van den voor zitter wordt met glgemeene stemmen beslo ten, dit adres te behandelen bij de vaststel iing der begrooting voor 1918. ig. Een adres van A. P. de Vos, J. iiuijs- sen, J. P. Trijsburg, H. Sonnevijlle, A. Koene, W. van Dijke, P. Klaassen, C. Meulbroek, J. Witte, M. A. Kwaak, W. van Doom, J. C. Sol, H. J. van Doeselaar, K. Westra, J. J. Dioorenbos, A. L. de Bruijne, G. Faas, E. J. Bakker, J. A. Adriaansen, R. Kurvink, C. J. Hangoor, C. Leunis, p. van den Hout en W. H. van Doeselaar, alien ambtenaren en be- dieniden, in dienst der gemeente Ter Neuzen, die daarin te kennen geven: dat de steeds stijgende prijzen cler eerste levensbehoeften hen»noodz,aken, zich tot den raad te wenden met het eerbiedig verzoek, lien over 1917 een duurte-toeslag toe te kennen; dat zij wel moeten er kennen, dat de her- ziening liunner jaarwedden yoor hen eenige verbetering van positie heeft geschapen, doch waar het rijk tot het toekennen van duurte- toeslagen aan alle ambtenaren met een loon van minder dan 1900 heeft besloten, en hierbij zelfs heeft opgenomen de onderwij zers der openhare gcholen, welke toch ook als gemeenleamblenaren zijn gan te merken en wier jaarwedden pveneens zijn herzien, meenen zij niet pnbescheiden te zijn, door zich met voormeld yerzoek tot den raad te wenden ook de provmcie heeft hij het toekennen van duurt-etoeslagen aan haar personeel den zelfden maatstaf gevolgd als het rijk (een desbetreffende tabel woi-dt hij het adres ingezonden). Vervolgens meenen adrcs-s.anten pnder de aandachl van den j-aad te mogen brengen, dat het onderwijzend personeel bij eene ge- lijke bezoldiging als het o-verige personeel der gemeente in pene voor hen veel gunsti- ger conditie verkeert, daar zij toch de vol- gende gunsten genieten: 1°. tegemoetkoming in de huisliuur; 2°. rijkskindertoeslag ingevolge de wet 1913. De voorzitter stelt voor, dit adres te be handelen bij de vaststeliing der begnoolihg. De heer Waalkes oppert liiertegen be zwaar; hij meent dat dit verzoek wel ter- stond in overweging k'an worden genomen. Het vorig jaar is pas door den raad eene nieuwe regeling gemaakt van de traktemen- ten der gemeenteambtenaren, die dit jaar in werkin'g trad en jiu vragen ze reeds weer voor dit jaar pen duurte-toeslag. Hij stelt voor, het adres voor kennisgeving aan te nemen. (Zie verder het Tweede Blad.) Zaaizaad. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gelet op art. 8, punt 3, van de Distri- butiewet 1916, oordeelende, dat het gewenscht is de landbouwers en handelaren in staat te stellen wintertarwe, zomertarwe, spelt, win- terrogge, zomerrogge, wintergerst, zomer- gerst, haver, evene, boekweit, kanariezaad, veldboonen (wier-, paarden-, duiven-, scha- pen- en Waalsche boonen), groene erwten (alle soorten), grauwe erwten (alle soorten, ook gele) en boonen (bruine; gele, witte), voor den zaai geschikt, te koopen of te ver- koopen, heeft het volgende bepaald: lo. het graan en de peulvruchten, voor den zaai geschikt, zullen niet worden gevorderd: a. voor zooveel betreft de herfstzaaizaden, voor 1 Januari 1918; b. voor zooveel betreft de voorjaarszaai- zaden, voor 1 Juni 1918. Na de bovengenoemde data moeten de nog aanwezige hoeveelheden zaaizaad onmiddel- lijk worden ingeleverd bij den betrokken Re- geerings-Commissaris. 2or onder „voor den zaai geschikt" wordt verstaan: a. zaad van gewassen, die te velde zijn goedgekeurd en daarna zooveel mogelijk bij het oogsten, dorschen en afleveren zijn gecon- troleerd, ingevolge een door eene landbouw- organisatie onder goedkeuring van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 'vastgestelde regeling; b. zaad van uitnemende qualiteit, dat bij partij is gekeurd vanwege de Iandbouwmaat- schappij, belast met de distribute van zaai zaad in de provincie, waar het gewas is ge- teeld, en daarna onder voortdurende controle dier maatschappij is gesteld; 3o. de handel in zaaizaad en peulvruchten is slechts toegestaan aan erkende landbouwers- telers, voor zoover de door hen zelf geteelde producten' aangaat, en aan erkende hande laren en landbouwvereenigingen. Deze erkenning geschiedt door den betrok ken Regeerings-Commissaris in overleg met de met de distributie belaste provinciate land- bouwmaatschappij. Ten einde deze erkenning te verkrijgen, moet een handelaar o.m. kunnen bewijzen in vorjge jaren geregeld zijn bedrijf te hebben gemaakt van den handel in zaaizaad en pootgoed, en het verzoek om erkenning bij den Regeerings- Coinrnissaris der provincie, waarin hij woont, schriftelijk indienen: a. voor zooveel betreft den handel in herfstzaaizaden voor 15 September 1917; b. voor zooveel betreft den handel in voor- jaarszaaizadem voor 1 Januari 1918; 4o. geen handelaar of landbouwvereeniging zal worden erkend en aan niemand zal de be- voegdheid tot aflevering van reeds gekochte zaaigranen of peulvruchten worden gegeven, voordat een op zegel gestelde onderteekende verkiaring betreffende de richtige nakoming van de hun opgelegde verplichtingen aan den betrokken regeeringscommissaris is overhan- 5o. landbouwers, die het door hen geteelde en handelaren en landbouwvereenigingen, die het in hun bezit zijnde goedgekeurde zaad als zaaizaad wenschen te verkoopen, moeten op gaaf doen van de soorten en hoeveelheden, die zij daarvoor beschikbaar hebben, aan den Secretaris der Landbouwmaatschappij hunner provincie, aan wie de distributie is opge- dragen; 6o. landbouwers, handelaren en landbouw vereenigingen, die zaaizaad wenschen te koo pen, moeten aan den burgemeester hunner woonplaats schriftelijk opgaaf doen van soort en hoeveelheid en van den naam van den te- ler, den handelaar of de landbouwvereeniging, die met de levering is belast; 7o. zaaizaad mag slechts worden afgele- verd tegen afgifte door den kooper van een behoorlijk geteekenden en ingevulde zaai- zaadbon, te verkrijgen bij den burgemeester der gemeente, waar het zaad zal worden ge- zaaid of opgeslagen; 8o. het vervoer van zaaizaad mag slechts geschieden, indien dit is gedekt door een be hoorlijk g^teekend, volledig ingevuld vervoer- bewijs, gestempeld door of vanwege den bur gemeester der gemeente, waarin de verkooper woont; 9o. de landbouwmaatschappijen, welke be last worden met de distributie van zaaizaden zijn: voor de provincie Zeeland: de Maatschap pij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland; lOo. voor den verkoop van graan en peul vruchten, in deze beschikking bedoeld, gelden ten aanzien van het zaaizaad de volgende maximum-prijzen voor hen, die het zaad koo pen, om het zelf voor den zaai te gebruiken, berekend per 100 KG inclusief zak, op voer- tuig of in vaartuig ter plaatse van aflevering: a. voor het zaad, genoemd in punt 2, let ter a: tarwe (zomer- en winter f 27.50 spelt 25.25 rogge (zomer- en winter-) 27.50 wintergerst en vierrijige zomergerst. ,,25.25 tweerijige zomergerst (chevalier) 26.75 FPHHHMHraBBnBBBBRB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1