ALSEiEEn NIEUWS- EN ADVERTENTIE6LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Mo. 8556. Zaterdag 14 Juli 1917. 57e Jaargang. Vordering van Wol De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENT SEN Telefoon 25. Sit Blad versoliijiit laaMag^, Wseasdag- en YrpagavoM, uitgezonderi! ep Fecstdagen, &0 de Firma P. J. YAH DE SANDE te Ter Nenzen. 3LA3D. ten behoeve van het leger. BINNENLAND ■■■—■in i im—maiijiiiMiii'.: nm !Per 3 maanden binnen de stad Franco per post voor Nederland 1.10. ®i| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65 overtg Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buifen Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.1 Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! de prijs siechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van adverteutien voor 1 nail* op den dag der uitgave. £)e Burgemeester ran TER NEUZEN maakt bekend dat ie uitreiking der nieuwe broodbaarten der 21e/24e week zal plaats hebben in het lokaal „Bethel2de Verbindingsstraat, en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters Ifc— 18 Maandag 16 Juli van 912 v.rn. E—IS v 1 5 n.m. I—L Dinsdag 17 9—12/V.m. US Q h n 15 n.m. R—T Woensdag 18 n 9—12 v m. UZ u u h h 15 n.m. De inge^etenen worden er op attent ge- maakt, dat zij bij het in ontvangst nemen der broodkaarten zich moeten overtuigen, dat het juiste aantal kaarten in het pakje zit, daar na het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aan- genomen. Voor de bewoners van wijk 0 nummers 1186 en 202224 zpn de broodkaarten yerkrijgbaar bij den beer J. C. Jansen, Hootd der school te Driewegan en voor die van Sluiskii bij den heer C. Meulbkoek, aldaar. De prijs per pakje bedraagt,2 cent, Ter Neuzen, 13 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. BUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van de bouders van inlandsche wol van de scheer van dit jaar, dat de aflevering van deze wol moet plaats hebben op ESinstiag 37 JaiSi 1917, voormiddags tusschen 6 en 12 titir, te Ter Neuzen. Tevens wordt hierbij herinnerd aan de reeds vroeger bekend gemaakte straf- en andere bepalingen ter zake van de vol- doening aan de gedane vordering. Ter Neuzen, 13 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Onze scheepvaart. Het Haagsche Correspondentiebureau ver- neemt nit scheepvaartkringen, dat verte- genwoordigers van de Stoomvaartmaat- schappij //Nederland" en van den Rotier- damschen Lloyd benevens vertegen woordigers van de Earners van Koophandelte Amsterdam en te Rotterdam heden met den tijdeljjken voorzitter van den ministerraad, Minister Cort van der 'Linden, een conferentie zullen hebben in bet departement van binnen- landsche zaken naar aanleiding van de be- lemmeringen welke de vaart naar Ned.-Jndie ondervindt. De gesloten zee. Reuter seint uit Londen Wij vernemen met betrekking tot de gedachtenwisseling, die op het oogenblik tusschen de Britsche en Nederiandsche re- geering plaats heeft over het leggen van een nieuw mijnenveld in de Noordzee, dat de Nederiandsche regeering reeds volledig is ingelicht, dat de actie van de Britsche regeering uitsluitend voortvloeit uit militaire overwegingen en in geenerlei opzicht ge- richt is tegen de economische belartgen van Nederland. Tevens wordt het Nederiandsche volk er hiogmaals op gewezen, dat er geenerlei over- eenkomst bestaat tusschen de maatregelen, door Groot-Brittannie genomen en die, welke toegepast .worden door Duitschland, dat het bevaren van de zeeen aan de geheele neu- trale scheepvaart ontzdgt. Het verschil tusschen beider wijze van doen springt in het oog. Duitschland verbracht alle wetten door zonder onderscheid schepen te ver- nietigen op een groot deel van den Oceaan. Groot-Brittannie daarentegen geeft behoor- lijk kennis, dat zekere terreinen mogelijk gevaariijk zijn. Men is van meening, dat het veel gepaster zou zijn, dat Nederland bij Duitschland protesteerde tegen het met de wetten strijdige optreden van dit Rijk, dan dat het vertoogen richt tot het Britsche mini3terie van Buitenlandsche Zaken. De druk van Amerika op de onzijdigen. In de proclamatie van president Wilson, waarin de uitvoer van voedingswaren, graan, vleesch, vet, steenkool, cokes, olieen, mest- stoffen, wapenen, munitie, ijzer en staal, zonder verlof van de' regeering verboden wordt, zegt de president o. a. //Met het vasthouden van voedselproduk- ten meent de regeering alleen haaronmis- kenbaren plicht te doen, teneinde te ver- zekeren, dat de neutralen zuinig omgaan met hun eigen voorraden en onze produkten direct noch indirect, den vjjand ten goede komen." Dit is, zoo meldt de //Times" uit New- Vork, het voornaamste doel van den maat- regel, en de regeering is voornemens, haar standpunt ten opziehte van de neutralen zoo krachtig mogelijk door te zelten. De president heeft zich hierbij laten voorlichten door Mr. Hoover (Araerikaansche voedsel-dictator) in wien hp teel vertrouwen stelt. Mr. Hoover is van alle Amerikanen het best op de hoogte van den omzet van de neutrale havens op Duitschland. Men schrjjft hem de meening toe, dat met den ellendigen toestand in Nederland en Skandinavie geeo rekening kan worden ge- houden voor zoover de belangen van Ame rika in den oorlog er door worden geschaad. Hij is van meening, dat, zoo noodig, alle toevoer tot deze landen moet worden af- gesneden, om te voorkomeu, dat ook maar een onzer levensmiddelen Duitschland zal bereiken, zelfs al zou deze politiek de aan Duitschland grbnzende landen voor de keuze stellen te verhongeren of met de geallieer- den aan den oorlog deel te nemen tot redding der demokratie. De aandacbt van Amerika is nu geves- tigd op de Zweedsche handelsbetrekkingen met Duitschland. De Amerikaansche bladen keuren Wil son's maatregelen goed. De interneering der Duitsche duikbooten. De Parijsche /Temps" schrijft over het instellen der internationale commissie Aanvankelijlr scheen het dat het besluit van de Nederiandsche Regeering .(de schepen te interneeren) tot geenerlei protest van Duitsche zijde aanleiding zou geven. Maar zonder twijfel is Duitschland van houding veranderd na het besluit van Spanje, de onderzeeers, die met averij de Spaansche wateren binnen zijn geloopen, vrij te laten. Het moet niemand verwonderen als Duitsch land dit geval tot een precedent wil maken, Evenmin is het twijfelachtig, dat in beide gevallen daadwerkelpke hulp zal zpn ver- leend aan de onderzeeers. Wanneer men hen teruggaf aan een der oorlogvoerende mogendbeden, die ze weer zal kunnen gebruiken in den huidigen oorlog, zou men neutraliteitsschennis plegen. De internationale commissie moge geschil- len beslecbten tusschen Duitschland en Nederland, het zal het vraagstub, voor zoover het de onzijdigheid raakt, niet tot oplossing kunnen brengen. Burgemeesters op de zwarte lijst We lezen in de .Haagsche Post": Van befcrouwbare zijde werd ons dezer dagen meegedeeld, dat een groot aantal burgemeesters in den lande het eenvoudig vertikken hun plicht te doen inzake de distribute van levensmiddelen het feit was ons trouwens bekend. De een doet zjjn plicht niet, orndat hij te lui is, de ander doet zijn plicht niet omdat hij zijn burge- meesterschap eenvoudig opvat als een middel om zijn eigen zak te spekken. Als hij bij v. eigen varbens heeft, dan duldi hij geen regeericgsvarkens in zijn gemeente, voor hp de zijne tegen hooger prijs verkocht heeft enz. enz. Ook dit was ons bekend. Maar niet bekend was ons het volgende. Van deze plichtvergeten burgemeesters is een lijst aangelegd, een z.g. //zwarte lijst". //Wat doet de regeering nu met die zwarte lijst vroegen we. //Voorloopig niets", luidde het antwoord, ,/Watblief vroegen we verder, worden die lui dan niet ont- slagen //V.olstrekt niet", kregen we tot bescheid, //ze zullen alleen als hun ambts- tijd om is niet herbenoemd worden". //Maar waarom worden die menschen dan niet ont- slagen vroegen we weer. //Dat weet ik niet" vertelde onze zegsman. //Vermoede- lijk durft de regeering niet, omdat een znassa van die piichtv geten burgemeesters heel goede en ;nvloedrjjke connecties en kruiwagens hier in Den Haag hebben, maar zeker weet ik het niet. In elk geval is, voor zoover ik weet, tot heden niet een om die reden ontslagen." Nederland en Amerika. De //Times" verneemt, blijkens een be- richt aan de //Tel.", uit Washington, dat de Nederiandsche gezant aldaar aan de Amerikaansche pers opgaven verslrekt heeft van hetgeen Nederland hoodig heeft aan Amerikaanach graan. De gezant merkte daarbp op, dat Nedeiland thans in hoofd- zaak melkproducten ui voert, waarvan het overvloed heeft. Eognand krijgt daarvan het .meest, Duitschla: het minst, zei de gezant. DE ALGEMEENE TOESTAND. Wat wil Erzberger vraagt het Hbl. De //Germania", het Duitsch6 centrum- orgaan, poogt het duidelpk te maken. Hp heeft, zegt het blad, een actie ondernomen, om den Rijksdag te bewegen een verklaring af te leggen over de ooriogsbedoelingen. Hij wil, dat de Rpkskauselier openhijk zal verklaren, voor het volk en de wereld, dat Duitschland nog staat op het standpunt der verklaring van 4 Augustus 1914, dat het alieen om zich ep zijn toekomst te verdedigen den oorlog begun, niet gedreven door een imperiafistiscb zucht om verove- ringen te maken. Bovendien wil bij doen verklaren, dat het Duitsche volk steeds be- reid is, vrede te sluiten op grond van be- sprekingen, door overeenstemming, dus zonder dat een der partijen de andere door vernietiging tot onderwerping gedwongen heeft Bp deze actie weet Erzberger, dat hp k^n rekenen op den steun van de sociaal- democraten, de vrijzinnigen en de centrum- partij, dus vaa de meerderheid in den Rpksdag. Hp heeft zijn parlementaire vnenden en bet partijbestuur van bet cen trum ingelicht omtrent zijn plannen en bedoelingen en daarop de goedkeuring van bet bestuur verkregen. Maar daarmede is de quaestie nog niet duidelijk gemaakt, naar buiten. Het Duitsche volk mGet, naar Erzberger meent, door middel van den Rijksdag, ge- kozen volgens het algemeene, vrpe, demo- cratische kiesreeht, aan de wereld Juidelijk deen blpken, wat de oorlogspolitiek van het Duitsche volk is. De wereld moetin- zieD, dat Duitschland een verdedigingsoorlog voert, tegen alle vernietigingsplannen. De Entente moet begrijpen, dat zij niet alleen met den Duitscken Keizer, met de Pruisische jonkers, met de militaire kaste oorlog voert, maar met bet Duitsche volk, en dat het vastbesloten is voor zijn vrijheid en zelf- standigheid alles op te offeren. De Rpk'skanselier heeit zich in de een- trale commissie van den Rpksdag in hqt algemeen met dit denkbeeld vereenigd. Maar dit is niet genoeg. Het Duitscbe volk moet ook toonen, dat het vrij is, en dat het zich zelf niet alleen kan besturen, maar ook bestnurt. Het kan dit siechts door de instelling van een parlementaire regeering; waardoor de regeering verantwoordelijk is aan het volk. Dat wil zeggen, de belofte in de Paasch- - boodschap van den Keizer moet worden vervuld. Niet alleen voor Pruisen, maar voor het Rijk. In Pruisen moet thans reeds worden be- gonnen met de binncnlandsche politieke hervorming, door invoering van het gelijke gehefme en directe kiesrecht. In het Rijk moet de quasi-absolute regeeringsvorm worden vervangen door een parlementairen regeeringsvorm, zoodat de Ministers niet siechts afhankelijk zijn van de genade des keizers, maar van het ver trouwen van den Rpksdag. Deze maatregelen zullen nu in Engeland wellicht worden opgevat als een bewijs van zwakte, zegt de //Germania", maar dat moeten en kunnen wij verdragen. De ondubbelzinnige uitspraak van het Duitsche volk voor een vrede door onderhandeling en overeenstemming zal maken, dat Duitsch land buitengewoon sterk komt te staan. De eensgezindheid en vastberadenheid van het Duitsche volk en de wil om, als het daartoe wordt fgenoodzaakt, vol te houden kunnen hierdoor siechts worden versterkt. Het is nu siechts de vraag, of de Kaa- selier, de verantwoordelpke leider der Duit sche politiek en de minister-president van Pruisen, het hiermede eens is.J Hierover zijn de meeningen verdeeld, Uit de //Germania" zou zpn op te maken, dat de kanselier in hoofdzaak met de mee ningen, van Erzberger medegaat. En onze Berlijnsche berichtgever zette uiteen, dat de verhouding tusschen Yon Bethmaun Hollweg en Erzberger steeds zeer goed was, en dat dus de kanselier zeker uiet onkundig is geweest van de plannen van den Centrum- afgevaardigde, deze wellicht heeft goedge- keurd, Dan zou Von Bethmann Hollweg beslo- ten zpn, te breken met de conservatieven, overtuigd voor eon vrijzinnige staatkunde een meerderheid te vinden in d^n Rijksdag. Een deel der nationaal-liberale fractie sluit zich zeker bij de linkerzpde aan en siechts de rechtervleugel, de groep der groot-industrieelen en hun aanhang, zou- den de conservatievea steunen. Of echter de Keizer te vinden is voor een regeering tegen de geheele rechterzijde, de gevaarlijke groep der jonkers, die nog steeds de baas is in Duitschland en het absolute Keizerschap siechts steunen wil, wanneer bet den wil der heeren uit Oost-Elbie doet De resultaten van den kroonraad, waarin dit besproken werd, zpn nog niet bekend. Een poging, om den kanselier een ver klaring te ontlokken, mislukte. Daarop volgde een motie van de sociaal-democraten, om de besprekingen in de Oentrale commissie te schorsen, daar zij na de verklaring van den kanselier geen zin meer hadden in de besprekingen. Dit voorstel werd aangenomen. Ondet groote opwinding werd de zitting der centrale commissie verdaagd. Wanneer de volgende bpeenkomst zal plaats hebben, is niet bekend. Doch er moet licht komen in den toestand Voorloopig is echter afwachten de boodschap DE POLITIEKE CRISIS IN DUITSCHLAND. Gelijk kiesrecht voor Pruisen. Uit Berlijn wordt officieel gemeld: De Xoning heeft aan den president van het Staatsministerie de volgende beschikking gericht: Naar aanleiding van het op inijn beschik king van 7 April van dit jaar uitge'brachte rapport van mijn Staatsministerie bepaal ik hierdoor, in aanvulling daarvan, dat het aan den Landdhg der monarchie voor te leggen wetsdntwerp tot wijziging van het kiesrecht voor het Huis van afgevaardigden op den grondslag van het gelijke kiesrecht moet worden opgesteld. Het ontwerp moet in elk geval zoo tijdig worden ingediend, dat de eerstvolgende verkiezingen volgens het nieuwe kiesrecht kunnen worden gehouden. Ik draag u op de hiervoor noodige maat regelen te nemen. Groot hoofdkwartier, 11 Juli 1917. (Get.) Wilhelm R. GEMEENTERAAD van TER NEUZEN. Vergadetring van Maandag 9 Juli 1917, des namiddags 5' uur. Voorzitter d.e heer J. Huizinga, burge meester. Tegen woo rdig de ieden: A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, R. Scheele, E. H. T. van Borssum Waalkes, D. Scheele, R. G. E. Nolson, L. T. van Hasselt, L. J. Geellioedt, G. de Ridder en J. de Feijter. Afwezig de heeren J. de Bruijne en M. Eijke. (Vervolg). 5. Reliandeling van ©en schrijven van Zijne Excellent!© den Minister vanBin- metnlandsche zaken omtienl de over na me door het rijk van de Iioogere bur- gerschool. De voorzitter wenscht thans,ralvorens over te gaan tot de openbare behandeling van een schrijven van den Minister van Binnenland- sche zaken, betreffende overname door liet rijk van de gemeente lioogere burgerscliool aihier, over te gaail tot het houden van een com i te-gert era al De lieer Nolson vraagt, of dit noQdzake- lijk is.. De voorzitter antwoordt, dat er enkele punlen zijn, die burgemeester en wethouders liever in besloten vergadering aan de Ieden wenschen pnder liet oog te brengen. Zij achten het in liet belang der zaak, dit niet terstond in openbare vergadering te doen. De beer "Nolson wil zich niet bepaald tegen bet houden eener besloten vergadering verzetten, al vindt hij het jammer dat die gehouden wordt. Het is eene zaak die. de geheele burgerij aangaat en hij meent, dat de burgers ook gerechtigd te zijn van deze zaak ten voile op de hoogte te worden gestald. Er is met betrekking tot de lioogere burger- school al veel te veel iti gelheime vergadering beliandeld. Voorzoover hij van het schrijven, van den minister kennis nam, heeft hij ex- niets jn aangetroffen, dat geheime behande ling poodig maakt. De heer Dees sluit zich aan bij den voor zitter en bevestigt, dat er een paar punten zijn, die burgemeester en weLliouders gaarne den raad orader de oogen hracliten; het be- treft het noemen van enkele cijfers, die het college liever niet aanstonds naar buiten zag dringen. Overigens bestaat er ook bij hem geen liezwaar tegen openbare behan deling en kan hij zich met het beloog van den necr Nolson wel vereenigen. De beer D. Scheele wijst op de moeilijk- lueid, die voor de leden ontstaat, als in het geheim een paar punten worden besproken; dan moet men zich bij de openbare behan deling voorzichtig onthouden die aan te roe- ren, of zich hcrhaaldelijk inbinden. De voorzitter ontkenl, dat daarvoor thans ge\raar zou hestaan. Na de besloten vergade ring zullen de leden nog hun voile vrijheid, behouden out de zaak in zijn vollen omvang te bespreken. De heer Nolson gelooft, dat hij wel weet, met welke bedoeling besloten vergadering wordt voorgesteld, nl. de kwes'tie betreffende den bouwgrond, die aan Elfrink is verkocht en wellce de gemeente niet meer zou kunnen verkoopen. Hij acht dat geen reden om be sloten vergadering te houden. Hij valt in herhaling, maar wil nog eens verklaren, dat naar zijne meening de zaak nu gelieel in het openbaar nioet worden beliandeld. De bur gers! hebben het recht, op de hoogte dezer zaak te zijn. Er is over de hoogere hui'ger- •school en school voor nicer uitgjebreid londcr- wijs veel te dilcwijls in besloten vergaderirtg gespraken en dat geeft ten slotle maar a:\tf- leidiiig tot misyerstand. We behooren, te.- zorgen, dat er geen misverstand meer heer- schen kan. De voorzittei' merkt op, dat de heer Nolson,. voor wat het door hem aangeroerde punt betreft, abuis heeft. Hij schorst de open- bare vergadering, die overgaat in eene zit ting met gesloten deuren. Na de lieropening der vergadering deelt de voorzitter rnede, dat is ingekomen een schrijven van den minister van binnenland- sche zaken, waarin desze, naar aanleiding van eene door leden van het gemeentebe- stuur met zijrie ambteuaren Op het departe ment van bintienlandsChe zaken gehouden conferentie mededeeling doet van de voor- waarden, waaronder liij de overname van de .gemeente' hoogere burger school door het rijk wil bevorderen. Dit schrijven luidt als volgt: „Ik heb de .eer Uw College te beriehte4»„ ■dat ik aanvankelijk bereid hen te hevoixle- ren, dat de H. B. in Uwe gemeente met fngang van 1 September 1918 door het Rijk, worde overgenomen en uitgebreid tot eene achool met volledigen vijfjarigen cui-sus, mils de gemeente zich verbinde: to. tot hetaliUg van 4 percents rente jaar- lijks van de kosten van de noodig geachte aanschaffing en verhetering van meubilair, terrehiafscheiding, den houw van een Con- cierge-woning, verfwerken enz. in totaal ge- raamd op 39.000; 20'. tot betaling jaarlijks van 5000— als hijdrage In de kosten van instanrihoudingder school; een en ander ingaande 1 September 1918; 3o. tot afstand van voldoende terrein voor eventueele uithreiding van de school en voor den houw van een concierge-wOming. over- eenkomstig dezerzijds te stellen eisclien. Het terrein op bijgaande teekening in geel aangegeven, zal deswege moeten dienen. Ver- mits, blijkens .bericht van den Rijkshouwdxun- dige voor de gehouwen van ondei-vvijs enz. hedoeld terrein reeds verkocht is terwijl de overdracht van den gronid nog niet heeft plaats gehiad, zal deze koop alsnog ongepiaan moeten worden gemaakt en aan den kooper zoude in ruil daarvoor kunnen worden afge- staan bet terrein op de teekening in rood aangeduid. Op deze wijze zal tusschen het gymnastieklokaal en het aangrenzend terrein den henoodigden afstand van 25 M. worded verkregen, en 4o. tot bescliikbaarstelling van een terrein groot ongeveer 110 maal 110 M. voor open- luchtspel, voldoende. ,aan dezerzijds te stel len eischen. Met bet oog op de samenstelling der ont- werp-begrooting; voor het dienstjaar 1918 zal ik gaarne ten spoiedigste met de beslissing van den raad ten dezen wmrden in kennis 1 gesteld." Door burgemeester en wethouders zijn bij dit schrijven overgelegd de volgende bijlagen lo. Raining van de ontvangslen en uit- gaven van de school voor middelhaar on- derwijs voor 1917. Ontvangsten Sclxoolgelden /1800,—subsidie van het rijk f 12000,— totaal 13800,— Uitgaven: Jaarwedden der onderwijzers pensioenbij- dragen 16200,— jaarwedden van den ama nuensis-concierge 033,331/2onderhoud ge- bouwen >18,verlichting, verwarmingen schoonhouden 850,— Leermiddelen en J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1