ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Dinsdag 26 Juni 1917. 57e Jaargang, De Qorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN: Telefoon 25. Bit Bfafl Yerschijnt Maandag-, Woensdag- en Vrpagavsnd, oltgezenderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAH DE 8ANDE te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER MEU2EN maakt bekend: B1NNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65 overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij dire^te opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt do prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnernent tegen verminderd tarief. Inzending van adverteutien voor 1 UUP op den dag der uitgave. 1°. vast te stellen de te weten, voor Azgn van tenminste 4 °/0 tot en met 6 °/0 watervrij azijnzuur (z.g. wijnaxijn). volgende maximum prijzen voor azijn, al dan niet gepasteuriseerd, Groot- en tusschenhandelprijs I a. bij afname.per 1/1 anker van 40 L. of minder 18 cts. per L. bij afname per 1/1 H.L.-fust 121/2 cts. per L. by afname per lf1 oxhoofd- fust van minstens 220 L. 12 cts per L. bij afname per 1/1 anker van 40 L. of minder 10 cts. per L. c. a. Kleinhandeiprijs 16 cts. per fleseh eener inhoudsmaat van minstens 7.5 d.L. Azgn van tenminste 6 watervrij azijn- zuur(z.g. bieraxyn). 2o, 12 cts per flesch eener inhoudsmaat van minstens 7.5 d.L. 2 cts. per d.L. bij verkoop bij mindere hoeveelheid dan per flesch van minstens 7.5 d.L. b. bij afname per j/i H.L.-fust 91/, cts. per L. c. bg afname per 1/1 oxhoofd- fust van minstens 220 L. 9 cts per L. Te bepalen a. dat de sub 1°. vermelde maximumprijzen zullen gelden exclusief fust, Qf flesch, of verpakking, doch zonder dat eenige kosten mogen worden in rekening gebracht. b. dat de sub 1°. genoemde maximumprijzen ook zullen gelden voor azijn van hooger gehalte, onverscbillig onder welken naam die azgn wordt in den handel gebracht, doch alleen gedurende den termijn, dat door den Minister van Land- bouw, Nijverheid en Handel in de Nederlandsche Staatscourant zal zijn bekend gemaakt, dat bier- en wijnazijn niet in voldoende hoeveelheid ter beschikking van bet binnenlandsch verbruik staat c. dat de groot- en tusschenhandelprgzen zijn te verstaan franco station van bestemming, spoor, boot of laatste veer. Ter Neuzen, 25 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ons nieuwe brood. Minister Posthuma heeft bepaald dat met ingang van 25 dezer onder Regeeringsbloem zal worden verstaan een mengsel van 56 pCt. inlandsche tarwebloem, 24 pCt. ma'is- bloem, bg 20 pCt. Amerikaansche bloem, en dat onder Regeeringsmeel zal worden verstaan een mengsel van 70 pCt. ongebuild tarwemeel en 80 pCt. ongebuild ma'ismeel. Het nieuwe brood zal wat geler van tint dan het tegenwoordige zijn. Hoogoven voor staal- en walswerk. Zijn wij wel ingelicht, dan moet voor de eventueeie oprichtiug hier te lande van een hoogoven voor staal- en walswerk, waarover Woensdag belangrijke besprekiugen hebben plaats gehad tusschen de Regeering en vertegenwoordigers van nijverheid en bank- wezen, een kapitaal van 25 a 30 millioen gulden benoodigd zijn. Weer duurdere sigaren. Naar de //Tel." verneemt, zal binnen zeer korten tijd, een nieuwe aanzienlijke prgs- verhooging der sigaren in werking treden. Sigaren van 3 cent zullen gebracht wor den op 31/* cent, die van Sl/2 op 4 cent, van 4 op 5 cent, van 5 op 6 cent, en eventueel de duurdere ook alle 1 cent hooger in prijs. Uitvoerverbod van azijn en azijnzuur. Bg Kon. Besl. van 21 Juni (St.bl. 471) is, ing. 22 Juni, de uitvoer van azgn en azijnzuur verboden. De Kroon behoudt zich voor dit verbod tgdelgk op te hefien of in bijzondere ge- vallen daarvan onthefiing te doen ver- leenen. (St.-Ct.) De mijnwerkersstaking. Uit Heerlen werd Vrgdagnamiddag gem eld Van de middagploegen op de verscbil- lende mijnen is de opkomst gering ge- weest. De stakingsbeweging blgft toe- nemen. Te Kerkrade heeft het kringbe- stuur van den Christelijken Mgnwerkers- bond zijn leden gezegd, niet te gaan werken. Het wil den Nederl. Mgnwerkersbond in de gelegenheid stellen zgn eischen door te voeren, maar zoo wordt in een manifest gezegd wijst elke verantwoording van zich af, daar de staking niet door den Christelijken bond werd geproclameerd. Het hoofdbestuur van den Christelijken bond weigert dit besluit van het plaatselijk kring- bestuur te erbennen. Kolonel Van de Pol, commandant in Limburg, vertoefde heden in de mijnstreek. Het bestuur van den Algemeenen Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland, Vrgdagavond in voitallige vergadering bij- een, heeft in een oproep aan de mijnwer kers nog eens herinnerd aan de conclusies, genomen op de districtsvergadering van 3 Juni, waarin werd besloten om deze actie niet met den Nederl. Mgnwerkersbond te voeren. Het wijst verder op de houding van den Nederl. Mgnwerkersbond, waaraoor een samenspreking tusschen de twee be- sturen cnmog°lgk ward gemaakt. Het bestuur van den Christelgken Bond houdt aan de op 3 Juni genomen besluiten vast en verzoekt alle Christelijke mijnwer kers niet met de staking mee te gaan. Bet keurt daarom ten sterkste de circulaire af, door verschillende arbeiders te Kerkrade verspreid, welke circulaire ten onrechte onderteekend was door het Kringbestuur, aangezien de vertrouwensman van den kring Kerkrade zelfs niet in het houden van de vergadering, waarin bedoelde circulaire werd vastgesteld, is gekend. Uit eenige plaatselijke afdeelingen ontving het bondsbestuur bericht, dat de leden van daar den arbeid zouden hervatten. Van Zaterdag meldt men aan de N. R. Crt. dat de staking over het hoogste punt been is en begint af te nemen. De bescherming van werkwilligen door gendarmen en wiei- rijders wordt uitgebreid, niet-stakers gaan groepsgewijze naar de mijnen. De arbeids- treinen zijn beter bezetin de laatste twee sehichten zgn aanzienlgk meer werklieden afgedaald. De staatsmijnen werken voor- loopig zonder middagploeg. Onze nieuwe Zegelwet, waarin geen mensch den weg weet! Een mooi staaltje daarvan bevat de Avndp. waar een lezer zijn nood klaagt. #Hg ontving van iemand een schrijven, waarin deze zich bereid verklaarde een perceel te verkoopen voor een bepaalde som het tijdstip van overdracht mocht de kooper bepalen binnen een aangegeven termijn. Dit schrijven was gezegeld en de afzen- der werd uitgenoodigd het antwoord ook op zegel te schrijven. Die raad werd gegeven op advies van een ontvanger der registratie. De geadresseerde kon zich met die op- vatting niet vereenigen en vroeg advies aan een anderen ontvanger der registratie. Deze was van oordeel, dat de voorloopige onder- handeling over den verkoop niet gezegeld behoefde te zgn. Doch bij durfde desge- vraagd de verantwoording voor mogelijke gevolgen niet op zich nemen //Maar schrijft u aan den Minister Onze lezer had juist zijn brief aan Excel lence Treub ter verzending gereed, toen hij de ofEcieele publicatie las, waarin de Minister bekend maakte, dat particuliere vragen omtrent toepassing der nieuwe Zegel wet door zgn departement niet zouden be- antwoord worden en dat zij zich kunnen wenden tot inspecteuren of ontvangers der registratie, in wier kring zij gevestigd zijn. Daar zat hij nu Hij vraagt: kan ik steunen op de opinie van bedoelden ambtenaar in mijn kring, ook al is diens college in een anderen kring van precies tegenovergestelde meo- ning Wanneer krggen we eens wetten, die voor ieder duidelijk zijn, zoodat ieder, met normaal begrip en kennis, terecht kan //ge- aeht worden de wet kennen" of althans te kunDen kennen." 't Is toch waarlijk wel in eenvoudig Hol- landseb te zeggen, wanneer eeDig geschrift gezegeld moet zijn DE VREDESSTEMMiNG IN RUSLAND. Volgens de Corriere della Sera neemt de vredespropaganda in St. Petersburg groo- ten omvang aan. Uit be gevangenkampen ontvluchte Duitsche en Oostenrijksche krijgsgevangenen trachkn stemming te ma- ken voor de verbroedering en een afzon- derlijken vrede,. bij welke pogingen zij on- dersteund worden boo." de uiterste par- tijen. De hoop met de huidige regeering in Rus- land een afzonderlijken vrede te sluiten, moeten we maar opgeven, zegt echter de Lokal Anzeiger naar aanleiding van het ge- val HoffmannGrimm en de houding van den Raad van Arbeiders en Soldaten daarin. DE TOESTAND IN RUSLAND. Het ziet er, volgens de „Times" in Zuid- Rusland nog niet roos: eurig uit, daar op- nieuw uit vele plaatsen anarchie wordt ge- meld. Hoewel de republiekjes te Zazinyn en Cherson een vroegtijdigen en roemloo- zen dood stierven, is het tengevolge van het stoken van anarchistische propagan- disten in Bessarabie nog al woelig. Niet alleen de huizen der landeigenaars, maar ook geiheele dorpen worden geplun- derd. Rooverbenden, sumengesteld voor een deel uit deserteurs, voor een ander deel uit boeren, trekken door het land. Hier en elders is de bevolking gedwongen, haar toevlucht te nemen tot primitieve middelen tot handhaving der orde, en zoo zijn er al verscheidene gevallen van lynching voor- gekomen. Over het geheele land blijven de belas- tingen grootendeels onbetaald, en het vraagstuk, hoe men de betaling moet af- dwingen, is nog steeds'niet opgelost. Reuter meldt, dat in Tomsk, een stad in Siberie, de staat van beleg is afgekon- digd wegens de talrijke moorden en dief- stallen, door ontslagen gevangenisboeven en gewapende anarchisten bedreven, Een Wolff-bericht zegt, dat in Finland hongersnood dreigt. In tegenspraak daar- mee is een verklaring van den Minister voor de proviandeering, Pesjekhonoff, dat de voedselvoorziening aan het front en de be volking veel beter gaat dan vroeger. In Mei was het graan-transport zeer bevredigend. De Telegraphen-Union, die de Duitsche bladen van nieuws voorziet, weet te melden, dat in Rusland een nieuwe omwenteling voor de deur staat. De burgerlijke partijen willen nl. de socialistische regeering ten val brengen. Ten slotte wordt een^ spoorwegstaking gemeld op de lijn PetersburgMoskou. Een Zweed, die in St. Petersburg geves tigd was en die voor kort naar Stockholm terugkeerde, schildert de Russische toestan- den in Stockholms Dagblad in de donkerste kleuren. Hij beweert, dat een tweede revo- lutie, grooter en verschrikkelijker dan de vorige, in Rusland onvermijdelijk is en dat deze het algeheel uiteenvallen van het Rus sische rijk zal ten gevolge hebben. Hij be- sohouwt den toestand als volkomen hope- loos en legt er den nadruk op, dat het levensmiddelenprobleem tezamen met de transportmoeilijkheden en de algemeene des»rganisatie de onvermijdelijke „kracli" zullen veroorzaken. LU1STEREN NAAR ONDERZEEERS. Een medewerker van de Daily News zegt: „Het bericht, dat de Amerikaansche on- derzeeboot-vernielers, die in een Fransche haven zijn aangekomen, van onderzeesche luistertoestellen zijn voorzien, is zeker be- langwekkend. Ik weet even weinig van het Amerikaansche als van het Duitsche appa- raat, maar denk toch, dat beiden zijn afge- leid van het onderzeesche kloksignaalstel- sel, dat vele passagiersschepen reeds tien of twaalf jaar gebruiken en dat vele levens gered heeft door het voorkomen van aan varingen. Reeds voor den oorlog, was dit stelsel zoozeer verbeterd, dat bij proefne- mingen, welke het hydrographisch departe ment van de Admiraliteit heeft genomen, gebleken is, dat op een varend schip door middel van de klok geluiden op 10 mijlen af- stands konden gehoord worden, welke af- stand dubbel zoo groot is, wanneer het waarnemend schip stil ligt en het verlengde van de bewegingslinie van het varende vaartuig rechthoekig op de as van het eer- ste staat. Maar zelfs nadat zulke resultaten zijn verkregen, is het misschien nog geen klei- nigheid om eene verbetering te vinden, waarmede het geluid der machines van een onderzeeer gehoord kan worden en wel zoo- danig, dat ook de afstand en de richting waaruit het nadert bepaald kunnen worden. Maar het is bekend dat de Amerikaansche marine en misschien ook die van andere landen in die richting proeven heeft ge nomen. Twee jaar geleden kwam reeds het bericht, dat ihet gelukt was, de beweging van een schroef op 3 tot 5 kilometer afstand te hooren en men was toen reeds van mee- ning, dat men met behulp van microphoons dien afstand gemakkelijk nog veel grooter zou kunnen maken. En wat het bepalen van de richting aangaat, verzekert de Sub-ma rine Signal Company, dat zij bij proeven, welke zij in opdracht van de marine der Vereenigde Staten heeft ondernomen, de plaats van een onder water varenden onder zeeer tot op een halve punt van het kompas nauwkeurig heeft kunnen vaststellen." EEN DUIKBOOT GEVANGEN. Bij Kaap Lindernas is de vorige week een Duitsche duikboot gevangen, aldus ver- telt het te Christiania verschijnende Mor- genbladet. Woensdag zag men van de kust af, dat drie oorlogsschepen jacht maakten op een duikboot. De oorlogsschepen waren torpe- dojagers, waarvan een Amerikaansche. Door een kijker kon men zien, hoe er op den onderzeeer werd geschoten, die ten laatste door twee torpednjagers was ingesloten en zich overgaf. De overwinnaars stoomden onmiddellijk met hun buit weg. Het gevecht had plaats buiten de Noorsche territoriale wateren. WAT TROEPENVERVOER EN TRANSPORTEN KOSTEN. In het geheel heeft de Fransche staat ge durende de eerste drie jaren van den oor log alleen aan de Messageries Maritimes een bedrag van ongeveer 77 millioen 660 duizend francs moeten betalen voor den aanvoer van troepen, oorlogsmateriaal en levensmiddelen. Hieruit kan men zich een klein beeld maken, hoeveel de Dardanellen- expeditie, die naar Saloniki en het aanvoe- ren van de vreemde hulptroepen Frankrijk hebben gekost -en nog kosten. HET KOZAKKENCONGRES OORLOGSGEZIND. De reeks der congressen in Rusland is vermeerderd met een Kozakkencongres. Vertegenwoordigers van Kozakken uit heel Rusland woonden de bijeenkomst bij, als- mede leden van de Doema en den Rijks- raad en vertegenwoordigers van Frankrijk, Servie en Roenienie. Voorzitter was't Doe- malid Sawateef, die meende, dat wat meer tucht geen overdaad zou zijn in Rusland; uit de ijzeren tucht diende een stalen tucht te groeien. Hij riep op tot den strijd tegen den buitenlandschen zoowel als den binnen- landschen vijand. De afgevaardigden van het eerste regiment Don-Kozakken wilden een apart Kozakkenleger vormen en vroe- gen energieke maatregelen tegen Lenin en zijn anarchistische vrienden, die ze verra- ders van Rusland en moordenaars van de jonge vrijheid noemden. Rodzianko prees de Kozakken als warme vaderlanders, die strijden zullen, tot de overwinning Rusland tot een waardigen vrede zal hebben gevoerd; Goetsjkof, de vorige Minister van Oorlog, zag in het con- gres een kracht ten goede, die op de open- bare meening in Rusland van groote betee- kenis zal zijn en de voorstanders van voort- zetting van den oorlog een sterken steun zal geven. De Fransche, Roemeensche en Servische afgevaardigden voerden nog het woord. Het congres hoorde hun redevoeringen, die met warme instemming werden begroet, staan- de aan. De hulp der Kozakken kan de Regeering van veel dienst zijn. TER NEUZEN, 25 Juni 1917. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand onder 770Z.-Oost Duitschland. Laagste barometerstand 763.5 Helder. Verwachting tot den avond van 26 Juni Zwakke tot matige zuidelijke tot weste- lijke wind, half tot zwaar bewolkt, waar- schijnlijk enkele onweers- of regenbuien, iets warmer. Herstemming Notabelen Ned. Herv. Kerk. Bij de heden gehouden herstemming eoor notabelen der Ned. Herv. Kerk, werden ge- kozen de heeren J. de Bree Fz. en Jae. Leunis Cz. Bij de eers'e stemming, gehouden 12 Juni, was reeds gekozen de heer Abr. de Jonge. Benoeming onderwijzerspersoneel. Tot tijdelijk onderwgzer aan school A alhier is benoemd de heer P. de Zeeuw, alhirr, en tot tijdelijk onderwijzeres aan scheol C mej. C. Risseeuw, van SluiskiL Nederlanders uit Belgie. Hedenmiddag arriveerde met den trein uit Gent een 22tal Nederlanders, uit ver schillende plaatsen uit Belgie afkomstig. Met 45 personen waren ze hedenmorgen uit Gent vertrokken, om kwart ozer vgf Duitsche tijd. Na in Selzaete 3 a 4 uur wachtens, konden ze doorreizen naar Ne derland. Een zucht van verlichting ging op, zeide ODze zegsman, toen wij de Neder- landsche soldaten zagen. 23 personen bleven in Sas van Gent achter om vandaar verder hunne betrekkingen op te zoeken. De meesten der vluchtelingen waren landstormplichtigen, doch ook enkele jon- geren en ouderen waren er onder, benevens een paar- meisjes. Na van de commandatuur een pas te hebben gekregen, moesten ze zich naar Gent begeven en daar zich weder aanmelden, waarna ze ruim drie weken werden ge'in- terneerd alvorens verlof werd gegeven verder te reizen. Algemeen klaagde men over het voedsel, dat bgna niet meer te Krggen is, terwiji wat nog gekocht kan worden, slecht is. Melk, suiker, petroleum haddenvelen hun- ner in geen weken meer gezien, alleen de kolenvoorziening schgnt beter geregeld dan bg ons, althans een bewoner uit Brugge vertelde ons, dat om de 14 dagen een zak kolen werd verstrekt. Er wordt zeer veel gebrek geleden in Belgie en de voorziening gaat steeds ge- brekkiger, klagen helpt echter niet en voor bet minste vergrijp wordt men zwaar gestraft. R. K. school te Sluiskil Naar men ons meldt wordt op Zondag 1 Juli a.s. de Roomsch-Katholieke jongens- en meisjesschool te Sluiskil geopend. Aan deze school zal alleen vrouwelgk personeel werkzaam zgn. Duitsch deserteur. Zondag kwam nabij Sas van Gent weder een Duitsch soliaat over de grens.. Een eigenaardige bijenkorf. De landbouwer M. Wolfert in den Vlooswijkpolder gemeente Hoek, bemerkte dezer dagen, dat een zwerm bijeu een wil- geboom als woning had ingericht. De bijen badden van een kleine ronde opening onderaan den stam gebruik gemaakt om binnen te dringen. Er zal voer den heer Wolfert, indien bij de honing wil winnen, niet veel anders opzitten dan, als de tgd daar is, een flink stuk uit den boom te bakken. Jacht in Zeeland. Ged. "Staten van Zeeland hebben de opening der jacht op waterwild bepaald op Maandag 16 Juli a. s. behoudens in de ook verleden jaar genoemde strook in Zeeuwsch Vlaanderen, iD de toen ook genoemde polders in Walcheren en het betreden der duinen aldaar, waarvoor een bijzonder toestemming van den militairen commandant in Zeeland noodig is. Lamsoor. De vorige week is men weer begonnen met het snijden van lamsoor op de sckorren in den Braakman. Tot heden toe wordt deze naar Kattendijke gezonden, om ze daar in te zouten. Het warme, vochtige weer echter stelt de groente in booge maten aan bederf bloot. Aangezien er in den Braak man haast zooveel lamsoor groeit als op alle andere schorren in Zeeland samen, heeft men den betrokken Minister vergunning gevraagd tot het stichten van een zouterij bg den Braakman en wel te Philippine. Tot heden toe is hiermede nog geen succes behaald, doch men verwacht, dat de autori- teiten in het belang der ontwikkeling van dezen nieuwen tak van nijverheid hun goed- keuring niet zullen willen onthouden. (M. Crt.) Petroleum. De Toewgzingscommissie voor Petroleum deelt mede, dat iDgevolge beschikking van den Minister van Land'oouw van 2 J uli TER COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1