ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVEBTENTIEBLAD VOBR 2EEUWSGH-VLAANDEREN. Brooddisf ribotie. No. 6546. Donderdag 21 Juni 1917. 57e Jaargang. De Oorlog. I B ekendmaking. ABONNEMENT: ADVERTENTiEN- Telefoon if E UIL L J£ T O N. Bit BM Yerschijnt Maandag", Woensdag- en YrBdagayond, nitgezenderd op Fsestdagen, hG de Firma P. J. YAH BE SANBE te TerNenzen. Per 3 maanden binnen de sfad I.Franco per post voor Nederland 1.10. Hij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelarens Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij cfirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor i uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat bij de op 12 dezer gebouden controle gebieken is, dat enkele personen brood hebberi gekocht op bons, welke nog niet geldsg wareet) en zijn deze mitsdien gestraft. Naar aanleiding hiervan wordt er nog- maals nadrukkelijk op gewezen, dat bet vefboden is brood te koopen of te verkoopen op bons, welke niet geldig zijn. Ter Neuzen, 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Opening Staten-Generaal. Tbans staat vast, dat de Koningin 28 dezer de Yereenigde Zitting van de Staten- Generaal in per so on zal openen, geheel op dezelfde wijze als in den laatsten tijd in September gescbiedt. De Albertine Beatrice getorpedeerd. Men meldt dat bet zeilschip Albertine Beatrice, eigenaar de beer J. J. A. van Meel te Rotterdam, dat op 4 Februari met een lading, bestaande uit 8000 pakken tabak, bestemd voor Rotterdam, van Soera- baja was vertrokken, Vrijdag j.l. getorpe deerd is. De bemanning is Zaterdag bebouden te Plymouth aangekomen. De nieuwe Zegelwet. Bij de Kamer van Koophaudel te Amster dam, was ingekomen een verzoek der^Mij. tot voortzettirg der zaken P. A. Regnault, dat de Kamer zicb te bevoegder plaatse zekerheid verschaft boe art. 28 no. 12 der nieuwe Zegelwet moet worden uitgelegd. Het is haars inziens niet denkbaar, dat de door den MinisteT gegeven opheldering letterlijk moet worden opgevat. lmmers dan zou elke bestelling (immers bet artikel spreekt ook van alle //handelingen") op formaatzegel van minstens 50 et. moeten gedaan. Moet b.v. ook op zegel de mede- deelingf/uw ordertje is genoteerd Vallen facturen en volgbriefjes en reke- ningen over goederen onder de wet of zijn deze vrij van zegel Over de nieuwe wet waren nog eenige klacbten ingekomen. De heer Ter Haar noemde de wet een eindelooze reeks vanv plagerijen. De wet is d aarbij zoo onduidelijk, dat niemand eigenlijk weet wat bij doen moet. Yraagt men om advies aan directien van banken, dan geeft de eene dezen, de andere een precies tegenovergestelden raad. lemand DOOR H. RIDER HAGGARD. 28) „Wie zijt gij?" vroeg de Romein achter- uitspringend. Caleb was nu volkomen bedaard; hij sloot de deur en schoof den grendel er op. „Caleb, de zoon van Hillel, ben ik," zeide hij. „Ik wil een woord met u spreken." „0 juist," zeide Marcus, „dezelfde man van laatst, en weer, als ik mij niet vergis, in een toornige stemming. Wei, Caleb, zoon van Hillel, wat komt gij hier doen?" „Ik kom voor een zaak van leven en dood, Marcus, zoon van Emilius," ant- woordde hij op een toon, die den Romein het zwaard deed trekken. „Spreek ronduit en in korte woorden, jonge man," zeide hij. ,,Dat zal ik. Ik heb de dame lief, van wie gij zoo even afscheid hebt genomen, en gij hebt haar ook lief, dat beweert gij ten minste. Neen, ontken het niet; ik heb alles gezien, zelfs hoe gij elkander gekust zeide tegen spreker ,/Ik studeer dag en nacht in de wet en weet 't nog niet." Spreker stelde voor een eommissie te benoemen, om alle klachten van den handel in ontvangst te nemen en zicb dan offieieei tot den Minister te wenden. De geheele bandel zal de Kamer daarvoor dankbaar zijn. Nadat ook de heeren Abr. Muller, Lief- tinck en Du Mosch over de ingewikkeld- heid van de wet geklaagd hadden, werd het voorstel van den heer Ter Haar aan- genomen en besloten de taak der eommissie op te dragen aan de leden der eommissie voor de belastingzaken en den heer Ter Haar als lid aan de eommissie toe te voegen. Benzine. Aan de Matex-installatie te Vlaardingen is aangekomen het stoomschip „,Gallia" van New-York, met 1400 ton benzine en gas- olie. Deze lading zal overgebracht worden in de tanks. De ALGEMEENE TOESTAND. De besprokingen te Stockholm worden voortgezet. Maandag hadden schrijft het Hbl. de onderhandelingen plaats met de leden der beide Engelsche deputaties, vandaag die met de Amerikaansche deputaties. Branting, de Deensche sociaal-democraat, die bekend wegens zijn beslist anti-Duit- sche gevoelens, heeft aan een redacteur van Politiken zijn meening over de conference medegedeeld. Terwijl de Deensche Minister Stauning de zaak nogal duisier inziet, zegt Branting: Stauning staat met zijn pessi- misme in het comite alleen. „Wij mogen natuurlijk niet de onzinnige hoop koesteren, dadelijk vredesonderhande- lingen te kunnen openen. Wij werken voor 't oogenblik alleen aan het herstel der Inter nationale. Voor dien tijd kan van een gere- gelde vredesactie geen sprake zijn. „De Internationale eischt een vrede zon- dez annexaties, doch wil zich het onderzoek van ieder afzonderlijk geval voorbehouden, zooals de quaestie van Elzas-Lotharingen, waarin de Fransche en Duitsche opvatting tegenover elkaar staan. Het comite wil in zulke quaesties geen partij kiezen, daar dit de besprekingen zou bemoeilijken. Ik per- soonlijk geloof, dat een referendum hier de quaestie kan oplossen, en naar ik uit de mededeelingen van beide zijden kan opma- ken, zal er een groote meerdenheid zijn voor den terugkeer tot Frankrijk. Maar de Fran- schfe socialisten zijn tegen een stemming." Over den vrede zegt Granting:' „De vrede volgt de wet van den minsten tegenstand en ondanks alles zal net blijken, dat Duitschland den geringsten tegenstand zal bieden. Het oude systeem in Duitsch land eischte steeds nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding voor zich zelf, doch gunde aan anderen niets. Het oude systeem wil de vrijheid van Belgie beperken, omdat het meent, dat dit door het belang van Duitsch land wordt geeischt. „Zoolang een staat op dit standpunt staat is een overeenkomst onmogelijk. „De grootste moeilijkheden bij den vrede zullen "Elzas-Lotharingen, Polen en de quaestie der schadeloosstellingen geven. „Men zal zich kunnen vereenigen met het denkbeeld, dat geen oorlogsvergoeding in den gewonen zin wordt betaald. Maar de Entente wil haar grondslag niet verlaten, dat vergoeding moet worden gegeven voor wat tegen het volkenrecht en zonder mili- hebt. Welnu, zij kan niet aan ons beiden behooren, en ik heb besloten, dat zij later de rnijne zal zijn, als ik mij heden op mijn arm en mijn oog kan verlaten. Een van ons moet hedennacht sterven." Marcus deed een stap achteruit, niet van vrees, maar van verbazing. „Onbesohaamde!" zeide ihij, „gij liegt! Wij ihebben elkander niet gekust, en wij spraken over uw leven, dat ik haar op haar verlangen schon-k, want gij hebt den dood verdiend door den moord op den jood." „Welzoo?" riep Caleb honend, „wie zou gedacht hebben, dat de edele kapitein Mar cus zich achter een vrouw zou verschuilen? Voor het overige behoort mijn leven aan mijzelf, en geen ander kan het wegschenken of ontvangen. Neem u in acht, Romein, want ik zou u liefst in een eerlijk gevecht dooden. Anders zoudt gij reeds dood zijn, zonder dat remand wist, wie u getroffen had. Vrees niet, ik ben u gelijke, want mijn voorouders waren edellieden, toen de uwen nog wilden waren." „Knaap, zijt gij krankzinnig?" vroeg Marcus. „Meent'gij, dat ik, die in drie oor- logen heb gestreden, bang zou zijn voor een baardeloozen knaap, hoe woest hij ook we- taire noodzaak is verwoest. Dat Belgie werd geplunderd, ongehoorde oorlogscontributies zijn geheven, fabrieken, grondstoffen en machines zijn weggenomen, zelfs koop- mansboeken en papieren in beslag zijn ge nomen om geheimen te ontdekken en nieuwe klanten te zoeken, dit alles staat buiten den oorlog „Dat mag niet worden geduld, en daar voor moet schadevergoeding worden be taald. ,,Bovendien moet schadevergoeding wor den gegeven voor de schepen, die door duik- booten werden vernield. Hierover moeten de neutralen gelegenheid hebben bij de vre- desconferentie mede te spreken." Een krachtige vredesstemming heerscht niet alleen in Rusland, maar ook in Oosten- rijk. Doch daartegenover staat de meening van den nieuwen Hongaarschen Minister van Oorlog, von Szurmay, die meent, dat er niet alleen een vierde, maar wellicht zelfs een vijfde oorlogsjaar zal noodig zijn, en dat Oostenrijk-Hongarije daarop in alle op- zichten moet voorbereid zijn. Ook Szurmay rekent erop, dat de Ameri kaansche legers aan den strijd in Europa zullen deelnemen, evenals dit in Frankrijk beslist wordt verwacht. Wij wezen reeds op de uiting van den Franschen generaal Petain, dat Frankrijk zal volhouden, totdat de Amerikanen ter hulp zijn gekomen, on danks de ihouding van Rusland. De komst van Amerikaansche troepen naar Europa, in voldoende aantal en met voldoende bewapening, artillerie, ammuni- tie, paarden en voertuigen, is echter een zeer hachelijke onderneming. Een schip van tienduizena ton kan 1000 man met toebe- hooren vervoeren, zegt een deskundige. Voor een miilioen mnn:-iiappen zouden dus duizend zulke schepen noodig zijn. Wat met het oog op de beschikbare scheepsruimte en het duikbootgevaar een groot waagstuk is. Afgezien nog van het feit, dat de Ame rikaansche legermacht geen voldoende be- velhebbers en officieren heeft, om een leger van die kracht te encadreeren. Generaal Pershing is met zijn staf en een aantal toekomstige officieren in Frankrijk aangekomen, met het doel, deze in Frank rijk, aan het front, met de moderne oorlog- voering bekend te maken, ten einde ze daarna,' ais de Amerikaansche troepen aan- komen, als instructeurs te gebruiken. De strijd aan het Westfront bepaald zich nog steeds tot aanvallen over en weer. Thans meldt sir Douglas Haig, dat Engel sche vooriutgeschoven troepen moesten te- rugtrekken voor een Duitschen aanval, doch dat de infanterie-heuvel nog steeds in En gelsche handen is. Aan den Chemin des Dames wordt eveneens hevig gevochten. Aan de Stroema hebben de Engelschen de vlakte van Seres moeten ontruimen en hun- ne stellingen achter de Stroema moeten terugtrekken. De Bulgaren hebben nu we- der de dorpen in de Seresvlakte bezet. Daardoor is Sarrails legermacht weder in de defensieve stelling teruggegaan. Op de andere fronten de gewone be- schieting. WEER 24.000 TON SCHEEPSRUIMTE VERNIELD. Offieieei meldt Berljjn weer den onder- gang van 24000 ton scheepsruimte in den Atlantischen Oceaan. Onder de in den grond getg1"*5^ schepen bevonden zich drie groote bewP'60^ Engelsche stoomschepen waar- van 'U-twee door torpedojagers waren be- sche m i en het Engelsche stoomschip z/Anfor" (8478 ton), dat 5000 ton graan aan boord had. zen mag? Als ik bang voor u was, behoefde ik slechts op dit fluitje te blazen, en mijn schildwachten zouden u van hier sleepen, om den dood van een schurk te ondergaan. Ter wille van uzelf verzoek ik u, eerst alles te overwegen. Ik wil mijn rang en den uwen er buiten laten; als gij het verlangt, wil ik met u vechten, nu dadelijk. Maar bedenk wel: Als ik u dood, is alles uit, en mocht gij mij misschien dooden, dan wordt gij ver- volgd wegens dubbelen moord. Ik wil u vergiffenis schenken, omdat ik weet, hoe bitter de jaloezie iemand kan kwellen, en omdat gij niet hebt toegestooten, toen gij het zonder gevaar hadt kunnen doen. Daar- om zeg ik: ga heen in vrede, en wees ver- zekerd, dat ik mijn woord niet zal breken." „Houd op met praten", zeide Caleb, kom liever hier in het maanlicht." ,",Ik ben blij, dat gij dit verlangt," her- nam Marcus. „Nu ik alles gedaan heb wat ik kon om u te redden, wil ik enkel nog zeggen, dat gij naar mijn meening een ge- vaariijke knaap zijt, en dat het voor de we- reld, voor vrouwe Mirjam en voor mij goed zal zijn, als wij u kwijt zijn. Wat voor wa- pens hebt gij? Een kort zwaard en geen harnas? Nu, dan staan wij hierin gelijk. DE TROONAFSTAND VAN KONING KONSTANTIJN. De ,/Neue Freie Presse" verneemt uit Berlijn In diplomatieke kringen alhier is bekend, dat aan de abdicatie van Koning Konstantijn verhandelingen zijn vooraf ge- gaan. De hooge commissaris van Frankrjjk en Engeland, Jonnart, heeft zich 6 dagen lang in Athene opgehouden, voordat de crisis uitbrak. Waarschijnlijk heeft de Entente door Jonnart voor het aanblijven van Koning Konstantijn, twee voorwaarden gesteld, nl. de vrije beschikking over den Tessaliscben oogst en een verzoening met Venizelos. Daar Koning Konstantjjn weigerde, deze voorwaarden aan te nemen, moest hjj het land verlaten. Ook de houding der Italianen wijst er op, dat eerst onderhandelingen met den Koning hebben plaats gehad. Vermoedelijk waren de Italianen bang, dat een verzoe ning zou tot stand komen tusschen den Koning en de Entente en namen daarom onverwacht Janina in bezit, om zoodoende hun belangen te waarborgen door een vol- dongen feit. De Grioksche ex-Koning, zijn gemalin en Prins George zijn Zondag te 5iessina aangekomen en aanstonds naar Zwitserland doorgereisd. WRAAK VOOR DE LUCHTAANVAL OP ENGELAND. 't Is geen wonder, dat er in Engeland een zucht naar wraak zit voor de herhaalde lnchtaanvalien. In het Lagerhuis kwam dat verlangen tot uiting door een aantal vragen. Alinister Bonar Law antwoordde daarop, dat het niet alleen de Duitschers zijn, die lnchtaanvalien doen. Op tal van punten achter de vijandelijke linies, op Duitsche verbindingen richt zich de Engelsche vliegdienst en hoe beter de Engelsche luchtvloot wordt, op hoe verder afgelegen doel ze zich richten kan. Met de militaire overheid en met generaal Haig pleegt de Regeering overleg omtrent de te treffen maatregelen. Natuurlijk wilde en kon Law niet meer zeggen om de Engelschen wakker te maken en op hun qui-vive te doen zijn. Wel wilde Law constateeren, dat de Regeering niet alleen aanvalsmaatregelen overweegt, doch bezig is om de verdediging zoo in te riehten, dat aanvallen als die der iaatste dagen onmogelijk worden. In het Londensche operageb. heeft een vergadering plaats gehad, om eveneens aan te dringen op represaiile- maatregelen. De Lord-Mayor zat voor. Een lid van het Lagerhuis pleitte voor vergeldingsmaatre- gelen op groote schaal, een ander parle- mentslid voor vergeidingsmaatregelen door Frankrijk en Engeland samen te nemen. De burgemeester van Poplar zeide zoojuist de arme kleine slachtoffers der aanvallers in hun kistjes te hebben zien liggen. Hun betrekkingen eischten wraak. Ten slotte nam de vergadering een motie aan, waarin aanvallen op open Duitsche steden als ver- gelding worden gevraagd. NIEUWE ZEPPELINAANVAL OP ENGELAND. ZEPPELIN NEERGESCHOTEN. Niettegenstaande den ongelukkigen af- loop der Iaatste Zeppelintochten naar Enge land minstens een Duitsch luchtschip Wacht even, ik heb een met staal gevoerde muts, en gij niet. Daar ligt de muts dan. Rol uw mantel om uw linkerarm, evenals ik doe. Er zijn wel slechter scbilden. De grond is hier stevig genoeg, maar het licht is on- zeker. Nu dan, vooruit!" Caleb had geen aanmoediging noodig. Een oogenblik stonden zij tegenover elkander, als types van de Oostersche en de Wester- sche wereld: De Romein stevig gebouwd, met eerlijke oogen, waakzaam en zonder vrees. Tegenover hem de Jood, gebukt als een tijger, gereed tot den sprong, de oogen half gesloten, Ihet gelaat verwrongen van woede. Opeens sprong hij met gesmoorden kreet vooruit en met dien woesten aanval begon en eindigde den strijd. Marcus was gereed; hij wist bovendien,. wat hij wilde. Toen Caleb op hem af kwam, deed hij vlug een stap ter zijde en ving den stoot op met zijn opgerolden mantel; en daar hij hem niet wilde dooden, sloeg hij naar zijn hand. De slag trof Caleb's wijs- vinger, en scheidde die van de hand, zoo- dat het zwaard met den vinger op den grond viel. Marcus zette zijn voet erop en zeide op strengen toon: „Jonge man, gij hebt een les gehad, en zult de herinnering daaraan tot uw dood meedragen. Maak nu dat gij weg komt." wist de Engelsche afweerdienst toch telkens naar beneden te halen heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag weer een smaldeel luchtschepen een //raid" op Engeland ge daan. Het eskader, dat volgens een offieieei Duitsch bericht onder bevel van kapitein Victor Schutze stond, had het ditmaal ge- munt op de belangrijkste vestiugen in Zuid- Engeland. Het naderde, naar Reuter offieieei meldt, de oostelijke en zuidoostelijke kust vroeg in den morgen, waarna het zich splitste. Twee luchtschepen gingen land- inwaarts. Het eene vloog over Kent, zegt het Engelsche bericht, en liet zes bommen valleD op een kuststad, die nitt wordt ge- noemd, terwijl het andere een eveneens ongenoemde stad op de oostkust aanviel, doch zoo krachtig door het afweergeschut werd aangepakt, dat het beschadigd de vlucht moest nemen. Het wierp op versehillende open steden nog bommen, doch werd ten Iaatste door de afweervliegers getroffen, waarop het brandend neerstortte. De heele bemanning vond den dood. Uit het Berlijn- sche communique blijkt, dat het' getroffen luchtschip dat van den bevelhebber van het smaldeel, kapitein Schfltze was, de //Z 48". Omtrent de schade aangericht in de on genoemde steden, waarschijnlijk een van de belangrijkste kustplaatsen als Ramsgate, Margate, Folkestone of Deal, deelt men van Engelschen kant weinig mee. //Eenige" schade werd aangericht, in een kuststad brak brand uit, terwijl twee menschen ge- dood werden en 16 gewond. DE ENGELSCHEN ONTRUIMEN TWAALF DORPEN AAN DE §TROEMA.. Het belangrijkste feit van het Macedoni- sche front is de ontruiming door de Engel schen van de reek3 dorpen, die zij in de Stroema-vlakte op den oostelijken oever van de rivier bezet hadden in het vak, dat ligt tusschen het Boetkovomeer en het Tachynosmeer, welke beide meren niet an- ders zijn dan een verbreeding van den stroom. Wat van de dorpen (een twaalftal, waarvan Ormanli, Barakli, Djoema, Kiu- priu en Prosenik de voornaamsta zijn) na den brand die de Engelschen er gesticht hadden, was overgebleven werd door de Bulgaren bezet. De ontruiming schijnt vrij- willig te zijn geschied, ongeveer volgens de door Hindenburg toegepaste tactiek in het westen. De Engelschen trokken terug op de bruggehoofdstelling, die ze op den linkeroever (den oostoever van ds Stroe ma hadden uitgebouwd. Het bericht om trent dezen Engelschen maatregel komt nog slechts van Duitschen en Bulgaarschen kant, zoodat nog niets omtrent de b'edoe- ling der Engelschen is te zeggeii. DUITSCHLAND S NEDERLAAG NOODIG OM HET KWAAD, BELGIE AANGE- DAAN, TE HERSTELLEN. In Mansion House te Londen heeft dezer dageri voor de tweede maal het nationale Engelsche comite voor steun aan Belgie zijn jaarvergadering gehouden. Koning George en Koning Albert van Belgie zonden dank- telegrammen. In de twee jaar van zijn be- staan blijkt het comite 2.400.000 pond (28.8 miilioen gulden) in Engeland en de overzeesche gewesten te hebben gecollec- teerd. Balfour voerde er voor het eerst sedert zijn terugkeer uit Amerika het woord. Hij bracht twee feiten uit de geschiedenis van het comite naar voren, het eene dat hem De ongelukkige Caleb knarste op zijn tanden. „Een onzer moet sterven!" zeide hij. „Gij hebt mij overwonnen, dood mij!" Met zijn bebloede hand rukte hij zijn ge- waad open.' „Laat dat over aan tooneelspelers," ant woordde Marcus. „Ga heen, en reken erop: indien gij ooit verraad pleegt tegen mij, of onheil ibrenge over vrouwe Mirjam, dan dood ik u steliig." Met een geluid, dat het midden hield tus schen een snik en een vloek, keerde Caleb zich om en verdween. Marcus wilde ook in huis gaan, toen hij tot zijn verbazing Ne- hushta naast zich zag staan. „Waar komt gij vandaan?" vroeg hij. „Van die granaatappelhaag, hier. Van- daar heb ik alles gezien en gehoord wat er gebeurd is." „Zoo, zoo? Dan zult gij, naar ik hoop, erkennen, dat ik het zwaard goed hanteer, en goedhartig ben." „Het zwaard hanteert gij tamelijk wel, ofschoon het vechten tegen zulk een dolle- man niet veel beteekent. Maar uw goed- hartigheid heeft u als een dwaze doen han- deien." (Wordt vervolgd.) I .Mi i mn n iiin' ii i Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1917, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1