ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVEBTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aanbesteding. No. 6545. Dinsdag 19 Juni 1917. 7e Jaargang. SIMSlITliAAD. "HmTjTE n i a n p.- De Oorlog*. 5 ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN M I R -J A Mi. Bit Blafl yersehljst laasflag^, Woen3dag^ en YrBfiagafasfl, uiigezoMersl op Foestdagen, Islj de Firma P. J. YAK DE SAKDE te Ter Kenzen. Het maken van eene verbreeding van den Steigerdam te Walzoor^ den met bSjkomende werken. B TJ IL i O S. fjBH i milhi rmmnrrifn—t i i w mm p n nil mm mini mmaniini'nim i m mi i Fe? 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruithetalingvoor Belgie 1.49. voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buiienlarid 2. Mm abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. TelefooM £35. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bi] directe opgaaf van driemaa! plaatsing derzelfde advertentie wordt da prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 MUIS* op den dag der uitgave. Namens GEDBPUTEERDE STATEN van ZEELAND zal op Woensdag 4 Juli ISI7j des voormiddags te 11 uren, in de Abdij te Middelburg worden aan- besteed De aanbesteding zal bp enbele insehrij ving geschieden overeenkomstig het bestek. Het bestek ligt ter lezing ter Provincials griffie van Zeeland te Middelburg, bij den Hoofdingenieur van den Provincialen.water- staafc te Middelburg en bij den Opzichter van den Provincialen waterstaat A. L. DE JONG- te Neuzen. Het is, zoolang de voorraad strekt, ter Provinciale griffie verkrijgbaar met teekening voor f 1 en zonder teekening voor 0.40. De aanwijzing zal plaats kebben op Dinsdag 26 Juni 1917, des natniddags te half een uur. De insehrij vingsbiljetten kunnen tot 11 uren des voormiddags van den dag der besteding ingeleverd worden. Nadere iniichtingen zija te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur en den Opzichter voornoemd. Middelburg, 15 Juni 1917. Gedeputeerde Staten voornoemd, DIJCKMEEBTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat J. VAN STRIEN wegens het verkoopen van brood boven de maximumprijzen voor een tijdvak van 9 dagen uitgesloten is voor het betrekken en verwerken van Regeeringsmeel en Bloem, te beginnen met heden 13 Juni en eindi- gende Donderdag 21 Juni e.k., middernacht, tengevolge waarvan geen brood door dezen bakker kan worden afgeleverd. Ter Neuzen, 13 Juni 1917. Burgemeester en Wethogders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Gedwongen uitvoer. Duitschland heeft, naar aan de H. Crt. bericht wordt, een groot deel van onze nieuwe aardappelen geeischt, in ruil voor zijn steenkool. Engeland van zijn kant maakt aanspraak op een groote hoeveel- heid van den ouden oogst. DOOR H, RIDER HAGGARD. In venband met een en ander zullen de nieuwe aardappelen tot Juli zeer schaarsch zijn. In venband met het bovenstaande hier nog de voigende beschouwing: Tengevolge van de bekende, hoogst on- voldoende opbrengst van den vorigen oogst van winteraardappelen, met name die van de klei, heeft de aardappelvoorzie- ning, ofschoon tot nu toe geen kilogram aardappelen is uitgevoerd, in de afgeloopen maanden groote moeilijkheden opgeleverd. Gedurende Juni, zal er een zoodanig tekort aan aardappelen zijn, dat zelfs het zeer ver- minderde rantsoen van een kilogram per hoofd en per week niet volledig beschik- baar is. In weerwil van deze ongunstige omstan- digheden moet de Regeering gedurende deze irnaand nog eenigen export van aard appelen van den ouden oogst en waar schijnlijk van den nieuwen oogst toestaan. ■Ter verklaring van dit feit, dat, uitslui- tend bezien van het oogpunt van levensmid- delenvoorziening, niet verdedigbaar zou zijn, kan medegedeeld worden, dat deze maatregel verband houdt met den invoer van steenkoien. De productie der Nederlandsche mijnen is helaas bij lange na niet voldoende om te voorzien in de behoefte van de Indus trie en van den huisbrand. Een geregelde maandelijksche invoer van belangrijke hoe veelheden steenkoien is noodzakelijk om het economisch leven aan den gang te hou- den, en daardoor zooveel mogelijk werk- loosheid te voorkomen. Bovendien moet, als het eenigszins kan, voor den komenden winter worden ge- zorgd, dat niet nog veel meer koude zal worden geleden dan in den afgeloopen winter, en, zijn er geen kolen, dan zullen door gebrek aan kook- en lichtgas de da- gelijks terugkeerende onaangenaamhed'en nog grooter worden. Ten opzichte van den aanvoer van steen koien is Nederland tegenwoordig enkel aan- gewezen op zijn Oostelijbe naburen, en op bezette geaeelte van Belgie. Van overzee ontvangen wij geen steenkoien meer. Nu vast staat, dat, gezien de groote moeilijkheden, die zich in Duitschland en Belgie ten opzichte van de productie en den export* van steenkoien voordoen, van onze zijde een tegemoetkoming ten opzichte van den datum van levering van nieuwe aardappelen noodzakelijk is, willen wij ver- zekerd zijn dat we in Juni en Juli nog die hoeveelheid steenkoien ontvangen, die wij absoluut niet kunnen mrssen. Voor deze moeilijke keuze geplaatst, zal de Minister van Landbouw het best het landsbelang dienen, door maatregelen te nernen, die den kolen-import voor deze en de voigende maand verzekeren. Hiervoor is dan echter noodig, dat nog een deel van ons klein overschot van winteraard appelen uitgevoerd wordt, xulks om het Landbouw-Export-Bureau in staat te stel- len te voldoen aan een met Engeland aan- gegane verplichting, waarbij bepaald is, dat de beschikking over een zeker aantal wa- genladingen aan Engeland zal voorafgaan aan aardappelenexport naar Duitschland, terwijl van de aardappelen van den nieuwen oogst waarschijnlijk aanvankelijk de helft van den aanvoer op de veilingen geexpor- teerd zal worden, en de helft voor binnen- landsch verbruik beschikibaar is. Aldus handelende, zullen in de laatste dagen van de maand Juni de aardappelen in ruime hoeveelheden voor binnenlandsch verbruik beschikbaar zijn; tot dien tijd echter zal men zich, als dit noodig is, ter wille van de steenkoien, moeten trachten te behelpen met wat minder aardappelen en wat meer rijst. 27) „En dat is dan zeker de reden, waarom gij zijn zaak met zooveel wanmte bepleit?" „Neen," antwoordde zij met plotselinge stroefheid. „Ik pleit voor hem, evenals ik in een dergelijk geval voor u zou pleiten orndat hij mijn vriend is geweest; en in geval hij de daad gepleegd heeft, is hij er- toe getart." „Goed gezegd," zeide Marcus, haar aan- starend. Zij was dan ook het aankijken wel waard, zooals zij daar voor hem stond, met saam- geklemde handen diep ademhalend, een kleur van aandoening op haar mooi gezich- tje en tranen in de oogen. Plotseling ver- loor Marcus alle zelfbeheersching. Liefde voor het meisje en bittere jaloezie tegen Caleb verrezen als twee reuzen in zijn hart ■en overmeesterden hem. „Gij zegt dat gij Caleb niet liefhebt," zeide hij. „Welnu, geef mij een kus, dan zal ik u gelooven." „Hoe zou ik daarmede de waarheid van mijn woorden kunnen bewijzen?" vroeg zij verontwaardigd. „Dat weet ik niet, en het kan mij ook niet schelen. Geef mij een enkelen kus, dan zal ik gelooven, dat alle boeren hier in den omtrek leugenaars zijn. Ik begin het al te gelooven." „En als ik het niet doe?" „Dan vrees ik, dat ik de zaak naar de bevoegde rechtbank te Jerusalem zal moe ten verwijzen." „Nehushta, Nehushta, gij hebt het ge- hpord. Wat moet ik- doen?" „Wat gij doen moet? zeide Nehushta droog. „Wel, als gij lust hebt, om den edelen Marcus een kus te geven, zal ik u dit zeker niet verwijten. Maar verlangt gij dit niet, dan zoudt gij, dunkt mij, dwaas handelen, met zooiets te doen om Caleb te redden." „Toch zal ik het doen en alleen om Caleb te redden," zeide Mirjam, zich met een snik naar hem toe buigend. De verkiezingen voor ce Kamers der Staten-Generaal. Werden de vorige week door de Staten der Provinciale Staten al de aftredende leden der Eerste Kamer herkozen, in de 50 districten waar jl. Vrijdag stemming moest plaats hebben voor de niei aanstonds her kozen leden der Tweede Kamer, was de uit- slag in 49 gunstig voor de aftredenden, die met groote meerderheid werden herkozen. Slechts in een district, in Amsterdam II, waar de heer Gerhardt (S. D. A. P.) aftrad, is herstemming noodig, met de zoo goed als zekere kans, dat de aftredende zal worden herkozen. Over het algemeen was de op- komst der kiezers slap. Ir bovengenoemd district kwamen slechts 1804 kiezers van de 5731 naar de stembus. De thans gekozen Kamer behandelt het definitieve besluit om- trent de grondwetsherziening, en wordt deze, wat natuurlijk te verwachten is, een feit, dan heeft de voigende verkiezing plaats op den grondslag van algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging. Het be- langrijkste werk wordt dan gedaan voor de verkiezingen, door de kiesvereenigingen der verschillende partijen. Bereiding van peulvruchten. Door de vordering der peulvruchten is stagnatie ontstaan in de laatste afleverin- gen. Binnenkort zullen echter de nog af te leveren partijen nader gesorteerd zijn en in de stellihg van Amsterdam worden af geleverd. Het Rijks Centraal Adm:nr?tratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen, Den Haag, is intusschen in staat, nog belang rijke hoeveelheden kleine groene erwten af te leveren, die evenwel hier te lande minder gewild zijn, orndat zij. moeijjk gaar koken. Opgemerkt wordt, dat cTit bezwaar ge- heel te ondervangen is, door aan het water, waarin de erwten gekookt worden, een kleine hoeveelheid dubbelkoolzure soda toe te voegen. Per kilo erwten is slechts zooveel dub belkoolzure. soda noodig als op een mes- punt gaat. Ook is gewone soda daarvoor te gebruiken en heeft men op 1 K.G. erwten ais'dan noodig 2 theelepels. Als gewoon dienen de erwten e£n avond te voren in de week gezet te worden. Wenscht men de erwten meer bij wijze van groente te gebruiken, -dan kunnen bijna alle in gewoon'water worden gaargekookt. De schijien der erwten koken dan niet stuk: echter inwendig zijn ze geheel zacht en zijn in dien vorrn een zeer smakelijk voedsel. Bijvoeging van een eetlepel suiker en een weinig iboter maakt de erwten zeer zacht en geeft een aangenamen smaak aan het ge- recht. Verscherping van den toestand. Niet dan uiterst langzaam, zoo schrijft de Standaard, begint bij ons volk in zijn breedere lagen de vr.eez.e op te komen, dat het toch ook in ons land, met de volksvoe- ding ten slotte wel eens bang kon gaan spannen. En dit niet alleen orndat in veel gezinnen het geld krap wordt, maar veel meer nog, orndat er nu reeds geval na ge val zich opdoet, dat men voor zijn geld niet kan krijgen, wat men voeit noodig te heb ben. Tal van zeer gewone voedingsmiddelen zijn reeds nu of ganschelijk niet meer te koop of te koop in zoo kleine mate en zoo duur, dat 't aan tafel, als de disch wordt opgezet, ter dege te merken is. En waar men nu gehoopt had, dat een reeks Regee- ringsmaatregelen zonder eind ons ten slotte dezen noodstand wel meester zou doen worden, rnerkt men Integendeel, dat de al- gemdene toestand eer verergert dan verbe- tert. Tot haar verbazing deed Marcus een stap terug, en hield de hand voor zijn gelaat. „Vergeef mij," zeide hij. „lk was een ruwe kerel, dat ik op die manier kussen wilde koopen. Ik vergat mijzelf; het kwam door uw schoonheid, en uw lieftalligheid. Ik smeek u," voegde hij er bij, „denk geen kwaad van mij, wij mannen zijn nu een- maal wel eens zwak. En nu, orndat gij het mij vraagt, ofschoon ik er geen recht toe heb, willig ik uw verzoek in. Misschien lie- gen de getuigen; althans, indien er schuld bestaat, kan die vergeven worden. De man heeft niets van mij te vreezen." „Neen," viel Nehushta in, „maar ik denk dat gij alles van hem hebt te vreezen; en dat doet mij leed, heer Marcus, want gij hdbt een edel hart." „Het is mogelijk; de fortuin is in handen van de goden, en wat besloten is, zal ge- beuren. "Vrouwe Mirjam, ik, uw nederige dienaar en vriend, zeg u vaarwel." „Vaarwel," antwoordde zij. „Ja, Nehush ta heeft gelijk, gij hebt een edel hart." Haar blik deed Marcus een- oogenblik denken, dat hij, indien hij zijn verzoek her- haalde, geen tigering te vreezen had. Men had gehoopt, dat landbouw en vee- j teelt ons rijker productie zou brengen, en die productie neemt eer af. Er is te veel manschap gemobiliseerd. Het bouwland krijgt zijn eisch niet. En de ouden van dagen, ja, zelfs de vrouwen op het platte- land springen wel in, maar de solide man- nenkracht, die kan doorzetten, mindert zichtbaar. Hier en daar begint ze reeds te ontbreken. Nu ware dit nog minder, zoo de invoer van koren iets klimmen kon. Doch ook ten deze hoort mien meer van inkrimping, en voelt zich door de vrees bekruipen, dat die inkrimping wel eens nog veel ernstiger ver- houdingen kon aannemen. De Vereenigde Staten van Amerika blij- ven voor ons het groote graanland, van waar de met graan of meel geladen sche- pen naar ons toestoomen. Maar zelfs in Amerika sloeg ditmaal de oogst tegen, en wat nog boozer klinkt, nu Amerika zelf ten oorlog uittoog, heeft't zelf nauwelijks over den gewenschten voorraad te beschikken, en roepen zijn bondgenooten wee en ach, om toch alle koren of meel, dat nog voor uitvoer vatbaar zou zijn, voor hen op te potten. Engeland trekt geen derde van zijn graan uit eigen bodem, Frankrijk teelt meer, doch komt'nu ook te kort. In Rusland is 't een angstkreet om brood. En hierdoor dreigt nu op zeer ernstige wijize het gevaar, dat uit Amerika al wat nog kan uitgevoerd, naar de hooge bondgenooten zal scheep gaan, en dat hierdoor vooral de gewone uitvoer naar Nederland, waarop in 8 maanden van de 12 hier ons leven drijft, niet alleen min- deren zal, maar ten slotte wel eens geheel kon worden gestaakt. Uit Rusland krijgen we vanzelf niets. Roemenie is reeds leeggehaald door de mo- gendheden, die elkaar op Wallachijsch- en Moidavisch territoir slag leverden. Ten slotte zou alleen Argentinie ons den hon- ger niet heel, doch dan toch half kunnen stiilen. Doch al komt ons van dien kant nog ver- ademing toe, krap, zeer krap staat over een driekwart jaar onze voedingspositie toch te worden. Niet aan het geld zal't hangen. Geld zit er in ons land nbg wel. Maar er zal voor uw lieve geld geen brood meer te koop zijn. Dat gevaar ziet ook onze Regeering drei- gen. Vandaar dat ze zeer terecht alvast binnenhaalt, wat binnen te halen is, maar er vdor past, om't al straks uit te deelen. Steeds luider spreken de kenners van het geval van neuschen, wezenlijken hongers- nood die dreigen kon. Hongersnood en koude. Nu is er nog rijst te koop, maar hoe lang zal ook dit nog duren? En dan, als straks de ijzige koude ons weer naar de vorst toe- helpt! O, 't kan zoo bang worden. Het rijwielvervoer per spoor. Over den met 1 Juli in te voeren maat regel, betreffende het rijwielvervoer per spoor, wordt nader gemeld, dat de ver- krggbaar te stellen z.g.n. sneltreinrijwiel- kaarten 1 per stuk zullen kosten en geldig zullen zijn voor bet vervoer van een rijwiel als bagage met een sneltrein. Deze maat regel is genomen om meer regelmatigen loop van de sneltreinen te verzekeren, die thans, vooral in het drukke seizoen, dikwijis in vertraging komen, tengevolge van het groote rijwielvervoer. Het zal den reizsgers echter mogelijk zijn bun rijwiei vooraf met een gewonen (geen snel) trein vooruit te zenden paet een gewone rijwielkaart (prijs f 0,30 aan het loket, buiten de loketten 0.20), zoodat men het rijwiei op het Dcch nu weerstond hij de verleiding. Het was alsof iets hoogers en reiners in hem ontwaakte, dan hij tot dusverre gekend had. Van hetgeen er in den tuin gesproken werd, kon Caleb, de spion, niets verstaan. Het gesprek was te zacht gevoerd, en hij stond te ver af, om iets te kunnen hooren. Maar zien kon hij wel, elke beweging en ge~ baar. Het moest een hartstochtelijke liefdes- verklaring zijn, die hij bijwoonde, dat was duidelijk, want Nehushta stond op eenigen afstand met den rug naar hen toe. Toen kwam eindelijk het hoogtepunt, zooals hij verwacht had. Ja, o! die schaamtelooze! zij kusten elkander. Een nevel kwam voor Caleb's oogen hij zou dien Romein doo- den onmiddellijk. Mirjam zou hem nooit meer kussen, ten minste niet levend. Reeds had Caleb zijn kort zwaard te voorschijn gehaald, dat hij onder zijn ruim gewaad had verborgen; reeds deed hij een stap voorwaarts toen hij opeens tot be- zinning kwam. Als hij dit deed, dan zou de trouwelooze bewaakster, Nehushta, die zich zeker met Romeinsch gaud had laten om- koopen, haar meesteres te hulp komen, en hem haar dolk in den rug stooten, iets station van bestemming reeds aaugekomen vindt. Daartoe hebben de spoorwegmaat- schappjjen afstand gedaan van den eisch, dat voor de bevrachting van een rijwiei als bagage een plaatskaart moet worden getoond. (Tel.) De Eemdijk. Van Duitsche zijde wordt opgemerkt dat de //Eemdijk" waarschijnlijk binnen het versperde gebied tot zinken is gebracbt. Aangezien de grens van de versperde zone 2 breedtegraden of 200 kilometer van de Shetland-eilanden verwijderd is, schijnt nl. door de Duitschers niet te kunnen worden aangenomen, dat de booten den afstand hebben geroeid. 't Schip zou zich, op dien j>Tond, aanzienlijk diehter bij de Shetland- eilanden hebben opgehouden. Omrekencijfers bioem en meel. Het hoofdbestuur der Nederlandsche Ver- eeniging van Werkgevers in het Bakkers- bedrijf heeft aan den Minister van Land bouw verzocht, by eene eventueele wijziging in de samenstelling van regeerirgsbloem en regeeringsmeel met de vereeriging overleg te doen plegen omtrent de dan vast te stellen omrekencijfers van brood in bloem en meel, uit overwegiug, dat deze cijfers bij de thans geldende samenstelling van bloem tn meel te ongunstig voor de bak- kery zijn gesteld. DE ALGEMEENE TOESTAND. De Engelsche troepen aan het Westelijk front hebben schrijft het Hibl. een klein succes behaald op de beide vieugels der stelling van Messines, en er een paar steliingen bezet, waarbij 150 man gevangen genomen, eenige kanonnen buitgemaakt werden. Daardoor, zegt het bericht van Sir Douglas Haig, is thans de voorste loopgra- venlinie der Duitschers van de Lys tot aan de Warnave in ons bezit, en zijn wij tus- schen de Warnave en Klein-Zillebeeke 500 tot 1000 yards vooruitgegaan. De Duitsche mededeeling zegt, dat de Engelsche aanval tusschen Yperen en Ar- mentieres, na een hevig trommelvuur on- dernomen, er slechts in slaagde de Duit sche veiligheidstroepen, die de meer naar het Oosten iiggende gevechtslinie tusschen Hollebeeke en het Douve-dal en ten Zuid- Westen van Warneton voor Engelsche ver- kenningen moest verbergen en beschermen, eenigszins terug te brengen. In Artois daarentegen deden de Engel- schen een aanval op de Duitsche loopgra- ven ten Oosten van Monchy, waarbij zij op enkele punten in de Duitsche linie binnen- drongen, doch Joor tegenaanvallen werden verdreven. Slechts op.een punt, ten Westen van het Sart-busch, bleef een gedeelte der loopgraaf in Evigelsche handen. Hier wer den, naar Sir Douglas Haig meldt, 43 man gevangen genomen. Ee-n belangrijk wapen-- i'eit was het dus niet. Overigens wordt slechts van artillerieac- tie en mislukte aanvallen gesproken. Ook aan het Oostelijk front is de. artillerieactie op enkele punten wat levendiger. Maar be- langrijk is de deelneming der Russen aan den strijd nog niet. Wel poogt Kerenski, door veie reizen naar het front, den strijdiust der Russische legers aan te wakkeren, maar de berichten uit Rusland doen zien, dat de verbrokke- ling steeds meer toeneemt, en dat de troe pen, zonder verband en zonder zich te sto len aan de gegeven bevelen, meer befoogen, dan zich voor den strijd gereed maken. waartoe hij haar best in staat achtte. En anders zouden de Esseeers hem aan het gerecht overleveren. Het zou zeker zoet zijn, den Romein te dooden, maar wat zou het hem helpen? Mirjam moest hij achter- iaten, en die zou zeker met een anderen man huwen. Hij moest voor ditmaal zijn vijand vrij en ongedeerd laten vertrekken, en een ibetere kans afwachten. En wachten zou hij! Zij hadden afscheid genomen: Mirjam keerde terug naar huis, en Marcus kwam naar hem toe als iemand die in den slaap wandelt. Alleen Nehushta bleef staan, naar den grond starend, alsof zij over iets na- dacht. Marcus ging zoo dicht langs hem, dat hij hem met de hand had kunnen aan- raken, opende de deur en trok die achter zich dicht. Caleb ving de deur op en volgde Marcus. Eenige schreden verder was ook een deur, die uitkwam in den tuin van zijn tijdelijk verblijf. Eer hij die kon sluiten, drong Caleb ook binnen en stond mi voor hem. (Wordt vervolgd.) De Burgemeester der gemeente TER NEUZEH maaktbekend,dateeneOpenbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehonden op Ditnderdag den 26. .5 nasi 1017, des voor middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 18 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1