TED I til ik ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF, ZEEUWSGH-VLAANDEREN. iiireiKi Wo. 6539. Dinsdag 5 Juni 1917. 57e Jaargang. De Oorlog. AEONHEMENT: ADVERTENTlfiN Telefoon 33. Bit Blad verschilnt Maandag-, Woensdag- en VrPagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Wijziging rantsoeneering. Uitreiking Aardappelbons. BINNENLAN9. IPer 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. ®i| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1 Bi] directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUf op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat voigens ontvangen Circul. no. 42918, d.d. 2 Juni het rantsoen van Aardappelen voor de week van 4 tot 9 Juni is gewijzigd en teruggebracht op 1 E.G. per week en per persoon. In verband daarmedezijn dus in afwijking met het op 2 Juni bepaalde geldig voor de week van 4 tot 9 Juni voor Aardappelen bon no. 162e serie, terwijl op bon no. 17 en 18 van aard appelen moet worden verstrekt rijst welke verkocht moet worden a 10 cent per pond. Op dene aardappelbons no. 16 en 17 mag worden afgegeven 0.250 K.G. per bon. De aandacht wordfe er op gevestigd, dat ter verrekening der op deze wijze verkochte hoeveelheden rijst, de daartoe strekkende bona afzonderlijk moeten worden inge- leverd. De prtis der rijst op de gewone rijst- bons afgegeven bjijft 14 cent per pond. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend dat de brooclkaarten niet meer door tusschenkomst der bakkers zullen uitgereikt worden, doch dat de uitneikincj der" nieuwe broodkaarten der 17e, 18e, 19e en 20e week zal plaats hebben in het lokaal „Bethel" 2<ie VerbindiDgstraat, en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters AI® Donderdag 7 Juui van 9 12 v m. E—J n In 1-5 nam. K-W Yrijdag 8 9-12 v.m. O—T 8 1 5 nam. U—Z Zatei'dag 9 u n 9—1 v.m. De ingezetenen worden er op attent ge- maakt dat zij, bp het in ontvangst nemen der broodkaarten, zich er van moeten over- tuigen dat het juiste aantal kaarten zich in het pakje bevinden, daar na het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aangenomen. De prijs per pakje is 2 cent. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De uitreiking der nieuwe Aardappel bons (3e Serie) zal plaats hebben in het Lokaal Bethel, 2e Verbindingstraat, op Woensdag 6 Juni a.s., en wel: voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters &~K voorm9—12 uur. L—Z nam. 1—5 Alle aanvragers worden attent ge- maakt, bij aanvrage op te geven de gezinsgrootte. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. levEnsmiddelenbureau. Invoer van automobielen uit Duitschland en Belgie. De Minister van Buitenlandsche Zaken vestigt er de aandacht van gelanghebben- den op, dat de invoer uit Duitschland, als- mede uit het bezette gebied van Belgie, in Nederland van automobielen, gefabriceerd in landen in oorlog met Duitschland, slechts wordt toegestaan, wanneer is overgelegd een verklaring van den consul-generaal, hoofd van de afdeeling handel van het ge- zantschap te Berlijn, blijkens welke de in te voeren automobielen niet zijn oorlogsbuit en niet zijn gerequireerd. op bezet gebied. De verklaring moet een opgave bevatten van de personen, aan welke de automobie len voor den oorlog toebehoorden en van de plaats, waar zij zich toen bevonden. Ten einde de voorloopige aanhouding van de automobielen door de Nederlandsche grensautoriteiten te voorkomen, verdient het aanbeveling, dat de belanghebbenden zich van te voren rechtstreeks tot het verkrijgen van de vereischte verklaring wenden tot voormelden consul-generaal en de verkla ring bij den invoer aan genoemde grens autoriteiten doen overleggen. Graan voor Belgie en Noord-Frankrijk. Naar de N. R. Crt. verneemt heeft de Nederlandsche regeering met het oog op de groote schaarschte aan levensmiddelen in Belgie en Noord-Frankrijk, 12,000 ton graan ter beschikking van de Commission for Relief gesteld. Deze.hoeveelheid zal worden teruggegeven zoodra de voorraden, die voor rekening van de commissie thans onderweg zijn, hier te lande zullen zijn aangekomen. JDe scheepvaart. Zaterdagochtend zijn de Nederlandsche Stoomschepen Randwijk en Brunswijk van Philadelphia, te Rotterdam aangekomen. Zij hebben onderscheidenlijk ongeveer3600 en 3000 ton tarwe aan boord. Een vrijgeleide voor duikbooten. Te IJ muiden is binnengekomen het Neder- landsehe stoomschip Alblasserdam", geladen met hout. Het schip rapporteerde, op de reis van Skutskar naar IJ muiden, des nachts te zijn aangehouden door een Duitsche torpedoboot, waarvan' een officier aan boord van de //Alblasserdam" een onderzoek instelde naar lading en papieren. Toen deze in orde bevonden werden, is een schrifteiijk vrijgeleide meegegeven, wat de j/ Alblasser dam" bij een volgende aanhouding door een Duitsche duikboot slechts behoefde te toouen, om verder te kunnen stoomen. Ha den oorlog In het blad In- en Uitvoer heeft V. het over de richting, die Nederland voor zijn handelsverbindingen zal hebben te kiezen. Hij wijst er op, dat het zeer de vraag zal zijn, of met onze economische belangen rekening zal worden gehouden bij den vre- de. Wij dienen er althans op te rekenen, dat wij zijn aangewezen op eigen kracht en initiatief. De economische plannen der Entente lijken den schrijver niet zoo gevaarlpk, om- dat ze niet gemakkeljjk uitvoerbaar zijn, want met de toeneming van het aantal strijdmakkers worden de belangen, die de Entente economisch zou moeten nastreven, meer tegenstrijdig. Verwezenlijking is slechts dan mogelijk, indien de onwiliigen voldoende onder den financieelen duim van Engeland zitten. Veel belangrijker acht hij de door Lloyd George in Guildhall op 27 April ontwik- kelde plannen van een economisch-een- Britsch-rijk, welks deelen elkaar voorkeur- rechten toestaan. Dit plan is stellig te verwezenlijken, wordt tot op zekere hoogten reeds in practijk gebracht. z/Het Britsche keizerrijk, *of- laten wij zeggen de Britsche Statenbond, omvat een gebied, dat vrijwel alle grondstoffen voort- brengt, noodig voor voeding en industrie en dat dus onafhankelijk is van derden. En alles, wat de Engelscho industrie pro- duceert, kan daar voldoenden afzet vinden., Het heeft dus derden slechts noodig voor den afzet van een surplus aan grondstoffen, die deze derden absoluut noodig hebben, doch behoeft omgekeerd van die derden slechts weinig te betrekken. De consequenties voor den Nederl. handel en industrie zijn, dat zij van dat wereld rijk wel kunnen koopen, maar niet daaraan verkoopen, want het industrieele Engeland zal, verjongd en gemoderniseerd door dezen oorlog, en beschermd door preferentieele rechten, elken concurrent kunnen verslaan Dit zou voor ons een zeer ongewenschte toestand kunnen worden en daarom moeten wij Nederlanders voor toekomstige handels verbindingen onze oogen vooral richten op die lander, welke niet tot den Britschen Statenbond behooren. Het streven onzer financieele en commercieele politick moet dus gericht zijn op het verkrijgen van het door ons benoodigde uit die landen, die voor andere artikelen afnemers van ons willen worden. Het eerst komen natuurlijk daartoe onze eigen kolonien in aanmerking, doch ook ten opzichte van andere landen kan nu reeds veel voorbereidend werk worden gedaan." DE ALGEMEENE TOESTAND. De Fransche ministerpresident Ribot heeft naar het Hbl. meldt in de Kamer een uitvoerige rede gehouden, naar aanleiding van de passenquaestie der Fransche socia- listen, die op hun Finkstercongres hebben besloten met algemeene stemmen om gedelegeerden te zenden naar Stockholm, ten einde daar althans aan de voorloopige besprekingen, die een algemeene conferen ce voorafgaan, deel te nemen en op het voorbeeld van de socialisti^che partijen van andere oorlogvoerende landen het Fransche standpunt aan het oordeel van de neutrale bijeenroepers dezer conferentie te onder- werpen. De rede van minister Ribot komt hierop neer, dat de Fransche regeering aan de uit te zenden Fransche gedelegeerden de passen zal weigeren. Terwijl dus zelfs de leden van de pacifistische minderheid der Britsche socialisten gelegenheid zullen heb ben te Stockholm hun meeningen te uiten, zullen de Franschen te Stockholm niet ver- tegenwoordigd zijn. De heer Ribot, die blijkens de toejuichingen van alle zijden, behalve dan van de uiterste linkerzijde, vol- komen sprak naar het hart van de Fransche volksvertegenwoordiging, stelde zich blijk baar op het standpunt hoe onjuist dit is toont wel het hedenmorgen vermelde uit voerige interview met Mr. Troelstra dat men hier met deze r-ocialistische vredespo- ging slechts te doen heeft met een manoeu vre om zich te stellen in de plaats der regee- ringen, en dat zij alleen den vijand van nut kan zijn. Voor hem is er slechts een moge- lijkheid van vrede, de vrede kan slechts een Fransche vrede zijn, verkregen door de overwinning. Die overwinning is slechts mogelijk als alien blijven samenwerken tot dat eene doel en die samenwerking zou in gevaar komen, indien door besprekingen waaraan ook vertegehwoordigers der vijan- delijke natien deel ,vemen, onder een deel van het volk de meening mocht post vatten, dat ook nog op andere wijze dan door een overwinning een vrede mogelijk zou zijn. Elke vredespropaganda is uit den booze, zoolang de vijand nog in het land staat, zoolang de vijand nog niet in een positie is gebracht, waarin hij de voorwaarden der geallieerden heeft te aanvaarden. De hehr Ribot heeft dus nog altijd hoop de overwinning op den vijand te''kunnen behalen. En uit zijn woorden blijkt wel, hoezeer het ingrijpen van de Vereenigde Staten in dezen oorlog aan de zijde der Entente deze hoop heeft aangewakkerd en verlevendigd. Maar uit zijn rede blijkt ook hoe ondanks alles de Fransche regeering nog haar ver- wachtingen gevestigd houdt op Rusland en het parlement juichte zijn woorden over Rusland toe. Men verwacht nog altijd van Rusland den noodigen steun om den vijand den verpletterenden slag te kunnen toebren- gen, en dat terwijl dagelijks nieuwe berich- ten komen, welke toonen hoe ernstig de inwendige kracht van het groote rijk in het Oosten is geschokt, hoezeer de verdeeld- heid daar toeneemt en hoe luider daar steeds het verlangen zich uit naar den vrede, die het alleen mogelijk zal maken de vruchten van de revolutie te oogsten. De heer Ca- chin, die met zijn collega Moutet een inaand lang in Rusland vertoefde, had dan ook ge- lijk toen hij na Ribot het spreekgestoelte beklom en een ernstige waarschuwing tot regeering en parlement richtte. Wij vree- zen, zoo zeide hij, dat het land en het par lement niet voldoende zijn ingelicht en hij stelde voor dat de Kamer in geheime zit- ting zou gaan, omdat hij in de gelegenheid zou zijn mededeelingen te doen over de in Rusland ontvangen indrukken, mededeelin gen die voor het geheele land op het oogen- blik nog niet geschikt zijn. Uit de rede van Minister Ribot blijkt ook dat in Frankrijk de actie der pacifisten toe neemt en dat hier, gelijk dat ook in En geland het geval schijnt te zijn, van de on- tevredenheid over de moeilijkheden van het levensonderhoud onder de arbeidende klas- sen wordt gebruik gemaakt om te trachten deze ontevredenheid ten bate van de vre- desbeweging te exploiteeren. De heer Ribot wil hiertegen blijkbaar met maatregelen van geweld gaan ageeren. Of dat tot kalmee- ring der gemoederen zal bijdragen? Van belang is ten slotte nog de mede- deeling, dat de regeering binnenkort zal overgaan tot de publicatie van de documen- ten betreffende het verbond met Rusland, ten eide aldus een einde te maken aan de geruchten, dat het verbond met Ruslanc niet defensieve, maar offensieve bedoelingen had. Zooals men weet, wordt in Rusland van zekere zijde de meening verkondigd, dat de Tsaristische regeering met de geallieerden bepaalde' agressieve verdragen had ge- sloten; er werd daarom aangedrongen op een publicatie van het geheim archief van het departement van buitenlandsche zaken te Petrograd, dat deze intriges ter ontkete- ning van den oorlog aan het licht zou bren- gen. De voorloopige Russische regeering is tot die publicatie nog niet overgegaan. De Fransche regeering schijnt nu althans een begin te willen maken met de openbaarma- king van de diplomatieke documenten, welke naar de verzekering van den heer Ribot dan de onrechtvaardigheid van de ver- spreide beweringen zouden aantoonen. In verband met de rede van minister Ribot zij de aandacht gevestigd op het be- richt uit Petrograd, dat het comite van ar- beiders en soldaten te Kroonstad zich onaf hankelijk heeft verklaard, de voorloopige regeering weigert te erkennen en de verte- genwoordigers dezer regeering heeft weg- gezonden. Dat wijst op een toenemenden invloed van extreme socialisten als Lenin, in de ktingen van arbeiders en soldaten en op het feit, dat door de vorming van het coalitiekabinet de positie der regeering niet is versterkt, maar integendeel door het toe- treden van de gematigde elementen in de socialistische groepen tot de regeering de invloed van de uiterste partijen in den raad van arbeiders en soldaten, de Russische nevenregeering, is toegenomen. En die uiterste partijen willen den onmid- dellijken vrede, willen niet de heer Ribot rnoge dat wel bedenken, de voortzetting van den oorlog ter verkrijging van een „Fran- schen" vrede. Wil Hp heer Ribot den oorlog voprtzet- ten, de medewerking van Rusland zal hij bij zijn berekeningen moeten uitschakelen. GAAT HET BIJ YPEREN BEGINNEN? Reeds sedert eenigen tijd ontwikkelen de kanonnen in het frontgedeelte bij Yperen een opmerkelijke bedrijvigheid. Naar de Duitschers melden, doen de Engelschen er ook telkens sterke verkenningsaanvallen, die vaak in g'evechten van man tegen man afge- slagen moeten worden. Zoo drong een En- gelsche afdeeling bij Warneton zelfs in de Duitsche loopgraven door, waar gevulde sohuilholen der Duitschers werden gebom- bardeerd. Een tegenaanval wierp hen er weer uit. Ook in de aangrenzende sectoren is de strijd herleefd. Zoo in de duinstreek en aan de Yser, waar de Belgen van hevige gevechten met bommen en handgranaten spreken bij Steenstraete en het Veerhuis en van hevig geschutvuur bij Dixmuiden en meer zuidelijk tot aan het La Basseekanaal, waar de Engelschen eveneens telkens over- valien doen. Van het La Basseekanaal tot ten Zuiden van de Scarpe is trouwens de artillerie ook op verschillende punten in touw. Bij Hul- luch, Cherisy en Fontaine-lez-Croisilles sloe- gen de Duitschers, naar zij melden, Engel- sche verkenningsaanvallen af. De Engel schen zeggen ,dat zij bij Cherisy terrein heb ben gewonnen. Bij Monchy namen de Duit schers 30 Engelschen met officier gevangen. Verder zuidelijk tot aan St. Quentin pa- trouillegevechten en geschutstrijd. Ten Zuiden van St. Quentin duurt de he vige vuurstrijd voort. Misschien hebben de Duitschers hier iets in den zin. Aan den Chemin des Dames blijven de Duitschers tegenaanvallen doen. De Fran schen erkennen, dat de Duitschers er na een hevig bombardement in geslaagd zijn voet te krijgen in eeji deel der Fransche linies ten Noorden van den molen van Laf- faux; een Fransche tegenaanval wierp ze er echter „grootendeels" weer uit. Duitsche aanvallen meer oostelijk hadden minder suc- ces. Bij Chevreux namen de Franschen een Duitschen post. Naar de Duitschers melden, zijn Woensdag bij den geslaagden aanval bij Berry-au-Bac 7 machinegeweren en 12 automatische geweren in hun handen ge- vallen. In Champagne maakten de Duitschers bij den Mont Haut 60, de Franschen bij den Mont Casque 20 gevangenen. Duitsche aanvallen op hoogte 304 aan den linker Maasoever werden verijdeld. Engelsche vliegers hebben bomaanslagen ondernomen op Duitsche munitiedepots en stations. 2 Duitsche toestellen werden ge- veld. De Franschen geven op van 17 tot 31 Mei 102 Duitsche vliegtuigen vernield te hebben en 57 beschadigd. Kapitein Guy- nemer schoot zijn 43sten tegenstander in de lucht neer. Het Duitsche stafbericht spreekt van 4 gevelde vijandelijke toestel len en 3 kabelballons, doch bedoelt blijkbaar op alle fronten. Een officieel Engelsch bericht geeft op, dat in Mei door de Engelschen 3412 Duit schers gevangengenomen zijn, o.w. 68 offi- cieren. Zij veroverden een Duitsch veldka- non, 80 machinegeweren en 21 loopgraaf- mortieren. DE DUITSCHERS EN DE CONFERENTIE, De Kolnische Zeitung bevat op een in het oog vallende plaats gedrukt hoofdartikel over ,,de beteekenis der conferentie te Stockholm", dat aldus eindigt: „Het is te hopen, dat ook onze sociaal- democraten weten, welke groote moeilijkhe den deze reis naar Stockholm voor hen zal opleveren. Wij willen hun zeker niets ver- wijten, omdat wij gelooven, dat de wen- schen van millioenen goede Duitschers hen daarheen vergezellen. Maar met goeden wil, met bereidheid om tot eene overeen- komst te komen en eene groote dosis objec- tiviteit zullen zij den strijd tegen de afge- zanten der westelijke mogendheden niet winnen. Dezen komen naar het Malarstrand om een eventueel tusschen ons en onzen oostelijken nabuur ontkiemend vergelijk te dooden. Het ellenlange programma der con ferentie van Stockholm met zijn onverteer- baren theoretiseerenden inhoud, dat de Elzas-Lotharingsche en Poolsche quaesties aan de orde brengt welke quaesties voor ons reeds lang opgelost zijn dat' de schuld- en boetevraag preekt, waarop wij het antwoord reeds tot walgens toe ken- nen, is vol voetangels. De Duitsche sociaal- democratische vertegenwoordigers moeten daarom hard optreden en er aan denken, dat zij slechts als vertegenwoordigers der overwlnnende Dttits<3ho natie vaster, grand onder de voeten zullen hebben zoo zij niet reeds bij den eersten stap op het internatio- nale parket willen uitglijden. EEN GELIJKTIJDIG OFFENSIEF DER RUSSEN EN VAN SARRAIL's LEGER. De geruchten omtrent offensieven zitten in de lucht. Thans weer verneemt Az Est uit Sofia, dat men er daar rekening mee houdt, dat Sarrail dezen zomer nogmaals tot een algemeen offensief in Macedonie zal overgaan, als maar de Russen en Roeme- niers aan Sereth en Donau of door een veld- tocht tegen de Dobroedzja hun steun zou den willen verleenen. Voorloopig verwacht Sarrail nieuwe hulptroepen, want alle tot dusver aangekomen reserves heeft hij reeds in den strijd geworpen. De munitie-aanvoer over Santa Quaranta is een groote verbetering. Sarrail is buiten- gewoon royaal met munitie. Op een sector van 3 of 4 K.M.' bij Doiran verschoten de Engelschen in den laatsten tijd dagelijks 150.000 granaten; de bodem is hier met ijzer bezaaid, zoo dicht, dat de grond nauwelijks zichtbaar is. Rust geeft de Fransche bevelhebber den vijand niet. Thans weer wordt heftig ge schutvuur uit de Tsjernabocht gemeld en herhaalde aanvallen bij Altsjak Mahle, een Engelsche aanval bij Doiran en aanvallen op Barakli Dzjoema. Voigens het Bulgaar- sche stafbericht eindigde overal de strijd zonder succes voor de geallieerden. EUROPA's LOT. Gfedurende de zeven weken, dat Amerika nu aan den oorlog in Europa deelneemt, heeft het reeds 750 millioen dollar aan de geallieerden voorgeschoten, wat neerkomt op bijna twee duizend millioen gulden. Bovendien staan de geallieerden al ge- duclit bij de Vereenigde Staten in 't krijt van wege de ontzaglijke leveranties aan mu nitie tijdens den oorlog, welke de Ameri- kaansche industrie enz. tot een verbijsteren- den opbloei hebben gebracht. En nu zullen er ook nog Amerikaansche troepen naar het continent worden gezon- den. Er zijn bepaald nog niet genoeg soldaten in ons werelddeel en er wordt nog niet ge noeg gevochten! roept het Centrum uit. Uit Afrika, uit Australie, uit Azie en Ca nada hebben er reeds vele duizenden deel- genomen aan de slachting en vernieling, waaraan Europa sinds Augustus 1914 ten prooi is. Ook uit de groote republiek van Noord- Amerika zal men thans een handje komen helpen bij het bedrijf Europa zal dan in den meest volstrekten zin het slagveld der wereld worden, de bo dem, waarop de volken elkander verscheu- ren en trachten te verdelgen. En van dien moorddadigen strijd draagt het rechtstreeks en pnmidellijk alle lasten en ellende, terwijl het voor lange, lange ja- COURANT mini iib iii— min humHi 'i i himtw% Tfnirn I lhll«lilil»iWffrTiyfflWlMJl~711ITnilBTl1~ri'MMP~nni'liMnP

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1