ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-YLAANDEREN. AANBESTEDiNGL No. 6532. Donderdag 17 Mei 1917. 57e Jaargang. en Broodkaarten. MI JikM. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN: I STTILLETOH. TeleSooo 2£». Bit Blad versciulnt Haanflag-, WosBsdag* en VrtJdagaYond, uitgezonderd op Feestdagen, hi| de Firma P. J. VAN DE SA8DE te Ter Henzen. aan te besteden: BINNENLAN0. s iflfwrwrarib jwaiiniiK yi«BWBBB«agg Per 3 maanden binnen de stad 1.—. Franco per post voor Nederland 1.10. BIJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor NecL-Indie en Amejuka /1.65s, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1G, Bij opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Uftr op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat volgens ontvangen minis- terieele beschikking No. 60700/36 het afls- veren van brood streng verboden is tegen bons, die niet afkomstig zijn van broodkaarten der „loopende week", zullende overtreding dezer bepaling streng worden gestraft, zoowel van de zijde der bakkers door uitsluiting van Regeerings- meel, als van de zijde van bet publiek door inhouding der broodkaarten. ALLEEN in het geval, dat de laatste dag van de geldigheidsduur eener broodkaart op een Zaterdag valt, mag op dien dag wor den gekocht op bons van broodkaarten der volgende week. Ter Neuzen, 16 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. BUIZ1NGA. Burgemeester en Wetbouders van ZAAM-- SLAG zullen op Dinsdag 22 RBei E917t des vqorm. 9 live, ten Raadbuize dier gemeente tracbten De onderhoudswerken, her- stellingen en vernieuwingen, aan de gemeentegebouwen, ge- durende het dienstjaar 1917. Plaatseiijke aanwijzing op Zaterdag 19 Mei 1917, des namiddags 2 ure, te be- ginnen te Otbene. Bestek en voorwaarden liggen bij den GemeeDte-Arcbitect en ter secretarie ter iDzage. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz,, Secretaris. EERSTE KAMER. Grondwetsherziening. In de zitting van Maandag gaf de heer Bosch van Oud Amelisweerd den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn waardee ring te kennen, over de wijze waarop deze beide kwesties, onderwijs en kiesrecht, tot oplossing bracht. Hij heeft tegen de her- ziening zooals die thans is voorbereid wel eenige bezwaren, maar verklaarde toch, ook namens vele politieke vrienden, te zul len voorstemmen. De heer Van der Feltz verdedigde de voorstellen. De heer Fokker opperde be zwaren en vroeg of het met oog op de om- standigheden, niet beter ware de herzie- zing uit te stellen. De Kamerontbinding zoude aanleiding kunnen zijn, dat een an der Ministerie moest optreden en hij zou, onder de huidige omstandigheden het af- treden van het Ministerie-Cort van d Linden een ramp voor het land achten. Hij stelde echter alleen de vraag, verkla- rende, als de Kamer daarop niet wenscht in te gaan, voor de ontwerpen te zullen stem- men. Dinsdag werd de beraadslaging voort- gezet. DOOR H. RIDER HAGGARD. •Na veel overleg werd er besloten, dat het kind vriendinnetjes van haar eigen leeftijc moest hebben. Docb in de gemeente waren geen meisjes. Het moesten dus vriendjes worden. Ook dit was niet gemakkelijk, want er bleek slechts een knaap van Mir- jam's leeftijd te zijn, en van gelijke afkomst, want haar voogden acbtten zich niet ge- rechtigd, hun pupil in aanraking te bren gen met kinderen van lager stand dan zij zelf. Deze knaap, Caleb genaamd, was, evenals Mirjam, geboren in bet jaar dat Cuspius Fadus na den dood van Agrippa landvoogc werd. Zijn vader was Hillel, een Jood van zeer boogen rang, die was omgekomen bij het Paascbfeest te Jeruzalem, toen Cumanus de Procurator, zijn soldaten bevel gaf, het volk aan te vallen. De Zeloten, die Hille als een verrader bescbouwden, omdat hij De heer Vos van Steenwijk meent, dat er voor algemeen kiesrecht geen drang uit het volk is gekomen. Intusschen heeft hij in het volk, als het aan zichzelf wordt over- gelaten, groot vertrouwen. Van de even- redige vertegenwoordiging vreest hij de au- tocratie van enkele partijleiders, en hij is vurig tegenstander van stemplicht en vrou- wenkiesrecht, Hij acht de vrouw voor het kiesrecht geestelijk ongeschikt. Maar als diet actieve vrouwenkiesrecht komt, dan zij het algemeen; spreker acht de vrouw uit de arbeidende klasse beter geschikt voor het kiesrecht dan sommige dametjes. Spreker heeft voorts bezwaar tegen het pensioen van de Kamerleden en tegen de wijze, waarop het in het ontwerp is ge komen. Art. 192 aanvaardt hij als een belofte; er zal ook recht gedaan dienen te worden ten aanzien van het middelbaar en het hooger onderwijs. Hij heeft derhalve verschillende bezwa ren, maar zal toch niet zijn stem tegen de ontwerpen uitbrengen. De heer Bavinck acht het algemeen kies recht een or.twikkelingsmoment in de ge- schiedenis; hij heeft de vaste hoop, dat ten slotte niemand er mee tevreden zal zijn. Spreker zet voorts uiteen, waarom hij tegen het openen van de gelegenheid oiti aan vrouwen het kiesrecht toe te kennen, geen bezwaar heeft. Wat het onderwijs betreft, spreker wenscht overal bijzondere scholen en al leen daar, waar ze niet zijn, openbare. Hij vraagt den Minister rekening te houden- met het Amerikaansche stelsel, waardoor een band gelegd wordt tusschen de school en de ouders. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Het eerst wordt behandeld het wetsont- werp houdende pensioenregeling voor de weduwen en weezen van voor 1 Januari 1906 overleden, gepensioneerde of op wachtgeld gestelde onderwijzers, dat na een opmerking van den heer Beumer (anti-rev., Kampen) zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. Dan: algemeene beraadslagingen over het verband tusschen de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet. De heer Patijn zegt, dat dit ontwerp voor de voorstanders van staatspensioneering niet in alien deele sympathiek is, maar hij deinst er voor terug, het compromis af te wijzen. De heer Drion merkt op, dat de Regee- ring verplicht was, Talma's verzekerings- wetten uit te voeren, maar dat de oorlogs toestand haar dit onmogelijk heeft gemaakt. Voorts spreekt hij van de evolutie bij de rechterzijde op verzekeringsgebied. Hij zal zijn stem niet aan dit ontwerp kunnen geven, omdat men voor aanneming daarvan een betere regeling voor de toekomst on mogelijk maakt. Besloten wordt eenige ontwerpen aan de agenda toe te voegen en Dinsdag na de pauze de huishoudelijke raming af te doen. De stemming over het voorstel-Marchant tot verhooging van de minimum-salarissen der onderwijzers wordt op verzoek van den heer De Visser (C.-H., Katwijk), die wil weten, of de financieele bezwaren alleen van tijd tot tijd de partij der Romeinen koos, wisten zich van zijn bezittingen meester te maken, zoodat zijn zoon Caleb, wiens moeder dood was, in treurigen toestand bij een barer vriendinnen te Jericho werd ge- bracht. Deze wist geen raad met den knaap en gaf hem aan de Esseeers, om hem in hun leer op te voeden. Ais hij volwassen was,vkon hij, desverkiezende, zich bij hun Orde' aansluiten. Deze knaap zou nu Mir- jam's speelmakker worden, een besluit dat beiden zeer aaDgenaam was. Caleb was een mooi kind met levendige donkere oogen, die alles zagen, ook zonder ernaar te kijken,en zwart haar, dat in krullen op zjjn scbouders hing. Bij was ook vlug en moedigmaar ofschoon bjj zijn best deed om zich te bebeerschen, was hij van nature zeer hartstochtelijk en wraak- zuchtig. Wat hij verlangde, moest hjj heb ben, als het maar eenigszins te krijgen was en bij was even trouw in zijn liefde als in zijn haat. Tot de personen, die bij haatte b'ehoorde ook Nehushta. Zij doorzag den knaap van bet eerste oogenblik af, en zeide ronduit, dat hij bij elke partij als hij, haar tenminste niet verried de eerste zou kunnen zjjnen dat toen God hem bestaan voor den Minister van Binnenland sche Zaken of voor de geheele Regeering, uitgesteld tot Woensdag voor de pauze. Kamerverkiezing Den Helder. Bij de gisteren gehouden stemming voor de verkiezing van een lid der Tweede Ka mer in het district Den Helder (vacature- Mr. De Meester) zijn 6385 geldige stem- men uitgebracht, waarvan 2264 op den heer Oud (vrijz.-dem.), 1993 op den heer Staal- (chr.-democr.) en 2128 op den heer man Thomassen (soc.-dem.) zoodat er her- stemming moet plaats hebben tusschen de heeren Oud en Thomassen. De Tweede Kamer en de Export-Centrale. Het Hbl. verneemt dat het zoo goed als zeker is, dat de Tweede Kamer, behoudens onvoorziene omstandigheden, na Pinksteren niet meer zal vergaderen voor zij wordt ontbonden en dat het wetsontwerp betref- fende de Export-Centrale dan ook voorloo- pig zal biijven liggen. Trouwens het schijnt niet twijfelachtig, dat dit ontwerp, althans in zijn tegenwoordigen vorm, geen meer- derheid zou- vinden in de Kamer. De landstormjaarklasse 1908. (Officieel). De Minister van Marine, ad interim Minister van Oorlog, heeft gister' aan de Commissarissen der Koningin tele- grafisch verzocht den burgemeesters nog vandaag te seinen, dat de oproeping van de landstormjaarklasse 1908 voortgang moet hebben, overeenkomstig de ministerieele aanschrijving van 20 Maart j.l. De scheepvaart. Het Duitsche gezantschap deelt mede: „De keizerlijke marineautoriteiten hebben bepaalden grond om aan te nemen, dat den 15den Mei versch-eidene Engelsche schepen met rood-witte beschildering pogingen zul len aanwenden, om, zich aansluitende bij de uitvarende Nederlandsche schepen, aanval-' ten op Duitsche onderzeebooten urt te voe ren. Het is te hopen, dat daardoor de Neder landsche schepen niet in gevaar worden ge- bracht." (N. R. Crt.) De luchtaanval op Zierikzee. Reuter's Agentschap verneemt officieel, dat er door de Britsche regeering een uit- gebreid onderzoek is ingesteld, om vast te stellen of de luchtaanval op Zierikzee in den nacht van 29 April, die bij alle perso nen in het Vereenigd Koninkrijk diepe deel- neming heeft gewekt, wellicht het gevolg kan zijn van een betreurenswaardige ver- gissing van een Britsch aviateur. Het re- sultaat van het onderzoek heeft afdoende uitgemaakt, dat er geen sprake van is, dat de bommen, die op Zierikzee zijn neerge- komen, door een Britsch marine- of leger- vliegtuig of door andere Britsche lucht- strijdkrachten kunnen zijn geworpen. Elke machine vervoerde acht bommen, en later is gemeld, dat deze op Zeebrugge wa ren geworpen. Het Duitsche communique, dat sindsdien gepubliCeerd is, en ook in de Nederlandsche pers is verschenen, meldde, dat in den nacht in kwestie door Britsche vliegers vijftien bommen waren geworpem die dicht bij de schepen te Zeebrugge in het water waren gevallen. Dit is een bewijs te meer, als zulks nog noodig is, dat de Britsche vliegers hun bommen niet op Zie rikzee kunnen hebben geworpen, waar, schiep, Hij de eerlijkheid vergat bij zijn eigenschappen, en hem daarentegen volop hartstocht meegaf. Toen Mirjam dit als een grap om hem te plagen, aan Caleb oververtelde, kreeg hij niet, zooals zij gehoopt had, een van zijn gewone driftbuien, maar opende wjjd zjjn oogen en keek zoo zwart als de donder- wolken boven den berg Nebo. ,/Hebt gij het gehoord, Caleb vroeg Mirjam, eenigszins teleurgesteld. „0 ja, Vrouwe Mirjam", want zoo moest hij haar noemen. „lk heb het gehoord. Zeg aan die oude, zwarte vrouw, dat ik meer partijen zal aanvoeren, dan zij zich kan voorstellen, want ik wil overal de eerste zijn. En voeg erbij, dat, wat God ook bij mijn schepping moge vergeten hebben, Hij mij althans een goed geheugen heeft geschonken." Toen Nehushta dit hoorde, lachte zij en zeide dat hij gelijk had, maar dat hij, die verschillende ladders tegelijk wilde opklim- rnen, meestal op den grond viel en dat hij, wanneer zijn hoofd niet meer op zijn sehou- ders zat, weinig aan zijn goed geheugen zou hebben. Mirjam hield wel van Caleb, maar lang naar gebleken is, zes bommen zijn neerge- komen. De eenige Britsche vliegtuigen, die wel licht met de zaak in verband konden staan, waren twee marine-aeroplanes, die in den nacht in kwestie te Duinkerken op^stegen, om een aanval op Zeebrugge te doen, op welke plaats zij inderdaad zestien bommen wierpen. Beide machines hadden in even- veel tijd hun doel bereikt en waren ook in denzelfden tijd naar haar basis terugge- keerd. Zij konden niet snel vliegen en de Noord-Oosten wind, die met een snelheid van ongeveer 20 mijlen woei, was tegen. De tijd, waarin beide den aanval op Zee brugge volvoerden en terugkeerden, maakt het onmogelijk, dat zij zoover Oostelijk tot boven Zierikzee zouden zijn gekomen, afge- zien nog van de omnogelijkheid, dat de be- stuurders zich vergist zouden hebben in het doel, daar zij Zeebrugge goed kenden. Het is ook een bewijs, dat de Britsche vliegers hun bommen inderdaad boven Zee brugge hebben laten vallen, zooals zij rap- porteerden. Geen van de Britsche vliegtuigen was van zoeklichten, lichtkogels of andere werk- tuigen om den bodem te verlichten, voor- zien. De vliegmachine, die bommen op Zierik zee wierp, heeft, naar gemeld is, met zoek lichten gewerkt. Wat betreft de merkteekens op de stuk- ken van bommen, die door de Nederland sche autoriteiten te Zierikzee zijn opge- raapt, zekere merkteekenen kunnen ver- moedelijk als Britsche of imitaties van Brit sche merkteekenen herkend worden-. Andere kunnen niet herkend worden en gelijken in 't geheel niet op eenig bekend Britsch merk. De Britsche regeering heeft de Nederl. regeering hiervan in kennis gesteld en heeft haar ook, zoodra de luchtaanval op Zierik zee door den Nederlandschen gezant te Londen ter harer kennis was gebracht, me- degedeeld, dat als mocht worden vastge- steld, dat het vliegtuig, dat den aanval deed, een Engelsch was, dit onmiddellijk aan de Nederlandsche regeering zou worden be kend gemaakt en dat er volkomen voldoe- ning zou worden gegeven. Het volgende verdient vermelding: lo. In den nacht van 3 Mei rapporteer- den Britsche vliegers,. die bij de Belgische kust geopereerd hadden, dat zij bij de Panne een vermoedelijk vijandelijk vlieg tuig hadden waargenomen, dat met een krachtig zoeklicht was toegerust. 2o. In November 11. publiceerde de Strassburger Post een onjuist bericht, dat Britsche vliegers bommen hadden gewor pen op Rheinfelden op Zwitsersch grondge- bied. Bij die gelegenheid werd beweerd, dat de bommen van Britsch maaksel waren. Er werd echter geen schade aangericht en van de opgeraapte stukken van bommen kon •niets herkend worden, zoodat het doel van de Duitsche regeering, een geschil tusschen Groot-Britannie en Zwitserland uit te lok- ken, niet bereikt werd. Van te voren hadden de Duitschers een Britsch vliegtuig met bommen buit ge maakt. 3o. Duitsche vliegtuigen van alle types hebben herhaaldelijk en maandenlang on- danks de krachtige protesten van de Neder landsche regeering, boven Nederlandsch zooveel niet als van baar oude ooms, of van Nehushta, die haar het liefst van alien was. Maar hij was toch een goede kame- raad voor haar. Als Mirjam langs de Doode Zee wilde wandelen, was dit ook zijn wensch. Wilde zij in den Jordaan visschen, hij maakte den heDgel of het net gereed en nam de visschen van den haak want dat deed zij niet graag. Wilde zij een zeldzame bloem hebben, Caleb zocht er dagen naar, ofschoon zij wiBt, dathijzelf niet om bloemen gaf. Zij begreep weldra, dat hij haar aanbad. Wat ook on waar in hem mocht zijn, deze trek in zijn karakter was zuiver. Hij had Mirjam lief, eerst als een kind, toen met de liefde van een man voor een vrouw. En het was zijn grootite verdriet, dat Mirjam zijn liefde niet beant- woordde. Voor haar was hij een prettige makker, meer niet. Langzamerhand vernam de knaap zijn eigen droevige geschiedenis, met het gevolg dat hij de Romeinen haatte, die zijn land hadden veroverd en vertrapt, maar nog meer de sekte onder do Joden, die zijn vader als hun vijand beschouwden, en zich van alle landerxjen en goederen hadden meester gemaakt, die hem volgens recht grondgebied gemanoeuvreerd en minstens bij een gelegenheid voorwerpen op Neder landsch grondgebied geworpen. 4o. De gewapende macht van de Duit sche regeering heeft weinig of geen eerbied betoond voor de levens en eigendommen van neutralen, hetgeen bewezen is door het opzettelijk tot zinken brengen van neutrale schepen van alle nationaliteiten en den moord op weerlooze neutrale onderdanen. Nota betreffende den economischen toestand. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen een nota betreffende den economischen toestand, zooals die ongeveer was in de maand Februari 1917. Deze nota is op denzelfden voet ingericht als dp vorige nota's. Alleen ontbreekt thans een hoofdstuk dat een beeld geeft van de regeeringsmaatregelen, die in het be- schouwde tijdvak genomen zijn. De Minis ter is voornemens een overzicht daarvan af- zonderlijk te doen verschijnen. Uitdrukkelijk voegt de Minister hieraan toe, dat de meeste bedrijfstakken in ons land juist thans in een toestand van over- gang verkeeren. In den iaatsten tijd toch, dreigt de stabilTteit in de meeste welvaarts- bronnen door een stilstand van het verkeer ter zee en door het, in een deel ook daar door veroorzaakte, gebrek aan kolen, een einde te zullen nemen. Omtrent de naaste toekomst valt zeer weinig te voorspellen en de Minister wenscht dit in elk geval ook niet te doen. Wij ontleenen aan de nota het volgende: De binnenvaart is voordeelig geweest en heeft zicht in het laatste jaar tamelijk wel hersteld. De Rijnvaart werd echter in't bij- zonder zwaar getroffen. Het spoorwegverkeer gaf in 1916 zeer bevredigende uitkomsten. De zeevrachten bleven de ongekende, aan het einde van 1915 bereikte, hoogte behou- den. De Nederlandsche vloot vermeerderde in 1916 met 40 schepen en 2 motorschepen. De tabakshandel was uiterst wisselvallig. De koffiehandel ondervond groote belemme- ringen. De suikeroogst bp Java heeft schit- terende resultaten opgeleverd. De theeaan- voeren werden belangrijk beperkt. Slechts "een geringe hoeveelheid wol kon worden ge'fmporteerd. De toestand van den. winkelstand was over het algemeen niet onbevredigend. In de nijverheidsondernemingen is slechts betrekkelijk weinig werkloosheid voorgeko- men. Omtrent den landbouw wordt medege- deeld, dat voor de vele akkerbouwgewassen het weer in 1916 niet gunstig was. Van de peulvruchten was de opbrengst over het geheel matig en in sommige streken be- paald slecht. De veehouderij gaf over het algemeen bevredigende financieele resulta ten. Voor de visscherij heeft 1916 uitstekende resultaten opgeleverd. Ten slotte geeft de Minister eenige be- schouwingen omtrent den economischen toestand, dien hij ten slotte in enkele woor- den aldus samenvat: dat er thans nog geen symptonen van eenigszins belangrijken achteruitgang zijn waar te nemen. Wel mag geconstateerd toekwamen. De Esseeeis, die hem op- voedden en beschermden, micachtte hij, en om hun gewoonte van voortdurend zich zelf en hun kleederen te reinigen, noemde bij hen de gemeente der waschvrouwen. Hun leer maakte weinig indruk op hem. Volgens hem moesten mensehen, die op de wereld waren, die wereld nemen zooals zij was, en niet steeds droouien van een an dere wereld, waartoe zij r.og niet behoor- den. En tot zekere hoogte was Nehushta het hierin eens met hem. De jaren vlogen voorbij. Er waren op- standen in Judea en moordpartijen in Jeruzalem. De eene Cesar volgde den ander de groote tempel was eindelijk bijna voltooid, en er gebeurden vele dingen, die zelfs tot onzen tijd zijn doorgedrongen. Doch in het dorpje der Esseeers, aan de grauwe oevers der Doode Zee, scheen niets te veranderen. Alleen stierf er nu en dan een broeder, en kwam er een nieuwe broeder bij. Alles ging zijn gewonen, rustigen gang. Hoe boos de teekenen der tijden ook moch- teu zijn, niets verstoorde hun vredig leven, dat kalm de groote ramp tegenging, zooals vaak diepe wateren naar den afgr^ond stroomen. (Wordt vervolgd.) COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1