ALGEiEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6530. Zaterdag 12 Mei 1917. 57e jaargang. De Oorlog. ABGNNEMENT A DVERTENTlEN Telefoon 25. BINNEN LAND. Bit Blad verschiint Maandag-, Woensdag- en VrtJdagavond, uitgezonde i op Feestdagen, by de Firma P. J. YAK BE 8ANDE te Ter Keuzsn. GEMENGDE BERICHTEN. m Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bi| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij ctil"GCte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaaJ berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Haridelsadvertentien bij regelabonnenient tegers verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. BEBSTE De Tlaardingwn 98. De sleepboot Thames heeft Woensdag- morgeo van het lichtschip Doggerskank- Noord te Nieuwediep aangebracht de be- manning, groot 13 man, van den logger Y L 98, welk vaartuig Zondagmiddag door middel van bommen dooreen Daitsche duik- boot vernietigd is, ongeveer 9 mijl benoor- den Doggersbank-Noord. De opvarenden hebben met hui^ eigen boot na 7 uur ge- roeid te hebben, het lichtschip bereikt. De logger was op de thuisreis en had een vangst van ongeveer 4000 aan boord. Invoer van visch in Belgie weder verboden. Op last van de Duitsche regeering is de vergunning tot invoer van versche visch uit IJmuiden in Belgie aan het Relief Comite voor de bevolking van Belgie en Noord- Frankrijk, zonder opgaaf van redenen, plot- seling ingetrokken. De torpedeering van „Amsteldijk" en „Tres Fratres". Van ambtelijke Duitsche marine-zijde wordt met het opg op anders luidend, in de Nederl. pers verspreide berichten, medege- deeld, dat zoowel de stoomtreiler „Amstel- dijk" als het schip de „Tres Fratres" bin nen het versperde gebied tot zinken wer- den gebracht. Ter nadere aanduiding kan nog dienen, dat de „Amsteldijk" op een op 53 graad 1 minuut Noorderbreedte en drie graad 54 rninuten Oosterlengte gelegen punt tot zinken werd gebracht. De „Tres Fratres" is niet op 80 zeemijlen ten westen van de Deensche kust in den grond geboord doch werd 80 zeemijlen ten westen van Kaap Lindesoaes (Noorwegen) tot zinken ge bracht, aldus eveneens in het versperde ge bied. Ook het Hbl. ontving deze mededeeling maar voegt er aan toe: Wij plaatsen deze mededeeling, doch voe- gen erbij, dat wij, gelet op de verklaringen van de Nederlandsche gezagVoerders, hoog- stens kunnen aannemen, dat de Duitsche duikbootcommandanten, van wie boven- staande plaatsaanduiding afkomstig zijn zich vergissen. Dat die heeren die vergis- sing niet zouden toegeven nu, dat was te verwachten. AAN HET BELGISCHE FRONT. Een medewerker van de Daily Mail geeft de volgende schets van een deel van het Belgische front: „Weet ge hoe mijn deel van het front er uit ziet?" vroeg de Belgische officier .die te Londen met verlof was, terwijl wij bij het vuur in den rooksalon zaten. „Niet? Dan zal ik het U zeggen!" „Stelt U voor mijlen en mijlen over- stroomd land, somber en neerdrukkend, met hier en daar een ,dorpje, dat reeds lang tot puin geschoten „Aan de eene zijde van dat watervlak loo- pen de Duitsche loopgravenlinies; aan de andere de onzen. En hier liggen wij te wachten en te waken, maand op maand, precies als twee honden die elkander beloe- ren >en gescheiden zijn door een sterke draadomheining. Er is niet veel afwisseling in dit alles alleen ontzettende en lood- zware eentonigheid. „Op enkele gedeelten van het front zijn wij minder dan 100 meter van de Duitschers verwijderd, maar in den sector dien ik het best ken is er geen sprake van uit de loop- graven komen en den vijand aanvallen. Wij kunnen hem slechts beschieten, want er is water tusschen ons. „Maar 's nachts begint het spannend voor ons te worden. Precies aan den water- rand voor onze loopgraaf hebben wij twee kleine schuilplaatsen gemaakt, waar onze bootjes verborgen liggen. En als dan de duisternis gevallen is, gaan wij daarmee op verkenning uit. Soms gebruiken wij hierbij omwoelde riemen en soms boomen wij want op de meeste plaatsen is het water zeer ondiep en zoo sluipen wij naar de Duitsche linie. Elk oogenblik kan een licht- fakkel je aanwezigheid verraden ,en dan slaan overal om je heen kogels in het water of waarschuwt een gefluit boven je hoofd je, dab roeien over Niemandszee niet altijd een gezond spelletje is ofschoon ik in den zomer ook wel eens zeer prettige uurtjes op het water heb doorgebracht. „Maar dfe grootste opwinding ondervind je eerst als je een Duitsphe patrouilleboot ontmoet. Eens toen ik met een sergeant en twee man in de boot zat, hoorden wij het regelmatig plonsen van een boomstok in het water, dat zachtjes nader kwam. Wij na- men de veiligheidspennen uit onze bommen en wachtten tot zij vlak bij ons waren. En toen wierpen wij onze granaten. Kijk eens! en hij rolde de'mouw van zijn tuniek op en liet ons een diep lidteeken dicht bij .zijn elleboog zien. Dat kreeg ik van een van onze eigen bommen, zoo dicht lieten wij de Duitschers naderbij komen. Maar geen van hen kan gered zijn, want minstens drie van onze bommen vielen precies in de boot en den volgenden dag dreven er stukken hout- werk rond. Het vreemdste is, dat de mad- hen in de loopgraven aan beide zijden bijna niet durfden vuren uit angst dat zij hunne eigen kameraden zouden treffen. Toch wer- den wij bij onzen terugtocht alien licht ge- wond; maar van de Duitschers kwam er geen enkele levend terug. „Er is ook nog een andere methode om in deze overstroomde landen dicht bij de Duitschers te komen. Met tusschenpoozen zijn de wegen in oostelijke en westelijke richting tusschen de uitgestrekte meren be- gaanbaar. Het zijn ellendige stukjes-land, met rijen vernielde populieren, die onze stellingen met die van den vijand verbinden. En ver weg liggen langs deze wegen ver borgen de Belgische en de Duitsche voor- nosten. Daar liggen dag en nacht mannen in de modder te luisteren, voor het geval dat iemand dwaas genoeg mocht zijn om langs dien weg des doods eeri aanvalspo- ging te wagen. „Het is natuurlijk slechts een deel van ons front, dat langs de inundaties loopt. De rest is precies zooals het grootste deel van het Engelsche en Fransche front. Maar als wij daar zouden aanvallen, dan zouden onze flanken bij het overstroomde gebied niet be- veiligd zijn." Door leduwen verwond. In het academisch ziekenbuis te Gro- niDgen is het 3 jarig jongetje Louis van Beek (uit Rotterdam), dat te Musselkanaal door leeuwen verwond werd, aan de gevojgen overleden. Een grappig geval. De bewoner van een bovenhuis in de om- geving van het Slagveld te Rotterdam kreeg een paar dagen geleden een verzoek om eens aan tp loopen bij een winkelier in de Tweede Weenastraat aldaar, die hem over een dringende en belangrijke aangele- genheid wenschte te spreken, Hij ging er heen en trof er een man en een vrouw aan, die, zooals hem weldra dui- delijk werd, in splritisme opgaan. De vrouw werd hem aangewezen als een medium. Met haar broeder, drie jaren geleden overleden, staat zij, zoo werd verteld, voortdurend in verbinding; 's nachts slaapt zij hierdoor niet en een arm van haar is al twee jaren zoo koud als ijs enz. De overledene laat haar geen rust. Op de vraag, wat of men nu eigenlijk wenschte, yolgde het verzoek, of men in zijn huis mocht zoeken. Het medium is namelijk door haar overleden broeder, die bij zijn leven het bovenhuis van den bezoeker be- woonde, medegedeeld, dat hij daar in huis eeri schat verborgen heeft. Die schat moest liggen onder de vijfde plank van den buiten- muur. Werd het geld gevonden, dan ont ving hij, bezoeker, /50. Verder kwam dan de geest van den overleden broeder tot rust en zou het medium haar pijnen kwijt raken; alles echter onder voorwaarde, dat de vrouw van den bezoeker, als een kwade geest aangeduid, niet bij het zoeken tegen- woordig was en dht het geschiedde's mid- dags tusschen 12 en 1 uur. De aangezochte gaf toe. Den volgenden dag stapten de spiritisten met een timmer man zijn huis binnen en het zoeken ving aan. Kleeden werden opgenomen, de vloer op de plaats door het medium aangewezen opengehakt en planken weggezaagd, maar hoe men ook bnder den vloer zocht, er is geen schat gevonden, enkel krullen en zaagsel. Het zal niet gaan, meende ten laatste ook de tegenwoordige bewoner, die al dien tijd een oog in het zeil gehouden had, toen men voorstelde den halven vloer van zijn eerste etage open te breken. Want het medium hield maar vol, dat de schat er moest lig gen. Onbevredigd zijn '!e spiritisten met hun j timmerman vertrokken. En tot nu toe heb ben ze vergeten de opengebroken vloer te laten herstellen, zooals zij beloofden. Jten „geleerde" keuken-prinses. Men schrjjft san //Het Centrum" Als een merkwaardigheid, wel de gr»otste merk- waardigheid misschien, niet alleen van Nederland, maar wellicht van Europa' en wie weet wel van heel de wereld, mag zeker vermeld worden, dat in Eind hoven een keukenmeid woont, die door zelfstudie niet minder dan zeven talen vol- komen machtig is. En dat haar geleerd- heid geen halve geieerdheid is, daarvoor moge wel tot bewij\ strekken, dat zij op gebied van Scandinavische taal en littera- tuur door geen hoogleeraar in ons land ge- evenaara althans zeker niet overtroffen word!. Ondanks haar groote kennis en weten- schap blijft zij haar nederigen werkkring van keukenmeid getreuw. En dat Sophie Sanders, aldus heet zij, er nog eene is van den ouden, goeden stem pel, spreekt hier uit, dat zij reeds een en twintig jaar bij dezelfde familie in dienst is, zonder pretentie. Als men aan de familie, waar ze de keuken beheerscht, vraagt, hoe zjj over Sophie denkt, luidt het antwoord //Een toonbeeld, een juweel van een keukenmeid, maarze i» ijselijk geleerd Het meest merkwaardige is, dat ze haar geleerdheid door zelfstudie in haar vrije uren heeft verworveDj Ongeluk. Dinsdagavond zijn op het mjjnspoor bij Kerkrade vier werklieden door een loco- motief aangereden. Een der mannen werd op slag gedood, twee werden zwaar en een licht gewond. Een der zwaar gewonden bezweek tijdens het transport. Hongersnood. In een artikel over hongersnood schrijft de New Statesman //Men kan veilig zeggen, dat de Engel- schen van nu over het gpheel onlangs voor het eerst getraeht hebben, zich voor te stellen wat hongersnood is. Wij hooren van een hongersnood in Indie, waarin hon- derdduizenden van gebrek omkomen, en denken Hoe afgrijslijk en teekenen mis schien voor een fonds in, maar de meesten onzer worden veel dieper getroffen door een gebeurtenis als het zinken van de Titanic". De schrijver had ook kunnen zeggen, dat de menschen zich moeilijker kunnen voorstellen wat het uithongeren van een geheel volk beteekent (b. v. het Duitsche of het Engelsche) en er daarom minder door worden getroffen dan b.v. door het geval met de Lusitania. De schrijver noemt eenige hongersnooden, waarvan de geschiedenis weeteen in Ben- galen in 1769, die tien millioen menschen, d. i. een derde der bevolking wegnam. In 1866 kwamen er een millioen van den honger om, anderhalf millioen in 1869, vijt millioen in den hongersnood die duurde van 1876 tot 1878. in welken tjjd er in China door misoogst van de rijst negen en een half millioen menschen omkwamen. In het midden van de 19e eeuw stierven in lerland bij den grooten hongersnood ruim 700.000 menschen. Rotte aardappelen. In Duitschland worden bedorven aard- appelen niet weggegooid, omdat de voor den mensch oneetbare aardappel hetzelfde stijfselgehalte heeft, als een goed exemplaar. Uit een groote hoeveelheid natte, rotte aardappels won prof. Wehmef in zijnlabo- ratorium een meel, dat geschikt was als voeder. Het was volkomen reuk- en smaak- loos en bevatte 50 pCt. stijfsel en 6 pCt. stikstof. Het verwerken van bedorven aardappels kan langs den natten of langs den drogen weg geschiedenhet laatste is te preferee- ren, omdat men daarbij den onaangenamen reuk kwijt raakt. De verkregen stijfsel is niet van de zelfde kwaliteit als die van den gezonden aardappel, maar toch voor technische doeleinden, voor het maken van plaksel, dextrine en alcohol, goed te ge bruiken. Ook de zurenversuikering gelukt bij bedorven aardappelen. Prof. Wehmer rekende uit, dat uit de een millioen centenaars aardappelen, die in Duitschland jaarlijks werden weggeworpen omdat ze bedorven zijn, 100,000 centenaars aan stijfsel of driemaal zooveel aan meel gewonnen zou kunnen worden. En voor er ook in ons land rotte aardappelen worden weggeworpen, zou het raadzaam wezen om ook in ons land dit werk ter hand te nemen. Renzinegebrek in ling eland, Het reeds beperkte gebruik van benzine voor auto's is in Engeland verleden week nog meer ingekrompen. Menschbn, die auto's alleen vopr eigen gebruik hebben, kunnen geen benzine meer krijgen. Ver- huurders van auto's, die laatsteiijk 60 gal lons (1 gallon ruim 4V, L.) in de week per auto kregen, krijgen nu slechts 20 gallons, indien ze meer dan twee auto's hebben; indien twee 25, en indien slechts een 30 gallon in de week. Menschen die een auto voor zaken hebben krijgen 10 gallon in de week. GEMEENTERAAD VAN AXEL. Yergadering van Dinsdag 8 Mci t917, des Vioorrniddags 9 ure. Yoorzittev de. heer L. J. den Hollander, Burgemeester. Tegenwoiordig de leden: L. Lamaitre, A. F. C. Kruijsse, F. va(n DrieL, J. M. Oggel, J. de Feijter, en M. Wolfert, benevens de Secre- taris. Afwezig de heeren: F. Dekker, W. Diele- man, P. Dekker en J. jsmies. Een vacature. Na opening der vergadering worden de notulen der vergadering van 27 Maart jl. met algemeene stemmen vastgesteld. De notulen der vergadering van 7 April worden aange- houden. Alsnu komt aan de orde: 1. Mededeeling van ingekomen stukken. a. Het raadsbesluit van 13 Maart 1917, tot af- en overschrijving in de hegrooting voor 1916, voorzien van het bewijs der goed-' keuring door Gedeputeerde Staten. Aangenomen voor kennisgeving. b. Het raadsbesluit Van 13 Maart 1917, tot wijziging der hegrooting voor 1917, voor zien van het bewijs der goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Aangenomen voor kennisgeving. e. Eene missive van Gedeputeerde Staten van 13 April 1917, waavbij overeenkomstig artikel 167 der Qemeentewet de ontvangst wordt bericlit van de verordening to L nadere wijziging der verordening houdende de bepa- lingen ter bezuiniging van gas en steenkolen. Aangenomen voor kennisgeving. d. Eene missive van Gedeputeerde Staten van! Zeeland, dd. 20 April 1917, waarbij wordt toegezonden bet besluit van dat college van denzelfden datum, tot definitieve vaststel- ling der gemeenterekening over 1915. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een verzoek van de erven J. de Pooler, om een stukje door hen in cijns bezeten ge- meentegrond te mogen koopen. Dit adres wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders pm bericht en raad. 2. Wijziging hegrooting Burgwlijk Arinbe- stuur voor 1916. Van bet Burgerlijk Armbestuur is een schrijven ingekomen, - waarin maehtiging ge- vraagd wordt tot het doen van af- en over- schrij'vingen in de begrooting voor 1916 en tevens verzocht wordt tot dekking van bet tekort over 1916 de van gemeentewege ver- leende subsidie te willen verhoogen met 113,89. Burgemeester en Wethouders stellen voor, de gevraagde maehtiging te verleenen en de verhoogde subsidie toe te staan. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. (De beer De Feijter, lid van het Bur gerlijk Armbesbiur, onthoudt zich van stemmen). 3. Wij/iging gemeentebegrooling voor 1916. Burgemeester en Wethouders stellen voor, de begrooting voor 1916 te wijzigen, doorte vermeerdaren de volgterudie posten van uitgaaf pnderhoud v,an bet gemeentehuis 125, terug- gaaf van belasting j 75,- subsidie aan bet Burgerlijk Armbestuur 113,89, samen 313,89 jen te vennmderen de volgende pos ten van uitgaaf: onderhoud openbare gebou- Iwenl j 188.89 en onderhoud staaten en pleinen /125, samen eveneens 313,89. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 4. Wijziging begrooling voor 1917. Burgemeester en Wethouders stellen voor, de begrooting voor 1917 te wijzigen, door ver- hoogiug der volgende posten van uitgaaf: kleediug en wapening van de veldwachters /25, vergoedirig dienstrijwiel aan den veld wachter /20, duurte-toeslag aan de gemeen te-ambtenaren 242,65, samen 287,65 en te verminderen den post (der onvoorziene uit gaven) waarover alleen met maehtiging van Gedeputeerde Staten kan worden beschikt, met 287,65. Met algemeene stemmen wordt aldus b*- sioten. 5. Verkoop van gemeenlegrond aan J. An Kraker. De Voorzitler deelt mede, dat de publioa- tie van de voorgenomen onttrekking aan den publieken dienst, van den grond, in koop ge- vraagd door J. de Kraker Kz. naast zijn per- ceel, sectie G. no) 2530, heeft plaats gehad en dat daarlegen geen bezwaren zijn inge- bracht. Be zaak kan dus voortgang hebben. Iloewel De Kraker aanvankelijk bezwaar had om 2 per vierkanten meter te betalen, is, hi) daarop teruggekomen en heeft hij bericht, genoegen te nemen, met den door den Raad vastgestelden prijs. Burgemeester en WetlK/udcrs stellen nu voor, den gevraagden grond, eene oppervlak- te van ongeveer 80 c.A., aan adressant te verkoopen voor 2 per c.A. Met algemeene stemmen wordt aldus lie- slot en. 6. Bulling gemeentegrond met Ph. J. van Divhoorn. De Voorzitler brengt opnienw ter tafel een voorstel beb-effende ridling van gemean- tegrond met den heer Ph. J. van Dixlioom. Het is niet de eerste maal, dat deze zaak op de agenda voorkomt. Het vorig jaar werd den 2den Mei hierointrent needs een besluit genomen, en het besluit is door Gedeputeerde goedgekeurd, De desbetreffende akte is ech ter nog niet opgemaakt, daar de heer Van Dixhoorn nader is gekomen met een nieuw voorstel om met een ander sluk grOnd te ruilen. Daar Bui'gemeesler en Wethouders van meening waren, dat deze nader voor- gestelde ruiling in het belong der gemeen te zonde zijn, achten zij het gewenseht daarop in te gaan en is de zaak wederom in den Raad ter tafel gebracfit. De leden hebben nn i run id deli jgelegenheid gehad, zich plaatse- lijk van een en ander op de lioogte te stel len. De bedoeling van den heer Van Dixhoorn is om eene stnook grond naast de begraaf- plaats aan de genieente af te staan, terwijl bij het lerrein van bet z.g. Paardenkerkhof ver- krijgt. Door dezen ruil zal het mogelijk zijn meltertijd de begraafplaats uit te breiden, waarvoor later niet meer zoo'n goede ge- legen'neid zoude bestaan. Burgemriester en Wethouders wenschen aan den rui|l de voorwaarde te verbinden, dat de lleer Van Dixhoorn bet terrein dat hij van de gemeente verkrijgt zoowel aan de voor- ajs aan de achterzijde moet afschutten, om te voorkomen dat aldaar een pad zoude ontstaan, dat maar door iedereen gebruikl wordt. De gebruikci-s van de daar gelegen gronden moeten dan maar een toegang krij gen langs de achterzijde. Op eene vraag van den heer Oggel ant- woordt de Voorzitler, dat de oppervlakte van de te ruilen perceelen volgens opmeting over- eenkomt. De heer Wolfert zoude wenschen, dat den heer Van Dixhoorn als voorwaarde werd ge steld dat hij een dam moet maken voor den grond bij de begraafplaats, daar men anders niet op de achterliggende gronden kan komen. De heer Oggel vermeende, dat het in de bedoeling lag, dat de wal zoude wbrdjen af- gegraven De Voorzitler geeft te kennen, dat dit aan vankelijk wel in de bedoeling lag, maar later zijn Burgemeester en Wethouders daar- van afgezien ed achten zij bet beter, daar- toe voorloopig niet over te gaan. De beer Wolfert zoude ook ■willen, datde kosten van het leggen der noodigebuizen voior de afwatering, ten laste van den heer Van Dixhoorn kwam, De Voorzitter merkt op, dat evenals vroe- ger, zal bepaald worden, dat de kosten der akte ten laste van den heer Van Dixhoorn zullen moeten komen. De heer Wolfert vraagt, met het oog op de verpachting der tuintjes aldaar, 'wanneer de termijn van ruiling ingaat. De Voorzitter meent, dat men daarvoor pen bepaalden datum kan aangeven. Na enkele opmerking wordt algemeen goedgevonden daarvoor aan te geven 1 Janu- ari 1918 daar blijkt, dat de pacht van het Paardenkerkhof juist met 31 December dczes jaars afloopt. "De heer Kruijsse vestigt er de aandacht op, dat het gewenseht is, dat de door het te ruilen terrein loopende afwatering eigen- doiri/ van de glemeente blijft, opdat dezedaar- over te alien tijde zeggtnschap behoudt. De heer De Feijter zou er aan toe willen voegen, dat men vanwege het gemeentebe- stuur ook te alien tijd bij tie waterloozing moet kunnen komen. De. Voorzitter formuleert thans, ook in overeenstemming met de bij het vorig be sluit gestelde condities, de vonrwaarden, die thans, zooals uit de bes.prekingen blijkt, door den Raad nooidig Worden geacht: lo. zal de verzoeker moeten make" verharden toegangsweg tot het te m" rein ter breed te van 9 M.; COURANT -UP JfJUUlL'll'tll. :i irfTnTttw- f-vri-w xk- skjk v Y°WWyinBi'griWMP*"T'rtTr'JTB'TnMMHH''lWnriMrfiVITtTfWiHTTti' '^'fl f 11 i i "I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1